Pegasys

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегинтерферон алфа-2а

Предлага се от:

pharmaand GmbH

АТС код:

L03AB11

INN (Международно Name):

peginterferon alfa-2a

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Hepatitis C, Chronic; Hepatitis B, Chronic

Терапевтични показания:

Chronic hepatitis B Adult patients Pegasys is indicated for the treatment of hepatitis B envelope antigen (HBeAg)-positive or HBeAg-negative chronic hepatitis B (CHB) in adult patients with compensated liver disease and evidence of viral replication, increased alanine aminotransferase (ALT) and histologically verified liver inflammation and/or fibrosis (see sections 4. 4 и 5. Paediatric patients 3 years of age and older Pegasys is indicated for the treatment of HBeAg-positive CHB in non-cirrhotic children and adolescents 3 years of age and older with evidence of viral replication and persistently elevated serum ALT levels. С уважение към решението да се започне лечение на педиатрични пациенти виж раздели 4. 2, 4. 4 и 5. Chronic hepatitis C Adult patients Pegasys is indicated in combination with other medicinal products, for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in patients with compensated liver disease (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейности, виж раздели 4. 2 и 5. Paediatric patients 5 years of age and older Pegasys in combination with ribavirin is indicated for the treatment of CHC in treatment-naïve children and adolescents 5 years of age and older who are positive for serum HCV-RNA. При решение да започне лечение в детска възраст е важно да се разгледат спиране на растежа, предизвикана от комбинирана терапия. Обратимостта на инхибиране на растежа на доверие. Решението трябва да бъде взето на индивидуална основа (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-06-20

Листовка

                118
Б. ЛИСТОВКА
119
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PEGASYS 180
МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пегинтерферон алфа-2а (peginterferon alfa-2a)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pegasys и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Pegasys
3.
Как да използвате Pegasys
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pegasys
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PEGASYS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pegasys съдържа акти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pegasys 180 микрограма инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pegasys 180 микрограма инжекционен разтвор
Всеки флакон с 1 ml разтвор съдържа 180
микрограма пегинтерферон алфа-2a*
(peginterferon
alfa-2a*).
Микрограмите показват количеството
на частта на интерферон алфа-2a в
пегинтерферон алфа-
2a без да се има предвид пегилирането.
*Активното вещество, пегинтерферон
алфа-2a, е ковалентен конюгат на
протеина интерферон
алфа-2a, получен по рекомбинантна ДНК
технология в
_Escherichia coli _
с бис-
[монометоксиполиетилен гликол].
Активността на този лекарствен
продукт не трябва да се сравнява с
тази на друг пегилиран или
непегилиран протеин от същата
терапевтична група. За повече
информация вижте точка 5.1.
Помощно вещество с известно действие:
бензилов алкохол (10 mg/1 ml)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е бистър и безцветен до
бледожълт.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хроничен хепатит В
_Възрастни пациенти _
_ _
Pegasys е показан за лечение на хепатит В
„е” антиген (HBeA
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-02-2018
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-02-2018
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-02-2018
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-02-2018
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-02-2018
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-02-2018
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите