ESTEEM DRY ALL

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                ESTEEM DRY ALL
913640-07
1 / 8
:
ESTEEM DRY ALL
:
:
:
:
0.013 % - 0.053 %
:
20.04.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
oxirane, methyl-, polymer with oxirane
9003-11-6
5 - 10
-
68002-97-1
5 - 10
ESTEEM DRY ALL
913640-07
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
3 / 8
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
3.17
100 %
4.0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.007 - 1.027
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
5 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
6 / 8
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
15.76 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
oxirane, methyl-, polymer with oxirane
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
-
48 h :
EC50
> 0.1 mg/l :
ESTEEM DRY ALL
913640-07
7 / 8
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
IMDG/
(
:
20.04.2017
:
1.0
ESTEEM DRY ALL
913640-07
8 / 8
:
Regulatory Affairs
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu