Vepesid 50 mg Kapsel, mjuk

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-01-2021

Aktiva substanser:
etoposid
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
L01CB01
INN (International namn):
etoposide
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, mjuk
Sammansättning:
natriumetylparahydroxibensoat Hjälpämne; etoposid 50 mg Aktiv substans; glycerol 85% Hjälpämne; natriumpropylparahydroxibensoat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 20 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55879
Tillstånd datum:
2017-09-06

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Vepesid 50 mg mjuka kapslar

etoposid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4).

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Vepesid är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Vepesid

Hur du tar Vepesid

Eventuella biverkningar

Hur Vepesid ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Vepesid är och vad det används för

Namnet på detta läkemedel är Vepesid. Varje kapsel innehåller den aktiva substansen etoposid 50 mg.

Etoposid tillhör en grupp av läkemedel som kallas cytostatika och som används för behandling av

cancer.

Vepesid används vid behandling av vissa typer av cancer hos vuxna:

testikelcancer

småcellig lungcancer

cancer i blodet (akut myeloisk leukemi)

tumörer i lymfsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

äggstockscancer

Den exakta orsaken till att du föreskrivits Vepesid kapslar diskuteras bäst med din läkare.

Etoposid som finns i Vepesid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns

i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Vepesid

Ta inte Vepesid:

Om du är allergisk mot etoposid, natriumetylparahydroxybensoat (E215),

natriumpropylparahydroxybensoat (E217) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du nyligen vaccinerats med ett levande vaccin, inklusive vaccin mot gula febern.

Om du ammar eller planerar att amma

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker på om det gäller dig, rådgör med

din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vepesid:

om du har några

infektioner

om du har fått

strålbehandling eller cytostatika

nyligen.

om du har låga värden av ett protein som kallas

albumin

i ditt blod.

om du har lever- eller njurbesvär.

Effektiv behandling mot cancer kan snabbt förstöra cancerceller i stor omfattning. I mycket sällsynta

fall kan detta orsaka att skadliga mängder av ämnen från dessa cancerceller släpps ut i blodet. Om

detta inträffar kan det orsaka problem med lever, njurar, hjärta eller blod och leda till dödsfall om det

inte behandlas.

För att förhindra detta så behöver din läkare ta regelbundna blodprover för att övervaka nivån av

dessa ämnen under behandling med detta läkemedel.

Detta läkemedel kan orsaka en minskning av vissa blodkroppar vilket kan leda till att du får

infektioner eller så kan det innebära att ditt blod inte koagulerar så bra om du skulle skära dig.

Blodprover kommer att tas i början av din behandling och innan varje dos du tar för att kontrollera

att detta inte inträffar.

Om du har en försämrad lever- eller njurfunktion så kan din läkare även vilja ta regelbundna

blodprover för att övervaka din lever- och njurfunktion.

Barn och ungdomar:

Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och Vepesid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Detta är särskilt viktigt

om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används för att minska immunsystemets aktivitet).

om du behandlas med cisplatin (ett läkemedel som används för att behandla cancer).

om du tar fenytoin eller andra läkemedel som används för att behandla epilepsi.

om du tar warfarin (ett läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas).

om du nyligen vaccinerats med några levande vacciner.

om du tar fenylbutason, natriumsalicylat eller acetylsalicylsyra.

om du tar några antracykliner (en grupp av läkemedel som används för att behandla cancer).

om du tar några läkemedel som har liknande verkningsmekanism som Vepesid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vepesid får inte användas under graviditet om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt.

Du får inte amma under tiden som du tar Vepesid.

Både manliga patienter och kvinnliga patienter som kan bli gravida måste använda ett effektivt

preventivmedel (t.ex. en barriärmetod eller kondom) under behandling och upp till 6 månader efter

avslutad behandling med Vepesid.

Män som behandlas med Vepesid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och

under upp till 6 månader efter behandlingen. Män rekommenderas även att skaffa information om

möjligheten att konservera sperma före behandlingen.

Både manliga och kvinnliga patienter som överväger att skaffa barn efter behandling med Vepesid

ska diskutera detta med läkare eller sjuksköterska.

Körförmåga och användning av maskiner

Påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats. Om du känner

dig trött, mår illa, känner dig yr eller svimfärdig så ska du inte köra eller använda maskiner tills du

har diskuterat detta med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vepesid innehåller

Vepesid innehåller natriumetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat. Dessa

ämnen kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per mjuk kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Vepesid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen som du får kommer att vara anpassad till dig och räknas ut av din läkare. Den vanliga dosen

är 100 till 200 mg/m

kroppsyta, dagligen under 5 dagar i rad eller 200 mg/m

kroppsyta på dag 1, 3

och 5. Den dagliga dosen kan ibland delas upp för att tas morgon och kväll. Denna behandlingskur

kan sedan upprepas beroende på resultaten från blodproverna, men detta kommer inte att ske förrän

efter minst 21 dagar efter den första behandlingskuren.

En alternativ dosering på 50 mg/m

kroppsyta som tas dagligen under 2 till 3 veckor används ibland.

Denna behandlingskur kan sedan upprepas beroende på resultaten från blodproverna, men detta

kommer inte att ske förrän efter minst 7 dagar efter den första behandlingskuren.

Läkaren kan ibland förskriva en annan dos, i synnerhet om du har njurbesvär.

Kapslarna ska intas med ett glas vatten på fastande mage.

Om du har tagit för stor mängd av Vepesid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med dig förpackningen och alla kvarvarande kapslar.

Om du har glömt att ta Vepesid

Om du missar eller glömmer att ta en dos av detta läkemedel, OROA DIG INTE - ta bara nästa dos

när det är dags för den. TA INTE dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare

behöver inte få dem.

Sluta att ta läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

svullen tunga eller svalg, andningssvårigheter, snabb hjärtrytm, hudrodnad eller hudutslag.

Dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Allvarlig

lever-, njur-, eller hjärtskada

från ett tillstånd som kallas tumörlyssyndrom, som orsakas

av att skadliga mängder av ämnen från cancercellerna tar sig in i blodbanan, har ibland setts när

Vepesid tas med andra läkemedel för behandling av cancer.

Andra biverkningar

som kan upplevas med Vepesid är;

Mycket vanliga biverkningar

(påverkar fler än 1 av 10 användare)

blodpåverkan (det är därför som du

kommer att få ta blodprover mellan

behandlingskurerna)

aptitlöshet

förändring av hudfärg (pigmentering)

förstoppning

tillfälligt håravfall

kraftlöshet (asteni)

illamående och kräkningar

allmän sjukdomskänsla

buksmärta

leverskada (hepatotoxicitet)

Vanliga biverkningar

(påverkar upp till 1 av 10 användare)

akut leukemi

diarré

oregelbunden hjärtrytm (arytmi) eller en

hjärtattack (hjärtinfarkt)

högt blodtryck

ömma läppar, sår i munnen eller svalget

yrsel

hudproblem som exempelvis klåda eller

utslag

Mindre vanliga biverkningar

(påverkar upp till 1 av 100 användare)

pirrningar eller känselbortfall i händer och fötter

Sällsynta biverkningar

(påverkar upp till 1 av 1 000 användare)

sura uppstötningar

tillfällig blindhet

rodnad

svårighet att svälja

förändring av hur saker smakar

svåra allergiska reaktioner

krampanfall

allvarliga reaktioner i hud och/eller

slemhinnor som kan omfatta smärtsamma

blåsor och feber, även utbredd

hudavlossning (Steven-Johnsons syndrom

och toxisk epidermal nekrolys)

feber

sömnighet eller trötthet

andningsproblem

ett utslag som påminner om solbränna och

som kan förekomma på hud där du

tidigare fått strålbehandling (”radiation

recall” dermatit), detta kan vara allvarligt

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

tumörlyssyndrom (komplikationer av att

ämnen som släpps ut från cancercellerna

tar sig in i blodbanan)

blödning

infektion

andningssvårigheter

svullnad i ansikte och tunga

förhöjda leverenzymer

infertilitet

allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda;

orsakad av parabener)

förhöjt bilirubin

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller, apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Vepesid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg.dat.”

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen.

Öppna inte någon blisterkarta där det finns tecken på kapselläckage.

Som med alla läkemedel som används för att behandla cancer så måste försiktighet iakttas när man

hanterar Vepesid kapslar. Du ska undvika att röra vid kapslarna genom att använda handskar och

tvätta dina händer med tvål och vatten efter att du hanterat läkemedlet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är etoposid.

Övriga innehållsämnen är: vattenfri citronsyra (E330), glycerol (85 %) (E422), makrogol 400

(E1521) och renat vatten. Kapselns hölje innehåller gelatin (E441), glycerol (85 %) (E422), röd

järnoxid (E172), natriumetylparahydroxybensoat (E215), natriumpropylparahydroxybensoat

(E217) och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende

Kapslar med Vepesid är svagt rosa, mjuka gelatinkapslar.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare

Corden Pharma Latina S.p.A.

Sermoneta

Latina, Italien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-02-04

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Vepesid 50 mg mjuka kapslar

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 50 mg etoposid.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje 50 mg kapsel, mjuk innehåller:

0,93 mg av natriumetylparahydroxybensoat (E215) och

0,47 mg av natriumpropylparahydroxybensoat (E217).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Mjuk kapsel

Svagt rosa

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Recidiverande eller refraktär testikelcancer

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för behandling av

recidiverande eller refraktär testikelcancer hos vuxna.

Småcellig lungcancer

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för behandling av

småcellig lungcancer hos vuxna.

Hodgkins lymfom

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för andra linjens

behandling av Hodgkins lymfom hos vuxna.

Non-Hodgkins lymfom

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för behandling av

recidiverande eller refraktär non-Hodgkins lymfom hos vuxna.

Akut myeloisk leukemi

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för behandling av

recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi hos vuxna.

Ovarialcancer

Vepesid är indicerat i kombination med andra godkända kemoterapeutiska medel för behandling av

icke-epitelial ovarialcancer hos vuxna.

Vepesid är indicerat för behandling av platinumresistent/refraktär epitelial ovarialcancer hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Vepesid kapslar ska endast administreras och monitoreras under överinseende av en kvalificerad

läkare som har erfarenhet av att använda anti-neoplastiska läkemedel (se avsnitt 4.4).

Dosering

Dosen med Vepesid kapslar är baserad på den rekommenderade intravenösa dosen inberäknat den

dosberoende biotillgängligheten av Vepesid kapslar. En 100 mg peroral dos är jämförbar med en 75

mg intravenös dos; en 400 mg peroral dos är jämförbar med en 200 mg intravenös dos. Variabilitet av

exponering hos en och samma patient (d.v.s. mellan cykler) är större vid peroral administrering än

efter intravenös administrering (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Monoterapi

Den vanliga dosen av Vepesid som administreras peroralt är 100 till 200 mg/m

/dag på dag 1 till 5

eller 200 mg/m

/dag på dag 1, 3 och 5 var tredje till var fjärde vecka. Dagliga doser högre än 200 mg

ska ges uppdelat på två doseringstillfällen.

Kombinationsbehandling

Den vanliga dosen med Vepesid som administreras peroralt är 100 till 200 mg/m

/dag på dag 1 till 5

eller 200 mg/m

/dag på dag 1, 3 och 5 var tredje till var fjärde vecka i kombination med andra

läkemedel som godkänts för användning för den sjukdom som ska behandlas.

Dosering ska justeras utifrån den myelosuppressiva effekten av andra läkemedel i kombinationen eller

utifrån effekterna av tidigare strål- eller cytostatikabehandling (se avsnitt 4.4) som kan ha påverkat

benmärgsreserven. Doserna efter den initiala dosen ska justeras om neutrofilantalet är lägre än 500

celler/mm

under mer än 5 dagar. Dessutom ska dosen justeras i händelse av förekomst av feber,

infektioner eller ett trombocytvärde lägre än 25 000 celler/mm

som inte orsakas av sjukdomen.

Efterföljande doser ska justeras i händelse av att grad 3 eller 4-toxicitet utvecklas eller om

njurkreatininclearance är lägre än 50 ml/min. För patienter med nedsatt kreatininclearance på 15 till

50 ml/min så rekommenderas en dosreduktion med 25 %.

Alternativt doseringsschema

Ett alternativt doseringsschema för Vepesid kapslar är 50 mg/m

/dag under 2 till 3 veckor, med

upprepade behandlingskurer efter en period med en veckas vila eller efter återhämtning från

myelosuppression.

Neutropeni och trombocytopeni

Patienten ska inte påbörja en ny behandlingscykel med Vepesid om neutrofilvärdet är lägre än 1 500

celler/mm

eller om trombocytvärdet är lägre än 100 000 celler/mm

, såvida detta inte är orsakat av en

malign sjukdom.

Äldre

Inga doseringsjusteringar är nödvändiga för äldre patienter (ålder > 65 år), annat än på grund av

njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Vepesid hos barn under 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns

i avsnitt 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med nedsatt njurfunktion ska följande modifiering av initialdosen övervägas, baserat på

uppmätt kreatininclearance.

Uppmätt kreatininclearance

Dos av etoposid

>50 ml/min

100 % av dosen

15-50 ml/min

75 % av dosen

Hos patienter med en kreatininclearance lägre än 15 ml/min och som står på dialys så krävs troligtvis

en ytterligare dosreduktion eftersom etoposidclearance är sänkt ytterligare hos dessa patienter.

Efterföljande doser vid måttlig och svår nedsatt njurfunktion ska baseras på patientens tolerans och

kliniska effekt (se avsnitt 4.4). Eftersom etoposid och dess metaboliter inte kan dialyseras så kan det

administreras innan och efter hemodialys (se avsnitt 4.9).

Administreringssätt

Kapslarna ska intas på fastande mage.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, natriumetylparahydroxybensoat (E215),

natriumpropylparahydroxybensoat (E217) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med gula febern-vaccin eller andra levande vacciner hos immunsupprimerade

patienter (se avsnitt 4.5).

Amning (se avsnitt 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Vepesid ska endast administreras och monitoreras under överinseende av en kvalificerad läkare som

har erfarenhet av att använda anti-neoplastiska läkemedel. I alla fall där användning av Vepesid

övervägs för cytostatikabehandling ska läkaren väga behovet och nyttan av läkemedlet mot risken för

biverkningar. De flesta sådana biverkningar är reversibla om de upptäcks tidigt. Vid svåra

biverkningar, ska dosen minskas eller behandlingen avbrytas och lämpliga korrigerande åtgärder

vidtas baserat på läkarens kliniska bedömning. Återinsättande av behandling med Vepesid ska ske

med försiktighet efter adekvat övervägande av det fortsatta behovet av läkemedlet och med skärpt

uppmärksamhet för eventuellt recidiv av toxicitet.

Variabilitet hos en och samma patient

Tillgängliga effektdata för etoposid vid olika indikationer är i allmänhet grundat på studier där

etoposid använts intravenöst. Variabilitet av exponering hos en och samma patient (

d.v.s.

mellan

cykler) är större vid peroral administrering än efter intravenös administrering. Koefficienten av

variation är ungefär 30 % efter peroral administrering jämfört med 10 % efter intravenös

administrering (variabilitet hos en och samma patient är liknande efter intravenös eller peroral

administrering, d.v.s. 30 till 40 %). Ökad variabilitet av exponering hos en och samma patient kan

leda till större variabilitet i förhållandet dos-respons, d.v.s. leder till större variabilitet beträffande

patienters känslighet för att uppleva behandlingsrelaterad toxicitet från cykel till cykel och potentiellt

påverka generell behandlingseffekt hos vissa patienter. Av detta skäl är det avgörande att fördelarna

med peroral administreringsväg noggrant vägs mot nackdelarna med större variabilitet hos en och

samma patient med avseende på exponering efter peroral administrering. I de fall där avsikten är att

bota ska intravenös läkemedelsform användas (se avsnitt 5.2).

Myelosuppression

Dosbegränsande benmärgssuppression är den mest signifikanta toxiciteten vid behandling med

Vepesid. Fatal myelosuppression har rapporterats efter administrering av etoposid. Patienter som

behandlas med Vepesid måste övervakas noga och regelbundet för myelosuppression, både under och

efter behandlingen. Följande hematologiska parametrar ska mätas vid behandlingsstart och inför varje

efterföljande dos med Vepesid: trombocytantal, hemoglobinvärde, antal vita blodkroppar och

differentialräkning. Om strålbehandling eller cytostatika givits före etoposidbehandlingen påbörjas

ska tillräckligt långt uppehåll göras för att tillåta benmärgen att återhämta sig. Vepesid ska inte

administreras om neutrofilvärdet är lägre än 1 500 celler/mm

eller om trombocytvärdet är lägre än

100 000 celler/mm

, såvida detta inte är orsakat av en malign sjukdom. Efterföljande doser till

initialdosen ska justeras om neutrofilantalet understiger 500 cells/mm

under mer än 5 dagar eller är

förknippat med feber eller infektion, om trombocytantalet är lägre än 25 000 celler/mm

, om någon

annan grad 3- eller 4-toxicitet utvecklas eller om njurclearance är lägre än 50 ml/min.

Allvarlig myelosuppression som orsakar infektion eller blödning kan inträffa. Bakteriella infektioner

ska hållas under kontroll innan behandling med Vepesid.

Sekundär leukemi

Förekomst av akut leukemi, som kan uppstå med eller utan närvaro av myeloplastiskt syndrom, har

beskrivits hos patienter som behandlades med etoposid innehållande kemoterapeutiska regimer.

Varken den kumulativa risken eller de predisponerande faktorerna relaterade till utvecklingen av

sekundär leukemi är kända. Betydelsen av både administreringsscheman och kumulativa doser med

etoposid har föreslagits, men har inte klart kunnat fastställas.

En kromosomavvikelse på 11q23 har observerats vid vissa fall av sekundär leukemi hos patienter som

har fått epipodofyllotoxiner. Denna avvikelse har också setts hos patienter som har utvecklat sekundär

leukemi efter behandling med cytostatikaregimer som inte innehåller epipodofyllotoxiner och vid de

novo leukemi. En annan egenskap, som har satts i samband med sekundär leukemi hos patienter som

har behandlats med epipodofyllotoxiner, verkar vara en kort latenstid, med en genomsnittlig

mediantid för utveckling av leukemi på cirka 32 månader.

Överkänslighet

Läkare bör vara medvetna om den möjliga risken för anafylaktisk reaktion vid behandling med

Vepesid. Den visar sig som frossa, feber, takykardi, bronkospasm, dyspné och hypotoni och kan vara

fatal. Behandlingen är symtomatisk. Vepesid ska avslutas omedelbart, efterföljt av administrering av

pressor-medel, kortikosteroider, antihistaminer eller volymexpanderande medel enligt läkarens

bedömning.

Lågt serumalbumin

Låga serumalbuminvärden är förknippade med ökad exponering för etoposid. Därför kan patienter

med låga serumalbuminvärden ha en ökad risk för toxicitet förknippad med etoposid.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med måttlig (kreatininclearance = 15 till 50 ml/min) eller svår (kreatininclearance <15

ml/min) nedsatt njurfunktion som genomgår hemodialys ska etoposid administreras i minskad dos (se

avsnitt 4.2). Hematologiska parametrar ska mätas och dosjusteringar i efterföljande cykler övervägas

baserat på hematologisk toxicitet och klinisk effekt för patienter med måttlig och svårt nedsatt

njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion ska övervakas regelbundet med avseende på leverfunktionen på

grund av risken för ackumulering.

Tumörlyssyndrom

Tumörlyssyndrom (i vissa fall fatalt) har rapporterats efter behandling med etoposid tillsammans med

andra kemoterapeutiska läkemedel. Noggrann övervakning av patienter krävs för att upptäcka tidiga

tecken på tumörlyssyndrom, i synnerhet hos patienter med riskfaktorer som utbredda,

behandlingskänsliga tumörer och njursvikt. Lämpliga förebyggande åtgärder ska också övervägas hos

patienter som löper risk för denna behandlingskomplikation.

Mutagen potential

På grund av etoposids mutagena potential krävs en effektiv preventivmetod för både män och kvinnor

under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling. Genetisk rådgivning

rekommenderas om patienten önskar få barn efter avslutad behandling. Eftersom etoposid kan minska

fertiliteten hos män bör konservering av sperma övervägas med avseende på senare faderskap (se

avsnitt 4.6).

Hjälpämnen

Vepesid innehåller natriumetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat

Vepesid kapslar innehåller natriumetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat

vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Vepesid innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per mjuk kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

Pediatrisk population

Säkerhet och effektivitet med Vepesid hos pediatriska patienter har inte studerats systematiskt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på etoposids farmakokinetik

Högdosbehandling med ciklosporin, som ger plasmakoncentrationer över 2 000 ng/ml, administrerad

tillsammans med peroralt etoposid har givit upphov till en ökning av etoposidexponeringen (AUC)

med 80 % och en 38 % minskning av total kroppsclearance av etoposid, jämfört med etoposid givet

som enda läkemedel.

Samtidig cisplatinbehandling är förknippad med minskad total kroppsclearance av etoposid.

Samtidig behandling med fenytoin är förknippat med ökad etoposidclearance och minskad effekt och

andra enzyminducerande antiepileptika kan förknippas med ökad clearance och minskad effekt av

Vepesid.

Plasmaproteinbindning

in vitro

är 97 %. Fenylbutason, natriumsalicylat och acetylsalicylsyra kan

tränga undan etoposid från plasmaproteinbindning.

Effekter av etoposid på andra läkemedels farmakokinetik

Samtidig behandling med antiepileptika och Vepesid kan leda till minskad krampanfallskontroll på

grund av farmakokinetiska interaktioner mellan läkemedlen.

Samtidig behandling med warfarin och etoposid kan resultera i förhöjda PK(INR)-värden. Noggrann

övervakning av PK(INR)-värden rekommenderas.

Farmakodynamiska interaktioner

Det föreligger en ökad risk för dödlig systemisk vaccinsjukdom vid användning av gula febern-vaccin.

Levande vacciner är kontraindicerade hos immunsupprimerade patienter (se avsnitt 4.3).

Tidigare eller samtidig behandling med läkemedel med liknande myelosuppressiv effekt som etoposid

kan förväntas ha additiv eller synergistisk effekt (se avsnitt 4.4).

Korsresistens mellan antracykliner och etoposid har rapporterats i prekliniska experiment.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel för män och kvinnor

Fertila kvinnor ska använda lämpliga preventivmedelsmetoder för att undvika graviditet under

etoposidbehandling. Etoposid har visat sig vara teratogent hos möss och råttor (se avsnitt 5.3). På

grund av etoposids mutagena potential krävs ett effektivt preventivmedel för både män och kvinnor

under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling (se avsnitt 4.4). Genetisk

rådgivning rekommenderas om patienten önskar få barn efter avslutad behandling.

Graviditet

Det finns inga eller begränsade mängder data från användning av etoposid för gravida kvinnor.

Studier på djur har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3). I allmänhet kan etoposid orsaka

fosterskador när det administreras till gravida kvinnor. Vepesid ska inte användas under graviditet om

inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med etoposid. Fertila kvinnor ska rekommenderas

att undvika bli gravida. Fertila kvinnor måste använda effektiva preventivmetoder under och upp till 6

månader efter behandling. Om detta läkemedel används under graviditet, eller om patienten blir gravid

under behandling med detta läkemedel, ska patienten informeras om den potentiella risken för fostret.

Amning

Etoposid utsöndras i mänsklig bröstmjölk. Det finns en möjlig risk för allvarliga biverkningar av

Vepesid på ammande spädbarn. Ett beslut måste tas om huruvida amning ska avbrytas eller om

behandlingen med Vepesid ska avbrytas baserat på nyttan med amning för barnet och nyttan med

behandlingen för kvinnan (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Eftersom etoposid kan försämra manlig fertilitet så kan konservering av sperma övervägas med

avseende på senare faderskap.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats. Etoposid kan

orsaka biverkningar som påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner som

exempelvis utmattning, sömnighet, illamående, kräkningar, kortikal blindhet samt

överkänslighetsreaktioner med blodtrycksfall. Patienter som upplever sådana biverkningar ska

rekommenderas att undvika att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Dosbegränsande benmärgssuppression är den mest signifikanta toxiciteten vid behandling med

Vepesid. I kliniska studier där Vepesid administrerades som ensamt läkemedel, antingen peroralt eller

via injektion, var de vanligaste biverkningarna av alla svårighetsgrader leukopeni (60 till 91 %),

trombocytopeni (22 till 41 %), illamående och/eller kräkningar (31 till 43 %) och alopeci (8 till 66 %).

Tabell över sammanfattning av biverkningar

Följande biverkningar rapporterades i kliniska studier med Vepesid samt efter att läkemedlet godkänts

för försäljning. Dessa biverkningar listas efter klassificering av organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande kategorier:

mycket vanliga

(≥ 1/10);

vanliga

(≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000),

ingen känd frekvens

(kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkning (MedDRA-terminologi)

Infektioner och infestationer

ingen känd

frekvens

infektion

Neoplasier; benigna, maligna och

ospecificerade (samt cystor och

polyper)

vanliga

akut leukemi

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkning (MedDRA-terminologi)

Blodet och lymfsystemet

mycket vanliga

anemi, leukopeni, myelosuppression*,

neutropeni, trombocytopeni

sällsynta

anafylaktiska reaktioner

Immunsystemet

ingen känd

frekvens

angioödem, bronkospasm

Metabolism och nutrition

ingen känd

frekvens

tumörlyssyndrom

vanliga

yrsel

mindre vanliga

perifer neuropati

Centrala och perifera nervsystemet

sällsynta

övergående kortikal blindhet,

neurotoxicititet (t.ex. somnolens,

utmattning), optikusneurit, krampanfall**

Hjärtat

vanliga

arytmier, hjärtinfarkt

vanliga

hypertoni

Blodkärl

ingen känd

frekvens

blödning

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

sällsynta

interstitiell pneumoni, lungfibros

mycket vanliga

buksmärta, anorexi, förstoppning,

illamående och kräkningar

vanliga

diarré, mukosit (innefattande stomatit och

esofagit)

Magtarmkanalen

sällsynta

smakförändringar, dysfagi

mycket vanliga

levertoxicitet

Lever och gallvägar

ingen känd

frekvens

förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt

alkaliskt fosfatas, förhöjt

aspartataminotransferas, förhöjt bilirubin

mycket vanliga

alopeci, pigmentering

vanliga

klåda, utslag, urtikaria

Hud och subkutan vävnad

sällsynta

dermatit efter tidigare strålning (radiation

recall dermatit), Steven-Johnsons

syndrom, toxisk epidermal nekrolys

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkning (MedDRA-terminologi)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

ingen känd

frekvens

infertilitet

mycket vanliga

asteni, sjukdomskänsla

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

sällsynta

feber

*Fatal myelosuppression har rapporterats

**Krampanfall är ibland förknippade med allergiska reaktioner.

Beskrivning av utvalda biverkningar

I avsnitten nedan är förekomsten av biverkningar angivna med en genomsnittlig procentsats utifrån

studier där Vepesid använts ensamt som behandling.

Hematologisk toxicitet

Myelosuppression (se avsnitt 4.4) med fatal utgång har rapporterats efter administrering av etoposid.

Myelosuppression är oftast en dosbegränsande biverkning. Benmärgen har oftast återhämtat sig

fullständigt efter 20 dagar och ingen kumulativ toxicitet har rapporterats. De lägsta värdena med

granulocyter och trombocyter tenderar att uppträda omkring 10 till 14 dagar efter administreringen av

etoposid beroende på administreringsväg och behandlingsschema. Lägsta värden har en tendens att

uppträda tidigare vid intravenös administration jämfört med vid peroral administrering. Leukopeni

och svår leukopeni (mindre än 1 000 celler/mm

) observerades hos 60 till 91 % respektive 3 till 17 %

för etoposid. Trombocytopeni och svår trombocytopeni (mindre än 50 000 trombocyter/mm

observerades hos 22 till 41 % respektive 1 till 20 % för etoposid. Rapporter om feber och infektion

var också mycket vanliga hos patienter med neutropeni och som behandlades med etoposid.

Gastrointestinal toxicitet

Illamående och kräkningar är de huvudsakliga gastrointestinala toxiciteterna med etoposid.

Illamående och kräkningar kan i regel lindras med antiemetika.

Alopeci

Reversibel alopeci, ibland utvecklat till fullständig skallighet, har observerats hos upp till 66 % av

patienterna som behandlades med etoposid.

Hypertoni

I kliniska prövningar med etoposid har episoder med hypertoni rapporterats. Om kliniskt signifikant

hypertoni uppträder hos patienter som får etoposid ska lämplig stödjande behandling initieras.

Överkänslighet

Anafylaktiska som uppträder som frossa, feber, takykardi, bronkospasm, dyspné och hypotension som

kan vara fatal kan uppstå i samband med den initiala dosen med etoposid. Akuta fatala reaktioner

förknippade med bronkospasm har rapporterats med etoposid. Synkopé, ansiktsödem, svullnad i

ansikte, tungödem och svullen tunga kan också förekomma med etoposid.

Metaboliska komplikationer

Tumörlyssyndrom (i vissa fall fatalt) har rapporterats efter behandling med etoposid

tillsammans med

andra kemoterapeutiska läkemedel (se avsnitt 4.4).

Vepesid innehåller natriumetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat

Vepesid kapslar innehåller natriumetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat

vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Pediatrisk population

Säkerhet och effektivitet med Vepesid hos pediatriska patienter har inte studerats systematiskt.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera alla misstänkta biverkningar via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Totaldoser på 2,4 g/m

till 3,5 g/m

givna intravenöst under loppet av tre dagar resulterade i svår

mukosit och myelotoxicitet. Metabolisk acidos och fall av allvarlig levertoxicitet har rapporterats hos

patienter som erhållit högre intravenösa doser av etoposid än de som rekommenderats. Liknande

toxiciteter kan förväntas för peroral läkemedelsform. Det finns ingen specifik antidot. Behandlingen

ska därför vara symtomatisk och stödjande och patienterna bör övervakas noga. Etoposid och dess

metaboliter kan inte dialyseras.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatika, växtalkaloider och andra naturprodukter,

podofyllotoxinderivater, ATC-kod: L01CB01

Verkningsmekanism

Huvudeffekten av etoposid verkar vara på sen S- och tidig G

-del av cellcykeln i mammaliska celler.

Två dosberoende responser ses: Vid höga koncentrationer (10 mikrog/ml eller mer) lyseras celler som

går in i mitosen; vid låga koncentrationer (0,3 till 10 mikrob/ml), hämmas celler från att gå in i profas.

Uppbyggnad av mikrotubili påverkas inte. Den dominerande makromolekylära effekten av etoposid

verkar vara brytning av dubbelsträngen genom en interaktion med DNA-topoisomeras II eller genom

bildande av fria radikaler. Etoposid har visat sig orsaka stopp av metafasen av fibroblaster hos

kycklingar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter antingen intravenös infusion eller administrering av perorala kapslar, visar värden på C

AUC markant variabilitet hos en och samma person samt mellan individer. Peroral biotillgänglighet

varierar men är i genomsnitt 76 % vid 100 mg peroral dos och 48 % vid 400 mg peroral dos.

Distribution

Medeldistributionsvolymerna vid jämviktskoncentration (steady-state) är inom intervallet 18 till 29

liter eller 7 till 17 l/m

. Etoposid visar låg övergång till CSV. Etoposid är höggradigt bundet (97 %)

till mänskliga plasmaproteiner

in vitro

Bindningsförhållandet för etoposid står i direkt relation till serumalbumin hos cancerpatienter och

friska frivilliga försökspersoner (se avsnitt 4.4). Obundna fraktioner av etoposid står signifikant i

relation till bilirubin hos cancerpatienter.

Metabolism

Hydroxisyrametaboliten [4’ dimetylepipodofyllsyra-9-(4,6 0-etyliden-β-D-glukopyranosid)], bildat av

öppningen i laktonringen, har hittats i urin hos vuxna och barn. Den förekommer även i mänsklig

plasma, antagningsvis som en transisomer. Glukuronid och/eller sulfatkonjugat av etoposid utsöndras

också i mänsklig urin. Dessutom förekommer O-demetylering av dimetoxifenolringen via CYP450

3A4-isoenzymets väg för att producera motsvarande katakol. Det finns inga bevis på hepatisk

förstapasseringseffekt för etoposid. Inga samband finns mellan absolut peroral biotillgänglighet av

etoposidkapslar och icke-njurclearance. Inga bevis föreligger för några andra skillnader i

etoposidmetabolism och utsöndring efter administration av perorala kapslar jämfört med intravenös

infusion.

Eliminering

Vid intravenös administrering, beskrivs dispositionen av etoposid bäst som en bifasisk process med en

distribueringshalveringstid på ungefär 1,5 timmar och terminal eliminationshalveringstid varierande

mellan 4 till 11 timmar. Totala kroppsclearancevärden varierar mellan 33 till 48 ml/min eller 16 till 36

ml/min/m

och, liksom den terminala eliminationshalveringstiden, är dosoberoende inom intervallet

100 till 600 mg/m

. Efter intravenös administrering av

C-etoposid (100 till 124 mg/m

), var

medelåterhämtningen av radioaktivitet i urin 56 % (45 % av dosen utsöndrades som etoposid) och

medelåterhämtningen av radioaktivitet i avföring var 44 % av den administrerade dosen vid 120

timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Total kroppsclearance och slutlig elimineringshalveringstid är oberoende av dos inom intervallet 100

till 600 mg/m

. Inom samma dosintervall ökar områden under plasmakoncentration gentemot

tidskurvor (AUC) och maximal plasmakoncentrationsvärden (C

) linjärt med dos.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med försämrad njurfunktion som får etoposid har uppvisat minskad total kroppsclearance,

ökat AUC och en högre jämviktskoncentrationsvolym (steady-state volume) av distribution (se avsnitt

4.2).

Nedsatt leverfunktion

Hos vuxna cancerpatienter med nedsatt leverfunktion minskas inte total kroppsclearance av etoposid.

Äldre population

Trots att smärre skillnader i farmakokinetiska parametrar mellan patienter ≤ 65 år och > 65 år har

observerats så anses inte dessa som kliniskt signifikanta.

Pediatrisk population

Hos barn elimineras ungefär 55 % av dosen i urin som etoposid på 24 timmar. Medelvärdet på

njurclearance av etoposid är 7 till 10 ml/min/m

eller ungefär 35 % av total kroppsclearance över ett

dosintervall på 80 till 600 mg/m

. Etoposid är därför renat genom både njur- och icke-njurprocesser,

d.v.s. metabolism och biliär utsöndring. Effekten av njursjukdom på etoposidclearance i plasma är

inte känd hos barn. Hos barn är förhöjda ALAT-nivåer (SGPT) förknippade med minskad total

kroppsclearance. Tidigare användning av cisplatin kan också leda till en minskning av total

kroppsclearance av etoposid hos barn.

Ett inverterat förhållande mellan plasmaalbuminnivåer och njurclearance av etoposid observeras hos

barn.

Kön

Trots att smärre skillnader i farmakokinetiska parametrar mellan könen har observerats så anses dessa

inte som kliniskt signifikanta.

Läkemedelsinteraktioner

I en studie av effekterna av andra läkemedel på bindning in vitro av

C-etoposid till mänskliga

serumproteiner, var det endast fenylbutason, natriumsalicylat och acetylsalicylsyra som rubbade

proteinbundet etoposid vid koncentrationer som i allmänhet uppnåddes in vivo (se avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Kronisk toxicitet

Anemi, leukopeni och trombocytopeni observerades hos råttor och möss, emedan hundar hade en lätt

reversibel försämring av lever- och njurfunktioner. Dosmultipeln (baserad på mg/m

-doser) för dessa

fynd vid nivån för icke observerad biverkning i prekliniska studier var ≥ ungefär 0,05 gånger jämfört

med högsta kliniska dos. Historiskt sett har prekliniska arter varit mer känsliga jämfört med

människor mot cytotoxiska ämnen. Testikelatrofi, upphörd spermieproduktion och tillväxthämning

rapporterades hos råttor och möss.

Mutagenicitet

Etoposid är mutagent i mammaliska celler.

Reproduktionstoxicitet

I djurstudier förknippades etoposid med dosrelaterad embryotoxicitet och teratogenicitet.

Carcinogen potential

På grund av dess verkningsmekanism ska etoposid betraktas som en möjlig carcinogen för människor.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Vattenfri citronsyra (E330)

Makrogol 400 (E1521)

Glycerol (85 %) (E422)

Renat vatten

Kapselns hölje

Glycerol (85 %) (E422)

Gelatin (E441)

Natriumetylparahydroxybensoat (E215)

Natriumpropylparahydroxybensoat (E217)

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

20 mjuka kapslar, tryckförpackning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Gällande föreskrifter för korrekt hantering och avfallshantering av cytostatika bör följas.

Försiktighet måste iakttagas vid all hantering av cytostatika. Vidtag alltid åtgärder för att förhindra

exponering. Detta omfattar ändamålsenlig utrustning, såsom användning av handskar, samt handtvätt

med tvål och vatten efter hantering av sådana produkter. Om etoposid skulle komma i kontakt med

hud, slemhinnor eller ögon, tvätta omedelbart huden med tvål och vatten och skölj slemhinnan eller

ögon med vatten.

Öppna inte någon blisterkarta där det finns tecken på kapselläckage.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10415

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1986-06-13

Datum för den senaste förnyelsen: 2007-07-01

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen