Clopidogrel ratiopharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Archie Samuel s.r.o.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-09-23

Листовка

                20
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel ratiopharm 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като безилат)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
7 филмирани таблетки
14 филмирани таблетки
28 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналния блистер,
за да се предпази от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИК
А НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel ratiopharm 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (
_clopidogrel_
) (като безилат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,80 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойно изпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за предпазване от атеротромботични
инциденти при:

Пациенти с анамнеза за миокарден
инфаркт (от няколко дни до 35 дни),
исхемичен
инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.
За допълнит
елна информ
ация вижте точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка

Възрастни и лица в старческа възраст
Клопидогрел трябва да се прилага като
единична дневна доза от 75 mg.
Ако е пропусната доза:
-
В рамките на по-малко от 12 часа след
редовно определ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-12-2013
Листовка Листовка чешки 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-12-2013
Листовка Листовка датски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-12-2013
Листовка Листовка немски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-12-2013
Листовка Листовка естонски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-12-2013
Листовка Листовка гръцки 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-12-2013
Листовка Листовка английски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-12-2013
Листовка Листовка френски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-12-2013
Листовка Листовка италиански 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2013
Листовка Листовка латвийски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2013
Листовка Листовка литовски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-12-2013
Листовка Листовка унгарски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-12-2013
Листовка Листовка малтийски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2013
Листовка Листовка полски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-12-2013
Листовка Листовка португалски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2013
Листовка Листовка румънски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-12-2013
Листовка Листовка словашки 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-12-2013
Листовка Листовка словенски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-12-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2013
Листовка Листовка фински 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-12-2013
Листовка Листовка шведски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-12-2013
Листовка Листовка норвежки 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-12-2013
Листовка Листовка исландски 12-12-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите