Tracleer

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-07-2021

Aktiva substanser:
bosentan (as monohydrate)
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International N.V.  
ATC-kod:
C02KX01
INN (International namn):
bosentan
Terapeutisk grupp:
Antihypertensiva medel,
Terapiområde:
Scleroderma, Systemic; Hypertension, Pulmonary
Terapeutiska indikationer:
Behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att förbättra övningskapacitet och symtom hos patienter med WHO-funktionsklass III. Effekt har visats vid:Primär (idiopatisk och familjär) PAH;PAH sekundärt till sklerodermi utan betydande interstitiell lungsjukdom;PAH associerad med medfödd systemisk-att-pulmonell shunt och Eisenmenger s fysiologi. Vissa förbättringar har också visats hos patienter med PAH SOM funktionell klass II. Tracleer är också indicerat för att minska antalet nya digitala sår hos patienter med systemisk skleros och pågående digitala sår sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 40
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000401
Tillstånd datum:
2002-05-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000401

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

03-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

21-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

21-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

21-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

21-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

03-12-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter

bosentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tracleer är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tracleer

Hur du tar Tracleer

Eventuella biverkningar

Hur Tracleer ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tracleer är och vad det används för

Tracleer tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas

endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Tracleer medför därför att blodkärlen vidgas och

tillhör en grupp av mediciner som kallas “endotelinreceptorantagonister”.

Tracleer används för att behandla:

Pulmonell arteriell hypertension (PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig

förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i

lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar

den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare.

Tracleer utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem.

Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.

Tracleer används för att behandla patienter med PAH klass III för att förbättra arbetsförmåga

(förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass

III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Vissa förbättringar har också visats hos

patienter med PAH klass II. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som

Tracleer används för kan vara:

primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

orsakad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av

bindväven som stödjer huden och andra organ);

orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt

blodflöde genom hjärta och lungor.

Digitala sår: (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas

sklerodermi. Tracleer minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tracleer

Ta inte Tracleer

om du är allergisk mot bosentan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har leverproblem (fråga din läkare)

om du är gravid, eller kan bli gravid på grund av att du inte använder tillförlitliga

preventivmetoder. Läs informationen under “Preventivmedel” och “Andra läkemedel och

Tracleer”

om du tar ciklosporin A (ett läkemedel som används efter en transplantation eller för att

behandla psoriasis)

Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen

blodprov för att kontrollera leverfunktionen

blodprov för att kontrollera anemi (lågt hemoglobin)

graviditetstest, om du är en kvinna i barnafödande ålder

En del patienter som använt Tracleer har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt

hemoglobin).

Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen

och hemoglobinnivån under behandlingen med Tracleer.

För alla dessa prover, se också patientkortet (i förpackningen med Tracleer tabletter). Det är viktigt att

dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Tracleer. Vi föreslår att du skriver upp

datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp

att komma ihåg när nästa prov ska tas.

Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Tracleer. Efter en ökning av

dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.

Blodprov för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en

gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Tracleer kan få anemi.

Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med

Tracleer och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.

Barn och ungdomar

Tracleer rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med digitala sår.

Se även avsnitt 3. Hur du tar Tracleer.

Andra läkemedel och Tracleer

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

ciklosporin A (en medicin som används efter transplantationer och för att behandla psoriasis),

som inte ska användas tillsammans med Tracleer.

sirolimus eller takrolimus, som är läkemedel som används efter transplantationer, eftersom

dessa inte rekommenderas att användas tillsammans med Tracleer.

glibenklamid (mot diabetes), rifampicin (för att behandla tuberkulos), flukonazol (för att

behandla svampinfektioner), ketokonazol (för att behandla Cushings syndrom) eller nevirapin

(för behandling av HIV), eftersom dessa mediciner inte rekommenderas att användas

tillsammans med Tracleer.

andra mediciner för behandling av HIV-infektion som kan behöva kontrolleras speciellt om de

används tillsammans med Tracleer.

hormonella preventivmedel, som inte är effektiva som enda preventivmetod när du tar Tracleer.

Inuti din Tracleerförpackning finns ett patientkort för patienter som du ska läsa noggrant. Din

läkare och/eller gynekolog kommer att fastställa vilka preventivmedel som är lämpliga för dig.

andra läkemedel för behandling av lunghypertoni: sildenafil och tadalafil;

warfarin (ett blodförtunningsmedel);

simvastatin (används för att behandla hyperkolesterolemi).

Körförmåga och användning av maskiner

Tracleer har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Tracleer kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr, påverka din syn och

din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr eller om din syn är försämrad när

du tar Tracleer skall du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.

Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Tracleer om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Graviditetstest

Tracleer kan skada ofödda barn som blivit till före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan

bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Tracleer, och

regelbundet under den tid som du tar Tracleer.

Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar

Tracleer. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du

använder Tracleer. Eftersom Tracleer kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara,

implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du

använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor,

pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Tracleerförpackning finns

ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din

läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga

preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Tracleer om du är i fertil

ålder.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandlingen med Tracleer eller om du

planerar att bli gravid inom den närmaste tiden.

Amning

Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om

du får Tracleer förskrivet. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till bröstmjölken.

Fertilitet

Om du är man och använder Tracleer är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det

kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några

frågor eller känner oro angående detta.

Tracleer innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tracleer

Behandling med Tracleer ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av

behandling av PAH eller systemisk skleros. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tracleer med mat och dryck

Tracleer kan intas med eller utan mat.

Rekommenderad dos

Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första

4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen,

beroende på hur du reagerar på Tracleer.

Barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas

behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Läkaren talar

om för dig hur du ska dosera.

Uppmärksamma att Tracleer också finns som dispergerbar 32 mg tablett vilket kan underlätta rätt

dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja

filmdragerade tabletter.

Om du har intrycket att effekten av Tracleer är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din

dos då kan behöva ändras.

Hur du tar Tracleer

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med

eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Tracleer

Om du tar mer tabletter än vad du fått anvisningar om att ta ska du omedelbart kontakta din läkare.

Om du har glömt att ta Tracleer

Om du har glömt att ta Tracleer tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta dina

tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

Om du slutar att ta Tracleer

Om du plötsligt upphör med din Tracleer-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med

Tracleer om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under

några dagar innan du slutar helt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De mest allvarliga biverkningarna med Tracleer är

Onormal leverfunktion, vilket kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer

Anemi (lågt blodvärde), vilket kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer. Anemi kan ibland

kräva blodtransfusioner.

Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Tracleer (se avsnitt 2).

Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.

Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:

illamående (känner behov av att kräkas)

kräkningar

feber

ont i magen

gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitor)

mörkfärgad urin

hudklåda

håglöshet eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmatning)

influensaliknande symtom (muskel och ledvärk med feber)

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):

Huvudvärk

Ödem (svullnad i benen och anklar eller andra symtom på vätskeansamling)

Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):

Ansikts- eller hudrodnad

Överkänslighetsreaktioner (med hudinflammation, klåda och utslag)

Gastroesofageal refluxsjukdom (sura uppstötningar)

Diarré

Kortvarig medvetandeförlust (svimning)

Hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

Lågt blodtryck

Nästäppa

Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):

Trombocytopeni (brist på blodplättar)

Neutropeni/leukopeni (lågt antal vita blodkroppar)

Förhöjda leverenzymvärden med hepatit (inflammation i levern) inklusive eventuell försämring

av underliggande hepatit och/eller gulsot (gulfärgning i hud eller ögonvitor).

Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

Anafylaktiska reaktioner (allmän allergisk reaktion), angioödem (svullnad, vanligen runt

ögonen, läpparna, tungan eller halsen)

Cirros (ärrbildning) i levern, leversvikt (allvarlig störning i leverfunktionen)

Dimsyn har också rapporterats i okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med Tracleer har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tracleer ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter ”EXP”

De vita flaskorna av högdensitetspolyeten ska användas inom 30 dagar efter första öppnandet.

För aluminiumblister av PVC/PE/PVDC/:

Förvaras vid högst 30

För vita flaskor av högdensitetspolyeten:

Denna medicinska produkt kräver inga speciella förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är bosentan, som

monohydrat. Varje tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

Övriga innehållsämnen i tabletten är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse,

natriumstärkelseglykolat (Typ A), povidon, glyceroldibehanat och magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller hypromellos, glyceroltriacetat, talk, titandioxid (E171), gul

järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och etylcellulosa.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter är orange-vita, runda filmdragerade tabletter präglade med

”62,5” på ena sidan.

PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterkarta med 14 filmdragerade tabletter. Kartongerna innehåller

14, 56 eller 112 filmdragerade tabletter (Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter).

Vita högdensitetspolyetylenflaskor med torkmedel (kiselgel) innehållande 56 filmdragerade

tabletter. Kartongerna innehåller 56 filmdragerade tabletter (Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter).

Svälj inte torkmedlet.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare:

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter

bosentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tracleer är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tracleer

Hur du tar Tracleer

Eventuella biverkningar

Hur Tracleer ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tracleer är och vad det används för

Tracleer tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas

endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Tracleer medför därför att blodkärlen vidgas och

tillhör en grupp av mediciner som kallas “endotelinreceptorantagonister”.

Tracleer används för att behandla:

Pulmonell arteriell hypertension (PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig

förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i

lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar

den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare.

Tracleer utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem.

Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.

Tracleer används för att behandla patienter med PAH klass III för att förbättra arbetsförmåga

(förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass

III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Vissa förbättringar har också visats hos

patienter med PAH klass II. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som

Tracleer används för kan vara:

primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

orsakad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av

bindväven som stödjer huden och andra organ);

orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt

blodflöde genom hjärta och lungor.

Digitala sår: (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas

sklerodermi. Tracleer minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter

Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (i form av monohydrat).

Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (i form av monohydrat).

Hjälpämne med känd effekt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tabletter):

Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter

Orange-vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”62,5” på ena sidan.

Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter

Orange-vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”125” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att förbättra ansträngningskapacitet och

symptom hos patienter med WHO funktionsklass III. Effekt har påvisats vid:

Primär (idiopatisk och ärftlig) pulmonell arteriell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension sekundär till sklerodermi utan signifikant interstitiell

lungsjukdom

Pulmonell arteriell hypertension associerad med kongenital systemisk till pulmonell shunt och

Eisenmengers fysiologi

Vissa förbättringar har också visats hos patienter med pulmonell arteriell hypertension WHO

funktionsklass II (se avsnitt 5.1).

Tracleer är också indicerat för att minska antalet nya digitala sår hos patienter med systemisk skleros

och pågående sjukdom med digitala sår (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Tabletterna skall tas oralt morgon och kväll med eller utan mat. De filmdragerade tabletterna skall

sväljas tillsammans med vatten.

Patienterna ska uppmanas att se till att inte svälja torkmedlet som finns i de vita flaskorna av

högdensitetspolyeten.

Dosering

Pulmonell arteriell hypertension

Behandling skall endast inledas och monitoreras av läkare med erfarenhet av att behandla PAH.

Ett patientkort med viktig säkerhetsinformation som patienterna behöver känna till före och under

behandling med Tracleer finns i förpackningen.

Vuxna

Till vuxna patienter skall behandlingen med Tracleer inledas med en dos på 62,5 mg två gånger

dagligen i 4 veckor och sedan ökas till underhållsdosen 125 mg två gånger dagligen. Samma

rekommendation gäller även för återinsättning av Tracleer efter behandlingsuppehåll (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data hos barn har visat att plasmakoncentrationerna av bosentan hos barn med PAH

från 1 till 15 års ålder i genomsnitt var lägre än hos vuxna patienter och ökade inte när dosen av

Tracleer ökades till över 2 mg/kg kroppsvikt eller genom att öka doseringsfrekvensen från två gånger

dagligen till tre gånger dagligen (se avsnitt 5.2). Att öka dosen eller doseringsfrekvensen kommer

troligen inte att ge någon ytterligare klinisk effekt.

Baserat på dessa farmakokinetiska resultat är den rekommenderade start- och underhållsdosen 2 mg/kg

morgon och kväll till barn 1 år och äldre som har PAH.

Hos nyfödda med ihållande pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN) har nyttan med bosentan inte

visats med standardbehandling. Inga doseringsrekommendationer kan därför ges (se avsnitt 5.1 och

5.2).

I händelse av klinisk försämring av PAH

I händelse av klinisk försämring (t.ex. minskning i 6-minuters gångtest med minst 10 % jämfört med

mätning före behandling) trots Tracleer-behandling i minst 8 veckor (måldos i minst 4 veckor), skall

alternativa terapier övervägas. Vissa patienter som inte visat terapisvar efter 8 veckors behandling med

Tracleer kan dock svara gynnsamt efter ytterligare 4 till 8 veckors behandling.

I händelse av sen klinisk försämring trots behandling med Tracleer (dvs. efter flera månaders

behandling), skall ny bedömning av insatt behandling göras. Vissa patienter som inte svarar bra på

Tracleer 125 mg två gånger dagligen kan förbättra sin ansträngningskapacitet något när dosen ökas till

250 mg två gånger dagligen. En noggrann bedömning av förhållandet nytta/risk skall göras, där man

också beaktar att levertoxiciteten är dosberoende (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Avbrytande av behandling

Erfarenhet av abrupt utsättande av behandling med Tracleer för patienter med PAH är begränsad. Inga

tecken på akuta rebound effekter har observerats. För att undvika uppkomst av en eventuellt skadlig

klinisk försämring på grund av potentiell rebound effekt, skall en gradvis minskning av dosen

(halvering av dosen under 3 till 7 dagar) övervägas. Intensifierade kontroller under utsättningsperioden

rekommenderas.

Om man fattar beslutet att sätta ut Tracleer, skall detta ske gradvis samtidigt som alternativ behandling

sätts in.

Systemisk skleros och pågående sjukdom med digitala sår

Behandling skall endast inledas och monitoreras av läkare med erfarenhet av att behandla systemisk

skleros.

Ett patientkort med viktig säkerhetsinformation som patienterna behöver känna till före och under

behandling med Tracleer finns i förpackningen.

Vuxna

Tracleer-behandling skall inledas med en dos på 62,5 mg två gånger dagligen i 4 veckor och sedan

ökas till underhållsdosen på 125 mg två gånger dagligen. Samma rekommendation gäller även för

återinsättning av Tracleer efter behandlingsuppehåll (se avsnitt 4.4).

Erfarenhet gällande denna indikation från kontrollerade kliniska prövningar är begränsad till

6 månader (se avsnitt 5.1).

Patientens svar på behandlingen och behovet av fortsatt terapi skall omprövas regelbundet. En

noggrann bedömning av nytta/risk skall göras där bosentans levertoxicitet skall övervägas (se avsnitt

4.4 och 4.8).

Pediatrisk population

Erfarenhet saknas beträffande effekt och säkerhet hos patienter under 18 år. Farmakokinetiska data

finns inte tillgängliga för små barn med denna sjukdom.

Speciella grupper

Nedsatt leverfunktion

Tracleer är kontraindicerat för patienter med måttlig till svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4

och 5.2). Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (dvs. Child-Pugh

klass A) (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Ingen dosjustering krävs för patienter

som genomgår dialys (se avsnitt 5.2).

Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter som är äldre än 65 år.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Måttlig till svårt nedsatt leverfunktion, dvs. Child-Pugh klass B eller C (se avsnitt 5.2)

Utgångsvärden för leveraminotransferaser, dvs. aspartataminotransferas (ASAT) och/eller

alaninaminotransferas (ALAT), som överstiger 3

den övre normalgränsen (ULN; se avsnitt

4.4)

Samtidig användning av ciklosporin A (se avsnitt 4.5)

Graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6)

Kvinnor i fertil ålder, som inte använder säkra preventivmetoder (se avsnitt 4.4, 4.5 och 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Effekten av Tracleer har inte fastställts hos patienter med svår PAH. Övergång till en terapi som

rekommenderas i sjukdomens mest allvarliga stadium (t.ex. epoprostenol) skall övervägas om det

kliniska tillståndet försämras (se avsnitt 4.2).

Balansen risk/nytta har inte fastställts för bosentan när det gäller patienter med en funktionell status för

PAH enligt WHO klass I.

Tracleer skall endast sättas in om det systemiska systoliska blodtrycket är högre än 85 mmHg.

Tracleer har inte visats ha en gynnsam effekt på läkningen av existerande digitala sår.

Leverfunktion

Förhöjningar av leveraminotransferaser, dvs. aspartat- och alaninaminotransferas (ASAT och/eller

ALAT) som förknippas med bosentan är dosberoende. Leverenzymförändringar inträffar typiskt inom

de första 26 veckorna av behandlingen, men kan också uppträda sent i behandlingen (se avsnitt 4.8).

Dessa ökningar beror förmodligen delvis på kompetitiv hämning av elimineringen av gallsalter från

hepatocyter men andra mekanismer som ännu ej helt fastställts, är troligen också involverade i

uppkomsten av leverdysfunktion. Ansamling av bosentan i hepatocyter vilket leder till cytolys med

potentiellt allvarlig leverskada, eller en immunologisk mekanism, kan ej uteslutas. Risken för

leverdysfunktion kan även ökas när läkemedel som hämmar gallsaltutförselpumpen, t.ex. rifampicin,

glibenklamid och ciklosporin A (se avsnitt 4.3 och 4.5) administreras samtidigt med bosentan, men

endast begränsade data finns tillgängliga.

Leveraminotransferaser måste kontrolleras innan behandlingen påbörjas och därefter varje

månad så länge som behandling med Tracleer pågår. Dessutom måste

leveraminotransferasnivån mätas 2 veckor efter en dosökning.

Rekommendation vid ALAT/ASAT-ökningar

ALAT/ASAT-nivåer

Behandlings- och kontrollrekommendationer

> 3 och

Resultaten ska bekräftas med ett andra leverfunktionstest; om resultaten

bekräftas bör beslut fattas för den enskilda patienten om huruvida Tracleer-

behandlingen ska fortsätta, eventuellt med reducerad dos, eller om

behandlingen med Tracleer ska avbrytas (se avsnitt 4.2). Kontroll av

aminotransferasnivåerna bör fortsätta minst varannan vecka. Om

aminotransferasnivåerna återgår till de utgångsvärden de hade innan

behandlingen överväg att fortsätta behandlingen eller återinsätta behandlingen

med Tracleer enligt beskrivningen nedan.

> 5 och

Resultaten ska bekräftas med ett andra leverfunktionstest. Om resultaten

bekräftas ska behandlingen avbrytas och aminotransferasnivåer kontrolleras

minst varannan vecka. Om aminotransferasnivåerna återgår till de

utgångsvärden de hade innan behandlingen överväg att återinsätta

behandlingen med Tracleer enligt beskrivningen nedan.

> 8

Behandlingen måste avslutas och Tracleer bör inte återinsättas.

Om det föreligger associerade kliniska symtom på leverskada, dvs. illamående, kräkning, feber,

buksmärta, gulsot, onormal letargi eller trötthet, influensaliknande syndrom (artralgi, myalgi, feber),

måste behandlingen avslutas och Tracleer ska inte återinsättas.

Återinsättande av behandlingen

Återinsättande av behandlingen med Tracleer skall bara övervägas om de potentiella fördelarna med

behandlingen med Tracleer överväger de potentiella riskerna och när leveraminotransferasnivåerna

ligger inom de värden de hade innan behandlingen. Diskussion med hepatolog rekommenderas. Ett

återinsättande måste följa de riktlinjer som anges i avsnitt 4.2. Aminotransferasnivåerna måste

kontrolleras inom 3 dagar efter återinsättande av behandlingen, därefter efter ytterligare

2 veckor och sedan i enlighet med rekommendationerna ovan.

ULN = upper limit of normal (övre normalgränsen)

Hemoglobinkoncentration

Behandling med bosentan har associerats med dosrelaterade minskningar av

hemoglobinkoncentrationen (se avsnitt 4.8). I placebokontrollerade studier var bosentanrelaterade

minskningar av hemoglobinkoncentrationen inte progressiva utan stabiliserades efter de första 4–

12 veckornas behandling. Kontroller av hemoglobinkoncentrationerna rekommenderas innan

behandlingen inleds, varje månad under de första 4 månaderna och därefter kvartalsvis. Om en kliniskt

relevant minskning av hemoglobinkoncentrationen förekommer, bör ytterligare utvärderingar och

undersökningar genomföras för att fastställa orsaken och behovet av en specifik behandling. Under

tidsperioden efter marknadsföringsgodkännandet har fall av anemi som krävt transfusion av röda

blodkroppar rapporterats (se avsnitt 4.8).

Kvinnor i fertil ålder

Då Tracleer kan göra hormonella preventivmedel verkningslösa och med tanke på risken att pulmonell

arteriell hypertension försämras vid graviditet samt de teratogena effekterna som observerats hos djur:

Skall behandling med Tracleer inte påbörjas hos kvinnor i fertil ålder såvida de inte använder

tillförlitligt preventivmedel och ett negativt graviditetstest erhållits

Hormonella preventivmedel får inte användas som den enda preventivmetoden under

behandling med Tracleer

Månatliga graviditetstest rekommenderas under behandlingen för att möjliggöra tidig upptäckt

av graviditet

För ytterligare information se avsnitt 4.5 och 4.6.

Pulmonell veno-ocklusiv sjukdom

Fall av lungödem har rapporterats i samband med vasodilaterande läkemedel (fr.a. prostacykliner) när

dessa använts hos patienter med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Om tecken på lungödem

uppkommer när Tracleer ges till patienter med PAH, skall följaktligen möjlig associerad veno-

ocklusiv sjukdom övervägas. Under tidsperioden efter marknadsföringsgodkännandet har det

förekommit sällsynta rapporter av lungödem hos patienter som behandlats med Tracleer, vilka haft en

misstänkt diagnos av pulmonell veno-ocklusiv sjukdom.

Patienter med pulmonell arteriell hypertension och samtidig vänsterkammarsvikt

Ingen specifik studie har gjorts på patienter med pulmonell hypertension och samtidig

vänsterkammardysfunktion. Dock har 1 611 patienter (804 bosentan- resp. 807 placebobehandlade

patienter) med uttalad kronisk hjärtsvikt behandlats med en genomsnittlig behandlingstid på 1,5 år i en

placebokontrollerad studie (studie AC-052-301/302 [ENABLE 1 & 2]). I denna studie sågs en ökad

incidens av sjukhusvård orsakad av kronisk hjärtsvikt under de första 4-8 veckorna av behandling med

bosentan, vilket kunde vara resultat av vätskeretention. I denna studie visade sig vätskeretention som

tidig viktuppgång, minskad hemoglobinkoncentration samt ökad incidens av benödem. I slutet av

denna studie fanns ingen skillnad i behov av sjukhusvård orsakad av hjärtsvikt, och inte heller någon

skillnad i mortalitet mellan bosentan- och placebo-behandlade patienter. Följaktligen rekommenderas

att patienter skall övervakas avseende tecken på vätskeretention (dvs. viktuppgång), speciellt om de

samtidigt lider av allvarlig systolisk dysfunktion. Om detta inträffar, rekommenderas påbörjande av

diuretikabehandling eller att dosen av redan insatta diuretika ökas. Behandling med diuretika skall

övervägas hos patienter med tecken på vätskeretention före påbörjande av behandling med Tracleer.

Pulmonell arteriell hypertension relaterad till HIV-infektion

Det finns begränsad erfarenhet från kliniska studier vid användande av Tracleer hos patienter med

PAH relaterad till HIV-infektion, som behandlas med antiretrovirala mediciner (se avsnitt 5.1). En

interaktionsstudie mellan bosentan och lopinavir+ritonavir visade, hos friska försökspersoner, ökad

plasmakoncentration av bosentan med maximal nivå under de första 4 dagarnas behandling (se avsnitt

4.5). När behandling med Tracleer initieras hos patienter som behöver ritonavirförstärkta

proteashämmare bör patientens tolerabilitet avseende Tracleer monitoreras noggrant med särskild

uppmärksamhet i början av behandlingen avseende risken för hypotoni och leverfunktions prover. En

ökad långsiktig risk för hepatotoxicitet och hematologiska biverkningar kan inte uteslutas när bosentan

används i kombination med antiretrovirala läkemedel. På grund av potentialen för interaktioner,

relaterat till den inducerande effekten av bosentan på CYP450 (se avsnitt 4.5), vilken kan påverka

effekten av den antiretrovirala behandlingen, ska dessa patienter också följas noggrant avseende deras

HIV-infektion.

Sekundär pulmonell hypertension i samband med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Säkerheten och toleransen för bosentan undersöktes i en explorativ, okontrollerad 12-veckorsstudie

hos 11 patienter med sekundär pulmonell hypertension vid allvarlig KOL (nivå III i GOLD-

klassificeringen). Ökad ventilation per minut och minskad syremättnad observerades och den

vanligaste biverkningen var dyspné, som upphörde vid utsättande av bosentan.

Samtidig användning med andra läkemedel

Samtidig användning av Tracleer med ciklosporin A är kontraindicerat (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig användning av Tracleer med glibenklamid, flukonazol och rifampicin rekommenderas inte.

För ytterligare information se avsnitt 4.5.

Samtidig administrering av både en CYP3A4-hämmare och en CYP2C9-hämmare med Tracleer bör

undvikas (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Bosentan är en inducerare av cytokrom P450-systemets (CYP) isoenzymer CYP2C9 och CYP3A4. In

vitro-data tyder även på en induktion av CYP2C19. Följaktligen minskas plasmakoncentrationerna av

substanser som metaboliseras av dessa isoenzymer när Tracleer ges samtidigt. Risken för förändrade

effekter av läkemedel som metaboliseras av dessa isoenzymer skall beaktas. Doseringen av dessa

läkemedel kan behöva justeras efter insättning, doseringsförändring eller utsättning av samtidig

Tracleer-behandling.

Bosentan metaboliseras av CYP2C9 och CYP3A4. En hämning av dessa isoenzymer kan öka

plasmakoncentrationen av bosentan (se ketokonazol). Påverkan av CYP2C9-hämmare på

bosentankoncentrationen har inte studerats. Denna kombination ska användas med försiktighet.

Flukonazol och andra hämmare av både CYP2C9 och CYP3A4: Samtidig administrering med

flukonazol, som huvudsakligen hämmar CYP2C9, men i viss utsträckning även CYP3A4, skulle

kunna leda till stora ökningar i plasmakoncentrationen av bosentan. Kombinationen rekommenderas

inte. Av samma skäl rekommenderas inte samtidig administrering av både en potent CYP3A4-

hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol eller ritonavir) och en CYP2C9-hämmare (t.ex. vorikonazol)

med Tracleer.

Ciklosporin A: Samtidig administrering av Tracleer och ciklosporin A (en kalcineurinhämmare) är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Vid samtidig administrering var de initiala låga koncentrationerna av

bosentan cirka 30 gånger högre än de som mättes efter endast bosentan. Vid steady state var

plasmakoncentrationerna av bosentan 3 till 4 gånger högre än med enbart bosentan. Mekanismen för

denna interaktion är sannolikt en inhiberande effekt av ciklosporin på transportproteinmedierat upptag

av bosentan in i hepatocyter. Plasmakoncentrationerna av ciklosporin A (ett CYP3A4-substrat)

minskade med cirka 50 %. Detta är sannolikt beroende på en inducerande effekt av bosentan på

CYP3A4.

Takrolimus, sirolimus: Samtidig administrering av takrolimus eller sirolimus och Tracleer har inte

studerats hos människa men samtidig administrering av takrolimus eller sirolimus och Tracleer kan

leda till ökad plasmakoncentaration av bosentan i likhet med samtidig administrering av ciklosporin A.

Tracleer kan minska plasmakoncentrationen av takrolimus och sirolimus vid samtidig användning. På

grund av detta rekommenderas inte samtidig användning av Tracleer och takrolimus. Patienter som

behöver kombinationen skall kontrolleras noggrant avseende biverkningar relaterade till Tracleer och

blodkoncentrationer av takrolimus och sirolimus.

Glibenklamid: Samtidig administrering med bosentan 125 mg två gånger dagligen i fem dagar

minskade plasmakoncentrationerna av glibenklamid (ett CYP3A4-substrat) med 40 %, med potentiellt

signifikant sänkning av den hypoglykemiska effekten. Även plasmakoncentrationerna av bosentan

minskade med 29 %. Dessutom observerades en ökad incidens av höjda aminotransferaser hos

patienter som fick samtidig behandling. Både glibenklamid och bosentan hämmar

gallsaltutförselpumpen, vilket kan förklara de förhöjda aminotransferaserna. Denna kombination bör

inte användas. Inga uppgifter om läkemedelsinteraktioner är tillgängliga för övriga sulfonureider.

Rifampicin: Samtidig administrering till 9 friska försökspersoner under 7 dagar av bosentan 125 mg

två gånger dagligen och rifampicin, en potent inducerare av CYP2C9 och CYP3A4, minskade

plasmakoncentrationerna av bosentan med 58 % och denna minskning kunde uppgå till nästan 90 % i

enstaka fall. Detta resulterar i att en signifikant minskad effekt av bosentan kan förväntas efter

samtidig administrering med rifampicin. Samtidig användning av rifampicin och Tracleer

rekommenderas inte. Data gällande andra CYP3A4-inducerare t.ex. karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin och Johannesört saknas, men samtidig administrering förväntas leda till minskad systemisk

exponering av bosentan. En kliniskt signifikant minskning av effekten kan inte uteslutas.

Lopinavir+ritonavir (och andra ritonavir-boostrade proteashämmare): Samtidig administrering av

bosentan 125 mg två gånger dagligen och lopinavir+ritonavir 400+100 mg två gånger dagligen till

friska försökspersoner under 9,5 dagar resulterade i initiala dalkoncentrationer av bosentan i plasma

som var ungefär 48 gånger högre än de som uppmätts efter administrering av enbart bosentan. Vid

dag 9 var plasmakoncentrationerna av bosentan ungefär 5 gånger högre än vid administrering av

enbart bosentan. Den inhiberande effekten av ritonavir på transportproteinmedierat upptag in i

hepatocyter och på CYP3A4, som därigenom leder till en minskning i clearance av bosentan, orsakar

sannolikt denna interaktion. Vid samtidig administrering med lopinavir+ritonavir eller andra ritonavir-

boostrade proteashämmare ska patientens tolerabilitet av Tracleer följas.

Efter samtidig administrering av bosentan i 9,5 dagar minskade plasmaexponeringen för lopinavir och

ritonavir till en kliniskt icke-signifikant nivå (med ungefär 14 % respektive 17 %). Dock kan full

inducerande effekt av bosentan möjligen inte ha nåtts och ytterligare minskning av proteashämmare

kan inte uteslutas. Lämplig uppföljning av HIV-behandlingen rekommenderas. Liknande effekter kan

förväntas med andra ritonavir-boostrade proteashämmare (se avsnitt 4.4).

Andra antiretrovirala läkemedel: På grund av brist på data kan inga specifika rekommendationer göras

avseende andra tillgängliga antiretrovirala läkemedel. På grund av den påtaglig hepatotoxiciteten av

nevirapin som kan adderas till bosentans levertoxicitet, rekommenderas inte denna kombination.

Hormonella preventivmedel: Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen under

7 dagar tillsammans med en singeldos av ett oralt preventivmedel innehållande noretisteron 1 mg +

etinylestradiol 35 mikrog minskade AUC för noretisteron och etinylestradiol med 14 % respektive

31 %. Dock minskade exponeringen med så mycket som 56 % respektive 66 % hos enskilda individer.

Följaktligen anses inte hormonbaserade preventivmedel ensamt vara tillförlitliga metoder för

antikonception oavsett administrationssätt (d.v.s. orala, injicerbara, transdermala eller implanterbara)

(se avsnitt 4.4 och 4.6).

Warfarin: Samtidig administrering av bosentan 500 mg två gånger dagligen under 6 dagar minskade

plasmakoncentrationerna både av S-warfarin (ett CYP2C9-substrat) och R-warfarin (ett CYP3A4-

substrat) med ca 29 % respektive 38 %. Klinisk erfarenhet av samtidig administrering av bosentan och

warfarin hos patienter med PAH visade inga kliniskt relevanta förändringar i International Normalised

Ratio (INR) eller warfarindos (utgångsvärde jämfört med slutet av de kliniska studierna). Dessutom

var frekvensen av förändringarna i warfarin-dosen föranledd av förändringar av INR eller biverkningar

likvärdiga hos bosentan- som hos placebobehandlade patienter. Ingen dosjustering behövs för warfarin

och liknande orala antikoagulanter när bosentan sätts in, men intensifierade kontroller av INR

rekommenderas, särskilt under inlednings- och upptitreringsperioden.

Simvastatin: Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen under 5 dagar minskade

plasmakoncentrationerna av simvastatin (ett CYP3A4-substrat) och dess aktiva

-hydroxi-

syrametabolit med 34 % respektive 46 %. Plasmakoncentrationerna av bosentan påverkades inte av

samtidig behandling med simvastatin. Kontroll av kolesterolnivåerna och påföljande

doseringsjustering skall övervägas.

Ketokonazol: Samtidig administrering av bosentan 62,5 mg två gånger dagligen under 6 dagar och

ketokonazol, en potent CYP3A4-hämmare, ökade plasmakoncentrationerna av bosentan ungefär

2 gånger. Dosjustering av Tracleer behövs ej. Även om det inte påvisats genom in vivo-studier,

förväntas liknande ökningar i plasmakoncentrationer av bosentan med de andra potenta CYP3A4-

hämmarna (t.ex. itrakonazol eller ritonavir). I kombination med en CYP3A4-hämmare löper dock

patienter som är långsamma metaboliserare avseende CYP2C9 risk för ökningar av

plasmakoncentrationerna av bosentan som kan vara av högre magnitud, vilket sålunda leder till

potentiellt skadliga biverkningar.

Epoprostenol: Begränsade data erhållna från en studie (AC-052-356, BREATHE-3) i vilken 10

pediatriska patienter fick kombinationen bosentan och epoprostenol tyder på att, både efter

administrering av enstaka och multipla doser, C

och AUC-värden för bosentan var jämförbara hos

patienter med eller utan kontinuerlig infusion av epoprostenol (se avsnitt 5.1).

Sildenafil: Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen (steady state) och

sildenafil 80 mg tre gånger dagligen (vid steady state) givet under 6 dagar hos friska frivilliga

försökspersoner resulterade i en minskning av AUC med 63 % för sildenafil och en ökning av AUC

för bosentan med 50 %. Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering.

Tadalafil:

Bosentan (125 mg två gånger dagligen) minskade tadalafils (40 mg en gång dagligen)

systemiska exponering med 42 % och C

med 27 % efter upprepad samadministrering. Tadalafil

ändrade inte bosentans eller dess metaboliters exponering (AUC och C

Digoxin: Samtidig administrering av bosentan 500 mg två gånger dagligen och digoxin under 7 dagar

minskade AUC, C

och C

för digoxin med 12 %, 9 % respektive 23 %. Mekanismen för denna

interaktion kan vara induktion av P-glykoprotein. Denna interaktion är sannolikt ej kliniskt relevant.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier har visat på reproduktionstoxicitet (teratogenicitet, embryotoxitet; se avsnitt 5.3). Det finns

inga tillförlitliga data gällande behandling av gravida kvinnor med Tracleer. Risken för människa är

fortfarande okänd. Tracleer är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Kvinnor i fertil ålder

Innan behandling med Tracleer initieras hos kvinnor i fertil ålder, ska frånvaron av graviditet

kontrolleras, lämpliga råd om tillförlitliga preventivmetoder ges samt tillförlitlig preventivmetod

påbörjas. Patienter och förskrivare ska vara medvetna om att Tracleer, p.g.a de möjliga

farmakokinetiska interaktionerna, kan göra hormonella preventivmedel ineffektiva (se avsnitt 4.5).

Därför skall kvinnor i fertil ålder inte använda hormonella preventivmedel (såsom orala, injicerbara,

transdermala eller implanterbara medel) som enda preventivmetod, utan använda en ytterligare eller en

alternativ tillförlitlig preventivmetod. Om det råder något tvivel om vilka

preventivmedelsrekommendationer som ska ges till en enskild patient rekommenderas konsultation

med gynekolog. Då hormonell antikonception eventuellt kan misslyckas vid Tracleerbehandling och

med tanke på risken för att pulmonell arteriell hypertension allvarligt försämras vid graviditet,

rekommenderas månatliga graviditetstester under behandling med Tracleer för att möjliggöra tidig

upptäckt av graviditet.

Amning

Det är inte känt om bosentan utsöndras i human bröstmjölk. Amning rekommenderas inte under

behandling med Tracleer.

Fertilitet

Djurstudier har visat effekter på testiklarna (se avsnitt 5.3). I en klinisk studie där man undersökt

effekterna av bosentan på testikelfunktionen hos manliga PAH-patienter hade sex av

24 försökspersoner (25 %) en minskad spermakoncentration på minst 50 % från baseline efter

6 månaders behandling med bosentan. Baserat på dessa fynd och på preklinska uppgifter kan man inte

utesluta att bosentan kan ha skadliga effekter på spermatogenesen hos män. Långsiktig påverkan på

fertiliteten hos barn av manligt kön efter behandling med bosentan kan inte uteslutas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga specifika studier har utförts för att undersöka den direkta effekten av Tracleer på förmågan att

framföra fordon och använda maskiner. Tracleer kan dock orsaka lågt blodtryck med symptom såsom

yrsel, dimsyn eller synkope vilket kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I 20 placebo-kontrollerade studier på ett antal olika terapeutiska indikationer behandlades totalt

2 486 patienter med bosentan med dagliga doser från 100 mg till 2 000 mg och 1 838 patienter

behandlades med placebo. Behandlingstiden var i medeltal 45 veckor. Biverkningar definierades som

biverkningshändelser som förekommit hos minst 1 % av patienterna som fick bosentan och med en

frekvens som var minst 0,5 % högre än för placebo. De vanligast förekommande biverkningarna är

huvudvärk (11,5 %), ödem / vätskeretention (13,2 %) onormala leverfunktionsprover (10,9 %) och

anemi / minskat hemoglobin (9,9 %).

Behandling med bosentan har associerats med dosberoende förhöjningar av leveraminotransferaser

och minskningar av hemoglobinkoncentrationer (se avsnitt 4.4).

Biverkningar som observerats i 20 placebo-kontrollerade studier och erfarenheter efter att bosentan

introducerats på marknaden anges med frekvens enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10),

vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (

1/1 000, < 1/100)

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad. Inga

kliniskt relevanta skillnader i biverkningar observerades mellan det totala datasetet och de godkända

indikationerna.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Anemi, minskat hemoglobin, (se

avsnitt 4.4)

Okänd

Anemi eller minskning i

hemoglobin som kräver

transfusion av röda blodkroppar

Mindre vanliga

Trombocytopeni

Mindre vanliga

Neutropeni, leukopeni

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/551408/2018

EMEA/H/C/000401

Tracleer (bosentan)

Sammanfattning av Tracleer och varför det är godkänt inom EU

Vad är Tracleer och vad används det för?

Tracleer används för behandling av patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för

att förbättra den fysiska kapaciteten (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och minska symtomen. PAH

är onormalt högt blodtryck i lungartärerna. ”Klassen” återspeglar sjukdomens svårighetsgrad: PAH

klass III innebär att den fysiska aktiviteten är påtagligt begränsad. PAH kan vara

primär (utan identifierad orsak eller ärftlig),

orsakad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av

bindväven som stödjer huden och andra organ),

orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt

blodflöde genom hjärta och lungor.

Viss förbättring med Tracleer kan också ske hos patienter med PAH klass II. Klass II innebär att den

fysiska aktiviteten är lätt begränsad.

Tracleer kan även ges till vuxna med systemisk skleros hos vilka den dåliga blodcirkulationen som är

en följd av sjukdomen har gett upphov till ”digitala sår” (sår på fingrar och tår). Tracleer ges för att

minska antalet nya digitala sår.

Tracleer innehåller den aktiva substansen bosentan.

Hur används Tracleer?

Tracleer är receptbelagt och behandling med Tracleer ska endast påbörjas och övervakas av läkare

som har erfarenhet av att behandla PAH eller systemisk skleros.

Det finns som filmdragerade tabletter (62,5 mg, 125 mg) och som dispergerbara (sönderfallande)

tabletter (32 mg).

Tracleer (bosentan)

EMA/551408/2018

Sida 2/3

Tracleer tas morgon och kväll. Vuxna får inledningsvis en dos på 62,5 mg två gånger dagligen i fyra

veckor och därefter den högre vanliga dosen på 125 mg två gånger dagligen. Hos barn med PAH som

är ett år och äldre är den rekommenderade start- och underhållsdosen 2 mg per kilogram kroppsvikt

två gånger dagligen.

Patienterna ska ta de filmdragerade tabletterna med vatten. De dispergerbara tabletterna ska bara ges

till patienter som inte kan svälja de filmdragerade tabletterna. De dispergerbara tabletterna ska

blandas med lite vatten i en sked innan de tas. För att få mer information om hur du använder

Tracleer, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Tracleer?

Den aktiva substansen i Tracleer, bosentan, blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas

endotelin-1 (ET-1), som gör att blodkärlen förträngs. Tracleer förhindrar därför förträngning av

blodkärlen.

Vid PAH förekommer en svår förträngning av blodkärlen i lungorna som gör att blodtrycket ökar och

mängden blod som kommer in i lungorna minskar. Genom att utvidga dessa blodkärl minskas trycket

och symtomen förbättras.

Hos patienter med systemisk skleros och sjukdom med digitala sår sker det en förträngning av

blodkärlen i fingrarna och tårna, vilket leder till sår. Bosentan förbättrar blodcirkulationen och

förhindrar därmed uppkomsten av nya digitala sår.

Vilka fördelar med Bosentan har visats i studierna?

Behandling av PAH

Vid PAH var Tracleer filmdragerade tabletter som tillägg till patientens pågående behandling effektivare

än placebo (overksam behandling) när det gällde att förbättra den sträcka som patienterna kunde gå

på 6 minuter (ett sätt att mäta fysisk kapacitet) efter 16 veckors behandling.

Detta är baserat på två studier på totalt 245 vuxna med klass III eller IV av sjukdomen som antingen

var primär eller orsakad av systemisk skleros. I den större studien kunde patienterna gå 44 meter

längre. Liknande resultat noterades i en studie på 54 vuxna med PAH klass III som orsakats av

medfödda hjärtfel. Det fanns för få patienter med klass IV av sjukdomen för att stödja läkemedlets

användning i denna grupp.

I en studie på 185 patienter med klass II av sjukdomen var avståndet som patienterna kunde gå på

6 minuter detsamma i gruppen som tog Tracleer som i placebogruppen. Emellertid minskade Tracleer

motståndet för blodflödet med 23 procent, vilket tyder på en vidgning av blodkärlen, jämfört med

placebo efter 6 månaders behandling.

Förbättringar sågs också i en studie på 19 barn i åldrarna 3–15 år som tog de filmdragerade

tabletterna.

I två ytterligare studier undersöktes effekterna av Tracleer dispergerbara tabletter på barn: i den

första studien ingick 36 barn med PAH i åldern 2–11 år och i den andra studien ingick 64 barn med

PAH i åldern 3 månader till 11 år. PAH verkade förbli stabil hos nästan alla barn under de 12 eller 24

veckorna som behandlingen pågick.

Tracleer (bosentan)

EMA/551408/2018

Sida 3/3

Behandling av systemisk skleros med digitala sår

Tracleer var effektivare än placebo när det gäller att minska uppkomsten av nya digitala sår baserat på

två studier på totalt 312 vuxna. I den första studien hade de patienter som tog Tracleer i genomsnitt

1,4 nya digitala sår efter 16 veckor, jämfört med 2,7 för dem som fick placebo. Liknande resultat

noterades i den andra studien efter 24 veckor. I den andra studien, där man också undersökte

Tracleers effekt på läkning av digitala sår hos 190 patienter, fann man ingen effekt.

Vilka är riskerna med Tracleer?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tracleer (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är huvudvärk, vätskeansamling, anemi (låga nivåer av hemoglobin, det protein i röda blodkroppar som

transporterar syre runt i kroppen) och onormala resultat vid blodprov för att kontrollera levern. En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Tracleer finns i bipacksedeln.

Tracleer får inte ges till patienter med vissa leverproblem, patienter som är eller kan bli gravida och

som inte använder tillförlitliga preventivmedel eller som tar ciklosporin (ett läkemedel som verkar på

immunsystemet). En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Tracleer godkänts?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Tracleer är större än riskerna och att

Tracleer kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tracleer?

Företaget som tillverkar Tracleer kommer att tillhandahålla ett patientkort för att påminna patienterna

om behovet av regelbundna blodprov för leverfunktionen och att använda effektiva preventivmedel för

att undvika graviditet.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Tracleer har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Tracleer utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Tracleer

Den 15 maj 2002 beviljades Tracleer ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Tracleer finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen