APLERIA 25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EPLERENON (EPLERENONUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C03DA04
INN (Mezinárodní Name):
EPLERENON (EPLERENONUM)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100X1; 90X1; 50X1; 30X1; 28X1; 20X1; 10X1; 100; 90; 50; 30; 28; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EPLERENON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
34/ 041/17-C
Datum autorizace:
2021-06-15

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls32732/2017, sukls32739/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Apleria 25 mg potahované tablety

Apleria 50 mg potahované tablety

Eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Apleria a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apleria užívat

3. Jak se přípravek Apleria užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Apleria uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Apleria a k čemu se používá

Přípravek Apleria patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu.

Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem

krevního tlaku a srdeční funkce. Zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle mohou způsobit změny

vedoucí k srdečnímu selhání.

Apleria se používá v léčbě srdečního selhání k prevenci a snížení hospitalizace pokud:

jste právě prodělal(a) srdeční infarkt, v kombinaci s jinými léčivými přípravky určenými k léčbě

srdečního selhání, nebo

máte přetrvávající mírné příznaky, bez ohledu na léčbu, kterou doposud dostáváte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apleria užívat

Neužívejte přípravek

Apleria:

jestliže jste alergický(á) na eplerenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalemii)

jestliže užíváte léčivé přípravky k vyloučení odstranění přebytečné vody z organismu (draslík

šetřící diuretika)

jestliže máte těžké onemocnění ledvin

jestliže máte těžké onemocnění jater

jestliže používáte léky k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol)

jestliže užíváte léčivé přípravky k léčbě infekce HIV (ritonavir nebo nelfinavir)

jestliže

užíváte

antibiotika,

používaná

léčbě

bakteriálních

infekcí

(klarithromycin

nebo

telithromycin),

jestliže užíváte nefazodon, používaný k léčbě deprese

jestliže současně užíváte léčivé přípravky k léčbě některých srdečních onemocnění nebo

vysokého krevního tlaku (takzvané inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a

blokátory receptoru pro angiotenzin (ARB).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Apleria se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Apleria“),

jestliže užíváte lithium (obvykle používané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané

bipolární afektivní porucha),

jestliže užíváte takrolimus nebo cyklosporin (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je

psoriáza

nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost eplerenonu u dětí a dospívajících nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek

Apleria

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir

(protivirová léčiva k léčbě infekce HIV), klarithromycin, telithromycin (používané k léčbě

bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný k léčbě deprese), protože tyto přípravky mohou

zpomalit rozkládání přípravku Apleria a prodloužit tak jeho účinek v organismu.

Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky k vyloučení přebytečné vody z organismu) a doplňky

stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení

hladiny draslíku v krvi.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptorů pro angiotenzin

(ARB) v kombinaci (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, některých onemocnění srdce

nebo ledvin), neboť mohou zvýšit riziko vysokých hladin draslíku v krvi.

Lithium (obvykle podávané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární

afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a inhibitory ACE

(užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení

hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: nechutenství, poškození

zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

Cyklosporin nebo takrolimus (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je lupénka nebo ekzém,

a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit

potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA – některé léky k léčbě bolesti, jako např. ibuprofen, které

ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit

tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Trimethoprim (používaný k léčbě bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny

draslíku v krvi.

Alfa-1 blokátory jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku

a některých onemocnění prostaty), mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při

vstávání.

Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (používané k léčbě depresí),

antipsychotika

(nazývané

též

neuroleptika)

jako

např.

chlorpromazin

nebo

haloperidol

(používané k léčbě duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě

rakoviny) a baklofen (používaný k léčbě svalových spazmů). Tyto přípravky mohou vést k

náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

Glukokortikoidy jako např. hydrokortison nebo prednison (používané k léčbě zánětu a některých

onemocnění

kůže), a

tetrakosaktid (používaný převážně

diagnóze

léčbě

poruch

kůry

nadledvinek) mohou zmenšit účinek eplerenonu na snížení krevního tlaku.

Digoxin (používaný k léčbě onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při

současném užívání s eplerenonem.

Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože

vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky eplerenonu na organismus.

Erythromycin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí), sachinavir (přípravek k léčbě virových

infekcí používaný k léčbě HIV infekce), flukonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí),

amiodaron, diltiazem a verapamil (používané k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního

tlaku) zpomalují rozkládání eplerenonu a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

Třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý přípravek), rifampicin (používaný k léčbě bakteriálních

infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používané mj. k léčbě epilepsie) mohou zrychlit

rozkládání eplerenonu a snížit tak jeho účinek v organismu.

Přípravek

Apleria

s jídlem a pitím

Přípravek Apleria lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinek přípravku Apleria

nebyl u těhotných žen zkoumán.

Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Lékař rozhodne, zda je nutné ukončit

kojení, nebo přerušit užívání přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Apleria můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Apleria

obsahuje laktózu

a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek

Apleria

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Apleria se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte

dostatečně velkým množstvím vody.

Přípravek Apleria se obvykle podává v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání, jako jsou např. beta-

blokátory. Obvyklá počáteční dávka je jedna 25mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny

zvyšuje na 50 mg 1x denně (buď jedna 50mg tableta nebo dvě 25mg tablety). Maximální dávka je 50

mg denně.

Před zahájením léčby přípravkem Apleria, v prvním týdnu léčby, za měsíc po zahájení léčby nebo při

každé změně dávky se má stanovit hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi může

lékař dávku přípravku Apleria upravit.

Pokud trpíte mírným onemocněním ledvin, máte začít dávkou 25 mg každý den. Pokud trpíte středně

závažným onemocněním ledvin, máte začít dávkou 25 mg obden. Tyto dávky mohou být upraveny,

pokud to lékař doporučí na základě výsledků hladin draslíku v krvi. U pacientů se závažným

onemocněním ledvin se podávání přípravku Apleria nedoporučuje.

U pacientů s mírným až středně těžkým onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-

li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také

"Neužívejte přípravek Apleria").

U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky.

U dětí a dospívajících: podávání přípravku Apleria se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Apleria

, než jste měl(a)

Užijete-li větší množství přípravku Apleria, než jste měl(a), informujte okamžitě svého lékaře nebo

lékárníka. Po užití většího množství přípravku Apleria se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký

krevní tlak (projevující se točením hlavy, závratěmi, rozmazaným viděním, slabostí, náhlou ztrátou

vědomí) nebo hyperkalemie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi,

průjmem, pocitem na zvracení, závratěmi nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Apleria

Pokud již téměř nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou

další tabletu ve stanovený čas.

Jestliže zbývá více než 12 hodin do užití další tablety, vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si

vzpomenete, a dále pokračujte v užívání tablet jako dříve.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apleria

Je důležité užívat přípravek Apleria podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků,

ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

otok obličeje, jazyka nebo hrdla

obtížné polykání

kopřivka a obtížné dýchání

Jedná se o příznaky angioneurotického edému, méně častého (může se vyskytnout až u 1 ze 100

pacientů) nežádoucího účinku.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení,

závrať nebo bolest hlavy)

závrať

mdloby

zvýšené hladiny cholesterolu v krvi

nespavost (poruchy spánku)

bolest hlavy

onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání

kašel

zácpa

nízký krevní tlak

průjem

pocit na zvracení

zvracení

porucha funkce ledvin

vyrážka

svědění

svalové křeče

bolest zad

pocit slabosti

zvýšená hladina močoviny v krvi

zvýšení hladiny kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

infekce

zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)

nízké hladiny sodíku v krvi

dehydratace

zvýšené hladiny triacylglycerolů (krevních tuků) v krvi

rychlý srdeční tep

zánět žlučníku

pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání

trombóza (krevní sraženina) v dolní končetině

bolest v krku

plynatost

snížená funkce štítné žlázy

zvýšení hladiny glukózy v krvi

snížení citlivosti na dotek

zvýšené pocení

bolesti svalů

pocit celkové nepohody

zánět ledvin

zvětšení prsů u mužů

změny ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Apleria

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Apleria obsahuje

Léčivou látkou je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje eplerenonum 25 mg nebo 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

kroskarmelosy, hypromelosa, magnesium-stearát a natrium-lauryl-sulfát v jádru tablety a

hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80 a žlutý oxid železitý (E172) v

potahové vrstvě tablety. Přípravek Apleria obsahuje laktosu a sodík (viz bod 2).

Jak přípravek

Apleria

vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „25“ na jedné straně. Rozměry: průměr

6 mm.

50 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „50“ na jedné straně. Rozměry: průměr

7,5 mm.

Přípravek Apleria je dostupný v krabičce obsahující:

10, 20, 28, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet v blistru.

10 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 a 100 x 1 potahovaných tablet v jednodávkovém

perforovaném blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobc

e

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Germany

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Аплериа 25 mg филмирани таблетки

Аплериа 50 mg филмирани таблетки

Česká republika, Estonsko

Apleria

Dánsko, Norsko

Eplerenon Krka

Francie

Eplerenone

Krka

comprimé

pelliculé

Eplerenone

Krka

comprimé

pelliculé

Chorvatsko

Apleria 25 mg filmom obložene tablete

Apleria 50 mg filmom obložene tablete

Irsko

Eplerenone

Krka

film-coated

tablets

Eplerenone

Krka

film-coated

tablets

Island

Eplerenon Krka 25 mg filmuhúðaðar töflur

Eplerenon Krka 50 mg filmuhúðaðar töflur

Itálie

Eplerenone Krka

Kypr, Řecko

Apleria

επικαλυμμένα

με

λεπτό

υμένιο δισκία

Apleria

επικαλυμμένα

με

λεπτό

υμένιο δισκία

Litva

Apleria 25 mg plėvele dengtos tabletės

Apleria 50 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Apleria 25 mg apvalkotās tabletes

Apleria 25 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Eplerenon Krka 25 mg filmtabletta

Eplerenon Krka 50 mg filmtabletta

Nizozemsko

Eplerenon

Krka

filmomhulde

tabletten

Eplerenon

Krka

filmomhulde

tabletten

Polsko

Enplerasa

Rakousko

Eplerenon HCS 25 mg filmtabletten

Eplerenon HCS 50 mg filmtabletten

Rumunsko

Apleria 25 mg comprimate filmate

Apleria 50 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Apleria 25 mg filmom obalené tablety

Apleria 50 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Enplerasa 25 mg filmsko obložene tablete

Enplerasa 50 mg filmsko obložene tablete

Španělsko

Eplerenon

Krka

comprimidos

recubiertos noc pelicula EFG

Eplerenon

Krka

comprimidos

recubiertos noc pelicula EFG

Švédsko

Eplerenon

Krka

filmdragerade

tabletter

Eplerenon

Krka

filmdragerade

tabletter

Velká Británie

Eplerenone Krka [25/50] mg Film-coated

Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 8. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls57055/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Apleria 25 mg potahované tablety

Apleria 50 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje eplerenonum 25 mg.

50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje eplerenonum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 34,5 mg monohydrátu laktosy.

50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 69 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (Tableta)

25 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „25“ na jedné straně. Rozměry: průměr

6 mm.

50 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „50“ na jedné straně. Rozměry: průměr

7,5 mm.

4.

K

LINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Eplerenon je indikován:

jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta-blokátory, ke snížení rizika kardiovaskulární

(KV) mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF ≤ 40 %) a s

klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu (IM).

jako doplněk standardní terapie ke snížení rizika KV mortality a morbidity u dospělých pacientů s

(chronickým) srdečním selháním třídy New York Heart Association (NYHA) II a se systolickou

dysfunkcí levé komory (LVEF ≤ 30 %) (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg. Maximální dávka je 50 mg

denně.

Pacienti se srde

ční

m selh

á

n

í

m po prod

ě

l

aném

IM

Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg 1x denně. Léčba se má zahájit dávkou 25 mg 1x

denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů zvýšena na cílovou denní dávku 50

mg 1x denně s ohledem na plazmatickou hladinu draslíku (viz tabulka 1). Léčba eplerenonem se má

obvykle zahájit během 3 - 14 dnů po prodělaném akutním IM.

Pacienti s chronick

ým sr

de

ční

m selh

á

n

í

m t

ří

dy NYHA II

U pacientů s chronickým srdečním selháním třídy NYHA II má být léčba zahájena dávkou 25 mg 1x

denně, která je titrována na cílovou dávku 50 mg 1x denně nejlépe během 4 týdnů; je však nutné vzít v

úvahu sérové hladiny draslíku (viz tabulka 1 a bod 4.4).

U pacientů s hladinou draslíku v séru > 5,0 mmol/l nemá být léčba eplerenonem zahájena (viz bod 4.3).

Hladina draslíku v séru má být stanovena před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu prvního týdne

léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby se má sérová

hladina draslíku stanovovat pravidelně podle potřeby.

Po zahájení léčby má být dávka upravena v závislosti na hladině draslíku v séru tak, jak znázorňuje

tabulka 1.

Tab. 1: Úprava dávky po zahájení léčby

Hladina dras

ku v s

é

ru

(mmol/l)

Postup

Úprava dáv

ky

< 5,0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg 1x denně

25 mg 1x denně až 50 mg 1x denně

5,0 – 5,4

Ponechat

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

Snížit

50 mg 1x denně až 25 mg 1x denně

25 mg 1x denně až 25 mg obden

25 mg obden až do vysazení

≥ 6,0

Vysadit

Neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu hladiny draslíku v séru dosahující ≥ 6,0 mmol/l,

eplerenon může být znovu nasazen až tehdy, když hladina draslíku v séru poklesne pod 5,0 mmol/l, a to v

dávce 25 mg, podávané obden.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eplerenonu u dětí a dospívajících nebyla stanovena. V současnosti dostupné údaje

jsou popsány v bodech 5.1 a 5.2.

Star

ší

pacienti

U starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu funkce

ledvin je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalemie. Toto riziko může být dále zvýšeno, je-li

spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména lehká až středně těžká

porucha funkce jater. Doporučuje se pravidelné sledování hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s

mírnou poruchou

funkce ledvin

není nutná počáteční

úprava dávky. Doporučuje se

pravidelné sledování hladiny draslíku v séru s úpravou dávek podle tabulky 1.

Pacienti se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl 30-60 ml/min) mají začínat dávkou 25 mg

obden, poté je dávka upravena dle hladiny draslíku (viz tabulka 1). Je doporučováno pravidelné sledování

sérové hladiny draslíku (viz bod 4.4).

S podávání eplerenonu u pacientů s CrCl < 50 ml/min se srdečním selháním po prodělaném infarktu

myokardu nejsou zkušenosti. Užití eplerenonu u těchto pacientů musí být pečlivě zváženo. U pacientů s

CrCl <50 ml/min nebyly studovány dávky nad 25 mg denně.

Užití u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) je kontraindikováno (viz bod

4.3).

Eplerenon nelze odstranit dialýzou.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná počáteční úprava dávky.

Vzhledem ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou

funkce jater se u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučuje časté a pravidelné sledování hladiny

draslíku v séru (viz bod 4.4).

Souběž

n

á

l

éčba

případě

souběžné

léčby

mírnými

středně

silnými

inhibitory

CYP3A4,

např.

amiodaronem,

diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena dávkou 25 mg 1x denně. Dávka nemá překročit 25

mg 1x denně (viz bod 4.5).

Eplerenon se může podávat s jídlem nebo na lačno (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hladinou draslíku v séru > 5,0 mmol/l při zahájení léčby

Pacienti s těžkou renální insuficiencí (eGRF < 30 ml/min/1,73 m

Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (třída C podle Child-Pugha)

Pacienti užívající draslík šetřící diuretika nebo silné inhibitory enzymu CYP3A4 (např.

itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klarithromycin, telithromycin a nefazodon) (viz bod

4.5)

Kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátoru receptoru pro

angiotenzin (ARB) s eplerenonem

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hyperkalemie

V souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může v průběhu jeho užívání dojít ke vzniku

hyperkalemie. Hladiny draslíku v séru mají být sledovány u všech pacientů před zahájením léčby a při

úpravě dávky. Během léčby je doporučováno pravidelné sledování hladiny draslíku v séru, zejména u

pacientů s rizikem rozvoje hyperkalemie, jako jsou starší pacienti, pacienti s renální insuficiencí (viz bod

4.2) a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie se užívání doplňků

stravy obsahujících draslík po zahájení léčby eplerenonem nedoporučuje. Bylo prokázáno, že snížení

dávky

eplerenonu

snižuje

hladiny

draslíku

séru.

jedné

studii

bylo

prokázáno,

přidání

hydrochlorothiazidu k eplerenonu zamezuje zvýšení hladiny draslíku v séru.

Riziko hyperkalemie se může zvýšit při použití eplerenonu v kombinaci s inhibitorem ACE a/nebo s

ARB. Tato kombinace inhibitoru ACE a ARB s eplerenonem nesmí být použita (viz body 4.3 a 4.5).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin včetně diabetické mikroalbuminurie mají být pravidelně sledovány

hladiny draslíku. Riziko hyperkalemie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou údaje ze

studie

Eplerenone

Post-acute

Myocardial

Infarction

Heart

failure

Efficacy

Survival

Study

(EPHESUS) u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny malým počtem pacientů, byl u

nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalemie. Proto mají být tito pacienti léčeni s opatrností. Eplerenon

není odstranitelný hemodialýzou.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nebylo pozorováno zvýšení hladiny draslíku

v séru nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou

funkce jater je třeba monitorovat hladiny iontů. Použití eplerenonu u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz body 4.2 a 4.3).

Induktory enzymu CYP3A4

Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Lithium, cyklosporin, takrolimus nemají být v průběhu léčby eplerenonem užívány (viz bod 4.5).

Laktosa

Přípravek Apleria obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy,

úplným nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Drasl

í

k

š

et

ří

c

í

diuretika a dopl

ň

ky stravy obsahuj

í

c

í

drasl

í

k

Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie nemá být eplerenon podáván pacientům užívajícím

jiná draslík šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Draslík šetřící

diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik.

ACE inhibitory, ARB

Riziko vzniku hyperkalemie může být zvýšené, je-li eplerenon podáván v kombinaci s inhibitorem

ACE a/nebo ARB. Je doporučováno pečlivé sledování sérových hladin draslíku a renální funkce,

speciálně u pacientů s rizikem poruchy funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Trojkombinace

inhibitoru ACE a ARB s eplerenonem nesmí být použita (viz body 4.3 a 4.4).

Lithium

Nebyly provedeny studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících

lithium současně s diuretiky a inhibitory ACE byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon

proto nemá být podáván současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, mají být sledovány

plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4).

Cyklosporin, takrolimus

Cyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku hyperkalemie.

Eplerenon se proto nemá podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem. Pokud je potřeba, má být

pečlivě sledována plazmatická hladina draslíku a renální funkce (viz bod 4.4).

Nesteroi

dní

protiz

áně

tli

l

á

tky (NSAID)

Použití NSAID může způsobit, zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných), akutní

selhání ledvin, a to účinkem přímo na glomerulární filtraci. Pacienti užívající eplerenon a NSAID mají

být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby se jim má vyšetřit renální funkce.

Trimethoprim

Souběžné podávání trimethoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalemie. Proto má být

sledována hladina draslíku v séru a funkce ledvin, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin a u

starších pacientů.

Alfa-1-blok

á

tory (

např.

prazosin, alfuzosin)

Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo

posturální hypotenze. V průběhu současného podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování

vzniku možné posturální hypotenze.

Tricyklick

á a

ntidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofen

Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a riziko

posturální hypotenze.

Glukokortikoidy, tetrakosaktid

Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní

účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin).

Farmakokinetické interakce

Studie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9,

CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu.

Digoxin

Systémová expozice (AUC) digoxinu se zvýšila o 16 % (90% CI: 4% - 30%), pokud byl podáván spolu

s eplerenonem. Při podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je

nutná opatrnost.

Warfarin

Při současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické

interakce. Při podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je nutná

opatrnost.

Subst

ty enzymu CYP3A4

Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty enzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a

cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné

farmakokinetické interakce.

Inhibitory enzymu CYP3A4

Silné

inhibitory

enzymu

CYP3A4:

Je-li

eplerenon

podáván

současně

léčivými

přípravky

inhibujícími

enzym

CYP3A4,

může

dojít

významným

farmakokinetickým

interakcím.

Při

současném podání eplerenonu se silným inhibitorem enzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg

dvakrát

denně)

došlo

441%

zvýšení

eplerenonu

(viz

4.3).

Současné

užívání

eplerenonu

silných

inhibitorů

enzymu

CYP3A4,

jako

např.

ketokonazol,

itrakonazol,

ritonavir, nelfinavir, klarithromycin, telithromycin a nefazadon, je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Mírné až střední inhibitory enzymu CYP3A4: Současné podávání erythromycinu, sachinaviru,

amiodaronu, diltiazemu, verapamilu nebo flukonazolu vedlo k významným farmakokinetickým

interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98 % do 187 %. Při současném podávání

těchto inhibitorů enzymu CYP3A4 nemá denní dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2).

Induktory enzymu CYP3A4

Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru enzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem

způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití

silnějších induktorů enzymu CYP3A4, jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti

eplerenonu při současném podávání silných induktorů enzymu CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná) se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Antacida

Na základě výsledků farmakokinetické klinické studie se při současném použití antacid a eplerenonu

nepředpokládají žádné zvláštní interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly

přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální

vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon se má těhotným ženám předepisovat se zvýšenou opatrností.

Kojení

Není známo, zda dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského mateřského

mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny v mateřském

mléce potkanů a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně. Vzhledem k

neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence, je nutno zvážit, zda přerušit kojení, nebo

přerušit užívání léčivého přípravku s ohledem na důležitost přípravku pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility u člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie

hodnotící

účinky

eplerenonu

schopnost řídit

nebo

obsluhovat

stroje

nebyly

provedeny.

Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se

mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve dvou studiích (EPHESUS a Eplerenon in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart

Failure studie (EMPHASIS-HF)) byla celková incidence nežádoucích účinků zaznamenaná ve skupině

léčené eplerenonem srovnatelná s incidencí nežádoucích účinků ve skupině s placebem.

Níže jsou uvedené ty nežádoucí účinky, u nichž existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou a

jejich incidence zde byla vyšší v porovnání se skupinou užívající placebo nebo jsou závažné a jejich

incidence zde byla významně vyšší v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly pozorovány po

uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a s absolutní

frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako:

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulka

Frekvence

nežádoucích

účinků

placebem

kontrolovaných

studiích

eplerenonem

T

ří

dy or

gánový

ch syst

émů

Ne

žádo

u

úč

inky

Infekce a infestace

M

éně

ča

st

é

Méně časté

pyelonefritida, infekce, faryngitida

Poruchy krve a lymfatick

ého sy

st

é

mu

M

éně

ča

st

é

eozinofilie

Endokrinní poruchy

M

éně

ča

st

é

hypotyreóza

Poruchy metabolism

u a výživy

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

hyperkalemie

(viz

body

4.4),

hypercholesterolemie

hyponatremie, dehydratace, hypertriglyceridemie

Psychiatrické poruchy

Č

ast

é

insomnie

Poruchy nervov

é

ho syst

é

mu

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

synkopa, závrať, bolest hlavy

hypoestezie

Srdeč

n

í

poruchy

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

selhání levé komory, fibrilace síní

tachykardie

C

évní

poruchy

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

hypotenze

arteriální trombóza končetin, ortostatická hypotenze

Respira

ční

, hrudn

í

a mediastin

á

l

ní p

oruchy

Časté

kašel

Gastrointesti

l

ní p

oruchy

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

průjem, nauzea, zácpa, zvracení

flatulence

Poruchy k

ůž

e a podko

žní

t

n

ě

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

vyrážka, svědění

angioedém, hyperhidróza

Poruchy svalo

vé a k

oster

ní sous

tavy a pojiv

ové

t

n

ě

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

svalové křeče, bolest zad

muskuloskeletální bolest

Poruchy ledvin a m

očový

ch cest

Č

ast

é

porucha funkce ledvin (viz body 4.4 a 4.5)

Poruchy jater a

ž

l

o

vých cest

M

éně

ča

st

é

cholecystitida

Poruchy reproduk

ční

ho syst

é

mu a prsu

M

éně

ča

st

é

gynekomastie

Cel

kové

poruchy a reakce v

st

ě

aplikace

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

astenie

malátnost

V

et

ření

Č

ast

é

M

éně

ča

st

é

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny

kreatininu v krvi

snížení exprese receptoru epidermálního růstového

faktoru, zvýšená glykemie

Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno číselně více případů cévní mozkové příhody u velmi starých

pacientů (> 75 let věku). Nicméně v incidenci cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl

statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající

placebo (22). Ve studii EMPHASIS-HF bylo zaznamenáno 9 případů cévní mozkové příhody u starších

pacientů (> 75 let věku) ve skupině užívající eplerenon a 8 případů cévní mozkové příhody u pacientů ve

skupině užívající placebo.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nebyly

hlášeny

nežádoucí

účinky

spojené

předávkováním

eplerenonem

lidí.

Jako

nejpravděpodobnější

klinická

manifestace

předávkování

dala

očekávat

hypotenze

nebo

hyperkalemie. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Bylo prokázáno, že se eplerenon významně

váže na aktivní uhlí. Vyskytne-li se symptomatická hypotenze, je třeba zahájit podpůrnou léčbu. V

případě výskytu hyperkalemie je nutné zahájit standardní léčbu.

5.

F

ARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diuretika; antagonisté aldosteronu, ATC kód: C03DA04.

Mechanismus účinku

Eplerenon je selektivnější ve vazbě na rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s

vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny.

Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon

systému

renin-angiotenzin-aldosteron

(RAAS),

který

účastní

regulace

krevního

tlaku

patofyziologie kardiovaskulárních chorob.

Farmakodynamické účinky

Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v

důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená

plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu.

Ve studiích zabývajících se stanovením velikosti léčebné dávky u chronického srdečního selhání (NYHA

klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané, na dávce

závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální vedlejší studii studie EPHESUS vedla terapie

eplerenonem

významnému

vzestupu

hladiny

aldosteronu.

Tyto

výsledky

potvrzují

blokádu

mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Eplerenon byl hodnocen ve studii EPHESUS. EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie trvající 3 roky a bylo do ní zařazeno 6 632 subjektů s akutním IM, dysfunkcí levé komory (která

byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory [LVEF] ≤ 40 %) a s klinickými známkami

srdečního selhání. Během 3 až 14 dnů (medián 7 dnů) po prodělání akutního IM dostávaly subjekty

eplerenon nebo placebo navíc ke standardní léčbě, a to v počáteční dávce 25 mg 1x denně. Tato dávka

byla zvyšována po dobu 4 týdnů na cílovou dávku 50 mg 1x denně, pokud hladiny draslíku v séru

dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu studie dostávaly subjekty standardní léčbu včetně kyseliny

acetylsalicylové (92 %), inhibitorů ACE (90 %), beta-blokátorů (83 %), nitrátů (72 %), kličkových

diuretik (66 %) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy (60 %).

Ve studii EPHESUS byly dva primární cílové hodnocené parametry (endpointy): celková mortalita a

kombinace úmrtí na KV onemocnění nebo hospitalizace z KV příčin; 14,4 % subjektů užívajících

eplerenon a 16,7 % subjektů užívajících placebo zemřelo (ze všech příčin), zatímco 26,7 % subjektů

užívajících eplerenon a 30,0 % subjektů užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV

příčin. Podle studie EPHESUS snižoval tedy eplerenon celkovou mortalitu o 15 % (relativní riziko - RR

0,85; 95% interval spolehlivosti CI 0,75 - 0,96; p = 0,008) ve srovnání s placebem, a to zejména snížením

KV mortality. Riziko KV smrti nebo KV hospitalizace bylo s eplerenonem sníženo o 13 % (RR 0,87;

95% CI, 0,79 - 0,95; p = 0,002). Absolutní snížení rizika celkové mortality a KV smrti/hospitalizace

činilo 2,3 % resp. 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána primárně při zahájení léčby u subjektů < 75

let věku. Přínos léčby u subjektů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA se zlepšila

nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu subjektů užívajících eplerenon oproti subjektům

užívajícím placebo. Incidence hyperkalemie byla 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti 2,0 % ve

skupině s placebem (p < 0,001). Incidence hypokalemie byla 0,5 % ve skupině s eplerenonem oproti

1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001).

V průběhu farmakokinetických studií byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých

jedinců a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šíři QRS, PR nebo

QT interval.

Ve studii EMPHASIS-HF byl hodnocen účinek eplerenonu jako doplňku standardní terapie na klinický

výsledek u subjektů se systolickým srdečním selháním a mírnými symptomy (funkční třída NYHA II).

Subjekty byly zahrnuty do studie, pokud dosáhly 55 let věku, měly LVEF ≤ 30 % nebo LVEF ≤ 35% a

dobu trvání QRS >130 ms, byly buď hospitalizovány z KV důvodů 6 měsíců před zahrnutím do studie

nebo

měly

plazmatickou

hladinu

natriuretického

peptidu

typu

(BNP)

alespoň

pg/ml

nebo

plazmatickou hladinu N-terminálního propeptidu typu B (NT-proBNP) alespoň 500 pg/ml u mužů

(750 pg/ml u žen). Počáteční dávka eplerenonu byla 25 mg 1x denně. Po 4 týdnech byla dávka navýšena

na 50 mg 1x denně, pokud sérové hladiny draslíku byly < 5,0 mmol/l. Eventuálně, pokud odhad

glomerulární filtrace (GFR) byl v rozmezí 30-49 ml/min/1,73 m

, byla počáteční dávka eplerenonu 25 mg

každý druhý den. Tato dávka pak byla navýšena na 25 mg 1x denně.

Celkem bylo randomizováno pro léčbu eplerenonem nebo placebem 2 737 subjektů (dvojité zaslepení) s

výchozí léčbou diuretiky (85 %), ACE inhibitory (78 %), blokátory receptoru pro angiotenzin II (19 %),

beta-blokátory (87 %), antitrombotiky (88 %), hypolipidemiky (63 %) a glykosidy (27 %). Průměrná

hodnota LVEF byla ~ 26 % a průměrná doba trvání QRS byla ~ 122 ms. Většina subjektů (83,4 %) byla

již hospitalizována z kardiovakulárních příčin během 6 měsíců randomizace, z toho okolo 50 % z nich z

důvodu srdečního selhání. Okolo 20 % subjektů mělo implantováno defibrilátory nebo bylo na srdeční

resynchronizační terapii.

Primární cílový parametr, úmrtí z KV příčin nebo hospitalizace v důsledku srdečního selhání, se vyskytl

u 249 (18,3 %) subjektů ve skupině léčené eplerenonem a u 356 (25,9 %) subjektů ve skupině léčené

placebem (RR 0,63, 95% CI, 0,54-0,74; p<0,001). Účinek eplerenonu na primární cílový parametr byl

shodný u všech předem stanovených podskupin.

Sekundární cílový parametr celkové mortality byl ve skupině užívající eplerenon u 171 (12,5 %)

subjektů a u 213 (15,5 %) subjektů ve skupině užívající placebo (RR 0,76; 95% CI, 0,62-0,93; p =

0,008). Úmrtí z KV příčin bylo hlášeno u 147 (10,8 %) subjektů ve skupině užívající eplerenon a u

185 (13,5 %) subjektů ve skupině užívající placebo (RR 0,76; 95% CI, 0,61-0,94; p = 0,01).

Během studie byla hlášena hyperkalemie (sérová hladina draslíku > 5,5 mmol/l) u 158 (11,8 %)

subjektů ve skupině užívající eplerenon a u 96 (7,2 %) subjektů ve skupině užívající placebo (p <

0,001). Hypokalemie, definovaná jako sérové hladiny draslíku < 4,0 mmol/l, byla statisticky nižší u

eplerenonu v porovnání s placebem (38,9 % u eplerenonu v porovnání s 48,4 % u placeba, p <

0,0001).

Pediatrická populace

Eplerenon nebyl studován u pediatrických subjektů se srdečním selháním.

V 10týdenní studii pediatrických subjektů s hypertenzí (ve věku od 4 do 16 let, n=304), eplerenon v

dávkách (od 25 mg až do 100 mg za den), které představovaly stejnou expozici jako u dospělých, účinně

nesnižoval krevní tlak. V této studii a v 1leté studii pediatrické bezpečnosti u 149 subjektů (ve věku od 5

do 17 let) byl bezpečnostní profil podobný jako u dospělých. Eplerenon nebyl zkoumán u subjektů s

hypertenzí mladších 4 let, protože studie u starších pediatrických subjektů prokázala nedostatek účinnosti

(viz bod 4.2).

Jakýkoliv (dlouhodobý) účinek na hormonální stav u pediatrických subjektů nebyl studován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absolutní biologická dostupnost eplerenonu je 69 % při podání 100mg tablety perorálně.

Maximální

plazmatické

koncentrace

jsou

dosaženy

přibližně

hodiny.

vrcholová

plazmatická koncentrace (C

), tak plocha pod křivkou (AUC), rostou úměrné v rozmezí dávek 10 mg

až 100 mg s méně významnou úměrou při dávkách nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2

dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem.

Distribuce

Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50 % a eplerenon se primárně váže na alfa 1-

kyselé glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 42-90 litrů.

Eplerenon se neváže přednostně na erytrocyty.

Biotransformace

Metabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny aktivní

metabolity eplerenonu.

Eliminace

Méně než 5 % dávky eplerenonu se vylučuje v nezměněné podobě močí a stolicí. Po jednorázovém

perorálním podání radioaktivně značeného léčivého přípravku bylo vyloučeno přibližně 32 % dávky

stolicí a přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 6 hodin. Zdánlivá

plazmatická clearance je přibližně 10 l/hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk, po

hlav

í

a rasa

Farmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg 1x denně byla studována u starších pacientů (≥ 65 let),

mužů, žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V

ustáleném stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou C

(22 %) a AUC

(45 %). U černochů byla v ustáleném stavu C

o 19 % a AUC o 26 % nižší (viz bod 4.2.).

Pediatrická populace

Populační farmakokinetický model koncentrací eplerenonu ze dvou studií u 51 pediatrických pacientů s

hypertenzí ve věku 4–16 let ukázal, že tělesná hmotnost pacienta měla statisticky významný vliv na

distribuční objem eplerenonu, ale ne na jeho clearance. Distribuční objem eplerenonu a vrcholová

expozice u těžších pediatrických pacientů jsou předpokládány stejné jako u dospělých s podobnou

tělesnou hmotností; u lehčího pacienta s tělesnou hmotností 45 kg je distribuční objem přibližně o 40 %

nižší a vrcholová expozice je předpokládána vyšší než u typických dospělých. Léčba eplerenonem byla u

pediatrických pacientů zahájena dávkami 25 mg jednou denně a navýšena na 25 mg dvakrát denně po 2

týdnech případně na 50 mg dvakrát denně, pokud to bylo klinicky indikováno. Při těchto dávkách nebyly

nejvyšší pozorované koncentrace eplerenonu u pediatrických subjektů podstatně vyšší než u dospělých se

zahájením dávky 50 mg jednou denně.

Renální insuficience

Farmakokinetika eplerenonu byla hodnocena u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u

pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními jedinci byla v ustáleném stavu AUC o

38 % vyšší a C

o 24 % vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a o 26 % resp. 3 % nižší u

pacientů na hemodialýze. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a clearance

kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.).

Jaterní insuficience

Farmakokinetika

eplerenonu

byla

zkoumána

srovnávána

pacientů

mírnou

jaterní

insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u jedinců s normálními jaterními funkcemi. V ustáleném stavu

byla C

zvýšena o 3,6 % a AUC o 42 % (viz bod 4.2). Protože použití eplerenonu nebylo hodnoceno u

pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů kontraindikován (viz bod

4.3).

Srdeční selhání

Farmakokinetika eplerenonu 50 mg byla zkoumána u pacientů se srdečním selháním (II. – IV. stupně

podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví

byla AUC a C

v ustáleném stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp. 30 % vyšší. Ve shodě s

těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině pacientů ze

studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná jako u

zdravých starších subjektů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení

kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána

atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny prostaty nebyly

spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Hypromelosa

Magnesium-stearát

Natrium-lauryl-sulfát

Potahová vrstva

Hypromelosa

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)

Polysorbát 80

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistry (bílé neprůhledné PVC/PVDC/Al blistr): 10, 20, 28, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet,

v krabičce.

Jednodávkové perforované blistry (bílé neprůhledné PVC/PVDC/Al blistr): 10 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1,

50 x 1, 90 x 1 a 100 x 1 potahovaných tablet, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Apleria 25 mg: 34/041/17-C

Apleria 50 mg: 34/042/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. 8. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17. 5. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace