Veregen 10 % ointment

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
16-05-2022

Sẵn có từ:

Meditrina Pharmaceuticals LTD

Mã ATC:

D06BB12

Liều dùng:

10 % ointment

Tóm tắt sản phẩm:

Veregen, 10% ointment x 15 g, x 30 g

Ngày ủy quyền:

2015-09-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này