Velmetia

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-03-2021

Aktiva substanser:
sitagliptin, metformin hydroklorid
Tillgänglig från:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kod:
A10BD07
INN (International namn):
sitagliptin, metformin
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
För patienter med typ-2-diabetes mellitus:Velmetia är indicerat som komplement till diet och motion för att förbättra glykemisk kontroll hos patienter bristfälligt kontrollerad på deras maximal tolererad dos av metformin ensam eller de som redan behandlas med en kombination av sitagliptin och metformin. Velmetia är indicerat i kombination med en sulphonylurea (jag. trippel kombinationsterapi) som ett komplement till kost och motion hos patienter bristfälligt kontrollerad på deras maximal tolererad dos av metformin och en sulphonylurea. Velmetia anges som en trippel kombinationsterapi med en PPAR-agonist (jag. en thiazolidinedione) som ett komplement till kost och motion hos patienter bristfälligt kontrollerad på deras maximal tolererad dos av metformin och en PPAR-agonist,. Velmetia är också indicerat som tillägg till insulin (jag. trippel kombinationsterapi) som ett komplement till diet och motion för att förbättra glykemisk kontroll hos patienter vid stabil dosering av insulin och metformin ensamt inte ger
Produktsammanfattning:
Revision: 29
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000862
Tillstånd datum:
2008-07-16
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000862

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-03-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Velmetia 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter

sitagliptin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Velmetia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Velmetia

Hur du tar Velmetia

Eventuella biverkningar

Hur Velmetia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Velmetia är och vad det används för

Velmetia innehåller två aktiva substanser som kallas sitagliptin och metformin.

sitagliptin tillhör en grupp av läkemedel som kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare)

metformin tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.

Båda dessa substanser hjälper till att reglera blodsockernivån hos vuxna patienter med en typ av

diabetes som kallas typ 2-diabetes mellitus. Detta läkemedel hjälper till att öka nivåerna av insulin

som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

Tillsammans med kost och motion, används detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker. Detta

läkemedel kan tas ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som används vid diabetes

(insulin, sulfonureider eller glitazoner).

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och att

det insulin som kroppen bildar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också producera för

mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga

medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Velmetia

Ta inte Velmetia

om du är allergisk mot sitagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker),

illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos"

nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar

ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont,

snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt

om du har en svår infektion eller om du är uttorkad

om du ska genomgå kontraströntgen med injektion av ett färgämne. Du kommer att behöva göra

ett behandlingsuppehåll med Velmetia under 2 eller fler dagar efter ingreppet enligt läkarens

instruktion, beroende på hur dina njurar fungerar

om du nyligen har genomgått en hjärtinfarkt eller har allvarliga problem med blodcirkulationen

eller svårigheter att andas

om du har leverbesvär

om du dricker för mycket alkohol (antingen du gör det varje dag eller endast periodvis)

om du ammar.

Ta inte Velmetia om något av ovanstående gäller dig och tala med läkare om andra sätt att hantera din

diabetes. Om du är osäker kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar

Velmetia.

Varningar och försiktighet

Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter som får Velmetia (se

avsnitt 4).

Om du får blåsor i huden kan det vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din

läkare kan säga till dig att sluta ta Velmetia.

Risk för laktatacidos

Velmetia kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i

synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också

förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se

mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel

(bland annat akut svår hjärtsjukdom).

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Velmetia under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med

uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker

mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Velmetia och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av

symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

Symtomen på laktatacidos är bland annat:

kräkningar

buksmärta (magont)

muskelkramper

en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

svårt att andas

sänkt kroppstemperatur och puls.

Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Velmetia:

om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln (t ex pankreatit)

om du har eller har haft gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider (en

typ av fett) i blodet. Dessa medicinska tillstånd kan öka risken att få pankreatit (se avsnitt 4).

om du har typ 1-diabetes. Detta kallas också insulinberoende diabetes.

om du har eller har haft en allergisk reaktion mot sitagliptin, metformin eller Velmetia (se

avsnitt 4)

om du även tar en sulfonureid eller insulin, läkemedel mot diabetes, tillsammans med Velmetia

eftersom du då kan uppleva låga blodsockernivåer (hypoglykemi). Din läkare kan minska dosen

av din sulfonureid eller ditt insulin.

Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Velmetia under operationen och en viss tid

efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Velmetia och när du ska börja ta det igen.

Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, kontakta din läkare eller apotekspersonal innan

du tar Velmetia.

Under behandling med Velmetia kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om

året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda detta läkemedel. Det är inte effektivt hos barn och

ungdomar mellan 10 och 17 år. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det

används hos barn och ungdomar under 10 år.

Andra läkemedel och Velmetia

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband

med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Velmetia före eller vid tidpunkten för injektionen.

Läkaren avgör när du måste sluta ta Velmetia och när du ska börja ta det igen.

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva

göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Velmetia.

Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

läkemedel (som tas via munnen, inhalation eller injektion) som används vid behandling av

inflammation som astma och artrit (glukokortikoider)

läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och

COX-2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorantagonister)

specifika läkemedel som används vid behandling av andningsproblem (beta-2-agonister)

joderat kontrastmedel eller läkemedel som innehåller alkohol

vissa läkemedel som används vid behandling av magproblem, såsom cimetidin

ranolazin, ett läkemedel som används vid behandling av angina

dolutegravir, ett läkemedel som används vid behandling av hiv-infektion

vandetanib, ett läkemedel som används vid en särskild typ av sköldkörtelcancer (medullär

sköldkörtelcancer)

digoxin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm och andra hjärtproblem). Nivån av digoxin i

blodet kan behöva kontrolleras om det tas tillsammans med Velmetia.

Velmetia med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Velmetia eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se

avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du bör inte ta detta läkemedel under

graviditet eller om du ammar. Se avsnitt 2, Ta inte Velmetia.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Yrsel och sömnighet har dock rapporterats vid användning av sitagliptin, vilket kan påverka

din förmåga att köra eller använda maskiner.

Samtidig användning av detta läkemedel tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider eller

med insulin kan orsaka hypoglykemi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

Velmetia innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Velmetia

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Ta en tablett:

två gånger dagligen via munnen

i samband med måltid. Detta minskar risken för magbesvär.

Din läkare kan behöva öka dosen för att kontrollera ditt blodsocker.

Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.

Du ska fortsätta med den kost som rekommenderas av din läkare under behandling med detta

läkemedel och se till så att ditt kolhydratintag är jämnt fördelat under dagen.

Detta läkemedel enbart orsakar troligen inte onormalt lågt blodsocker (hypoglykemi). När detta

läkemedel tas tillsammans med en sulfonureid eller med insulin kan dock lågt blodsocker

(hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då behöva sänka dosen av din sulfonureid eller ditt insulin.

Om du har tagit för stor mängd av Velmetia

Kontakta omedelbart läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av detta läkemedel. Uppsök

sjukhus om du har symtom på laktatacidos, såsom att känna sig frusen eller inte må helt bra, kraftigt

illamående eller kräkningar, magsmärta, oförklarad viktnedgång, muskelkramper eller snabb andning

(se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

Om du har glömt att ta Velmetia

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg det förrän det

är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt enligt det vanliga doseringsschemat.

Ta inte dubbla doser av detta läkemedel under en och samma dag.

Om du slutar att ta Velmetia

Fortsätt att ta detta läkemedel så länge din läkare ordinerar det, så att du kan ha fortsatt kontroll på ditt

blodsocker. Du bör inte sluta att ta detta läkemedel utan att tala med läkare först. Om du slutar ta

Velmetia kan ditt blodsocker komma att stiga igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

SLUTA ta Velmetia och kontakta läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga

biverkningar:

Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut i ryggen, med eller utan

illamående och kräkningar, eftersom dessa kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel

(pankreatit).

Velmetia kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000), men

mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta

händer dig måste du sluta ta Velmetia och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus

eftersom laktatacidos kan leda till koma.

Om du får en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens), såsom utslag, nässelfeber, blåsor på

huden/fjällande hud och svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka andnings- eller

sväljsvårigheter, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan skriva ut

ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.

En del patienter som har behandlats med metformin och tilläggsbehandling med sitagliptin har

upplevt följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare): lågt blodsocker, illamående, väderspänning,

kräkningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): magsmärta, diarré, förstoppning,

dåsighet

En del patienter har upplevt diarré, illamående, väderspänning, förstoppning, magsmärta eller

kräkningar då de börjat med behandling med sitagliptin och metformin tillsammans (rapporterad

frekvens: vanliga).

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med en

sulfonureid såsom glimepirid:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): lågt blodsocker

Vanliga: förstoppning

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med

pioglitazon:

Vanliga: svullna händer och ben

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med

insulin:

Mycket vanliga: lågt blodsocker

Mindre vanliga: muntorrhet, huvudvärk

En del patienter har upplevt följande biverkningar i kliniska studier när de tagit enbart sitagliptin (en

av substanserna i Velmetia), eller vid uppföljning efter godkännandet, vid användning av Velmetia

eller sitagliptin enbart eller i kombination med andra diabetesläkemedel:

Vanliga: lågt blodsocker, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa och halsont,

artros, smärta i armar eller ben

Mindre vanliga: yrsel, förstoppning, klåda

Sällsynta: minskat antal blodplättar

Ingen känd frekvens: njurbesvär (som ibland kräver dialys), kräkningar, ledvärk, muskelsmärta,

ryggsmärta, interstitiell lungsjukdom, bullös pemfigoid (en sorts blåsor i huden)

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit enbart metformin:

Mycket vanliga: illamående, kräkningar, diarré, magsmärta och aptitförlust. Dessa symtom kan

uppkomma när du börjar ta metformin och försvinner vanligtvis.

Vanliga: metallsmak i munnen

Mycket sällsynta: minskade vitamin B

-nivåer, hepatit (inflammation i levern), nässelutslag,

hudrodnad (utslag) eller klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Velmetia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan efter EXP och kartongen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är sitagliptin och metformin. Varje filmdragerad tablett (tablett)

innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 50 mg sitagliptin och 850 mg

metforminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: I tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa (E460), povidon K29/32

(E1201), natriumlaurylsulfat och natriumstearylfumarat. Tablettens filmdragering innehåller:

poly(vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och

svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapselformad, rosa filmdragerad tablett märkt "515" på ena sidan.

Ogenomskinlig blisterförpackning (PVC/PE/PVDC och aluminium). Förpackningar om 14, 28, 56, 60,

112, 168, 180, 196 filmdragerade tabletter, multipelförpackningar innehållande 196 (2 förpackningar

med 98) och 168 (2 förpackningar med 84) filmdragerade tabletter och 50 x 1 filmdragerade tabletter i

perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB “Merck Sharp & Dohme”

Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 8885300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

BERLIN-CHEMIE AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel.: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: + 30-210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

medicaldep@ferrergrupo.com

Polska

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 364 61 01

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: +33 (0) 1 49 10 80 00

Portugal

LABORATÓRIO MEDINFAR,

Produtos, Farmacêuticos, SA

Tel: +351 800204661

medinfar@medinfar.pt

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

Neopharmed Gentili S.p.A.

Tel: +39 02891321

regulatory@neogen.it

Suomi/Finland

Orion Oyj

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 (0)77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@msd.com

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till patienten

Velmetia 50 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

sitagliptin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Velmetia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Velmetia

Hur du tar Velmetia

Eventuella biverkningar

Hur Velmetia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Velmetia är och vad det används för

Velmetia innehåller två aktiva substanser som kallas sitagliptin och metformin.

sitagliptin tillhör en grupp av läkemedel som kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare)

metformin tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.

Båda dessa substanser hjälper till att reglera blodsockernivån hos vuxna patienter med en typ av

diabetes som kallas typ 2-diabetes mellitus. Detta läkemedel hjälper till att öka nivåerna av insulin

som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

Tillsammans med kost och motion, används detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker. Detta

läkemedel kan tas ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som används vid diabetes

(insulin, sulfonureider eller glitazoner).

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och att

det insulin som kroppen bildar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också producera för

mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga

medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Velmetia

Ta inte Velmetia

om du är allergisk mot sitagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker),

illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos"

nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar

ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont,

snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Velmetia 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 50 mg sitagliptin och 850 mg

metforminhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Kapselformad, rosa filmdragerad tablett märkt "515" på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2:

Velmetia är indicerat som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen

hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i

monoterapi eller patienter som redan behandlas med en kombination av sitagliptin och metformin i

separata tabletter.

Velmetia är indicerat i kombination med en sulfonureid (dvs trippel kombinationsterapi) som ett

tillägg till kost och motion hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar

dos av metformin och en sulfonureid.

Velmetia är indicerat som en trippel kombinationsterapi med en PPARγ (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma)-agonist (dvs en tiazolidindion) som ett tillägg till kost och motion hos

patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin och en

PPARγ-agonist.

Velmetia är också indicerat som tilläggsbehandling till insulin (dvs trippel kombinationsterapi) för att

förbättra den glykemiska kontrollen hos patienter där kost och motion tillsammans med stabil dos av

insulin och metformin inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosen vid antihyperglykemisk behandling med Velmetia ska vara individuell och baseras på

patientens behandlingsregim i dagsläget, effekt och tolerabilitet och ska inte överstiga maximal

rekommenderad daglig dos på 100 mg sitagliptin.

Vuxna med normal njurfunktion (GFR ≥ 90 ml/min)

Patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi

Hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll med metformin i monoterapi ska en vanlig startdos

ge en sitagliptindos motsvarande 50 mg två gånger dagligen (totalt 100 mg dagligen) plus den dos av

metformin som redan tas.

Patienter som byter från samtidig behandling med sitagliptin och metformin i separata tabletter

Hos patienter som byter från samtidig behandling med sitagliptin och metformin i separata tabletter

ska den inledande dosen av Velmetia motsvara den som redan tas med sitagliptin och metformin i

separata tabletter.

Patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots kombinationsterapi med maximal tolererbar dos av

metformin och en sulfonureid

En dos ska ge en sitagliptindos motsvarande 50 mg två gånger dagligen (totalt 100 mg dagligen) och

motsvarande metformindos som redan tas. När Velmetia tas i kombination med en sulfonureid kan en

lägre dos av sulfonureiden övervägas för att minska risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

Patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots kombinationsterapi med maximal tolererbar dos av

metformin och en PPARγ-agonist

En dos ska ge en sitagliptindos motsvarande 50 mg två gånger dagligen (totalt 100 mg dagligen) och

motsvarande metformindos som redan tas.

Patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots kombinationsterapi med insulin och maximal

tolererbar dos av metformin

En dos ska ge en sitagliptindos motsvarande 50 mg två gånger dagligen (totalt 100 mg dagligen) och

motsvarande metformindos som redan tas. När Velmetia tas i kombination med insulin kan en lägre

dos av insulinet krävas för att minska risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

För de olika metformindoserna finns Velmetia tillgängligt i styrkorna 50 mg sitagliptin och 850 mg

respektive 1 000 mg metforminhydroklorid.

Alla patienter ska fortsätta med sin rekommenderade kost med en lämplig fördelning av

kolhydratintag under dagen.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med lätt nedsatt njurfunktion (glomerulär

filtrationshastighet [GFR]

60 ml/min). GFR bör bedömas innan behandling med

metformininnehållande läkemedel inleds och minst en gång årligen därefter. Hos patienter med ökad

risk för ytterligare försämring av njurfunktionen och hos äldre ska njurfunktionen bedömas oftare, t ex

var tredje till var sjätte månad.

Den maximala dygnsdosen av metformin ska helst delas upp i 2–3 dagliga doser. Faktorer som kan

öka risken för laktatacidos (se avsnitt 4.4) ska bedömas innan behandlingsstart med metformin hos

patienter med GFR < 60 ml/min.

Om ingen lämplig styrka av Velmetia finns tillgänglig ska enskilda monokomponenter användas i

stället för den fasta doskombinationen.

GFR ml/min

Metformin

Sitagliptin

60–89

Den maximala dygnsdosen är 3 000 mg.

Dossänkning kan övervägas i

förhållande till avtagande njurfunktion.

Den maximala dygnsdosen är

100 mg.

45–59

Den maximala dygnsdosen är 2 000 mg.

Startdosen är högst halva den maximala

dosen.

Den maximala dygnsdosen är

100 mg.

30–44

Den maximala dygnsdosen är 1 000 mg.

Startdosen är högst halva den maximala

dosen.

Den maximala dygnsdosen är 50 mg.

< 30

Metformin är kontraindicerat.

Den maximala dygnsdosen är 25 mg.

Nedsatt leverfunktion

Velmetia ska inte ges till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Äldre

Eftersom metformin och sitagliptin utsöndras via njurarna, bör Velmetia användas med försiktighet

vid stigande ålder. Regelbundna kontroller av njurfunktionen är nödvändig för att förhindra

metformin-associerad laktatacidos, särskilt hos äldre (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Velmetia bör inte användas av barn och ungdomar mellan 10 och 17 år pga otillräcklig effekt.

Tillgänglig data anges i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2. Velmetia har inte studerats hos pediatriska patienter

under 10 år.

Administreringssätt

Velmetia ska ges två gånger dagligen i samband med måltid för att minska de gastrointestinala

biverkningar som förknippas med metformin.

4.3

Kontraindikationer

Velmetia är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se

avsnitt 4.4 och 4.8)

alla typer av akut metabolisk acidos (såsom laktatacidos, diabetisk ketoacidos)

diabetespre-koma

svårt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min) (se avsnitt 4.4)

akuta tillstånd som eventuellt kan påverka njurfunktionen såsom:

dehydrering

svår infektion

chock

intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel (se avsnitt 4.4)

akut eller kronisk sjukdom som kan orsaka vävnadshypoxi såsom:

hjärtsvikt eller svikt i andningsorganen

nyligen genomgången hjärtinfarkt

chock

nedsatt leverfunktion

akut alkoholförgiftning, alkoholism

amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Velmetia ska inte användas hos patienter med typ 1-diabetes och ska inte användas för behandling av

diabetesketoacidos.

Akut pankreatit

Användning av DPP-4-hämmare har förknippats med en risk att utveckla akut pankreatit. Patienter bör

informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit: ihållande, svår buksmärta. Resolution

av pankreatit har observerats efter utsättande av sitagliptin (med eller utan understödjande

behandling), men mycket sällsynta fall av nekrotiserande eller hemorragisk pankreatit och/eller

dödsfall har rapporterats. Om man misstänker pankreatit ska behandling med Velmetia och andra

potentiellt misstänkta läkemedel sättas ut. Om akut pankreatit bekräftas bör Velmetia inte återinsättas.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med anamnes på pankreatit.

Laktatacidos

Laktatacidos, en mycket sällsynt men allvarlig metabolisk komplikation, uppträder ofta vid akut

försämring av njurfunktionen, hjärt-lungsjukdom eller sepsis. Metformin ackumuleras vid akut

försämring av njurfunktionen, vilket ökar risken för laktatacidos.

Vid dehydrering (kraftig diarré eller kräkning, feber eller minskat vätskeintag) ska

metforminbehandlingen tillfälligt avbrytas och kontakt med sjukvården rekommenderas.

Läkemedel som kan ge akut nedsättning av njurfunktionen (t ex blodtryckssänkande läkemedel,

diuretika och NSAID) ska sättas in med försiktighet hos patienter som behandlas med metformin.

Andra riskfaktorer för laktatacidos är högt alkoholintag, nedsatt leverfunktion, diabetes som inte är

under kontroll, ketos, långvarig fasta och alla tillstånd som är förknippade med hypoxi, liksom

samtidig användning av läkemedel som kan orsaka laktatacidos (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Patienter och/eller vårdgivare ska informeras om risken för laktatacidos. Laktatacidos kännetecknas

av acidotisk dyspné, buksmärta, muskelkramper, asteni och hypotermi följt av koma. Vid misstänkta

symtom ska patienten sluta ta metformin och omedelbart söka vård. Diagnostiska laboratoriefynd är

sänkt pH i blodet (< 7,35), förhöjd laktathalt i plasma (> 5 mmol/l), ett ökat anjongap och en ökad

laktat-pyruvatkvot.

Njurfunktion

GFR ska bedömas innan behandling inleds och regelbundet därefter, se avsnitt 4.2. Velmetia är

kontraindicerat för patienter med GFR < 30 ml/min och ska avbrytas tillfälligt vid tillstånd som

förändrar njurfunktionen, se avsnitt 4.3.

Hypoglykemi

Patienter som behandlas med Velmetia i kombination med en sulfonureid eller med insulin kan löpa

risk för hypoglykemi. En sänkning av sulfonureid- eller insulindosen kan därför bli nödvändig.

Överkänslighetsreaktioner

Efter godkännandet har fall av allvarliga överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som

behandlats med sitagliptin. Dessa reaktioner innefattar anafylaxi, angioödem och exfoliativa

hudtillstånd inklusive Stevens-Johnsons syndrom. Dessa reaktioner debuterade inom de 3 första

månaderna efter påbörjad behandling med sitagliptin, varav vissa fall efter den första dosen. Om en

överkänslighetsreaktion misstänks ska behandlingen med Velmetia avslutas, andra potentiella orsaker

till händelsen bör utvärderas och alternativ diabetesbehandling bör påbörjas (se avsnitt 4.8).

Bullös pemfigoid

Fall av bullös pemfigoid har rapporterats efter godkännandet hos patienter som tar DPP-4-hämmare,

inklusive sitagliptin. Vid misstanke om bullös pemfigoid bör behandlingen med Velmetia avbrytas.

Kirurgiska ingrepp

Velmetia måste sättas ut vid kirurgiska ingrepp under narkos, spinalanestesi eller epiduralanestesi.

Behandlingen får inte återinsättas förrän minst 48 timmar efter ett kirurgiskt ingrepp eller efter

återupptagen oral nutrition, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil.

Administrering av joderat kontrastmedel

Intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel kan orsaka kontrastinducerad nefropati som

leder till ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Velmetia ska sättas ut före eller

vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att

njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.3 och 4.5.

Förändring av klinisk status hos patienter med tidigare kontrollerad typ 2-diabetes

En patient med tidigare välkontrollerad typ 2-diabetes under behandling med Velmetia och som

utvecklar avvikande laboratorievärden eller klinisk sjukdom (speciellt vag eller odefinierad sjukdom)

bör omedelbart utvärderas för tecken på ketoacidos eller laktatacidos. Utvärderingen bör innefatta

serumelektrolyter och ketoner, blodglukos och, om indikerat, blod pH, laktat, pyruvat och

metforminnivåer. Om acidos i någon form uppstår ska behandlingen omedelbart sättas ut och andra

lämpliga åtgärder vidtagas.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av multipla doser sitagliptin (50 mg två gånger dagligen) och metformin

(1 000 mg två gånger dagligen) påverkade inte väsentligt farmakokinetiken för sitagliptin eller

metformin hos patienter med typ 2-diabetes.

Farmakokinetiska interaktionsstudier med Velmetia har inte utförts. Studier på de enskilda aktiva

substanserna sitagliptin och metformin har dock utförts.

Samtidig användning rekommenderas inte

Alkohol

Alkoholintoxikation är förknippad med ökad risk för laktatacidos, särskilt vid fasta, undernäring och

nedsatt leverfunktion.

Joderade kontrastmedel

Velmetia ska sättas ut före eller vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst

48 timmar efteråt, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.3 och

4.4.

Kombinationer som kräver försiktighet vid användning

Vissa läkemedel kan försämra njurfunktionen vilket kan öka risken för laktatacidos, t ex NSAID-,

inklusive selektiva cyklooxygenas-2-hämmare (COX-2-hämmare), ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorantagonister och diuretika, i synnerhet loopdiuretika. När sådana läkemedel sätts in i

kombination med metformin krävs noggrann övervakning av njurfunktionen.

Samtidig användning av läkemedel som interagerar med vanliga njurtubulära transportsystem

involverade i njurutsöndringen av metformin (t ex organic cationic transporter-2 [OCT2] / multidrug

and toxin extrusion transporter [MATE] hämmare som ranolazin, vandetanib, dolutegravir och

cimetidin) kan öka systemisk exponering av metformin och kan öka risken för laktatacidos. Överväg

nytta och risker med samtidig användning. Noggrann övervakning av glykemisk kontroll,

dosjusteringar inom rekommenderade doseringar och ändringar i diabetesbehandlingen ska övervägas

när sådana läkemedel används samtidigt.

Glukokortikoider (givet systemiskt eller som lokal administrering), beta-2-agonister och diuretika har

en viss hyperglykemisk aktivitet. Patienten bör informeras och blodglukosvärdet kontrolleras oftare,

särskilt i början av behandlingen med denna typ av läkemedel. Om nödvändigt kan dosen av det

antihyperglykemiska läkemedlet behöva justeras vid samtidig behandling med andra läkemedel och

vid utsättandet.

ACE-hämmare kan minska blodglukosnivåerna. Om nödvändigt bör dosen av det antihyperglykemiska

läkemedlet justeras vid samtidig behandling med det andra läkemedlet och vid utsättandet.

Påverkan av andra läkemedel på sitagliptin

In vitro och kliniska data som redovisas nedan tyder på att risken för kliniskt betydelsefulla

interaktioner vid samtidigt givna läkemedel är låg.

In vitro studier indikerade att det enzym som huvudsakligen svarar för sitagliptins begränsade

metabolism är CYP3A4, med hjälp av CYP2C8. Hos patienter med normal njurfunktion har

metabolismen, även den via CYP3A4, endast ringa betydelse för clearance av sitagliptin. Metabolism

kan spela en mer väsentlig roll för elimineringen av sitagliptin vid kraftigt nedsatt njurfunktion eller

kronisk njursjukdom (ESRD, end-stage renal disease). Av denna anledning är det möjligt att potenta

CYP3A4-hämmare (som ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromycin) kan påverka

farmakokinetiken för sitagliptin hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller kronisk

njursjukdom (ESRD). Effekterna av potenta CYP3A4-hämmare vid kraftigt nedsatt njurfunktion har

inte utvärderats i någon klinisk studie.

In vitro transportörstudier visade att sitagliptin är ett substrat för p-glykoprotein och OAT3 (organic

anion transporter-3). OAT3-medierad transport av sitagliptin hämmades in vitro av probenecid, dock

bedöms risken för kliniskt betydelsefulla interaktioner som liten. Samtidig administrering av

OAT3-hämmare har inte utvärderats in vivo.

Ciklosporin: En studie genomfördes för att utvärdera effekten av ciklosporin, en potent hämmare av

p-glykoprotein, på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administrering av en peroral engångsdos

sitagliptin 100 mg och en peroral engångsdos ciklosporin 600 mg ökade AUC och C

för sitagliptin

med cirka 29% respektive 68%. Dessa förändringar av sitagliptins farmakokinetik bedömdes inte vara

kliniskt betydelsefulla. Njurclearance för sitagliptin påverkades inte väsentligt. Kliniskt betydelsefulla

interaktioner med andra hämmare av p-glykoprotein förväntas därför inte.

Effekten av sitagliptin på andra läkemedel

Digoxin: Sitagliptin hade en liten effekt på plasmakoncentrationer av digoxin. Efter administrering av

0,25 mg digoxin tillsammans med 100 mg sitagliptin dagligen under 10 dagar, ökade AUC i plasma

för digoxin med i medeltal 11% och C

i plasma med i medeltal 18%. Ingen dosjustering

rekommenderas för digoxin. Patienter med risk för digoxintoxicitet bör dock följas noga när

sitagliptin och digoxin ges samtidigt.

In vitro data indikerar att sitagliptin varken hämmar eller inducerar CYP450-isoenzymer. I kliniska

studier påverkade inte sitagliptin väsentligt farmakokinetiken för metformin, glibenklamid,

simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller perorala antikonceptionsmedel. Sitagliptin visade därmed

in vivo ringa benägenhet att interagera med CYP3A4-, CYP2C8-, CYP2C9-substrat och organiska

katjontransportörer (OCT). Sitagliptin kan vara en svag p-glykoprotein-hämmare in vivo.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med sitagliptin saknas. Djurstudier av sitagliptin

har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser (se avsnitt 5.3).

Begränsade data tyder på att användning av metformin hos gravida kvinnor inte är förenad med en

ökad risk för kongenitala malformationer. Djurstudier med metformin har inte visat några skadliga

effekter med avseende på graviditet, embryogen eller fetal utveckling, födande eller postnatal

utveckling (se även avsnitt 5.3).

Velmetia ska inte användas under graviditet. Om en patient planerar att bli gravid eller om graviditet

upptäcks, ska behandlingen sättas ut och insulinbehandling inledas så snart som möjligt.

Amning

Inga studier på digivande djur har utförts med de kombinerade aktiva substanserna i detta läkemedel. I

studier utförda på de enskilda aktiva substanserna, utsöndras både sitagliptin och metformin i

bröstmjölk hos råtta. Metformin utsöndras i små mängder i bröstmjölk hos människa. Det är okänt

huruvida sitagliptin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Velmetia ska därför inte användas av

kvinnor som ammar (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Data från djur tyder inte på att sitagliptinbehandling har effekt på fertilitet hos män och kvinnor. Data

för människor saknas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Velmetia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid

bilkörning eller användning av maskiner bör det dock tas i beaktande att yrsel och somnolens har

rapporterats med sitagliptin.

Patienter bör vara medvetna om risken för hypoglykemi när Velmetia tas tillsammans med en

sulfonureid eller insulin.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Inga terapeutiska kliniska prövningar har utförts med Velmetia. Velmetia har emellertid visat

bioekvivalens med samtidigt administrerat sitagliptin och metformin (se avsnitt 5.2).

Allvarliga biverkningar inklusive pankreatit och överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

Hypoglykemi har rapporterats vid kombination med sulfonureid (13,8%) och insulin (10,9%).

Sitagliptin och metformin

Tabell med biverkningar

Biverkningar anges nedan enligt MedDRA organklass och absolut frekvens (tabell 1).

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000) samt

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1: Biverkningsfrekvens som rapporterats från placebokontrollerade kliniska studier

med sitagliptin och metformin enbart, och vid uppföljning efter godkännandet

Biverkning

Biverkningsfrekvens

Blodet och lymfsystemet

trombocytopeni

Sällsynta

Immunsystemet

överkänslighetsreaktioner inkluderande anafylaxi

*,†

Ingen känd frekvens

Biverkning

Biverkningsfrekvens

Metabolism och nutrition

hypoglykemi

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

somnolens

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

interstitiell lungsjukdom

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

diarré

Mindre vanliga

illamående

Vanliga

flatulens

Vanliga

förstoppning

Mindre vanliga

övre buksmärta

Mindre vanliga

kräkningar

Vanliga

akut pankreatit

*,†,‡

Ingen känd frekvens

fatal och icke-fatal hemorragisk och nekrotiserande

pankreatit

*,†

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

klåda

Mindre vanliga

angioödem

*,†

Ingen känd frekvens

utslag

*,†

Ingen känd frekvens

urtikaria

*,†

Ingen känd frekvens

kutan vaskulit

*,†

Ingen känd frekvens

exfoliativa hudtillstånd inkluderande

Stevens-Johnsons syndrom

*,†

Ingen känd frekvens

bullös pemfigoid

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

artralgi

Ingen känd frekvens

myalgi

Ingen känd frekvens

smärta i extremiteter

Ingen känd frekvens

ryggsmärta

Ingen känd frekvens

artropati

Ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

nedsatt njurfunktion

Ingen känd frekvens

akut njursvikt

Ingen känd frekvens

Biverkningar rapporterade efter marknadsföring.

Se avsnitt 4.4.

Se nedan TECOS kardiovaskulär säkerhetsstudie

Beskrivning av utvalda biverkningar

Vissa biverkningar observerades mer frekvent i studier av kombinationsbehandling med sitagliptin

och metformin tillsammans med andra antidiabetesläkemedel än i studier med sitagliptin och

metformin enbart. Dessa inkluderade hypoglykemi (frekvens mycket vanliga med sulfonureid eller

insulin), förstoppning (vanliga med sulfonureid), perifert ödem (vanliga med pioglitazon), och

huvudvärk och muntorrhet (mindre vanliga med insulin).

Sitagliptin

I monoterapistudier där sitagliptin 100 mg en gång dagligen jämfördes med placebo, rapporterades

följande biverkningar: huvudvärk, hypoglykemi, förstoppning och yrsel.

Hos dessa patienter förekom biverkningar, oavsett om ett samband med läkemedelsbehandling förelåg

eller ej, hos minst 5% och innefattade övre luftvägsinfektion och nasofaryngit. Artros och smärta i

armar eller ben rapporterades med frekvensen mindre vanliga (>0,5% högre hos patienter som

behandlades med sitagliptin än den i kontrollgruppen).

Metformin

Gastrointestinala symtom rapporterades som mycket vanliga i kliniska studier och efter godkännandet

för försäljning av metformin. Gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar, diarré, buksmärta

och aptitförlust är vanligt förekommande i början av behandlingen och är i de flesta fall spontant

övergående. Ytterligare biverkningar som förknippas med metformin inkluderar metallsmak (vanliga);

laktatacidos, leverfunktionsstörningar, hepatit, urtikaria, erytem och klåda (mycket sällsynta).

Långtidsbehandling med metformin har associerats med en minskad absorption av vitamin B

vilket i

mycket sällsynta fall kan resultera i en kliniskt signifikant vitamin B

-brist (t ex megaloblastisk

anemi). Frekvensområdena baseras på tillgänglig information från den europeiska produktresumén för

metformin.

Pediatrisk population

I kliniska studier med sitagliptin + metformin hos pediatriska patienter mellan 10 och 17 år med

typ 2-diabetes mellitus, var biverkningsprofilen generellt jämförbar med den som observerades hos

vuxna. Hos pediatriska patienter med eller utan underliggande insulinbehandling associerades

sitagliptin med en ökad risk för hypoglykemi.

TECOS kardiovaskulär säkerhetsstudie

Studien ”Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin” (TECOS) inkluderade

7 332 patienter behandlade med sitagliptin 100 mg dagligen (eller 50 mg dagligen om utgångsvärdet

för eGFR var ≥30 och <50 ml/min/1,73 m

) samt 7 339 patienter behandlade med placebo i intention-

to-treat-populationen. Båda behandlingarna var tillagda till sedvanlig behandling för att uppnå

regionala målnivåer för HbA

och kardiovaskulära riskfaktorer. Den totala incidensen av allvarliga

biverkningar hos patienter som fick sitagliptin var densamma som för patienter som fick placebo.

Bland de patienter som använde insulin och/eller ett sulfonylurealäkemedel vid studiestart i intention-

to-treat-populationen, var incidensen av allvarlig hypoglykemi 2,7% hos sitagliptin-behandlade

patienter och 2,5% hos placebo-behandlade patienter. Bland patienter som inte använde insulin

och/eller ett sulfonylurealäkemedel vid studiestart, var incidensen av allvarlig hypoglykemi 1,0% hos

sitagliptin-behandlade patienter och 0,7% hos placebo-behandlade patienter. Incidensen av pankreatit

(verifierade av studiekommittén) var 0,3% hos sitagliptin-behandlade patienter och 0,2% hos placebo-

behandlade.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I kontrollerade kliniska studier med friska individer administrerades engångsdoser om 800 mg

sitagliptin. Minimala ökningar av QT

, vilka inte ansågs kliniskt betydelsefulla, observerades i en

studie med 800 mg sitagliptin. Det finns ingen erfarenhet av högre doser än 800 mg i kliniska studier.

I fas I-studier med multipla doser, observerades inga dosrelaterade biverkningar med sitagliptin med

doser upp till 600 mg per dag under perioder om upp till 10 dagar respektive 400 mg per dag under

perioder om upp till 28 dagar.

En stor överdos av metformin (eller samtidigt förekommande risker för laktatacidos) kan leda till

laktatacidos vilket är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus. Den effektivaste

metoden att avlägsna laktat och metformin är hemodialys.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/370038/2013

EMEA/H/C/000862

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Velmetia

sitagliptin / metforminhydroklorid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Velmetia.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas

Vad är Velmetia?

Velmetia är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser, sitagliptin och metforminhydroklorid.

Det finns som tabletter (50 mg sitagliptin/850 mg metforminhydroklorid och

50 mg sitagliptin/1 000 mg metforminhydroklorid).

Vad används Velmetia för?

Velmetia används för att behandla patienter med typ 2-diabetes för att förbättra blodsockerkontrollen.

Det ges som tillägg till diet och motion

till patienter som inte kontrolleras tillräckligt med enbart metformin (ett diabetesläkemedel),

till patienter som redan tar en kombination av sitagliptin och metformin som separata tabletter,

i kombination med en sulfonureid, en PPAR-gamma-agonist som till exempel en tiazolidindion, eller

insulin (andra typer av diabetesläkemedel) till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt

med enbart detta läkemedel och metformin.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Velmetia?

Velmetia tas två gånger dagligen. Vilken tablettstyrka som ska användas beror på dosen av de andra

diabetesläkemedel som patienten tagit tidigare. Om Velmetia tas tillsammans med en sulfonureid eller

Velmetia

EMA/370038/2013

Sida 2/3

insulin kan sulfonureid- eller insulindosen behöva sänkas för att undvika hypoglykemi (lågt

blodsocker).

Högsta dos av sitagliptin är 100 mg en gång dagligen. Velmetia ska tas tillsammans med föda för att

man ska undvika eventuella magbesvär som orsakas av metformin.

Hur verkar Velmetia?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera blodsockernivån (glukos) eller där kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. De

aktiva substanserna i Velmetia, sitagliptin och metforminhydroklorid, verkar på olika sätt.

Sitagliptin är en dipeptidylpeptidas 4 (DPP-4)-hämmare. Den verkar genom att blockera nedbrytningen

av de så kallade inkretinhormonerna i kroppen. Dessa hormoner frigörs efter en måltid och stimulerar

bukspottkörtelns produktion av insulin. Genom att sitagliptin ger en högre halt av inkretinhormoner i

blodet stimuleras bukspottkörteln till att producera mer insulin när blodsockernivån är hög. Sitagliptin

har ingen effekt när blodsockret är lågt. Sitagliptin sänker också den mängd blodsocker som

produceras av levern genom att höja insulinnivåerna och sänka nivåerna av hormonet glukagon.

Sitagliptin har varit godkänt i EU under namnen Januvia och Xelevia sedan 2007 och under namnet

Tesavel sedan 2008.

Metformin verkar främst genom att hämma produktionen av blodsocker och minska

blodsockerupptaget i tarmen. Metformin har funnits i EU sedan 1950-talet.

Till följd av de båda aktiva substansernas verkan sänks blodsockernivåerna och detta bidrar till att

kontrollera typ 2-diabetes.

Hur har Velmetias effekt undersökts?

Sitagliptin kan ges ensamt som Januvia/Xelevia/Tesavel tillsammans med metformin och tillsammans

med både metformin och en sulfonureid till patienter med typ 2-diabetes. Företaget lade fram

resultaten av tre studier av Januvia/Xelevia för att stödja användningen av Velmetia hos patienter vars

blodsocker inte kontrollerades tillräckligt med pågående metforminbehandling.

I två av studierna undersöktes sitagliptin som tillägg till metformin. I den första jämfördes sitagliptin

med placebo (overksam behandling) hos 701 patienter, i den andra med glipizid (en sulfonureid) hos

1 172 patienter. I den tredje studien jämfördes sitagliptin med placebo då det gavs som

tilläggsbehandling till glimepirid (en annan sulfonureid), med eller utan metformin till 441 patienter.

Resultaten av tre ytterligare studier användes för att stödja användningen av Velmetia. I den första,

som omfattade 1 091 patienter som inte kontrollerades tillräckligt med enbart diet och motion,

jämfördes effekten av Velmetia med effekten av enbart metformin eller sitagliptin. I den andra, som

omfattade 278 patienter som inte kontrollerades tillräckligt väl med kombinationen av metformin och

rosiglitazon (en PPAR-gamma-agonist), jämfördes effekterna av tillägg av sitagliptin eller placebo. Den

tredje studien omfattade 641 patienter som inte kontrollerades tillräckligt väl med en stabil insulindos.

Av dessa patienter fick tre fjärdedelar också metformin. I denna studie jämfördes också effekterna av

sitagliptin eller placebo som tillägg.

I samtliga studier var huvudeffektmåttet förändringen av nivåerna i blodet av ämnet glykosylerat

hemoglobin (HbA1c), som visar hur väl blodsockernivåerna kontrolleras.

Företaget gjorde ytterligare studier för att visa att de aktiva substanserna i Velmetia tas upp av

kroppen på samma sätt som när de två läkemedlen ges var för sig.

Velmetia

EMA/370038/2013

Sida 3/3

Vilken nytta har Velmetia visat vid studierna?

Velmetia var effektivare än enbart metformin. Tillägg av 100 mg sitagliptin till metformin minskade

nivåerna av HbA1c med 0,67 procent (från cirka 8,0 procent) efter 24 veckor, jämfört med en

minskning med 0,02 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo. Att lägga till sitagliptin till

metformin hade liknande effekt som att lägga till glipizid. I den studie där sitagliptin gavs som tillägg

till glimepirid och metformin minskade nivåerna av HbA1c med 0,59 procent efter 24 veckor jämfört

med en ökning med 0,30 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo.

I den första av de tre ytterligare studierna var Velmetia effektivare än enbart metformin eller

sitagliptin. I den andra minskade nivåerna av HbA1c med 1,03 procent efter 18 veckor hos patienter

som fick sitagliptin som tillägg till metformin och rosiglitazon, jämfört med en minskning på 0,31

procent hos dem som fick placebo som tillägg. Slutligen minskade nivåerna med 0,59 procent efter 24

veckor hos patienter som fick sitagliptin som tillägg till insulin, jämfört med en minskning på 0,03

procent hos dem som fick placebo som tillägg. Det fanns ingen skillnad när det gällde denna effekt

mellan patienter som också fick metformin och dem som inte fick metformin.

Vilka är riskerna med Velmetia?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Velmetia (uppträder hos 110 patienter av 100) är

illamående. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Velmetia finns i

bipacksedeln.

Velmetia får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot sitagliptin, metformin eller

något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter som har diabetesketoacidos eller

diabetesprekoma (farliga tillstånd som kan uppträda vid diabetes), njur- eller leverproblem, tillstånd

som kan påverka njurarna eller en sjukdom som ger minskad tillförsel av syre till vävnaderna, till

exempel hjärt- eller lungsvikt eller en nyligen inträffad hjärtattack. Det får inte heller ges till patienter

som dricker mycket stora mängder alkohol eller är alkoholister eller till ammande kvinnor. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Velmetia godkänts?

CHMP fann att nyttan med Velmetia är större än riskerna och rekommenderade att Velmetia skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Velmetia

Den 16 juli 2008 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Velmetia som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Velmetia finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 06-2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen