Tyverb

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лапатиниб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EH01

INN (Международно Name):

lapatinib

Терапевтична група:

Инхибитори на протеинкиназы

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Tyverb е показан за лечение на пациенти с рак на гърдата, тумор на които присъства гена HER2 и (Еrbв2):в комбинация с капецитабином за лечение на доминиращия или метастатичен заболявания с прогресия след предварително лечение, което трябва да бъде включено антрациклины и таксаны и терапия трастузумабом при метастатическом инсталация;в комбинация с трастузумабом при пациенти с хормон-рецептор-негативна метастазирал заболяване, което прогрессировало по предварителна трастузумаб терапия или терапия в комбинация с химиотерапия;в комбинация с инхибитор на ароматаза, за жени в постменопауза с хормон-рецептор-положителен метастазирал заболяване, в днешно време не са предназначени за химиотерапия. Пациенти в регистрационном проучване по-рано не са били третирани с трастузумабом или инхибитор на ароматаза . Няма данни за ефективността на тази комбинация сравнително трастузумаб в комбинация с инхибитор на ароматаза в тази популация пациенти .

Каталог на резюме:

Revision: 35

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-06-10

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TYVERB 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лапатиниб (lapatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tyverb и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tyverb
3.
Как да приемате Tyverb
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tyverb
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TYVERB И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TYVERB СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЯКОИ
ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА
(
_свръхекспресиращи HER2_
),
които са се разпространили из
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tyverb 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
лапатиниб дитозилат монохидрат (lapatinib
ditosylate
monohydrate), еквивалентен на 250 mg лапатиниб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овални, двойноизпъкнали, жълти
филмирани таблетки с вдлъбнато
релефно означение
“GS XJG” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tyverb е показан за лечение на възрастни
пациенти с рак на гърдата, чиито
тумори
свръхекспресират HER2 (ErbB2):
•
в комбинация с капецитабин при
пациенти с напреднало или
метастатично заболяване с
прогресия след предшестващо лечение,
което трябва да е включвало
антрациклини и
таксани, и лечение с трастузумаб при
случаи на метастази (вж. точка 5.1).
•
в комбинация с трастузумаб при
пациенти с негативно за хормонални
рецептори
метастатично заболяване с прогресия
след предшестваща терапия(и) с
трастузумаб в
комбинация с химиотерапия (вж. точка
5.1).
•
в комбинация с ароматазен инхибитор
при жени в постменопауза с
х
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-05-2023
Листовка Листовка чешки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-05-2023
Листовка Листовка датски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-05-2023
Листовка Листовка немски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-05-2023
Листовка Листовка естонски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-05-2023
Листовка Листовка гръцки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-05-2023
Листовка Листовка английски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2018
Листовка Листовка френски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-05-2023
Листовка Листовка италиански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2018
Листовка Листовка латвийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2018
Листовка Листовка литовски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-05-2023
Листовка Листовка унгарски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-05-2023
Листовка Листовка малтийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2018
Листовка Листовка полски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-05-2023
Листовка Листовка португалски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2018
Листовка Листовка румънски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-05-2023
Листовка Листовка словашки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-05-2023
Листовка Листовка словенски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2018
Листовка Листовка фински 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-05-2023
Листовка Листовка шведски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-05-2023
Листовка Листовка норвежки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-05-2023
Листовка Листовка исландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-05-2023
Листовка Листовка хърватски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите