ATORVASTATIN ACTAVIS 80 MG, POR TBL FLM 4X80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ATOVARSTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Actavis Group Hf., Hafnarfjördur
ATC kód:
C10AA05
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
4, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 186/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls238878/2012.

Příbalová informace: informace propacienta

Atorvastatin Actavis10 mg

Atorvastatin Actavis20 mg

Atorvastatin Actavis40 mg

Atorvastatin Actavis80 mg

Potahované tablety

Atorvastatinum calcicum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,protože

obsahuje pro Vás důležitéúdaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékolidalší otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsánvýhradněVám. Nedávejtejejžádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejnéznámkyonemocněníjako Vy.

PokudseuVás vyskytnejakýkoliznežádoucíchúčinků,sdělteto svémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznete vtétopříbalové informaci

Co je Atorvastatin Actavis a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekAtorvastatin Actavisužívat

Jak se přípravekAtorvastatin Actavisužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekAtorvastatin Actavisuchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co jeAtorvastatin Actavisa kčemu sepoužívá

PřípravekAtorvastatin Actavispatří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které

upravujíhladinu lipidů (tuků) v těle.

PřípravekAtorvastatin Actavisse užívá ke snížení hladiny krevních tuků-cholesterolu a

triglyceridůvpřípadě,žejináopatření,jakozměnadietníhorežimuaživotníhostyluselhala.

Jestližemátezvýšenérizikoonemocněnísrdce,přípravekAtorvastatinActavissemůžetaké

užívatkesníženítakovéhorizikaitehdy,máte-lihladinycholesteroluvnormálníchhodnotách.

Standardnínízkocholesterolovou dietubyste měl(a)dodržovat i během léčby přípravkem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete přípravekAtorvastatinActavisužívat

Neužívejte přípravekAtorvastatinActavis

jestliže jste alergický(á)naatorvastatinnebo na jakýkoliv podobný

léčivý přípravekpoužívaný ke snížení krevních tuků nebo nakteroukoli dalšísložkutohoto

přípravku(uvedenouvbodě6),

jestližemáte nebo jste někdy měl(a)onemocnění mající vliv na játra,

jestliže jste měl(a)neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů,

jestliže jste žena v produktivním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci,

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,

jestližekojíte.

Upozornění aopatření

Důvody, proč pro Vás přípravekAtorvastatin Actavis nemusí být vhodný, jsou následující.Před

užitímpřípravku Atorvastatin Actavis se poraďte se svým lékařemnebo lékárníkem

jestliže jste prodělal(a)cévní mozkovou příhodu s krvácenímdo mozkunebojako

důsledekprodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou,

jestliže máte problémy s ledvinami,

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza),

jestliže máte opakované neboneobjasněné bolesti svalů, vyskytlo-li se u Vás nebo ve

Vaší rodině dědičné svalové onemocnění,

jestliže jsteprodělal(a)toxicképoškozenísvalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v

krvi(např.jinýmistatiny nebo fibráty),

jestliže pravidelněkonzumujete velké množství alkoholu,

jestliže jste prodělal(a)jaterní onemocnění,

jestliže jste starší než 70 let

jestliže mátetěžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před

zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkemAtorvastatin Actavis, aby

předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků spojených se svaly. Je známo, že riziko

nežádoucích svalových účinků,např. rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsouněkteré lékyužívány

ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivépřípravky a přípravek Atorvastatin Actavis“).

V průběhuléčby přípravkemVásbude lékař pečlivě sledovat,pokudmátecukrovku nebo riziko

provznik cukrovky.V případě, že mátezvýšenouhladinu cukrunebotuků v krvi,mátenadváhu

nebovysoký krevní tlak,pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem provznik diabetu.

Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin Actavis

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravkuAtorvastatin Actavisnebo může být

jejich účinek přípravkemAtorvastatin Actavisovlivněn. Toto vzájemné ovlivňování může

způsobit, že jedennebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo

závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalovékondice známého jako

rabdomyolýzapopsaná v bodu 4 “Možné nežádoucí účinky“:

přípravky užívané kovlivnění činnostiimunitního systémuorganizmu, např.cyklosporin

určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina

fusidová

jiné léčivépřípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty,kolestipol

některé blokátory vápníkového kanálupoužívané při angině pectoris nebovysokém

krevnímtlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např.

digoxin, verapamil, amiodaron

léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

apod.

jiné přípravky, o kterých jeznámo, že ovlivňujíúčinek přípravkuAtorvastatin Actavis

zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální

antikoncepce, stiripentol (používanýproti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení

žáhyapeptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívanápři potížích se

zažíváním obsahující hořčík a hliník)

přípravky k dostáníbez lékařského předpisuobsahujícítřezalkutečkovanou.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka ovšechlécích, které užíváte,které jste v nedávné době

užíval(a)nebokterémožná budeteužívat..

PřípravekAtorvastatin Actavissjídlem,pitíma alkoholem

Viz bod 3 „Jak sepřípravekAtorvastatin Actavis užívá“.Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Nepijte víc než jednu nebo dvěskleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká

množství mohou měnit účinek přípravkuAtorvastatin Actavis.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množstvíalkoholuběhem užívání přípravku.Další

podrobnosti viz bod 2 “Upozornění aopatření“.

Těhotenstvía kojení

Neužívejte přípravekAtorvastatin Actavis, pokudjste těhotná nebo těhotenstvíplánujete.

Neužívejte přípravekAtorvastatin Actavis,jste-li v reprodukčním věku a nepoužívátespolehlivé

antikoncepční prostředky.

Neužívejte přípravekAtorvastatin Actavis, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravkuAtorvastatin Actavisběhem těhotenství a kojenínebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravekběžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďtevšakdopravní

prostředek, jestliže přípravekovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístrojenebo

stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. Jak sepřípravek Atorvastatin Actavisužívá

Předzahájením léčby Vám lékař doporučínízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a)

dodržovat také během léčby přípravkemAtorvastatin Actavis.

DoporučenápočátečnídávkapřípravkuAtorvastatinActavisje10mg1xdenněudospělýcha

dětívevěku10letastarších.LékařVámjimůžezvýšit,pokudtouznázavhodnétak,abyste

užíval(a)dostatečnoudávku.Vášlékařbudeupravovatdávkuvintervalu4týdnůnebodelším.

MaximálnídávkapřípravkuAtorvastatinActavisje80mg1xdenněudospělýcha20mg1x

denně u dětí.

TabletypřípravkuAtorvastatinActavissepolykajícelé,zapíjejísevodouamohoubýtužívány

kdykoliv v průběhudne, s jídlemnebobez něj. Pokustese však užívat tabletu každý den ve

stejnou dobu.

Vždy užívejtetentopřípravekpřesně podle pokynů svého lékařenebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(a),poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkemAtorvastatin Actavisstanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravkuAtorvastatin Actavisje příliš silný nebo slabý, poraďte se

sesvým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a)vícepřípravkuAtorvastatin Actavis, než jste měl(a)

Pokudnáhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (vícenež je Vaše obvyklá denní

dávka), vyhledejte svého lékařenebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a)užítpřípravek Atorvastatin Actavis

Jestliže jste zapomněl(a)užítdávku, vezměte sidalší dávku v předepsaný čas. Nezdvojujte

následující dávku, abystenahradil(a)vynechanoudávku.

Jestliže jste přestal(a)užívat přípravek Atorvastatin Actavis

Máte-li jakékolidalšíotázky, týkající se užívání tohotopřípravku nebo sipřejete léčbu

ukončit, zeptejte se svého lékaře,lékárníkanebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,které sealenemusí

vyskytnout u každého.

Pokud u sebezpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků,

přestaňteužívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte

nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z10000):

závažné alergické reakce způsobující otokobličeje, jazyka a krku, který můžezpůsobit

velké obtížepři dýchání

závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na

očích a genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami,zvláště na

dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů

svalováslabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště, pokud se zároveň necítíte dobře

nebo máte vysokouhorečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových

buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se méně než u 1 pacienta z10 000):

jestliže zaznamenáte problémy s neočekávanýmneboneobvyklým krvácenímnebo

zvýšenoutvorbou modřin, může to být známka jaterního poškození. Informujte svého

lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10pacientů ze 100) zahrnují:

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu

alergické reakce

zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování

hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

bolest hlavy

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

bolest kloubů, bolestsvalů, bolest zad

výsledkykrevních testů, které naznačujízhoršenou funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10pacientů z 1 000) zahrnují:

anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, sníženíhladiny cukru v krvi

(pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

noční můry,nespavost

závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na

bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

neostrévidění

zvonění vuších a/nebo v hlavě

zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivkybřišní

vyvolávající bolestv oblasti žaludku)

hepatitida (zánět jater),

kožnívyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

bolest krku, svalová únava

únava, pocit, žečlověku není dobře, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníků

(edém), horečka

přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 10 000) zahrnují:

poruchy zraku,

neočekávané krvácení nebo tvorbamodřin,

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),

poškozeníšlach

Velmi vzácné nežádoucíúčinky (vyskytují se uméně než 1z10 000 pacientů) zahrnují:

alergické reakce–příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na

hrudi, otok očníchvíček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním,

kolaps

ztráta sluchu

gynekomastie (zvětšeníprsů u mužů a žen)

Možné nežádoucíúčinky hlášené u stejné skupiny léků-statinů:

sexuálnípotíže

deprese

dýchací potíže, mezi které patřípřetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

cukrovka.Je pravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinu cukrunebotuků v krvi,

nadváhunebovysoký krevní tlak.Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud seu Vás vyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, kterénejsouuvedeny v

této příbalové informaci.

5. Jak přípravekAtorvastatin Actavisuchovávat

Uchovávejtetentopřípravekmimo dohledadosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpo uplynutí doby použitelnostiuvedenénalahvičce a obalu zaPoužitelné

do:/EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Pro síly 10 mg,20 mg a 40 mg:

Uchovávejte přiteplotě do 25 °C.

Pro sílu 80 mg:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jaknaložit spřípravky, které jižnepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení adalší informace

Copřípravek Atorvastatin Actavisobsahuje

Léčivoulátkoujeatorvastatin.Každápotahovanátabletaobsahujeatorvastatinum10mg,20 mg,40mg

nebo80 mg(jako atorvastatinum calcicum).

Pomocnýmilátkamijsou:mannitol(E421),mikrokrystalickácelulosa,uhličitanvápenatý,povidonK30,

sodnásůlkroskarmelosy,natrium-lauryl-sulfát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium–stearát,

hypromelosa,oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000.

Jakpřípravek Atorvastatin Actavisvypadáacoobsahuje totobalení

10 mg: bílé, kulaté, oboustranně vypouklé potahované tablety o průměru 7 mm.

20 mg: bílé, kulaté, oboustranně vypouklé potahované tablety o průměru 9 mm.

40 mg: bílé, oválné, oboustranně vypouklé potahované tablety o rozměrech 8,2 x17 mm.

80 mg: bílé, oválné, oboustranně vypouklé potahované tablety o rozměrech10x19mm.

Blistry (hliník/hliník): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10 x 20), 500potahovaných tablet.

Kontejnery (HDPE) se zacvakávacím uzávěrem (LDPE): 10, 20, 30, 50, 100, 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Výrobce

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Pouze pro síly 10 mg, 20 mg a 40 mg:

Balkanpharma–Dupnitsa AD

3Samokovsko Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je registrovánvčlenských státech EU pod těmito názvy:

Island Atacor 10, 20,40a 80mg

Slovenská republika Atorvastatin Actavis 10, 20,40a 80mg

Slovinsko Torvalipin10mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg filmsko obložene tablete

Estonsko Atorvastatin Actavis

Litva Atorvastatin Actavis

Lotyšsko Atorvastatin Actavis

Polsko Torvalipin

Maďarsko Torvalipin

Malta Atacor 10, 20,40a 80mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:26.10.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls238878/2012.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Actavis 10 mg

Atorvastatin Actavis 20 mg

Atorvastatin Actavis 40 mg

Atorvastatin Actavis80 mg

Potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každápotahovanátabletaobsahuje:atorvastatinum10mg,20mg,40mgnebo80mg(jako

atorvastatinum calcicum ).

Úplný seznam pomocných látek vizbod6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

10mg:bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm.

20mg:bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm.

40mg:bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 8,2 x 17 mm.

80mg:bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech10x19mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

AtorvastatinActavisjeindikovánjakodoplněkdietykesníženízvýšenéhocelkovéhocholesterolu

(TC),LDL-cholesterolu(LDL-C), apolipoproteinuBatriglyceridůudospělých,mladistvýcha dětíve

věku10letastaršíchsprimárníhypercholesterolemiívčetněfamiliárníhypercholesterolemie

(heterozygotníforma)nebosesmíšenou(kombinovanou)hyperlipidemií(odpovídajícítypuIIanebo

typuIIbpodleFredricksona),pokudodpověďnadietuajinánefarmakologickáopatřeníje

nedostatečná.

AtorvastatinjetéžindikovánkesníženícelkovéhocholesteroluaLDL-cholesteroluupacientů

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíjakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii

(jako je LDL aferéza) nebo vpřípadech, kdy tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevencekardiovaskulárníchpříhodupacientůspředpokládanýmvysokýmrizikemprvní

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk přikorekcidalších rizikových faktorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Předzahájenímléčbyatorvastatinembymělbýtpacientpřevedennastandardnínízkocholesterolový

dietní režim, kterýby měl dodržovat po celou dobu léčby atorvastatinem.

ÚpravadávkovánínásledujeindividuálněpodlevýchozíchvýsledkůLDL-cholesterolu,vporovnání

scílovými hladinami LDL-cholesterolu a podle reakce pacienta na léčbu.

Obvykleseléčba zahajujedávkou10 mg 1x denně. Úprava dávkování se provádívintervalech

4 týdnů a delších.Maximální dávka je 80 mg 1x denně.

Primární hypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná) hyperlipidemie

Vevětšiněpřípadůjedávka10mgatorvastatinu1xdennědostačující.Terapeutickýúčinekseobjeví

zpravidla za 2 týdny a maximální terapeutický efekt bývá zpravidla dosažen za 4 týdny. Tento efekt je

udržovánpřidlouhodobéterapii.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

Léčbasemázahájit10mgatorvastatinudenně.Dalšíúpravadávkováníjepakindividuálníaúpravy

dávkování by měly být prováděny po 4 týdnech až do dávky 40mg atorvastatinu denně. Poté může být

dávkovánízvýšenoažnamaximálnídávku80mgdenněnebosemůžekombinovatsekvestrant

žlučových kyselin se 40mg atorvastatinu jednou denně.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Kdispozici jsou pouze omezené údaje (viz bod 5.1).

Upacientů shomozygotní familiárníhypercholesterolemiíjedávkování atorvastatinu 10-80mgdenně

(vizbod5.1).Atorvastatinbysemělutěchtopacientůpodávatjakopřídatnáléčbakdalší

hypolipidemickéterapii(jakojenapř.LDLaferéza)nebovpřípadech,kdyžtytoléčebnémetody

nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Ve studiíchprimárníprevencebyla použita dávka 10mgdenně. Prodosaženícílovýchhladin(LDL-)

cholesterolu v souladu se současnými doporučeními může být nutné použití vyšších dávek.

Poškození ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 4.4).

Poškození jater

Atorvastatinjenutnépoužívatsopatrnostíupacientůspoškozenímfunkcejater(vizbod4.4a5.2).

Atorvastatin je kontraindikován u pacientů sonemocněním jater vaktivním stavu (viz bod 4.3).

Dávkování u starších pacientů

Účinnostabezpečnostatorvastatinujeupacientůstarších70letpřidoporučenémdávkování

srovnatelná s ostatní populací.

Pediatrická populace

Hypercholesterolemie:

O podávání dětem by měl rozhodnout a léčbu sledovat pouze specialista se zkušenostmi

v léčbě hyperlipidemie u dětí,pacienti musejí být pravidelně kontrolováni a jejich odpověď

na léčbu musí být pravidelně vyhodnocována.

U pacientů ve věku 10 let a starších je doporučena zahajovací dávka atorvastatinu 10 mg

denně s titrací až na 20 mg denně. Titrace má být prováděna na základě individuální odpovědi

a snášenlivosti u dětskýchpacientů. Informace o bezpečnosti u dětských pacientůléčených dávkou

vyšší než 20 mg, což odpovídá dávce 0,5 mg/kg, jsou omezené.

S léčbou u dětí ve věku 6-10 let jsou pouze malé zkušenosti (vizbod 5.1). Atorvastatin není

indikovánk léčbě pacientů mladších 10 let.

Jinéfarmaceutické formy/síly mohou být pro tuto populaci pacientů vhodnější.

Způsob podání

Atorvastatin Actavisje určen k perorálnímu podání. Každá denní dávka atorvastatinu se podává celá

najednou, užívání není závislé na denní době či příjmu potravy.

4.3 Kontraindikace

Atorvastatin Actavis je kontraindikován u pacientů:

- shypersenzitivitouna léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou vbodě6.1.

sjaternímonemocněnímvaktivnímstavuneboneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšením

sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot

vtěhotenství,vobdobíkojeníauženvreprodukčnímvěku,kterénepoužívajívhodnou

antikoncepci (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na játra

Jaternítestymajíbýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontroloványvprůběhuléčby.

Jaterní testy mají být provedeny, jestliže se zjistí jakékoliv známky nebo symptomy poškození jater.

Pacienti, u kterých seobjevízvýšení transamináz,musí být sledováni aždodobynež sehodnotyopět

vrátíknormě.Pokudpřetrvávajíhodnotytransamináztrojnásobněvyššínežjehornílimit(ULN),

doporučuje se dávku přípravku Atorvastatin Actavis snížit nebo terapii vysadit (viz bod 4.8).

Pacienti, kteříkonzumují velkémnožství alkoholu nebomajívanamnéze jaterní onemocnění, byměli

být léčeni přípravkem Atorvastatin Actavis s opatrností.

Prevencecévnímozkovépříhodyagresivníredukcíhladincholesterolu(StrokePreventionby

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)

Vpost-hocanalýzesubtypůcévnímozkovépříhody(CMP)upacientůbezischemickéchoroby

srdeční(ICHS),kteřínedávnoprodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)bylvyšší

výskyt hemoragickéCMPu pacientůužívajícíchatorvastatin 80 mg ve srovnání spacientyužívajícími

placebo.Zvýšenérizikoplatízejménaupacientů,kteříprodělalihemoragickouCMPnebolakunární

infarktpředvstupemdostudie.PropacientyshemoragickouCMPnebolakunárníminfarktemv

anamnéze není poměr riziko-přínos při užíváníatorvastatinu80 mgzcela jasnýa před zahájením léčby

by mělo být pečlivě zváženo potenciální riziko hemoragické CMP (viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatnízástupciinhibitorůHMG-CoAreduktázy,můžemítvevelmi

vzácnýchpřípadechvlivnakosternísvalstvo,můžezpůsobovatmyalgie,myositidyamyopatie,které

mohouprogredovatdorabdomyolýzy,potenciálněživotohrožujícíhostavu,charakterizovaného

výraznězvýšenýmihladinamikreatinkinázy(CK)(víceneždesetinásobekhorníhranicenormálních

hodnot), myoglobinemiía myoglobinurií, kterémohouvyústit vrenální selhání.

Před zahájením léčby

Atorvastatinjetřebapředepisovatsopatrnostípacientůmspredisponujícímifaktorypro

rabdomyolýzu.Předzahájenímléčbystatinyjenutnézměřithladinukreatinkinázy(CK)

vnásledujících případech:

renální insuficience

hypotyreóza

osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění

anamnézasvalové toxicityvsouvislosti s užíváním statinů nebo fibrátů

jaterní onemocnění vanamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

ustaršíchpacientů(vevěkunad70let)jetřebazvážitpotřebutakovýchopatřenísohledemna

přítomnost predisponujících faktorů pro rabdomyolýzu

vpřípadech, kdy se mohou objevit zvýšené plazmatické hladiny, jako při interakcích (viz bod 4.5)

a u zvláštních populací včetně genetických subpopulací (viz bod 5.2).

Vtěchtopřípadechjetřebadůkladnězvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosema

doporučuje se pečlivé klinické monitorování.

Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(vícenežpětinásobekhorníhranicenormálníchhodnot

(ULN)), léčba nemá být zahájena.

Stanovení hladiny kreatinkinázy (CK)

Kreatinkinázu (CK)nelze měřit po namáhavém cvičení nebo existuje-li jinávěrohodnápříčina zvýšení

CK,protožetytoskutečnostiztěžujíinterpretacihodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(více

než pětinásobekULN), vyšetření je nutné opakovat vrozmezí 5–7 dnů propotvrzení.

Během léčby

Pacient musí okamžitě oznámit bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena malátností

a horečkou.

Objeví-lisetytosymptomyběhemléčbyatorvastatinem,jetřebazměřitpacientovihladinyCK.

Jsou-li hladiny CK významně zvýšené(> 5x ULN),léčbu je třeba přerušit.

Jsou-lisvalovépříznakyvážnénebozpůsobujíkaždodenníobtíže,jetřebapřerušitléčbu,ikdyž

hladiny CK jsou≤ 5x ULN.

Odezní-lisymptomyahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšíléčbuatorvastatinem

nebo jiným statinem, a to nejnižší dávkou a za pečlivého sledování.

Léčbuatorvastatinemjetřebapřerušit,objeví-lisevýznamnézvýšeníhladinCK(>10xULN),

neboje-lidiagnostikována příp. předpokládána rabdomyolýza.

Souběžná léčba sjinými léčivými přípravky

Riziko rabdomyolýzy při užíváníatorvastatinuje zvýšené při současném podávání určitých léků,

kterémohou zvyšovat plazmatickou koncentraci atorvastatinu, jako jsou silné inhibitory

CYP3A4neboinhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,

delavirdin,stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázy

zahrnující ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, atd.).Riziko myopatie může být rovněž

zvýšeno současným užíváním gemfibrozilu a jiných fibrátů,erytromycinu, niacinu a ezetimibu. Je-li to

možné, měly by být místo těchto léků zváženyalternativní (ne-interaktivní) typy léčby.

V případech, kdy je současné podávání těchto léků s atorvastatinemnezbytné, měl by být

pečlivě zvážen poměr riziko/přínos souběžné léčby. Pokud pacienti užívají léky, které zvyšují

plazmatickou koncentraci atorvastatinu, je doporučena nižší maximální dávka atorvastatinu.Navíc,

vpřípadě silných inhibitorů CYP3A4,byměla být zvážena nižší zahajovací dávka atorvastatinu.

Doporučuje sepečlivé klinické sledování těchto pacientů (viz bod 4.5).

Současné podávání atorvastatinu a kyseliny fusidové se nedoporučuje, proto je během léčby

kyselinou fusidovou vhodné zvážit dočasné přerušení léčby atorvastatinem (viz bod 4.5).

Intersticiální plicníonemocnění

Popoužíváníněkterýchstatinůbylyvýjimečněhlášenypřípadyintersticiálníhoplicníhopostižení,

zejménapřidlouhodobéléčbě(vizbod4.8.).Průvodnípříznakymohouzahrnovatdyspnoe,

neproduktivníkašelazhoršenícelkovéhozdravotníhostavu(únava,úbytekhmotnostiazvýšená

tělesnáteplota).Vznikne-lipodezření,žepacienttrpíintersticiálnímplicnímonemocněním,léčba

statinem by měla být ukončena.

Diabetes mellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvyšujíhladinuglukózyvkrviauněkterýchpacientůs

rizikemvznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.

Totorizikovšaknepřevažujenadprospěchemléčbystatiny-redukcíkardiovaskulárníhorizikaa

neníprotodůvodproukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu

(glukózanalačno5,6až6,9mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)mají

být klinicky a biochemicky monitorováni vsouladu snárodními doporučeními.

Pediatrická populace

Údaje obezpečnosti léčby ve vztahu k vývoji dětínebyly sledovány (viz bod 4.8).

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek současně užívaných léků na atorvastatin

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátem

transportních proteinů, např. transportéru pro jaterní vychytávání OATP1B1. Současná léčba

inhibitory cytochromu CYP3A4 nebo inhibitory transportních proteinů, může vést ke zvýšení

plazmatických koncentrací atorvastatinu a zvýšenému riziku myopatie. Toto riziko může být

zvýšené i při souběžném podání atorvastatinu s dalšími léčivými přípravky, které mohou

potencovatvznikmyopatie, jako jsou fibráty a ezetimib (viz bod 4.4)

Inhibitory CYP3A4

Bylo prokázáno, že silné inhibitory CYP3A4 vedou kvýznamně zvýšeným koncentracím

atorvastatinu (viz Tabulka 1 a podrobnější údaje níže). Souběžnému podání silných inhibitorů

CYP3A4 (např. cyklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol,

vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnujícíritonavir,lopinavir,

atazanavir,indinavir,darunavir,atd.)jetřebase,pokudmožno,vyhnout.Vpřípadech,kdyse

souběžnému podání nelzevyhnout,je nutné užít nižší zahajovací amaximální dávky atorvastatinu.

Doporučuje sepečlivéklinickésledovánípacienta (viz Tabulka 1).

Středně silné inhibitory CYP3A4 (např. erytromycin, diltiazem, verapamil a flukonazol)

mohou zvýšit plazmatické koncentrace atorvastatinu (viz Tabulka 1). Při užití erytromycinu

vkombinaci se statiny bylo pozorováno zvýšené riziko myopatie. Interakční studie hodnotící

účinek amiodaronu nebo verapamilu na atorvastatin nebyly provedeny. Amiodaron a

verapamil jsou známé svojí inhibiční aktivitou CYP3A4 a souběžné podání s atorvastatinem

může mítza následek zvýšenou expozici atorvastatinu. Proto je při souběžném podání se

středně silnými inhibitory CYP3A4 vhodné podávat nižší maximální dávku atorvastatinu.

Doporučuje se náležitéklinické sledování pacienta. Po zahájení léčby nebo úpravě dávky

inhibitoru je doporučenoodpovídajícíklinické sledování.

Induktory CYP3A4

Současné podávání atorvastatinu s induktory cytochromu P450 3A (např. efavirenz, rifampin,

třezalka tečkovaná) může vést k proměnlivým snížením plazmatických koncentracíatorvastatinu.

Sohledemnaduálnímechanizmusinterakcerifampinu(indukcecytochromuP4503Aainhibice

transportéru OATP1B1 jaterní buňky), se doporučuje při souběžnémpodávání atorvastatinu

srifampinempodáníobouléčivýchpřípravkůsoučasně,protožepodáníatorvastatinuopožděněza

podánímrifampinumůžebýtspojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentrací

atorvastatinu. Účinek rifampinu na koncentraceatorvastatinu v jaterních buňkách ovšem není znám,

a není-limožné souběžnému podánízabránit, je nutné pacientapečlivěsledovat kvůli účinnosti léčby.

Inhibitory transportníchproteinů

Inhibitory transportních proteinů (např. cyklosporin) mohou zvýšit systémovou expozici

atorvastatinu (viz Tabulka 1). Účinek inhibice transportérů hepatálního vychytávání

nakoncentraci atorvastatinu v jaterních buňkách není znám. Není-li možné se souběžnému

podání vyhnout, doporučuje se snížení dávky a klinické monitorování kvůli účinnostiléčby

(viz Tabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použití fibrátů samotných je občas spojováno s účinky na svaly, včetně rabdomyolýzy. Riziko

těchto účinků může být vyšší za současného užívání fibrátů s atorvastatinem. Není-limožné

se souběžnému podání vyhnout, je nutné podávat nejnižší terapeuticky účinnou dávku

atorvastatinu a náležitě sledovat pacienta (viz bod 4.4).

Ezetimib

Použití ezetimibu samotného je spojováno s účinky na svaly, včetně rabdomyolýzy. Riziko

těchto účinků může být vyšší za současnéhoužívání ezetimibu s atorvastatinem. Doporučuje

senáležité klinické sledovánítěchtopacientů.

Kolestipol

Plazmatická koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů byla sníženápři současném

užíváníatorvastainuakolestipolu(asio25%).Hypolipidemickýúčinekbylvětšípřisouběžném

podáníatorvastatinua kolestipolu než při podání každého přípravku samostatně.

Kyselina fusidová

Nebyly provedeny žádné studie interakcí mezi atorvastatinem a kyselinoufusidovou. Podobně

jakoujinýchstatinůbylypouvedenínatrhhlášenyposouběžnémužitíatorvastatinuakyseliny

fusidovéúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Mechanizmustétointerakceneníznám.Pacientyje

nutné pečlivě sledovat a případně dočasně vysadit léčbu atorvastatinem.

Účinky atorvastatinu na souběžně podávané léky

Digoxin

Při současném opakovaném užívání digoxinusatorvastatinemv dávce 10 mg se mírně zvýšila

koncentrace digoxinu v rovnovážném stavu. Je nutné náležitě sledovat pacienty léčené

digoxinem.

Perorální kontraceptiva

Současné užívání atorvastatinu a perorálních kontraceptiv vede ke zvýšení koncentrace

norethisteronu a ethinylestradiolu.

Warfarin

V klinické studii s pacienty dlouhodobě léčenými warfarinem vedlo současnéužívání

atorvastatinu v dávce 80 mg denně a wafarinu během prvních 4 dnů léčby k mírnému zkrácení

protrombinového času (o 1,7 sekundy),kterýsevrátilknormálním hodnotámvprůběhu 15 dnů léčby

atorvastatinem.Přestožebylohlášenopouzeněkolikpřípadůklinickyvýznamnýchantikoagulačních

interakcí,jenutnéupacientůužívajícíchkumarinováantikoagulanciazjistitprotrombinovýčaspřed

zahájenímléčbyatorvastatinemapotédostatečněčastonazačátkuléčbykpotvrzení,ženedocházík

významnýmzměnám protrombinového času. Po potvrzenístabilního protrombinového času jevhodné

protrombinový čas sledovat vobvyklýchintervalechdoporučených pro pacienty užívajícíkumarinová

antikoagulancia.Přizměnědávkynebovysazeníatorvastatinusecelýpostupopakuje.Léčba

atorvastatinemnebylaspojenaskrvácenímnebozměnamiprotrombinovéhočasuupacientů,kteří

neužívaliantikoagulancia.

Tabulka 1: Účinek souběžněpodávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžné podávané léčivé

přípravkya dávkování Atorvastatin

Dávka (mg) Změna

& Klinické doporučení #

Tipranavir 500mg 2x denně/

Ritonavir 200mg 2x

denně, 8dnů

(14.–21.den) 40 mg 1.den,

10 mg 20.den ↑ 9.4 x V případech, kdy je

souběžné podání

nezbytné,

nepřekračujte dávku

10 mg atorvastatinu

denně. Je

doporučeno

klinické sledování

pacientů. Cyklosporin 5.2mg/kg/den,

stabilní dávka 10 mg 1x

denně po

dobu 28 dnů ↑ 8.7x

Lopinavir 400 mg 2x denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně,

14dnů 20 mg 1x

denně po

dobu 4 dnů ↑ 5.9x V případech, kdy je

souběžné podání

nezbytné, je

doporučena nižší

udržovací dávka

atorvastatinu. Při

dávkách

atorvastatinu

překračujících 20mg

je doporučeno

klinické sledování

pacientů. Klaritromycin 500 mg 2x denně,

9dnů 80 mg 1x

denně po

dobu 8 dnů ↑4.4x

Sachinavir 400 mg 2x denně/

Ritonavir (300 mg 2x denně od

5.-7. dne, zvýšení na 400 mg 2x

denně 8. den), 5.-18.den,

30 minpo podání atorvastatinu 40 mg 1x

denně po

dobu 4 dnů ↑ 3.9x V případech, kdy je

souběžné podání

nezbytné, je

doporučena nižší

udržovací dávka

atorvastatinu. Při

dávkách

atorvastatinu

překračujících 40

mg, je doporučeno

klinické sledování

pacientů.. Darunavir 300 mg 2x denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně,

9dnů 10 mg 1x

denně po

dobu 4 dnů ↑ 3.3x

Itrakonazol 200 mg 1x denně,

4dny 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 3.3x

Fosamprenavir 700 mg 2x

denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně,

14dnů 10 mg 1x

denně po

dobu 4 dnů ↑ 2.5x

Fosamprenavir 1400 mg 2x

denně,14 dnů 10 mg 1x

denně po

dobu 4 dnů ↑2.3x

Nelfinavir 1250 mg 2x denně,

14dnů 10 mg 1x

denně po

dobu 28 dnů ↑ 1.7x^ Žádné zvláštní

doporučení.

Grepfruitová šťáva, 240 ml 1x

denně* 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 37% Příjem velkého

množství

grepfruitové šťávy

současně s

atorvastatinem se

nedoporučuje.

Diltiazem 240 mg

1x denně28 dnů 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 51% Po zahájení léčby

nebo po úpravě

dávky diltiazemu, je

doporučeno

klinické sledování

pacientů.

Erytromycin 500 mg 4x denně,

7dnů 10 mg,

jednorázová

dávka ↑33%^ Doporučujesenižší

maximální dávka a

klinické sledování

pacientů.

Amlodipin 10 mg, jednorázová

dávka 80 mg,

jednorázová

dávka ↑18% Žádné zvláštní

doporučení.

Cimetidin 300 mg 4x denně,

2týdny 10 mg 1x

denně po

dobu 4 týdnů ↓ less than

1%^ Žádné zvláštní

doporučení.

Antacida obsahujícísuspenzi

hydroxidu hořečnatého a

hlinitého, 30 ml

4x denně,2 týdny 10 mg 1x

denně po

dobu 4 týdnů ↓ 35%^ Žádné zvláštní

doporučení.

Efavirenz 600 mg 1x denně,

14dnů 10 mg po dobu

3dnů ↓ 41% Žádné zvláštní

doporučení.

Rifampin 600 mg 1x denně,

7 dnů

(souběžné podání) 40mg

jednorázová

dávka ↑ 30% V případech, kdy je

souběžné podání

nezbytné, je

souběžné podání

atorvastatinu s

rifampinem

doporučeno, s

klinickým

sledováním. Rifampin 600 mg 1x denně,

5 dnů

(oddělené dávky) 40mg

jednorázová

dávka ↓ 80%

Gemfibrozil 600 mg 2x denně,

7dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 35% Doporučuje se nižší

zahajovací dávka a

klinické sledování

pacientů.

Fenofibrát 160 mg 1x denně,

7 dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 3% Doporučuje se nižší

zahajovací dávka a

klinické sledování

pacientů.

& Uvedeno jako x-násobek změnyreprezentující jednoduchý poměr mezi souběžným podáním

a atorvastatinem samotným (t.j., 1-x = žádná změna). Údaje uvedené jako % změna

reprezentujírelativní % rozdíl k atorvastatinu samotnému (t.j., 0% = žádná změna).

Viz body4.4 a 4.5 pro klinickou významnost.

*Obsahuje 1 nebo více složek, které inhibují CYP3A4 a mohou zvýšit plazmatické

koncentrace léčivých přípravků metabolizovaných CYP3A4.Příjem240 ml grepfruitové

šťávy měl rovněž za následek snížení AUC o 20,4% u aktivního orthohydroxy metabolitu.

Velká množství grepfruitové šťávy (více než 1,2 l denně po dobu 5 dnů) mohou zvýšitAUC

atorvastatinu 2,5x a AUC aktivních inhibitorů HMG-CoAreduktázy(atorvastatinu a

metabolitů) 1,3x.

^ Celková aktivita ekvivalentníatorvastatinu

Nárůst je označen “↑”, pokles “↓”

Tabulka 2: Účinek atorvastatinu na farmakokinetiku souběžně podávaných léčivých přípravků

Atorvastatin a

dávkování Souběžněpodávané léčivé přípravky

Léčivý přípravek/

Dávka (mg) Změna v AUC & Klinické

doporučení

80 mg 1x denně po

dobu 10dnů Digoxin 0,25 mg 1x

denně, 20 dnů ↑15% Pacienti užívající

digoxin musí být

klinicky sledováni.

40 mg 1x denně po

dobu 22dnů Perorální

kontraceptiva 1x

denně, 2 měsíce

-norethisteron 1 mg

-ethinylestradiol

35 μg ↑28%

↑19% Žádné zvláštní

doporučení.

80 mg 1x denně po

dobu 15dnů *Fenazon, 600 mg

jednorázová dávka ↑3% Žádné zvláštní

doporučení.

& Údaje uvedené v % reprezentují relativní % rozdíl k atorvastatinu samotnému (t.j., 0% =

žádná změna)

*Souběžné podání několika dávek atorvastatinu a fenazonu mělo za následek malý nebo

nezjistitelný účinek na clearance fenazonu.

Nárůst je označen “↑”,pokles “↓”

Pediatrickápopulace

Studie lékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u dětsképopulace není

znám.Výšeuvedenéinterakceudospělýchaupozorněnívbodu4.4jetřebavzítvúvahuipřiléčbě

dětí.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby vhodné antikoncepční prostředky (viz bod

4.3).

Těhotenství

Atorvastatinje v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Bezpečnost atorvastatinu u

těhotných žennebyla doložena. U těhotných žen nebyly provedeny kontrolované klinické

studie s atorvastatinem. Po intrauterinní expozici inhibitorům HMG-CoA reduktázy byly

vzácně hlášeny kongenitální anomálie. Studiesezvířatyprokázaly reprodukční toxicitu (viz

bod 5.3).

Léčba matek atorvastatinem může snížit hladinu mevalonátu u plodu,kterýje prekurzorem

biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces,obvyklé vysazení hypolipidemik

vtěhotenství může mít malý vliv na dlouhodobé riziko spojené s primární

hypercholesterolemií.

ZtěchtodůvodůbyAtorvastatinActavisnemělyužívattěhotnéženy,ženyplánujícítěhotenstvínebo

pravděpodobnětěhotnéženy.Léčbaatorvastatinemmábýtvysazenapoceloudobutěhotenstvínebo

do doby, kdy je potvrzeno, žežena nenítěhotná (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zdaseatorvastatin nebo jeho metabolityvylučujído lidského mateřského mléka.

U potkanů byla zjištěna prakticky stejná koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů

vmlécejako v plazmě (vizbod 5.3). Vzhledem k možnosti závažných nežádoucích účinků,

ženy užívajícíatorvastatinnesmíkojit (viz bod 4.3). Atorvastatin je během kojení

kontraindikován (viz bod 4.3).

Fertilita

Ve studiíchsezvířatyneměl atorvastatin vliv na samčí ani samičífertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Atorvastatinmázanedbatelný vlivna schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

V databázi placebem kontrolovaných klinických studií s atorvastatinemzahrnujících16066

pacientů léčených v průměru 53 týdnů (8755 atorvastatin vs. 7311 placebo), ukončilo léčbu

atorvastatinem kvůli nežádoucím účinkům 5,2% pacientů ve srovnání se 4%pacientů, kteříužívali

placebo.

Na základě dat získaných z klinickýchstudií a sledování po uvedení přípravku na trh,byl

stanoven profil nežádoucích účinků atorvstatinu v následujícím přehledu.

Uvedeny jsou podle frekvence:časté(≥1/100 až<1/10);méně časté(≥1/1000 až<1/100);vzácné

(≥1/10000 až<1/1000);velmivzácné(≤1/10000).

Infekce a infestace

Časté: nazofaryngitida.

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: trombocytopenie.

Poruchy imunitního systému

Časté: alergické reakce.

Velmi vzácné: anafylaxie.

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperglykemie

Méněčasté: hypoglykemie, nárůst tělesné hmotnosti, anorexie.

Psychiatrické poruchy

Méně časté: noční můry, insomnie.

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy.

Méně časté: závrať, parestezie, hypestezie, dysgeuzie, amnezie.

Vzácné: periferní neuropatie.

Poruchy oka

Méně časté: zastřené vidění.

Vzácné: poruchy zraku.

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: tinitus.

Velmi vzácné: ztráta sluchu.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: faryngolaryngeální bolest, epistaxe.

Gastrointestinální poruchy

Časté: zácpa, plynatost, dyspepsie, nauzea, průjem.

Méně časté: zvracení, bolest horní i dolní části břicha, říhání, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté: hepatitida.

Vzácné: cholestáza.

Velmi vzácné: jaterní selhání.

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Méně časté: kopřivka, kožní vyrážka, pruritus, alopecie.

Vzácné: angioneurotický edém, bulózní dermatitidy (včetně erythema multiforme, Stevens-

Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy).

Poruchy svalové a kosterní soustavy apojivové tkáně

Časté: myalgie, artralgie, bolest končetin, svalové křeče, otok kloubů, bolesti zad.

Méně časté: bolest krku, svalová únava.

Vzácné: myopatie, myositida, rabdomyolýza, tendinopatie, někdy komplikovaná rupturou.

Poruchy reprodukčního systémua prsu

Velmi vzácné: gynekomastie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: malátnost, astenie, bolest na hrudi, periferní otok, únava, pyrexie.

Vyšetření

Časté: abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi.

Méně časté: přítomnost bílých krvinek v moči.

StejnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázy,bylupacientůléčenýchatorvastatinem

pozorován vzestup transamináz v séru. Tyto změny byly obvykle mírné, přechodnéa nevyžadovaly

přerušeníléčby.Klinickyvýznamnézvýšení(vícenežtrojnásobeknormálníchhodnot)sérových

transamináz se vyskytlo u 0,8% pacientů léčenýchatorvastatinem.Toto zvýšeníbylozávislé na dávce

a u všech pacientů bylo reverzibilní.

Zvýšení sérové kreatinfosfokinázy (CK) na vícenež na trojnásobek normálních hodnot sevklinických

studiích vyskytlo při léčběatorvastatinemu 2,5% pacientů, což byloobdobné jako u jiných inhibitorů

HMG-CoAreduktázy.Hodnoty,kterébylyvyššíneždesetinásobeknormálníchhodnot,sevyskytlyu

0,4% pacientů léčenýchatorvastatinem(viz bod 4.4).

Skupinové účinky

uální dysfunkce

Deprese

Vyjímečnépřípadyintersticiálníhoonemocněníplicpředevšímpřidlouhodobéterapii(viz

bod 4.4)

Diabetesmellitus:Frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostineboabsencirizikových

faktorů(glukózanalačno≥5,6mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,

hypertenze vanamnéze).

Pediatrickápopulace

Databáze klinické bezpečnosti zahrnuje údaje o bezpečnosti u 249 dětských pacietů, kterým

byl podáván atorvastatin, z nichž 7 pacientů bylo mladších 6 let, 14 pacientů bylo ve věku 6-9

let a 228 pacientů bylo ve věku 10-17 let.

Poruchy nervovéhosystému

Časté: bolest hlavy.

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolest břicha.

Vyšetření

Časté: zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení sérové kreatinfosfokinázy.

Na základě dostupných údajů se u dětí očekávají stejné četnosti, typ a závažnost nežádoucích

účinků jako u dospělých. O dlouhodobé bezpečnosti u dětí je v současnosti pouze omezené

množstvíúdajů.

4.9 Předávkování

SpecifickáléčbapřipředávkovánípřípravkemAtorvastatinActavisneexistuje.Pokuddojde

kpředávkování, je třeba pacienta léčit symptomatickya vpřípadě potřeby použít podpůrnou léčbu. Je

třebamonitorovatjaternítestyaCKvséru.Jelikožseatorvastatinvýrazněváženaplazmatické

proteiny, nemá léčba hemodialýzou pro urychlení jeho vyloučení význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Látky modifikující lipidy,inhibitory HMG-CoA reduktázy.

ATC kód:C10AA05

Atorvastatinjeselektivním,kompetitivníminhibitoremHMG-CoAreduktázy.Tentoenzym

katalyzujepřeměnuz3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolůvčetněcholesterolu.VjátrechjsoutriglyceridyacholesterolzabudoványdoVLDL

(lipoproteiny o velmi nízké hustotě) a plazmou jsou transportoványdo periferních tkání. Lipoproteiny

onízkéhustotě(LDL),vzniklézVLDL,jsoukatabolizoványprimárněprostřednictvímreceptoru

svysokou afinitou kLDL (LDL receptor).

AtorvastatinsnižujehladinycholesterolualipoproteinůvplazměinhibicíHMG-CoAreduktázya

inhibicíbiosyntézycholesteroluvjátrech.AtorvastatinzvyšujetéžpočetjaterníchLDLreceptorůna

buněčném povrchu, a tím je urychlena absorpce a katabolizmus LDL.

AtorvastatinsnižujetvorbuLDLapočetLDLčástic.Zapříčiňujevýraznéatrvalézvýšeníaktivity

LDLreceptorů,spojenésvýhodnýmizměnamikvalitycirkulujícíchLDLčástic.Atorvastatin

významně snižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s homozygotní familiární

hypercholesterolemií, což je populace pacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

V klinické studii sledující vliv dávky na účinnost léčby bylo prokázáno, že atorvastatin snížilhladiny

celkového cholesterolu (o30-46%), LDL-cholesterolu (o 41-61%), apolipoproteinu B(o 34-50%) a

triglyceridů (o 14-33%), přičemž současně vyvolává ve variabilní míře zvýšeníHDL-cholesterolu a

apolipoproteinu A1. Tyto výsledky byly zjištěny u pacientů sheterozygotní familiární

hypercholesterolemií, nefamiliárními formamihypercholesterolemiea smíšenými hyperlipidemiemi

včetně pacientů s non-inzulin dependentním diabetes mellitus.

Bylo prokázáno, že snížení celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu aapolipoproteinu Bsnižuje

rizikokardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Vmulticentrické 8-týdenní otevřené studii s dobrovolnou možností prodloužení bylozapojeno 335

pacientů, z nichž 89 trpělo homozygotní familiární hypercholesterolemií. Utěchto 89 pacientů bylo

průměrné snížení LDL-cholesterolu přibližně 20%. Atorvastatin bylpodáván v dávce až 80 mg/den.

Ateroskleróza

Ve studii REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) se hodnotil

efektintenzivníhypolipidemickéléčbypomocíatorvastatinu80mgastandardníhypolipidemické

léčbypomocípravastatinu40mgnaaterosklerózukoronárnícharteriípomocíIVUS(intravascular

ultrasound)běhemangiografieupacientůsICHS.Vtomtorandomizovaném,dvojitěslepém,

multicentrickém,kontrolovanémklinickémhodnoceníbylIVUSprovedenpřizahájeníapotépo18

měsícíchu502pacientů.Veskupiněsatorvastatinem(n=253)nebylazjištěnažádnáprogrese

aterosklerózy.

Střední změna celkového objemu ateromu (primární kritérium klinického hodnocení) oproti základním

hodnotám,vyjádřenávprocentech,činila-0,4%(p=0,98)veskupiněsatorvastatinema+2,7%

(p=0,001) ve skupině s pravastatinem (n=249). V porovnání s pravastatinem byly účinky atorvastatinu

statistickyvýznamné(p=0,02).Účinekintenzivníhosnižováníhladinylipidůnakardiovaskulární

endpointy(např.potřebarevaskularizace,nefatálníIM,koronárnísmrt)nebylvrámcitohoto

klinického hodnocení zkoumán.

VeskupiněsatorvastatinembylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,04mmol/l0,8(78,9

mg/dl30)oprotizákladníhladině3,98mmol/l0,7 (150mg/dl28)a veskupiněspravastatinem

bylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,85mmol/l0,7(110mg/dl26)oprotizákladní

hladině3,89mmol/l0,7(150mg/dl26)(p<0,0001).Atorvastatinrovněžvedlkestatisticky

významnémusníženístředníhodnotyTCo34,1%(pravastatin:-18,4%,p<0,0001),středníchhladin

TGo20%(pravastatin:-6,8%,p<0,0009)astředníhladinyapolipoproteinuBo39,1%(pravastatin:-

22,0%,p<0,0001).AtorvastatinvedlknárůstustředníhladinyHDL-Co2,9%(pravastatin:+5,6%,

p=NS). Ve skupině s atorvastatinem bylzjištěn střední pokles CRP o 36,4%, v porovnání se snížením

o 5,2%ve skupině s pravastatinem (p<0,0001).

Výsledkytohotoklinickéhohodnoceníbylyzískánypřipoužitídávky80mg.Nelzejetudíž

extrapolovat na sílu nižších dávek.

Profily bezpečnosti a snášenlivosti byly u obou léčebných skupin srovnatelné.

Účinekintenzivníhosnižovánílipidůnahlavníkardiovaskulárnícílovéparametrynebylvtétostudii

sledován.Protoneníklinickývýznamtěchtovýsledkůsohledemnaprimárníasekundárníprevenci

kardiovaskulárních příhod znám.

Akutní koronární syndrom

VestudiiMIRACLbylhodnocenatorvastatin80mgu3086pacientů(atorvastatinn=1538;placebo

n=1548) s akutním koronárním syndromem (non-Q infarkt myokardu nebo nestabilníangina pectoris).

Léčbabylazahájenavakutnífázipopřijetídonemocniceatrvalapodobu16týdnů.Léčba

atorvastatinem 80 mg/den prodloužila dobu do výskytu kombinovanéhoprimárního cílového ukazatele

(úmrtízevšechpříčin,nefatálníIM,resuscitovanásrdečnízástavaneboanginapectorissprokázanou

ischemiívyžadujícíhospitalizaci)ukazujícínasníženírizikao16%(p=0,048).Ktomutovýsledku

přispělo především 26% (p=0,018)snížení hospitalizací pro anginu pectoris s prokázanou ischemií.

Další sekundární cílové ukazatele nedosáhly statistické signifikance (souhrnně: placebo22,2%,

atorvastatin: 22,4%).

Bezpečnostní profil atorvastatinu ve studii MIRACL byl v souladu s popisem v bodu 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

ÚčinekatorvastatinunafatálníanefatálníICHSbylhodnocenvrandomizované,dvojitěslepé,

placebemkontrolovanéstudiiAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrialLipidLoweringArm

(ASCOT-LLA). Pacienti bylihypertonicive věku 40-79 let, bez předchozíhoinfarktumyokardu nebo

léčenéanginypectorisashladinamiTC≤6,5mmol/l(251mg/dl).Všichnipacientimělialespoň3

předemdefinovanékardiovaskulárnírizikovéfaktory:mužsképohlaví,věk≥55let,kouření,diabetes,

pozitivnírodinnáanamnézaICHSupříbuzných1.stupně,TC:HDL-C>6,ischemickáchoroba

dolníchkončetin,hypertrofielevékomory,předchozícerebrovaskulárnípříhoda,specifické

abnormalitynaEKG,proteinurie/albuminurie.Neuvšechpacientůbyloodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulárnípříhody považováno za vysoké.

Pacienti byli léčeni antihypertenzní terapií (buď režimem založeným na amlodipinu nebo na

atenololu) a buď atorvastatinem 10 mg denně (n=5168) nebo placebem (n=5137).

Absolutní a relativní redukce rizika pomocí atorvastatinu byla následující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatin

vs.placebo) Absolutní

pokles rizika 1

p-hodnota

Fatální ICHS nebo nefatální IM

Celkemkardiovaskulární příhody

a revaskularizace

Celkemkoronární příhody 36%

100 vs. 154

389 vs. 483

178 vs 247 1,1%

1,9%

1,4% 0,0005

0,0008

0,0006

Založeno na rozdílupříhod,které sevyskytly v průběhu sledování 3,3 roku.

ICSH = ischemická choroba srdeční; IM = infarkt myokardu.

Celkovámortalitaakardiovaskulárnímortalitanebylysignifikantněsníženy(185vs.212příhod,

p=0,17 a 74 vs. 82 příhod, p=0,51). V analýze podskupin založenéna pohlaví(81%mužůa 19% žen)

bylomožnosledovatprospěšnýúčinekzpoužitíatorvastatinuumužů,alenemohlbýtstanovenužen

pravděpodobněvdůsledkumaléhopočtupříhodvžensképodskupině.Celkováakardiovaskulární

mortalitabylyčíselněvyššíužen(38vs.30 a 17 vs. 12), alenedosáhlystatistickévýznamnosti.Byla

nalezenastatistickyvýznamnáinterakcevzávislostinapoužitéantihypertenzníterapii.Primární

cílovýukazatel(fatálníICHSanefatálníIM)bylsignifikantněsníženatorvastatinemupacientů

léčených amlodipinem (HR 0,47 (0,32-0,69), p = 0,00008), ale nikoli u pacientů léčených atenololem

(HR 0,83 (0,59-1,17), p= 0,287).

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárníonemocněníbyltéžhodnocenv

randomizované,dvojitěslepé,multicentrické,placebemkontrolovanéstudii„Collaborative

AtorvastatinDiabetesStudy“(CARDS)upacientůsdiabetemII.typuvevěku40-75let,bez

kardiovaskulárníhoonemocněnívanamnézeasLDL-C≤4,14mmol/l(160mg/dl)aTG≤6,78

mmol/l(600mg/dl).Všichnipacientimělialespoňjedenznásledujícíchrizikovýchfaktorů:

hypertenze, kouření, retinopatie, mikroalbuminurie a makrolabuminurie.

Pacientibyliléčenibuďatorvastatinem10mgdenně(n=1428)neboplacebem(n=1410),medián

doby sledování byl 3,9 let.

Absolutní a relativní redukce rizika pomocí atorvastatinu byly následující:

Příhoda Relativní

pokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatinvs

placebo) Absolutní

poklesrizika 1

p-hodnota

Závažnékardiovaskulárnípříhody

(fatálníanefatálníAIM,němýIM,

náhlásrdečnísmrt,nestabilní

anginapectoris,CABG,PTCA,

revaskularizace, CMP)

IM(fatálníanefatálníAIM,němý

CMP (fatální a nefatální) 37%

83 vs. 127

38 vs 64

21 vs.39 3,2%

1,9%

1,3% 0,0010

0,0070

0,0163

Založeno na rozdílu příhod,které sevyskytly v průběhu sledování 3,9 roku.

ICSH=ischemickáchorobasrdeční,AIM=akutníinfarktmyokardu,CABG=coronaryartery

bypassgraft(aortokoronárníbypass),PTCA=percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty

(perkutánní transluminální koronární angioplastika), CMP = cévní mozková příhoda.

Nebylnalezenrozdílúčinkuléčbyvzávislostinapohlavípacienta,věkunebovstupníchhodnotách

LDL-C.Bylzaznamenánpříznivýtrendvpodílucelkovémortalityveprospěchatorvastatinu(82

úmrtí ve skupiněužívajícíplacebovs. 61 úmrtí ve skupiněléčenéatorvastatinem, p=0,0592).

Opakované cévní mozkové příhody

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)bylhodnocen

účinekatorvastatinu80mgdenněneboplacebananáslednývýskytCMPu4731pacientů,kteří

prodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)běhempředcházejících6měsícůaneměli

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)vanamnéze.60%pacientůbylimuživevěku21-92let

(průměrnývěk63let),aměliprůměrnévstupníhodnotyLDL-C3,4mmol/l(133mg/dl).Střední

LDL-Cbyl1,9mmol/l(73mg/dl)běhemléčby atorvastatinem a3,3mmol/l(129mg/dl)běhemléčby

placebem.Mediándoby sledování byl 4,9 let.

Atorvastatin 80mgsnižoval riziko primárního endpointu fatální nebo nefatální CMP o15% (HR 0,85;

95%CI,0,72-1,00;p=0,05nebo0,84;95%CI,0,71-0,99;p=0,03poúpravěvstupníchfaktorů)

vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)uatorvastatinuvs.8,9%

(211/2366) u placeba.

Vpost-hocanalýzeatorvastatin80mgsnižovalvýskytischemickéCMP(218/2365,9,2%vs.

274/2366,11,6%,p=0,02)azvyšovalvýskythemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366,1,4%,

p=0,02)ve srovnáním s placebem.

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieshemoragickou

CMPvanamnéze(7/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57),a

rizikoischemickéCMPbylomeziskupinamipodobné(3/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;

HR 1,64; 95% CI, 0,27-9,82).

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieslakunárním

infarktemvanamnéze(20/708uatorvastatinuversus4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-

14,61),ovšemrizikoischemickéCMPbyloutěchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinu

vs.102/701uplaceba;HR0,76;95%CI,0,57-1,02).Jemožné,žerizikoCMPjezvýšenéu

pacientů slakunárním infarktemv anamnéze, kteří užívají atorvastatin 80mg/den.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuversus10,4%(5/48)upodskupiny

pacientůsdříveprodělanouhemoragickouCMP.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%(77/708)u

atorvastatinuvs.9,1%(64/701)uplacebaupodskupinypacientůsdříveprodělanýmlakunárním

infarktem.

Pediatrickápopulace

Heterozygotní familiárníhypercholesterolemieu dětí ve věku 6-17 let

Udětí a dospívajících s geneticky potvrzenou heterozygotní familiárníhypercholesterolemiíavýchozí

hodnotouLDL-C≥4mmol/lbylaprovedena8-týdenníotevřenástudiescílemvyhodnotit

farmakokinetiku,farmakodynamikuabezpečnostasnášenlivostatorvastatinu.Dotétostudiebylo

zahrnutocelkem39dětíamladistvýchvevěku10-17let.VkohortěAbylo15dětívevěku6-12let,

vývojovýstupeň1dleTannerovystupnice.VkohortěBbylo24dětívevěku10-17let,vývojový

stupeň≥2 dle Tannera.

Zahajovací dávka atorvastatinu byla 5 mg denně ve formě žvýkacích tablet v kohortě A a 10mgdenně

ve formě tablet v kohortě B. Bylopovolenozdvojit dávku atorvastatinu v případě,žesubjektnedosáhl

cílové hladiny LDL-C < 3,35 mmol/l ve4.týdnu a byl-li atorvastatindobře snášen.

Středníhodnoty LDL-C, TC, VLDL-C, a Apo B sedo2.týdne snížily uvšechsubjektů.Usubjektů se

zdvojenoudávkoubylpozorovándalšípoklesjižve2.týdnu,připrvnímvyhodnocení,pozvýšení

dávky.Středníhodnotyprocentníhosníženílipidovýchparametrůbylypodobnéuoboukohort,

nezávislenatom,zdasubjektužívalzahajovacídávkunebozdvojenoudávku.V8.týdnusehladina

LDLcholesterolusnížilavprůměruo40%vesrovnánísvýchozíhodnotouahladinacelkového

cholesterolu v průměru o 30% ve srovnání svýchozí hodnotou.

Heterozygotní familiárníhypercholesterolemieu dětí ve věku 10-17 let

Dodvojitě slepé, placebem kontrolované studie následované otevřenou fází bylo zahrnuto 187chlapců

adívekpomenarchévevěku10-17let(střednívěk14,1let)sheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií(FH)nebotěžkouhypercholesterolemií.Titopacientibylinadobu26týdnů

randomizovánibuďdoskupinysatorvastatinem(n=140),neboplacebem(n=47),a potébylvšempo

dobu dalších 26 týdnů podáván atorvastatin. Dávka atorvastatinu(1x denně) byla první4 týdny 10 mg

a byla titrovánana 20mgvpřípadě, žehladina LDL-Cbyla>3,36mmol/l. Během26-týdennídvojitě

zaslepenéfázevedlopodáváníatorvastatinukvýznamnémusníženíplazmatickéhladinycelkového

cholesterolu, LDL-cholesterolu,triglyceridů a apolipoproteinu B. Během 26-týdennídvojitě zaslepené

fázebylastředníhodnotadosaženéhladinyLDL-C3,38mmol/l(rozmezí:1,81-6,26mmol/l)ve

skupiněužívající atorvastatin, v porovnání s 5,91 mmol/l (rozmezí: 3,93-9,96 mmol/l) ve skupině

užívající placebo.

Dalšípediatrickástudie,srovnávajícíatorvastatinskolestipolemupacientůshypercholesterolemiíve

věku10-18letukázala,žepodáváníatorvastatinu(n=25),vporovnáníspodávánímkolestipolu

(n=31), vedlo k významnému snížení LDL-C ve 26.týdnu(p<0,05).

Programpoužitízesoucituupacientůstěžkouhypercholesterolemií(včetněhomozygotní

hypercholesterolemie)zahrnoval46dětskýchpacientůléčenýchatorvastatinemtitrovanýmpodle

odpovědi(některýmsubjektůmbylapodávánadávka80mgdenně).Studieprobíhalapodobu3let:

LDL-C byl snížen o 36%.

Dlouhodobá účinnostléčby atorvastatinem v dětském věkuna snížení morbidity a mortality

vdospělosti nebyla stanovena.

Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledkystudií satorvastatinem

udětívevěku0-6letvléčběheterozygotníhypercholesterolemieaudětívevěku0-18letvléčbě

homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemiea v prevenci kardiovaskulárních příhod(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Atorvastatinsepoperorálnímpodánírychlevstřebává;maximálníplazmatickékoncentrace(C

)je

dosaženo po 1-2 hodinách. Míra absorpcevzrůstá proporcionálně sdávkou atorvastatinu.Biologická

dostupnostpotahovanýchtabletsatorvastatinemjevporovnánísroztokem95-99%.Absolutní

biologická dostupnost atorvastatinu je přibližně 12% a systémovědosažitelná inhibiční aktivita HMG-

CoAreduktázyjepřibližně30%.Nízkásystémovádostupnostbývápřipisovánapresystémové

clearanci v sliznici gaastrointestinálního traktu a/nebo metabolizmupřiprvnímprůchodu játry.

Distribucevorganismu

Průměrnýdistribučníobjematorvastatinujepřibližně381litrů.Atorvastatinjevázánz≥98%na

plazmatické proteiny.

Biotransformace

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4naorto-aparahydroxylovéderivátyarůzné

beta-oxidační produkty.Tyto látky jsou dále metabolizovány cestou glukuronidace. In vitro je inhibice

HMG-CoAreduktázyorto-aparahydroxylovýmimetabolityekvivalentníinhibiciatorvastatinem.

Přibližně70%cirkulujícíinhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjepřipisovánoaktivním

metabolitům.

Eliminace z organismu

Atorvastatin jevylučován převážněžlučí pometabolizovánívjátrech a/neboextrahepatálně. Nezdá se

však,žebylékprocházelsignifikantníenterohepatálnírecirkulací.Průměrnýpoločasmetabolizmu

atorvastatinu jeu člověka přibližně 14 hod. Poločas inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy je asi 20-

30 hod vzhledem kpřispěníaktivníchmetabolitů.

Zvláštnípopulace

Starší pacienti:plazmatické koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou vyšší

u zdravých starších osob než u mladých dospělých jedinců, přičemž hypolipidemické účinky byly

u obou skupin srovnatelné.

Pediatrická populace:v8-týdenní otevřené studiibylpediatrickým pacientům(ve věku 6-17 let)

sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíavýchozíhodnotouLDL-C≥4mmol/lpodáván

atorvastatin5nebo10mg1xdenněveforměžvýkacíchtablet(vývojovýstupeňsubjektů-stupeň1

dleTannerovystupnice(n=15))neboatorvastatin10nebo20mg1xdenněveforměpotahovaných

tablet (vývojový stupeň≥2 dle Tannerovystupnice (n=24)). V populačním farmakokinetickém modelu

atorvastatinu byla jedinou další významnou proměnnou tělesná hmotnost. Zdánliváperorální clearance

atorvastatinu byla u dětských subjektů při alometrickémměřenípodletělesnéhmotnosti podobná jako

udospělých.Vcelémrozsahudosaženýchexpozicatorvastatinuao-hydroxyatorvastatinubyly

pozoroványkonzistentnípoklesy LDL-C a TC.

Pohlaví:koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou odlišné u žen (maximální

plazmatická koncentrace jeu ženzhruba o 20% vyšší a AUC je asi o 10% nižší než u mužů). Tyto

rozdíly nejsouklinicky významné a nepředstavují žádné klinicky významné rozdíly v účinku na krevní

lipidy mezi muži a ženami.

Renálnínedostatečnost:onemocněníledvinnemávlivnaplazmatickouhladinuatorvastatinuajeho

aktivních metabolitů nebo na jeho účinek na lipidy.

Jaternínedostatečnost:plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjevýrazně

zvýšena (zhruba 16x vyšší C

max a 11x vyššíAUC) u pacientů s chronickým alkoholickým poškozením

jater (Child-Pugh B).

Polymorfizmus SLOC1B1:jaterní vychytávání všech inhibitorů HMG-CoA reduktázyvčetně

atorvastatinu zapojuje transportér OATP1B1. U pacientů s polymorfizmemSLOC1B1 existuje riziko

zvýšené expozice atorvastatinu, které může vést kezvýšenému riziku rabdomyolýzy (viz bod 4.4).

Polymorfizmus genu kódujícíhoOATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) je spojens 2,4xvyššíexpozicí

atorvastatinu (AUC)než u subjektů bez této genotypové varianty (c.521TT). U těchto pacientů je

rovněžmožnégeneticky zhoršené jaterní vychytávání atorvastatinu. Možné důsledkyvzhledem

kúčinnostinejsou známé.

5.3 Předklinickéúdaje vztahující se kbezpečnosti

Atorvastatin nevykazoval ani mutagenní ani klastogenní potenciál ve čtyřech testech in vitro a

v jednom testu in vivo. Atorvastatin nebyl u potkanů kancerogenní, ale vysoké dávkypodávané myším

(6-11x vyšší AUC než AUC(0-24) dosažená u člověka při nejvyšší doporučenédávce) měly za

následek hepatocelulární adenomy u samců a hepatocelulární karcinomy usamic.Z experimentálních

studií se zvířaty vyplývá, že inhibitory HMG-CoA reduktázy mohouovlivnit vývoj embrya a plodu. U

potkanů, králíků a psů neměl atorvastatin účinek na fertilitua nebyl teratogenní, ale u dávek toxických

pro matku byla u potkanů a králíků pozorovanátoxicita pro plod. Vývoj potomků potkanů byl

opožděn a poporodní přežívání bylo přiexpozici samicvysokým dávkám atorvastatinu sníženo. U

potkanů byl prokázán přechodplacentou. U potkanů byly plazmatické koncentrace atorvastatinu

podobné koncentracím vmléce. Není známo, zda se atorvastatin nebo jeho metabolity vylučují do

lidského mateřskéhomléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Mannitol(E421)

Mikrokrystalická celulosa

Uhličitan vápenatý

Povidon(typ K-30)

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium–stearát

Potahová vrstva:

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 6000

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Pro síly 10 mg, 20 mg a 40 mg:

Blistr:2roky

Kontejner: 18 měsíců

Pro sílu 80 mg:

2 roky

6.4 Zvláštní opatření prouchovávání

Pro síly 10 mg, 20 mg a 40 mg:

Uchovávejte při teplotě do25°C.

Pro sílu 80 mg:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

Blistry(Al/Al):4,7,10,14,20,28,30,50,56,84,98,100,200(10x20),500potahovanýchtablet

pro všechny síly.

HDPE kontejner se zacvakávacím LDPE uzávěrem: 10, 20, 30, 50, 100, 200potahovaných tabletpro

všechny síly.

Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštníopatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Atorvastatin Actavis 10 mg: 31/248/07-C

Atorvastatin Actavis 20mg: 31/249/07-C

Atorvastatin Actavis 40 mg: 31/250/07-C

Atorvastatin Actavis80 mg:31/186/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Atorvastatin Actavis 10, 20 a 40 mg:9.5.2007/27.6.2011

Atorvastatin Actavis 80 mg:14.3.2012

10. DATUMREVIZE TEXTU

26.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace