Palexia Retard 150 mg prolonged - release tablets 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
16-03-2016

Thành phần hoạt chất:

Тапентадол

Sẵn có từ:

Grunenthal GmbH

Mã ATC:

N02AX6

INN (Tên quốc tế):

Tapentadol

Liều dùng:

150 mg prolonged - release tablets 

Tóm tắt sản phẩm:

Palexia retard, 150 mg prolonged - release tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 56; x 60; x 90; x 100; x 10 x 1; x 14 x 1; x 20 x 1; x 28 x 1; x 30 x 1; x 50 x 1; x 56 x 1; x 60 x 1; x90x1;x100x

Ngày ủy quyền:

2015-01-08

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này