Teysuno

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тегафур, gimeracil, oteracil

Предлага се от:

Nordic Group B.V.

АТС код:

L01BC53

INN (Международно Name):

tegafur, gimeracil, oteracil

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Стомашни неоплазми

Терапевтични показания:

Teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-03-14

Листовка

                80
Б. ЛИСТОВКА
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TEYSUNO 15 MG/4,35 MG/11,8 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
тегафур/гимерацил/отерацил
(tegafur/gimeracil/oteracil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ЗАЩОТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВАС.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите каквато и да е нежелана
лекарствена реакция уведомете Вашия
лекар. Това
включва всички възможни нежелани
лекарствени реакции неописани в тази
листовка.
Виж точка 4.
-
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Teysuno и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Teysuno
3.
Как да приемате Teysuno
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Teysuno
6.
Съдържания на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TEYSUNO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Teysuno съдържа активните съставки tegafur,
gimeracil и oteracil.
Teysuno принадлежи към
флуоропиримид
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 15 mg
тегафур (tegafur), 4,35 mg гимерацил (gimeracil) и
11,8 mg
отерацил (oteracil) (като монокалий).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 70,2 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Капсулата е с непрозрачно бяло тяло и
непрозрачна кафява капачка с
отпечатано „TC448“ в сив
цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Teysuno е показан при възрастни:
-
за лечение на рак на стомаха в
напреднал стадий, когато се прилага в
съчетание с
цисплатин (вж. точка 5.1).
-
Като монотерапия или в комбинация с
оксалиплатин или иринотекан, със или
без
бевацизумаб, за лечение на пациенти с
метастатичен колоректален рак, за
които е
невъзможно продължаване на лечението
с друг флуоропиримидин, поради
синдром
ръка-крак или сърдечно-съдова
токсичност, която се проявява в
адювантна или
метастатична среда
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Teysuno трябва да се назначава само от
ква
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2022
Листовка Листовка чешки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2022
Листовка Листовка датски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2022
Листовка Листовка немски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2022
Листовка Листовка естонски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2022
Листовка Листовка гръцки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2022
Листовка Листовка английски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2022
Листовка Листовка френски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2022
Листовка Листовка италиански 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2022
Листовка Листовка латвийски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2022
Листовка Листовка литовски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2022
Листовка Листовка унгарски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2022
Листовка Листовка малтийски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2022
Листовка Листовка полски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2022
Листовка Листовка португалски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2022
Листовка Листовка румънски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2022
Листовка Листовка словашки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2022
Листовка Листовка словенски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2022
Листовка Листовка фински 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2022
Листовка Листовка шведски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2022
Листовка Листовка норвежки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-02-2022
Листовка Листовка исландски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-02-2022
Листовка Листовка хърватски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите