Confidence BE urostomy bag with cover on both sides, standard

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:

Salts Healthcare

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Tóm tắt sản phẩm:

BNF: ; GTIN: 5035706087623

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này