Tovanor Breezhaler

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-02-2020

Aktiva substanser:
glykopyrroniumbromid
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
R03BB06
INN (International namn):
glycopyrronium bromide
Terapeutisk grupp:
Läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom,
Terapiområde:
Pulmonell sjukdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiska indikationer:
Tovanor Breezhaler indikeras som en underhållsbronkodilatorbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Produktsammanfattning:
Revision: 14
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002690
Tillstånd datum:
2012-09-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002690

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

09-07-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-02-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-02-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

09-07-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Tovanor Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar

glykopyrronium

(som glykopyrroniumbromid)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tovanor Breezhaler är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tovanor Breezhaler

Hur du använder Tovanor Breezhaler

Eventuella biverkningar

Hur Tovanor Breezhaler ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tovanor Breezhaler är och vad det används för

Vad Tovanor Breezhaler är

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen glykopyrroniumbromid. Det tillhör en grupp

läkemedel som kallas bronkvidgande medel.

Vad Tovanor Breezhaler används för

Detta läkemedel används för att underlätta andningen hos vuxna patienter som har andningssvårigheter

på grund av en sjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna samman. Därmed blir det svårt att andas. Detta läkemedel

förhindrar sammandragningen av musklerna runt luftvägarna och det blir då lättare för luften att

passera lungorna.

Om du använder detta läkemedel en gång dagligen, kommer det att bidra till att minska den påverkan

som KOL har på ditt dagliga liv.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tovanor Breezhaler

Använd inte Tovanor Breezhaler

om du är allergisk mot glykopyrroniumbromid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Tovanor Breezhaler om något av följande stämmer in på dig:

du har njurbesvär

du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

du har svårt att urinera.

Under behandling med Tovanor Breezhaler,

sluta ta detta läkemedel och tala omedelbart om för

läkare:

Om du upplever trånghet i bröstet, hosta, väsande andning eller andfåddhet strax efter att du har

inhalerat Tovanor Breezhaler (tecken på bronkospasm).

Om du får andnings- eller sväljsvårigheter, svullnad av tunga, läppar eller ansikte, hudutslag,

klåda och nässelutslag (tecken på allergisk reaktion).

Om för läkare om du får ont eller upplever obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen

(färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon. Detta kan vara

tecken på akut trångvinkelglaukom.

Tovanor Breezhaler används som underhållsbehandling för KOL. Använd inte detta läkemedel för att

behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande andning.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tovanor Breezhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som liknar Tovanor Breezhaler och som används mot

lungsjukdomen, t ex ipratropium, oxitropium eller tiotropium (så kallade antikolinergika).

Inga specifika biverkningar har rapporterats när Tovanor Breezhaler har använts tillsammans med

andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande inhalatorer (t.ex.

salbutamol), metylxantiner (t.ex. teofyllin) och/eller orala och inhalerade steroider (t ex prednisolon).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga data från användning av detta läkemedel hos gravida kvinnor och det är inte känt om

den aktiva substansen i detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Tovanor Breezhaler innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du

tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Tovanor Breezhaler

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Tovanor Breezhaler du ska använda

Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen.

Du behöver bara inhalera en gång dagligen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar.

Använd inte mer än vad läkaren ordinerar.

Äldre

Om du är 75 år eller äldre kan du använda samma dos av detta läkemedel som rekommenderas för

vuxna.

När du ska inhalera Tovanor Breezhaler

Använd detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag. Då blir det också lättare att komma ihåg att

använda läkemedlet.

Du kan inhalera detta läkemedel när som helst före eller efter intag av mat eller dryck.

Hur du inhalerar Tovanor Breezhaler

Den här förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blister) som innehåller läkemedlet i

form av inhalationspulver. Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer

förpackningen (Tovanor Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blistret tills du ska

använda dem.

Tryck inte kapseln genom folien.

När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Tovanor Breezhaler inhalator som

medföljer förpackningen.

Inhalatorn i varje förpackning ska kastas efter att alla kapslarna i förpackningen har använts.

Svälj inte kapslarna.

Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för få mer information om hur du använder

inhalatorn.

Om du har tagit för stor mängd av Tovanor Breezhaler

Om du har inhalerat för mycket av detta läkemedel eller om någon annan använder dina kapslar av

misstag, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen

med Tovanor Breezhaler. Läkarvård kan behövas.

Om du har glömt att använda Tovanor Breezhaler

Om du glömmer att inhalera en dos, ta den så snart som möjligt, men ta inte två doser samma dag. Ta

sedan nästa dos som vanligt.

Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Tovanor Breezhaler

Fortsätt att använda detta läkemedel så länge läkaren ordinerar det.

KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda detta läkemedel varje dag, inte bara när du har

andningsbesvär eller andra symtom på KOL.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med detta

läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Några biverkningar kan vara allvarliga, men är mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

oregelbunden hjärtrytm

höga blodsockernivåer (hyperglykemi: typiska symtom är ökad törst eller hunger och frekvent

urinering)

hudutslag, klåda, nässelutslag, andnings- eller sväljsvårigheter, yrsel (möjliga tecken på en

allergisk reaktion)

svullnad framför allt av tunga, läppar, ansikte eller svalg (möjliga tecken på angioödem).

Om du får någon av dessa biverkningar, tala med din läkare omedelbart.

Några biverkningar kan vara allvarliga, men har ingen känd frekvens

(frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga uppgifter)

andningssvårigheter med väsande andning eller hosta (tecken på paradoxal bronkospasm)

Några biverkningar är vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

muntorrhet

sömnsvårigheter

rinnande eller täppt näsa, nysningar, halsont

diarré eller buksmärta

muskelsmärta.

Några biverkningar är mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

svårigheter och smärta vid urinering

smärtsamma och täta urineringar

hjärtklappning

hudutslag

domningar

slemmig hosta

karies

tryck eller smärta under ögonen eller i pannan

näsblod

smärta i armar eller ben

smärta i muskler, skelett eller leder i bröstet

magbesvär efter måltider

halsirritation

trötthet

kraftlöshet

klåda

röstförändringar (heshet)

illamående

kräkning.

Vissa äldre patienter över 75 år fick huvudvärk (vanligt förekommande) och urinvägsinfektion (vanligt

förekommande).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tovanor Breezhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara kapslarna i blisterkartan. Fuktkänsligt. Får endast tas ur blisterkartan precis före användning.

Inhalatorn i varje förpackning ska kasseras efter att alla kapslarna i förpackningen har använts.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på

manipulation.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är glykopyrroniumbromid. Varje kapsel innehåller 63 mikrogram

glykopyrroniumbromid (motsvarande 50 mikrogram glykopyrronium). Den avgivna dosen (den

dos som lämnar inhalatorns munstycke) motsvarar 44 mikrogram glykopyrronium.

Övriga innehållsämnen i inhalationspulvret är laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tovanor Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar är genomskinliga, orange och

innehåller ett vitt pulver. De har ”GPL 50” tryckt i svart ovanför, och en företagslogotyp (

) tryckt i

svart nedanför, ett svart streck.

Varje förpackning innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blister. Varje blister innehåller

antingen 6 eller 10 hårda kapslar.

Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

Förpackningar innehållande 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 eller 30 x 1 hårda kapslar och en inhalator.

Flerpack innehållande 90 (3 förpackningar med 30 x 1) hårda kapslar och 3 inhalatorer.

Flerpack innehållande 96 (4 förpackningar med 24 x 1) hårda kapslar och 4 inhalatorer.

Flerpack innehållande 150 (15 förpackningar med 10 x 1) hårda kapslar och 15 inhalatorer.

Flerpack innehållande 150 (25 förpackningar med 6 x 1) hårda kapslar och 25 inhalatorer.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar finnas tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Laboratorios Gebro Pharma, S.A.

Tel: +34 93 205 86 86

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning till Tovanor Breezhaler inhalator

Läs igenom hela

bruksanvisningen

innan Tovanor Breezhaler används.

Lägg i kapseln

Stick hål och släpp

Inhalera djupt

Kontrollera att

kapseln är tom

Steg 1a:

Ta av locket

Steg 2a:

Stick hål på kapseln en

gång

Håll inhalatorn upprätt.

Stick hål på kapseln

genom att med en stadig

rörelse pressa in de båda

knapparna på inhalatorns

sidor samtidigt.

Steg 3a:

Andas ut helt

Blås inte ut i inhalatorn.

Kontrollera att kapseln

är tom

Öppna inhalatorn för att se

om det finns pulver kvar i

kapseln.

Du ska höra ett klickljud

när det går hål på

kapseln.

Stick bara hål på kapseln

en gång.

Om pulver finns kvar i

kapseln:

Stäng inhalatorn.

Upprepa steg 3a till 3c.

Steg 1b:

Öppna inhalatorn

Steg 2b:

Släpp sidoknapparna

Steg 3b:

Inhalera läkemedlet

med ett djupt andetag

Håll inhalatorn så som

visas på bilden.

Placera munstycket i

munnen. Slut läpparna

ordentligt runt

munstycket.

Tryck inte in

sidoknapparna.

Kvarvarande

pulver

1

2

3

4

Andas in snabbt och så

djupt du kan.

Under inhalationen

kommer du att höra ett

surrande ljud.

Eventuellt känns smaken

av läkemedlet när du

inhalerar.

Steg 1c:

Ta ut en kapsel

Skilj ett blister från

blisterkartan.

Dra av skyddsfolien och ta

ut kapseln.

Tryck inte kapseln

genom folien.

Svälj inte kapseln.

Steg 3c:

Håll andan

Håll andan i upp till

5 sekunder.

Ta ut den tomma kapseln

Kasta den tomma kapseln i

hushållssoporna.

Stäng inhalatorn och sätt

på locket.

Steg 1d:

Lägg i kapseln

Lägg inte kapseln direkt i

munstycket.

Viktig information

Tovanor Breezhaler

kapslar ska alltid

förvaras i blistret och

endast tas ut ur blistret

precis före användning.

Tryck inte kapseln

genom folien för att ta ut

den ur blistret.

Svälj inte kapseln.

Använd inte

Tovanor

Breezhaler

kapslar

någon annan inhalator.

Använd inte

Tovanor

Breezhaler

inhalator för

att ta något annat

läkemedel i form av en

kapsel.

Stoppa aldrig kapseln i

munnen eller i

inhalatorns munstycke.

Tryck inte in

sidoknapparna mer än en

gång.

Blås inte ut i

munstycket.

Tryck inte in

sidoknapparna medan du

andas in genom

munstycket.

Ta inte i kapslarna med

fuktiga händer.

Tvätta aldrig inhalatorn

med vatten.

Steg 1e:

Stäng inhalatorn

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tovanor Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 63 mikrogram glykopyrroniumbromid, vilket motsvarar 50 mikrogram

glykopyrronium.

Varje avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorns munstycke) innehåller 55 mikrogram

glykopyrroniumbromid, vilket motsvarar 44 mikrogram glykopyrronium.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje kapsel innehåller 23,6 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver, hård kapsel (inhalationspulver).

Transparenta, orange kapslar, som innehåller ett vitt pulver, med ”GPL50” tryckt i svart ovanför, och

företagslogotypen (

) tryckt i svart nedanför, ett svart streck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tovanor Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos

vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos är inhalation av innehållet i en kapsel en gång dagligen med Tovanor Breezhaler

inhalator.

Tovanor Breezhaler bör administreras vid samma tidpunkt varje dag. Om en dos glöms bort, ska nästa

dos tas så snart som möjligt. Patienterna ska informeras om att inte ta mer än en dos dagligen.

Särskilda populationer

Äldre population

Äldre patienter (75 år och äldre) kan använda rekommenderad dos av Tovanor Breezhaler (se

avsnitt 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Patienter med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning kan använda rekommenderad dos av Tovanor

Breezhaler.

Patienter med kraftig njurfunktionsnedsättning eller terminal, dialyskrävande njursvikt ska

endast använda Tovanor Breezhaler om den förväntade nyttan överväger den potentiella risken,

eftersom systemisk exponering för glykopyrronium kan öka i denna population (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Glykopyrronium elimineras

huvudsakligen via njurarna och därför förväntas ingen väsentligt ökad exponering hos patienter med

nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering krävs hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Tovanor Breezhaler för en pediatrisk population (under 18 år)

för indikationen KOL.

Administreringssätt

Endast för inhalation.

Kapslarna får endast administreras med Tovanor Breezhaler inhalator (se avsnitt 6.6).

Kapslarna får endast tas ur blisterkartan precis före användning.

Kapslarna får inte sväljas.

Patienterna ska informeras om hur läkemedlet administreras korrekt. Patienter som inte upplever att

andningen förbättras bör tillfrågas om de sväljer läkemedlet i stället för att inhalera det.

Anvisningar om användning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Ej för akut användning

Tovanor Breezhaler är en långsiktig underhållsbehandling som tas en gång dagligen och är inte avsett

för initial behandling av akuta episoder av bronkospasm, dvs som vidbehovsmedicin.

Överkänslighet

Akuta överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering av Tovanor Breezhaler. Vid

tecken på en allergisk reaktion, i synnerhet angioödem (svårighet att andas eller svälja, svullnad av

tunga, läppar och ansikte), nässelutslag eller hudutslag, ska behandlingen omedelbart avbrytas och

alternativ behandling ges.

Paradoxal bronkospasm

Paradoxal bronkospasm har inte observerats i kliniska studier med Tovanor Breezhaler. Paradoxal

bronkospasm har emellertid observerats med andra inhalationsbehandlingar och kan vara livshotande.

Om detta inträffar ska behandlingen omedelbart sättas ut och alternativ behandling sättas in.

Antikolinerg effekt

Tovanor Breezhaler ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom och

urinretention.

Patienterna ska informeras om tecken och symtom på trångvinkelglaukom samt instrueras att sluta

använda Tovanor Breezhaler och omedelbart kontakta läkare vid något av dessa tecken eller symtom.

Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

Hos patienter med mild eller måttlig njurfunktionsnedsättning sågs en måttlig genomsnittlig ökning av

den totala systemiska exponeringen (AUC

last

) på upp till 1,4 gånger och hos patienter med kraftig

njurfunktionsnedsättning eller terminal njursvikt på upp till 2,2 gånger. Patienter med kraftigt nedsatt

njurfunktion (skattad glomerulär filtrationshastighet under 30 ml/min/1,73 m

), inklusive patienter

med terminal, dialyskrävande njursvikt, ska endast använda Tovanor Breezhaler om den förväntade

nyttan överväger den potentiella risken (se avsnitt 5.2). Dessa patienter ska följas noga med avseende

på potentiella biverkningar.

Patienter med anamnes på kardiovaskulär sjukdom

Patienter med instabil ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarsvikt, tidigare hjärtinfarkt, arytmi

(förutom kroniskt stabilt förmaksflimmer), anamnes på långt QT-syndrom eller de vars QTc-intervall

(Fridericia-metoden) var förlängt (>450 ms för män eller >470 ms för kvinnor) exkluderades från

kliniska prövningar, varför erfarenheten från dessa patientgrupper är begränsad. Tovanor Breezhaler

ska användas med försiktighet hos dessa patientgrupper.

Hjälpämnen

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av Tovanor Breezhaler med andra läkemedel som innehåller antikolinergika

har inte studerats och rekommenderas därför inte.

Även om inga formella interaktionsstudier har utförts, så har samtidig användning av Tovanor

Breezhaler och andra läkemedel som ofta används vid behandling av KOL varit utan kliniska tecken

på läkemedelsinteraktioner. Dessa läkemedel inkluderar symptomatiska bronkdilaterande,

metylxantiner, orala och inhalerade steroider.

Cimetidin, en hämmare av organisk katjontransport som anses bidra till den renala utsöndringen av

glykopyrronium, ökade den totala exponeringen (AUC) för glykopyrronium med 22 % och minskade

njurclearance med 23 % i en klinisk studie på friska frivilliga. Baserat på omfattningen av dessa

förändringar förväntas ingen kliniskt relevant läkemedelsinteraktion vid samtidig administrering av

glykopyrronium och cimetidin eller andra hämmare av organisk katjontransport.

Samtidig administrering av glykopyrronium och oral inhalation av indakaterol, en beta

-adrenerg

agonist, påverkade inte farmakokinetiken för något av läkemedlen vid steady state för bägge aktiva

substanser.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av Tovanor Breezhaler hos gravida kvinnor. Djurstudier visar

inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Glykopyrronium

ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten

överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om glykopyrroniumbromid utsöndras i bröstmjölk. Glykopyrroniumbromid (inklusive

dess metaboliter) utsöndrades emellertid i mjölk hos digivande råttor (se avsnitt 5.3). Användning av

glykopyrronium hos ammande kvinnor bör endast övervägas om den förväntade nyttan för kvinnan

överväger den eventuella risken för spädbarnet (se avsnitt 5.3).

Fertilitet

Reproduktionsstudier och andra data från djur tyder inte på någon påverkan på fertiliteten hos vare sig

män eller kvinnor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Glykopyrronium har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste antikolinerga biverkningen var muntorrhet (2,4 %). Flertalet rapporter av muntorrhet

ansågs vara relaterade till läkemedlet och var milda. Inget fall var av svår grad.

Säkerhetsprofilen karakteriseras vidare av andra symtom relaterade till de antikolinerga effekterna,

däribland tecken på urinretention, som var mindre vanlig. Gastrointestinala biverkningar, däribland

gastroenterit och dyspepsi, observerades också. Biverkningar relaterade till lokal tolerabilitet

inkluderade halsirritation, nasofaryngit, rinit och sinuit.

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

De biverkningar som rapporterades under de första sex månaderna i två poolade, pivotala, 6 respektive

12 månader långa studier i fas III, listas enligt MedDRAs organsystemklass (tabell 1). Inom varje

organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens med den oftast förekommande biverkningen

först. Biverkningarna anges inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Dessutom

bygger frekvenskategorin för varje biverkning på följande konvention: mycket vanliga (≥1/10),

vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1

Biverkningar

Biverkningar

Frekvenskategori

Infektioner och infestationer

Nasofaryngit

Vanliga

Rinit

Mindre vanliga

Cystit

Mindre vanliga

Immunsystemet

Överkänslighet

Mindre vanliga

Angioödem

Mindre vanliga

Metabolism och nutrition

Hyperglykemi

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vanliga

Nedsatt känsel

Mindre vanliga

Hjärtat

Förmaksflimmer

Mindre vanliga

Palpitationer

Mindre vanliga

Biverkningar

Frekvenskategori

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Täppta bihålor

Mindre vanliga

Produktiv hosta

Mindre vanliga

Halsirritation

Mindre vanliga

Näsblod

Mindre vanliga

Dysfoni

Mindre vanliga

Paradoxal bronkospasm

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Vanliga

Gastroenterit

Vanliga

Illamående

Mindre vanliga

Kräkning

1) 2)

Mindre vanliga

Dyspepsi

Mindre vanliga

Karies

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Pruritus

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskuloskeletal smärta

1) 2)

Vanliga

Smärta i extremiteter

Mindre vanliga

Muskuloskeletal bröstsmärta

Mindre vanliga

Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektion

Vanliga

Dysuri

Mindre vanliga

Urinretention

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Mindre vanliga

Asteni

Mindre vanliga

1) Endast i 12-månadersdatabasen var detta vanligare för glykopyrronium än placebo.

2) Rapporter har inkommit efter försäljningsgodkännande i samband med användning av Tovanor

Breezhaler. Dessa rapporteras frivilligt från en population av okänd storlek och det går därför inte att

med säkerhet beräkna frekvensen eller att fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponeringen.

Frekvensen är därför beräknad från kliniska prövningar.

3) Endast hos äldre >75 år sågs detta oftare för glykopyrronium än placebo.

Beskrivning av vissa biverkningar

I den sammanslagna 6-månadersdatabasen var förekomsen av biverkningar för Tovanor Breezhaler

respektive placebo följande: muntorrhet 2,2 % mot 1,1 %, insomnia 1,0 % mot 0,8 % och gastroenterit

1,4 % mot 0,9 %.

Muntorrhet rapporterades främst under de första 4 behandlingsveckorna, med en medianduration på

4 veckor hos majoriteten av patienterna. I 40 % av fallen kvarstod emellertid symtomen under hela 6-

månadersperioden. Inga nya fall av muntorrhet rapporterades under månad 7-12.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Höga doser av glykopyrronium kan leda till antikolinerga symtom, för vilka symtomatisk behandling

kan vara indicerat.

Akut intoxikation på grund av oavsiktligt oralt intag av Tovanor Breezhaler kapslar är osannolikt med

tanke på den låga orala biotillgängligheten (cirka 5 %).

Efter intravenös administrering av 150 mikrogram glykopyrroniumbromid (motsvarande

120 mikrogram glykopyrronium) hos friska frivilliga var maximala plasmanivåer och total systemisk

exponering cirka 50 respektive 6 gånger högre än vad som uppnås vid steady state med

rekommenderad dos (44 mikrogram en gång dagligen) av Tovanor Breezhaler och tolererades väl.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, antikolinergika, ATC-kod:

R03BB06

Verkningsmekanism

Glykopyrronium är en långverkande muskarinreceptorantagonist (antikolinergikum) för inhalation och

bronkvidgande underhållsbehandling av KOL, vilken administreras en gång dagligen. Parasympatiska

nerver är den huvudsakliga neurala reaktionsvägen för bronkkonstriktion i luftvägarna och kolinerg

tonus är den viktigaste reversibla komponenten i luftvägsobstruktion vid KOL. Glykopyrronium

verkar genom att blockera acetylkolins bronksammandragande effekt på luftvägarnas glatta

muskelceller, vilket därmed vidgar luftvägarna.

Glykopyrroniumbromid är en antagonist med hög affinitet till muskarinreceptorer. I studier med

radioligandbindning påvisades en mer än 4 gånger högre selektivitet för humana M3-receptorer än för

humana M2-receptorer. Den har en snabbt insättande effekt, vilket framgår av observerade

receptorassociations-/dissociationskinetiska parametrar och tiden från inhalation till effekt i kliniska

studier.

Den långvariga effekten kan delvis bero på att koncentrationen av aktiv substans upprätthålls i lungan,

vilket återspeglas av glykopyrroniums långa terminala halveringstid i eliminationsfasen efter

inhalation med Tovanor Breezhaler inhalator, något som skiljer sig från halveringstiden efter

intravenös administrering (se avsnitt 5.2).

Farmakodynamisk effekt

Det kliniska utvecklingsprogrammet inkluderade två fas III-studier, en 6-månaders

placebokontrollerad studie och en 12-månadersstudie med placebo och aktiv kontroll (öppet

tiotropium 18 mikrogram dagligen), vilka båda utfördes på patienter med klinisk KOL-diagnos av

måttlig till svår karaktär.

Effekter på lungfunktionen

Tovanor Breezhaler, 44 mikrogram en gång dagligen, gav genomgående en statistiskt signifikant

förbättrad lungfunktion (forcerad expiratorisk volym under en sekund, FEV

, forcerad vitalkapacitet,

FVC, och inspiratorisk kapacitet, IC) i ett antal kliniska studier. I fas III-studierna sågs en

bronkvidgande effekt inom 5 minuter efter den första dosen, vilken kvarstod under

doseringsintervallet på 24 timmar från den första dosen. Den bronkvidgande effekten försvagades inte

över tid i 6- och 12-månadersstudierna. Effektens omfattning berodde på graden av reversibilitet av

obstruktiviteten vid studiestart (testad genom administrering av en kortverkande bronkdilaterande

muskarinantagonist). Patienter med den lägsta graden av reversibilitet vid studiestart (<5 %) uppvisade

i allmänhet en lägre bronkdilaterande effekt än patienter med en högre grad av reversibilitet vid

studiestart (≥5 %). Efter 12 veckor med Tovanor Breezhaler (primärt effektmått) ökade dalvärdet av

med 72 ml hos patienter med den lägsta graden av reversibilitet (<5 %) och med 113 ml hos

patienter med en högre grad av reversibilitet vid studiestart (≥5 %) jämfört med placebo (båda

p<0,05).

I 6-månadersstudien med Tovanor Breezhaler ökade FEV

efter den första dosen med 93 ml inom

5 minuter och 144 ml inom 15 minuter från dosering, jämfört med placebo (båda p<0,001). I

12-månadersstudien ökade FEV

med 87 ml efter 5 minuter och 143 ml efter 15 minuter (båda

p<0,001). I 12-månadersstudien gav Tovanor Breezhaler en statistiskt signifikant ökad FEV

, jämfört

med tiotropium under de första 4 timmarna efter dosering dag 1 och vecka 26, och numeriskt högre

-värden än tiotropium under de första 4 timmarna efter dosering vecka 12 och vecka 52.

De FEV

-värden som uppmättes i slutet av doseringsintervallet (24 timmar efter dosering) var

jämförbara för den första dosen och efter 1 års dosering. Efter 12 veckor (primärt effektmått) ökade

Tovanor Breezhaler dalvärdet för FEV

med 108 ml i 6-månadersstudien och 97 ml i

12-månadersstudien, jämfört med placebo (båda p<0,001). I 12-månadersstudien ökade FEV

83 ml för tiotropium, jämfört med placebo (p<0,001).

Effekter på symtom

Enligt utvärdering med Transitional Dyspnoea Index (TDI) minskade andfåddhet statistiskt signifikant

med Tovanor Breezhaler, 44 mikrogram en gång dagligen. En sammanslagen analys av de pivotala 6-

och 12-månadersstudierna, visade att en statistiskt signifikant större andel av de patienter som fick

Tovanor Breezhaler svarade med minst 1 poängs förbättring av TDI focal score vecka 26 jämfört med

placebo (58,4 % respektive 46,4 %, p<0,001). Dessa fynd var jämförbara med dem som sågs hos

patienter som fick tiotropium, av vilka 53,4 % svarade med minst 1 poängs förbättring (p=0,009

jämfört med placebo).

Tovanor Breezhaler, en gång dagligen, har också visat statistiskt signifikant effekt på den

hälsorelaterade livskvaliteten mätt med St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). En

sammanslagen analys av de pivotala 6- och 12-månadersstudierna, visade att en statistiskt signifikant

större andel av patienterna som fick Tovanor Breezhaler, jämfört med placebo, svarade med en

förbättring på minst 4 SGRQ-poäng vecka 26 (57,8 % respektive 47,6 %, p<0,001). Av de patienter

som fick tiotropium svarade 61,0 % med en förbättring på minst 4 SGRQ-poäng (p=0,004 jämfört med

placebo).

Effekter på KOL-exacerbationer

Information om KOL-exacerbationer samlades in i de pivotala studierna om 6 respektive 12 månader.

I båda studierna minskade andelen patienter med måttlig eller svår exacerbation (vilket per definition

innebar att behandling med orala kortikosteroider och/eller antibiotika eller sjukhusinläggning

krävdes). I 6-månadersstudien var andelen patienter med måttlig eller svår exacerbation 17,5 % för

Tovanor Breezhaler och 24,2 % för placebo (hazard ratio: 0,69, p=0,023) och i 12-månadersstudien

32,8 % för Tovanor Breezhaler och 40,2 % för placebo (hazard ratio: 0,66, p=0,001). En

sammanslagen analys av de första 6 behandlingsmånaderna i 6- och 12-månadersstudierna visade att

Tovanor Breezhaler, jämfört med placebo, statistiskt signifikant förlängde tiden till den första

medelsvåra eller svåra exacerbationen och minskade frekvensen medelsvåra eller svåra exacerbationer

(0,53 exacerbationer/år mot 0,77 exacerbationer/år, p<0,001). Den sammanslagna analysen visade

också att färre patienter i Tovanor Breezhaler-gruppen än i placebogruppen fick en exacerbation som

krävde sjukhusvård (1,7 % mot 4,2 %, p=0,003).

Andra effekter

I 6- respektive 12-månadersstudien minskade Tovanor Breezhaler en gång dagligen användningen av

vidbehovsmedicin (salbutamol) statistiskt signifikant med 0,46 puffar per dag (p=0,005) under

26 veckor och med 0,37 puffar per dag (p=0,039) under 52 veckor, jämfört med placebo.

I en 3-veckors studie där ansträngningstoleransen testades med cykelergometer vid submaximal

(80 %) belastning (submaximalt ansträngningstoleranstest) minskade Tovanor Breezhaler, doserat på

morgonen, dynamisk hyperinflation och förlängde tiden under vilken ansträngning kunde

upprätthållas, från den första dosen och framåt. På den första behandlingsdagen förbättrades den

inspiratoriska kapaciteten med 230 ml och ansträngningstiden förbättrades med 43 sekunder (en

ökning med 10 %) jämfört med placebo. Efter tre veckors behandling var förbättringen av

inspiratorisk kapacitet jämförbar med den förbättring som uppnåddes den första dagen (200 ml) med

Tovanor Breezhaler, men ansträngningstiden hade emellertid ökat med 89 sekunder jämfört med

placebo (en ökning med 21 %). Tovanor Breezhaler minskade dyspné och besvär i benen under

ansträngning, enligt Borg-skalorna. Tovanor Breezhaler minskade också dyspné i vila, enligt

Transitional Dyspnoea Index.

Sekundära farmakodynamiska effekter

Efter dosering av upp till 176 mikrogram Tovanor Breezhaler observerades ingen förändring i

genomsnittlig hjärtfrekvens eller QTc-intervall hos patienter med KOL. I en noggrann QT-studie på

73 friska frivilliga med inhalation av en engångsdos på 352 mikrogram glykopyrronium (8 gånger den

terapeutiska dosen) förlängdes inte QTc-intervallet, men hjärtfrekvensen minskade något jämfört med

placebo (maximal effekt -5,9 slag/minut; genomsnittlig effekt över 24 timmar -2,8 slag/minut).

Effekten på hjärtfrekvensen och QTc-intervallet efter intravenös administrering av 150 mikrogram

glykopyrroniumbromid (motsvarande 120 mikrogram glykopyrronium) undersöktes hos unga friska

studiedeltagare. Den maximala exponering (C

) som uppnåddes var cirka 50 gånger högre än steady

state-exponeringen efter inhalation av 44 mikrogram glykopyrronium och resulterade inte i takykardi

eller QTc-förlängning. En svag minskning av hjärtfrekvensen observerades (genomsnittlig skillnad

över 24 timmar -2 slag/minut jämfört med placebo), vilket är en känd effekt av låg exponering för

antikolinerga substanser hos unga friska.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Tovanor Breezhaler, för alla grupper av den pediatriska populationen för KOL (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral inhalation med användning av Tovanor Breezhaler inhalator absorberades glykopyrronium

snabbt och maximala plasmanivåer uppnåddes 5 minuter efter dosering.

Den absoluta biotillgängligheten av glykopyrronium, via inhalation med Tovanor Breezhaler inhalator,

beräknades till cirka 45 % av avgiven dos. Cirka 90 % av den systemiska exponeringen efter

inhalation kom från absorption i lungan och 10 % från absorption i magtarmkanalen.

Hos patienter med KOL uppnåddes farmakokinetisk steady state för glykopyrronium inom en vecka

från behandlingsstart. Genomsnittliga högsta och lägsta plasmakoncentrationer av glykopyrronium,

vid steady state meden daglig dos på 44 mikrogram, var 166 pikogram/ml respektive 8 pikogram/ml.

Vid steady state var exponeringen för glykopyrronium (AUC för doseringsintervallet på 24 timmar)

cirka 1,4-1,7 gånger högre än efter den första dosen.

Distribution

Efter intravenös dosering var distributionsvolymen av glykopyrronium i steady state 83 liter. I

terminalfasen var distributionsvolymen 376 liter. Efter inhalation var den skenbara

distributionsvolymen i terminalfasen nästan 20 gånger högre, vilket återspeglar den mycket

långsammare elimineringen efter inhalation.

In vitro

var glykopyrroniums bindning till humana

plasmaproteiner 38-41 % vid koncentrationer på 1-10 nanogram/ml.

Metabolism

Metabolismstudier

in vitro

visade att de metabola vägarna för glykopyrroniumbromid är desamma hos

djur och människa. Hydroxylering, som gav en rad mono- och bishydroxylerade metaboliter, och

direkt hydrolys, som ledde till bildning av ett karboxylsyraderivat (M9), observerades.

In vivo

bildas

M9 från den nedsvalda dosfraktionen av inhalerad glykopyrroniumbromid. Glukuronid- och/eller

sulfatkonjugat av glykopyrronium återfanns i urinen hos människa efter upprepad inhalation och stod

för cirka 3 % av dosen.

Flera CYP-isoenzymer bidrar till den oxidativa metabolismen av glykopyrronium. Hämning eller

induktion av metabolismen av glykopyrronium leder troligen inte till någon relevant förändring av

systemisk exponering för den aktiva substansen.

Inhibitionsstudier

in vitro

visade att glykopyrroniumbromid inte har någon relevant kapacitet att

hämma CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4/5,

effluxtransportörerna MDR1, MRP2 och MXR eller upptagstransportörerna OCT1 och OCT2.

Enzyminduktionsstudier

in vitro

tydde inte på någon kliniskt relevant induktion av

glykopyrroniumbromid på cytokrom P450-isozymerna, på UGT1A1 eller transportörerna MDR1 och

MRP2.

Eliminering

Efter intravenös administrering av [

H]-märkt glykopyrroniumbromid till människa uppgick den

genomsnittliga utsöndringen av radioaktivitet via urinen under 48 timmar till 85 % av dosen.

Ytterligare 5 % återfanns i gallan.

Renal eliminering av modersubstansen står för cirka 60-70 % av totalt clearance av systemiskt

tillgängligt glykopyrronium, medan icke-renalt clearance står för cirka 30-40 %. Biliärt clearance

bidrar till icke-renalt clearance, men merparten av icke-renalt clearance anses bero på metabolism.

Genomsnittligt renalt clearance av glykopyrronium efter inhalation låg i intervallet 14,4-24,4 liter/tim.

Aktiv tubulär utsöndring bidrar till den renala elimineringen av glykopyrronium. Upp till 23 % av den

avgivna dosen återfanns som modersubstans i urinen.

Plasmakoncentrationen av glykopyrronium sjönk flerfasigt. Den genomsnittliga terminala

halveringstiden i eliminationsfasen var mycket längre efter inhalation (33-57 timmar) än efter

intravenös (6,2 timmar) och oral (2,8 timmar) administrering. Elimineringsmönstret tyder på ihållande

absorption i lungorna och/eller överföring av glykopyrronium till den systemiska cirkulationen vid,

och mer än 24 timmar efter, inhalation.

Linjäritet/icke-linjäritet

Hos patienter med KOL ökade både systemisk exponering och total utsöndring av glykopyrronium i

urinen vid farmakokinetisk steady state ungefär dosproportionellt inom dosintervallet 44 till

176 mikrogram.

Särskilda populationer

En populationsfarmakokinetisk analys av data för KOL-patienter identifierade kroppsvikt och ålder

som faktorer som bidrar till skillnader i den systemiska exponeringen mellan patienter. Tovanor

Breezhaler 44 mikrogram en gång dagligen kan användas riskfritt till alla ålders- och

kroppsviktsgrupper.

Kön, rökstatus och utgångsvärdet av FEV

hade ingen synbar effekt på systemisk exponering.

Det fanns inga stora skillnader i total systemisk exponering (AUC) mellan japanska och kaukasiska

studiedeltagare efter inhalation av glykopyrroniumbromid. För personer med annat etniskt ursprung är

tillgängliga data otillräckliga.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326862/2018

EMEA/H/C/002690

Tovanor Breezhaler

(glykopyrroniumbromid)

Sammanfattning av Tovanor Breezhaler och varför det är godkänt inom EU

Vad är Tovanor Breezhaler och vad används det för?

Läkemedlet Tovanor Breezhaler används för att lindra symtomen på kronisk obstruktiv lungsjukdom

(KOL) hos vuxna. KOL är en kronisk sjukdom där luftvägarna och luftblåsorna inuti lungorna blir

skadade eller tilltäppta, vilket gör det svårt att andas. Tovanor Breezhaler används för (regelbunden)

underhållsbehandling.

Det innehåller den aktiva substansen glykopyrroniumbromid.

Hur används Tovanor Breezhaler?

Kapslar med Tovanor Breezhaler, som innehåller ett pulver för inandning, används endast tillsammans

med inhalatorn för Tovanor Breezhaler och får inte sväljas. För att ta en dos placerar patienten en

kapsel i inhalatorn och andas in pulvret från kapseln genom munnen.

Den rekommenderade dosen är en kapsel en gång om dagen vid samma tidpunkt varje dag. Patienten

ska inte ta mer än en kapsel om dagen.

Tovanor Breezhaler är receptbelagt.

För mer information om hur du använder Tovanor Breezhaler, läs bipacksedeln eller tala med läkare

eller apotekspersonal.

Hur verkar Tovanor Breezhaler?

Den aktiva substansen i Tovanor Breezhaler, glykopyrroniumbromid, är en

muskarinreceptorantagonist. Detta innebär att den vidgar luftvägarna genom att blockera

muskarinreceptorer (mål) i muskelcellerna i lungorna. Muskarinreceptorerna kontrollerar musklernas

sammandragning. När glykopyrroniumbromid inhaleras får det musklerna i luftvägarna att slappna av,

vilket hjälper till att hålla luftvägarna öppna så att patienten kan andas lättare.

Vilken nytta med Tovanor Breezhaler har visats i studierna?

Tovanor Breezhaler befanns vara effektivare än placebo (overksam behandling) för att lindra

symtomen på KOL i två huvudstudier på totalt 1 888 patienter med KOL. I båda studierna var

Tovanor Breezhaler (glykopyrroniumbromid)

EMA/326862/2018

Sida 2/2

huvudeffektmåttet förbättringen av patienternas forcerade exspiratoriska volym (FEV

, den största

volym luft som en person kan andas ut på en sekund).

Efter 12 veckors behandling ökade Tovanor Breezhaler FEV

med 97 ml mer än placebo i den första

studien och med 108 ml mer i den andra studien.

Vilka är riskerna med Tovanor Breezhaler?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tovanor Breezhaler (uppträder hos fler än 1 av 100

patienter) är muntorrhet, nasofaryngit (inflammation i näsa och hals), insomni (sömnsvårigheter),

muskel- och skelettsmärta och gastroenterit (diarré och kräkningar). En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Tovanor Breezhaler finns i bipacksedeln.

Varför är Tovanor Breezhaler godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten noterade att Tovanor Breezhaler hade en blygsam men relevant

nytta för patienterna när det gällde att förbättra lungfunktionen och att läkemedlet också förbättrade

symtomen på KOL. EMA noterade också att det faktum att läkemedlet ges en gång om dagen kan

hjälpa patienterna att hålla sig till behandlingen. Det fanns inte heller några betänkligheter om

säkerheten för Tovanor Breezhaler, vars biverkningar liknar dem som orsakas av andra läkemedel med

muskarinreceptorantagonister. EMA fann därför att fördelarna med Tovanor Breezhaler är större än

riskerna och att Tovanor Breezhaler kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tovanor

Breezhaler?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Tovanor Breezhaler har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna om användningen av Tovanor

Breezhaler kontinuerligt. Biverkningar som har rapporterats för Tovanor Breezhaler utvärderas

noggrant och nödvändiga åtgärder för att skydda patienter vidtas.

Mer information om Tovanor Breezhaler

Den 28 september 2012 beviljades Tovanor Breezhaler ett godkännande för försäljning som gäller i

hela EU.

Mer information om Tovanor Breezhaler finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen