Vizamyl

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Vizamyl
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Vizamyl
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ДИАГНОСТИЧНИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
 • Терапевтична област:
 • Радионуклидная Томография, Болестта На Алцхаймер
 • Терапевтични показания:
 • Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Vizamyl е радиофармацевтический препаратът е показан за позитронна-емисионна томография (PET) томография β амилоид neuritic плътност на плака в мозъка на пациенти с когнитивни нарушения, които се оценяват при болестта на Алцхаймер (Ба) и други причини за когнитивни нарушения. Vizamyl трябва да се използва заедно с клинична оценка. Отрицателно сканиране показва редки или не плаки, което не е в съответствие с диагноза ад.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002557
 • Дата Оторизация:
 • 21-08-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002557
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/435608/2016

EMEA/H/C/002557

Резюме на EPAR за обществено ползване

Vizamyl

flutemetamol (

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Vizamyl. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Vizamyl.

За практическа информация относно употребата на Vizamyl, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Vizamyl и за какво се използва?

Vizamyl представлява радиофармацевтик (лекарство, съдържащо малки количества радиоактивно

вещество), който съдържа активното вещество флутеметамол (flutemetamol) (

F). Този

лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

Vizamyl се използва при сканиране на мозъка при пациенти, които имат проблеми с паметта, с

цел лекарите да определят наличието или липсата на значителни количества β‑амилоидни плаки

в мозъка. β-амилоидните плаки са отлагания, които понякога се срещат в мозъка на хора с

проблеми с паметта, причинени от деменция (напр. болестта на Алцхаймер, деменция с телца на

Леви и деменция при болестта на Паркинсон), а също в мозъка на някои по-възрастни хора, които

нямат симптоми на деменция. Видът сканиране, което се използва с Vizamyl, се нарича позитрон-

емисионна томография (ПET).

Как се използва Vizamyl?

Vizamyl се отпуска по лекарско предписание и ПET-сканиране с Vizamyl трябва да се извършва

само по искане на лекари с опит в управлението на клиничните симптоми на пациенти със

заболявания като болестта на Алцхаймер и други деменции. Vizamyl се предлага под формата на

разтвор, който се прилага чрез интравенозна инжекция около 90 минути преди получаване на

изображение от ПET-сканиране. След получаване на изображението то се интерпретира от лекари

Vizamyl

EMA/435608/2016

Страница 2/3

по нуклеарна медицина, обучени в разчитането на изображения от ПЕТ-сканиране с Vizamyl.

Пациентите трябва да обсъдят резултатите от ПET-сканирането със своя лекар.

Как действа Vizamyl?

Активното вещество във Vizamyl, флутеметамол (

F), е радиофармацевтичен лекарствен продукт,

който излъчва ниски количества радиация и действа чрез насочване и свързване с β-амилоидните

плаки в мозъка. Излъчваната от него радиация се визуализира по време на ПET-сканирането,

което дава на лекарите информация за наличието или липсата на значително количество плаки.

Ако при ПET-сканирането бъдат открити малко или не бъдат открити β-амилоидни плаки

(отрицателен резултат от сканирането), малко вероятно е пациентът да страда от болестта на

Алцхаймер. Положителният резултат от сканирането обаче сам по себе си не е достатъчен за

поставянето на диагноза при пациенти с проблеми с паметта, тъй като отлагане на плаки може да

се наблюдава при пациенти с различни видове деменции, както и при безсимптомни хора в

старческа възраст. Следователно лекарите трябва да използват резултатите от сканирането

заедно с клинична оценка.

Какви ползи от Vizamyl са установени в проучванията?

Vizamyl е изследван в едно основно проучване, обхващащо 176 пациенти към края на живота си,

които са дали съгласие да бъдат аутопсирани след смъртта им, за да се докаже по безспорен

начин наличието или липсата на значителни количества β-амилоидни плаки в техния мозък.

Проучването разглежда чувствителността на ПET-сканиранията (в каква степен сканиранията

идентифицират пациенти със значителни количества плаки в мозъка), когато се разчитат от

квалифицирани експерти.

В края на проучването на 68 от пациентите е извършена аутопсия, за да се докаже по убедителен

начин наличието или липсата на значителни количества β-амилоидни плаки в техния мозък. При

сравняване на резултатите от аутопсиите с тези от ПЕТ-сканиранията е показано, че

сканиранията са с чувствителност между 81 до 93%. Това означава, че с помощна на ПЕТ-

сканиранията е възможно правилното идентифициране като положителни между 81 до 93% от

пациентите със значителни количества плаки в техния мозък.

По-късно е проведен повторен анализ, който отново разглежда данните от първоначалните

68 пациенти, заедно с резултатите от други пациенти, починали след края на първоначалното

проучване, което прави общо 106 пациенти. При проведения повторен анализ повечето от

отчитащите експерти могат да интерпретират сканиранията с чувствителност от около 91% (91%

от пациентите, които имат плаки, са били идентифицирани) и специфичност от 90% (90% от

пациентите без плаки са били правилно оценени като такива, които нямат плаки).

Какви са рисковете, свързани с Vizamyl?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Vizamyl (наблюдавани при 1 до 10 пациенти на

100) са зачервяване на кожата и повишено кръвно налягане. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Vizamyl, вижте листовката. Vizamyl освобождава

много малко количество радиация, която представлява минимален риск от развитие на рак или

наследствени аномалии.

Vizamyl

EMA/435608/2016

Страница 3/3

Защо Vizamyl е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Vizamyl са по-големи от рисковете, и препоръча Vizamyl да бъде разрешен за употреба

в ЕС. Комитетът отбеляза, че ПET-сканиранията с Vizamyl имат висока чувствителност и

специфичност за откриване на значително количество β-амилоидни плаки в мозъка, както и че

резултатите от сканиранията отразяват подробно наблюдаваното при аутопсията. Това се счита за

значително подобрение в диагностицирането на пациенти с проблеми с паметта, изследвани за

болестта на Алцхаймер и други видове деменция. Въпреки това съществува риск от фалшиво

положителни резултати (когато пациенти без плаки са оценени като положителни), следователно

сканиранията с Vizamyl не трябва да се използват самостоятелно за диагностициране на

деменция, а заедно с клинична оценка на пациента.

По отношение на безопасността Vizamyl води до експозиция на пациента на малки количества

радиация, която е в диапазона на други одобрени радиофармацевтици, и поради това профилът

на безопасност е приемлив.

СНМР отбеляза обаче, че поради ограничените ефекти на наличните към момента лечения за

болестта на Алцхаймер, няма убедителни доказателства за незабавно подобрение в лечението на

пациентите или по отношение на резултатите на пациентите след ПET-сканирания с Vizamyl. В

допълнение, ползата от Vizamyl за прогнозиране на развитието на болестта на Алцхаймер при

пациенти, които имат проблеми с паметта, или за проследяване на повлияването на пациента от

лечението не е установена.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Vizamyl?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Vizamyl се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Vizamyl, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение, фирмата, която предлага Vizamyl на пазара, ще осигури достъп до курс на

обучение за всички лекари по нуклеарна медицина, за които се очаква да прилагат този продукт

в Европейския съюз, за да се гарантира правилно и надеждно разчитане на изображенията от

ПЕТ-сканирането.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Vizamyl:

На 22 август 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Vizamyl, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Vizamyl може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Vizamyl прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2016 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

VIZAMYL 400 MBq/ml инжекционен разтвор

флутеметамол (flutemetamol) (

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви приложат това лекарство, тъй като

тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар по нуклеарна

медицина, който ще ръководи процедурата.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по

нуклеарна медицина. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява VIZAMYL и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да се използва VIZAMYL

Как се използва VIZAMYL

Възможни нежелани реакции

Как се съхранява VIZAMYL

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява VIZAMYL и за какво се използва

VIZAMYL съдържа активното вещество флутеметамол (

F) и се използва за подпомагане на

диагностицирането на болестта на Алцхаймер и други случаи на загуба на паметта.

Това лекарство е радиофармацевтичен продукт, предназначено само за диагностични цели.

VIZAMYL се използва за подпомагане на диагностицирането на болест на Алцхаймер и други

причини за загуба на паметта. Прилага се при възрастни пациенти с проблеми с паметта, преди

те да бъдат подложени на вид сканиране на мозъка, наречено позитрон-емисионно томографско

(PET) сканиране. Това сканиране, заедно с други функционални изследвания на мозъка, може

да помогне на Вашия лекар да определи дали имате т.нар. „β-амилоидни плаки“ в мозъка. β-

амилоидните плаки са натрупвания, които понякога присъстват в мозъка на хората с деменция

(като болестта на Алцхаймер).

Трябва да обсъдите резултатите от изследването с лекаря, който е поискал сканирането.

Прилагането на VIZAMYL включва излагане на малки количества радиация. Вашият лекар и

лекарят по нуклеарна медицина са преценили, че клиничната полза от тази процедура с

радиофармацевтичен продукт е по-голяма от риска от излагане на тези малки количества

радиация.

2.

Какво трябва да знаете, преди да се използва VIZAMYL

VIZAMYL не трябва да се използва:

Ако сте алергични към флутеметамол (

F) или някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложен VIZAMYL, ако:

имате проблеми с бъбреците

имате проблеми с черния дроб

сте бременна, или имате съмнения, че сте бременна

кърмите

Деца и юноши

VIZAMYL не е предназначен за използване при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и VIZAMYL

Информирайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, тъй като те могат да повлияят на изображенията,

получени при сканирането на мозъка.

Бременност и кърмене

Трябва да информирате лекаря по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложен VIZAMYL,

ако е възможно да сте бременна, ако имате закъснение на месечния цикъл или ако кърмите. Ако

имате някакви съмнения, непременно се консултирайте с лекаря по нуклеарна медицина, който

ръководи процедурата.

Ако сте бременна

Лекарят по нуклеарна медицина ще Ви приложи това лекарство по време на бременността, само

ако очакваната полза надвишава рисковете.

Ако кърмите

Трябва да спрете да кърмите за период от 24 часа след инжектирането. Изцеждайте кърмата

през този период и изхвърляйте всяко количество кърма, което сте изцедили. Възобновяването

на кърменето трябва да се съгласува с лекаря по нуклеарна медицина, който ръководи Вашата

процедура.

Трябва да избягвате близък контакт с малки деца в продължение на 24 часа след

инжектирането.

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да

забременеете, потърсете съвет от лекаря по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложено

това лекарство.

Шофиране и работа с машини

VIZAMYL може да предизвика временна замаяност или световъртеж, което може да повлияе на

способността Ви за шофиране и работа с машини. Не трябва да шофирате, да използвате

машини или да извършвате други потенциално опасни дейности, докато тези симптоми не

изчезнат напълно.

VIZAMYL съдържа алкохол (етанол) и натрий

VIZAMYL съдържа алкохол (етанол). Всяка доза съдържа до 552 mg алкохол. Това се равнява

на около 14 ml бира или 6 ml вино. Това може да е вредно за страдащите от алкохолизъм и

трябва да се има предвид при бременни и кърмещи жени, както и при пациенти със заболяване

на черния дроб или епилепсия.

VIZAMYL съдържа максимум 41 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол)

във всяка доза. Това количество е еквивалентно на приблизително 2% от препоръчителния

максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

Тези количества трябва да се имат предвид при пациенти на диета с ниско съдържание на

натрий.

3.

Как се използва VIZAMYL

Съществуват строги закони за използването, работата и изхвърлянето на

радиофармацевтичните лекарствени продукти.

VIZAMYL ще се използва само в специални контролирани зони. С това лекарство ще се работи

и то ще Ви бъде приложено само от професионалисти, които са специално обучени и

квалифицирани да го използват безопасно. Те ще Ви предоставят необходимата информация за

процедурата.

Вашият лекар по нуклеарна медицина ще поиска от Вас да пиете много вода преди началото на

процедурата и 24 часа след провеждане на изследването, за да уринирате възможно най-често,

така че да отстраните лекарството от организма си по-бързо.

Доза

Лекарят по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата, ще реши какво количество

VIZAMYL да се използва във Вашия случай. Лекарят ще избере най-малкото необходимо

количество.

Обичайното препоръчвано количество за възрастни е 185 MBq. Мегабекерел (MBq) е

единицата за измерване на радиоактивност.

Прилагане на VIZAMYL и провеждане на процедурата

VIZAMYL се прилага чрез инжекция във вената (интравенозна инжекция), последвана от

промиване с разтвор на натриев хлорид, за да се гарантира пълното доставяне на дозата.

Една инжекция е достатъчна за извършване на сканирането, необходимо на Вашия лекар.

Продължителност на процедурата

Сканирането на мозъка обикновено започва 90 минути след прилагането на VIZAMYL.

Вашият лекар по нуклеарна медицина ще Ви информира за обичайната продължителност на

процедурата.

След прилагането на VIZAMYL

Трябва да избягвате близък контакти с малки деца и бременни жени за 24 часа след поставянето

на инжекцията.

Лекарят по нуклеарна медицина ще Ви информира, ако има нужда от специални предпазни

мерки след прилагането на това лекарство. Ако имате някакви въпроси, свържете се с Вашия

лекар по нуклеарна медицина.

Ако получите повече от необходимата доза VIZAMYL

Предозиране е малко вероятно, тъй като ще получите само единична доза VIZAMYL от лекаря

по нуклеарна медицина при контролирани условия.

Въпреки това, в случай на предозиране, ще получите съответното лечение. Лечението се състои

в увеличаване на уринирането и изхожданията, за да се подпомогне изхвърлянето на

радиоактивното вещество от организма Ви.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции, които могат да настъпят, са:

Тежки нежелани реакции

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някой от изброените по-долу признаци,

тъй като може да се нуждаете спешно от медицинско лечение:

Алергични реакции – признаците може да включват подуване на лицето или очите, бледа

сърбяща или опъната кожа или появата на обрив, задух, стягане в гърдите, дразнене на

гърлото или повръщане. Подобни нежелани реакции не са чести и засягат до 1 на 100

души.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някой от изброените по-горе признаци.

Другите нежелани реакции включват

Чести –

може да засегнат до 1 на 10 души

зачервяване

повишено кръвно налягане

Нечести –

може да

засегнат до 1 на 100 души Може да получите следните нечести нежелани

реакции:

главоболие

замаяност

безпокойство

гадене

дискомфорт в гърдите

ниска кръвна захар (симптоми: глад, главоболие)

болка в гърба

усещане за горещина или студ

учестено дишане

болка на мястото на инжектиране

сърцебиене (палпитации)

болка в мускулите или костите

треперене (тремор)

подпухване и оток на кожата

треска

бързо и дълбоко дишане (хипервентилация)

промяна във вкуса

световъртеж (вертиго)

намалено усещане за допир или осезание

усещане за умора или слабост

неспособност за получаване или поддържане на ерекция

лошо храносмилане, стомашна болка или възпаление на устата

повръщане

намалено усещане или чувствителност, особено по кожата или лицето

повишени нива на “лактат дехидрогеназа“ или на “неутрофилите“ в кръвта при кръвни

изследвания

опъване на кожата

Този радиофармацевтичен лекарствен продукт ще достави малки количества йонизираща

радиация, което е свързано с много нисък риск от рак и наследствени аномалии (предаване на

дефектни гени).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна

медицина. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно, чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как се съхранява VIZAMYL

Няма да Ви се налага да съхранявате това лекарство. Това лекарство се съхранява под

отговорността на специалист в подходящи помещения. Съхранението на

радиофармацевтичните лекарствени продукти ще бъде в съответствие с националните

разпоредби за радиоактивните материали.

Посочената по-долу информация е предназначена само за специалиста.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след „Годен до“.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че флаконът е повреден или разтворът съдържа

видими частици или е с променен цвят.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа VIZAMYL

Активното вещество е флутеметамол (

F). Всеки ml разтвор съдържа флутеметамол (

400 MBq към референтната дата и час.

Другите съставки са натриев хлорид и безводен етанол, полисорбат 80, натриев

дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат и вода за

инжекции, вижте точка 2.

Как изглежда VIZAMYL и какво съдържа опаковката

VIZAMYL е бистър, безцветен до бледожълт инжекционен разтвор.

VIZAMYL се доставя в стъклени флакони с обем 10-ml или 15- ml. Всеки флакон се

съхранява в контейнер.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GE Healthcare AS

Nycoveien 1

NO-0485 Oslo

Норвегия

Производители

Аdvanced Accelerator Applications S.r.l

Via Piero Maroncelli 40/42

47014 Meldola (FO)

Италия

Аdvanced Accelerator Applications

Technopole de l’Aube

14 rue Gustave Eiffel

10430 Rosières près Troyes

Франция

Seibersdorf Labor GmbH

Grundstuck. Nr. 482/2 EZ98 KG

2444 Seibersdorf

Австрия

Instituto Tecnológico PET, SA.

C/Manuel Bartolome Cossio 10

28040 Madrid

Испания

Advanced Accelerator Applications S.r.l

Via Ribes 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Италия

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L.

Polígono Industrial la Cuesta 3, Parcelas 1 y 2

50100 La Almunia de Doña Godina

Zaragoza

Испания

MAP Medical Technologies Oy

Saukonpaadenranta 2

Helsinki, FI-00180

Финландия

Nucleis SA

Allée du Six-Août, 8

4000 Liège

Белгия

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.

Zentrum für Radiopharmazeutische

Tumorforschung

Bautzner Landstraβe 400

01328 Dresden

Германия

ITEL Telecomunicazioni S.r.l.

Via Labriola (Zona industriale Lotto 40), SNC

70037, Ruvo di Puglia (BA)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/

Luxemburg

GE Healthcare BVBA

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7311

Lietuva

GE Healthcare Inc.

Tel.: +370 68 723 753

България

GE Healthcare Bulgaria EOOD

Теl/Fax.: + 359 2 9712561

Magyarország

Radizone Diagnost-X Kft.

Tel: +36 1 787 5720

Česká republika

M.G.P. spol. s r.o.

Tel.: +420 577 212 140

Malta

Pharma-Cos .Limited

Tel: +356 21441 870

Danmark

GE Healthcare A/S

Tlf: +45 70 2222 03

Nederland

GE Healthcare B.V.

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Deutschland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Norge

GE Healthcare AS

Tlf: + 47 23 18 50 50

Eesti

GE Healthcare Estonia OÜ

Tel: +372 6260 061

Österreich

GE Healthcare Handels GmbH

Tel: +43 (0) 1 97272-0

Ελλάδα

GE Healthcare A.E

Τηλ: + 30 (2)10 8930600

Polska

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Tel.: +4822 330 83 00

España

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U.

Tel: +34 91 663 25 00

France

GE Healthcare SAS

Tél: +33 1 34 49 54 54

Portugal

Satis – GE Healthcare

Tel: + 351 214251352

România

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

ROMANIA S.R.L.

Tel. + 40 37 2074527

Hrvatska

GE Healthcare d.o.o.

Tel: + 385 1 6170 280

Slovenija

Biomedics M.B. trgovina d.o.o

Tel: + 386 2 4716300

Ireland

GE Healthcare Limited

Tel: +44 (0) 1494 544000

Slovenská republika

MGP, spol s.r.o.

Tel: +421 2 5465 4841

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Puh/Tel: +358 10 39411

Italia

GE Healthcare S.r.l.

Tel: +39 02 26001 111

Sverige

GE Healthcare AB

Tel: + 46 (0)8 559 504 00

Κύπρος

PhБАisco Ltd

Τηλ: + 357 22 715000

United Kingdom

GE Healthcare Limited

Tel: +44 (0) 1494 544000

Latvija

GE International Inc.

Tel: +371 780 7086

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти.

Пълната КХП на VIZAMYL е включена като отделен документ в опаковката на продукта, за да

се предостави на медицинските специалисти допълнителна научна и практическа информация

относно прилагането и използването на радиофармацевтичния лекарствен продукт.

Моля, прочетете КХП {КХП трябва да е включена в кутията}.