Ciloxan 3 mg/ml øredråber, opløsning

Данія - данська - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, VANDFRIT
Доступна з:
Paranova Danmark A/S
Код атс:
S02AA15
ІПН (Міжнародна Ім'я):
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, WATERFRIT
Дозування:
3 mg/ml
Фармацевтична форма:
øredråber, opløsning
Статус Авторизація:
Markedsført
Кількість Авторизація:
54568
Дата Авторизація:
2014-12-08

Прочитайте повний документ

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciloxan

3 mg/ml øredråber, opløsning

ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ciloxan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan

3. Sådan skal du bruge Ciloxan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ciloxan er et antibiotikum. Det anvendes til behandling af akut betændelse (infektion) i øregangen og det ydre øre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CILOXAN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Ciloxan:

– Hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciloxan (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ciloxan.

Brug kun Ciloxan til at dryppe i øret/ørerne.

Rådfør dig med lægen:

Hvis du bemærker de første tegn på hududslæt eller nogen anden overfølsomhedsreaktion, herunder nældefeber, kløe eller åndedrætsproblemer,

skal du stoppe behandlingen og straks kontakte din læge. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, kan omgående behandling være nødvendig.

Hvis du får åndedrætsbesvær, ring 112.

Hvis dine symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage, skal du kontakte din læge. Du kan blive mere modtagelig for andre betændelser

(infektioner) når du bruger denne medicin, især efter langvarig brug.

Hvis du er ældre, eller hvis du tager medicin kaldet ”kortikosteroider”, der anvendes til behandling af f.eks. smerter og inflammation, astma eller

hudproblemer, har du en højere risiko for at få seneproblemer under behandling med Ciloxan. Hvis du får en betændelseslignende tilstand

(inflammation) skal du straks stoppe behandlingen og kontakte din læge.

Hvis du får smerter, bliver hævet eller får en betændelseslignende tilstand (inflammation) i senerne, mens du bruger Ciloxan eller kort efter, skal

du stoppe behandlingen og kontakte din læge.

Når du bruger Ciloxan, skal du beskytte dig mod solen. Hvis du får en hudreaktion, skal du kontakte din læge. Brug af antibiotika kan medføre, at

huden bliver lysfølsom.

Omhyggelig lægekontrol er nødvendig.

Børn

Ciloxan må kun anvendes til børn under 1 år efter klar aftale med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Ciloxan

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der forventes ingen interaktioner mellem Ciloxan og andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Brug ikke Ciloxan, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt

Amning

Brug ikke Ciloxan, hvis du ammer, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ciloxan indeholder benzalkoniumchlorid

Ciloxan indeholder 0,06 mg benzalkoniumchlorid pr. ml opløsning, svarende til 0,06 mg/ml. Benzalkoniumchlorid kan irritere huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CILOXAN

Brug altid Ciloxan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteks personalet.

Ciloxan

er et registreret varemærke,

der tilhører Novartis AG.

122238P006

12/2018

Den anbefalede dosis er

Voksne: 4 dråber i øregangen 2 gange daglig - morgen og aften.

Brug til børn og unge

Børn over 1 år: 3 dråber i øregangen 2 gange daglig - morgen og aften.

Hvis du bruger meché/otowick, skal du første gang bruge dobbelt dosis (dvs. 6 dråber til børn og 8 dråber til voksne).

Brug kun Ciloxan til at dryppe i øret/ørerne.

Sådan bruger du Ciloxan korrekt

Hent flasken med Ciloxan.

Vask dine hænder, og sæt dig evt. foran et spejl.

Skru hætten af flasken.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.

Læg dig ned med det betændte øre opad.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øregangen.

Undgå at berøre øret, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øredråberne i flasken.

Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til.

Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe Ciloxan ad gangen.

10. Hvis du bruger Ciloxan i begge ører, gentages trinnene 4 - 9 for det andet øre.

11. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

Hvis dråben ikke kommer ind i øret, så prøv igen.

Hvis du har brugt for meget Ciloxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ciloxan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Ved overdosering kan øret/ørerne skylles med lunkent vand.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge Ciloxan, kontakt din læge. Der forventes dog ingen alvorlige komplikationer.

Hvis du har glemt at bruge Ciloxan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis

over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Ciloxan

Du må ikke holde op med at bruge Ciloxan før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet.

Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Reaktioner i øret:

Øresmerter, tilstoppede ører, væskende ører og kløe i øret.

Øvrige bivirkninger:

Hovedpine, eksem eller irritation af huden,

feber.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede):

Allergi.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Ringen for ørerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Ciloxan utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 ° C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i original karton for at beskytte mod lys.

Ciloxan skal kasseres 4 uger efter åbning.

Brug ikke Ciloxan efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ciloxan indeholder:

– Aktivt stof: Ciprofloxacinhydrochlorid 3,5 mg/ml svarende til ciprofloxacin base 3,0 mg/ml.

– Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumacetattrihydrat (E262), eddikesyre, mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyre/

natriumhydroxid (til pH-justering) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Ciloxan er en klar farveløs opløsning.

Ciloxan findes i pakningsstørrelserne 1 x 5 ml og 2 x 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2018.

Прочитайте повний документ

4. marts 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Ciloxan, øredråber, opløsning (Paranova)

0.

D.SP.NR.

08866

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ciloxan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 3,5 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 3,0 mg ciprofloxacin

base/ml.

Hjælpestoffer: 1 ml opløsning indeholder 0,06 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øredråber, opløsning (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne og børn over 1 år

Behandling af dyrkningsverificeret moderat til alvorlig akut otitis externa, når de identificerede

bakterier er følsomme for ciprofloxacin.

Der henvises til den officielle vejledning om korrekt anvendelse af antibakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn over 1 år

Dosis til voksne er 4 dråber Ciloxan 2 gange daglig i øregangen.

Dosis til børn er 3 dråber Ciloxan 2 gange daglig i øregangen.

Patienter, der bruger méche/otowick, skal have dobbelt dosis ved den første administration

(dvs. 6 dråber til børn og 8 dråber til voksne).

Nedsat lever- og nyrefunktion

Ciloxan er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer.

dk_hum_54568_spc.doc

Side 1 af 8

Indgivelsesmåde

Til anvendelse i øret.

For at undgå kontaminering af dråbespidsen og indholdet skal man være opmærksom på ikke

at berøre øret, den ydre øregang, omgivende område eller andre overflader med spidsen af

flasken.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ciprofloxacin, andre quinoloner, eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kun til anvendelse i øret.

Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede efter

den første dosis, er observeret hos patienter i behandling med systemisk administreret

quinoloner. Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, snurrende

følelse, ødem i svælg eller ansigt, dyspnø, urticaria og kløe. Kun få patienter havde tidligere

oplevet overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.8).

Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner over for ciprofloxacin kan kræve omgående

behandling. Ilt- og luftvejsbehandling bør gives, hvis det er klinisk indiceret.

Behandling med ciprofloxacin skal seponeres ved første forekomst af hududslæt eller andre

tegn på overfølsomhedsreaktioner.

Som ved alle antibakterielle præparater kan brug af dette produkt (især langvarig eller

gentagen behandling) føre til overvækst af ikke-følsomme bakteriestammer eller svampe. Hvis

der opstår superinfektion, skal passende behandling igangsættes.

Senebetændelse og ruptur kan forekomme ved systemisk behandling med fluoroquinoloner,

herunder ciprofloxacin, især hos ældre patienter og hos dem, der samtidig bliver behandlet med

kortikosteroider. Derfor bør behandling med Ciloxan øredråber seponeres ved det første tegn

på senebetændelse (se pkt. 4.8).

Ved anvendelse i øret er hyppig medicinsk overvågning påkrævet for i tide at kunne beslutte,

om der eventuelt er behov for andre terapeutiske foranstaltninger.

Moderat til alvorlig fototoksicitet svarende til overdreven solskoldning er set hos patienter,

som blev udsat for direkte sollys, under systemisk behandling med quinoloner. Overdreven

sollys bør undgås. Behandling bør stoppes, hvis der opstår fototoksicitet (se pkt. 4.8).

Ciloxan indeholder benzalkoniumchlorid, som kan irritere huden.

Børn

Ciloxan øredråbers sikkerhed og virkning blev bestemt hos pædiatriske patienter i alderen 1 år

og derover i kontrollerede kliniske forsøg. Selv om der er meget begrænsede data til rådighed

fra patienter under et år, som er behandlet for akut otitis externa, er der ingen forskelle i

sygdomsforløbet hos denne population, som ville udelukke brug af dette produkt til patienter

på under et år. På basis af de meget begrænsede data bør den ordinerende læge veje fordele ved

dk_hum_54568_spc.doc

Side 2 af 8

brug op mod de kendte og mulige ukendte risici, når han/hun ordinerer til patienter på under 1

år.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

På grund af den lave systemiske koncentration af ciprofloxacin, når lægemidlet administreres

topikalt i øret (se pkt. 5.2), forventes der ingen lægemiddelinteraktioner.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført studier i mennesker til vurdering af effekten af topikalt administreret

ciprofloxacin på fertilitet.

Fertilitetsstudier i rotter ved orale doser af ciprofloxacin på op til 600 mg/kg/dag (svarende til

doseringer på ca. 4000 gange den maksimalt anbefalede okulære dosis til mennesker på 24 µg/kg/

dag, baseret på mg/m

) har ikke vist at have effekt på fertilitet eller reproduktion (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af Ciloxan øredråber til gravide kvinder.

Dyreforsøg med ciprofloxacin viser ikke direkte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Systemisk eksponering for

ciprofloxacin efter topikal anvendelse forventes at være lav. Af sikkerhedsmæssige årsager

frarådes brugen af Ciloxan øredråber under graviditet, medmindre den terapeutiske fordel

forventes at opveje den potentielle risiko for fostret.

Amning

Ciprofloxacin udskilles i human mælk efter oral administration. Det er ukendt, om

ciprofloxacin administreret topikalt i øret udskilles i human mælk. En risiko for det ammede

barn kan dog ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed, når Ciloxan øredråber

administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ciloxan påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der er ingen kendte virkninger af Ciloxan på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske undersøgelser var de hyppigste bivirkninger kløe i øret og øreflåd, som optrådte hos

næsten 1 % af patienterne.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er klassificeret i overensstemmelse med den følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt (kan

ikke vurderes ud fra de tilgængelige data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Bivirkningerne er indhentet fra kliniske undersøgelser og ved overvågning efter

markedsføring.

dk_hum_54568_spc.doc

Side 3 af 8

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med anvendelse af Ciloxan i øret:

Systemorganklasser

I henhold til MedDRA (v.15.1)

Nervesystemet

Ikke almindelig: hovedpine

Øre og labyrint

Ikke almindelig: øresmerter, tilstopning i øret,

øreflåd, kløe i øret

Ikke kendt: tinnitus

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: dermatit

Immunsystemet

Sjælden: overfølsomhed

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig: pyreksi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ved lokal applikation af fluoroquinoloner (generaliseret) kan der i meget sjældne tilfælde opstå

udslæt, toksisk epidermal nekrolyse, eksfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom og

urticaria.

Ved anvendelse i øret er indholdsstofferne sjældent sensibiliserende. Men som ved ethvert stof,

der påføres huden, kan der altid forekomme en allergisk reaktion på et eller flere af

indholdsstofferne.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede efter

den første dosis, er observeret hos patienter i behandling med systemisk administreret

quinoloner. Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, snurrende

følelse, ødem i svælg eller ansigt, dyspnø, urticaria og kløe.

Der er rapporteret tilfælde af ruptur af skulder-, hånd- og akillessener eller andre sener, der

krævede kirurgisk intervention eller resulterede i længerevarende invaliditet hos patienter i

systemisk behandling med fluoroquinoloner. Undersøgelser og erfaring med fluoroquinoloner

efter markedsføring viser, at risikoen for at få disse rupturer kan øges hos patienter, der får

kortikosteroider, især hos ældre patienter og i sener, der udsættes for høj belastning, herunder

akillessenen.

Til dato har kliniske data og data efter markedsføringen ikke vist nogen klar forbindelse

mellem topisk anvendelse og muskuloskeletale og bindevævsbivirkninger.

Moderat til alvorlig fototoksicitet er observeret hos patienter i behandling med systemiske

quinoloner.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af

Ciloxan 3 mg/ml øredråber blev bestemt hos 193 børn i alderen

1-12 år. Der er ikke rapporteret om nogen alvorlige bivirkninger hos disse patienter.

dk_hum_54568_spc.doc

Side 4 af 8

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

Ved overdosering kan øret skylles med lunkent vand.

Grundet præparatets karakteristika forventes der ingen toksisk virkning ved en overdosering af

lægemidlet i øret. Det samme gælder i tilfælde af utilsigtet indtagelse af flaskens indhold.

Behandling af en overdosering er symptomatisk og støttende.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 02 AA 15. Otologiske antiinfektionsmidler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ciloxan øredråber indeholder fluoroquinolonen ciprofloxacin. Ciprofloxacins cidale og

hæmmende aktivitet over for bakterier skyldes en inaktivering af med DNA-gyrase, et enzym,

der er nødvendigt for bakteriers DNA-syntese. Derfor kan den vitale information fra

bakteriekromosomer ikke overføres, hvilket forårsager en nedbrydning af den bakterielle

metabolisme. Ciprofloxacin har in vitro-aktivitet over for en lang række grampositive og

gramnegative bakterier: de anaerobe er mindst følsomme.

Resistensmekanisme

Resistens over for fluoroquinoloner, især ciprofloxacin, kræver signifikant genetisk forandring

i mindst en ud af fem væsentlige bakterielle mekanismer: a) enzymer til DNA-syntese, b)

beskyttende proteiner, c) cellepermeabilitet, d) lægemiddeleffluks eller e) plasmid-medieret

aminoglykosid 6’-N-acetyltransferase, AAC (6’)-Ib.

Fluoroquinoloner, herunder ciprofloxacin, adskiller sig med hensyn til kemisk struktur og

virkningsmekanisme fra aminoglykosider, ß-lactam-antibiotika, makrolider, tetracykliner,

sulfonamider, trimethoprim og chloramphenicol. Derfor kan organismer, der er resistente over

for disse lægemidler, være følsomme over for ciprofloxacin.

Breakpoints

Der findes ingen officielle breakpoints for ciprofloxacin ved topikal anvendelse i øret, og

selvom systemiske breakpoints har været anvendt, er deres relevans for topikal behandling

tvivlsom. I henhold til EUCAST er følgende MIC-breakpoints anvendt for dette antibiotikum:

Staphylococcus-arter

1 mg/l, R ≥ 1 mg/l

dk_hum_54568_spc.doc

Side 5 af 8

Pseudomonas aeruginosa

0,5 mg/l, R ≥ 1 mg/l

Følsomhed over for ciprofloxacin

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tid for udvalgte arter, og

lokale oplysninger om resistens anbefales, særligt i tilfælde af svære infektioner. Der bør i

nødvendigt omfang søges ekspertrådgivning, hvis den lokale prævalens af resistens er af en

sådan karakter, at lægemidlets virkning ved nogle typer infektioner er tvivlsom.

Almindeligvis følsomme arter

Aerobe grampositive mikroorganismer

Ingen

Aerobe gramnegative mikroorganismer:

Pseudomonas aeruginosa

Andre mikroorganismer:

Ingen

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe grampositive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus

Aerobe gramnegative mikroorganismer:

Ingen

Andre mikroorganismer:

Ingen

Organismer med medfødt resistens

Aerobe grampositive mikroorganismer:

Ingen

Aerobe gramnegative mikroorganismer:

Ingen

Andre mikroorganismer:

Ingen

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos børn med otitis media og tubulationsdræn, som blev behandlet med ciprofloxacin 3 mg/ml

opløsning (3 dråber 3 gange daglig i 14 dage), blev der ikke detekteret plasmakoncentrationer

af ciprofloxacin (kvantifikationsgrænse 5 ng/ml). Hos børn med suppurativ otitis med

perforeret trommehinde, som blev behandlet med ciprofloxacin 2 mg/ml opløsning (2 gange

daglig i 7-10 dage), blev der ikke detekteret plasmakoncentrationer af ciprofloxacin op til

kvantifikationsgrænsen på 5 ng/ml. Der forventes ingen signifikant systemisk passage af

ciprofloxacin under normale anvendelsesforhold.

Hos chinchilla fordeles ciprofloxacin, ved intramuskulær injektion, i plasma og væsken i

mellemøret og trænger igennem til det indre øre efter applikation lokalt i mellemøret.

Ciprofloxacins systemiske farmakokinetiske egenskaber er blevet grundigt undersøgt.

Ciprofloxacin distribueres i vid udstrækning til kroppens væv, hvor vævskoncentrationerne

typisk er større end plasmaniveauerne. Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady-state

er 1,7-2,7 l/kg. Serumprotein-bindingen er 16-43 %. Ciprofloxacins halveringstid i serum er 3-

5 timer. Efter oral administration af enkeltdoser fra 250 til 750 mg til voksne med en normal

nyrefunktion udskilles 15-50 % af dosen i urinen som uomdannet stof, og 10-15 % som

metabolitter inden for 24 timer. Både ciprofloxacin og dets fire primære metabolitter udskilles

i urinen og fæces. Ciprofloxacins renale clearance er typisk 300-479 ml/minut. Ca. 20-40 % af

dosen udskilles i fæces som uomdannet stof og metabolitter inden for 5 dage.

dk_hum_54568_spc.doc

Side 6 af 8

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ciprofloxacin og andre quinoloner har efter administration vist sig at forårsage ledsygdom hos

dyrebørn hos de fleste arter. Mængden af brusk, der er berørt, har vist sig at afhænge af alder,

art og dosis. Ved 30 mg/kg ciprofloxacin var effekten på leddene minimal. Denne dosis er 270

gange større end den foreslåede kliniske dosis til behandling af øret, hvis et barn på 10 kg

behandles med 0,27 mg ciprofloxacin 2 gange daglig i hvert øre. Et øjenforsøg af 1 måneds

varighed, med Ciloxan 0,3 % øjendråber topikalt, hos beagle-hvalpe viste ingen tegn på

ledskade. Der er således ingen bevis på, at topikal formulering har effekt på de vægtbærende

led.

Unge eksemplarer af visse dyrearter (især hunde) er sensitive over for de degenerative effekter

af fluoroquinoloner, men unge voksne marsvin, som i en måned fik administreret ciprofloxacin

i mellemøret, udviste ingen stofrelaterede strukturelle eller funktionelle forandringer i cochlea-

hårcellerne og heller ingen læsioner i ossicula.

Toksikologiske studier med gentagne doser til rotter og mus viste ingen tegn på tumorigenicitet

eller carcinogenicitet. Der blev ikke observeret nogen carcinogene eller tumorigene effekter

med ciprofloxacin under langvarige carcinogenicitetsstudier ved daglige doser på op til 250 og

750 mg/kg til henholdsvis mus og rotter.

Dyreforsøg afslørede ingen embryotoksisk eller teratogen virkning. Dog sås der hos kaniner

gastrointestinale forstyrrelser, som medførte vægttab hos moderen og øgede abort-

hyppigheden.

Der er udført fertilitetsstudier i rotter ved orale doser af ciprofloxacin på op til 600 mg/kg/dag. Der

blev ikke observeret nogen effekt på fertilitet og reproduktion. Niveauet for ingen observeret

effekt (NOEL) for han- og hunrotters fertilitet blev derfor fastsat til den højeste undersøgte dosis

på 600 mg/kg/dag.

Ciprofloxacins mutagene potentiale er blevet undersøgt ved otte in vitro- og tre in vivo-

undersøgelser. Seks in vitro-test var negative, mens to var positive. Resultaterne af de tre in

vivo-test var imidlertid negative. Der er derfor ingen grund til at formode, at ciprofloxacin har

et mutagent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumacetattrihydrat (E262)

Eddikesyre

Mannitol(E421)

Dinatriumedetat

Saltsyre/natriumhydroxid (til pH-justering)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 2 år.

dk_hum_54568_spc.doc

Side 7 af 8

Åbnet: 4 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevares i original karton for at beskytte mod lys.

Land 3:

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Flaske med skruelåg.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSAFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54568

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. december 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. marts 2020

dk_hum_54568_spc.doc

Side 8 af 8

Подібні товари

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією