Orbactiv

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Orbactiv
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Orbactiv
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антибактериални средства за подаване на заявления,
 • Терапевтична област:
 • Инфекции На Меките Тъкани, Кожни Заболявания, Бактериални
 • Терапевтични показания:
 • Orbactiv е показан за лечение на остри бактериални инфекции на кожата и кожната структура (ABSSSI) при възрастни. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 8

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003785
 • Дата Оторизация:
 • 18-03-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003785
 • Последна актуализация:
 • 05-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/32584/2016

EMEA/H/C/003785

Резюме на EPAR за обществено ползване

Orbactiv

oritavancin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Orbactiv. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Orbactiv.

За практическа информация относно употребата на Orbactiv пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Orbactiv и за какво се използва?

Orbactiv е антибиотик, който се използва при възрастни, за лечение на остри (краткотрайни)

бактериални инфекции на кожата и меките тъкани (подкожните тъкани), като целулит

(възпаление на тъканта в дълбокия слой на кожата), кожни абсцеси и раневи инфекции. Съдържа

активното вещество оритаванцин (oritavancin).

Преди употреба на Orbactiv лекарите трябва да вземат предвид официалните насоки за

правилната употреба на антибиотици.

Как се използва Orbactiv?

Orbactiv се предлага под формата на прах, от който се приготвя разтвор за инфузия (вливане)

във вена и се отпуска по лекарско предписание. Препоръчителната доза е еднократна инфузия от

1 200 mg в продължение на три часа.

Как действа Orbactiv?

Активното вещество в Orbactiv, оритаванцин, е вид антибиотик, наречен гликопептид. Той

действа, като предотвратява определени бактерии да формират собствени клетъчни стени и по

този начин ги убива. Показано е, че Orbactiv действа срещу бактерии (напр. метицилин-

резистентни Staphylococcus aureus (MRSA)), спрямо които стандартните антибиотици нямат ефект.

Orbactiv

EMA/32584/2016

Страница 2/3

Списъкът на бактериите, срещу които действа Orbactiv, може да се намери в кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Какви ползи от Orbactiv са установени в проучванията?

Orbactiv, прилаган като еднократна инфузия, е сравнен със 7 до 10-дневно лечение с ванкомицин

(друг гликопептид) в две основни проучвания, обхващащи общо около 1 959 пациенти с остри

бактериални инфекции на кожата и меките тъкани, като целулит, кожни абсцеси и раневи

инфекции. Това включва също инфекции, причинени от MRSA.

В двете проучвания основната мярка за ефективност е броят на пациентите, при които има

отговор в рамките на 3 дни след началото на лечението, с подобрение на кожата в засегнатата

област, липса на повишена температура и без необходимост от допълнителен антибиотик.

Проучването също така разглежда броя на пациентите, при които инфекцията се излекува след

лечение.

Orbactiv е поне толкова ефективен, колкото ванкомицин за лечение на инфекцията: отговор към

лечението има при 80,1% от пациентите, лекувани с Orbactiv в първото проучване, и при 82,3%

от пациентите във второто проучване в сравнение със съответно 82,9% и 78,9% от пациентите,

лекувани с ванкомицин. В допълнение 82,7% от пациентите, лекувани с Orbactiv в първото

проучване, и 79,6% от пациентите във второто проучване са излекувани в сравнение със

съответно 80,5% и 80,0% от пациентите, лекувани с ванкомицин.

Какви са рисковете, свързани с Orbactiv?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Orbactiv (които е възможно да засегнат 5 или

повече души на 100) са гадене (позиви за повръщане), реакции на свръхчувствителност

(алергични реакции) или реакции на мястото на инфузия и главоболие. Най-честите нежелани

лекарствени реакции, които водят до спиране на лечението, са целулит и остеомиелит (костна

инфекция).

На пациентите, които приемат Orbactiv, не трябва да се прилагат инфузии с нефракциониран

хепарин (лекарство, използвано за предотвратяване на кръвни съсиреци) в продължение на 120

часа след инфузия на Orbactiv. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и

ограничения, съобщени при Orbactiv, вижте листовката.

Защо Orbactiv е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Orbactiv са по-големи от рисковете, и препоръча Orbactiv да бъде разрешен за

употреба в ЕС. CHMP счита, че Orbactiv, който може да се прилага като еднократна доза, може да

е ценна алтернативна възможност за лечение на остри бактериални инфекции на кожата и меките

тъкани. Въпреки че профилът на безопасност на Orbactiv като цяло е сходен с този на другите

гликопептиди, CHMP отбелязва, че някои нежелани лекарствени реакции, като абсцеси и костни

инфекции, възникват по-често. CHMP счита, че тези нежелани лекарствени реакции подлежат на

овладяване и са задоволително разгледани в информацията за продукта.

Orbactiv

EMA/32584/2016

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Orbactiv?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Orbactiv се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Orbactiv, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Orbactiv:

На 19 март 2015 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Orbactiv, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Orbactiv може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Orbactiv прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 01-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

В. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Orbactiv 400 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

oритаванцин (oritavancin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде дадено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Orbactiv и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде даден Orbactiv

Как да Ви бъде даван Orbactiv

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Orbactiv

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Orbactiv и за какво се използва

Orbactiv е антибиотик, който съдържа активното вещество оритаванцин. Оритаванцин е вид

антибиотик (липогликопептиден антибиотик), който може да убие или спре развитието на

определени бактерии.

Orbactiv се използва за лечение на инфекции на кожата и меките тъкани.

За употреба само при възрастни.

Orbactiv може да се използва само за лечение на инфекции, причинени от бактерии, известни

като Грам-положителни бактерии. При смесени инфекции, където има съмнение за други

видове бактерии, Вашият лекар ще Ви даде други подходящи антибиотици заедно с Orbactiv.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде даден Orbactiv

Не трябва да Ви бъде даван Orbactiv

ако сте алергични към оритаванцин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако се очаква, че може да се наложи да Ви приложат лекарства за разреждане на кръвта

(нефракциониран хепарин натрий) в рамките на 5 дни (120 часа) от дозата Orbactiv.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да получите Orbactiv ако:

някога сте имали алергична реакция към друг гликопептиден антибиотик (като

ванкомицин и телаванцин);

сте развили тежка диария по време на или след лечение с антибиотик в миналото;

имате или има съмнение, че имате костна инфекция, причинена от бактерии

(остеомиелит). Вашият лекар ще Ви лекува, както е необходимо.

имате или подозирате, че имате болезнено натрупване на гной в кожата си (абсцес).

Вашият лекар ще Ви лекува, както е необходимо.

Интравенозните инфузии с Orbactiv могат да причинят зачервяване на горната част на тялото,

копривна треска, сърбеж и/или обриви. Ако при Вас се появи някоя от тези видове реакции

Вашият лекар може да реши да спре или да намали скоростта на инфузията.

Orbactiv може да повлияе на лабораторните тестове, които измерват способността на кръвта да

се съсирва и може да доведе до фалшиво отчитане на резултатите.

Докато антибиотиците, включително Orbactiv, се борят срещу някои бактерии, те може да не са

активни срещу други бактерии или гъбички, които поради това могат да продължат своето

развитие. Това се нарича „свръхрастеж“. Вашият лекар ще Ви наблюдава, в случай че това се

случи и ще Ви лекува, както е необходимо.

След като Ви приложат Orbactiv, може да получите нова инфекция на друго място на кожата.

Вашият лекар трябва да Ви наблюдава в случай, че това се случи и ще Ви лекува, както е

необходимо.

Деца и юноши

Orbactiv не трябва да се използва при деца или юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Orbactiv

Информирайте Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства.

Ако Ви бъде дадено лекарство, което разрежда кръвта, наречено нефракциониран хепарин,

тогава кажете на Вашия лекар, ако сте получили Orbactiv в рамките на последните 5 дни

(120 часа).

Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако използвате лекарства, които предотвратяват

образуването на съсиреци (перорални антикоагуланти, например кумаринови анхтикоагуланти).

Orbactiv може да повлияе на лабораторни тестове или при самостоятелно тестване за измерване

колко добре се съсирва кръвта Ви (INR) и може да доведе до неверни данни до 12 часа след

инфузията.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не трябва да Ви се прилага това лекарство по време на бременност, освен ако не се прецени, че

ползата е по-голяма от риска за бебето.

Шофиране и работа с машини

Orbactiv може да предизвика замайване, което може да повлияе на способността Ви да

шофирате или работите с машини.

3.

Как ще Ви бъде прилаган Orbactiv

Orbactiv ще Ви бъде прилаган от Вашия лекар или медицинска сестра чрез инфузия (вливане)

във вена.

Препоръчителната доза Orbactiv е еднократна инфузия от 1 200 mg, прилагана във вена в

продължение на 3 часа.

Ако Ви бъде приложена повече от необходимата доза Orbactiv

Вашият лекар ще реши как да Ви лекува, включително да спре лечението и да наблюдава за

признаци на неразположение.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Кажете незабавно на Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате реакция към

инфузията, включително някои от следните симптоми:

Зачервяване на лицето и горната част на тялото, копривна треска, сърбеж и/или обриви

(„синдром на червения човек“)

Хрипове;

Задух;

Оток на гърлото или кожата, което се развива в рамките на кратък период от време;

Треперене;

Ускорен или слаб пулс;

Болка или стягане в гърдите;

Понижение на кръвното налягане (което може да Ви накара да се чувствате отпаднали

или замаяни).

Такива реакции могат да бъдат животозастрашаващи.

Други странични ефекти се появяват със следните честоти:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 пациенти):

По-малък брой червени кръвни клетки или по-нисък хемоглобин от нормалното;

Замаяност;

Главоболие;

Повдигане (гадене) или повръщане;

Диария;

Запек;

Болка или дразнене при поставяне на инжекция;

Сърбеж, кожен обрив;

Мускулна болка;

Производство на по-голям брой ензими от черния дроб (установено при кръвни

изследвания);

Сърцебиене или бързо биене на сърцето

Влошаване на инфекцията или възникване на нова инфекция на друго място на кожата;

Подута зачервена област от кожата или под кожата, която чувствате гореща и болезнена;

Натрупване на гной под кожата.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 пациенти

):

По-високи от нормалните нива на еозинофилите, вид бели кръвни клетки (еозинофилия);

Ниска кръвна захар;

Високи нива на пикочна киселина в кръвта;

Повишени нива на билирубин в кръвта;

Тежък обрив;

Зачервяване;

Възпаление около сухожилие (известно като теносиновит);

Костна инфекция, причинена от бактерии (известна като остеомиелит);

Намален брой на тромбоцитите в кръвта под нормалната долна граница (известно като

тромбоцитопения).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Orbactiv

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Orbactiv

Активното вещество е оритаванцин. Всеки флакон съдържа оритаванцинов дифосфат,

еквивалентен на 400 mg оритаванцин.

Другите съставки са манитол и фосфорна киселина.

Как изглежда Orbactiv и какво съдържа опаковката

Orbactiv е прах за концентрат за инфузионен разтвор.

Orbactiv е бял до почти бял прах, който се доставя в стъклен флакон от 50 ml.

Orbactiv се предлага в картонени опаковки, съдържащи 3 флакона.

Притежател на разрешението за употреба

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611, Luxembourg

Люксембург

Производител

Biologici Italia Laboratories S.r.l

Via Filippo Serpero 2

20060 Masate (MI)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

BALTIC”

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

Берлин-Хеми/А. Менарини България EООД

тел.: +359 24540950

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Danmark

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tlf: +352 264976

Malta

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tel: +352 264976

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Norge

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH

Tel: +43 1 879 95 85-0

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Tel: +353 1 284 6744

Slovenija

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution

Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Sími: +352 264976

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG / A. Menarini Distribution

Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite -

s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Puh/Tel: +358 403 000 760

Κύπρος

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Sverige

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tel: +352 264976

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

United Kingdom

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +44 (0)1628 856400

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Orbactiv е предназначен за интравенозно (i.v.) приложение, само след реконституиране и

разреждане.

Трите флакона Orbactiv от 400 mg трябва да се разтворят и разредят, за да се приготви една

еднократна i.v. доза 1 200 mg.

Orbactiv трябва да се приготви при асептични техники в аптека.

Прахът трябва да се разтвори с вода за инжекции и преди употреба полученият концентрат

трябва да се разреди в глюкоза 5% в сак за интравенозна инфузия. Разреденият разтвор и

разтвореният инфузионен разтвор трябва да бъдат бистри, с безцветен до бледожълт цвят. След

реконституиране парентералните лекарствени продукти трябва да се огледат внимателно за

видими частици. За приготвянето на Orbactiv трябва да се използват асептични процедури.

Реконституиране

: За реконституирането на три флакона Orbactiv от 400 mg трябва да се

използва асептична техника.

За разреждането на всеки флакон с помощта на стерилна спринцовка трябва да се добави

40 ml вода за инжекции, за да се осигури разтвор 10 mg/ml на флакон.

За да се избегне прекомерно образуване на пяна, се препоръчва вода за инжекции да се

добавя внимателно по стените на флакона.

Всеки флакон трябва да се завърта внимателно, за да се избегне образуването на пяна и да

се гарантира, че всичкият прах Orbactiv се е разтворил напълно в разтвора.

Разтвореният разтвор трябва незабавно да се разреди допълнително в глюкоза 5% в сак за

интравенозна инфузия.

Разреждане

: За прилагането на еднократна IV инфузия от 1 200 mg са необходими три

разтворени флакона за разреждане. За разреждане трябва да се използва само глюкоза 5% в сак

за интравенозна инфузия.

За да разредите:

Изтеглете и изхвърлете 120 ml глюкоза 5% в сак за интравенозна инфузия от 1000 ml.

Изтеглете 40 ml от всеки от трите разтворени флакона и ги добавете в глюкоза 5% в сак за

интравенозна инфузия, за да може сакът да достигне обем от 1000 ml. Това води до

получаване на концентрация от 1,2 mg

/ml оритаванцин. Сакове от PP (полипропилен) или PVC (поливинилхлорид) трябва да се

използват при подготовка за приложение.

Разреденият разтвор трябва да се използва незабавно.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва

незабавно, периодът на времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да са повече от 12 часа при температура от 25°C и 24 часа

при температура от 2°C до 8°C за Orbactiv, разреден в глюкоза 5% в сак за интравенозна

инфузия, освен ако реконституирането и разреждането не е извършено при контролирани и

валидирани асептични условия.