Zyclara

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-09-2021

Aktiva substanser:
imiquimod
Tillgänglig från:
Meda AB
ATC-kod:
D06BB10
INN (International namn):
imiquimod
Terapeutisk grupp:
Antibiotika och kemoterapeutiska medel för dermatologisk användning
Terapiområde:
Keratosis; Keratosis, Actinic
Terapeutiska indikationer:
Zyclara är indicerat för topikal behandling av kliniskt typiska, icke-hyperkeratotiska, icke-hypertrofiska, synliga eller påtaglig aktinisk keratos i hela ansiktet eller skallighet hårbotten hos immunkompetenta vuxna när andra aktuella behandlingsalternativ är kontraindicerat eller mindre lämpliga.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002387
Tillstånd datum:
2012-08-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002387

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

24-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zyclara 3,75 % kräm

imikvimod

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Zyclara är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Zyclara

3. Hur du använder Zyclara

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zyclara ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zyclara är och vad det används för

Zyclara 3,75 % kräm innehåller den aktiva substansen imikvimod, som är en

immunresponsmodifierare som stimulerar immunförsvaret.

Detta läkemedel förskrivs för behandling av aktinisk keratos hos vuxna.

Det här läkemedlet stimulerar din kropps egna immunsystem så att det producerar naturliga substanser

som hjälper till med att bekämpa din aktiniska keratos.

Aktiniska keratoser uppträder som områden med grov hud som uppträder på personer som har

exponerats för stora mängder solsken under sitt liv. Dessa områden kan ha samma färg som din övriga

hud eller vara gråaktiga, rosa, röda eller bruna. Hudområdena kan vara plana och fjälliga, eller

upphöjda, grova, hårda och vårtliknande.

Det här läkemedlet ska endast användas på aktiniska keratoser i ansikte eller skalp om din läkare har

beslutat att detta är den lämpligaste behandlingen för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zyclara

Använd inte Zyclara

om du är allergisk mot imikvimod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zyclara:

om du tidigare har använt detta läkemedel eller andra liknande läkemedel med en annan

koncentration.

om du lider av autoimmuna sjukdomar

om du har genomgått en organtransplantation

om du har onormala blodvärden.

Allmänna instruktioner under behandling

Om du nyligen opererats eller behandlats medicinskt, vänta tills det behandlade området har

läkt innan du börjar använda det här läkemedlet.

Undvik kontakt med ögon, läppar och näsborrar. Vid oavsiktlig kontakt, ta bort krämen genom

att skölja med vatten.

Använd endast krämen utvärtes (på huden i ansiktet eller på skalpen).

Använd inte mer kräm än vad din läkare har förskrivit.

Täck inte det behandlade området med bandage eller andra förband efter applicering av detta

läkemedel.

Om du känner ett alltför stort obehag på det behandlade stället, tvätta bort krämen med mild

tvål och vatten. När obehaget har försvunnit kan du återuppta behandlingen enligt ditt

rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.

Använd inte sollampor eller solarier och undvik exponering för solljus så mycket som möjligt

under behandlingen med detta läkemedel. Om du vistas utomhus under dagen ska du använda

solskydd och bära skyddande kläder och bredbrättad hatt.

Lokala hudreaktioner

När du använder Zyclara kan du uppleva lokala hudreaktioner på grund av läkemedlets

verkningsmekanism på din hud. Dessa reaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd

verkan.

Medan du använder Zyclara och tills det har läkt, kommer behandlingsstället sannolikt att se

annorlunda ut jämfört med din normala hud. Det finns även risk för att befintlig inflammation kan

förvärras tillfälligt.

Det här läkemedlet kan även orsaka influensaliknande symtom (inklusive trötthet, illamående, feber,

muskel- och ledsmärta och frossa) före eller i samband med lokala hudreaktioner.

Om du får influensaliknande symtom eller obehagskänsla eller kraftig lokal hudreaktion kan ett

uppehåll på flera dagar tas. Du kan återuppta behandlingen med imikvimodkräm efter att

hudreaktionen har lagt sig. Dock ska ingen av två-veckorsbehandlingarna förlängas på grund av

missade doser eller perioder av uppehåll.

Intensiteten av lokala hudreaktioner kan vara mildare i andra behandlingsperioden än i den första

behandlingsperioden med Zyclara.

Svar på behandling kan inte bedömas på ett adekvat sätt förrän lokala hudreaktioner har lagt sig. Du

ska fortsätta din behandling som förskriven.

Det här läkemedlet kan exponera och behandla aktiniska keratoser som inte har setts eller känts av

förut, och dessa kan komma att försvinna längre fram. Du ska fullfölja hela behandlingsomgången

även om alla aktiniska keratoser förefaller vara borta.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 18 år eftersom dess säkerhet och effekt för patienter under

18 år inte har fastställts. Det finns inga tillgängliga data om användning av imikvimod på barn och

ungdomar.

Andra läkemedel och Zyclara

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om du tar immunsuppresiva läkemedel som hämmar ditt immunsystem, tala om det för din läkare

innan behandling påbörjas.

Undvik att använda Zyclara samtidigt med andra imikvimodkrämer på samma behandlingsområde.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar av att använda Zyclara under graviditet.

Djurstudier visar inte på direkt eller indirekt skadlig effekt på graviditet.

Det är inte känt om imikvimod passerar i bröstmjölk. Du ska inte använda Zyclara om du ammar eller

planerar att amma. Din läkare kommer att diskutera med dig om du ska avbryta amning eller avbryta

behandling med Zyclara.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inte någon eller endast försumbar inverkan på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner.

Zyclara innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, cetylalkohol,

stearylalkohol och bensylalkohol

Metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) kan orsaka allergiska

reaktioner (möjligen fördröjda).

Cetylalkohol och stearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

Detta läkemedel innehåller 5 mg bensylalkohol i varje dospåse. Bensylalkohol kan orsaka allergiska

reaktioner och mild lokal irritation.

3.

Hur du använder Zyclara

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Använd inte detta läkemedel förrän din läkare har visat exakt hur du ska använda

läkemedlet.

Det här läkemedlet ska endast användas mot aktiniska keratoser i ansikte och skalp.

Dosering

Applicera detta läkemedel på det berörda området en gång per dag strax före sänggående.

Högsta dagliga dos är två dospåsar (500 mg = två dospåsar om 250 mg vardera).

Detta läkemedel ska inte appliceras på större områden än ansiktet eller skalliga områden på skalpen.

Administreringssätt

Före sänggående, tvätta händerna och behandlingsområdet noga med

mild tvål och vatten. Låt händerna och behandlingsområdet torka helt

och hållet.

Öppna en ny dospåse med Zyclara strax före appliceringen och tryck

ut lite kräm på fingertoppen. Högst två dospåsar ska användas per

appliceringstillfälle.

Applicera ett tunt lager Zyclara på det berörda området. Massera

varligt in krämen i området tills krämen inte syns. Undvik kontakt

med ögon, läppar och näsborrar.

Efter applicering av krämen ska du kassera den öppnade dospåsen.

Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Låt Zyclara sitta kvar på huden i cirka åtta timmar. Du ska inte duscha

eller bada under denna tid. Täck inte behandlingsområdet med

bandage eller andra förband.

Efter cirka åtta timmar ska du tvätta området där du applicerade

Zyclara med mild tvål och vatten.

Behandlingslängd

Behandlingen startar med daglig applicering i två veckor, följt av ett behandlingsfritt uppehåll på två

veckor, och slutförs därefter med daglig applicering i ytterligare två veckor.

Om du använt för stor mängd av Zyclara

Om du har applicerat för mycket kräm tvättar du av överskottet med mild tvål och vatten.

När alla eventuella hudreaktioner har lagt sig kan du fortsätta behandlingen enligt ditt

rekommenderade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.

Om du av misstag råkat svälja detta läkemedel, kontakta omedelbart läkare.

Om du har glömt att använda Zyclara

Om du missar en dos med Zyclara, vänta tills nästa kväll med att applicera krämen och fortsätt därefter

behandlingen enligt ditt ordinerade behandlingsschema. Krämen ska inte appliceras mer än en gång

per dag. Varje behandlingscykel ska pågå i högst två veckor, och får inte förlängas även om du har

missat doser.

Om du slutar att använda Zyclara

Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Zyclara.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sök genast läkare om någon av dessa svåra biverkningar uppstår när du använder detta läkemedel:

Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens) med hudlesioner eller fläckar på huden som börjar som

små röda områden och därefter övergår till större röda områden (som kan se ut som små ”måltavlor”),

möjligen med symptom som t.ex. klåda, feber, övergripande sjukdomskänsla, värkande leder,

synrubbningar, brännande känsla, värkande eller kliande ögon och munsår. Om du känner av dessa

symptom ska du genast avbryta användningen av detta läkemedel och omedelbart kontakta din läkare.

Hos vissa individer har sänkta blodvärden observerats (ingen känd frekvens). Det kan göra dig mer

mottaglig för infektioner, göra att du lättare får blåmärken eller orsaka trötthet. Om du känner av något

av dessa symptom, kontakta din läkare.

Vissa patienter som lider av autoimmuna sjukdomar kan uppleva försämring av sitt tillstånd. Tala om

för din läkare om du märker någon förändring under behandling med Zyclara.

Om det förekommer var eller andra tecken på hudinfektion (ingen känd frekvens), diskutera detta med

din läkare.

Många av biverkningarna med detta läkemedel beror på dess lokala verkningsmekanism på din hud.

Lokala hudreaktioner kan vara ett tecken på att läkemedlet har avsedd verkan. Om din hud reagerar

kraftigt eller om obehaget blir för stort när du använder det här läkemedlet, avbryt appliceringen av

krämen och tvätta området med mild tvål och vatten. Kontakta därefter din läkare eller

apotekspersonal. Han/hon råder dig eventuellt att upphöra med appliceringen av detta läkemedel under

några dagar (dvs. att du tar en kort paus i behandlingen).

Följande biverkningar har rapporterats för imikvimod:

Mycket vanliga

(kan påverka mer än 1 av 10 personer)

Hudrodnad, skorpbildning, hudfjällning, vätskande hud, hudtorrhet, hudsvullnad, hudsår och

reducerad hudpigmentering på appliceringsstället

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer)

Ytterligare reaktioner på appliceringsstället, t.ex. hudinflammation, klåda, smärta, brännande

känsla, irritation och utslag

Svullna körtlar

Huvudvärk

Yrsel

Nedsatt aptit

Illamående

Diarré

Kräkningar

Influensaliknande symtom

Feber

Smärta

Muskel- och ledsmärta

Bröstsmärta

Sömnlöshet

Trötthet

Virus infektion (herpes simplex)

Förhöjt blodglukos

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 personer)

Förändringar på appliceringsstället, t.ex. blödning, små svullna hudpartier, inflammation,

stickningar, ökad känslighet för beröring, ärrbildning, värmekänsla, hudnedbrytning, blåsor eller

pustlar

Svaghet

Frossa

Orkeslöshet (letargi)

Obehag

Ansiktssvullnad

Ryggont

Värk i armar/ben

Täppt näsa

Halsont

Ögonirritation

Svullna ögonlock

Depression

Irritabilitet

Muntorrhet

Magont

Sällsynta

(kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

Uppblossande av autoimmunt tillstånd (en sjukdom till följd av onormal immunrespons är en

autoimmun sjukdom)

Hudreaktioner på andra ställen än appliceringsstället

Ingen känd frekvens

(frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

Förändrad hudfärg

Vissa patienter har upplevt förändrad hudfärg på det område där Zyclara applicerades. Dessa

förändringar har tenderat att förbättras med tiden, men kan vara permanenta hos vissa patienter.

Håravfall

Ett litet antal patienter har upplevt håravfall på behandlingsstället eller det omgivande området.

Förhöjda leverenzymvärden

Rapporter om förhöjda leverenzymvärden har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zyclara ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Får ej förvaras över 25 °C.

Öppnade dospåsar får inte återanvändas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är imikvimod. Varje dospåse innehåller 9,375 mg imikvimod i 250 mg

kräm (100 mg innehåller 3,75 mg imikvimod).

Övriga innehållsämnen är isostearinsyra, bensylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, vitt, mjukt

paraffin, polysorbat 60, sorbitanstearat

,

glycerol

,

metylparahydroxibensoat (E218)

,

propylparahydroxibensoat (E216)

,

xantangummi

,

renat vatten (se också avsnitt 2 ”Zyclara

innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, cetylalkohol, stearylalkohol

och bensylalkohol”)

.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje dospåse med Zyclara 3,75 % kräm innehåller 250 mg vit till något gulaktig kräm med ett

enhetligt utseende.

Varje förpackning innehåller 14, 28 eller 56 dospåsar av polyester/vit

lågdensitetspolyetylen/aluminiumfolie för engångsbruk. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Pipers väg 2A

170 73 Solna

Sverige

Tillverkare

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

83043 Bad Aibling

Tyskland

MEDA Pharma GmbH Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55 400

Magyarország

Mylan EPD Kft.

1138 Budapest

Váci út 150

Tel: +36 1 465 2100

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o.

Evropská 2590/33C

Prague 6 160 00

Tel: +420 222 004 400

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Upper Cross Road

Marsa, MRS 1542

Tel: +356 21 22 01 74

Danmark

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Tel: +31 (0)20 426 3300

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Hagaløkkveien 26

1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Österreich

MEDA Pharma GmbH

Guglgasse 15

1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 546 6400

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

C/ Plom, 2-4, 5ª planta

08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Tel: +351 214 127 256

France

Mylan Medical SAS

40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

România

BGP PRODUCTS SRL

Tel.: +40 372 579 000

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 235 059 90

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Dolenjska cesta 242c

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180

Ireland

Mylan Ireland Limited

Newenham Court

Northern Cross, Malahide Road

Dublin 17

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100

Ísland

Icepharma hf

Lyngháls 13

110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Sverige

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: +46 (0)8 630 1900

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 226

ΤK 2234, Λατσιά, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22207700

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: + 353 18711600

Latvija

Meda Pharma SIA

101 Mūkusalas str.

Rīga LV

1004

Tālr: +371 67616137

Lietuva

Meda Pharma SIA

Žalgirio str. 90-100

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52059367

Denna bipacksedel ändrades senast (MM/ÅÅÅÅ).

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zyclara 3,75 % kräm

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dospåse innehåller 9,375 mg imikvimod i 250 mg kräm (3,75 %).

Varje gram kräm innehåller 37,5 mg imikvimod.

Hjälpämnen med känd effekt:

Metylparahydroxibensoat (E 218) 2,0 mg/ g kräm

Propylparahydroxibensoat (E 216) 0,20 mg/ g kräm

Cetylalkohol 22,0 mg/ g kräm

Stearylalkohol 31,0 mg/g kräm

Bensylalkohol 20,0 mg/g kräm

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kräm.

Vit till svagt gul kräm med enhetligt utseende.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zyclara är indicerat för topikal behandling av kliniskt representativa, icke-hyperkeratotiska, icke-

hypertrofiska, synliga eller palperbara aktiniska keratoser (AK) i ansiktet eller på skalpen hos

immunkompetenta vuxna när andra lokala behandlingsalternativ är kontraindicerade eller mindre

lämpliga.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Zyclara (per applikation: upp till två dospåsar, 250 mg imikvimodkräm per dospåse) ska appliceras en

gång per dag före sänggående på huden på det berörda behandlingsområdet i två behandlingscykler

om två veckor vardera, separerade av två veckor utan behandling eller enligt läkares anvisningar.

Behandlingsområde är ansikte eller skalp med skalliga områden.

Lokala hudreaktioner i behandlingsområdet är delvis förväntade och vanliga på grund av dess

verkningssätt (se avsnitt 4.4). En viloperiod på flera dagar kan tas vid behov om patientens obehag

eller svårighetsgraden av den lokala hudreaktionen kräver detta. Ingen av de två veckor långa

behandlingsperioderna ska emellertid förlängas på grund av missade doser eller viloperioder.

En övergående ökning av aktiniska keratoser kan observeras under behandlingen på grund av

imikvimods sannolika effekt för att exponera och behandla subkliniska lesioner. Respons på

behandling kan inte bedömas på ett adekvat sätt förrän lokala hudreaktioner har lagt sig. Patienterna

ska fortsätta behandling som förskriven. Behandlingen ska fortsätta genom hela behandlingskuren

även om alla aktiniska keratoser förefaller ha försvunnit.

Det kliniska behandlingsresultatet måste bedömas efter återbildning av den behandlade huden, cirka

åtta veckor efter slutförd behandling och därefter med lämpliga intervaller baserat på klinisk

bedömning. Lesioner som inte svarat helt och hållet på behandling åtta veckor efter den andra

behandlingscykeln ska noga utvärderas på nytt och ytterligare en 2-veckorsbehandling med Zyclara

kan övervägas.

En annan behandling rekommenderas om behandlad(e) lesion(er) visar otillräckligt svar på Zyclara.

Aktiniska keratos-lesioner som har läkt efter två stycken 2-veckors behandlingscykler med Zyclara

och som senare återkommer, kan behandlas igen med ytterligare en eller två stycken 2-veckors

behandlingscykler med Zyclara efter åtminstone 12 veckors behandlingsuppehåll.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion var inte inkluderade i kliniska studier. Dessa patienter

ska övervakas noggrant av erfaren läkare.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten hos imikvimod mot aktinisk keratos hos barn och ungdomar under 18 år har

inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Zyclara är endast avsett för utvärtes bruk. Kontakt med ögon, läppar och näsborrar ska undvikas.

Behandlingsområdet ska inte täckas med bandage eller på annat sätt ockluderas.

Den förskrivande läkaren ska demonstrera korrekt appliceringsteknik för patienten för att maximera

nyttan med Zyclara-behandlingen.

Zyclara ska appliceras en gång per dag före sänggående på huden på det berörda behandlingsområdet

och stanna kvar på huden i cirka åtta timmar. Under denna tid ska dusch och bad undvikas. Innan

krämen appliceras ska patienten tvätta behandlingsområdet med mild tvål och vatten och därefter låta

området torka helt och hållet. Zyclara ska appliceras som ett tunt lager över hela behandlingsområdet

och masseras in tills krämen inte syns. Upp till två dospåsar med Zyclara kan appliceras på

behandlingsområdet (ansikte eller skalp, men inte båda) vid varje daglig applicering. Delvis använda

dospåsar ska kasseras och får inte återanvändas. Zyclara ska stanna kvar på huden i cirka åtta timmar.

Efter dessa åtta timmar är det mycket viktigt att krämen avlägsnas genom att tvätta området och

händerna med mild tvål och vatten.

Händerna ska tvättas noga före och efter applicering av kräm.

Missad dos

Om patienten råkar missa en dos ska han/hon vänta tills nästa kväll med att applicera Zyclara och

därefter fortsätta enligt det ordinarie schemat. Krämen ska inte appliceras mer än en gång per dag.

Ingen av behandlingscyklerna får förlängas utöver de två veckorna på grund av missade doser eller

viloperioder.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänna instruktioner för behandling

För lesioner som är kliniskt atypiska för AK eller som misstänks vara maligna ska biopsi tas för att

bestämma lämplig behandling.

Kontakt med ögon, läppar eller näsborrar ska undvikas eftersom imikvimod inte har utvärderats för

behandling av aktiniska keratoser på ögonlock, insidan av näsborrar eller öron, eller innanför

läpparnas röda område.

Behandling med imikvimodkräm rekommenderas inte förrän huden har läkt efter eventuella tidigare

medicinska produkter eller kirurgisk behandling. Applicering på skadad hud kan resultera i ökad

systemisk absorption av imikvimod, vilket i sin tur ökar risken för biverkningar (se avsnitt 4.8 och

4.9).

På grund av oro för förhöjd känslighet för solbränna uppmuntras användning av solskydd, och

patienten ska minimera eller undvika exponering för naturligt eller konstgjort solljus (solarier eller

UVA/B-behandling) medan Zyclara används. Den behandlade hudytan ska skyddas mot

solexponering.

Imikvimod rekommenderas inte för behandling av AK-lesioner med markerad hyperkeratos eller

hypertrofi som ses vid

cornu cutanea

(hudhorn).

Lokala hudreaktioner

Under behandling och fram till läkning ser den berörda huden sannolikt märkbart annorlunda ut än

normal hud. Lokala hudreaktioner är vanliga men dessa reaktioner avtar vanligtvis i intensitet under

behandling eller lägger sig efter avslutad behandling med imikvimodkräm. I sällsynta fall kan

intensiva lokala inflammatoriska reaktioner, inklusive vätskande hud eller huderosion, förekomma

redan efter några få appliceringar med imikvimodkräm.

Det finns ett samband mellan fullständig clearancefrekvens och intensiteten hos lokala hudreaktioner

(t.ex. erytem). Dessa lokala hudreaktioner kan vara relaterade till stimuleringen av lokal

immunrespons. Dessutom kan imikvimod förvärra inflammatoriska hudtillstånd. Om patientens

obehag eller intensiteten av den lokala hudreaktionen fordrar det, kan en viloperiod på flera dagar tas.

Behandling med imikvimodkräm kan återupptas när hudreaktionen har lagt sig något. Intensiteten av

lokala hudreaktioner tenderar att vara lägre i den andra cykeln än i den första behandlingscykeln med

Zyclara.

Systemiska reaktioner

Influensaliknande systemiska tecken och symtom kan åtfölja, eller till och med föregå, intensiva

lokala hudreaktioner och kan innefatta trötthet, illamående, feber, muskelvärk, ledsmärta och frossa.

Ett avbrott i dosering eller dosjustering ska då övervägas (se avsnitt 4.8).

Patienter med nedsatt hematologisk reserv ska övervakas noggrant av erfaren läkare (se avsnitt 4.8).

Särskilda populationer

Patienter med kardiell, hepatisk eller renal svikt var inte inkluderade i kliniska studier. Dessa patienter

ska övervakas noggrant av erfaren läkare.

Användning på immunkomprometterade patienter och/eller patienter med autoimmuna tillstånd

Säkerheten och effekten hos Zyclara på immunkomprometterade patienter (t.ex.

organtransplantationspatienter) och/eller patienter med autoimmuna tillstånd har inte fastställts.

Imikvimodkräm ska därför användas med försiktighet på dessa patienter (se avsnitt 4.5). Balansen

mellan nyttan av imikvimodbehandling och risken förbunden med en eventuell avstötning av organ

eller transplantat-mot-värd sjukdom eller en möjlig försämring av patienternas autoimmuna tillstånd

bör övervägas för dessa patienter.

Återbehandling

Information

om återbehandling av aktiniska keratos-lesioner som har läkt efter två stycken 2-veckors

behandlingscykler med Zyclara och som därefter återkommer, ges i avsnitt 4.2 och 5.1.

Hjälpämnen

Stearylalkohol och cetylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) kan orsaka allergiska

reaktioner (möjligen fördröjda).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Detta inkluderar studier med immunosuppressiva läkemedel.

Interaktioner med systemiska läkemedel torde begränsas av den minimala perkutana absorptionen av

imikvimodkräm.

På grund av dess immunostimulerande egenskaper ska imikvimodkräm användas med försiktighet till

patienter som erhåller immunosuppressiva läkemedel (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av Zyclara och andra imikvimodkrämer på samma behandlingsområde ska

undvikas eftersom de innehåller samma aktiva substans (imikvimod) och kan öka risken för och

svårighetsgraden hos lokala hudreaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För imikvimod finns inga kliniska data på exponerade graviditeter tillgängliga. Djurstudier uppvisar

inga direkt eller indirekt skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal/fosterutveckling,

nedkomst eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av Zyclara till gravida kvinnor. Zyclara ska användas under

graviditet endast om den potentiella fördelen berättigar den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om imikvimod/ metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/

spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut ska tas att antingen avbryta amningen eller avbryta/ avstå behandling med Zyclara där

fördelarna med amning för barnet och fördelarna av behandling hos kvinnan har beaktats.

Fertilitet

Inga kliniska data finns tillgängliga, den potentiella risken för människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zyclara har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen:

data

beskrivs

nedan

återspeglar

exponeringen

för

Zyclara

eller

vehikel

försökspersoner som ingick i två dubbelblindade studier. Försökspersonerna applicerade upp till två

dospåsar med Zyclara 3,75 % kräm eller vehikel dagligen på det berörda hudområdet (antingen ansikte

eller skalp med skalliga områden, men inte båda) i två 2-veckors behandlingscykler som åtskildes av

två behandlingsfria veckor.

I kliniska studier upplevde de flesta patienter (159/160), som använde Zyclara för behandling av AK,

lokala

hudreaktioner

(det

vanligaste

erytem,

sårskorpor

exfoliation/torrhet

appliceringsställe) på appliceringsstället. Endast 11 % (17/160) av patienterna i kliniska studier med

Zyclara behövde emellertid viloperioder (behandlingsavbrott) på grund av lokala biverkningar. Vissa

systemiska

biverkningar,

inklusive

huvudvärk

(10/160),

utmattning

(fatigue)

(7/160),

rapporterades av patienter som behandlats med Zyclara i kliniska studier.

Tabulerad företeckning över biverkningar

Data som presenteras i tabellen nedan återspeglar:

exponering för Zyclara eller vehikel i ovan nämnda studier (frekvenser mycket vanliga till

mindre vanliga och vid högre frekvens efter vehikel).

erfarenhet av imikvimod 5 % kräm

Frekvenser är definierade som:

Mycket vanliga (≥ 1/10);

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10);

Mindre vanliga (≥ 1/1000 till < 1/100);

Sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000);

Mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Herpes simplex

Mindre vanliga

Infektion

Pustlar

Ingen känd

frekvens

Hudinfektion

Blod- och lymfsystemet

Vanliga

Lymfadenopati

Ingen känd

frekvens

Sänkt hemoglobin

Sänkning av antalet vita blodkroppar

Sänkning av antalet neutrofiler

Sänkning av antalet trombocyter

Immunsystemet

Sällsynta

Försämring av autoimmunt tillstånd

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Förhöjt blodglukos

Psykiska störningar

Vanliga

Sömnlöshet

Mindre vanliga

Depression

Irritabilitet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Yrsel

Ögon

Mindre vanliga

Konjunktival irritation

Ögonlocksödem

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga

Nästäppa

Faryngolaryngeal smärta

Lever och gallvägar

Ingen känd

frekvens

Förhöjda leverenzymvärden

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Diarré

Kräkningar

Mindre vanliga

Muntorrhet

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Erytem

Sårskorpor

Hudexfoliering

Hudödem

Hudsår

Hypopigmentering av hud

Vanliga

Dermatit

Mindre vanliga

Ansiktsödem

Sällsynta

Dermatologisk reaktion på andra ställen

Ingen känd

Alopeci

frekvens

Erytema multiforme

Stevens-Johnsons syndrom

Kutan lupus erytematos

Hyperpigmentering av hud

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Muskelvärk

Ledsmärta

Mindre vanliga

Ryggont

Smärta i extremitet

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mycket vanliga

Erytem på appliceringsställe

Skorpbildning på appliceringsställe

Exfoliering på appliceringsställe

Torrhet på appliceringsställe

Ödem på appliceringsställe

Hudsår på appliceringsställe

Vätskande hud på appliceringsställe

Vanliga

Reaktion på appliceringsställe

Klåda på appliceringsställe

Smärta på appliceringsställe

Svullnad på appliceringsställe

Sveda på appliceringsställe

Irritation på appliceringsställe

Utslag på appliceringsställe

Utmattning

Pyrexi

Influensaliknande sjukdom

Smärta

Bröstsmärta

Mindre vanliga

Dermatit på appliceringsställe

Blödning på appliceringsställe

Papuler på appliceringsställe

Paraestesi på appliceringsställe

Hyperestesi på appliceringsställe

Inflammation på appliceringsställe

Ärr på appliceringsställe

Hudnedbrytning på appliceringsställe

Vesiklar på appliceringsställe

Värmekänsla på appliceringsställe

Asteni

Frossa

Letargi

Obehag

Inflammation

Beskrivning av utvalda biverkningar

Blod- och lymfsystemet

Reduktion av hemoglobin, antalet vita blodkroppar, totala antalet neutrofiler och trombocyter har

observerats i kliniska studier som undersökt användningen av imikvimod 5 % kräm. Dessa sänkta

värden anses inte vara kliniskt signifikanta för patienter med normal hematologisk reserv. Patienter

nedsatt

hematologisk

reserv

inte

studerats

kliniska

studier.

Nedsatta

hematologiska

parametrar som krävt klinisk intervention har rapporterats efter marknadsföring.

Hudinfektioner

Hudinfektioner har observerats under behandling med imikvimod. Även om allvarliga följdsjukdomar

inte har skett, ska risken för infektion i skadad hud alltid tas med i beräkningen

Hypopigmentering och hyperpigmentering

Rapporter har mottagits på lokaliserad hypopigmentering och hyperpigmentering efter användning av

imikvimod 5 % kräm. Uppföljningsinformation tyder på att dessa hudfärgförändringar kan vara

permanenta hos en del patienter.

Dermatologisk reaktion på andra ställen

Sällsynta fall av dermatologisk reaktion på andra ställen inklusive erythema multiforme, har

rapporterats i kliniska studier med imikvimod 5 % kräm behandling.

Alopeci

Kliniska studier som undersöker användningen av imikvimod 5 % kräm för behandling av aktinisk

keratos har detekterat en 0.4 % (5/1214) frekvens av alopeci vid behandlingsstället eller det

omgivande området.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Vid topikal applicering är systemisk överdosering med imikvimodkräm osannolik på grund av

minimal perkutan absorption. Studier på kaniner visar på en dermal letal imikvimoddos på mer än

5 g/kg. Ihållande topikal överdosering av imikvimodkräm kan resultera i allvarliga lokala

hudreaktioner och kan öka risken för systemiska reaktioner.

Efter oavsiktlig förtäring kan illamående, kräkning, huvudvärk, muskelvärk och feber förekomma efter

en singeldos på 200 mg imikvimod, vilket motsvarar innehållet i fler än 21 dospåsar med Zyclara. Den

allvarligaste kliniska biverkningen som rapporterades efter multipla orala doser på

200 mg var

hypotoni, vilken försvann efter oral eller intravenös vätskeadministrering.

Vid behandling av överdosering ges symtomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologisk använding, antiviraler,

ATC-kod: D06BB10

Farmakodynamisk effekt

Imikvimod är en immunresponsmodifierare. Den är den ledande substansen i imidazolinfamiljen.

Studier

mättnadsbar

bindning

tyder

finns

membranreceptorer

för

imikvimod

motsvarande celler: De benämns toll-lika receptor 7 och 8. Imikvimod inducerar frigörandet av

interferon-alfa (IFN-α) och andra cytokiner från en rad olika humana celler och djurceller (t.ex. från

humana monocyter/makrofager och keratinocyter). Topikal in vivo-applicering av imikvimodkräm på

mushud resulterade i ökade koncentrationer av IFN och tumörnekrosfaktor (TNF) jämfört med hud på

obehandlade möss. Panelen med inducerade cytokiner varierar beroende på cellvävnadens ursprung.

Dessutom inducerades frigörande av cytokiner efter dermal applicering och oral administrering av

imikvimod på olika laboratoriedjur och i humanstudier. I djurmodeller är imikvimod effektivt mot

virala infektioner och verkar som ett antitumöragens, huvudsakligen genom att frigöra alfainterferon

och annan cytokines.

Ökningar i systemiska nivåer av alfainterferon och andra cytokiner efter topikal applicering av

imikvimod observerades även i humandata.

Klinisk effekt och säkerhet

Effektiviteten hos Zyclara studerades i två dubbelblindade, randomiserade, vehikelkontrollerade

kliniska studier. Patienterna hade 5-20 typiska synliga eller palperbara AK-lesioner på ett område som

översteg 25 cm

i antingen ansiktet eller på skalliga områden på skalpen. 319 försökspersoner med AK

behandlades med upp till två dospåsar en gång per dag med imikvimod 3,75 % kräm, eller

motsvarande vehikelkräm i två 2-veckors behandlingscykler som åtskildes av två behandlingsfria

veckor. För de kombinerade studierna var den fullständiga clearancefrekvensen för ansikte eller skalp

med imikvimod 3,75 % kräm 35,6 % (57/160 patienter, CI 28,2 %,

43,6 %) med vehikel 6,3 %

(10/159 patienter, CI 3,1 %, 11,3 %) vid besök åtta veckor efter slutförd behandling. Inga

övergripande skillnader i säkerhet eller effektivitet observerades mellan patienter som var minst 65 år

och de yngre patienterna. Skvamöst cellkarcinom (SCC) rapporterades för 1,3 % (2/160) av patienter

behandlade med imikvimod 3,75 %, och för 0,6 % (1/159) av patienter behandlade med vehikel.

Denna skillnad var inte statistiskt signifikant.

I en uppföljningsstudie i vilken patienter med initial clearance med imikvimod 3,75 % följdes upp

under minst 14 månader utan någon ytterligare AK-behandling, uppvisade 40,5 % av patienterna

fortsatt fullständig clearance av hela behandlingsområdet (antingen ansikte eller skalp). Det finns inga

data för imikvimod 3,75 % om långsiktig clearance utöver detta.

I två öppna, randomiserade, kontrollerade kliniska studier jämfördes de långsiktiga effekterna av

imikvimod 5 % (alltså inte med denna 3,75 % produkt) och topikal diklofenak (3 % gel). I dessa

studier var det behandlade AK området lokaliserat på skalligt område på skalp eller i ansikte med

angränsande område på cirka 40 cm² och ett medianantal på 7 kliniskt typiska AK lesioner i baseline.

Behandlingarna utfördes enligt gällande rekommendationer. Dessa studier visade att imikvimod var

bättre än topikal diklofenak med att förhindra histologisk progression av AK lesioner till in situ eller

invasiv skivepitelcancer (SCC). Dessutom gav dessa studier stöd till användning upp till två ytterligare

behandlingscykler med imikvimod då AK lesionerna inte var fullständigt utläkta eller om AK

lesionerna återkom efter en framgångsrik initial behandling.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Zyclara för alla grupper av den pediatriska populationen för aktinisk keratos, information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Mindre än 0,9 % av en topikalt applicerad enkeldos av radioaktivt märkt imikvimod absorberades

genom huden på försökspersoner.

Systemisk exponering (perkutan penetration) beräknades på basen av utbytet av kol-14 från [

imikvimod i urin och avföring.

I en farmakokinetisk studie med imikvimod 3,75 % kräm med applicering av två dospåsar en gång per

dag (18,75 mg imikvimod/dag) i upp till tre veckor i ansiktet och/eller på skalp (cirka 200 cm

observerades låg systemisk absorption av imikvimod hos patienter med AK.

Jämviktskoncentrationsnivåer erhölls på två veckor och tid till maximala koncentrationer (T

varierade mellan sex och nio timmar efter sista applicering.

Distribution

Genomsnittlig högsta serumimikvimodkoncentration i slutet av studien var 0,323 ng/ml.

Metabolism

Oralt administrerad imikvimod metaboliseras snabbt och i stor utsträckning till två huvudmetaboliter.

Eliminering

Den lilla mängd läkemedel som absorberades i den systemiska cirkulationen utsöndrades omgående

via såväl urin som faeces i ett genomsnittligt förhållande av ungefär 3 till 1.

Apparent halveringstid efter topikal dosering med 3,75 % imikvimodkräm i den farmakokinetiska

studien beräknades till cirka 29 timmar.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visade inga särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av

säkerhetsfarmakologi, mutagenicitet och teratogenicitet.

I en fyra månader lång dermal toxicitetsstudie på råttor observerades signifikant minskad kroppsvikt

och ökad mjältvikt vid 0,5 och 2,5 mg/kg; liknande effekter förekom inte i en fyra månader lång

dermal studie på möss. Lokal dermal irritation, särskilt vid högre doser, observerades hos båda

djurslagen.

En 18 månader lång studie på karcinogenicitet hos mus med dermal administrering tre dagar per vecka

inducerade inte några tumörer på appliceringsstället. Endast hos mushonor var förekomsterna av

hepatocellulära adenoma något större än för kontrollmössen. Incidensen motsvarar väl det spektrum av

spontana tumörer som är känt hos möss i motsvarighet till deras ålder. Därför betraktas dessa fynd

som tillfälliga. Eftersom imikvimod har låg systemisk absorption från human hud, och inte är

mutagent, är eventuell risk för människa orsakad av systemisk exponering sannolikt låg. Dessutom

uppstod inga tumörer på något ställe under en två år lång oral karcinogenicitetsstudie på råttor.

Imikvimodkräm utvärderades i en fotokarcinogenicitets bioanalys på hårlösa albinomöss som

exponerades för simulerad ultraviolett solstrålning (UVR). Djuren administrerades imikvimodkräm tre

gånger per vecka och bestrålades fem dagar per vecka under 40 veckor. Mössen behölls i ytterligare

12 veckor. Tumörer uppstod tidigare och i större antal hos den grupp av möss som administrerades

vehikelkrämen i jämförelse med den låga UVR-kontrollgruppen. Signifikansen för människa är okänd.

Topikal administrering av imikvimodkräm orsakade ingen tumörökning vid någon dos, i jämförelse

med vehikelkrämgruppen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Isostearinsyra

Bensylalkohol

Cetylalkohol

Stearylalkohol

Vitt, mjukt paraffin

Polysorbat 60

Sorbitanstearat

Glycerol

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Propylparahydroxibensoat (E 216)

Xantangummi

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780973/2017

EMEA/H/C/000179

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zyclara

imiquimod

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zyclara. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Zyclara ska användas.

Praktisk information om hur Zyclara ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Zyclara och vad används det för?

Zyclara är en kräm som används för att behandla aktinisk keratos i ansiktet och på tunnhåriga ställen i

hårbotten. Aktinisk keratos är en precancerös, onormal hudförtjockning som utvecklas efter

exponering för alltför mycket solljus. Zyclara används för att behandla vuxna vars immunsystem

(kroppens naturliga försvar) fungerar normalt när andra hudbehandlingar för aktinisk keratos inte kan

användas eller är mindre lämpliga. Det innehåller den aktiva substansen imiquimod i styrkan

3,75 procent (100 mg kräm innehåller 3,75 mg imiquimod).

Zyclara är ett hybridläkemedel. Detta innebär att det liknar ett referensläkemedel som innehåller

samma aktiva substans, men Zyclara finns i en annan styrka. Referensläkemedlet för Zyclara är

Aldara, som innehåller imiquimod med en styrka på 5 procent.

Hur används Zyclara?

Zyclara finns som en 3,75 procent kräm i separata dospåsar. Läkemedlet är receptbelagt.

En eller två dospåsar Zyclara appliceras i ett tunt skikt på de angripna områdena i ansiktet eller

hårbotten en gång om dagen före sänggåendet. Krämen ska vara kvar på huden över natten (omkring

8 timmar) innan den tvättas bort. Den dagliga behandlingen ska pågå i 2 veckor. Detta följs av ett

uppehåll på 2 veckor utan behandling och sedan behandling i ytterligare 2 veckor. Mer information

finns i bipacksedeln.

Zyclara

EMA/780973/2017

Sida 2/3

Patientens svar på behandling ska utvärderas 8 veckor efter avslutad behandling, och en tredje kur på

2 veckor kan övervägas vid behov. Om den aktiniska keratosen inte förbättras tillräckligt med Zyclara

bör en annan behandling prövas.

Om den aktiniska keratosen läker ut efter två kurer på 2 veckor men sedan kommer tillbaka, så kan

den behandlas igen med en eller två behandlingskurer på 2 veckor förutsatt att dessa ges efter ett

uppehåll på minst 12 veckor från den ursprungliga behandlingen.

Hur verkar Zyclara?

Den aktiva substansen i Zyclara kräm, imiquimod, är en immunmodulerande substans. Detta innebär att

den använder immunsystemet för att ge effekt. När imiquimod appliceras på huden verkar den lokalt på

immunsystemet så att frisättning av cytokiner, däribland interferon, utlöses. Dessa substanser hjälper till

att döda de onormala cellerna i huden som leder till keratos.

Vilken nytta med Zyclara har visats i studierna?

Zyclara har visat sig vara effektivt när det gäller att läka ut aktinisk keratos från huden i två

huvudstudier med 479 patienter med aktinisk keratos i ansiktet och hårbotten. Två doser Zyclara

(2,5 procent och 3,75 procent) jämfördes med placebo (overksam behandling) under dessa studier och

huvudmåttet på effekt var antalet patienter vars hud fullständigt läkt ut från den aktiniska keratosen

efter behandling. Cirka 36 procent av patienterna som behandlades med Zyclara 3,75 procent kräm i de

två studierna fick fullständig utläkning jämfört med cirka 6 procent av patienterna som behandlades med

placebo. Zyclara i en lägre styrka (2,5 procent) hade en lägre utläkningsgrad än styrkan på 3,75 procent.

Vilka är riskerna med Zyclara?

De flesta patienter som använder Zyclara upplever biverkningar på huden där läkemedlet applicerades

(oftast rodnad, sårskorpebildning, torr och fjällande hud). Hos cirka 11 procent av patienterna i studierna

med Zyclara måste behandlingen avbrytas till följd av denna typ av biverkning på huden. Vissa andra

biverkningar, däribland huvudvärk och trötthet, rapporterades också. En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Zyclara finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Zyclara?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att Zyclara 3,75 procent kräm har visat sig vara effektivt när

det gäller att läka ut aktinisk keratos från huden och att dess användning inte gav anledning till några

betydande säkerhetsbetänkligheter. Patienterna har lättare att följa behandlingen med Zyclara än

behandlingen med Aldara eftersom den har en enklare dosering. Zyclaras lägre styrka gör dessutom att

det kan användas över större hudområden och därmed behandla mer av den angripna huden.

EMA fann därför att nyttan med Zyclara är större än riskerna och rekommenderade att Zyclara skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zyclara?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Zyclara har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Zyclara

EMA/780973/2017

Sida 3/3

Övrig information om Zyclara

Den 23 augusti 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zyclara

som gäller i hela EU.

EPAR för Zyclara finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Zyclara finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 12-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen