DuoResp Spiromax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Budesonide, formoterol fumarate dihydrate

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

R03AK07

INN (Международно Name):

budesonide, formoterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma

Терапевтични показания:

Asthma DuoResp Spiromax is indicated in adults and adolescents (12 years and older) for the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β₂ adrenoceptor agonist) is appropriate:in patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β₂ adrenoceptor agonists. orin patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β₂ adrenoceptor agonists. COPDDuoResp Spiromax is indicated in adults, aged 18 years and older for the symptomatic treatment of patients with COPD with forced expiratory volume in 1 second (FEV₁).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-28

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DUORESP SPIROMAX 160 МИКРОГРАМА/4,5 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
будезонид/формотеролов фумарат
дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява DuoResp Spiromax и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате DuoResp Spiromax
3.
Как да използвате DuoResp Spiromax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате DuoResp Spiromax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DuoResp Spiromax 160 микрограма/4,5 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 160
микрограма будезонид
(budesonide) и 4,5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate).
Това съответства на измерена доза от
200 микрограма будезонид и 6 микрограма
формотеролов
фумарат дихидрат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка доза съдържа приблизително 5
милиграма лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Астма
_ _
DuoResp Spiromax е показан при възрастни и
юноши (12 и повече години) за редовно
лечение
на астма, когато е подходящо
използването на комбинация
(инхалаторен кортикостероид и
дългодействащ β
2
-адреноцепторен агонист):
-
при пациенти, при които не се постига
адекватен контрол с инхалаторни
кортикостероиди и „при нужда“
инхалаторни краткодействащи β
2
-адреноцепторни агонисти.
или
-
при пациенти, при които вече е
постигнат аде
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-05-2023
Листовка Листовка чешки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-05-2023
Листовка Листовка датски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-05-2023
Листовка Листовка немски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-05-2023
Листовка Листовка естонски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-05-2023
Листовка Листовка гръцки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-05-2023
Листовка Листовка английски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-06-2021
Листовка Листовка френски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-05-2023
Листовка Листовка италиански 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-06-2021
Листовка Листовка латвийски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-06-2021
Листовка Листовка литовски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-05-2023
Листовка Листовка унгарски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-05-2023
Листовка Листовка малтийски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-06-2021
Листовка Листовка полски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-05-2023
Листовка Листовка португалски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-06-2021
Листовка Листовка румънски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-05-2023
Листовка Листовка словашки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-05-2023
Листовка Листовка словенски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-06-2021
Листовка Листовка фински 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-05-2023
Листовка Листовка шведски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-05-2023
Листовка Листовка норвежки 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-05-2023
Листовка Листовка исландски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-05-2023
Листовка Листовка хърватски 11-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите