Enalapril "Vitabalans" 5 mg tabletter

ประเทศ: เดนมาร์ก

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

ENALAPRILMALEAT

มีจำหน่ายจาก:

Vitabalans Oy

รหัส ATC:

C09AA02

INN (ชื่อสากล):

enalapril maleate

ปริมาณ:

5 mg

แบบฟอร์มเภสัชกรรม:

tabletter

วันที่อนุญาต:

2010-09-04

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ENALAPRIL VITABALANS 5 MG TABLETTER
ENALAPRIL VITABALANS 10 MG TABLETTER
ENALAPRIL VITABALANS 20 MG TABLETTER
Enalaprilmaleat
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Vitabalans
3.
Sådan skal du tage Enalapril Vitabalans
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Enalapril Vitabalans tilhører en gruppe af lægemidler kendt som
ACE-hæmmere. Lægemidlet virker ved at
udvide blodårerne, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet
rundt til alle dele af kroppen. Dette
medfører en nedsættelse af det forhøjede blodtryk.
Enalapril Vitabalans anvendes til behandling af:
-
forhøjet blodtryk (hypertension)
-
hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor hjertet ikke kan
pumpe nok blod rundt til at dække
kroppens behov)
-
forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, før der opstår symptomer,
men hvor hjertets pumpe-
funktion er påvirket.
Lægen kan have givet dig Enalapril Vitabalans for noget andet. Følg
altid lægens anvisning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ENALAPRIL VITABALANS
TAG IKKE ENALAPRIL VITABALANS

hvis du er allergisk over for aktiv stof eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Enalapril Vitabalans
(angivet i punkt 6) eller andre ACE-hæmmere

hvis du tidligere efter brug af en ACE-hæmmer har haft en allergi
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                26. APRIL 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ENALAPRIL "VITABALANS", TABLETTER
0.
D.SP.NR.
26138
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Enalapril "Vitabalans"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Enalapril "Vitabalans" 5 mg: Tabletterne er hvide, runde, flade
tabletter med delekærv på
den ene side. Diameter på 8 mm.
Enalapril "Vitabalans" 10 mg: Tabletterne er rødbrune, runde, flade
tabletter med delekærv
på den ene side. Diameter på 8 mm.
Enalapril "Vitabalans" 20 mg: Tabletterne er lysorange, runde, flade
tabletter med
delekærv på den ene side. Diameter på 8 mm.
Tabletterne kan deles i to lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER

Behandling af hypertension.

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens.

Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med
asymptomatisk
venstre ventrikel dysfunktion (uddrivningsfraktion < 35 %) (se pkt.
5.1).
_dk_hum_43852_spc.doc_
_Side 1 af 18_
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Dosis bør tilpasses den enkelte patient og blodtryksrespons (se pkt.
4.4).
Hypertension
Initialdosis er 5 mg til (maksimalt) 20 mg afhængigt af graden af
hypertension og
patientens kliniske tilstand (se nedenfor). Enalapril administreres
én gang dagligt. Ved let
hypertension er den anbefalede initialdosis 5-10 mg. Patienter med
kraftigt aktiveret renin-
angiotensin-aldosteronsystem (f.eks. renovaskulær hypertension, salt-
og/eller
volumendepletion, dekompenseret hjertefunktion eller alvorlig
hypertension) kan opleve et
kraftigt blodtryksfald efter initialdosis. Den anbefalede initialdosis
til disse patienter er 5
mg eller mindre, og behandlingen bør initieres under lægelig
overvågning.
Ved initiering af enalaprilbehandling kan tidligere behandling med
højdosis diuretika
resultere i volumendepletion og risiko for hypotension. Den anbefalede
initialdosis til disse
patienter er 5 mg eller mindre. Om muligt bør
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้