Tammex Akut 2 mg hard capsules

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
13-02-2020

Thành phần hoạt chất:

Лоперамид

Sẵn có từ:

DH-norm s.r.o.

Mã ATC:

A07DA3

INN (Tên quốc tế):

Loperamide

Liều dùng:

2 mg hard capsules

Tóm tắt sản phẩm:

Tammex Akut, 2 mg capsules, hard x 10; x 20;

Ngày ủy quyền:

2015-09-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này