Copalia

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Copalia
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Copalia
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти, действащи върху системата ренин ангиотензин
 • Терапевтична област:
 • Хипертония
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на есенциална хипертония. Copalia е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 23

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000774
 • Дата Оторизация:
 • 14-01-2007
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000774
 • Последна актуализация:
 • 24-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/288281/2015

EMEA/H/C/00774

Резюме на EPAR за обществено ползване

Copalia

amlodipine/valsartan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Copalia. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Copalia.

Какво представлява Copalia?

Copalia е лекарство, което съдържа две активни вещества, амлодипин (amlodipine) и валсартан

(valsartan). Предлага се под формата на таблетки (5 mg амлодипин и 80 mg валсартан; 5 mg

амлодипин и 160 mg валсартан; 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан).

За какво се използва Copalia?

Copalia се използва при пациенти с есенциална хипертония (високо кръвно налягане), която не се

контролира адекватно при монотерапия с амлодипин или валсартан. „Есенциална“ означава, че

няма ясна причина за хипертонията.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Copalia?

Copalia се приема през устата — по една таблетка дневно с малко количество вода. Дозата Copalia,

която следва да се използва, зависи от дозите амлодипин или валсартан, които пациентът е

приемал преди това. Може да се наложи пациентът да приема отделни таблетки или капсули преди

преминаване към комбинираната таблетка.

Как действа Copalia?

Copalia съдържа две активни вещества: амлодипин и валсартан. И двете са антихипертензивни

лекарства, които поотделно се предлагат в Европейския съюз (ЕС) от средата на 90-те години на

Copalia

EMA/288281/2015

Страница 2/3

ХХ в. Те действат за намаляване на кръвното налягане по сходен начин, като позволяват на

кръвоносните съдове да се отпуснат. Чрез понижаване на кръвното налягане се намаляват

рисковете, свързани с високото кръвно налягане, например риска от получаване на удар.

Амлодипин е блокер на калциевите канали. Той блокира специални канали на повърхността на

клетките, наречени калциеви канали, чрез които калциевите йони обикновено влизат в клетките.

Когато калциевите йони навлязат в мускулните клетки в стените на кръвоносните съдове се

предизвиква съкращение. Като намалява потока на калций в клетките, амлодипин пречи на

клетките да се свиват и така помага на кръвоносните съдове да се отпуснат.

Валсартан е „ангиотензин II рецепторен антагонист“, което означава, че блокира действието на

хормона в тялото, наречен ангиотензин II. Ангиотензин ІІ е мощен вазоконстриктор (вещество,

което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецепторите, с които нормално се свързва

ангиотензин ІІ, валсартан спира действието на хормона и позволява на кръвоносните съдове да

се разширят.

Как е проучен Copalia?

Тъй като амлодипин и валсартан се използват от много години, фирмата представя информация за

двете вещества от предишни проучвания и от научната литература, както и от нови проучвания, в

които е използвана комбинация от двете активни вещества.

Проведени са пет основни проучвания, обхващащи близо 5200 пациенти, повечето с лека до

умерена хипертония. Две проучвания (обхващащи почти 3200 пациенти) сравняват амлодипин,

валсартан или комбинация от двете вещества с плацебо (сляпо лечение). Две проучвания

(обхващащи 1891 пациенти) сравняват комбинацията при пациенти, чието високо кръвно налягане

не е адекватно контролирано с 10 mg амлодипин или със 160 mg валсартан. Петото по-малко

проучване сравнява комбинацията с лизиноприл и хидрохлоротиазид (друга комбинация,

използвана за лечение на хипертония) при 130 пациенти със сериозна хипертония. Във всички

проучвания основната мярка за ефективност е понижаването на диастолното кръвно налягане

(кръвното налягане, измерено между два удара на сърцето). Кръвното налягане се измерва в

„милиметри живачен стълб“ (mmHg).

Фирмата представя също данни, че нивата на амлодипин и валсартан в кръвта са еднакви при

пациентите, приемащи Copalia, и при пациентите, приемащи отделни лекарства.

Какви ползи от Copalia са установени в проучванията?

Комбинацията от амлодипин и валсартан е по-ефективна за понижаване на кръвното налягане от

плацебо или от валсартан или амлодипин, приемани поотделно. В проучванията, сравняващи

комбинацията при пациенти, които вече приемат амлодипин или валсартан, кръвното налягане при

пациентите, приемащи само валсартан, се понижава с 6,6 mmHg след осем седмици в сравнение с

9,6 и 11,4 mmHg при пациентите, добавящи съответно 5 или 10 mg амлодипин. При пациентите,

приемащи само амлодипин, се наблюдава понижение от 10,0 mmHg в сравнение с 11,8 mmHg при

пациентите, добавящи 160 mg валсартан.

Какви са рисковете, свързани с Copalia?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Copalia (наблюдавани при 1 до 10 на 100

пациенти) са главоболие, ринофарингит (възпаление на носа и гърлото), грип, хипокалемия

(ниски нива на калия в кръвта), различни видове отоци (подувания), умора, енхизома

Copalia

EMA/288281/2015

Страница 3/3

(зачервяване), астения (слабост) и горещи вълни. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Copalia, вижте листовката.

Copalia не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към амлодипин

или други лекарствени продукти от класа на „дихидропиридиновите производни“, към валсартан

или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се използва при бременни жени след първите

три месеца на бременността. Не се препоръчва употреба през първите три месеца от

бременността. Copalia не трябва да се използва при пациенти, които имат сериозни проблеми с

черния дроб или жлъчката, при пациенти с определени сърдечни проблеми и при пациенти с

тежка форма на хипотония (ниско кръвно налягане). Copalia не трябва също така да се използва в

комбинация с лекарства, съдържащи алискирен (използвани за лечение на есенциална

хипертония), при пациенти с диабет тип 2 или с умерено или тежко бъбречно увреждане. За

пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Copalia е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Copalia са по-големи от рисковете, и препоръча да му бъде издадено

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Copalia:

На 16 януари 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Copalia, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Copalia може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Copalia прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Copalia 5 mg/80 mg филмирани таблетки

Copalia 5 mg/160 mg филмирани таблетки

Copalia 10 mg/160 mg филмирани таблетки

амлодипин/валсартан (amlodipine/valsartan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Copalia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Copalia

Как да приемате Copalia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Copalia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Copalia и за какво се използва

Copalia таблетки съдържат две вещества, наречени амлодипин и валсартан. И двете вещества

спомагат за контрола на високото кръвно налягане.

Амлодипин принадлежи към групата вещества, наречени “калциеви антагонисти”.

Амлодипин спира преминаването на калция през калциевите канали в стената на

кръвоносните съдове, което предотвратява свиването на кръвоносните съдове.

Валсартан принадлежи към групата вещества, наречени “ангиотензин-II рецепторни

антагонисти”. Ангиотензин II се произвежда от тялото и предизвиква свиване на

кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното налягане. Валсартан

действа чрез блокиране на ефекта на ангиотензин II.

Това означава, че и двете вещества спомагат за спиране на свиването на кръвоносните съдове.

В резултат на това кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Copalia се използва за лечение на повишено кръвно налягане при възрастни, чието кръвно

налягане не се контролира достатъчно добре със самостоятелен прием на амлодипин или

валсартан.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Copalia

Не приемайте Copalia

ако сте алергични към амлодипин или други калциеви антагонисти. Това може да

включва сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.

ако сте алергични към валсартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6). Ако смятате, че сте алергични, говорете с Вашия лекар преди да

приемете Copalia.

ако имате тежки чернодробни проблеми или проблеми с жлъчката, като билиарна цироза

или холестаза.

ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре да избягвате употребата на Copalia при ранна

бременност, вижте раздел „Бременност”).

ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония).

ако имате стеснение на аортната клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние

при което сърцето не е в състояние да достави достатъчно кръв на тялото).

ако имате сърдечна недостатъчност след инфаркт.

ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за

понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас, не приемайте Copalia и съобщете на

Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да приемете Copalia:

ако сте били болни (повръщане или диария).

ако имате чернодробни или бъбречни проблеми.

ако сте претърпели бъбречна трансплантация или Ви е било казано, че имате стеснение

на бъбречните артерии.

ако имате заболяване, засягащо надбъбречната жлеза, наречено “първичен

хипералдостеронизъм”.

ако сте имали сърдечна недостатъчност или инфаркт. Следвайте внимателно указанията

на Вашия лекар за началната доза. Възможно е също така Вашият лекар да изследва

бъбречната Ви функция.

ако Вашият лекар Ви е казал, че имате стеснение на клапите на сърцето (наречено

“аортна или митрална стеноза”) или, че дебелината на сърдечния мускул е увеличена над

нормата (наречено “обструктивна хипертрофична кардиомиопатия”).

ако сте имали оток, особено в областта на лицето или гърлото, докато сте приемали

други лекарства (включително инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим). Ако

получите такива симптоми, спрете приема на Copalia и се свържете веднага с Вашия

лекар. Не трябва никога повече да приемате Copalia.

ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно

налягане:

ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате

бъбречни проблеми, свързани с диабета.

алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и

количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте

Copalia”.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за вас, съобщете на Вашия лекар преди да

приемете Copalia.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Copalia при деца и юноши (на възраст под 18 години).

Други лекарства и Copalia

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата

Ви и/или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да се наложи да спрете приема

на едно от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, изброени по-долу:

ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не

приемайте

Copalia” и “Предупреждения и предпазни мерки”);

диуретици (вид лекарства наречени още “отводняващи таблетки”, които повишават

количеството на произведената урина);

литий (лекарство, използвано за лечение на някои видове депресия);

калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи

калий или други вещества, които могат да повишат стойностите на калий;

някои видове болкоуспокояващи, наречени нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС) или селективни циклооксигеназа 2 инхибитори (СОХ-2 инхибитори). Вашият

лекар може да поиска да провери бъбречната Ви функция;

антиконвулсанти (напр. карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин,

примидон);

жълт кантарион;

нитроглицерин и други нитрати или други вещества, наречени “вазодилататори”;

лекарства, използвани за ХИВ/СПИН (напр. ритонавир, индинавир, нелфинавир);

лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции (напр. кетоконазол, итраконазол);

лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (като рифампицин,

еритромицин, кларитромицин, талитромицин);

верапамил, дилтиазем (лекарства за сърце);

симвастатин (лекарство, използвано за контрол на високия холестерол);

дантролен (инфузия при тежки отклонения в телесната температура);

лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърляне на трансплантат (циклоспорин).

Copalia с храна и напитки

Хората, които приемат Copalia, не трябва да консумират грейпфрут или да пият сок от

грейпфрут. Причината за това е, че грейпфрутът и сокът от грейпфрут могат да доведат до

повишаване на плазмените нива на активното вещество амлодипин, което от своя страна може

да доведе до непредвидимо засилване на антихипертензивния ефект на Copalia.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или е възможно да

забременеете. По правило Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Copalia преди да

забременеете или в момента, в който разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да вземете

друго лекарство вместо Copalia. Copalia не се препоръчва при ранна бременност (първите

3 месеца) и не трябва да се приема при бременност след 3-ия месец, тъй като може да причини

сериозна вреда на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Информирайте Вашия лекар ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Доказано е, че

амлодипин преминава в кърмата в малки количества. Лечението с Copalia не се препоръчва на

майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако имате желание да

кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да Ви накара да се чувствате замаяни. Това може да повлияе

способността Ви за добра концентрация. Следователно, ако не сте сигурни как ще ви повлияе

това лекарство, не шофирайте и не работете с машини, както и не извършвайте други дейности,

изискващи концентрация.

3.

Как да приемате Copalia

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар. Това ще Ви помогне да постигнете най-добрите резултати и ще

понижи риска от нежелани реакции.

Обичайната доза на Copalia е една таблетка дневно.

За предпочитане е да приемате таблетката по едно и също време всеки ден.

Приемете таблетката през устата с чаша вода.

Може да приемате Copalia със или без храна. Не приемайте Copalia заедно с грейпфрут

или сок от грейпфрут.

В зависимост от това как се повлиявате от лечението, Вашият лекар може да предложи

повишаване или понижаване на дозата.

Не надвишавайте предписаната доза.

Copalia и пациенти в старческа възраст (65 години и повече)

Необходимо е внимание при повишение на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Copalia

Ако сте приели прекалено много таблетки Copalia, или ако някой друг е приел Вашите

таблетки, консултирайте се с лекар незабавно.

Ако сте пропуснали да приемете Copalia

Ако сте пропуснали да приемете това лекарство, приемете го веднага, когато се сетите. След

това приемете следващата доза в обичайното за това време. Ако обаче почти е наближило

времето за следващата доза, не приемайте дозата, която сте пропуснали. Не вземайте двойна

доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Copalia

Спирането на лечението с Copalia може да доведе до влошаване на Вашето заболяване. Не

спирайте да приемате Вашето лекарство, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакци могат да бъдат сериозни и да изискват незабавна медицинска

помощ:

Малко на брой пациенти са изпитали следните сериозни нежелани реакции

(могат да засегнат

до 1 на 1 000 човека)

Ако настъпи някоя от следните нежелани лекарствени реакции,

информирайте Вашия лекар незабавно:

Алергична реакция със симптоми като обрив, сърбеж, подуване на лицето или устните и езика,

затруднено дишане, ниско кръвно налягане (усещане за прималяване и световъртеж).

Други възможни нежелани реакции на Copalia:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

Грип; запушен нос, зачервено гърло и

дискомфорт при преглъщане; главоболие; подуване на ръцете, дланите, краката, глезените или

стъпалата; уморяемост; астения (слабост); зачервяване и усещане за затопляне на лицето и/или

врата.

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Замаяност; гадене и болка в корема; сухота в

устата; сънливост, тръпнене или мравучкане по дланите или ходилата; световъртеж; ускорена

сърдечна дейност, включително сърцебиене; замаяност при изправено положение; кашлица;

диария; запек; кожен обрив, зачервяване на кожата; подуване на ставите, болки в гърба; болка в

ставите.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека):

Усещане за безпокойство; шум в ушите

(тинитус); прималяване; отделяне на повече урина от нормалното или усещане на повече

позиви за уриниране; невъзможност за поддържене на ерекцията; усещане за тежест; понижено

кръвно налягане със симптоми като замаяност, световъртеж; повишено изпотяване; кожни

обриви по цялото тяло; сърбеж; мускулни спазми.

Ако някоя от тези нежелани реации стане сериозна, моля уведомете Вашия лекар.

Нежелани реакции, съобщавани при самостоятелно приложение на амлодипин или

валсартан, които не се наблюдават при Copalia или се наблюдават с по-висока честота,

отколкото при Copalia:

Амлодипин

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно, ако имате някои от следващите много редки,

но сериозни нежелани реакции след употребата на това лекарство:

Внезапно хриптене, болка в гърдите, задух или затруднено дишане.

Подуване на клепачите, лицето или устните.

Подуване на езика и гърлото, което много затруднява дишането.

Тежки кожни реакции, включително силен кожен обрив, уртикария, зачервяване на

кожата на цялото тяло, силен сърбеж, мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление

на лигавиците (синдром на Стивънс Джонсън, токсична епидермална некролиза) или

други алергични реакции.

Инфаркт, нарушен сърдечен ритъм.

Възпален панкреас, който може да причини силна коремна болка и болка в гърба,

придружени от тежко неразположение.

Съобщавани са следните нежелани реакции. Ако някои от тях Ви причиняват проблеми или

продължават повече от една седмица, трябва да се свържете с Вашия лекар.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

Замаяност, сънливост; сърцебиене; зачервяване

на лицето, подуване на глезените (оток); коремна болка, гадене.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Промени

в настроението, тревожност,

депресия, безсъние, тремор, промени във вкуса, прималяване, загуба на усещане за болка;

зрителни нарушения, увреждане на зрението, звън в ушите; ниско кръвно налягане;

кихане/хрема, причинени от възпаление на лигавицата на носа (ринит); нарушено

храносмилане, повръщане; косопад, усилено потене, кожен сърбеж, промяна в цвета на кожата;

нарушено уриниране, чести позиви за уриниране през нощта, увеличена честота на уриниране;

невъзможност за получаване на ерекция; дискомфорт или нараставане на гърдите при мъжете,

болка, общо неразположение, мускулна болка, мускулни крампи; увеличаване или намаляване

на телесното тегло.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека):

Обърканост.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека):

Намален брой бели кръвни клетки,

намален брой тромбоцити в кръвта, който може да доведе до необичайна поява на синини или

лесно кървене (увреждане на червените кръвни клетки); повишена кръвна захар

(хипергликемия); подуване на венците, подуване на корема (гастрит); нарушена чернодробна

функция, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (жълтеница),

повишение на чернодробните ензими, което може да повлияе някои лабораторни изследвания;

повишено напрежение в мускулите; възпаление на кръвоносните съдове, често съпроводено с

кожен обрив, чувствителност към светлина; нарушения, включващи скованост, треперене и/или

двигателни нарушения.

Валсартан

С неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка на честотата):

Понижаване на броя на червените кръвни клетки, температура, възпалено гърло или

образуване на язви в устата в резултат на инфекции; спонтанно кървене или получаване на

синини; високи нива на калия в кръвта; отклонения в показателите при изследвания за

чернодробната функция; намалена или силно намалена бъбречна функция; подуване предимно

в областта на лицето и гърлото; мускулни болки; обрив, виолетово-червени петна; температура;

сърбеж; алергични реакции; образуване на мехури по кожата (признак на заболяване, наречено

булозен дерматит).

Ако имате някоя от тези нежелани реакции, моля информирайте Вашия лекар веднага.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Copalia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера.

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте опаковки на Copalia, които са повредени или имат белези на подправяне.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Copalia

Copalia 5 mg/80 mg филмирани таблетки

Активните вещества на Copalia са амлодипин (като амлодипин безилат) и валсартан. Всяка

таблетка съдържа 5 mg амлодипин и 80 mg валсартан.

Другите съставки са микрокристална целулоза; кросповидон (тип A); колоиден безводен

силициев диоскид; магнезиев стеарат; хипромелоза (заместващ тип 2910 (3 mPa.s));

макрогол 4000; талк, титанов диоксид (E171); жълт железен оксид (E172).

Copalia 5 mg/160 mg филмирани таблетки

Активните вещества на Copalia са амлодипин (като амлодипин безилат) и валсартан. Всяка

таблетка съдържа 5 mg амлодипин и 160 mg валсартан.

Другите съставки са микрокристална целулоза; кросповидон (тип A); колоиден безводен

силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; хипромелоза (заместващ тип 2910 (3

mPa.s)); макрогол 4000; талк, титанов диоксид (E171); жълт железен оксид (E172).

Copalia 10 mg/160 mg филмирани таблетки

Активните вещества на Copalia са амлодипин (като амлодипин безилат) и валсартан. Всяка

таблетка съдържа 10 mg амлодипин и 160 mg валсартан.

Другите съставки са микрокристална целулоза; кросповидон (тип A); колоиден безводен

силициев диоксид; магнезиев стеарат; хипромелоза (заместващ тип 2910 (3 mPa.s));

макрогол 4000; талк, титанов диоксид (E171); жълт железен оксид (E172); червен железен

оксид (Е172).

Как изглежда Copalia и какво съдържа опаковката

Copalia 5 mg/80 mg са тъмножълти, кръгли таблетки с надпис “NVR” от едната страна и “NV”

от другата. Приблизителна големина: диаметър 8,20 mm.

Copalia 5 mg/160 mg са тъмножълти, овални таблетки, с надпис “NVR” от едната страна и

“ECE” от другата. Приблизителна големина: 14,2 mm (дължина) x 5,7 mm (ширина).

Copalia 10 mg/160 mg са светложълти, овални таблетки, с надпис “NVR” от едната страна и

“UIC” от другата. Приблизителна големина: 14,2 mm (дължина) x 5,7 mm (ширина).

Copalia е наличен в опаковки, съдържащи 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 и 280 таблетки и в съставни

опаковки, включващи 4 картонени кутии, всяка съдържаща 70 таблетки или 20 картонени

кутии, всяка съдържаща 14 таблетки. Всички опаковки се предлагат със стандартни блистери;

опаковките, съдържащи 56, 98 и 280 таблетки се предлагат също така и с перфорирани

еднодозови блистери.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Испания

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 976 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 12 11 11

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Bialport-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis s.Slovakia r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu