Alvoclav 875mg/125mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
25-01-2018

Sẵn có từ:

Alvogen IPCo S.ar.l

Mã ATC:

J01CR2

Liều dùng:

875mg/125mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Alvoclav, 875mg/125mg film-coated tablets x4;x5;x6;x7;x8;x10;x12;x14;x15;x16;x20;x21;x25;x30;x35;x40;x50;x100;x500

Ngày ủy quyền:

2015-05-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này