AMLODIPIN/ATORVASTATIN PFIZER 5 MG/10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 20

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESYLÁT (AMLODIPINI BESILAS) TRIHYDRÁT VÁPENATÉ SOLI ATORVASTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
C10BX03
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 620/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Přílohač.1k rozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls125797/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Amlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgpotahované tablety

Amlodipin/AtorvastatinPfizer10mg/10mgpotahované tablety

(amlodipinum/atorvastatinum)

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě. Mohlbyjíublížit, ato

itehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznetevtéto příbalové informaci

1.Coje přípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizera kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizeružívat

3.JaksepřípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizeružívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizeruchovávat

6.Obsah baleníadalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKAMLODIPIN/ATORVASTATIN PFIZERAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerseužíváproprevencisrdečně-cévníchpříhod(např.anginy

pectoris,srdečníhoinfarktu)upacientůsvysokýmkrevnímtlakem(hypertenzí),ukterýchsesoučasně

vyskytujídalšírizikovéfaktoryvznikusrdečně-cévníchonemocnění,jakojekouření,nadváha,zvýšený

cholesterolvkrvi,přítomnostonemocněnísrdceublízkýchrodinnýchpříslušníků,nebocukrovka

(diabetes).Přítomnostvýšeuvedenýchrizikovýchfaktorůvespojenísvysokýmkrevnímtlakemzvyšujeu

těchto pacientů pravděpodobnostvzniku srdečně-cévnípříhody.

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerobsahujedvěléčivélátky,amlodipin(blokátorvápníkového

kanálu)aatorvastatin(statin),ajeurčenkpoužitítehdy,kdyžseVášlékařdomnívá,žepoužitíobouléků

jevhodné.Amlodipinsloužíkléčběvysokéhokrevníhotlaku(hypertenze)aatorvastatinsnižujehladinu

cholesterolu vkrvi.

Vysokýkrevnítlak(hypertenze)jezdravotnístav,přikterémpřetrvávápodlouhoudobuzvýšenýkrevní

tlak,kterýpředstavujejedenzrizikovýchfaktorůvznikusrdečně-cévníchpříhod(např.anginypectoris,

srdečního infarktu, mozkové mrtvice).

Cholesteroljepřirozeněsevyskytujícílátkavlidskémorganismu,kterájenezbytnápronormálnírůst.

PokudsealeveVašíkrvivyskytujecholesterolupřílišmnoho,můžesezačítukládatdostěncéva

zvyšovatrizikovznikukrevníchsraženinasrdečně-cévníchpříhod.Tatosituacepředstavujejednu

znejběžnějších příčin vzniku srdečních onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

AMLODIPIN/ATORVASTATIN PFIZERUŽÍVAT

Neužívejte přípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer

pokudjstealergický/á(přecitlivělý/á)naamlodipinnebonaatorvastatinčinajakýkolivjinýblokátor

vápníkového kanálu

pokudjstealergický/á(přecitlivělý/á)najakoukolipomocnoulátkutohotopřípravku(seznam

pomocných látekje uvedenna koncitéto příbalové informace)

pokudvsoučasnédobětrpíteonemocněnímjater(pokudjstevminulostiprodělal/aonemocněníjater,

vizodstavec„ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjezapotřebí“

níže)

pokud máte neobvyklé výsledkykrevníchjaterních testů nejasnépříčiny

pokud jste těhotná, plánujete otěhotnětnebo pokud kojíte

pokudužíváteněkterýznásledujícíchléků:ketokonazol,itrakonazol(lékypoužívanékléčbě

infekčníchonemocněnívyvolanýchhoubami–plísněminebokvasinkami),telithromycin(antibiotická

léčba)

máte-livelminízkýkrevnítlak(hypotenze)

máte-lizúženísrdečníchlopně(aortálnístenóza)nebokardiogenníšok(stav,přikterémsrdcenení

schopnozásobovattělo krví)

trpíte-lisrdečnímselhánímpo infarktu.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjezapotřebí

pokud trpíteonemocněnímledvin

pokudmáte sníženoufunkcištítné žlázy(hypotyreóza)

pokudjstevminulostitrpěl/aopakovanýmibolestmisvalůnejasnépříčiny,jestližejeuVásnebou

některého příslušníkaVašírodinypřítomno vrozenéonemocněnísvalů

pokudseuVásvminulostiobjevilysvalovéobtížeběhemléčbyjinýmilékysnižujícímihladinu

cholesterolu(lipidů)vkrvi(např. ostatnístatinynebo lékyze skupinyfibrátů)

pokud pravidelně užívátenadměrné množstvíalkoholu

pokud jste vminulostiprodělal/a onemocněníjater

pokud jeVámvícenež70 let

jestližejsteprodělal/acévnímozkovoupříhoduskrvácenímdomozku,nebojakodůsledekprodělané

cévnímozkové příhodymáte vmozkumalé váčkystekutinou.

Před užitímpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerseporaďte se svýmlékařem

máte-lizávažné selhánídechu.

PokudseVásněkterýzvýšeuvedenýchbodů týká,VášlékařVámprovedekrevnítestypředtím,nežVám

přípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizerpředepíše,případněivprůběhu léčbytímto přípravkem;na jejich

základěbudemociurčitrizikosvalovýchnežádoucíchúčinků.Rizikosvalovýchnežádoucíchúčinků,

např.rabdomyolýzy,jezvýšenopřisouběžnémužíváníurčitýchléků(vizKapitola2„Vzájemnépůsobení

s dalšímiléčivýmipřípravky“).

VprůběhuléčbytímtopřípravkemVásbudelékařpečlivěsledovat,pokudmátecukrovkuneborizikopro

vznikcukrovky.Vpřípadě,žemátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,mátenadváhunebovysoký

krevnítlak, pravděpodobněpatříte mezipacientysrizikempro vznikdiabetu.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/avnedávné

době,a toio lécích,které jsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.Některéztěchtolékůmohouovlivňovat

účinekpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer.Totovzájemnéovlivněnímůžezpůsobitnižšíúčinnost

jednoho nebo obou léků. Také tomůžezvýšitriziko nebo závažnostněkterých nežádoucích účinků, včetně

významných onemocněnísvalů, nazývanýchrabdomyolýza amyopatie(popsanévKapitole 4).

Některáantibiotika,např.rifampicin,nebo„makrolidováantibiotika“např.erythromycin,

klarithromycin,telithromycin,kyselinafusidováneboněkterélékypoužívanékléčběmykotických

infekcínapř. ketokonazol, itrakonazol

Lékypoužívanéke sníženíhladin lipidů vkrvi:fibráty(např. gemfibrozil)nebokolestipol

Lékypoužívanékúpravě srdečního rytmu, např.amiodaron, diltiazem

Lékypoužívanékléčběnebokprevencizáchvatů,např.karbamazepin,fenobarbital,fenytoin,

fosfofenytoin, primidon

Léky,které narušujíimunitnísystém, např.cyklosporin

Inhibitoryproteázužívanévléčbě HIV

Lékyužívanévléčbě deprese, např. nefazodona imipramin

Lékyužívanévléčbě psychických poruch, např. neuroleptika

Lékyužívanévléčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory

Lékyužívanépřiléčběvysokéhokrevníhotlaku,např.antagonistéangiotenzinuII,ACEinhibitory,

diuretika

Alfa-blokátoryužívanévléčbě vysokého krevního tlaku a přionemocněníprostaty

Jinéléky,okterýchjeznámo,žesespřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizerovlivňují,zahrnují

ezetimib(snižujícícholesterol),warfarin(snižujícíkrevnísrážlivost),perorálníantikoncepce,

stiripentol(používanýprotikřečímuepilepsie),cimetidin(protipálenížáhyapeptickýmvředům),

fenazon (protibolesti)aantacida (užívanápřipotížíchsezažívánímobsahujícíhliníknebo hořčík).

Amifostin(užívanýpřiléčbě nádorových onemocnění)

Sildenafil(lékna erektilnídysfunkci)

Dantrolena baklofen(lékyuvolňujícínapětíve svalech)

Steroidy

Volně prodejnýpřípravekTřezalka tečkovaná.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/avnedávné

době,včetně lékůdostupnýchbezlékařského předpisu.

Užívání přípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizersjídlema pitím

PřípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizermůžete užívatkdykolivvprůběhu dne, sjídlem, nebo bezjídla.

Grapefruitový džus

Denněnepijtevícenežjednuaždvěsklenicegrapefruitovéhodžusu,protoževelkémnožství

grapefruitového džusu můžeovlivnitúčinekpřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizer.

Alkohol

BěhemléčbypřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizersevyhýbejtenadměrnékonzumacialkoholu.Pro

víceinformacívizbod2„Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekAmlodipin/Atorvastatin

Pfizeružívat“.

Těhotenstvía kojení

NeužívejtepřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer,pokudjstetěhotná,kojíteneboplánujeteotěhotnět.

ŽenyvreprodukčnímvěkubymělyběhemléčbypřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizernebojiným

léčivýmpřípravkemužívatvhodnouantikoncepčnímetodu.Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem

dříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Neřiďtedopravníprostředekneboneobsluhujtežádnéstroje,jestližeseuVásvyskytnoupoužívánítohoto

přípravku závratě.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKAMLODIPIN/ATORVASTATIN PFIZERPOUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý/á, poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dospělí

ObvyklápočátečnídávkapřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgjejednatableta1xdenně.

LékařVámmůže zvýšitdávku na 10mg/10mg, pokud to uzná zanutné.

TabletypřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizersepolykajíceléazapíjejísevodou.Tabletysepodávají

ústya mohou býtužíványkdykolivvprůběhu dne, sjídlem, nebo bezjídla.

Odzačátkuléčbydodržujtedietusesníženýmobsahemtukůdoporučenoulékařem,nekuřteapravidelně

cvičte.

Pokudzískátepocit,žeúčinekpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjepřílišsilnýneboslabý,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dětiamladiství

Přípraveknenídoporučenpro podánídětemadospívajícím.

