ADAXIB 100MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CELEKOXIB (CELECOXIBUM)
Dostupné s:
Adamed Pharma S.A., Czosnów
ATC kód:
M01AH01
INN (Mezinárodní Name):
CELECOXIB (CELECOXIB)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 60; 30; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CELEKOXIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 428/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls256069/2017, sukls256071/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Adaxib 100 mg tvrdé tobolky

Adaxib 200 mg tvrdé tobolky

celecoxibum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Adaxib a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adaxib užívat

3. Jak se přípravek Adaxib užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Adaxib uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ADAXIB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adaxib se používá k mírnění příznaků revmatoidní artritidy, osteoartrózy a ankylozující

spondylitidy u dospělých pacientů.

Přípravek Adaxib patří do skupiny léků, zvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), konkrétně do

podskupiny inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Vaše tělo vytváří prostaglandiny, které mohou způsobit bolest

a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo osteoartróza Vaše tělo vytváří těchto prostaglandinů

více. Přípravek Adaxib snižuje tvorbu prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.

Můžete očekávat, že tento lék začne účinkovat během několika hodin po užití první dávky, ale také se může stát,

že jeho plný účinek nastoupí až za několik dní po zahájení léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ADAXIB

UŽÍVAT

Přípravek Adaxib vám předepsal váš lékař. Následující informace vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků

při léčbě přípravkem Adaxib. Pokud máte jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte přípravek Adaxib

pokud jste alergický(á) na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

pokud jste alergický(á) na skupinu přípravků nazývaných "sulfonamidy" (např. některá antibiotika

používaná k léčbě infekcí)

pokud máte v současné době žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, nebo krvácíte ze žaludku či střev

pokud máte nebo jste měl(a) v důsledku užívání kyseliny acetylsalicylové či jiného protizánětlivého

přípravku a přípravku proti bolesti (NSAID) astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice, nebo

alergickou reakci, jako jsou svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním

nebo dušnost

pokud jste těhotná. Pokud můžete otěhotnět v průběhu léčby, poraďte se ohledně antikoncepční metody

se svým lékařem

pokud kojíte

pokud trpíte závažným onemocněním jater

pokud trpíte závažným onemocněním ledvin

pokud máte zánětlivé střevní onemocnění, jako jsou ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba

pokud trpíte srdečním selháním, máte prokázanou ischemickou chorobu srdeční (nedostatečné prokrvení

srdečního svalu) nebo onemocnění mozkových cév, pokud jste např. prodělal(a) srdeční infarkt,

mozkovou mrtvici, tranzitorní ischemickou ataku (přechodné snížení průtoku krve do mozku; známé jako

malá mozková mrtvice), anginu pectoris, nebo máte zúžené cévy vedoucí k srdci či mozku

pokud máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév), nebo jste podstoupil(a)

operaci cév na nohou

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Adaxib se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud jste v minulosti trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (Neužívejte přípravek Adaxib,

pokud v současné době trpíte vředy nebo krvácením do žaludku či střev)

pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách k prevenci onemocnění srdce)

pokud užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin/warfarinu podobná antikoagulancia,

nebo nová léčiva ke snížení srážlivosti krve, např. apixaban)

pokud užíváte léky označované jako kortikosteroidy (např. prednison)

pokud současně s přípravkem Adaxib užíváte jiné protizánětlivé léky (NSAID) jako jsou ibuprofen nebo

diklofenak. Tyto léky se současně s přípravkem Adaxib nemají užívat

pokud kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol

pokud máte nemocné srdce, játra nebo ledviny, může vás lékař častěji zvát na pravidelné kontroly

pokud trpíte zadržováním tekutin v těle (otoky kotníků a chodidel)

pokud jste dehydratován(a), např. z důvodu nemoci, průjmu nebo při užívání diuretik (používaných ke

zvýšení vylučování tekutin z těla)

pokud jste měl(a) někdy závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék

pokud se necítíte dobře z důvodu infekce nebo si myslíte, že máte infekci, přípravek Adaxib může zakrýt

horečku nebo jiné příznaky infekce, či zánětu

pokud je vám více než 65 let, váš lékař vás bude zvát na pravidelné kontroly

pokud konzumujete alkohol a užíváte NSAID, může se zvýšit riziko vzniku zažívacích obtíží

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek způsobit

zvýšení krevního tlaku, a proto vám váš lékař doporučuje jeho pravidelné měření.

Po použití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu jater,

poškození jater a selhání jater (z nichž některé vedly k úmrtí či vyžadovaly transplantaci jater). Podle hlášení,

která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků

objevila během jednoho měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Adaxib může být obtížnější otěhotnět. Informujte svého lékaře o tom, že plánujete

otěhotnět nebo že s otěhotněním máte potíže (viz bod Těhotenství, kojení a plodnost).

Další léčivé přípravky a přípravek Adaxib

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

dextrometorfan (užívaný k léčbě kašle)

ACE inhibitory anebo antagonisté receptorů pro angiotensin II, beta blokátory a diuretika (používané k

léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání)

flukonazol a rifampicin (užívané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí)

warfarin nebo jiné warfarinu podobné přípravky ke snížení srážlivosti krve (látky snižující tvorbu krevních

sraženin), včetně novějších léčiv jako je apixaban

lithium (užívané k léčbě některých typů deprese)

jiné

léčivé

přípravky

užívané

léčbě

deprese,

poruch

spánku,

vysokého

krevního

tlaku

nebo

nepravidelného srdečního rytmu

neuroleptika (užívaná k léčbě některých mentálních poruch)

metotrexat (užívaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukemie)

karbamazepin (užívaný k léčbě epilepsie/křečí a některých typů bolesti nebo deprese)

barbituráty (užívané k léčbě epilepsie/křečí a některých poruch spánku)

cyklosporin a takrolimus (užívané k potlačení imunitního systému, např. po transplantacích)

Přípravek Adaxib lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg nebo méně denně). Před

současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, nebo pokud byste mohla otěhotnět (tj. ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět a neužívají

vhodnou antikoncepci), nesmíte přípravek Adaxib užívat. Otěhotníte-li v průběhu léčby přípravkem Adaxib,

přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech léčby.

Kojení

Pokud kojíte, nesmíte přípravek Adaxib užívat.

Plodnost

Protizánětlivé léky včetně přípravku Adaxib mohou ztížit otěhotnění. Informujte svého lékaře o tom, že plánujete

otěhotnět nebo pokud máte s otěhotněním potíže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je třeba, abyste věděli, jak na vás přípravek Adaxib působí, předtím než řídíte nebo obsluhujete stroje. Pokud po

užití přípravku Adaxib pociťujete závratě a ospalost, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Přípravek Adaxib obsahuje laktózu

Přípravek Adaxib obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ADAXIB UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud pociťujete, že účinek přípravku Adaxib je příliš silný, nebo slabý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař vám sdělí, jakou dávku máte užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se může

s vyšší dávkou a délkou léčby zvýšit, je nezbytné, abyste užíval(a) nejnižší dávku, která ještě tlumí vaši bolest, a

přípravek Adaxib nesmíte užívat déle než je pro potlačení příznaků onemocnění nezbytné.

Způsob podávání

Přípravek Adaxib se užívá ústy.

Tobolky přípravku Adaxib se užívají vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Tobolky je možné

užít kdykoli během dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se však užívat každou dávku přípravku Adaxib každý den

ve stejnou dobu.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte svého

lékaře.

Doporučené dávkování

U osteoartrózy je obvyklá dávka 200 mg denně, dle potřeby může být dávka vašim lékařem zvýšena na

maximálně 400 mg denně.

Obvyklá dávka je:

jedna 200 mg tobolka 1x denně nebo

jedna 100 mg tobolka 2x denně

U revmatoidní artritidy je doporučená dávka 200 mg denně, dle potřeby může být dávka vašim lékařem

zvýšena maximálně na 400 mg.

Obvyklá dávka je:

jedna 100 mg tobolka 2x denně

U ankylozující spondylitidy je doporučená dávka 200 mg denně, dle potřeby může být dávka vašim lékařem

zvýšena maximálně na 400 mg.

Obvyklá dávka je:

jedna 200 mg tobolka 1x denně nebo

jedna 100 mg tobolka 2x denně

Onemocnění ledvin nebo jater

Ujistěte se, že váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin, protože můžete potřebovat nižší dávku.

Užívání u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg

Pokud jste starší 65 let, a zvláště, vážíte-li méně než 50 kg, může vás lékař důkladněji sledovat.

Nesmíte užít více než 400 mg denně.

Použití u dětí

Přípravek Adaxib je určen pouze pro dospělé, není určen pro podávání dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Adaxib, než jste měl(a)

Neužívejte více tobolek, než vám bylo předepsáno lékařem. Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek,

oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, nebo navštivte nejbližší pohotovost a vezměte svůj lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Adaxib

Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Adaxib

Náhlé ukončení léčby přípravkem Adaxib může vést ke zhoršení příznaků vaší nemoci. Nepřestávejte užívat

přípravek Adaxib, dokud vám to nedoporučí lékař. Váš lékař vám před ukončením léčby může doporučit

postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Nežádoucí účinky uvedené níže, byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali celekoxib.

Nežádoucí účinky označené (*) jsou níže uvedeny s vyšší frekvencí, než se objevovala u pacientů, kteří

užívali celekoxib k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích užívali celekoxib ve vysokých

dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte užívat přípravek Adaxib a ihned se obraťte na svého lékaře, jakmile zaznamenáte cokoli z níže

uvedeného:

Pokud máte:

alergickou reakci jako jsou kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání

potíže se srdcem jako je bolest na hrudi

prudkou bolest břicha, nebo jakékoliv známky krvácení do žaludku nebo střev, jako např. černou stolici

nebo stolici s příměsí krve, případně zvracení krve

kožní reakci jako jsou vyrážka, puchýře na kůži, nebo olupování kůže,

selhání jater (příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení (nevolnost), průjem, žloutenku (vaše kůže nebo

bělmo očí vypadá žlutě)

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

vysoký krevní tlak, včetně zhoršení již vysokého krevního tlaku*

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

srdeční infarkt*

zadržování tekutin v těle s otoky kotníků a nohou a/nebo rukou

infekce močového cest

dušnost*, zánět vedlejších nosních dutin (zánět, infekce, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo

rýma, bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

závrať, problémy se spánkem

zvracení*, bolest břicha, průjem, porucha trávení, plynatost

kožní vyrážka, svědění

ztuhlost svalů

obtížné polykání*

bolest hlavy,

pocit na zvracení (nevolnost)

bolesti kloubů

zhoršení existující alergie

náhodné poranění

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

mozková mrtvice*

srdeční selhání, palpitace (bušení srdce), rychlý srdeční tep

abnormální výsledky jaterních krevních testů

abnormální výsledky krevních testů funkce ledvin

chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)

úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity brnění či mravenčení

vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (mohou způsobit pocit na zvracení (nevolnost),

únavu, svalovou slabost nebo bušení srdce)

neostré nebo rozmazané vidění, hučení v uších, boláky v dutině ústní, poruchy sluchu*

zácpa, říhání, zánět žaludeční sliznice (poruchy trávení, bolest břicha nebo zvracení), zhoršení zánětu

sliznice žaludku či střev

křeče dolních končetin

vyvýšená svědivá vyrážka (kopřivka)

oční zánět

obtížné dýchání

změna zbarvení kůže (tvorba modřin)

bolest na hrudi (celková bolest nesouvisející se srdcem)

otok obličeje

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

vředy (krvácení) v žaludku, jícnu, střevech, nebo proděravění střeva (může způsobit bolest břicha,

horečku, pocit na zvracení, zvracení, neprůchodnost střev), tmavá nebo černá stolice, zánět slinivky břišní

(může vést k bolesti břicha), zánět jícnu

nízká hladina sodíku v krvi (stav známý jako hyponatremie),

snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních destiček

(zvýšená náchylnost k tvorbě modřin)

porucha koordinace pohybů svalů

pocit zmatenosti, změny ve vnímání chuti

zvýšená citlivost na světlo

vypadávání vlasů

halucinace

krvácení v oku

náhlá reakce, která může vést k zánětu plic

nepravidelná srdeční činnost

zrudnutí

krevní sraženina v plicních cévách, jejíž příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, ostrou bolest při

dýchání nebo kolaps

krvácení ze zažívacího ústrojí (žaludku či střev) (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo zvracení),

zánět tenkého střeva nebo tračníku

těžký zánět jater (žloutenka); příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení (nevolnost), průjem, žloutenku

(žluté zabarvení kůže nebo očí), tmavou moč, světlou stolici, snadné krvácení, svědění nebo zimnici

náhlé selhání ledvin

menstruační poruchy

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla nebo obtížné polykání

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok)

závažné kožní reakce jako jsou Stevensův-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická

epidermální

nekrolýza

(může

způsobit

vyrážku,

vznik

puchýřů

nebo

slupování

kůže)

akutní

generalizovaná exantematózní pustulóza (příznaky zahrnují zarudnutí kůže s prosáklými plochami

pokrytými četnými drobnými puchýřky)

zpožděná alergická reakce s příznaky jako jsou vyrážka, otok obličeje, horečka, otok uzlin a změnami ve

výsledcích krevních testů (např. jater, krvinek (eozinofilie, zvýšený počet určitého typu bílých krvinek))

nitrolební krvácení způsobující úmrtí

meningitida (zánět blan obklopujících mozek a míchu)

selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (fulminantní hepatitida) (někdy vedoucí k úmrtí nebo

vyžadující transplantaci). Příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení, průjem, žloutenku (žluté zbarvení

kůže a očí), tmavou moč, světlou stolici, snadnou krvácivost, svědění nebo zimnici

onemocnění jater (jako jsou cholestáza a cholestatický zánět jater, které mohou být doprovázeny příznaky

jako jsou změna zbarvení stolice, pocit na zvracení a zežloutnutí kůže nebo očí)

zánět ledvin a jiné onemocnění ledvin (jako jsou nefrotický syndrom a nemoci s minimálními změnami,

které mohou být doprovázeny příznaky jako je zadržování tekutin (otoky), napěněná moč, únava a ztráta

chuti k jídlu)

zhoršení epilepsie (častější a/nebo těžší záchvaty křečí)

uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku

zánět krevních cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)

snížení počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (může vyvolat únavu, snadnou tvorbu

modřin, časté krvácení z nosu a zvýšené riziko vzniku infekce)

svalová bolest a slabost

poruchy čichu

ztráta chuti

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

snížení plodnosti u žen, po ukončení léčby se obvykle vrátí do původního stavu

V klinických studiích, kde byl celekoxib podáván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let v jiných

indikacích než jsou artritida nebo jiná revmatická onemocnění, byly pozorovány další, níže uvedené

nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

onemocnění srdce: angina pectoris (bolest na hrudi)

trávicí obtíže: příznaky podráždění střev (mohou zahrnovat bolest žaludku, průjem, poruchu zažívání,

plynatost)

tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad, přítomnosti krve v moči), potíže s

močením

přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

hluboká žilní trombóza (krevní sraženina nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok nebo

zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním)

žaludeční potíže: infekce žaludku (která může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku nebo

střevech)

zlomenina dolních končetin

pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný kašel,

horečka, potíže s dýcháním))

sklivcové vločky způsobující zastřené nebo zhoršené vidění, závratě způsobené poruchou vnitřního ucha,

bolestivé, zanícené, nebo krvácející dásně, boláky dutiny ústní

časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté vyprazdňování stolice

tukové bulky v kůži nebo kdekoliv jinde, cysta (nebolestivé otoky na nebo u kloubů a šlach rukou nebo

nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů

zvýšené hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ADAXIB UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP". Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Adaxib obsahuje

Léčivou látkou je celecoxibum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg nebo celecoxibum 200 mg

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktózy, hyprolosa, krospovidon, povidon, natrium-lauryl-sulfát, magnesium- stearát.

Tobolka obsahuje: oxid titaničitý (E171), želatinu a natrium-lauryl-sulfát.

Potiskový inkoust obsahuje: šelak, hlinitý lak indikokarmínu (100 mg tobolky) a žlutý oxid železitý (E172) (200 mg

tobolky).

Jak přípravek Adaxib vypadá a co obsahuje balení

Adaxib 100 mg tobolky:

tobolky velikosti 4, obsahující bílý až téměř bílý prášek, mají bílé neprůhledné víčko s potiskem ´C5´ na modrém

proužku a bílé neprůhledné tělo s potiskem ´100mg´ na modrém proužku

Adaxib 200 mg tobolky:

tobolky velikosti 2, obsahující bílý až téměř bílý prášek, mají bílé neprůhledné víčko s potiskem ´C6´ na žlutém

proužku a bílé neprůhledné tělo s potiskem ´200mg´ na žlutém proužku.

Tobolky jsou baleny v průhledných PVC/PVdC/Al blistrech:

Adaxib 100 mg tobolky: 10, 30, 60 a 100 tobolek

Adaxib 200 mg tobolky: 10, 30, 60 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

Polsko

Výrobce

Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polsko – místo administrace

Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polsko – místo výroby

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrovaný pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 1. 2019.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls256069/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Adaxib 100 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

laktóza (jedna tobolka obsahuje 16,90 mg monohydrátu laktózy, viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Tobolky velikosti 4, obsahující bílý až téměř bílý prášek, mají bílé neprůhledné víčko s potiskem ´C5´ na modrém

proužku a bílé neprůhledné tělo s potiskem ´100mg´ na modrém proužku.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Adaxib je určen k symptomatické terapii osteoartrózy, revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u

dospělých pacientů.

Rozhodnutí předepsat selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 (COX-2) musí vycházet z posouzení celkového rizika

u každého jednotlivého pacienta (viz body 4.3 a 4.4).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Kardiovaskulární (KV) rizika se při podávání celekoxibu mohou zvyšovat s dávkou a délkou expozice, je proto

nutno použít co nejkratší možnou dobu léčby a nejnižší denní účinnou dávku. Potřebu symptomatické léčby a

odpověď pacienta na léčbu je nutno pravidelně vyhodnocovat, zvláště u pacientů s osteoartrózou (viz body 4.3,

4.4, 4.8 a 5.1).

Osteoartróza

Obvyklá doporučená denní dávka je 200 mg užívaných najednou 1x denně nebo rozdělených do dvou dílčích

dávek. U některých pacientů, u nichž není dosaženo dostatečné úlevy od symptomů onemocnění, je možné pro

zvýšení účinnosti podat zvýšenou dávku 200 mg 2x denně. Neprojeví-li se zvýšený terapeutický přínos po 2

týdnech podávání přípravku, je třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Revmatoidní artritida

Doporučená počáteční denní dávka je 200 mg, rozdělená do dvou dílčích dávek. Tuto dávku je později možné

zvýšit na 200 mg 2x denně. Neprojeví-li se zvýšený terapeutický přínos po 2 týdnech podávání přípravku, je

třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Ankylozující spondylitida

Doporučená denní dávka je 200 mg, užitá 1x denně nebo rozdělená do dvou dílčích dávek. U některých

pacientů, u nichž není dosaženo dostatečné úlevy od symptomů onemocnění, je možné pro zvýšení účinnosti

podat zvýšenou dávku 400 mg 1x denně nebo rozdělenou do dvou dílčích dávek.

Neprojeví-li se zvýšený terapeutický přínos po 2 týdnech podávání přípravku, je třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Maximální doporučená denní dávka je u všech indikací 400 mg.

Zvláštní populace pacientů

Starší pacienti (nad 65 let)

Stejně jako u dospělých pacientů mladšího věku se nejdříve užívá 200 mg denně. Tuto dávku je možné později

podle potřeby zvýšit na 200 mg 2x denně. Zvláštní pozornost je nutno věnovat starším pacientům s hmotností

nižší než 50 kg (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Adaxib není určen pro podávání dětem.

Slabí metabolizátoři CYP2C9

Pacientům, kteří jsou nebo by mohli být slabými metabolizátory CYP2C9 na základě stanovení genotypu nebo

předchozích zkušeností s jinými CYP2C9 substráty, je třeba celekoxib podávat s opatrností, protože u nich

existuje zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků závislých na dávce. Je vhodné zvážit snížení dávky na

polovinu nejnižší doporučené dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U nemocných s jaterní nedostatečností středního stupně (sérový albumin 25-35 g/l) má být léčba zahájena

polovinou doporučené denní dávky. Klinické zkušenosti jsou omezeny na nemocné s cirhózou (viz body 4.3, 4.4

a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Protože jsou zatím omezené zkušenosti s podáváním celekoxibu nemocným s mírnou až středně závažnou

nedostatečností ledvin, mají být takto nemocní pacienti léčeni s obezřetností (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tobolky přípravku Adaxib lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3. Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

známá přecitlivělost na sulfonamidy

aktivní peptický vřed anebo gastrointestinální (GI) krvácení

pacienti, u nichž se po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAIDs, včetně inhibitorů COX-2,

objevilo astma, akutní rinitida, nosní polypy, angioneurotický edém, kopřivka nebo jiné alergické reakce

těhotné ženy a ženy ve fertilním věku, pokud neužívají účinnou antikoncepci (viz bod 4.6). Studie na dvou

živočišných druzích prokázaly, že celekoxib působí u těchto druhů malformace (viz body 4.6 a 5.3).

Potenciální riziko pro člověka není známé, nelze jej však vyloučit

kojení (viz body 4.6 a 5.3)

závažná jaterní dysfunkce (hladina albuminu v séru < 25 g/l nebo Child-Pugh skóre ≥10).

pacienti s hodnotou clearance kreatininu < 30 ml/min

zánětlivé střevní onemocnění

městnavé srdeční selhání (NYHA II-IV)

prokázaná

ischemická

choroba

srdeční,

onemocnění

periferních

tepen

a/nebo

cerebrovaskulární

onemocnění

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální (GI) účinky

U pacientů léčených celekoxibem se vyskytly komplikace v horní a dolní části gastrointestinálního traktu

(perforace, vředy nebo krvácení), z nichž některé byly fatální. Opatrnost se doporučuje při léčbě pacientů s

významným rizikem rozvoje gastrointestinálních komplikací při podávání NSAIDs - u starších osob, u pacientů

užívajících současně jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselinu acetylsalicylovou nebo glukokortikoidy, u

pacientů požívajících alkohol, případně u pacientů s anamnézou onemocnění gastrointestinálního traktu, jako

jsou ulcerace nebo gastrointestinální krvácení.

Existuje další zvýšení rizika gastrointestinálních nežádoucích účinků (vzniku gastrointestinálních ulcerací nebo

jiných gastrointestinálních komplikací), pokud je celekoxib užíván současně s kyselinou acetylsalicylovou (i v

nízkých dávkách).

V dlouhodobých studiích nebyl prokázán významný rozdíl v bezpečnosti pro GIT mezi COX-2 inhibitory

podávanými současně s kyselinou acetylsalicylovou a NSAID, podávanými současně s kyselinou

acetylsalicylovou (viz bod 5.1).

Současné užívání NSAID

Je nutné se vyvarovat současného užití celekoxibu a NSAID neobsahujících kyselinu acetylsalicylovou.

Kardiovaskulární účinky

V dlouhodobé studii kontrolované placebem se u pacientů se sporadickými adenomatózními polypy, kteří byli

léčeni celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně, ve srovnání s placebem, objevil zvýšený

počet závažných kardiovaskulárních příhod, zejména infarktu myokardu (viz bod 5.1).

Protože se kardiovaskulární riziko léčby celekoxibem může zvyšovat s dávkou a délkou léčby, je nutné užívat

nejnižší účinnou denní dávku po co nejkratší možnou dobu léčby. NSAID, včetně selektivních COX-2 inhibitorů,

byla při dlouhodobém užívání spojena se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních a trombotických nežádoucích

účinků. Přesná závažnost rizika ve spojitosti s podáním jedné dávky nebyla určena, stejně jako přesná doba

trvání léčby spojená s vyšším rizikem. Potřebu symptomatické léčby a odpověď pacienta na léčbu je třeba

pravidelně vyhodnocovat, zvláště u pacientů s osteoartrózou (viz body 4.2, 4.3, 4.8 a 5.1).

Pacienty s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze, hyperlipidemie,

diabetes mellitus, kouření) je možné celekoxibem léčit pouze po bedlivém uvážení (viz bod 5.1).

Vzhledem k absenci účinku na funkci destiček nepředstavují selektivní inhibitory COX-2 náhradu kyseliny

acetylsalicylové při profylaxi kardiovaskulární tromboembolické choroby. Antiagregační léčba nesmí být proto

přerušena (viz bod 5.1).

Retence tekutin a otoky

Stejně jako v případě jiných přípravků inhibujících syntézu prostaglandinů, bylo u pacientů užívajících celekoxib

pozorována retence tekutin a otoky. Z tohoto důvodu má být celekoxib s opatrností podáván pacientům s

anamnézou srdečního selhání, dysfunkce levé komory srdeční nebo hypertenze a dále pacientům s již

přítomným otokem z jakéhokoli jiného důvodu, protože inhibice prostaglandinů může vést ke zhoršení funkce

ledvin a k retenci tekutin. Je nutné postupovat rovněž opatrně u pacientů léčených diuretiky nebo pacientů

s jiným rizikem hypovolémie.

Hypertenze

Podobně jako všechna NSAIDs může způsobit celekoxib rozvoj hypertenze nebo zhoršení preexistující

hypertenze, které mohou přispět ke zvýšené incidenci kardiovaskulárních příhod. Při zahájení a v průběhu léčby

celekoxibem je proto nutné bedlivě sledovat krevní tlak.

Účinky na játra a ledviny

Zhoršení funkce ledvin a jater a zejména srdeční dysfunkce jsou pravděpodobnější u starších pacientů, kteří mají

být proto pod řádným lékařským dohledem.

NSAID, včetně celekoxibu, mohou způsobit renální toxicitu. Data z klinických studií ukazují, že celekoxib má

podobný vliv na renální funkce jako jiná NSAID. Nejvyššímu riziku renální toxicity jsou vystaveni pacienti se

zhoršenou funkcí ledvin, srdečním selháním, dysfunkcí jater, pacienti užívající diuretika, ACE inhibitory,

antagonisty angiotensinu II a dále starší pacienti (viz bod 4.5). Tyto pacienty je během léčby celekoxibem nutné

bedlivě monitorovat.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně fulminantní hepatitidy (z

nichž některé byly fatální), jaterní nekrózy a selhání jater (z nichž některé byly fatální nebo vyžadovaly

transplantaci jater). Podle hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných

jaterních nežádoucích účinků objevila během 1 měsíce od zahájení léčby celekoxibem (viz bod 4.8).

Jestliže během léčby dojde u pacienta ke zhoršení kterýchkoliv funkcí orgánových systémů výše popsaných,

musí být přijata vhodná opatření a je třeba zvážit ukončení léčby celekoxibem.

Inhibice CYP2D6

Celekoxib inhibuje CYP2D6. Ačkoli se nejedná o silný inhibitor tohoto enzymu, u individuálně dávkovaných

přípravků, které se metabolizují prostřednictvím CYP2D6, může být nezbytné dávku snížit (viz bod 4.5).

Slabí metabolizátoři CYP2C9

U pacientů, o kterých je známo, že jsou slabými metabolizátory CYP2C9 se má postupovat opatrně (viz bod 5.2).

Kožní a systémové hypersenzitivní reakce

V souvislosti s užitím celekoxibu byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, některé fatální, včetně

exfoliativní dermatitidy, Stevensova-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8).

Nejvyššímu riziku těchto reakcí jsou pacienti vystaveni v časné fázi terapie: počátek těchto reakcí se ve většině

případů objevil během prvního měsíce léčby. U pacientů užívajících celekoxib byly hlášeny závažné reakce z

přecitlivělosti (včetně anafylaxe, angioedému a polékové vyrážky s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS),

případně hypersenzitivního syndromu) (viz bod 4.8). U pacientů s anamnézou alergie na sulfonamidy, nebo na

jiné přípravky může být riziko závažných kožních reakcí nebo reakcí z přecitlivělosti vyšší (viz bod 4.3).

Celekoxib musí být při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakémkoli příznaku přecitlivělosti

vysazen.

Obecné

Celekoxib může zakrýt horečku a další známky zánětu.

Užití s perorálně podávanými antikoagulancii

U pacientů se současnou léčbou warfarinem byly hlášeny závažné příhody krvácení, některé fatální. Při

současné léčbě bylo hlášeno prodloužení protrombinového času (INR). Tento parametr má být proto u pacientů

užívajících perorálně podávaná antikoagulancia typu warfarinu/kumarinu pečlivě sledován, zvláště na počátku

léčby celekoxibem anebo při změně jeho dávkování (viz bod 4.5). Současné užívání antikoagulancií a NSAID

může zvyšovat riziko krvácení. Při kombinaci celekoxibu s warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii,

včetně nových antikoagulancií (např. apixaban, dabigatran a rivaroxaban), se má postupovat opatrně.

Pomocné látky

Tobolky přípravku Adaxib 100 mg obsahují 16,90 mg monohydrátu laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými

problémy s intolerancí galaktózy, s úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Antikoagulancia

Antikoagulační aktivita má být sledována zejména během prvních několika dnů po zahájení léčby anebo po

změně dávkování celekoxibu u pacientů užívajících warfarin nebo jiná antikoagulancia, jelikož u těchto pacientů

je zvýšené riziko krvácení. Z tohoto důvodu má být u pacientů užívajících perorální antikoagulancia bedlivě

sledován INR pro protrombinový čas, zejména během prvních několika dnů po zahájení léčby celekoxibem,

anebo po změně jeho dávkování (viz bod 4.4). Krvácivé příhody byly hlášeny v souvislosti s prodloužením

protrombinového času, převážně u starších pacientů, u pacientů užívajících celekoxib současně s warfarinem,

přičemž některé z těchto příhod byly fatální.

Antihypertenziva

NSAID mohou snižovat účinek diuretik a antihypertenziv jako jsou ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro

angiotensin II, diuretika a beta blokátory. Obdobně jako u NSAID se u starších hypovolemických pacientů (včetně

pacientů léčených diuretiky), nebo u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, může zvyšovat riziko vzniku akutní

renální nedostatečnosti, včetně akutního selhání ledvin, a to jsou-li ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II

a/nebo diuretika kombinovány s NSAID, včetně celekoxibu (viz bod 4.4). Proto je nutné tuto kombinaci podávat s

opatrností, zvláště starším pacientům. Pacienti musí být dostatečně hydratováni a renální funkce je třeba

monitorovat po zahájení současné terapie a dále v pravidelných intervalech.

V 28denní klinické studii pacientů s hypertenzí I. a II. stupně kontrolované lisinoprilem se podání celekoxibu v

dávce 200 mg 2x denně, v porovnání s placebem, neprojevilo v klinicky významném vzestupu průměrného

denního systolického nebo diastolického krevního tlaku. Krevní tlak byl měřen 24 hodin ambulantně. Ve skupině

nemocných, léčených celekoxibem v dávce 200 mg 2x denně, bylo v den poslední kontroly u lékaře klasifikováno

48% jako nereagujících na léčbu lisinoprilem (diastolický krevní tlak měřený manžetou >90 mm Hg nebo

diastolický krevní tlak měřený manžetou zvýšený o >10% v porovnání s výchozími hodnotami). Naproti tomu ve

skupině nemocných léčených placebem bylo v den poslední návštěvy u lékaře klasifikováno 27% nemocných

jako nereagujících na léčbu lisinoprilem; tento rozdíl mezi skupinou léčenou celekoxibem a placebem je

statisticky významný.

Cyklosporin a takrolimus

Současné podávání NSAID a cyklosporinu nebo takrolimu může zvýšit nefrotoxický účinek cyklosporinu nebo

takrolimu. Pokud je celekoxib užíván v kombinaci s těmito látkami, je nutné monitorovat renální funkce.

Acetylsalicylová kyselina

Celekoxib může být užit s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, ale není náhradou kyseliny acetylsalicylové

v kardiovaskulární profylaxi. Předložené studie ukázaly, že – stejně jako u ostatních NSAID – je riziko ulcerací či

jiných komplikací v zažívacím ústrojí, při současném užívání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové v porovnání

s užíváním samotného celekoxibu, zvýšené (viz bod 5.1).

Farmakokinetické interakce

Účinek celekoxibu na jiné léky

Inhibice CYP2D6

Celekoxib je inhibitorem CYP2D6. Plazmatické koncentrace látek, které jsou substráty tohoto enzymu, mohou být

při současném podávání celekoxibu zvýšeny. Příkladem látek, které jsou metabolizovány CYP2D6, jsou

antidepresiva (tricyklická a SSRI), neuroleptika, antiarytmika apod. Dávka individuálně dávkovaných substrátů

CYP2D6 může vyžadovat snížení po zahájení léčby celekoxibem, anebo zvýšení, pokud je léčba celekoxibem

ukončena.

Současné podávání celekoxibu 200 mg dvakrát denně mělo za následek 2,6 násobné a 1,5 násobné zvýšení

plazmatické koncentrace dextrometorfanu a metoprololu (substrátů CYP2D6). Tato zvýšení jsou důsledkem

inhibice metabolismu substrátů CYP2D6 celekoxibem.

Inhibice CYP2C19

In vitro studie prokázaly jistý potenciál celekoxibu inhibovat metabolizmus katalyzovaný CYP2C19. Klinický

význam těchto in vitro nálezů je nejasný. Příkladem látek metabolizovaných prostřednictvím CYP2C19 jsou

diazepam, citalopram a imipramin.

Metotrexat

U pacientů s revmatoidní artritidou neměl celekoxib statisticky významný účinek na farmakokinetiku (plazmatická

nebo renální clearance) metotrexatu (v revmatologických dávkách). Při současném podávání těchto látek je však

nutné zvážit adekvátní monitorování toxicity související s metotrexatem.

Lithium

U zdravých dobrovolníků způsobilo současné podávání celekoxibu 200 mg 2x denně se 450 mg lithia 2x denně

střední vzestup C

lithia o 16% a AUC lithia o 18%. Nemocní léčení lithiem mají být proto bedlivě monitorováni

při zahájení nebo při ukončení podávání celekoxibu.

Perorální kontraceptiva

V interakční studii nebyly zjištěny žádné klinicky významné účinky celekoxibu na farmakokinetiku perorálních

kontraceptiv (1 mg norethisteronu/35 µg ethinylestradiolu).

Glibenklamid / tolbutamid

Celekoxib klinicky významně neovlivňuje farmakokinetiku tolbutamidu (CYP2C9 substrátu) či glibenklamidu

v klinicky používaných dávkách.

Vliv jiných přípravků na celekoxib

Slabí metabolizátoři CYP2C9

U jedinců, kteří jsou slabými metabolizátory CYP2C9, a kteří vykazují zvýšenou systémovou expozici celekoxibu,

může mít současná léčba inhibitory CYP2C9, jako je flukonazol, za následek další zvýšení expozice celekoxibu.

Této kombinaci je nutné se u slabých metabolizátorů vyvarovat (viz body 4.2 a 5.2).

CYP2C9 inhibitory a induktory

Protože celekoxib je převážně metabolizován CYP2C9, má být užíván v poloviční než doporučené dávce u

nemocných užívajících též flukonazol. Současné užití celekoxibu (v jediné dávce 200 mg) a silného inhibitoru

CYP2C9, flukonazolu (200 mg 1x denně) způsobilo střední zvýšení C

celekoxibu o 60% a zvýšení AUC o

130%. Současné užití induktorů CYP2C9, jako jsou rifampicin, karbamazepin a barbituráty, může plazmatické

koncentrace celekoxibu snižovat.

Ketokonazol a antacida

U ketokonazolu nebo antacid nebylo ovlivnění farmakokinetiky celekoxibu pozorováno.

Pediatrická populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech (potkani a králíci) prokázaly reprodukční toxicitu, včetně malformací (viz body 4.3 a 5.3).

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít negativní vliv na březost. Výsledky epidemiologických studií naznačují,

že po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v raných fázích březosti existuje zvýšené riziko spontánního

potratu. Potenciální riziko pro člověka není známé, nelze ho však vyloučit. Stejně jako jiné přípravky inhibující

syntézu prostaglandinů, může celekoxib, je-li užíván ve třetím trimestru, způsobit inerci dělohy a předčasný

uzávěr ductus arteriosus.

V průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství mohou NSAID, včetně celekoxibu, způsobit renální dysfunkci

plodu, která může vést ke snížení objemu amniotické tekutiny anebo v těžších případech k oligohydramniu.

Tento účinek může nastat krátce po zahájení léčby a je obvykle reverzibilní.

Celekoxib je kontraindikován v těhotenství a u žen ve fertilním věku (viz body 4.3 a 4.4). Pokud žena otěhotní

během léčby, podávání přípravku musí být ukončeno.

Kojení

Celekoxib přechází do mléka kojících potkanů v koncentracích srovnatelných s plazmatickými. Podávání

celekoxibu malému množství kojících žen prokázalo velmi nízký průchod celekoxibu do mateřského mléka. Ženy

užívající Adaxib nesmí kojit.

Fertilita

Na základě mechanizmu účinku může užívání NSAID, včetně celekoxibu, vést ke zpoždění nebo zabránění

ruptury ovariálních folikulů, což může být u některých žen sdruženo s reverzibilní infertilitou.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, kteří během užívání Adaxibu pociťují nevolnost, závrať nebo ospalost, se mají zdržet řízení motorových

vozidel a obsluhy strojů.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a seřazeny podle četnosti v tabulce 1; údaje byly

získány z následujících zdrojů:

nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoratrózou a revmatoidní artritidou s četností vyšší než 0,01%

a vyšší než nežádoucí účinky placeba ve 12 placebem kontrolovaných klinických studiích, v délce až 12

týdnů a denních dávkách celekoxibu od 100 mg do 800 mg. V dalších studiích užívajících neselektivní

NSAID komparátory bylo léčeno přibližně 7400 pacientů s artritidou celekoxibem v denních dávkách až

800 mg, včetně přibližně 2300 pacientů léčených 1 rok nebo déle. Nežádoucí účinky pozorované u

celekoxibu v těchto dalších studiích byly konzistentní s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických

hodnoceních pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou uvedenými v tabulce 1.

nežádoucí účinky hlášené s četností vyšší než u placeba u subjektů léčených celekoxibem v dávce 400

mg denně v dlouhodobých studiích prevence polypů v délce až 3 let (Adenoma Prevention with Celecoxib

(APC) a Prevention of Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps (PreSAP); viz bod 5.1, Kardiovaskulární

bezpečnost - dlouhodobé studie zahrnující pacienty se sporadickými adenomatózními polypy).

Nežádoucí účinky z období po uvedení celekoxibu na trh jako spontánně hlášené během období, kdy bylo

celekoxibem léčeno více než 70 mil. pacientů (různé dávky, různá délka léčby, různé indikace). Přestože

se jedná o nežádoucí účinky ze sledování po uvedení na trh, pro odhad frekvence bylo přihlédnuto k

údajům z klinických studií. Tyto frekvence jsou založené na kumulativní metaanalýze údajů z dílčích studií

s více než 38102 pacienty.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky z klinických studií s celekoxibem a poregistračního sledování (MedDRA

termíny)

1,2

četnost nežádoucích účinků

třída orgánových

systémů

velmi časté

(≥1/10)

časté

(≥1/100 až <1/10)

méně časté

(≥1/1000 až <1/100)

vzácné

(≥1/10,000 až

<1/1000)

velmi vzácné

(<1/10000)

četnost neznámá

(z dostupných

údajů nelze určit)

Infekce a

infestace

sinusitida, infekce

horních cest

dýchacích,

infekce

močových cest

Poruchy krve a

lymfatického

systému

anemie

leukopenie,

trombocytopenie

pancytopenie

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitivita

anafylaktický šok

anafylaktická

reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

hyperkalemie

Psychiatrické

poruchy

nespavost

anxieta, deprese,

únavnost

stavy zmatenosti,

halucinace

Poruchy

nervového

systému

závrať,

hypertonie, bolest

hlavy

mozkový infarkt

parestezie, ospalost

ataxie, dysgeusie

intrakraniální

krvácení (včetně

fatálních

intrakraniálních

krvácení)

aseptická

meningitida

epilepsie (včetně

zhoršení

epilepsie)

ageusie

anosmie

Poruchy oka

rozmazané vidění,

konjuktivitida

krvácení do oka

retinální arteriální

okluze

, retinální

venózní okluze

Poruchy ucha a

labyrintu

tinnitus,

nedoslýchavost

Srdeční poruchy

infarkt myokardu

srdeční selhání,

palpitace, tachykardie

arytmie

Cévní poruchy

hypertenze

(včetně

zhoršení

hypertenze)

plicní embolie

zrudnutí (návaly)

vaskulitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

rinitida, kašel,

dušnost

bronchospasmus

pneumonitida

Gastrointestinální

poruchy

nauzea

, bolest

břicha, průjem,

dyspepsie,

flatulence,

zvracení

dysfagie

zácpa, gastritida,

stomatitida,

gastrointestinální

zánět (včetně

zhoršení

gastrointestinálního

zánětu), říhání

krvácení do

gastrointestinálního

traktu

, duodenální

vřed, žaludeční vřed,

jícnový vřed, vřed

střeva, vřed tračníku,

perforace střeva,

zánět jícnu, melena,

pankreatitida,

kolitida

Poruchy jater a

žlučových cest

abnormální jaterní

funkce, zvýšení hladin

jaterních enzymů

(včetně zvýšení AST a

ALT)

hepatitida

selhání jater

(někdy fatální

nebo vyžadující

transplantaci

jater), fulminantní

hepatitida

(některé fatální),

nekróza jater

cholestáza

cholestatická

žloutenka

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

vyrážka, pruritus

(včetně

generalizovaného

pruritu)

kopřivka, ekchymóza

angioedém

alopecie,

fotosenzitivita

exfoliativní

dermatitida

erythema

multiforme

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

, toxická

epidermální

nekrolýza

poléková reakce

s eozinofilií a

systémovými

příznaky

(DRESS)

generalizovaná

exantematózní

pustulóza

(AGEP)

, bulózní

dermatitida

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

artralgie

svalové spasmy

(křeče dolních

končetin)

myositida

Poruchy ledvin a

močových cest

zvýšení hladiny

kreatininu v krvi,

zvýšení hladiny

močoviny v krvi

akutní selhání

ledvin

hyponatremie

tubulointersticiální

nefritida

nefrotický

syndrom,

minimální

poškození

glomerulonefritido

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

poruchy menstruace

ženská infertilita

(snížení ženské

fertility)

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

příznaky

podobné chřipce,

periferní

otoky/retence

tekutin

otok obličeje, bolest

na hrudi

Poranění, otravy

a procedurální

okolnosti

poranění

(náhodné

poranění)

Nežádoucí účinky, hlášené ve studii prevence polypů u subjektů léčených celekoxibem 400 mg denně ve 2 klinických studiích v délce až 3 let

(APC a PreSAP studie). Nežádoucí účinky vyjmenované výše u studií prevence polypů jsou pouze takové, které byly již dříve zaznamenány v

poregistračním sledování nebo se objevily častěji než ve studiích nemocných s osteoartrózou a revmatoidní artritidou.

Následující dříve neznámé nežádoucí účinky se objevily ve studii prevence polypů u subjektů léčených celekoxibem 400 mg denně ve 2

klinických studiích v délce až 3 let (APC a PreSAP studie):

Podle konečných (uznaných) výsledků APC a PreSAP studií u pacientů, kteří byli léčeni celekoxibem 400 mg

denně po dobu 3 let (souhrnná data z obou studií; viz bod 5.1 pro výsledky z individuálních studií), byla četnost

výskytu infarktu myokardu, v porovnání s placebem, o 7,6 případů na 1000 pacientů (méně časté) vyšší oproti

placebu a nebyl pozorován zvýšený výskyt všech iktů (bez rozlišení typů).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležitá. Umožňuje to pokračovat ve

sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na

nežádoucí účinky přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Nejsou klinické zkušenosti s předávkováním. Jednotlivé dávky až do 1200 mg a opakované dávky až do 1200

mg 2x denně byly podávány zdravým dobrovolníkům po dobu 9 dnů bez klinicky významných nežádoucích

účinků. V případě podezření na předávkování je namístě podpůrná léčebná péče, např. výplach žaludku,

lékařský dohled a v případě potřeby symptomatická léčba. Vzhledem k silné vazbě na bílkoviny je

nepravděpodobné, že by účinnou metodou k odstranění látky z organismu byla dialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, NSAID, koxiby

ATC kód: M01AH01

Mechanismus účinku

Celekoxib je v terapeutickém rozmezí (200-400 mg denně) perorální selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 (COX-

2). V tomto rozmezí dávek nebyla u zdravých dobrovolníků pozorována statisticky významná inhibice COX-1

(posuzovaná ex vivo jako inhibice tvorby thromboxanu B

- TxB

Farmakodynamické účinky

Cyklooxygenáza je zodpovědná za tvorbu prostaglandinů. Byly identifikovány dvě izoformy - COX-1 a COX-2.

COX-2 je izoforma enzymu, která je produkována jako odpověď na zánětlivé podněty a předpokládá se, že je

primárně zodpovědná za syntézu prostanoidních mediátorů bolesti, zánětu a horečky. COX-2 se účastní též

ovulace, implantace zárodku a uzavírání ductus arteriosus, regulace renálních funkcí a funkcí centrálního

nervového systému (vyvolání horečky, pociťování bolesti a kognitivní funkce). Může též hrát roli při hojení vředů.

U člověka byla COX-2 izoforma identifikována ve tkáních okolo žaludečních vředů, ale její vztah k hojení vředů

nebyl stanoven.

Rozdíl v protidestičkové aktivitě mezi některými NSAID inhibujícími COX-1 a selektivními inhibitory COX-2 může

být klinicky významný u pacientů s rizikem tromboembolických reakcí. Selektivní inhibitory COX-2 omezují tvorbu

systémového (a tudíž případně endoteliálního) prostacyklinu, aniž by byl tímto ovlivněn destičkový tromboxan.

Celekoxib je diaryl-substituovaný pyrazol, chemicky podobný jiným nearylaminovým sulfonamidům (thiazidy,

furosemid), ale lišící se od arylaminových sulfonamidů (např. sulfamethoxizol a jiná sulfonamidová antibiotika).

Na dávce závislý účinek na tvorbu TxB

byl pozorován po vysokých dávkách celekoxibu. Nicméně u zdravých

dobrovolníků v rámci malých studií s opakovanými dávkami 600 mg 2x denně (trojnásobek nejvyšší doporučené

dávky) neměl celekoxib v porovnání s placebem efekt na agregaci krevních destiček a dobu krvácení.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bylo provedeno několik studií potvrzujících účinnost a bezpečnost přípravku v léčbě osteoartrózy, revmatoidní

artritidy a ankylozující spondylitidy. Celekoxib byl hodnocen v léčbě zánětu a bolesti při osteoartróze kolene a

kyčle u přibližně 4200 nemocných užívajících placebo nebo léčivou látku po dobu až 12 týdnů. Byl též hodnocen

v léčbě zánětu a bolesti u revmatoidní artritidy na přibližně 2100 nemocných užívajících placebo nebo léčivou

látku po dobu až 24 týdnů. Celekoxib v denních dávkách 200 mg až 400 mg zajistil potlačení bolesti po dobu 24

hodin. Celekoxib byl hodnocen v symptomatické léčbě ankylozující spondylitidy u 896 pacientů ve studiích s

placebem a léčivou látkou, trvajících až 12 týdnů. Celekoxib v těchto studiích u ankylozující spondylitidy

Časté: angina pectoris, syndrom dráždivého tračníku, nefrolitiáza, zvýšení hladiny kreatininu v krvi, benigní hyperplázie prostaty, zvýšení tělesné

hmotnosti.

Méně časté: infekce Helicobacter pylori, herpes zoster, erysipelas, bronchopneumonie, zánět labyrintu, zánět dásní, lipom, zákal sklivce, krvácení

do spojivek, hluboká žilní trombóza, dysfonie, krvácení hemoroidů, časté vyprazdňování stolice, vředy v ústech, alergická dermatitida, ganglion,

nykturie, vaginální krvácení, napětí prsů, zlomeniny dolních končetin, zvýšení hladiny sodíku v krvi.

Ženy plánující těhotenství byly ze všech studií vyloučeny, porovnávání frekvence v databázích klinických studií proto nebylo relevantní.

Frekvence jsou založené na kumulativní metaanalýze údajů z dílčích studií s více než 38102 pacienty.

vykazoval při dávkách 100 mg 2x denně, 200 mg 1x denně, 200 mg 2x denně a 400 mg 1x denně významné

zlepšení pokud se týká bolesti, celkové aktivity onemocnění a funkce.

Bylo provedeno pět randomizovaných dvojitě zaslepených kontrolovaných studií s endoskopií horní části GIT na

přibližně 4500 pacientech bez počáteční přítomnosti vředu (dávka celekoxibu 50-400 mg 2x denně). V rámci

endoskopických studií o délce 12 týdnů byl celekoxib (100-800 mg denně) sdružen s významně nižším rizikem

gastroduodenálních vředů v porovnání s naproxenem (1 000 mg denně) a ibuprofenem (2400 mg denně). Údaje

nebyly konzistentní ve srovnání s diklofenakem (150 mg denně). V rámci dvou z těchto studií o délce 12 týdnů se

procentuální část pacientů s endoskopickou gastroduodenální ulcerací významně nelišila mezi skupinami s

placebem a celekoxibem v dávce 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně.

V prospektivní studii hodnotící dlouhodobou bezpečnost (délka trvání 6 až 15 měsíců, studie CLASS) dostávalo

5800 pacientů s osteoartrózou a 2200 pacientů s revmatoidní artritidou celekoxib v dávce 400 mg 2x denně

(čtyřnásobná a dvojnásobná dávka, než jaká je doporučovaná pro pacienty s osteoartrózou, resp. s revmatoidní

artritidou), ibuprofen 800 mg 3x denně nebo diklofenak 75 mg 2x denně (v obou případech se jedná o

terapeutické dávky). 22 procent pacientů zařazených do studie užívalo současně nízké dávky kyseliny

acetylsalicylové (≤ 325 mg/den), primárně za účelem kardiovaskulární profylaxe. Co se týče primárního cílového

parametru, a to komplikovaných vředů (definovaných jako gastrointestinální krvácení, perforace nebo obstrukce),

nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi celekoxibem a ibuprofenem či celekoxibem a diklofenakem. Také v

případě kombinované skupiny NSAID nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl z hlediska komplikovaných

vředů (relativní riziko 0,77; 95% interval spolehlivosti 0,41-1,46; vychází z celkové délky trvání studie). Co se týče

kombinovaného cílového parametru, a to komplikovaných a symptomatických vředů, byl jejich výskyt ve skupině

s celekoxibem v porovnání se skupinou s NSAID významně nižší, relativní riziko 0,66; 95% interval spolehlivosti

0,45-0,97; avšak nikoli ve skupině s celekoxibem ve srovnání s diklofenakem. U pacientů užívajících celekoxib a

současně nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové se vyskytovalo 4x více komplikovaných vředů v porovnání s

pacienty užívajícími pouze celekoxib. Výskyt klinicky významného poklesu hemoglobinu (>2 g/dl), potvrzený na

základě opakovaného testování, byl významně nižší u pacientů s celekoxibem v porovnání se skupinou s NSAID,

relativní riziko 0,29; 95% interval spolehlivosti 0,17-0,48. Tento významně nižší výskyt uvedené příhody byl

zachován při užívání celekoxibu spolu či bez kyseliny acetylsalicylové.

V prospektivní randomizované 24týdenní bezpečnostní studii u pacientů starších 60 let nebo s anamnézou

gastroduodenálních vředů (vyjma pacientů užívajících ASA) byl procentní podíl pacientů se snížením hladiny

hemoglobinu (≥ 2 g/dl) a/nebo hematokritu (≥ 10%) potvrzeného nebo předpokládaného gastrointestinálního (GI)

původu nižší u pacientů léčených celekoxibem 200 mg 2x denně (N=2238) v porovnání s pacienty léčenými

diklofenakem SR v dávce 75 mg 2x denně spolu s omeprazolem 20 mg 1x denně (n=2246) (0,2% vs. 1,1% u

potvrzeného GI původu, p= 0,004; 0,4% vs. 2,4% u předpokládaného GI původu, p = 0,0001). Výskyt klinicky

manifestních gastrointestinálních komplikací, jako jsou perforace, obstrukce nebo krvácení, byl velmi nízký a bez

rozdílu mezi léčenými skupinami (4-5 na skupinu).

Kardiovaskulární bezpečnost - dlouhodobé studie zahrnující subjekty se sporadickými adenomatózními

polypy

Byly provedeny 2 studie zahrnující subjekty se sporadickými adenomatózními polypy, tj. APC (Prevence

adenomu celekoxibem) a PreSAP (Prevence spontánních adenomatózních polypů). Ve studii APC byl pozorován

na dávce závislý nárůst kombinovaného cílového parametru kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu, nebo

iktu (uznaného) během 3 let léčby ve skupině s celekoxibem ve srovnání s placebem. Studie PreSAP

neprokázala statisticky významné zvýšení rizika pro stejný kombinovaný cílový parametr.

Ve studii APC bylo ve srovnání s placebem relativní riziko (RR) kombinovaného cílového parametru (uznaného)

kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu nebo iktu 3,4 (95% interval spolehlivosti 1,4-8,5) u dávky celekoxibu

400 mg 2x denně a 2,8 (95% interval spolehlivosti 1,1-7,2) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně. Kumulativní

podíl tohoto kombinovaného cílového parametru byl po dobu 3 let 3,0% (20/671 subjektů) resp. 2,5% (17/685

subjektů), ve srovnání s 0,9% (6/679 subjektů pro placebo. Nárůsty v obou skupinách, dle dávek celekoxibu ve

srovnání s placebem byly způsobené především zvýšenou četností infarktu myokardu.

Ve studii PreSAP bylo ve srovnání s placebem relativní riziko (RR) kombinovaného cílového parametru

(uznaného) 1,2 (95% interval spolehlivosti 0,6-2,4) u dávky celekoxibu 400 mg 1x denně. Kumulativní podíly

tohoto kombinovaného cílového parametru po dobu 3 let byly 2,3% (21/933 subjektů) resp. 1,9% (12/628

subjektů). Četnost infarktu myokardu (uznaného) byla 1% (9/933 subjektů) u dávky celekoxibu 400 mg 1x denně

a 0,6% (4/628 subjektů) u placeba.

Údaje ze třetí dlouhodobé studie ADAPT (Studie protizánětlivé prevence Alzheimerovy choroby) neprokázala ve

srovnání s placebem významné zvýšení kardiovaskulárního rizika celekoxibu v dávce 200 mg 2x denně.

Relativní riziko (RR) kombinovaného cílového parametru (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu nebo iktus)

bylo 1,14 (95% interval spolehlivosti 0,61-2,12) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně. Četnost infarktu myokardu

byla 1,1% (8/717 subjektů) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně a 1,2% (13/1070 subjektů) u placeba.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Celekoxib je dobře absorbován a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací během cca 2-3 hodin.

Podání s jídlem (s vysokým obsahem tuku) zpomaluje absorpci celekoxibu zhruba o 1 hodinu, což má za

následek dosažení T

za 4 hodiny a zvýšení biologické dostupnosti asi o 20%.

U zdravých dospělých dobrovolníků, byla celková systémová expozice (AUC) celekoxibem ekvivalentní pokud byl

celekoxib podáván jako neporušená tobolka nebo obsah tobolky rozpuštěný v jablečné šťávě. Nebyly zjištěny

významné rozdíly v C

nebo T

po podání obsahu tobolky v jablečné šťávě.

Distribuce

Vazba na plasmatické bílkoviny je při terapeutických plasmatických koncentracích cca 97% a léčivý přípravek

není preferenčně vázán na erytrocyty.

Biotransformace

Metabolismus celekoxibu je primárně zprostředkován izoenzymem CYP2C9 cytochromu P450. V plazmě člověka

byly identifikovány 3 metabolity, jako neaktivní inhibitory COX-1 nebo COX-2, tj. primární alkohol, příslušná

karboxylová kyselina a její konjugát glukuronát.

Aktivita cytochromu P450 CYP2C9 je snížena u jedinců s genetickým polymorfismem, který způsobuje sníženou

aktivitu enzymů, jako homozygotní polymorfismus CYP2C9*3.

Ve farmakokinetické studii s celekoxibem v dávce 200 mg jednou denně zdravým dobrovolníkům, s genotypem

buď CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, nebo CYP2C9*3/*3, byl sedmý den medián C

a AUC

0-24

celekoxibu u

subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3 ve srovnání s ostatními genotypy přibližně 4násobný resp. 7násobný. Ve

třech samostatných studiích s jednou dávkou, zahrnující celkem 5 subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3, se AUC

po jedné dávce v porovnání s normálními metabolizéry zvýšila přibližně 3násobně. Odhaduje se, že v různých

etnických skupinách je četnost homozygotního genotypu *3/*3 0,3-1,0%.

Pacientům, kteří jsou nebo by mohli být slabými metabolizátory CYP2C9 na základě dřívějších zkušeností s

jinými CYP2C9 substráty, je třeba podávat celekoxib s opatrností (viz bod 4.2).

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly PK parametrů celekoxibu mezi staršími osobami černošské a

bělošské populace.

Plazmatická koncentrace celekoxibu je u starších žen (>65 let) zvýšena asi o 100%.

U pacientů s mírným stupněm jaterní nedostatečnosti se ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater objevil

průměrný vzestup C

celekoxibu o 53% a AUC o 26%. Odpovídající hodnoty u pacientů se středním stupněm

jaterní nedostatečnosti byly 41%, resp. 146%. Metabolická kapacita u pacientů s mírným až středním stupněm

jaterního selhání nejlépe korelovala s jejich hodnotami albuminu. U pacientů se středním stupněm jaterní

nedostatečnosti (sérový albumin 25-35 g/l) má být léčba zahájena poloviční doporučenou dávkou. Studie nebyly

prováděny u pacientů se závažnou jaterní nedostatečností (sérový albumin pod 25 g/l) a v této skupině pacientů

je celekoxib kontraindikován.

Je jen málo zkušeností s celekoxibem u ledvinné nedostatečnosti. Farmakokinetika celekoxibu u pacientů s

ledvinnou nedostatečností nebyla studována, nepředpokládá se však, že by u těchto pacientů byla výrazně

změněna. Při léčbě pacientů s ledvinnou nedostatečností je tudíž nutná obezřetnost. Léčba pacientů se

závažnou ledvinnou nedostatečností je kontraindikována.

Eliminace

Celekoxib v převážné míře podléhá metabolizmu. Méně než 1% podané látky se vylučuje v nezměněné formě

močí. Interindividuální variabilita expozice celekoxibem je přibližně desetinásobná. V rozsahu terapeutických

dávek má celekoxib farmakokinetiku nezávislou na dávce a času. Eliminační poločas je 8-12 hodin. Rovnovážné

plazmatické koncentrace je dosaženo po pěti dnech léčby.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinická bezpečnostní data, založená na konvenčních studiích toxicity po opakovaném podání, genotoxicity a

karcinogenity, neprokázala zvláštní riziko pro člověka, s výjimkou rizik zmiňovaných v bodech 4.4, 4.6 a 5.1

Souhrnu údajů o přípravku.

Celekoxib při perorálních dávkách ≥150 mg/kg/den (což odpovídá zhruba dvojnásobku systémové expozice pro

člověka při dávkování 200 mg dvakrát denně, měřeno AUC

0-24

) způsobil zvýšený výskyt vzácných defektů

ventrikulárního septa a další změny plodu, jako jsou srůsty žeber a srůsty nebo deformace hrudní kosti u králíků,

jimž byl celekoxib podáván v období organogeneze. U potkanů byl pozorován zvýšený, na dávce závislý, výskyt

bráničních hernií, když jim byla v průběhu organogeneze perorálně podávána dávka celekoxibu ≥30 mg/kg/den

(což odpovídá zhruba šestinásobku expozice pro člověka při dávkování 200 mg dvakrát denně, měřeno AUC

Tento účinek je očekáván v důsledku inhibice syntézy prostaglandínu. U potkanu, vedla v průběhu časného

embryonálního vývoje expozice celekoxibem k pre-implantačním a post-implantačním ztrátám a sníženému

přežívání embryí/plodů.

Celekoxib byl vylučován do mléka potkanů. V peri- a postnatálních studiích na potkanech byla pozorována

toxicita pro mláďata.

V rámci dvouleté studie zabývající se toxicitou byl u samců potkanů pozorován vzestup neadrenální trombózy při

vysokých dávkách.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Tobolka obsahuje:

monohydrát laktózy, hyprolosa, krospovidon Typ A, povidon K 29-32, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát

Tělo a víčko tobolky:

oxid titaničitý (E 171), želatina, natrium-lauryl-sulfát

Potisk:

Šelak, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Tobolky jsou baleny v průhledných PVC/PVdC/Al blistrech.

Velikosti balení:

10, 30, 60 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

29/428/17-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. 1. 2019

10. DATUM REVIZE TEXTU

9. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace