Oxygen medicinal liquid Sol 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
30-08-2022

Sẵn có từ:

SOL S.p.A.

Mã ATC:

V03AN1

Liều dùng:

100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

Tóm tắt sản phẩm:

Oxygen medicinal liquid SOL, 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic wessel

Ngày ủy quyền:

2015-09-03

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này