Zirabev

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-07-2021

Aktiva substanser:
bevacizumab
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kod:
L01XC07
INN (International namn):
bevacizumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Colorectal Neoplasms; Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Renal Cell; Uterine Cervical Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Zirabev i kombination med fluoropyrimidine-baserad kemoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserande cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. Zirabev i kombination med paklitaxel är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad bröstcancer. För ytterligare information om human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) status. Zirabev, förutom platinum-baserad kemoterapi, är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med unresectable avancerad, metastaserad eller återkommande icke-småcellig lungcancer andra än huvudsakligen skivepitelcancer histologi. Zirabev i kombination med interferon alfa-2a är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad och/eller metastaserad njurcancer. Zirabev, i kombination med paklitaxel och cisplatin eller, alternativt, paclitaxel och topotecan i patienter som inte kan ta emot platinum terapi, är indicerat för behandling av vuxna patienter med ihållande, återkommande eller metastaserand
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004697
Tillstånd datum:
2019-02-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004697

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

11-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

11-02-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zirabev 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

bevacizumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zirabev är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zirabev

Hur du använder Zirabev

Eventuella biverkningar

Hur Zirabev ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zirabev är och vad det används för

Zirabev innehåller det aktiva innehållsämnet bevacizumab, som är en humaniserad monoklonal

antikropp (en typ av protein som normalt tillverkas av immunsystemet för att hjälpa till att skydda

kroppen mot infektioner och cancer). Bevacizumab binder selektivt till ett protein som kallas VEGF

(human vaskulär endotelial tillväxtfaktor), som finns inuti kroppens blod- och lymfkärl. VEGF

proteinet gör så att blodkärl växer i tumörer och dessa blodkärl förser tumören med näringsämnen och

syre. När bevacizumab är bundet till VEGF förhindras tumörens tillväxt genom att blockera tillväxten

av de blodkärl som förser tumören med näringsämnen och syre.

Zirabev är ett läkemedel som används för behandling av vuxna patienter med framskriden cancer i

tjocktarmen eller ändtarmen. Zirabev ges tillsammans med cytostatikabehandling som innehåller en

fluoropyrimidin.

Zirabev används också för behandling av vuxna patienter med metastaserad (spridd) bröstcancer. När

det används hos patienter med bröstcancer kommer det att ges tillsammans med ett cytostatikum som

kallas paklitaxel eller capecitabin.

Zirabev används också för behandling av vuxna patienter med framskriden icke-småcellig lungcancer.

Zirabev ges då tillsammans med en cytostatikabehandling som innehåller platina.

Zirabev används också för behandling av vuxna patienter med framskriden icke-småcellig lungcancer

när cancercellerna har en specifik mutation i ett protein som kallas epidermal tillväxtfaktorreceptor

(EGFR). Zirabev ges då tillsammans med erlotinib.

Zirabev används också för behandling av vuxna patienter med framskriden njurcancer. När Zirabev

används hos patienter med njurcancer kommer det att ges tillsammans med en annan typ av läkemedel

som kallas interferon.

Zirabev används även för behandling av vuxna patienter med framskriden äggstocks-, äggledar- eller

primär bukhinnecancer. Vid behandling av patienter med äggstocks-, äggledar- eller primär

bukhinnecancer ska Zirabev ges i kombination med karboplatin och paklitaxel.

Vid användning hos vuxna patienter med framskriden äggstocks-, äggledar- eller primär

bukhinnecancer vars sjukdom har kommit tillbaka efter minst 6 månader efter sista gången de

behandlades med en platinuminnehållande cytostatika, kommer Zirabev att ges i kombination med

karboplatin och gemcitabin eller med karboplatin och paklitaxel.

Vid användning hos vuxna patienter med framskriden äggstocks-, äggledar- eller primär

bukhinnecancer vars sjukdom har kommit tillbaka tidigare än 6 månader efter sista gången de

behandlades med en platinuminnehållande cytostatika, kommer Zirabev att ges i kombination med

paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin.

Zirabev används också för behandling av vuxna patienter med kvarvarande, återfall av eller

metastaserad livmoderhalscancer. Zirabev ges då i kombination med paklitaxel och cisplatin alternativt

paklitaxel och topotekan hos patienter som inte kan få platinumbehandling.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zirabev

Använd inte Zirabev

om du är allergisk (överkänslig) mot bevacizumab eller mot något av övriga innehållsämnen i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk (överkänslig) mot produkter från CHO-celler (Chinese hamster ovary cells)

eller rekombinanta humana eller humaniserade antikroppar.

om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zirabev.

Din läkare bör skriva upp läkemedlets produktnamn och tillverkningssatsnummer.

Det är möjligt att Zirabev kan öka risken för att utveckla hål i tarmväggen. Om du har sjukdomar

som orsakar inflammation inne i buken (t ex divertikulit, magsår, tjocktarmsinflammation

förknippad med cytostatikabehandling), ska du tala om det för din läkare.

Zirabev kan öka risken för att utveckla en onormal förbindelse eller passage mellan två organ

eller blodkärl (en sådan förbindelse kallas fistel). Risken för att utveckla förbindelser mellan

vaginan och någon del av tarmen kan öka om du har kvarvarande, återfall av eller metastaserad

livmoderhalscancer.

Detta läkemedel kan öka risken för blödning, eller öka risken för problem med sårläkning efter

operation. Om du ska opereras, om du har genomgått en större operation inom de senaste 28

dagarna eller om du fortfarande har oläkta operationssår ska du inte använda denna medicin.

Zirabev kan öka risken för att utveckla allvarliga infektioner i huden eller underliggande lager av

huden, framförallt om du har haft hål i tarmväggen eller problem med sårläkning.

Zirabev kan öka förekomsten av högt blodtryck. Om du lider av högt blodtryck som inte

kontrolleras väl av blodtrycksmedicin, tala med din läkare eftersom det är viktigt att säkerställa

att ditt blodtryck är under kontroll innan behandlingen med Zirabev påbörjas.

Om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

Detta läkemedel ökar risken för att få protein i urinen, speciellt om du redan lider av högt

blodtryck.

Risken att få blodproppar i dina artärer (en typ av blodkärl) kan öka om du är över 65 år, om du

har diabetes, eller om du tidigare har haft blodproppar i dina artärer. Tala med din läkare

eftersom blodproppar kan leda till hjärtattack och stroke.

Zirabev kan även öka risken för att utveckla blodproppar i dina vener (en typ av blodkärl).

Detta läkemedel kan orsaka blödning, framförallt tumörrelaterad blödning. Tala med din läkare

om du eller din familj verkar lida av blödningsproblem eller om du av någon anledning använder

mediciner för att tunna ut ditt blod.

Det är möjligt att Zirabev kan orsaka blödning i och runt din hjärna. Diskutera detta med din

läkare om du har en spridd cancer som påverkar din hjärna.

Det är möjligt att Zirabev kan öka risken för blödning i dina lungor, inklusive hosta och att spotta

blod. Tala med din läkare om du har märkt av detta tidigare.

Zirabev kan öka risken för att utveckla ett svagt hjärta. Det är viktigt att din läkare vet om ifall du

någon gång har fått antracykliner (t ex doxorubicin, en speciell typ av cytostatika som används

för att behandla vissa cancerformer) eller fått strålbehandling mot bröstkorgen, eller om du har

hjärtsjukdom.

Detta läkemedel kan orsaka infektioner och ett minskat antal neutrofiler (en typ av blodcell som

är viktigt för ditt skydd mot bakterier).

Det är möjligt att Zirabev kan orsaka överkänslighets- och/eller infusionsreaktioner (reaktioner

relaterade till din injektion av detta läkemedel). Tala om för din läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska om du tidigare har haft problem efter injektioner, såsom yrsel/svimningskänsla,

andfåddhet, svullnad eller hudutslag.

En sällsynt neurologisk biverkan som kallas posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES)

har förknippats med Zirabev-behandling. Om du har huvudvärk, synförändringar, förvirring eller

kramper med eller utan högt blodtryck ska du kontakta din läkare.

Kontakta din läkare även om dessa påståenden ovan endast gällde dig tidigare i ditt liv.

Innan du får

Zirabev eller medan du behandlas med Zirabev:

om du har eller har haft smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad eller ömhet inne i

munnen, domning eller en tyngdkänsla i käken, eller om en tand blir lös ska du tala med din

läkare och tandläkare omedelbart.

om du behöver genomgå tandbehandling eller tandkirurgi, ska du tala om för din tandläkare att

du behandlas med Zirabev, särskilt om du också får eller har fått bisfosfonater intravenöst i

blodet.

Du kan få rådet att undersöka tänderna innan du påbörjar behandling med Zirabev.

Barn och ungdomar

Användning av Zirabev hos barn och ungdomar under 18 år är inte rekommenderad eftersom säkerhet

och nytta inte har fastställts i dessa patientgrupper.

Benvävsdöd (osteonekros) i andra ben än käken har rapporterats hos patienter under 18 år som

behandlats med bevacizumab.

Andra läkemedel och Zirabev

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Att kombinera Zirabev med ett annat läkemedel som kallas sunitinib malat (som förskrivs för cancer i

njurar och magtarmkanalen) kan orsaka allvarliga biverkningar. Tala med din läkare för att säkerställa

att du inte kombinerar dessa läkemedel.

Tala om för din läkare om du använder platinum- eller taxanbaserad behandling för lung- eller spridd

bröstcancer. Dessa behandlingar i kombination med Zirabev kan öka risken för allvarliga biverkningar.

Informera din läkare om du nyligen fått, eller får, strålbehandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Du får inte använda Zirabev om du är gravid. Zirabev kan skada ditt ofödda barn eftersom det kan

förhindra bildningen av nya blodkärl. Din läkare ska råda dig till att använda preventivmedel under

behandlingen med Zirabev och under åtminstone 6 månader efter den sista dosen av Zirabev.

Informera din läkare omedelbart om du är gravid, blir gravid under behandling med detta läkemedel,

eller planerar att bli gravid i en nära framtid.

Du får inte amma under behandling med Zirabev och under åtminstone 6 månader efter sista dosen av

Zirabev eftersom detta läkemedel kan störa tillväxten och utvecklingen av ditt barn.

Zirabev kan försämra den kvinnliga fertiliteten. Kontakta din läkare för mer information.

Rådfråga

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Bevacizumab har inte visats minska din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Sömnighet och svimning har dock rapporterats vid användning av bevacizumab. Om du upplever

symtom som påverkar din syn, koncentration eller reaktionsförmåga ska du inte köra bil eller använda

maskiner

innan symtomen har försvunnit.

Zirabev innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 3,0 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 4 ml

injektionsflaska. Detta motsvarar 0,15% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 12,1 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 16 ml

injektionsflaska. Detta motsvarar 0,61% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Beroende på din kroppsvikt och dosering av Zirabev kan du behöva få flera injektionsflaskor. Detta

ska tas i beaktande om du ordinerats en saltfattig kost.

3.

Hur du använder Zirabev

Dosering och doseringsfrekvens

Dosen av Zirabev beror på din kroppsvikt och den cancerform som ska behandlas. Den

rekommenderade dosen är 5 mg, 7,5 mg, 10 mg eller 15 mg per kg av din kroppsvikt. Din läkare

kommer att ordinera den Zirabev-dos som är rätt för dig. Du kommer att behandlas med Zirabev en

gång varannan eller var tredje vecka. Antalet infusioner som du får beror på hur du svarar på

behandlingen; du ska fortsätta att använda detta läkemedel tills Zirabev inte längre kan förhindra att

din tumör växer. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Administreringssätt

Zirabev är ett koncentrat till infusionslösning. Beroende på vilken dos som läkaren ordinerat kommer

delar av eller allt innehåll i injektionsflaskan med Zirabev att spädas med natriumklorid (koksalt)-

lösning före användning. En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig den spädda Zirabev-

lösningen som en intravenös infusion (ett dropp i en ven). Den första infusionen kommer att

ges under

90 minuter. Om du tolererar detta väl kommer den andra infusionen att ges under 60 minuter. Senare

infusioner kan ges under 30 minuter.

Behandlingen med Zirabev ska tillfälligt avbrytas

om du utvecklar allvarligt högt blodtryck som kräver behandling med blodtrycksmedicin,

om du har problem med sårläkning efter operation,

om du opereras.

Behandlingen med Zirabev ska avslutas helt om du utvecklar

allvarligt högt blodtryck som inte kan kontrolleras med blodtrycksmedicin; eller en plötslig

blodtryckshöjning,

protein i urinen och samtidigt svullnad i kroppen,

ett hål i din tarmvägg,

en onormal tubliknande förbindelse eller passage mellan luftstrupen och matstrupen, mellan inre

organ och huden, mellan vaginan och någon del av tarmen eller mellan andra vävnader som

normalt inte ska vara förbundna med varandra (fistel), och som av din läkare bedöms vara

allvarlig,

allvarliga infektioner i huden eller underliggande lager av huden,

en blodpropp i dina artärer,

en blodpropp i blodkärlen i lungorna,

någon svår blödning.

Om du får mera Zirabev än vad du borde

kan du utveckla svår migrän. Om detta händer ska du omedelbart tala med din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om en Zirabev-dos missas

Din läkare kommer att avgöra när du ska få din nästa Zirabev-dos. Du ska diskutera detta med

din läkare.

Om du slutar att använda Zirabev

Avslutning av din behandling med Zirabev kan stoppa effekten på din tumörtillväxt. Avsluta inte

behandlingen med Zirabev om du inte har diskuterat detta med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Biverkningarna som listas nedan sågs när bevacizumab gavs tillsammans med cytostatika. Detta

innebär inte nödvändigtvis att dessa biverkningar orsakades av bevacizumab.

Allergiska reaktioner

Om du får en allergisk reaktion, tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonalen direkt. Dessa tecken

kan innefatta andningssvårigheter eller bröstsmärta. Du kan också få rodnad på huden eller utslag,

frossa och skakningar, illamående eller kräkningar.

Du ska omedelbart söka hjälp om du får någon av nedanstående nämnda biverkningar.

Allvarliga biverkningar, som kan vara mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10

användare), omfattar:

högt blodtryck,

känsla av domningar eller stickningar i händer eller fötter,

minskat antal blodkroppar i blodet, inklusive vita blodkroppar som hjälper till att skydda mot

infektioner (detta kan uppstå tillsammans med feber), och blodplättar som hjälper blodet att levra

sig,

svaghetskänsla och energilöshet

trötthet,

diarré, illamående, kräkningar och buksmärta.

Allvarliga biverkningar, som kan vara vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare),

omfattar:

hål i tarmen,

blödning, inklusive blödning i lungorna hos patienter med icke-småcellig lungcancer,

blockering av artärerna med en blodpropp,

blockering av venerna med en blodpropp,

blockering av blodkärlen i lungorna med en blodpropp,

blockering av venerna i benen med en blodpropp,

hjärtsvikt,

problem med sårläkning efter operation,

rodnad, flagning av huden, ömhet, smärta, eller blåsor på fingrar eller fötter,

minskat antal röda blodkroppar i blodet,

brist på energi,

mag- och tarmproblem,

muskel- och ledsmärta, muskelsvaghet,

muntorrhet i kombination med törst och/eller minskad eller mörkfärgad urin,

inflammation i slemhinnan i mun och mage, lungor och luftvägar, reproduktionsorgan och

urinvägar,

sår i munnen och matstrupen, vilket kan vara smärtsamt och orsaka sväljsvårigheter,

smärta, inklusive huvudvärk, ryggsmärta och smärta i bäcken och den anala regionen,

lokaliserad varbildning,

infektion, och särskilt infektion i blodet eller urinblåsan,

minskad blodförsörjning till hjärnan, eller stroke (blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning),

sömnighet,

näsblödning,

ökning av hjärtfrekvensen (pulsen),

blockerad magtarmpassage,

avvikande urinprover (protein i urinen),

andfåddhet eller låga syrenivåer i blodet,

hudinfektioner eller infektioner i de djupare lagren under huden,

fistel: en onormal tubliknande förbindelse mellan inre organ och hud eller andra vävnader som

normalt inte är förbundna med varandra, inklusive förbindelser mellan vagina och tarmen hos

patienter med livmoderhalscancer.

Allvarliga biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) omfattar:

allvarliga infektioner i huden eller underliggande lager av huden, framför allt om du har haft hål i

bukväggen eller problem med sårläkning,

allergiska reaktioner (tecken kan inkludera andningssvårigheter, ansiktsrodnad, utslag, lågt eller

högt blodtryck, låg syrenivå i ditt blod, bröstsmärta, eller illamående/kräkningar),

en negativ effekt på kvinnors förmåga att få barn (se nedan avsnitt efter listan med biverkningar

för ytterligare rekommendationer),

ett tillstånd i hjärnan med symtom som inkluderar kramper (anfall), huvudvärk, förvirring och

synförändringar (posteriort reversibelt encefalopati-syndrom eller PRES),

tecken som tyder på förändringar i normal hjärnfunktion (huvudvärk, synförändringar, förvirring

eller kramper) och högt blodtryck,

en förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner),

blodproppar i väldigt små blodkärl i njuren,

onormalt högt blodtryck i blodkärlen i lungorna vilket får hjärtats högersida att jobba hårdare än

normalt,

ett hål i septum (broskväggen som skiljer näsborrarna åt) i näsan,

ett hål i mage eller tarm,

ett öppet sår eller hål i slemhinnan i magsäcken eller tunntarmen (tecken kan inkludera

magsmärtor, känsla av uppsvälldhet, svart tjäraktig avföring eller blod i avföringen eller blodiga

kräkningar),

blödning från nedre delen av tjocktarmen,

sår i tandköttet med ett exponerat käkben som inte läker och som kan vara förknippat med smärta

och inflammation i den omgivande vävnaden (se nedan avsnitt efter listan med biverkningar för

ytterligare rekommendationer),

hål i gallblåsan (symtom och tecken kan innefatta magsmärtor, feber och illamående/kräkningar).

Du ska söka hjälp så snart som möjligt om du får någon av nedanstående biverkningar.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) biverkningar som inte var

allvarliga

omfattar:

förstoppning,

aptitlöshet,

feber,

problem med ögonen (inklusive ökat tårflöde),

talrubbningar,

förändring av smaksinnet,

rinnande näsa,

torr hud, flagning och inflammation i huden, förändring av hudfärg,

viktnedgång,

näsblod.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) biverkningar som inte var

allvarliga omfattar:

röstförändring och heshet.

Patienter äldre än 65 år har en förhöjd risk att drabbas av följande biverkningar:

blodproppar i artärerna som kan leda till stroke (blodpropp eller hjärnblödning) eller hjärtattack,

en minskning av antalet vita blodkroppar i blodet och minskning av antalet blodplättar som

hjälper blodet att levra sig,

diarré,

sjukdomskänsla,

huvudvärk,

trötthet,

högt blodtryck.

Zirabev kan också orsaka förändringar i laboratorieanalyser som utförs av din läkare. Dessa omfattar

minskat antal vita blodkroppar, framförallt neutrofiler (en typ av vita blodkroppar som hjälper till att

skydda mot infektioner) i blodet, protein i urinen, minskat blodkalium, natrium eller fosfor (ett

mineral) i blodet, förhöjt blodsocker, förhöjt alkaliskt fosfatas (ett enzym) i blodet, förhöjt

serumkreatinin (ett protein som mäts genom ett blodprov för att undersöka hur dina njurar fungerar),

minskat hemoglobin (som finns i röda blodkroppar och som transporterar syre), vilket kan vara

allvarligt.

Smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad eller ömhet inne i munnen, domning eller en

tyngdkänsla i käken, eller om en tand blir lös. Detta kan vara tecken och symtom på skada på käkbenet

(osteonekros). Tala omedelbart om för din läkare och tandläkare om du upplever något av dem.

Fertila kvinnor (kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel) kan märka att mensen blir

oregelbunden eller uteblir och kan märka försämrad fertilitet. Om du överväger att skaffa barn ska du

diskutera detta med läkaren innan behandlingen inleds.

Zirabev har utvecklats och tillverkats för att behandla cancer genom injektion i blodet. Det har inte

utvecklats eller tillverkats för injektion i ögat. Det är därför inte godkänt att användas på detta sätt. När

Zirabev injiceras direkt i ögat (ej godkänd användning) kan följande biverkningar förekomma:

Infektion eller inflammation i ögongloben,

Rödhet i ögat, små partiklar eller prickar/fläckar i synfältet, ögonsmärta,

Att se ljusblixtar i samband med prickar/fläckar vilket övergår till en viss synförlust,

Ökat tryck i ögat,

Blödning i ögat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zirabev ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter

förkortningen EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2˚C - 8˚C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Infusionslösningar ska användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart, så ligger

ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före

och under användning, på användaren. Denna

förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2˚C till 8˚C, såvida inte lösningen har beretts i

en steril miljö. När beredningen har ägt rum i en steril miljö är Zirabev stabil i upp till 35 dagar vid

2˚C till 8˚C och i upp till 48 timmar vid temperaturer upp till 30˚C.

Använd inte Zirabev om du ser partiklar

eller missfärgning innan administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bevacizumab. Varje ml koncentrat innehåller 25 mg av bevacizumab

Varje 4 ml injektionsflaska innehåller 100 mg bevacizumab

Varje 16 ml injektionsflaska innehåller 400 mg bevacizumab

Övriga innehållsämnen är sackaros, bärnstenssyra, dinatriumedetat, polysorbat 80,

natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 ”Zirabev

innehåller natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zirabev är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning. Koncentratet är en klar till lätt opaliserande,

färglös till svagt brun vätska i en injektionsflaska av glas med en gummipropp. Varje injektionsflaska

innehåller 100 mg bevacizumab i 4 ml lösning eller 400 mg bevacizumab i 16 ml lösning. Varje

förpackning med Zirabev innehåller en injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien

Tillverkare

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Irland

Eller

Pfizer Service Company BV, Hoge Wei 10, Zaventem, 1930, Belgien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Česká Republika

Pfizer, spol sr.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-5100

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 550

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica

za svetovanje s področja farmacevtske

dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zirabev 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml innehåller 25 mg bevacizumab*.

Varje 4 ml-injektionsflaska innehåller 100 mg bevacizumab.

Varje 16 ml-injektionsflaska innehåller 400 mg bevacizumab.

*Bevacizumab är en rekombinant humaniserad monoklonal antikropp framställd genom DNA-teknik i

Chinese hamster ovary (CHO) celler.

Hjälpämne med känd effekt

En 4 ml injektionsflaska innehåller 3,0 mg natrium.

En 16 ml injektionsflaska innehåller 12,1 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Klar till lätt opalescent, färglös till svagt brun vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zirabev i kombination med fluoropyrimidin-baserad kemoterapi är indicerat för behandling av vuxna

patienter med metastaserad kolorektalcancer.

Zirabev i kombination med paklitaxel är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter

med metastaserad bröstcancer. För ytterligare information angående human epidermal

tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-status, se avsnitt 5.1.

Zirabev i kombination med capecitabin är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter

med metastaserad bröstcancer hos vilka behandling med andra kemoterapier inklusive taxaner eller

antracykliner inte anses lämpliga. Patienter som har fått taxan- och antracyklininnehållande regimer

som adjuvant behandling inom de senaste 12 månaderna ska exkluderas från behandling med Zirabev i

kombination med capecitabin. För ytterligare information angående HER2 status, se avsnitt 5.1.

Zirabev i tillägg till platinabaserad kemoterapi är indicerat som första linjens behandling av vuxna

patienter med inoperabel avancerad, metastaserad eller recidiverad icke-småcellig lungcancer

undantaget histologi som domineras av skivepitelcancer.

Zirabev i kombination med erlotinib är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med

inoperabel avancerad, metastaserad eller recidiverande icke-småcellig lungcancer av icke skivepiteltyp

med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-aktiverande mutationer (se avsnitt 5.1).

Zirabev i kombination med interferon alfa-2a är indicerat som första linjens behandling av vuxna

patienter med avancerad och/eller metastaserad njurcellscancer.

Zirabev i kombination med karboplatin och paklitaxel är indicerat som front line-behandling

(primärbehandling) av vuxna patienter med avancerad (International Federation of Gynecology and

Obstetrics (FIGO) stadium III B, III C och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer (se

avsnitt 5.1).

Zirabev i kombination med karboplatin och gemcitabin eller i kombination med karboplatin och

paklitaxel är indicerat för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinumkänslig epitelial

ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som inte tidigare fått behandling med bevacizumab eller

andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-receptorn.

Zirabev i kombination med paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin är indicerat för

behandling av vuxna patienter vid platinumresistent recidiverande epitelial ovarial-, tubar- eller primär

peritonealcancer som inte fått fler än två tidigare kemoterapiregimer och som inte tidigare fått

behandling med bevacizumab eller andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-

receptorn (se avsnitt 5.1).

Zirabev i kombination med paklitaxel och cisplatin, eller alternativt med paklitaxel och topotekan hos

patienter som inte kan få platinumbaserad behandling, är indicerat för behandling av vuxna patienter

med kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Zirabev ska administreras under överinseende av en läkare som har erfarenhet av behandling med

antineoplastiska läkemedel.

Dosering

Metastaserad kolorektalcancer (mCRC)

Den rekommenderade dosen av Zirabev givet som en intravenös infusion är antingen 5 mg/kg eller

mg/kg kroppsvikt varannan vecka eller 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg kroppsvikt var tredje vecka.

Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills progression av den underliggande sjukdomen eller

tills oacceptabel toxicitet uppstår.

Metastaserad bröstcancer (mBC)

Den rekommenderade dosen av Zirabev är 10 mg/kg kroppsvikt givet varannan vecka eller 15 mg/kg

kroppsvikt givet var tredje vecka som en intravenös infusion.

Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills progression av den underliggande sjukdomen eller

tills oacceptabel toxicitet uppstår.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Första linjens behandling av NSCLC av icke skivepiteltyp i kombination med platinabaserad

kemoterapi

Zirabev ges som tillägg till platinabaserad kemoterapi i upp till 6 behandlingscykler följt av Zirabev

som monoterapi tills sjukdomsprogress.

Den rekommenderade dosen av Zirabev är 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka

som en intravenös infusion.

Klinisk nytta hos patienter med icke-småcellig lungcancer har visats med båda doserna 7,5 mg/kg

respektive 15 mg/kg (se avsnitt 5.1).

Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills progression av den underliggande sjukdomen eller

tills oacceptabel toxicitet uppstår.

Första linjens behandling av NSCLC av icke skivepiteltyp med EGFR-aktiverande mutationer i

kombination med erlotinib

Test för EGFR-mutation bör genomföras innan behandling med kombination av Zirabev och erlotinib

påbörjas. Det är viktigt att en väl validerad och robust metod väljs för att undvika falskt negativa eller

falskt positiva resultat.

Den rekommenderade dosen av Zirabev när det används som tillägg till erlotinib är 15 mg/kg

kroppsvikt givet var tredje vecka som en intravenös infusion.

Det rekommenderas att behandlingen med Zirabev som tillägg till erlotinib fortgår fram till

sjukdomsprogression.

Se den fullständiga produktresumén för erlotinib för dosering och administrering.

Avancerad och/eller metastaserad njurcellscancer (mRCC)

Den rekommenderade dosen av Zirabev är 10 mg/kg kroppsvikt givet varannan vecka som en

intravenös infusion.

Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills progression av den underliggande sjukdomen eller

tills oacceptabel toxicitet uppstår.

Epitelial ovarial-, tubar- och primär peritonealcancer

Primärbehandling: Zirabev ges som tillägg till karboplatin och paklitaxel i upp till 6 cyklers behandling

följt av fortsatt användning av Zirabev som monoterapi tills sjukdomsprogression, under maximalt 15

månader eller tills oacceptabel toxicitet, vilket som än inträffar först.

Den rekommenderade dosen av Zirabev är 15 mg/kg kroppsvikt som ges en gång var tredje vecka som

en intravenös infusion.

Behandling vid återfall av platinumkänslig sjukdom: Zirabev ges i kombination med antingen

karboplatin och gemcitabin i 6 cykler och upp till 10 cykler eller i kombination med karboplatin och

paklitaxel i 6 cykler och upp till 8 cykler följt av fortsatt användning av Zirabev som monoterapi tills

sjukdomsprogress. Den rekommenderade dosen Zirabev är 15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka

som en intravenös infusion.

Behandling vid recidiverande platinumresistent sjukdom: Zirabev ges i kombination med en av följande

läkemedel – paklitaxel, topotekan (givet varje vecka) eller pegylerat liposomalt doxorubicin. Den

rekommenderade dosen av Zirabev är 10 mg/kg kroppsvikt givet varannan vecka som en intravenös

infusion. När Zirabev administreras i kombination med topotekan (givet på dag 1-5, var tredje vecka),

är den rekommenderade dosen av Zirabev 15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka som en

intravenös infusion. Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills sjukdomsprogress eller tills

oacceptabel toxicitet uppstår (se avsnitt 5.1, studie MO22224).

Cervixcancer

Zirabev ges i kombination med en av följande kemoterapiregimer: paklitaxel och cisplatin eller

paklitaxel och topotekan.

Den rekommenderade dosen av Zirabev är 15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka som en

intravenös infusion.

Det rekommenderas att behandlingen fortgår tills sjukdomsprogress eller tills oacceptabel toxicitet

uppstår (se avsnitt 5.1).

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter

Inga dosjusteringar krävs för patienter ≥ 65 års ålder.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Säkerhet och effekt har inte studerats hos patienter med nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt har inte studerats hos patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av bevacizumab hos barn under 18 års ålder har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan ges.

Det finns ingen relevant användning av bevacizumab i den pediatriska populationen vid indikationerna

för behandling av cancer i kolon, rektum, bröst, lunga, ovarium, äggledare, peritoneum, cervix och

njure.

Administreringssätt

Zirabev är avsett för intravenös användning. Den första dosen ska ges som en intravenös infusion under

90 minuter. Om den första infusionen tolereras väl, kan den andra dosen ges under 60 minuter. Om 60-

minutersinfusionen tolereras väl, kan alla påföljande doser ges under 30 minuter.

Zirabev ska inte ges som intravenös injektion eller bolusinfusion.

Dosreduktion på grund av biverkningar rekommenderas inte. Om indicerat ska behandlingen antingen

permanent eller tillfälligt avbrytas enligt beskrivning i avsnitt 4.4.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

För anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6. Infusioner med Zirabev

ska inte administreras eller blandas med glukoslösningar. Detta läkemedel får inte blandas med andra

läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne angivna i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot cellprodukter från Chinese hamster ovary (CHO) celler eller rekombinanta

humana eller humaniserade antikroppar.

Graviditet (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Gastrointestinala perforationer och fistlar (se avsnitt 4.8)

Patienter kan vid behandling med bevacizumab ha en högre risk för att utveckla gastrointestinal

perforation och perforation av gallblåsan. Inflammatorisk process i buken kan vara en riskfaktor för

gastrointestinala perforationer hos patienter med metastaserad kolorektalcancer och därför ska

försiktighet iakttas vid behandling av dessa patienter. Tidigare strålning är en riskfaktor för

gastrointestinal perforation hos patienter med kvarvarande, recidiverande eller metastaserad

cervixcancer som behandlas med bevacizumab och alla patienter med gastrointestinal perforation hade

tidigare fått strålning. Behandling ska sättas ut hos patienter som utvecklar gastrointestinal perforation.

Gastrointestinal-vaginal fistel i studien GOG-0240

Patienter som behandlas med bevacizumab för kvarvarande, recidiverande eller metastaserad

cervixcancer

har en ökad risk för fistlar mellan vagina och delar av magtarmkanalen (gastrointestinal-

vaginal fistel).

Tidigare strålning är en stor riskfaktor för utvecklingen av gastrointestinal-vaginal fistel

och alla patienter med gastrointestinal-vaginal fistel hade tidigare fått strålning. Återfall av cancer

inom tidigare strålfält är ytterligare en viktig riskfaktor för utvecklingen av gastrointestinal-vaginal

fistel.

Icke gastrointestinala fistlar (se avsnitt 4.8)

Patienter kan ha en ökad risk för utveckling av fistlar under behandling med bevacizumab. Zirabev ska

sättas ut permanent hos patienter med trakeoesofageala (TE) fistlar eller någon annan fistel av grad 4

[US National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE v.3)].

Begränsad information finns tillgänglig avseende fortsatt användning av bevacizumab hos patienter

med andra fistlar.

Vid inre fistel, som inte uppstår i magtarmkanalen, bör utsättande av Zirabev övervägas.

Sårläkningskomplikationer (se avsnitt 4.8)

Bevacizumab kan påverka sårläkningsprocessen negativt. Allvarliga sårläkningskomplikationer,

inklusive anastomotiska komplikationer, med dödlig utgång har rapporterats. Behandling ska inte

påbörjas

förrän tidigast 28 dagar efter ett större kirurgiskt ingrepp eller då operationssåret helt har läkt.

Hos patienter som under behandling upplever sårläkningskomplikationer ska behandling inte ges förrän

såret helt har läkt. Behandling ska inte ges vid elektiv kirurgi.

Nekrotiserande fasciit, inklusive fall med dödlig utgång, har i sällsynta fall rapporterats hos patienter

behandlade med bevacizumab. Detta tillstånd är vanligtvis sekundärt till sårläkningskomplikationer,

gastrointestinal perforation eller fistelbildning. Zirabev-behandling ska avbrytas hos patienter som

utvecklar nekrotiserande fasciit och lämplig behandling ska omedelbart inledas.

Hypertension (se avsnitt 4.8)

En ökad förekomst av hypertension observerades hos patienter behandlade med bevacizumab. Kliniska

säkerhetsdata tyder på att förekomsten av hypertension troligen är dosberoende. Känd hypertension

ska behandlas adekvat innan behandling med Zirabev inleds. Det finns ingen information om

bevacizumabs effekt på patienter som har okontrollerad hypertension då behandling inleds.

Kontroll av blodtrycket

rekommenderas under behandling.

I de flesta fall kunde hypertensionen hållas under kontroll på ett adekvat sätt genom gängse

antihypertensiv behandling anpassad för patientens individuella situation. Användning av diuretika för

att behandla hypertension rekommenderas inte för patienter som erhåller cisplatinbaserad kemoterapi.

Zirabev ska sättas ut permanent om medicinskt signifikant hypertension inte kan hållas under adekvat

kontroll med antihypertensiv behandling, eller om patienten utvecklar hypertensiv kris eller

hypertensiv encefalopati.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Zirabev sätts in hos

patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom (PRES) (se avsnitt 4.8)

Bevacizumab-behandlade patienter har i sällsynta fall utvecklat symtom som överensstämmer med

Posterior

Reversibel Encefalopati Syndrom (PRES), som är ett sällsynt neurologiskt tillstånd som kan

manifesteras med bland andra följande symtom: kramper, huvudvärk, mentala förändringar,

synrubbning, eller kortikal blindhet, med eller utan hypertension. En diagnos av PRES kräver

bekräftande datortomografi/magnetröntgen av hjärnan, magnetisk resonanstomografi (MRT) är att

föredra. Hos patienter som utvecklar PRES rekommenderas behandling av specifika symtom inklusive

kontroll av hypertension parallellt med utsättning av Zirabev. Det är inte känt om det är säkert att

återinsätta bevacizumab-behandling hos patienter som tidigare haft PRES.

Proteinuri (se avsnitt 4.8)

Patienter med en tidigare anamnes av hypertension kan ha en förhöjd risk för att utveckla proteinuri vid

behandling med bevacizumab. Det finns tecken som tyder på att proteinuri av alla grader (US National

Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events [NCI-CTCAE v.3] kan vara

relaterat till dosen. Kontroll av proteinuri med urinsticka rekommenderas innan start och under

behandling. Proteinuri av grad 4 (nefrotiskt syndrom) sågs hos upp till 1,4% av patienterna behandlade

med bevacizumab. Behandling ska sättas ut permanent hos patienter som utvecklar nefrotiskt syndrom

(NCI-CTCAE v.3).

Arteriell tromboemboli (se avsnitt 4.8)

I kliniska prövningar var förekomsten av arteriella tromboemboliska reaktioner, inkluderande

cerebrovaskulär insult, transitoriska ischemiska attacker (TIA) och hjärtinfarkt, högre hos patienter

som fick bevacizumab i kombination med kemoterapi jämfört med dem som enbart fick kemoterapi.

Patienter, som behandlas med bevacizumab plus kemoterapi, med en tidigare anamnes av arteriell

tromboemboli, diabetes eller med en ålder som överstiger 65 år har en högre risk för att utveckla

arteriella tromboemboliska reaktioner under behandling. Försiktighet ska iakttas vid behandling av

dessa patienter med Zirabev.

Behandling ska sättas ut hos patienter som utvecklar arteriella tromboemboliska reaktioner.

Venös tromboemboli (se avsnitt 4.8)

Patienter kan riskera att utveckla venös tromboemboli, inkluderande lungemboli, under behandling

med bevacizumab.

Patienter som behandlas med bevacizumab för kvarvarande, recidiverande eller metastaserad

cervixcancer i

kombination med paklitaxel och cisplatin kan ha en förhöjd risk för venösa

tromboemboliska händelser.

Zirabev ska sättas ut hos patienter med livshotande (grad 4) tromboemboliska reaktioner, inklusive

lungemboli (NCI-CTCAE v.3). Patienter med tromboemboliska reaktioner ≤ grad 3 behöver noggrant

följas upp (NCI-CTCAE v.3).

Blödningar

Patienter som behandlas med bevacizumab har en förhöjd risk för blödning, särskilt tumörförknippad

blödning. Zirabev ska sättas ut hos patienter som får blödningar av grad 3 eller 4 under behandling

med Zirabev (NCI-CTCAE v.3) (se avsnitt 4.8).

Patienter med obehandlade metastaser i CNS exkluderades rutinmässigt från kliniska prövningar med

bevacizumab, baserat på röntgenfynd eller tecken och symtom. Risken för CNS-blödning hos dessa

patienter har därför inte utvärderats prospektivt i randomiserade kliniska studier (se avsnitt 4.8).

Patienter ska kontrolleras avseende tecken och symtom på CNS-blödning och Zirabev-behandling ska

avbrytas vid intrakraniell blödning.

Det finns ingen information om bevacizumabs säkerhetsprofil hos patienter med medfödd

blödningsbenägenhet, förvärvad koagulopati eller hos patienter med antikoagulantiabehandling i

terapeutiska doser för behandling av tromboemboli innan behandling med bevacizumab inleds,

eftersom sådana patienter exkluderades från kliniska prövningar. Försiktighet ska därför iakttas innan

behandling påbörjas hos dessa patienter. Patienter som utvecklade ventrombos under behandling

verkade dock inte ha någon förhöjd risk för blödningar av grad 3 eller högre vid samtidig behandling

med en inställd warfarindosering och bevacizumab (NCI-CTCAE v.3).

Lungblödning/hemoptys

Patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlas med bevacizumab kan ha en risk för allvarlig,

och i vissa fall dödlig, lungblödning/hemoptys. Patienter som nyligen haft lungblödning/hemoptys (>

2,5 ml rött blod) ska inte behandlas med Zirabev.

Kronisk hjärtinsufficiens (se avsnitt 4.8)

Biverkningar liknande kronisk hjärtinsufficiens rapporterades i kliniska prövningar. De varierade från

asymtomatisk minskning av vänsterkammar-ejektionsfraktion till symtomatisk kronisk

hjärtinsufficiens som krävde behandling eller sjukhusinläggning. Försiktighet bör iakttas vid

behandling med Zirabev av patienter med kardiovaskulär sjukdom som är av klinisk betydelse såsom

kranskärlssjukdom eller kronisk hjärtinsufficiens.

De flesta patienter som fick kronisk hjärtinsufficiens hade metastaserad bröstcancer tidigare behandlad

med antracykliner, tidigare strålbehandlade mot vänstra bröstkorgsväggen eller hade andra riskfaktorer

för kronisk hjärtinsufficiens.

Hos de patienter i studie AVF3694g som fick behandling med antracykliner, och som inte behandlats

med antracykliner tidigare, sågs ingen ökning av incidensen av kronisk hjärtinsufficiens av någon grad

i gruppen som fick antracyklin + bevacizumab jämfört med behandling med enbart antracykliner.

Kronisk hjärtinsufficiens grad 3 eller högre var något mer frekvent hos de patienter som fick

bevacizumab i kombination med kemoterapi jämfört med patienter som enbart fick kemoterapi. Detta

är överensstämmande med resultat från andra studier av metastaserad bröstcancer hos patienter som

inte fått antracyklinbehandling samtidigt (NCI-CTCAE v.3) (se avsnitt 4.8).

Neutropeni och infektioner (se avsnitt 4.8)

Ökad förekomst av allvarlig neutropeni, febril neutropeni eller infektion med eller utan allvarlig

neutropeni (inklusive några dödsfall) har observerats hos patienter som behandlats med myelotoxiska

kemoterapiregimer plus bevacizumab i jämförelse med enbart kemoterapi. Detta har främst setts i

kombination med platinum- eller taxanbaserade terapier vid behandling av NSCLC, metastaserande

bröstcancer och i kombination med paklitaxel och topotekan vid kvarvarande, recidiverande eller

metastaserad cervixcancer.

Överkänslighetsreaktioner/infusionsreaktioner (se avsnitt 4.8)

Det finns en risk att patienter kan utveckla infusions-/överkänslighetsreaktioner. Noggrann

övervakning av patienten rekommenderas under och efter administrering av bevacizumab, som vid alla

infusioner av en terapeutisk, humaniserad monoklonal antikropp. Om en reaktion uppträder ska

infusionen avbrytas och lämplig behandling ges. Ingen systematisk premedicinering krävs.

Osteonekros i käken (se avsnitt 4.8)

Fall av osteonekros i käken har rapporterats hos cancerpatienter behandlade med bevacizumab.

Majoriteten av dessa hade tidigare eller samtidigt behandlats med intravenöst administrerade

bisfosfonater, för

vilka osteonekros i käken är en identifierad riskfaktor. Försiktighet ska iakttas då

Zirabev och intravenösa bisfosfonater administreras samtidigt eller sekventiellt.

Invasiva tandingrepp är identifierat som en ytterligare riskfaktor. En tandläkarundersökning och

lämplig profylaktisk tandläkarbehandling bör övervägas innan behandling med Zirabev inleds. Hos

patienter som tidigare fått eller får intravenöst administrerade

bisfosfonater bör invasiva tandingrepp

om möjligt undvikas.

Intravitreal användning

Zirabev är inte formulerad för intravitreal användning.

Ögon

Enskilda fall och kluster av allvarliga ögonbiverkningar har rapporterats från ej godkänd intravitreal

användning av bevacizumab från injektionsflaskor godkända för intravenös administrering hos

cancerpatienter. Dessa biverkningar inkluderade infektiös endoftalmit, intraokulär inflammation såsom

steril endoftalmit, uveit och vitrit, näthinneavlossning, ruptur av retinalt pigmentepitel, höjt intraokulärt

tryck, intraokulär blödning såsom blödning i glaskroppen eller näthinneblödning och

konjunktivalblödning. Några av dessa biverkningar har resulterat i varierande grad av synnedsättning,

inklusive permanent blindhet.

Systemiska effekter efter intravitreal användning

En minskning av cirkulerande VEGF-koncentration har påvisats efter intravitreal anti-VEGF-

behandling. Systemiska biverkningar inklusive icke-okulära blödningar och arteriella tromboemboliska

reaktioner har rapporterats efter intravitreal injektion av VEGF-hämmare.

Ovariell insufficiens/fertilitet

Bevacizumab kan påverka fertiliteten hos kvinnor (se avsnitt 4.6 och 4.8). Därför ska

fertilitetsbevarande strategier diskuteras med fertila kvinnor innan behandling med Zirabev inleds.

Information om hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 3,0 mg natrium per 4 ml injektionsflaska, motsvarande 0,15% av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (RDI) (2 gram natrium för vuxna).

Detta läkemedel innehåller 12,1 mg natrium per 16 ml injektionsflaska, motsvarande 0,61% av

WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (RDI) (2 gram natrium för vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antineoplastiska läkemedels effekt på bevacizumabs farmakokinetik

I populationsbaserade farmakokinetiska analyser av bevacizumab och samtidigt administrerad

kemoterapi observerades ingen kliniskt betydelsefull interaktion. Ingen statistiskt signifikant eller

kliniskt relevant skillnad i clearance av bevacizumab observerades vid jämförelse av patienter som

behandlades med bevacizumab som enda läkemedel och patienter som fick bevacizumab i kombination

med interferon alfa-2a, erlotinib eller kemoterapi (IFL, 5-FU/LV, karboplatin-paklitaxel, capecitabin,

doxorubicin eller cisplatin/gemcitabin).

Bevacizumabs effekt på farmakokinetiken av andra antineoplastiska läkemedel

Ingen kliniskt betydelsefull interaktion med bevacizumab observerades på farmakokinetiken av

samtidigt administrerat interferon alfa-2a, erlotinib (och dess aktiva metabolit OSI-420) eller

kemoterapibehandlingarna irinotekan (och dess aktiva metabolit SN38), capecitabin, oxaliplatin

(fastställt genom mätning av fritt och total mängd platina) och cisplatin. Slutsatser om bevacizumabs

effekt på farmakokinetiken av gemcitabin kan inte dras.

Kombinationsbehandling med bevacizumab och sunitinibmalat

I två kliniska studier på patienter med metastaserad njurcellscancer rapporterades mikroangiopatisk

hemolytisk anemi (MAHA) hos 7 av 19 patienter som behandlats med bevacizumab

(10 mg/kg varannan vecka) i kombination med sunitinibmalat (50 mg dagligen).

MAHA är en hemolytisk sjukdom som kan uppvisa fragmentering av röda blodkroppar, anemi och

trombocytopeni. Dessutom sågs hypertension (inklusive hypertensiv kris), förhöjt kreatininvärde och

neurologiska symptom hos några av dessa patienter. Alla dessa fynd var reversibla vid utsättande av

bevacizumab och sunitinibmalat (se Hypertension, Proteinuri och PRES i avsnitt 4.4).

Kombination med platinabaserade eller taxanbaserade behandlingar (se avsnitt 4.4 och 4.8)

Ökad frekvens av allvarlig neutropeni, febril neutropeni, eller infektion med eller utan allvarlig

neutropeni (inklusive vissa dödsfall) har observerats huvudsakligen hos patienter behandlade med

platina- eller taxanbaserade terapier vid behandling av NSCLC och metastaserad bröstcancer.

Strålbehandling

Säkerhet och effekt av samtidig strålbehandling och behandling med bevacizumab har inte fastställts.

EGFR monoklonala antikroppar i kombination med bevacizumab kemoterapiregimer.

Inga interaktionsstudier har utförts. EGFR monoklonala antikroppar bör inte administreras i

kombination med bevacizumab-innehållande kemoterapi vid behandling av metastaserad

kolorektalcancer (mCRC). Resultaten från de randomiserade fas III-studierna, PACCE och CAIRO-2,

på patienter med mCRC tyder på att användningen av de anti-EGFR monoklonala antikropparna

panitumumab respektive cetuximab, i kombination med bevacizumab och kemoterapi, är förknippat

med minskad progressionsfri överlevnad och/eller överlevnad samt ökad toxicitet jämfört med enbart

bevacizumab plus kemoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under (och upp till 6 månader efter

avslutad) behandling.

Graviditet

Data från kliniska studier för behandling av gravida kvinnor med bevacizumab saknas. Djurstudier har

visat

reproduktionstoxikologiska effekter inkluderande missbildningar (se avsnitt 5.3). Det är känt att

immunglobuliner (IgG) passerar placenta och bevacizumab förväntas hämma angiogenesen hos fostret,

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/886373/2018

EMEA/H/C/004697

Zirabev (bevacizumab)

Sammanfattning av Zirabev och varför det är godkänt inom EU

Vad är Zirabev och vad används det för?

Zirabev är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med följande cancerformer:

Cancer i tjocktarmen (kolon) eller ändtarmen (rektum), när den har spridit sig till andra delar av

kroppen.

Bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.

En typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer när den är avancerad eller har spridit

sig eller kommit tillbaka och inte kan behandlas med kirurgi. Zirabev kan användas om inte

cancern har sitt ursprung i särskilda celler som kallas skivepitelceller.

Cancer i njuren (njurcellscancer) som är avancerad eller har spridit sig till en annan plats.

Cancer i cervix (livmoderhalsen) som kvarstår eller har kommit tillbaka efter behandling, eller har

spridit sig till andra delar av kroppen.

Zirabev används i kombination med andra cancerläkemedel, beroende på typen av all tidigare

behandling eller närvaron av mutationer (genetiska förändringar) i cancern som påverkar hur väl ett

visst läkemedel fungerar.

Zirabev innehåller den aktiva substansen bevacizumab och är en biosimilar (liknande biologiskt

läkemedel), vilket innebär att Zirabev i hög grad liknar ett annat biologiskt läkemedel

(”referensläkemedel”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Zirabev är Avastin. Mer

information om biosimilarer finns här

Hur används Zirabev?

Zirabev är receptbelagt och behandling ska övervakas av läkare som har erfarenhet av att använda

cancerläkemedel.

Zirabev ges som infusion (dropp) i en ven. Den första infusionen med Zirabev ska pågå i 90 minuter,

men efterföljande infusioner kan ges snabbare om den första infusionen inte gav upphov till

problematiska biverkningar. Infusionen ges varannan eller var tredje vecka. Dosen beror på patientens

Zirabev (bevacizumab)

EMA/886373/2018

Sida 2/3

kroppsvikt, vilken typ av cancer som behandlas och vilka andra cancerläkemedel som används.

Behandlingen fortsätter tills patienten inte längre har någon nytta av den. Läkaren kan besluta att

avbryta eller upphöra med behandlingen om patienten får vissa biverkningar.

För mer information om hur du använder Zirabev, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Zirabev?

Den aktiva substansen i Zirabev, bevacizumab, är en monoklonal antikropp (ett slags protein) som

utformats för att binda till vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF), ett protein i blodet som stimulerar

tillväxten av nya blodkärl. Genom att binda till VEGF förhindrar Zirabev denna effekt. Detta gör att

cancern inte kan utveckla sin egen blodförsörjning och att cancercellerna får brist på syre och

näringsämnen, vilket hjälper till att bromsa tumörernas tillväxt.

Vilka fördelar med Zirabev har visats i studierna?

Laboratoriestudier som jämförde Zirabev med Avastin har visat att den aktiva substansen i Zirabev är

mycket lik den i Avastin vad gäller dess uppbyggnad, renhet och biologiska aktivitet. Studier har också

visat att Zirabev producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som Avastin.

En studie på 719 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer visade dessutom att Zirabev var

lika effektivt som Avastin när det gavs tillsammans med cancerläkemedlen karboplatin och paklitaxel.

Cancern svarade på behandling hos 45 procent av dem som fick Zirabev (162 av 358 patienter) och

45 procent av dem som fick Avastin (161 av 361).

Eftersom Zirabev är en biosimilar behöver inte studierna om effekt och säkerhet av bevacizumab som

utförts med Avastin utföras på nytt med Zirabev.

Vilka är riskerna med Zirabev?

Zirabevs säkerhet har utvärderats och med de genomförda studierna som grund anses läkemedlets

biverkningar vara jämförbara med de som referensläkemedlet Avastin ger upphov till.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av bevacizumab (kan uppträda hos fler än 1 av

10 personer) är hypertoni (högt blodtryck), trötthet eller asteni (svaghet), diarré och buksmärtor (ont i

magen). De allvarligaste biverkningarna är gastrointestinal perforation (hål i tarmväggen), blödning

och arteriell tromboemboli (blodproppar i artärerna). En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Zirabev finns i bipacksedeln.

Zirabev får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot bevacizumab eller något annat

innehållsämne, eller mot läkemedel framtagna med äggstocksceller från kinesisk hamster eller andra

rekombinanta antikroppar. Det får inte ges till gravida kvinnor.

Varför är Zirabev godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att det styrkts att Zirabev i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer i hög grad liknar Avastin vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet och att Zirabev

fördelas i kroppen på samma sätt. Dessutom har en studie av icke-småcellig lungcancer visat att

Zirabevs effekt är likvärdig med Avastins effekt vid detta tillstånd.

Dessa uppgifter ansågs räcka för att dra slutsatsen att Zirabev kommer att verka på samma sätt som

Avastin vad gäller effekt och säkerhet vid dess godkända indikationer. Myndigheten fann därför att

Zirabev (bevacizumab)

EMA/886373/2018

Sida 3/3

fördelarna med Zirabev är större än de konstaterade riskerna, liksom för Avastin, och att Zirabev kan

godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zirabev?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Zirabev har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Zirabev kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Zirabev utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Zirabev

Mer information om Zirabev finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zirabev

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen