Fulvestrant Sandoz 250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2022

Sẵn có từ:

Sandoz d.d.

Mã ATC:

L02BA3

Liều dùng:

250 mg/5 ml solution for injection in pre - filled syringe

Tóm tắt sản phẩm:

Fulvestrant Sandoz, 250 mg/ 5 ml solution for injection in pre-filled syringe x1 x 5 ml;x 2 x 5 ml;

Ngày ủy quyền:

2015-10-06

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này