Jestližejste užil/a vícetabletpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer, nežjste měl/a

Pokudnáhodouužijetenadměrnémnožstvítabletnajednou(více,nežjeVašeobvykládennídávka),

požádejtesvéholékařenebonejbližšínemocničnízařízeníoradu.Nezapomeňtesissebouvzítzbývající

množstvítablet,obalodpřípravkuatutoPříbalovouinformaciproto,abylékařibylischopniconejdříve

rozpoznatdruh přípravku, kterýjste užil/a.

Jestližejste zapomněl/a užítpřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer

Pokudjstezapomněl/aužítdávkupřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer,užijtedalšídávkuve

stanovenoudobu.

Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil/avynechanou dávku.

Jestližejste přestal/a užívatpřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizeružívejtetakdlouho,dokudVášošetřujícílékařVašiléčbusám

neukončí.Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravkunebochceteléčbuukončit,

zeptejte se svéholékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizernežádoucíúčinky,

kteréseale nemusívyskytnoutu každého.

Pokudsekterýkoliznížeuvedenýchnežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,přestaňte

přípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerpoužívata okamžitě vyhledejte lékaře:

Otokobličeje,jazyka aprůdušnice, které mohou véstkzávažnýmdýchacímpotížím

PokudseuVásvyskytnejakákolivnevysvětlitelnásvalováslabost,zvýšenácitlivostnebo

bolestivostsvalůazároveňsenecítítedobřenebomátevysokouteplotu.(Velmivzácněmůžetato

kombinace účinků přejítdoživotohrožujícího stavu nazývaného rabdomyolýza).

Časténežádoucíúčinky(vyskytujícíse uméně než1pacientaz10):

alergické reakce

bolestihlavy(zvláště na začátku léčby),závratě, pocitúnavy,ospalost

nepravidelnýsrdečnírytmus, zarudnutívobličeji

zánětnosních cest, bolesthrdla,krváceníznosu

nevolnost, bolestibřicha,trávicípotíže, změnastřevnífunkce(průjem, zácpa, nadýmání)

bolestikloubůasvalů,svalovékřečeaspazmy,bolestizad,bolestikončetin,otokyrukou,horních

idolních končetin, kloubůnebo prstů

zvýšeníhladinykrevníhocukru(máte-licukrovku,musítepravidelněsledovathladinuVašeho

krevníhocukru),zvýšeníhladinykrevníkreatinkinázy,výsledkykrevníchtestůmohounaznačovat

špatnou funkcijater.

Méněčasté nežádoucíúčinky(vyskytujícíseuméně než1pacientaze100):

žloutenka (zánětjater)

rýma,ztrátachutikjídlu,sníženíhladinykrevníhocukru(máte-licukrovku,musítepravidelně

sledovathladinu Vašeho krevního cukru),zvýšenínebosníženítělesnéhmotnosti

poruchyspánku,nočnímůry,změnynálady(včetněúzkosti),deprese,třes,poruchyčitínervů

(snížená citlivost)horních adolních končetin, ztráta paměti

poruchyzraku(včetnědvojitého vidění),rozmazanévidění,zvoněnínebo hučenívuších

palpitace(pocitbušenísrdce),zkrácenídechu,mdloby, zvýšené pocení, nízkýkrevnítlak

sucho vústech,změnyvnímánichuti, zvracení,říhání

ztráta vlasů, modřinynebomalé skvrnkyna kůži,ztráta pigmentace kůže, sníženícitlivostikůže na

doteknebobolest,znecitlivěnínebobrněníprstůnohouirukou),kožnívyrážka,kopřivkanebo

svědění

poruchymočovéhoústrojí(nadměrnápotřebamočenívnociazvýšenáfrekvencemočení),

impotence, zvětšeníprsouumužů

pocittělesnénepohody,svalováúnava,pankreatitida(zánětslinivkyvyvolávajícíbolestižaludku),

bolest, bolestkrku, bolestna hrudi

přítomnostbílých krvinekvmoči.

Vzácné nežádoucíúčinky(vyskytujícíseuméně než1pacienta z1000):

poruchyzraku

neočekávanékrvácenínebotvorba modřin

závažnýzánětsvalů,velmisilnásvalovábolestnebokřeče,kterémohouvelmivzácněvést

krabdomyolýze (rozpadsvalových buněk)

sníženípočtu krevních destiček

onemocněníjater(zežloutnutíkůžea bělma očí)

závažnékožníalergickéreakce,zarudnutíkůže,vyrážkaspuchýři,olupováníkůže,kterémůže

rychle zasáhnoutcelétělo amůže začítjako příznakychřipkydoprovázenévysokou horečkou

otokhlubokých vrstevkůže–zahrnujícíotokrtů, očních víčekajazyka

zánětnebo otokkosterníchsvalů, vyrážka spuchýři, náhlýzávažnýlokalizovanýotokkůže

zánětšlach,poraněníšlach

zmatenost.

Velmivzácné nežádoucíúčinky(vyskytujícíseuméně než1pacientaz10000):

alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlýsípotabolestnebosevřenínahrudi,otok

očních víček, obličeje,rtů,úst,jazyka ahrdla, potíže sdýcháním, kolaps

gynekomastie (zvětšeníprsů u mužůa žen)

sníženípočtu bílých krvinek

ztuhlostnebo napětíve svalech

abnormálnísrdečnírytmus, srdečníinfarkt, zánětmalých cév, bolestžaludku (gastritida)

zbytněnídásní, kašel

ztrátasluchu,selháníjater

fotosenzitivita (citlivostkůže nasvětlo).

Jinénežádoucíúčinky:

sexuálnípotíže

deprese

dýchacípotíže zahrnujícípřetrvávajícíkašela/nebo pocitkrátkého dechu nebohorečku

kombinace poruchjakojeztuhlost,třesa/nebo poruchyhybnosti

cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrůnebotukůvkrvi,nadváhu

nebo vysokýkrevnítlak. VášlékařVásbude sledovatvprůběhu léčby.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKAMLODIPIN/ATORVASTATIN PFIZERUCHOVÁVAT

Uchovávejtetento přípravekmimodohledadosahdětí.

Uchovávejte přiteplotě do30 o C.

PřípravekAmlodipin/Atorvastatin Pfizernepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenéna štítku,

krabičcealahvičce. Dobapoužitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. OBSAHBALENÍ ADALŠÍ INFORMACE

Co přípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerobsahuje

LéčivýmilátkamivpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjsouamlodipin a atorvastatin.

JednatabletapřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgpotahovanétabletyobsahuje

amlodipinum5mgveforměamlodipinibesilasaatorvastatinum10mgveforměatorvastatinumcalcicum

trihydricum.

JednatabletapřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer10mg/10mgpotahovanétabletyobsahuje

amlodipinum10mgveforměamlodipinibesilasaatorvastatinum10mgveforměatorvastatinum

calcicumtrihydricum.

PomocnýmilátkamipřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjsou:uhličitanvápenatý,sodnásůl

kroskarmelosy,mikrokrystalickácelulosa,předbobtnalýkukuřičnýškrob,polysorbát80,hyprolosa,

koloidníbezvodýoxid křemičitý, magnesium-stearát.

PotahovouvrstvoupřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgpotahovanétabletyjeOpadryII

85F28751 bílá (částečně hydrolyzovanýpolyvinylalkohol, oxidtitaničitý(E171),makrogol3000, mastek).

PotahovouvrstvoupřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizer10mg/10mgpotahovanétabletyjeOpadryII

85F10919modrá(částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),hlinitýlak

indigokarmínu(E132), makrogol3000, mastek).

Jak přípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizervypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgpotahovanétabletyjeveforměbílých,podlouhlých

potahovaných tablet,najedné straněje vyraženo “Pfizer“, na druhé straněje vyraženo „CDT051“.

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizer10mg/10mgpotahovanétabletyjeveforměmodrých,

podlouhlýchpotahovanýchtablet,najednéstranějevyraženo“Pfizer“,nadruhéstranějevyraženo„CDT

101“

TabletypřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizerjsoudodáványvblistrech o velikostibalení7, 10,14, 20,

28,30,50,56,60,90,100nebo200,nebovlahvičkáchsuzávěremsdětskoupojistkouasvysoušedlem,

po 30 nebo 90tabletách.

Na trhu nemusíbýtdostupnévšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

Pfizerspol.sr.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika

Email:medicalinfo.cz@pfizer.com

Výrobce

PfizerManufacturingDeutschlandGmbH,BetriebsstätteFreiburg,Mooswaldallee1,79090Freiburg,

Německo

Tento léčivý přípravek jevnásledujícíchčlenskýchstátech EHPregistrovánpodnázvem:

Česká republika Amlodipin/Atorvastatin Pfizer5mg/10mgpotahovanétablety

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer10mg/10mgpotahovanétablety

Francie Amlodipine/AtorvastatinePfizer5mg/10mgcompriméspelliculés

Amlodipine/AtorvastatinePfizer10mg/10mgcompriméspelliculés

Maďarsko Dicartil5mg/10mgfilmtabletta

Dicartil10mg/10mgfilmtabletta

Lotyšsko Amlodipine/Atorvastatin Pfizer5mg/10mg apvalkotāstabletes

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer10mg/10mg apvalkotāstabletes

Litva Amlodipine/Atorvastatin Pfizer5/10 mgplėvele dengtos tabletės

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer10/10 mgplėvele dengtos tabletės

Polsko Amlodipine/Atorvastatin Pfizer5mg/10mgtabletkipowlekane

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer10mg/10mgtabletkipowlekane

Slovenská republika Dicartil5mg/10mgfilmomobalenétablety

Dicartil10mg/10mgfilmomobalenétablety

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:11.10.2012

Přečtěte si celý dokument

Přílohač. 2 k rozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls125797/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer5 mg/10 mgpotahovanétablety

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer10 mg/10 mgpotahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednapotahovanátabletaobsahujeamlodipinum5mgnebo10mg(veforměamlodipinibesilas)a

atorvastatinum10mg(ve formě atorvastatinumcalcicumtrihydricum)

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanétablety

Amlodipin/AtorvastatinPfizer5mg/10mgpotahovanétablety:Bílépodlouhlépotahovanétablety,na

jednéstraněje vyraženo “Pfizer“,na druhéstraně „CDT051“.

Amlodipin/AtorvastatinPfizer10mg/10mgpotahovanétablety:Modrépodlouhlépotahovanétablety,

najedné straněje vyraženo “Pfizer“, nadruhé straně „CDT101“.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerjeindikovánproprevencikardiovaskulárníchpříhodu

pacientůshypertenzí,unichžsesoučasněvyskytujítřikardiovaskulárnírizikovéfaktoryakteřímají

normálnínebomírnězvýšenouhladinucholesteroluvplazmě,nemajíklinicképříznakyischemické

chorobysrdeční(ICHS)aunichžsepovažujezavhodnépodáváníkombinaceamlodipinuspolu

snízkýmidávkamiatorvastatinu vsouladu se současnýmidoporučenímiproléčbu(vizbod 5.1).

PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerbymělbýtužívántehdy,pokuddietníajiná

nefarmakologická opatřenínebyla dostatečně účinná.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Amlodipin/Atorvastatin Pfizerseužívá perorálně.

Běžná počátečnídávkaje 5mg/10 mgjednoudenně.

Pokudjeupacientashledánapotřebazvýšenékontrolykrevníhotlaku,můžesezačítspočáteční

dávkou 10mg/10 mgjedenkrátdenně.

Přípraveksemůže užívatkdykolivprůběhu dne,sjídlemnebo bezjídla.

Amlodipin/AtorvastatinPfizermůžebýtužívánsamostatněnebovkombinacisantihypertenzivy,ale

nemělbybýtužívánvkombinacispolusostatnímiblokátorykalciových kanálů nebo sjinýmistatiny.

SoučasněspřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizerbynemělybýtpodáványfibráty(vizbody4.4a

4.5).

Dávkováníu pacientůsrenálníinsuficiencí

Upacientůsrenálníinsuficiencínenípotřebaupravovatvelikostpodávanédávky(vizbod4.4 a5.2).

Dávkováníu pacientůsezhoršenoufunkcíjater

PodávánípřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerjekontraindikovánoupacientůsakutním

onemocněnímjater(vizbod 4.3).

Dávkováníu dětía dospívajících

UdětíadospívajícíchnebylabezpečnostaúčinnostpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerověřena.

ProtosepodávánípřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizervtétověkovéskupiněnedoporučuje.

Dávkováníustarších pacientů

Ustarších pacientůnenípotřebavelikostdávkyupravovat(vizbod 5.2).

Užitívkombinacisjinýmiléčivýmipřípravky

Vpřípaděsouběžnéhopodáníscyklosporinemnesmídávkaatorvastatinupřesáhnout10mg(vizbod

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkya jinéformyinterakce).

4.3 Kontraindikace

PodávánípřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizerje kontraindikováno u pacientů:

spřecitlivělostínadihydropyridiny,naléčivoulátkuamlodipinaatorvastatinnebonaněkterou

zpomocných látek

sjaternímonemocněnímvaktivnímstavuneboneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšením

sérových transamináznavícenežtrojnásobekoprotihorníhranicinormálníchhodnot

vtěhotenství,vobdobíkojeníaužen,kterémohouotěhotnětaneužívajívhodnýkontracepční

prostředek(vizbod 4.6)

vkombinacisitrakonazolem,ketokonazolematelithromycinem(vizbod 4.5)

stěžkou hypotenzí

všoku (včetně kardiogenního šoku)

sobstrukcívýtokového traktu levé komory(např. pokročilá aortálnístenóza)

shemodynamickynestabilnímsrdečnímselhánímpo akutníminfarktu myokardu.

4.4 Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Vliv najátra

Jaternítestybymělybýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontrolovány,adálebyse

jaternítestymělyprovésttakéupacientů,ukterýchseobjevíjakékolivznámkynebosymptomy

poškozeníjater.Pacienti,ukterýchjezaznamenánozvýšeníhladinsérovýchtransamináz,bymělibýt

sledovániaždo doby, nežsejejich hladinytransaminázznormalizují.

PokudpřetrvávávícenežtrojnásobnězvýšenáhladinajaterníchenzymůALTneboASToprotihorní

hranicinormálních hodnot(ULN), léčbabyměla býtukončena.

Sohledemnapřítomnostléčivélátkyatorvastatinu,bymělbýtpřípravekAmlodipin/Atorvastatin

Pfizerpodávánsopatrnostíupacientů,kteříkonzumujíznačnámnožstvíalkoholu,majízhoršenou

funkcijatera/nebo majívanamnéze jaterníonemocnění.

Vliv na kosternísvalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatnízástupciinhibitorůHMG-CoAreduktázy,můžemítvojedinělých

případechvlivnakosternísvalstvoamůževyvolávatmyalgie,myositidyamyopatie,kterémohouve

vzácnýchpřípadechprogredovatdorabdomyolýzy–stavcharakterizovanývýraznězvýšenými

hladinamiCK(kreatinkinázy)>10xULN(horníhranicenormálníchhodnot),myoglobinémiía

myoglobinurií, kterýmůže vyústitvrenálníselhánía ve vzácných případech může končitfatálně.

Uasymptomatickýchpacientůléčenýchstatinynenípravidelnákontrolahladinkreatinkinázy(CK)či

jinýchsvalovýchenzymůdoporučována.Sledováníkreatinkinázy(CK)jedoporučovánopřed

zahájenímavprůběhuléčbyjakýmkolivstatinemupacientůspredisponujícímifaktoryprovznik

rabdomyolýzya spříznakysvalového onemocnění(vizníže).

Před zahájenímléčby

Amlodipin/AtorvastatinPfizerjetřebapředepisovatsopatrnostíupacientůspredisponujícímifaktory

provznikrabdomyolýzy.Předzahájenímléčbypomocístatinůjenutnézměřithladinukreatinkinázy

(CK)vnásledujícíchpřípadech:

poškozeníledvin

hypotyreóza

osobníneborodinnáanamnéza dědičnéhosvalového onemocnění

svalová toxicita způsobenástatinynebofibrátyvanamnéze

historie onemocněníjatera/nebo nadměrné požíváníalkoholu

upacientůstarších70let;potřebuměřeníjetřebazvážitpodlepredisponujícíchfaktorůprovznik

rabdomyolýzy

situace, kdymůže dojítknárůstu plazmatických hladin, jako jsou interakce(vizbod 4.5)a zvláštní

populacevčetně genetických subpopulací(vizbod 5.2).

Vtěchtopřípadechjetřebazvážitpoměrrizikakuprospěchuléčbyapacientystoutoanamnézouje

doporučeno klinickymonitorovat.

Jsou-lihladinyCKjižpředzahájenímterapievýznamnězvýšené(5xULN),léčbabynemělabýt

zahájena.

Měřeníkreatinkinázy

Plazmatickáhladinakreatinkinázy(CK)bynemělabýtměřenaponamáhavémcvičení,neboza

přítomnostijinépravděpodobnépříčinyzvýšeníhladinyCK,ježbymohlaztěžovatsprávnou

interpretacivýslednýchhodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšenéjižpředzačátkemléčby(5x

ULN),jepotřebatytohodnotypotvrditopakovanýmměřenímběhemnásledujících5-7dnů.Pokudse

potvrdíhodnota hladinyCKna začátku terapie5xULN, léčbabyneměla býtzahájena.

Opatřeníběhemléčby:

-Pacientmusíbýtpoučenonutnostiokamžitéhohlášenívýskytutěchtonežádoucíchúčinků:

neobjasněnébolestisvalů,svalovékřečenebosvalováslabost,zvláště,jsou-litytostavy

provázenymalátnostía horečkou.

-Objeví-lisetytosymptomyběhemléčbypřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizer,jetřeba

změřitpacientovyhladinyCK.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(5xULN),léčbujetřeba

přerušit.

-Jsou-linežádoucíúčinkysouvisejícísesvalovoutkánívážnéadenněsnižujíkomfortpacienta,je

třebazvážitpřerušeníléčby, ikdyžhladinyCKjsounižšínež5 x ULN.

-PokudtytopříznakyvymizíahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšípodávání

přípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizervnejnižšídávce,jevšaknutnépečlivésledování

pacienta.

-PřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerjenutnévysaditpřiklinickyvýznamnémzvýšeníhladin

CK(> 10x ULN),nebopřipotvrzenérabdomyolýze, nebo ipodezřenínani.

Amlodipin nemá žádnýúčinekna laboratorníparametry.

Souběžnáléčbasjinýmiléčivýmipřípravky

Stejnějakoujinýchléčivýchpřípravků,kterépatřídoskupinystatinů,iupřípravku

Amlodipin/AtorvastatinPfizerexistujezvýšenérizikovznikurabdomyolýzy,pokudjepodáván

současněsněkterýmiléky,kterémohouzvyšovatplazmatickékoncentraceatorvastatinu,jakojsou:

silnéinhibitoryCYP3A4nebotransportníproteiny(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,

delavirdin,stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázy

zahrnujícíritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, atd.). Riziko myopatie může býtrovněž

zvýšenopřisouběžnémužitígemfibroziluaostatníchfibrátů,erytromycinu,niacinuaezetimibu.Je-li

tomožné,doporučujesezvážitjinémožnostiléčby(nezpůsobujícínežádoucíinterakce).Vpřípadech,

kdyjesouběžnépodáníspřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizernezbytné,jenutnézvážitpřínosa

riziko takovéléčbyaje doporučenotytopacientypečlivě klinickysledovat(vizbod 4.5).

Nedoporučujesekombinaceatorvastatinuakyselinyfusidové.Běhemléčbykyselinoufusidovou

může býtvhodné dočasnépřerušeníléčbyatorvastatinem(vizbod4.5).

Studie SPARCL(StrokePrevention by AggressiveReduction in CholesterolLevels)

Zanalýzypodtypůcévníchmozkovýchpříhodupacientůbezischemickéchorobysrdečnísnedávno

prodělanoucévnímozkovoupříhodounebostransitorníischemickouatakou(TIA)vyplývá,že

existujevyššíincidencehemoragickéCMPupacientů,kteřízahájililéčbuatorvastatinemvdávce80

mgnežuplaceba.TotozvýšenérizikobylozaznamenánopředevšímupacientůshemoragickouCMP

nebolakunárníminfarktemprodělanýmipředvstupemdostudie.Upacientůsprodělanou

hemoragickouCMPnebolakunárníminfarktemjepoměrrizikaapřínosuužíváníatorvastatinu

vdávce80mgnejistý,apředzahájenímléčbyjenutnévzítvúvahupřípadnérizikohemoragické

CMP (vizbod 5.1).

Intersticiálníplicníonemocnění

Použitíněkterýchstatinůbylyhlášenyvýjimečnépřípadyintersticiálníhoplicníhoonemocnění,

předevšímudlouhodobéléčby(vizbod4.8).Projevymohouzahrnovatdušnost,neproduktivníkašela

zhoršenícelkovéhozdravotníhostavu(únava,úbytektělesnéhmotnostiahorečka).Je-liupacienta

podezřenírozvojeintersticiálního plicníhoonemocnění,je nutnéléčbu statinyukončit.

Diebetesmellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvýšujíhladinuglukosyvkrviauněkterýchpacientůsrizikem

vznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.Totoriziko

všaknepřevažujenadprospěchemléčbystatiny–redukcíkardiovaskulárníhorizikaaneníproto

důvodproukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu(glukosanalačno

5,6-6,9mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)majíbýtklinickya

biochemickymonitorovánivsouladu snárodnímidoporučeními.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Lékové interakcepřikombinovanémpodáváníléků

Datazestudie,vekterésezdravýmjedincůmpodávaladennídávka10mgamlodipinuspolus80mg

atorvastatinu,ukazují,žefarmakokinetikaamlodipinunenípřisouběžnémpodáváníatorvastatinu

narušena.NebylprokázánžádnývlivamlodipinunaC

atorvastatinu,aleAUCatorvastatinu

vzrůstala vpřítomnostiamlodipinu o 18%(CI

90% [109-127%]).

NebylyprovedenyžádnéstudielékovýchinterakcímezipřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizera

ostatnímiléčivýmihumánnímipřípravky.Přestoexistujeněkolikstudií,ježsledovalyinterakce

samotného amlodipinunebo atorvastatinu(jakje popsáno níže).

Účinkyjinýchléků na amlodipin

Lékové kombinace,ježsenedoporučují

Dantrolen(infúzní):uzvířatvedlakombinaceintravenózněpodanéhodantrolenuaverapamiluke

vznikufatálníchfibrilacíkomor.Souběžnépodáváníamlodipinuadantrolenusenedoporučuje(viz

bod 4.4).

Lékové kombinacevyžadujícízvláštnípozornost

Baklofen:podílísenazvýšeníantihypertenzníhoúčinku.Ztohotodůvodujepotřebapravidelně

monitorovatkrevnítlaka upravovatvelikostpodávanédávkyantihypertenziv.

InduktoryenzymuCYP3A4(antikonvulziva,jakojekarbamazepin,fenobarbital,fenytoin,

fosfofenytoin,primidon,rifampicin):utěchtolékůexistujerizikosníženíplazmatickýchhladin

blokátorůkalciovýchkanálůzdůvoduzvýšeníaktivityjaterníchenzymů,indukovanétěmitoúčinnými

látkamiapacientbymělbýtsledován.Běhemspolečnéhopodávánítěchtoinduktorůaamlodipinu,je

potřebadávkyamlodipinuupravit,a pokudje tonezbytné, amlodipinúplně vysadíme.

Lékové kombinace, kteréje třeba vzítvúvahu

Alfa-1blokátorypoužívanévurologii(prazosin,alfuzosin,doxazosin,tamsulosin,terazosin):zvyšují

hypotenzníefekt. Hrozíriziko vznikuzávažné ortostatické hypotenze.

Amifostin:zvyšuje hypotenzníúčinekdodatečnýminežádoucímiúčinky.

Imipraminováantidepresiva,neuroleptika:prohloubeníantihypertenzníhoúčinkuazvýšenírizika

vzniku ortostatické hypotenze.

Betablokátorypoužívanépřiléčběsrdečníhoselhání(bisoprolol,karvedilol,metoprolol):přijejich

podáváníhrozírizikovznikuhypotenzeasrdečníhoselháníupacientůs latentnímčinekontrolovaným

srdečnímselháním(invitrobylprokázánnegativníinotropníefektdihydropyridinů,kterýje

proměnlivýazávisínadruhupřípravkuakterýmůžepodpořitnegativníinotropníefektybeta-

blokátorů).Léčbapomocíbeta-blokátorůmůžeminimalizovatodpověďsympatikunanadměrnou

hemodynamickou zátěž.

Kortikosteroidy,tetrakosaktid:podílísena sníženíantihypertenzníhoúčinku(kortikoidyzadržujívodu

a sodíkvorganismu).

Ostatníantihypertenzíva:současnépodáváníamlodipinuspolusostatnímiantihypertenzívy(beta-

blokátory,blokátoryangiotenzinuII,diuretika,ACEinhibitory)semůžepodíletnazvýšení

hypotenzníhoúčinkuamlodipinu.Trinitráty,nitrátynebojinávazodilatanciajemožnépodávatjen

sopatrností.

Sildenafil:jedna100mgdávkasildenafilupodanápacientůmtrpícímesenciálníhypertenzíneměla

žádnývlivnafarmakokineticképarametryamlodipinu.Pokudbylamlodipinasildenafilpodán

současně, každýznich prokázalnezávisle nasoběsvůjvlastníhypotenzníúčinek.

Vestudiíchsledujícíchvzájemnépůsobenílátekbylotakézjištěno,ženafarmakokinetikuamlodipinu

nemá žádnývlivsoučasnépodávánícimetidinu, atorvastatinu,hlinitých/hořečnatých solía digoxinu.

Účineksoučasně užívanýchléčivýchpřípravků naatorvastatin

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4(CYP3A4)ajesubstrátemtransportních

proteinů,např.transportérjaterníhovychytáváníOATP1B1.Současnáléčbainhibitorycytochromu

CYP3A4neboinhibitorytransportníchproteinů,můževéstkezvýšeníplazmatickýchkoncentrací

atorvastatinuazvýšenémurizikumyopatie.Totorizikomůžebýtzvýšenéipřisouběžnémpodání

atorvastatinusdalšímiléčivýmipřípravky,kterémohoupotencovatmyopatii,jakojsoufibrátya

ezetimib (vizbod 4.4).

InhibitoryCYP3A4

Bylo prokázáno, že silné inhibitoryCYP3A4vedou kvýznamnězvýšenýmkoncentracímatorvastatinu

(vizTabulka1apodrobnějšíúdajeníže).SouběžnémupodánísilnýchinhibitorůCYP3A4(např.

cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,delavirdin,stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,

posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnujícíritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,

atd.)jetřebasevyvarovat.Vpřípadechkdysouběžnémupodánínenímožnézabránit,jenutnéužít

nižšízahajovacíamaximálnídávkyatorvastatinuajedoporučenopečlivěsledovatpacienta(viz

Tabulka 1).

StředněsilnéinhibitoryCYP3A4(např.erytromycin,diltiazem,verapamilaflukonazol)mohouzvýšit

plazmatickékoncentraceatorvastatinu(vizTabulka1).Přiužitíerytromycinuvkombinacisestatiny

bylopozorovánozvýšenérizikomyopatie.Interakčnístudiehodnotícíúčinkyamiodaronunebo

verapamilunaatorvastatinnebylyprovedeny.Amiodaronaverapamiljsouznámésvojíinhibiční

aktivitouCYP3A4asouběžnépodánísatorvastatinemmůžemítzanásledekzvýšenouexpozici

atorvastatinu.ProtojepřisouběžnémpodánísestředněsilnýmiinhibitoryCYP3A4vhodnépodávat

nižšímaximálnídávkuatorvastatinuajedoporučenovhodnéklinickésledovánípacienta.Pozahájení

léčbyneboúpravědávkyinhibitorujedoporučenovhodnéklinickésledování.

Induktory CYP3A4

SoučasnépodáváníatorvastatinusinduktorycytochromuP4503A(např.efavirenz,rifampin,třezalka

tečkovaná)můževéstkproměnlivýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Sohledem

naduálnímechanizmusinterakcerifampinu(indukcecytochromuP4503Aainhibicetransportéru

OATP1B1jaterníbuňky),sedoporučujepřisouběžnémpodáváníatorvastatinusrifampinempodání

obouléčivýchpřípravkůsoučasně,protožepodáníatorvastatinuopožděnězapodánímrifampinumůže

býtspojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Účinekrifampinuna

koncentraceatorvastatinuvjaterníchbuňkáchovšemneníznám,anení-limožnésoučasnémupodání

zabránit,je nutné pacientapečlivě sledovatkvůliúčinnostiléčby.

Inhibitorytransportníchproteinů

Inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin)mohouzvýšitsystémovouexpoziciatorvastatinu

(vizTabulka1).Účinekinhibicetransportníchproteinůnakoncentraciatorvastatinuvjaterních

buňkáchneníznám.Není-limožnésesouběžnémupodánívyhnout,doporučujesesníženídávkya

klinické monitorováníkvůliúčinnostiléčby(vizTabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použitífibrátůsamotnýchjeobčasspojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužívánífibrátůsatorvastatinem.Není-limožnésesouběžnému

podánívyhnout, jenutnépodávatnejnižšíterapeutickyúčinnoudávkuatorvastatinuanáležitě sledovat

pacienta(vizbod 4.4).

Ezetimib

Použitíezetimibusamotnéhojespojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužíváníezetimibusatorvastatinem.Doporučujesenáležité

klinické sledovánípacienta.

Kolestipol

Plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůbylasnížena(asio25%)při

současnémužíváníatorvastatinuakolestipolu.Hypolipidemickýúčinekbylvyššípřisouběžném

podáníatorvastatinuakolestipolunežpřipodáníkaždého přípravku samostatně.

Kyselinafusidová

Neproběhlyžádnéstudieinterakcímeziatorvastatinemakyselinoufusidovou.Podobnějakoujiných

statinůbylyvporegistračnímsledováníhlášenyposouběžnémužitíatorvastatinuakyselinyfusidové

účinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Mechanizmustétointerakceneníznám.Pacientyjenutné

pečlivě sledovatapřípadnědočasně vysaditléčbu atorvastatinem.

Účinek atorvastatinuna souběžně podávanéléky

Digoxin

Přisoučasnémopakovanémužívánídigoxinuaatorvastatinuvdávce10mgsemírnězvýšila

koncentrace digoxinu vrovnovážnémstavu. Jenutné náležitě sledovatpacientyléčené digoxinem.

Perorálníkontraceptiva

Současnéužíváníatorvastatinuaperorálníchkontraceptivvedekezvýšeníplazmatickýchkoncentrací

norethisteronua ethinylestradiolu.

Warfarin

Vklinickéstudiispacientydlouhodoběléčenýmiwarfarinem,vedlosoučasnéužíváníatorvastatinu

vdávce80mgdenněawafarinuběhemprvních4dnůléčbykmírnémuzkráceníprotrombinového

času(o1,7sekundy),cožsenormalizovaloběhem15dnůléčbyatorvastatinem.Přestožebylohlášeno

pouzeněkolikpřípadůklinickyvýznamnýchantikoagulačníchinterakcí,jenutnéupacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia zjistitprotrombinovýčas před zahájenímléčbyatorvastatinem

apotédostatečněčastoopětnazačátkuléčbykpotvrzení,ženedocházíkvýznamnýmzměnám

protrombinovéhočasu.Popotvrzenístabilníhoprotrombinovéhočasujevhodnéprotrombinovýčas

sledovatvobvyklýchintervalechdoporučenýchpropacientyužívajícíkumarinováantikoagulancia.

Přizměnědávkynebovysazeníatorvastatinusecelýpostupopakuje.Léčbaatorvastatinemnebyla

spojena skrvácenímnebo změnamiprotrombinového času u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Tabulka 1:Účineksouběžněpodávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžně podávanéléčivé

přípravkya dávkování Atorvastatin

Dávka (mg) Změnav

& Klinická doporučení #

Tipranavir500 mg2x denně/

Ritonavir200 mg2x denně, 8

dnů (14.–21. den) 40 mg1.den,

10 mg20. den ↑ 9,4 x Vpřípadech,kdyje

souběžné podánínezbytné,

nepřekračujte dávku 10mg

atorvastatinu denně.Je

doporučeno klinické

sledovánípacientů. Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilnídávka 10 mg1x denně

po dobu 28dnů ↑ 8,7 x

Lopinavir400 mg2x denně/

Ritonavir100 mg2x denně, 14

dnů 20 mg1x denně

po dobu 4dnů ↑ 5,9 x Žádnézvláštnídoporučení.

Amlodipin/Atorvastatin

Pfizerobsahuje10 mg

atorvastatinu. Klaritromycin 500 mg2x

denně, 9dnů 80 mg1x denně

po dobu 8dnů ↑ 4,4 x

Sachinavir400 mg2x denně/

Ritonavir(300 mg2x denněod

5.–7. dne, zvýšenína 400mg

2x denně8. den), 5.–18. den,

30 min po podáníatorvastatinu 40 mg1x denně

po dobu 4dní ↑ 3,9 x Žádnézvláštnídoporučení.

Amlodipin/Atorvastatin

Pfizerobsahuje10 mg

atorvastatinu.

Darunavir300 mg2x denně/ 10 mg1x denně ↑ 3,3 x

& Uvedenojako x-násobekzměnyreprezentujícíjednoduchýpoměrmezisouběžnýmpodáníma

atorvastatinemsamotným(tj. 1-x = žádnázměna). Údaje uvedenéjako %změnareprezentují

relativní%rozdílkatorvastatinu samotnému (tj. 0%=žádnázměna).

Vizbody4.4 a 4.5 pro klinickou významnost.

*Obsahuje 1 nebo vícesložek,kteréinhibujíCYP3A4 amohou zvýšitplazmatické

koncentraceléčivých přípravkůmetabolizovaných CYP3A4. Příjem240 ml

grepfruitové šťávymělrovněžza následeksníženíAUCo 20,4%aktivního

orthohydroxymetabolitu.Velká množstvígrepfruitové šťávy(vícenež1,2 ldenně po

Ritonavir100 mg2x denně, 9

dnů po dobu 4dnů

Itrakonazol200 mg1x denně,

4 dny 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 3,3 x

Fosamprenavir700 mg2x

denně/ Ritonavir100mg2x

denně, 14 dnů 10 mg1x denně

po dobu 4dnů ↑ 2,5 x

Fosamprenavir1400 mg2x

denně, 14 dnů 10 mg1x denně

po dobu 4dnů ↑ 2,3 x

Nelfinavir1250 mg2x denně,

14 dnů 10 mg1x denně

po dobu 28dnů ↑ 1,7 x^ Žádnézvláštnídoporučení.

Grepfruitová šťáva, 240 ml1x

denně* 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 37% Příjemvelkéhomnožství

grepfruitové šťávysoučasně

satorvastatinemse

nedoporučuje.

Diltiazem240 mg1x denně,

28 dnů 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 51% Po zahájeníléčbynebopo

úpravě dávkydiltiazemu je

doporučeno klinické

sledovánípacientů.

Erytromycin 500 mg4x denně,

7 dnů 10 mg,

jednorázová

dávka ↑ 33%^ Doporučujesenižší

maximálnídávkaa klinické

sledovánípacientů.

Amlodipin10 mg, jednorázová

dávka 80 mg,

jednorázová

dávka ↑ 18% Žádnézvláštnídoporučení.

Cimetidin300 mg4x denně, 2

týdny 10 mg1x denně

po dobu4týdnů 1%^ Žádnézvláštnídoporučení.

Antacida obsahujícíhořčíka

hydroxidyhliníku, 30 ml4x

denně, 2týdny 10 mgODpo

dobu 4týdnů ↓ 35%^ Žádnézvláštnídoporučení.

Efavirenz600 mg1x denně, 14

dnů 10 mgpo dobu 3

dnů ↓ 41% Žádnézvláštnídoporučení.

Rifampin 600 mg1x denně, 7

dnů (souběžné podávání) 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 30% Vpřípadech, kdyje

souběžné podánínezbytné,je

souběžné podání

atorvastatinu s rifampinem

doporučeno,sklinickým

sledováním. Rifampin 600 mg1x denně, 5

dnů (oddělenédávky) 40 mg

jednorázová

dávka ↓ 80%

Gemfibrozil600 mg2x denně,

7 dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 35% Doporučujeseklinické

sledovánípacientů.

Fenofibrát160 mg1x denně, 7

dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 3% Doporučujeseklinické

sledovánípacientů.

^Celková aktivita ekvivalentníatorvastatinu

Nárůstje označen“↑”,pokles“↓”

Tabulka 2:Účinekatorvastatinu nafarmakokinetiku souběžně podávaných léčivých přípravků

Atorvastatina

dávkování Souběžně podávanéléčivépřípravky

Léčivýpřípravek/Dávka (mg) Změnav

& Klinické doporučení

80 mg1xdenně

po dobu 10dnů Digoxin 0,25 mg1x denně,20

dnů ↑ 15% Pacientiužívajícídigoxinmusí

býtklinickysledováni.

40 mg1x denně

po dobu 22dnů Perorálníkontraceptiva

1x denně,2 měsíce

-norethisteron 1 mg

-ethinylestradiol35 µg ↑ 28%

↑ 19% Žádnézvláštnídoporučení.

80 mg1x denně

po dobu 15dnů * Fenazon, 600 mgjednorázová

dávka ↑ 3% Žádnézvláštnídoporučení.

& Údajeuvedené v%reprezentujírelativní%rozdílkatorvastatinusamotnému (tj. 0%= žádná

změna).

*Souběžnépodáníněkolikadávekatorvastatinu afenazonu mělo za následekmalýnebo

nezjistitelnýúčineknaclearance fenazonu.

Nárůstje označen“↑”,pokles“↓”

4.6 Fertilita,těhotenstvía kojení

Amlodipin/Atorvastatin Pfizerje kontraindikován vtěhotenstvíaběhemkojení.

Ženyvreprodukčnímvěku

Ženyvreprodukčnímvěkubymělyběhemléčbypoužívatvhodnéantikoncepčníprostředky(vizbod

4.3).

Těhotenství

Bezpečnostutěhotnýchžennebylastanovena.Utěhotnýchžennebylyprovedenykontrolované

klinickéstudiesatorvastatinem.PointrauterinníexpoziciinhibitorůmHMG-CoAreduktázybyly

vzácně hlášenykongenitálníanomálie. Studiesezvířatyprokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod 5.3).

Léčbamatekatorvastatinemmůžesnížithladinumevalonátuuplodu,jenžjeprekurzorembiosyntézy

cholesterolu.Aterosklerózajechronickýprocesaobvyklévysazeníhypolipidemikběhemtěhotenství

můžemítmalývlivna dlouhodobériziko spojenésprimárníhypercholesterolémií.

ZtěchtodůvodůbypřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizernemělbýtužívánutěhotnýchžen,žen

plánujícíchtěhotenstvínebopravděpodobnětěhotných.LéčbapřípravkemAmlodipin/Atorvastatin

Pfizermábýtvysazenapoceloudobutěhotenstvínebododoby,kdyjepotvrzeno,žeženatěhotná

není(vizbod 4.3).

Pokud ženaběhemléčbyotěhotní, musíbýtléčbaokamžitě ukončena.

Kojení

Neníznámo,zdaamlodipinneboatorvastatin(ajehometabolity)přestupujídolidskéhomateřského

mléka. U potkanů byla zjištěnapraktickystejnáplazmatickákoncentraceatorvastatinu ajehoaktivních

metabolitůvmlécejakovplazmě(vizbod5.3).Vzhledemkmožnostizávažnýchnežádoucíchúčinků,

nesmějíženyužívajícípřípravekAmlodipin/AtorvastatinPfizerkojit(vizbod4.3).Atorvastatinje

běhemkojeníkontraindikován (vizbod 4.3).

Fertilita

Vestudiích se zvířatynemělatorvastatin vlivna samčíanisamičífertilitu (vizbod5.3).

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

ZatímnebylyprovedenystudiezabývajícísevlivempřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerna

schopnostřídita obsluhovatstroje.

AtorvastatinovásložkapřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizermázanedbatelnývlivnaschopnost

říditnebo obsluhovatstroje.

Nicméně,nazákladěpoznatkůofarmakodynamiceamlodipinovésložkypřípravku

Amlodipin/AtorvastatinPfizer,existujerizikoobčasnéhovýskytuzávratí.Tentofaktjetřebavzít

vúvahu běhemřízenía obsluhystrojů(vizbod 4.8).

4.8 Nežádoucíúčinky

BezpečnostpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerbylaověřenana1092pacientechvedvojitě

slepýchplacebemkontrolovanýchstudiích,dokterýchbylizařazenipacientisesoučasnoudiagnózou

hypertenzeadyslipidemie.VklinickýchstudiíchspřípravkemAmlodipin/AtorvastatinPfizernebyly

hlášenyžádnénežádoucíúčinkyvztahujícísekekombinaciamlodipin/atorvastatin.Nežádoucíúčinky,

kterésevtěchtostudiíchobjevily,spadalydoskupinyjižznámýchnežádoucíchúčinkůvyskytujících

seusamotnéhoamlodipinua/neboatorvastatinu(viznížeuvedenátabulkaspřehledemnežádoucích

účinků).

Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchbylonutnopřerušitterapiiu5,1%pacientůnazákladěvýskytu

laboratorníchabnormalitčinežádoucíchúčinkůléčenýchamlodipinemaatorvastatinem.Prosrovnání

ve skupině léčenéplacebemto bylo u 4%pacientů.

Nížeuvedenýpřehlednežádoucíchúčinkůbylsestavennazákladěsystémuorgánovéklasifikace

MedDRAačetnostivýskytunežádoucíchúčinků,avycházízezjištěnýchnežádoucíchúčinků

hlášených u samotného amlodipinu aatorvastatinu.

Velmičasté:1/10,časté:1/100a1/10,méněčasté:1/1000a1/100,vzácné:1/10,000a

1/1000,velmivzácné:1/10 000, neníznámo (zdostupných datnelze určitaniextrapolovat).

MedDRA

Systémorgánovéklasifikace Nežádoucíúčinek Frekvence

Amlodipin Atorvastatin

Infekcea infestace nasofaryngitida - časté

Poruchykrve alymfatického

systému leukopenie velmivzácné -

trombocytopenie velmivzácné vzácné

Poruchyimunitníhosystému alergická reakce velmivzácné méněčasté

anafylaxe - velmivzácné

Poruchymetabolizmu avýživy hyperglykémie* velmivzácné časté

váhovýpřírůstek méněčasté méněčasté

váhovýúbytek méněčasté -

hypoglykémie - méněčasté

anorexie - méněčasté

Psychiatricképoruchy insomnie méněčasté méněčasté

poruchynálady(včetně úzkosti) méněčasté -

nočnímůry - méněčasté

deprese méněčasté neníznámo

zmatenost vzácné -

Poruchynervového systému somnolence časté -

závratě časté méněčasté

bolestihlavy(zvláštěnazačátku

léčby) časté časté

tremor méněčasté -

hypoestézie,parestézie méněčasté méněčasté

hypertonie velmivzácné -

periferníneuropatie velmivzácné vzácné

amnézie - méněčasté

dysgeuzie méněčasté méněčasté

extrapyramidové příznaky neníznámo -

Očníporuchy rozmazanévidění - méněčasté

poruchyzraku (včetnědiplopie) méněčasté vzácné

Ušníporuchy tinitus méněčasté méněčasté

ztrátasluchu - velmivzácné

Srdečníporuchy palpitace méněčasté -

synkopa méněčasté -

anginózníbolesti vzácné -

infarktmyokardu velmivzácné -

arytmie (včetně bradykardie,

komorovétachykardieasíňové

fibrilace) velmivzácné -

Cévníporuchy zrudnutí časté -

hypotenze méněčasté -

vaskulitida velmivzácné -

Respirační, hrudnía mediastinální

poruchy faryngolaryngeálníbolest - časté

epistaxe - časté

dušnost méněčasté -

rinitida méněčasté -

kašel velmivzácné -

intersticiálníplicníonemocnění,

zvláštěu dlouhodobéléčby - neníznámo

Gastrointestinálníporuchy hyperplaziedásně velmivzácné -

nauzea časté časté

bolestihorníidolníčástibřicha časté méněčasté

zvracení méněčasté méněčasté

dyspepsie méněčasté časté

změnastřevnímotility(včetně

průjmu a zácpy) méněčasté -

sucho vústech méněčasté -

dysgeuzie méněčasté -

průjem, zácpa, nadýmání - časté

gastritida velmivzácné -

pankreatitida velmivzácné méněčasté

eruktace - méněčasté

Poruchyjatera žlučovýchcest hepatitida velmivzácné méněčasté

cholestáza - vzácné

selháníjater - velmivzácné

Poruchykůže a podkoží bulózní dermatitida včetně

erythemamultiforme velmivzácné vzácné

Quinckeho edém velmivzácné -

erythema multiforme velmivzácné -

alopecie méněčasté méněčasté

purpura méněčasté -

změnabarvykůže méněčasté -

svědění méněčasté méněčasté

vyrážka méněčasté méněčasté

hyperhidróza méněčasté -

exantém méněčasté -

kopřivka velmivzácné méněčasté

angioneurotickýedém velmivzácné vzácné

exfoliativnídermatitida velmivzácné -

fotosenzitivita velmivzácné -

Stevens-Johnsonůvsyndrom velmivzácné vzácné

toxickáepidermálnínekrolýza - vzácné

Poruchypohybového systému a

pojivovétkáně otokkloubů (včetně kotníků) časté časté

artralgie, myalgie (vizbod 4.4) méněčasté časté

svalové křeče,svalové spasmy méněčasté časté

bolestzad méněčasté časté

bolestkrku - méněčasté

bolestikončetin - časté

svalová únava - méněčasté

myositida(vizbod 4.4) - vzácné

rabdomyolýza,myopatie(vizbod

4.4) - vzácné

tendinopatie,vzácně ruptura šlach - vzácné

Poruchyledvin a močovýchcest poruchymikce,nokturie,zvýšená

frekvence močení méněčasté -

Poruchyreprodukčního systému a

choroby prsů impotence méněčasté méněčasté

gynekomastie méněčasté velmivzácné

Celkové ajinde nezařazenéporuchy

a lokálníreakcepo podání edém, periferníedém časté méněčasté

únava časté méněčasté

bolestina hrudi méněčasté méněčasté

astenie méněčasté méněčasté

bolest méněčasté -

malátnost méněčasté méněčasté

horečka - méněčasté

Abnormálníklinickéalaboratorní

nálezy nezařazenéjinde zvýšeníjaterníchenzymůALT,

AST (většinou vdůsledku

cholestázy) velmivzácné časté

zvýšenéhladinykrevníCK(vizbod

4.4) - časté

přítomnostbílých krvinekvmoči - méněčasté

*Diabetesmellitusbylhlášenuněkterýchstatinů:frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnosti

nebo absencirizikovýchfaktorů(glukosanalačno≥5,6mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridův

krvi, hypertenze vanamnéze).

4.9 Předávkování

Zatímneexistujížádnéinformace o předávkovánípřípravkemAmlodipin/Atorvastatin Pfizerulidí.

Amlodipin

Existujíjenomezenézkušenostiadatavztahujícíseskúmyslnémupředávkováníamlodipinem.Velká

dávkaamlodipinumůževyústitvrozsáhlouperifernívazodilatacisnáslednouvýraznoua

pravděpodobněprolongovanousystematickouhypotenzí.Každýpacientshypotenzízpůsobenou

předávkovánímamlodipinemmusíbýtsledovánnakardiologickéjednotceintenzivnípéče.Přiobnově

vaskulárníhotonuakrevníhotlakumohoubýtužitečnévazokonstrikčnílátky.Amlodipinnelze

odstranitdialýzou.

Atorvastatin

Speciálníléčbapřipředávkováníatorvastatinemneexistuje.Pokuddojdekpředávkování

atorvastatinemjetřebapacientaléčitsymptomatickyavpřípaděpotřebypoužítpodpůrnouléčbu.Je

třebaprovádětjaternítestyamonitorovathladinyCKvkrevnímséru.Jelikožseléčiválátkavýrazně

váženaplazmaticképroteiny,nemáléčbahemodialýzouprourychlenívyloučeníatorvastatinuvětší

význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:inhibitoryHMG-CoAreduktázy,jinékombinace(atorvastatina

amlodipin),ATCkód:C10BX03

Amlodipin/AtorvastatinPfizermáduálnímechanismuspůsobení:amlodipinpůsobíjako

dihydropyridinovýantagonistakalcia(antagonistakalciovýchiontů/blokátorpomalýchkalciových

kanálů)aatorvastatininhibujeHMG-CoAreduktázu.Amlodipinovásložkapřípravku

Amlodipin/AtorvastatinPfizerinhibujetransmembránovýtransportkalciovýchiontůdosrdečních

buněkabuněkhladkéhosvalstvacévníchstěn.Atorvastatinovásložkapřípravku

Amlodipin/Atorvastatin Pfizerje kompetitivníselektivníinhibitorHMG-CoAreduktázy,enzymu, jenž

katalyzujestupeňpřeměny3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolůvčetněcholesterolu.

PřipodánípřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizernebylysledoványžádnérozdílyvúčinkuna

sníženísystolického krevního tlaku vporovnáníspodávánímsamotného amlodipinu.

StejnětaknebylysledoványrozdílyvúčinkunasníženíplazmatickéhladinyLDLcholesterolupři

podávánípřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizervporovnáníspodávánímsamotného atorvastatinu.

StudieAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrial(ASCOT)je2x2faktoriální,randomizovaná

studiesrovnávajícídvaantihypertenznírežimyucelkem19257pacientů(ramenosnižujícíkrevnítlak

–ASCOT-BPLAbloodpressureloweringarm),jakožiúčinekpřidání10mgatorvastatinu

vporovnánísplacebemu10305pacientů(ramenosnižujícílipidy-ASCOT-LLALipid-Lowering

arm)na vznikfatálnía nefatálníkardiovaskulárnípříhody.

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárnípříhodybylsledovánvrandomizované

dvojitěslepéplacebemkontrolovanéstudii(ASCOT-LLA)s10305pacientyshypertenzí,vevěku40-

79let,podmínkouprozařazenídostudiebylaabsenceinfarktumyokarduneboléčbaanginypectoris

vanamnézeahladinacelkovéhocholesterolu(TC)<6,5mmol/l(251mg/dl).Uvšechpacientůbyly

diagnostikoványnejméně3znásledujícíchkardiovaskulárníchrizikovýchfaktorů:mužsképohlaví,

věk(>55let),kouření,diabetesmellitus,anamnézapředčasnéICHSupříbuznýchprvníhostupně,

poměrcelkovéhocholesteroluaHDLcholesterolu>6,ICHDK,hypertrofielevékomory,prodělaná

cévnímozková příhoda,abnormalityna EKG, proteinurie/albuminurie.

Pacientůmbyladenněpodávánaantihypertenzníléčbazaloženánaamlodipinu(vdávce5-10mg)

neboatenololu(vdávce50-100mg).Kdosaženídalšíhosníženíkrevníhotlaku(<140/90mmHgu

nediabetickýchpacientů,<130/80mmHgudiabetickýchpacientů),mohlbýtpřidánperindopril

(vdávce4-8mg)veskupiněsamlodipinemabendroflumethiazidkalium(vdávce1,25-2,5mg)ve

skupiněsatenololem.TřetíliniíléčbybyldoxazosinGITS(vdávce4-8mg)vobouramenech.Ve

skupiněsatorvastatinembylo5168pacientů(2584pacientůdostávaloamlodipina2584pacientů

dostávaloatenolol)aveskupiněsplacebembylo5137pacientů(2554pacientůdostávaloamlodipina

2583 pacientů dostávalo atenolol).

Kombinaceamlodipinusatorvastatinemmělazanásledekvýznamnésníženírizikakombinovaného

primárního ukazatele-fatálníICHS a nefatálního IM o:

53%(95%CI[31-68%], p<0,0001)ve srovnáníseskupinouamlodipin+placebo

39%(95%CI[8-59%], p<0,016)ve srovnáníse skupinouatenolol+atorvastatin

Významnýpokleskrevníhotlakubylzaznamenánvobouléčebnýchrežimech;avýrazněvíceu

režimusamlodipinemvkombinacisatorvastatinemnežvrežimusatenololemvkombinaci

satorvastatinem(-26.5/-15.6mmHgversus-24.7/-13.6mmHgresp.).P-hodnotyrozdílumezioběma

skupinamibyly0,0036 (u STK)a <0,0001 (u DTK).

Studie ALLHAT(Antihypertensive and Lipid-LoweringTreatmentto PreventHeartAttackTrial):

Dvojitěslepá,randomizovanástudieALLHATbylakoncipovánatak,abysrovnalaúčinekléčby

přípravkůprvnívolby:amlodipinunebolisinopriluvůčichlortalidonuupacientůsmírnouažstřední

hypertenzí.

Celkem33357pacientůshypertenzívevěku55čivíceletbylorandomizovánoanásledněsledováno

průměrně4,9let.Pacientiměliminimálnějedendalšíkardiovaskulárnírizikovýfaktor:prodělaný

infarktmyokardučicévnímozkovoupříhodu(délenež6měsícůpředvstupemdostudie)nebojiné

dokumentovanéaterosklerotickéonemocnění(51,5%),diabetesmellitus2.typu(36,1%),hladinuHDL

cholesterolu<35mg/dl(11,6%),hypertrofiilevékomorydiagnostikovanoupomocíEKGči

echokardiografie(20,9%),kouřilicigarety(21,9%).

Primárnímukazatelembylsouborfatálníchkoronárníchpříhodčinefatálníchinfarktůmyokardu.Ve

skupiněléčenéamlodipinemdosáhlotohotoprimárníhoukazatele11,3%pacientůvporovnání

s11,5%pacientyve skupině schlortalidonem:RR0,98, 95%CI[0,90-1,07]p=0,65.

Sekundárníukazatel:

Veskupiněléčenéchlortalidonembylzaznamenánpočetúmrtíu17,3%pacientůaveskupině

léčenéamlodipinemtopakbylou16,8%pacientů(amlodipinversuschlortalidon:RR0,96,

95%CI[0,89-1,02]p=0,20.

Incidencesrdečníhoselhání(částsloženéhokombinovanéhokardiovaskulárníhocílového

ukazatele)bylavýznamněvyššíveskupiněléčenéamlodipinemvporovnáníseskupinou

léčenou chlortalidonem(10,2%vs. 7,7%, RR1,38,95%CI[1,25-1,52]p<0,001).

Výsledkystudieneprokázalypřevahuúčinkužádnéhozlékůvzhledemkprimárnímuukazatelistudie,

závěryanalýzyprovedenéaposterioriprokázaly,žeamlodipinsnižujeprimárníukazatel-fatální

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)anefatálníinfarktmyokardu(IM),asekundárníukazatel-

mortalituze všech příčin,na podobné úrovnijako chlortalidon.

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)byl

hodnocenúčinekatorvastatinuvdávce80mgdenněneboplacebanaCMPu4731pacientů,kteří

prodělalicévnímozkovoupříhodu(CMP)nebotranzitorníischemickouataku(TIA)během

uplynulých6měsícůaneměliischemickouchorobusrdečnívanamnéze.Pacientytvořilize60%

muži,vevěku21-92let(průměrnývěk63let),sprůměrnouvýchozíhodnotouLDL133mg/dl(3,4

mmol/l).BěhemléčbyatorvastatinembylstředníLDL-C73mg/dl(1,9mmol/l)apřiužíváníplaceba

bylstředníLDL-Cbyl129 mg/dl(3,3 mmol/l). Medián následných kontrolbyl4,9 roku.

Atorvastatinvdávce80mgsnížilrizikoprimárníhocílovéhoparametrufatálnínebonefatálníCMPo

15%(HR0,85;95%CI,0,72-1,00;p=0,05 nebo 0,84;95%CI, 0,71-0,99;p=0,03po úpravě výchozích

faktorů)vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)uatorvastatinu

oproti8,9%(211/2366)u placeba.

Podlepost-hocanalýzyatorvastatinvdávce80mgsnížilincidenciischemickéCMP(218/2365,9,2%

vs.274/2366,11,6%,p=0,01)azvýšilincidencihemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366, 1,4%,

p=0,02)vporovnánísplacebem.

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenoupacientů,kteříprodělalihemoragickouCMPpřed

vstupemdostudie(7/45uatorvastatinuoproti2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57)a

rizikoischemickéCMPbylomezioběmaskupinamiobdobné(3/45uatorvastatinuoproti2/48u

placeb;HR1,64;95%CI, 0,27-9,82).

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenoupacientů,kteříprodělalilakunárníinfarktpředvstupem

dostudie(20/708uatorvastatinuoproti4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-14,61),aleriziko

ischemickéCMPbyloutěchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinuoproti102/701uplaceba;

HR0,76;95%CI,0,57-1,02).Jemožné,žečistérizikoCMPjezvýšenoupacientůsprodělaným

lakunárníminfarktem, kteřídostávaliatorvastatin 80 mgdenně.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuoproti10,4%(5/48)uplaceba

vpodskupiněpacientůshemoragickouCMPvanamnéze.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%

(77/708)u atorvastatinuoproti9,1%(64/701)uplacebavpodskupiněpacientůslakunárníminfarktem

vanamnéze.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Data vztahujícísekpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizer

PoperorálnímpodánípřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizerbylysledoványdvaodlišnévrcholy

hladinplazmatickýchkoncentrací.Prvníbylzaznamenánběhem1–2hodinpopodáníatorvastatinu,

druhýbylpozorovánmezi6–12hodinoupopodáníamlodipinu.Rychlostastupeňbiologické

dostupnostiamlodipinu a atorvastatinu zpřípravkuAmlodipin/Atorvastatin Pfizernebyla signifikantně

odlišnáodbiologickédostupnostizasituace,kdysesoučasněpodávalamlodipinaatorvastatinkaždý

vjiné tabletě.

BiologickádostupnostamlodipinuzpřípravkuAmlodipin/AtorvastatinPfizernebylaovlivněna

stravou.Přestožestravasnižujerychlostastupeňabsorpceatorvastatinuzpřípravku

Amlodipin/AtorvastatinPfizeroasi32%,resp.o11%(vzájemně),jakbylozjištěnoměřenímpomocí

a AUC, účinekna sníženíhladin LDL cholesterolu všaknebylzměněn (vizníže).

Data vztahujícísekamlodipinu

Absorpce:poperorálnímpodáníterapeutickýchdáveksamotnéhoamlodipinu,bylovrcholové

plazmatickékoncentracedosaženoza6-12hodinpopodání.Absolutníbiologickádostupnostbyla

odhadnutavrozmezí64-80%.Distribučníobjemjepřibližně21l/kg.Konzumacepotravy

biologickou dostupnostamlodipinu neovlivňuje.

Distribucevorganismu:vestudiíchinvitrobylozjištěno,žepřibližně97,5%cirkulujícíléčivélátky

je u pacientů shypertenzívázáno naplazmatické bílkoviny.

Biotransformace:amlodipinjeveznačnémíře(asi90%)metabolizovánnainaktivnímetabolity

pomocíjaterníchenzymů.

Eliminacezorganismu:eliminaceamlodipinuprobíhávedvoufázích,přičemžterminální

plazmatickýeliminačnípoločasje30-50hodin.Ustálenýchplazmatickýchhladinsedosahujepo7-8

dnechpodávání.Amlodipinsemočívylučujez10%vpodoběnezměněnésubstanceaze60%ve

formě metabolitů.

Data vztahujícísekatorvastatinu

Absorpce:atorvastatinjepoperorálnímpodánírychleabsorbován;maximálníplazmatické

koncentracejedosaženopo1-2hodinách.Míraabsorpcevzrůstáproporcionálněsdávkou

atorvastatinu.Absolutníbiologickádostupnostatorvastatinujepřibližně12%asystémovádostupnost

inhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjepřibližně30%.Nízkásystémovádostupnostjepřipisována

presystémovéclearancegastrointestinálnísliznicea/nebotzv.first-passmetabolizmuvjátrech.

Přestožestravasnižujerychlostarozsahstupněabsorpcelátkypřibližněo25%resp.o9%,jakbylo

zjištěnoměřenímpomocíC

aAUC,sníženíhladinyLDLcholesterolujestejné,aťjeatorvastatin

podávánsjídlemnebobezněj.Plazmatickákoncentraceatorvastatinujenižší(přibližněo30%

měřenopomocíC

aAUC),pokudselékpodávevečerníchhodináchvporovnánísranním

podáním. NicméněsníženíhladinyLDL cholesteroluje stejné bezohledu na dobupodánípřípravku.

Distribucevorganismu:průměrnýdistribučníobjematorvastatinu jepřibližně381litrů.Atorvastatin

je vázán z≥95%na plazmatické proteiny.

Metabolizmus:atorvastatinjemetabolizovánnaorto-aparahydroxylovéderivátyarůznébeta-

oxidačníprodukty.VestudiiinvitrobylainhibiceaktivityHMG-CoAreduktázypomocíorto-a

parahydroxylovýmimetabolityekvivalentníinhibiciatorvastatinem.Přibližně70%cirkulující

inhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjepřipisovánoaktivnímmetabolitůmatorvastatinu.

Eliminacezorganismu:atorvastatin ajeho metabolityjsou primárně vylučoványžlučí, následnějátry

a/neboextra-hepatálnímmetabolismem.Nezdásevšak,žebylékprocházelvýznamnou

enterohepatálnírecirkulací.Středníplazmatickýeliminačnípoločasatorvastatinujeučlověka

přibližně14hodin,alepoločasinhibičníaktivityvůčiHMG-CoAreduktázejeasi20-30hodin

díkypřítomnostiaktivníchmetabolitů.Méněnež2%zperorálněpodanédávkyatorvastatinuje

vnezměněné podoběvylučováno močí.

Data vztahujícísekpodávání atorvastatinua amlodipinuu zvláštníchskupin

Staršípacienti:Dobapotřebnákdosaženívrcholovýchplazmatickýchkoncentracíamlodipinujeu

staršíchamladšíchosobobdobná.ClearanceamlodipinusesnižujespolusezvýšenímAUCa

eliminačníhopoločasuustaršíchpacientů.Podleočekávánídošlovzávislostinavěkustudované

skupinyu nemocných směstnavýmsrdečnímselhánímke zvýšeníAUCa eliminačníhopoločasu.

Plazmatickékoncentraceatorvastatinujsouvyššíuzdravýchstaršíchosob(>65let)nežumladých

dospělých jedinců(přibližněo40%uC

ao30%u AUC).Zvýsledkůklinickýchstudiílzeusuzovat

navětšíúčineksníženíhladinLDLcholesteroluustaršípopulacevesrovnáníspopulacímladší(viz

bod 4.4).

Děti:farmakokinetické údaje u dětské populace nejsoukdispozici.

Pohlaví:koncentraceatorvastatinujsouodlišnéužen(zhrubao20%vyššíC

ao10%nižšíAUC)

vporovnánísmuži.Tytorozdílynejsouklinickyvýznamnéanepředstavujížádnéklinickyvýznamné

rozdílyvúčinku na hladinulipidů u mužů a u žen.

Renálníinsuficience:farmakokinetikaamlodipinunenípřirenálníinsuficiencivýznamněovlivněna.

Amlodipinnelzeodstranitdialýzou.Protomohoupacientisrenálníinsuficiencídostatběžnouvelikost

počátečnídávky.

Vestudiíchsatorvastatinemnemělyporuchyfunkceledvinžádnývlivnaplazmatickoukoncentraci

atorvastatinunebonajehoúčineksnižovathladinyLDLcholesterolu,protonenípotřebaupacientů

srenálníinsuficiencíupravovatpodávanédávky.

Jaterníinsuficience:upacientůsjaterníinsuficiencíbylosledovánosníženíclearanceamlodipinu

snáslednýmzvýšenímAUCopřibližně40-60%.Terapeutickáodpověďnaléčbuatorvastatinemnení

narušenau pacientů se střednímažtěžkýmstupněmjaterníinsuficience, ale expozicevůčipřípravku je

velmizvýšena.Plazmatickékoncentraceatorvastatinujsouvýraznězvýšeny(zhruba16xvyššíC

max a

11x vyššíAUC)u pacientůs chronickýmpoškozenímjatervdůsledku alkoholizmu (Child-Pugh B).

PolymorfismusSLOC1B1:JaternívychytávánívšechinhibitorůHMG-CoAreduktázyvčetně

atorvastatinuzapojujetransportérOATP1B1.UpacientůspolymorfizmemSLOC1B1existujeriziko

zvýšenéexpoziceatorvastatinu,kterémůževéstkezvýšenémurizikurabdomyolýzy(vizbod4.4).

PolymorfizmusgenukódujícíhoOATP1B1(SLCO1B1c.521CC)jespojens2,4xvyššíexpozicí

atorvastatinu(AUC)nežusubjektůbeztétogenotypovévarianty(c.521TT).Utěchtopacientůje

rovněžmožnégenetickyzhoršenéjaternívychytáváníatorvastatinu.Možnédůsledkynaúčineknejsou

známé.

5.3 Předklinické údaje vztahujícísekbezpečnosti

Zatímnebylyprovedenyžádnéneklinickéstudiesfixníkombinacíamlodipinuaatorvastatinu.

Předklinickéúdajevztahujícísekamlodipinuavycházejícízvýsledkůběžnýchstudiíbezpečnosti,

farmakologickýchstudií,studiíopakovanýchtoxickýchdávek,čizestudiígenotoxicitynebo

kancerogenity,neprokázalypročlověkažádnézvláštnínebezpečí.Vestudiíchreprodukčnítoxicity

byloupotkanůpozorovánoprodlouženídobyporoduavyššíperinatálnímortalitapopodání

amlodipinu.

Upotkanůnebylaprokázánaanigenotoxicita(invitroainvivo),anikancerogenitaatorvastatinu.U

samcůmyšíbylv2-letéstudiipozorovánzvýšenývýskythepatocelulárníhoadenomuausamicpak

výskythepatocelulárníhokarcinomu,pokudtěmtomyšímbylypodáványmaximálnídávky,kterébyly

6-11xvyšší,nežčinídoporučenámaximálnídávkapročlověkastanovenánazákladěAUC

(0-24) .Ze

studiínazvířatechvyplývá,žeinhibitoryHMG-CoAreduktázymohouovlivňovatvývojembryanebo

plodu.Vývojpotomkůpotkanůbylopožděnýajejichpravděpodobnostpostnatálníhopřežitíbyla

snížena,pokudbylbřezímsamicímpodávánatorvastatinvdávkáchvyššíchnež20mg/kg/den

(klinickásystémováexpozice). Koncentraceatorvastatinuajeho aktivníchmetabolitůvmlécepotkanů

odpovídalaplazmatickéhladiněatorvastatinuubřezíchsamic.Uatorvastatinunebylprokázánžádný

účinekna fertilitu samců nebo samic vdávkách do 175resp. 225 mg/kg/den, stejně taknebylprokázán

jehoteratogenníúčinek.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocnýchlátek

Amlodipin/Atorvastatin Pfizerobsahujenásledujícípomocnélátky:

Jádrotablety:

uhličitan vápenatý

sodnásůlkroskarmelosy

mikrokrystalická celulosa

předbobtnalýkukuřičnýškrob

polysorbát80

hyprolosa

koloidníbezvodýoxid křemičitý

magnesium-stearát.

Potahová vrstva:

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer5 mg/10 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F28751bílá(obsahuje:částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,

oxidtitaničitý(E171), makrogol3000 a mastek).

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer10mg/10 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F10919modrá(obsahuje:částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,

oxidtitaničitý(E171),hlinitýlakindigokarmínu(E132),makrogol3000amastek).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Doba použitelnosti

3roky.

6.4 Zvláštní opatřenípro uchovávání

Uchovávejte přiteplotě do30 o C.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200 potahovaných tabletvblistru(polyamid/Al/PVC).

30nebo90potahovanýchtabletvlahvičce(HDPElahvičkasuzávěremsdětskoupojistkoua

vysoušedlem).

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Pfizer,spol. s.r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer5 mg/10 mgpotahovanétablety:83/620/11-C

Amlodipin/Atorvastatin Pfizer10 mg/10 mgpotahovanétablety:83/621/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.9.2011

10. DATUM REVIZETEXTU

11.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace