Tolterodin Ebb 1 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-01-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-01-2020

Aktiva substanser:
tolterodintartrat
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
G04BD07
INN (International namn):
tolterodine tartrate
Dos:
1 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
tolterodintartrat 1 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 56 tabletter; Blister, 98 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54379
Tillstånd datum:
2016-10-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Tolterodin Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter

Tolterodin Sandoz 2 mg filmdragerade tabletter

tolterodintartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tolterodin Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tolterodin Sandoz

Hur du tar Tolterodin Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Tolterodin Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tolterodin Sandoz är och vad det används för

Tolterodin Sandoz används för att

behandla

symtom på överaktiv blåsa

, såsom:

svårigheter att kontrollera vattenkastningen

behov av att rusa till toaletten utan någon förvarning och/eller behov av att gå på toaletten ofta.

Tolterodin Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas antimuskarina läkemedel, vilka gör så att

musklerna i urinblåsan kan slappna av.

Tolterodintartrat som finns i Tolterodin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tolterodin Sandoz

Ta inte Tolterodin

Sandoz om du

allergisk

(överkänslig)

mot tolterodintartrat

eller något av de övriga innehållsämnena

inte kan tömma urinblåsan

har någon kronisk

sjukdom i tarmarna med sår och inflammation

(svår ulcerös kolit)

förhöjt tryck i ögonen

med nedsatt syn, vilket inte är under adekvat kontroll (okontrollerad

glaukom med trång kammarvinkel)

har en

muskelsvaghet

som heter Myastenia gravis

har akut

vidgning av tjocktarmen

(toxisk megakolon).

Var särskilt försiktig med Tolterodin

Sandoz om du

har svårigheter att kasta vatten och svag urinstråle

har mycket uppsvullen och smärtande mage, vilket påverkar sväljning och matsmältning

har problem med njurar eller lever

Se avsnitt 3 ”Hur du tar Tolterodin Sandoz”.

har någon nervrubbning som ibland uppkommer vid diabetes och som kan leda till diarré,

impotens eller lågt blodtryck (autonom neuropati)

har hiatushernia (diafragmabråck), där delar av din magsäck tränger igenom diafragman

har eller har haft kraftig förstoppning

har en särskild typ av onormala hjärtslag som heter QT-förlängning

har onormalt låga halter av kalium, magnesium eller kalcium i ditt blod

har en puls på under 60 slag i minuten

har någon hjärtsjukdom, som hjärtmuskelrubbning, minskat blodflöde till hjärtmuskeln,

oregelbundna hjärtslag eller hjärtsvikt.

Informera

din läkare eller apotekspersonal

innan du börjar ta detta läkemedel om något av det som

nämns ovan gäller dig.

Barn under 18 år

Tolterodin Sandoz rekommenderas inte till barn.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria läkemedel.

Följande läkemedel påverka eller påverkas av

Tolterodin Sandoz:

läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm

, såsom kinidin, prokainamid,

amiodaron, sotalol

makrolidantibiotika, såsom

erytromycin, klaritromycin

läkemedel för behandling av svampinfektioner, såsom

ketokonazol, itrakonazol

läkemedel för behandling av HIV

innehållande substanser med namn som slutar på ”-navir”

metoklopramid, cisaprid

– läkemedel som ökar tarmrörelserna.

Läkemedel med liknande verkningssätt (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt

verkan (kolinerga egenskaper) som

Tolterodin Sandoz kan möjligen interagera med Tolterodin

Sandoz. Exempel på detta är:

läkemedel som vidgar pupillerna, såsom atropin, skopolamin, tropikamid

läkemedel som sänker trycket i ögonen, såsom karbakol, pilokarpin

läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom, såsom biperiden, bornaprin, metixen,

procyklidin, trihexyfenidyl

läkemedel för behandling av kramper i mage, tarm, urinblåsa, könsorgan eller luftrör, såsom

butylskopolaminium, ipratropium, tiotropium

läkemedel för behandling av rubbningar i musklerna i urinblåsa och tarmar, såsom oxybutynin,

trospium, solifenacin, darifenacin, betanekol.

Graviditet och amning

Det finns otillräcklig erfarenhet från användning av Tolterodin Sandoz under graviditet. Eftersom

Tolterodin Sandoz kan skada ditt ofödda barn

bör du inte använda

Tolterodin Sandoz om du är

gravid. Tala genast om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det är inte känt om den aktiva substansen i Tolterodin Sandoz utsöndras i bröstmjölk. Därför

bör du

inte använda

Tolterodin Sandoz om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Tolterodin Sandoz kan orsaka yrsel, trötthet och dimsyn.

Kör inte bil eller använd maskiner

om du

påverkas på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tolterodin Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill “natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tolterodin Sandoz

Ta alltid Tolterodin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Tolterodin Sandoz 1 mg:

Vanlig dos

2 tabletter två gånger dagligen

Vid nedsatt njur- eller leverfunktion eller besvärliga biverkningar är den vanliga dosen 1 tablett två

gånger dagligen.

Tolterodin Sandoz 2 mg:

Vanlig dos

1 tablett två gånger dagligen.

Vid nedsatt njur- eller leverfunktion eller besvärliga biverkningar är den vanliga dosen 1 mg*

Tolterodin Sandoz två gånger dagligen.

*För denna dos finns tabletter med mindre mängd aktiv substans tillgängliga (Tolterodin Sandoz 1

mg).

Hur du tar Tolterodin Sandoz

Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten, oberoende av måltid, på morgonen och kvällen.

Behandlingslängd

Detta avgörs

av den behandlande

läkaren

Avbryt inte behandlingen för tidigt på grund av att du inte ser någon omedelbar effekt. Din urinblåsa

behöver tid för att anpassa sig. Din läkare kommer att utvärdera din behandling efter 2 – 3 månader.

Om du har tagit för stor mängd av Tolterodin

Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Tolterodin Sandoz

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den när det är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Tolterodin Sandoz orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du måste genast kontakta läkare eller uppsöka närmaste akutvårdsavdelning om du får symtom på

angioödem, såsom

svullet ansikte, tunga eller hals

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.

Biverkningar kan uppkomma i följande omfattning:

Mycket vanliga,

förekommer hos fler än 1 av 10 användare:

muntorrhet

Det kan förekomma hos 35 % av patienter.

huvudvärk.

Vanliga

, förekommer hos 1 till 10 av 100 användare:

förstoppning

buksmärta

yrsel

sömnighet

minskad produktion av tårvätska, ger torra irriterade ögon

trötthet

dåsighet

förändrad känsel – myrkrypningar

dimsyn

svindel

bröstsmärta

gaser

kräkningar

diarré

smärta eller svårigheter vid vattenkastning

oförmåga att tömma blåsan

torr hud

hjärtklappning

luftrörskatarr

ansamling av vätska i kroppen vilket ger svullna händer, anklar och/eller fötter

viktökning.

Mindre vanliga,

förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare:

allergiska reaktioner

halsbränna

nervositet

försämrat minne

ökad hjärtfrekvens

oregelbundna hjärtslag

hjärtsvikt.

Ingen känd,

frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

svåra allergiska reaktioner som omfattar svullnad, framför allt i ansikte, tunga eller hals,

svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter

hallucinationer

förvirring

desorientering

hudrodnad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tolterodin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister, burk och kartongen efter Utg.dat eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tolterodintartrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg tolterodintartrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 2 mg tolterodintartrat.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vattenfri kalciumvätefosfat,

natriumstärkelseglykolat (Typ A), magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”1” på den ena sidan.

2 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”2” på den ena sidan.

De filmdragerade tabletterna är förpackade i Alu/PVC- eller Alu/PVC/PVDC-blister eller förpackade i

HDPE-burk med barnskyddande förslutning och insatt i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Alu/PVC-blister eller Alu/PVC/PVDC-blister: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 och 100 filmdragerade

tabletter

Burk: 60 och 500 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Denna bipacksedel godkändes senast 2020-01-28

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tolterodin Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter

Tolterodin Sandoz 2 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg tolterodintartrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 2 mg tolterodintartrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerae tablett.

1 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa och märkt med ”1” på den ena sidan.

2 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa och märkt med ”2” på den ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad miktionsfrekvens och trängningar,

som kan uppträda hos patienter med överaktiv blåsa.

4.2

Dosering och administreringssätt

Den filmdragerade tabletten ska sväljas hel tillsammans med en tillräcklig mängd vätska.

Vuxna (inklusive äldre):

Rekommenderad dos är 2 mg två gånger dagligen. Vid besvärande biverkningar kan dosen reduceras

från 2 mg till 1 mg två gånger dagligen.

Nedsatt njur- eller leverfunktion:

Rekommenderad dos till patienter med försämrad leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion

(GFR ≤30 ml/min är 1 mg två gånger dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Effekten av behandlingen bör utvärderas efter 2-3 månader (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population:

Effekt av tolterodintartrat hos barn har inte kunnat visas (se avsnitt 5.1). Tolterodin Sandoz

rekommenderas därför inte till barn.

4.3

Kontraindikationer

Tolterodintartrat är kontraindicerat hos patienter med

överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne

urinretention

obehandlat glaukom med trång kammarvinkel

myastenia gravis

allvarlig ulcerös kolit

toxisk megakolon.

4.4

Varningar och försiktighet

Tolterodin skall användas med försiktighet till patienter med:

kraftigt försvårad tömning av blåsan med risk för urinretention

obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen, t.ex. pylorusstenos

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

leversjukdom (se avsnitt 4.2 och 5.2)

autonom neuropati

hiatushernia

risk för minskad gastrointestinal motilitet

Multipla perorala dagliga doser av 4 mg (terapeutisk dos) och 8 mg (supraterapeutisk dos) tolterodin

med omedelbar frisättning har visats förlänga QTc-intervallet (se avsnitt 5.1). Den kliniska relevansen

av dessa fynd är oklar och beror på patientens individuella riskfaktorer och känslighet.

Tolterodintartrat bör användas med försiktighet hos patienter med riskfaktorer för QT-förlängning

inklusive:

medfödd eller dokumenterad förvärvad QT-förlängning

elektrolytrubbning såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi

bradykardi

betydelsefull preexisterande hjärtsjukdom (t.ex. kardiomyopati, myokardischemi, arytmi,

kronisk hjärtsvikt)

samtidig administrering av läkemedel kända för att förlänga QT-intervallet inkluderande klass

IA (t.ex. kinidin, prokainamid) och klass III (t.ex. amiodaron, sotalol) antiarytmika.

Detta gäller särskilt när man tar potenta CYP3A4 hämmare (se avsnitt 5.1). Samtidig behandling med

potenta CYP3A4 hämmare bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Liksom vid all behandling av symptom på trängningar och trängningsinkontinens ska organiska

orsaker till trängningar och täta urintömningar utredas före behandling.

Tolterodin Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig systemisk behandling med potenta CYP3A4-hämmare som makrolidantibiotika (t.ex.

erytromycin och klaritromycin), antimykotika (t.ex. ketokonazol och itrakonazol) samt

proteashämmare, rekommenderas inte på grund av ökade serumkoncentrationer av tolterodin hos

långsamma CYP2D6-metaboliserare och därmed påföljande risk för överdosering (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med andra läkemedel som har antimuskarin effekt kan resultera i mer uttalad

terapeutisk effekt och biverkningar. Omvänt kan tolterodins terapeutiska effekt reduceras genom

samtidig administrering av muskarina kolinerga receptoragonister.

Effekten av motilitetsstimulerande medel som metoklopramid och cisaprid kan försämras av

tolterodin.

Samtidig behandling med fluoxetin (en potent CYP2D6-hämmare) resulterar inte i en kliniskt

signifikant interaktion då tolterodin och dess CYP2D6-beroende metabolit, 5-hydroxymetyltolterodin,

är ekvipotenta.

Interaktionsstudier har inte påvisat några interaktioner med warfarin eller kombinerade p-piller

(etinylestradiol/levonorgestrel).

En klinisk studie tyder på att tolterodin inte hämmar enzymen CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 eller 1A2.

En ökning av plasmanivån av läkemedel som metaboliseras av dessa isoenzymer förväntas därför inte

vid samtidig behandling med tolterodin.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet:

Data från användning av tolterodintartrat hos gravida kvinnor är otillräckliga. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Följaktligen

rekommenderas inte Tolterodin Sandoz under graviditet.

Amning:

Det finns inte tillräckligt med information om tolterodin utsöndras i bröstmjölk. Tolterodin Sandoz

bör därför undvikas under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom detta läkemedel kan orsaka ackommodationsstörningar och påverka reaktionsförmågan kan

körförmågan och förmågan att använda maskiner påverkas negativt.

4.8

Biverkningar

Tolterodin kan p.g.a. sina farmakologiska egenskaper ge upphov till lindriga till måttliga

antimuskarina effekter, såsom muntorrhet, dyspepsi och ögontorrhet.

Nedanstående tabell visar de biverkningar som setts vid användning av tolterodin i kliniska

prövningar och efter godkännandet. Den vanligast rapporterade biverkan var muntorrhet som förekom

hos 35% av de patienter som behandlats med tolterodin och hos 10% av de patienter som fått placebo.

Huvudvärk rapporterades också mycket ofta och förekom hos 10,1% av de patienter som behandlats

med tolterodin och hos 7,4% av de patienter som fått placebo.

Nedanstående tabell visar de biverkningar som kan ha ett samband med tolterodinanvändning.

Biverkningarna presenteras efter organklass och absolut frekvens. Frekvens definieras som mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)>), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Vanliga: bronkit.

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighetsreaktion

Ingen känd frekvens: analfylaktiska reaktioner.

Psykiska störningar

Mindre vanliga: nervositet

Ingen känd frekvens: hallucinationer, förvirring, desorientering.

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: huvudvärk

Vanliga: yrsel, somnolens, parestesi

Mindre vanliga: minnesnedsättning.

Ögon

Vanliga: ögontorrhet, synstörningar inklusive onormal ackommodation.

Öron och balansorgan

Vanliga: vertigo.

Hjärtat

Vanliga: palpitationer

Mindre vanliga: takykardi, hjärtsvikt, arytmi

Blodkärl

Ingen känd frekvens: värmevallningar

Magtarmkanalen

Mycket vanliga: muntorrhet.

Vanliga: dyspepsi, förstoppning, buksmärta, flatulens, kräkningar, diarré.

Mindre vanliga: gastroesofageal reflux.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: torr hud.

Ingen känd frekvens: angioödem.

Njurar och urinvägar

Vanliga: dysuri, urinretention.

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Vanliga: trötthet, bröstsmärtor, perifert ödem.

Undersökningar

Vanliga: viktökning.

Fall av förvärrade demenssymtom (t.ex. förvirring, desorientering, vanföreställning) har rapporterats

hos patienter som stod på behandling med kolinesterashämmare mot demens då tolterodinbehandling

initierades.

Pediatrisk population:

I två randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda fas III-studier som genomfördes på

pediatriska patienter under 12 veckor, där totalt 710 barnpatienter rekryterades, var andelen patienter

med urinvägsinfektioner, diarré och avvikande beteende högre hos patienter som behandlats med

tolterodin än för de patienter som behandlats med placebo (urinvägsinfektion: tolterodin 6,8 %,

placebo 3,6 %, diarré: tolterodin 3,3 %, placebo 0,9 %, avvikande beteende: olterodin 1,6 %, placebo

0,4 %) (se avsnitt 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den högsta dos tolterodintartrat som getts till frivilliga försökspersoner är 12,8 mg som en

engångsdos, vilket gav upphov till ackommodationsstörningar och miktionssvårigheter som de

allvarligaste biverkningarna.

Vid eventuell överdosering av tolterodin ska patienten behandlas med ventrikeltömning och ges aktivt

kol. Behandla symptom enligt följande:

Allvarliga centrala antikolinerga effekter (hallucinationer, svår excitation): behandla med

fysostigmin

Kramper eller uttalad excitation: behandla med bensodiazepiner

Andningsinsufficiens: ge konstgjord andning

Takykardi: behandla med betablockerare

Urinretention: behandla med kateterisering

Pupilldilation: behandla med pilokarpin ögondroppar och/eller placera patienten i ett mörkt

rum.

En ökning i QT-intervallet observerades vid en total daglig dos på 8 mg tolterodin med omedelbar

frisättning (dubbel dos jämfört med den som rekommenderas för dagligt intag av beredningsformen

med omedelbar frisättning och likvärdig med tre gånger den maximala exponeringen för

kapselberedningen med långsam frisättning) intaget under 4 dagar. Vid överdosering av tolterodin

skall gängse övervakning och åtgärder för handläggning av QT-förlängning vidtagas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska spasmolytika,

ATC-kod G04BD07

Tolterodin är en kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist med selektivitet för urinblåsa

framför spottkörtlar

in vivo

. En av tolterodins metaboliter (5-hydroximetylderivat) har en

farmakologisk profil som liknar modersubstansens. Denna metabolit bidrar hos snabba metaboliserare

signifikant till tolterodins terapeutiska effekt (se avsnitt 5.2).

Effekt av behandling kan förväntas inom fyra veckor.

Effekt av behandling med tolterodin 2 mg två gånger dagligen efter 4 respektive 12 veckors studier

jämfört med placebo (poolade data). Absolut förändring och procentuell förändring relativt

utgångsvärdet:

Variabel

4-veckorsstudier

12-veckorsstudier

Tolterodin

2 mg

2 ggr

dagligen

Placebo

Statistisk

signifikans

jämfört

placebo

Tolterodin

2 mg

2 ggr

dagligen

Placebo

Statistisk

signifikans

jämfört

placebo

Antal miktioner

per dygn

-1,6

(-14 %)

n=392

-0,9

(- %)

n=189

p≤0.05

-2.3

(-20 %)

n=354

-1,4

(-2 %)

n=176

p≤0,01

Antal

inkontinens-

episoder per

-1,3

(-38 %)

n=288

-1.0

(-26 %)

n=151

signifikant

–1.6

(–47 %)

n=299

-1,1

(-32 %)

n=145

p≤0,05

dygn

Genomsnittlig

volym per

miktion (ml)

(+17 %)

n=385

(+8 %)

n=185

p≤0,001

(+22 %)

n=354

(+6 %)

n=176

p≤0,001

Andel patienter

med inga eller

minimala

besvär efter

behandling (%)

16 %

n=394

n=190

p≤0,01

19 %

n=356

15 %

n=177

signifikant

Effekten av tolterodin utvärderades hos patienter som genomgått urodynamisk undersökning vid

studiestart. Beroende på urodynamiskt resultat allokerades patienterna antingen till en grupp med

positivt urodynamiskt svar (motoriska trängningar) eller en grupp med negativt urodynamiskt svar

sensoriska trängningar). Inom varje grupp randomiserades patienterna till behandling med tolterodin

eller placebo. Studien gav inga övertygande bevis på att tolterodin hade bättre effekt än placebo vid

sensoriska trängningar.

Tolterodins kliniska effekter på QT-intervallet studerades på EKG som tagits på mer än 600

behandlade patienter, inklusive äldre och patienter med tidigare känd kardiovaskulär sjukdom.

Förändringarna i QT-intervall skilde sig inte signifikant mellan placebo och behandlingsgrupperna.

Effekten av tolterodin på QT-förlängning undersöktes vidare hos 48 friska manliga och kvinnliga

frivilliga i åldern 18-55 år. Personerna fick tolterodin 2 mg två gånger dagligen och 4 mg två gånger

dagligen som beredning med omedelbar frisättning. Resultaten (Fridericia korrigerade) vid maximal

tolterodinkoncentration (1 timme) visade en medelökning av QT-intervallet på 5,0 och 11, 8 msek för

tolterodin 2 mg respektive 4 mg två gånger dagligen samt 19,8 msek för moxifloxacin (400 mg),

använd som aktiv, intern kontroll. En farmakokinetisk/farmakodynamisk modell beräknade att

ökningarna i QTc-intervallet hos långsamma metaboliserare (som saknar CYP2D6) behandlade med

tolterodin 2 mg två gånger dagligen är jämförbara med de som observerats hos snabba metaboliserare

som tagit 4 mg två gånger dagligen. Vid respektive dosering av tolterodin översteg inga personer,

oberoende av metabol profil, 500 msek för absolut QTcF eller 60 msek i förändring från

ursprungsnivå – värden ansedda som tröskelvärden att ta i särskilt beaktande.

Pediatrisk population

Effekt har inte kunnat visas i en pediatrisk population. Två randomiserade, placebokontrollerade,

dubbelblinda 12 veckors fas III-studier på barn genomfördes med tolterodin depotkapslar. Totalt 710

barnpatienter (486 behandlandes med tolterodin och 224 med placebo) i åldrarna 5-10 år med

frekventa urintömningar och trängningsinkontinens ingick i studierna. Ingen signifikant skillnad, med

avseende på förändringar från utgångsvärdet i antalet inkontinenta episoder per vecka, kunde

observeras mellan de två grupperna i någon av studierna (se avsnitt 4.8).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Tolterodin absorberas snabbt. Både tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten når maximala

serumkoncentrationer 1-3 timmar efter dosering. Halveringstiden för tolterodin efter tablettintag är

2-3 timmar hos snabba metaboliserare och omkring 10 timmar hos långsamma metaboliserare (som

saknar CYP2D6). Steady state-koncentrationer uppnås inom 2 dagar.

Föda påverkar inte exponeringen av obundet tolterodin och den aktiva 5-hydroxymetylmetaboliten hos

snabba metaboliserare trots att tolterodinnivåerna ökar vid samtidigt födointag. Kliniskt relevanta

förändringar förväntas inte heller hos långsamma metaboliserare.

Absorption

Efter peroral administrering genomgår tolterodin CYP2D6-katalyserad första-passagemetabolism i

levern vilket resulterar i bildandet av 5-hydroxymetylderivatet, en farmakologiskt ekvipotent

huvudmetabolit.

Tolterodins absoluta biotillgänglighet är 17 % hos snabba metaboliserare (majoriteten av patienterna)

och 65 % hos långsamma metaboliserare vilka saknar CYP2D6.

Distribution

Tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten binds huvudsakligen till orosomukoid. De obundna

fraktionerna är 3,7 % respektive 36 %. Tolterodins distributionsvolym är 113 liter.

Elimination

Tolterodin genomgår omfattande metabolisering i levern efter oral dosering. Tolterodin metaboliseras

huvudsakligen av det genetiskt polymorfa enzymet CYP2D6 varvid 5-hydroxymetaboliten bildas.

Vidare metabolism leder till bildandet av metaboliterna 5-karboxylsyra och N-dealkylerad 5-

karboxylsyra, vilka utgör 51 % respektive 29 % av utsöndringen i urin. En mindre del (omkring 7 %)

av befolkningen saknar CYP2D6-aktivitet. Den identifierade metabolismvägen för dessa individer

(långsamma metaboliserare) är dealkylering via CYP3A4 till N-dealkylerad tolterodin, vilket inte

bidrar till den kliniska effekten. Återstoden av befolkningen är snabba metaboliserare. Systemisk

clearance av tolterodin hos snabba metaboliserare är 30 liter/timme. Hos långsamma metaboliserare

leder reducerad clearance till signifikant högre serumkoncentrationer av tolterodin (omkring 7 gånger

så höga) och försumbara koncentrationer av 5-hydroxymetylmetaboliten kan observeras.

5- hydroxymetylmetaboliten är farmakologiskt aktiv och ekvipotent med tolterodin. Beroende på

skillnaderna i proteinbindningsegenskaper för tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten, liknar

exponeringen (AUC) av obundet tolterodin hos långsamma metaboliserare den kombinerade

exponeringen av obundet tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten hos patienter med CYP2D6-

aktivitet, som fått samma dosering. Säkerheten, tolerabiliteten och behandlingseffekten liknar

varandra, oberoende av fenotyp.

Utsöndringen av radioaktivitet efter administration av [

C]-tolterodin är ungefär 77% i urin och 17%

i faeces. Mindre än 1% av dosen utsöndras i oförändrad form och omkring 4% som 5-

hydroxymetylmetaboliten. Den karboxylerade metaboliten och den motsvarande dealkylerade

metaboliten utgör omkring 51% resp. 29% av utsöndringen i urin.

Farmakokinetiken är linjär i det terapeutiska dosintervallet.

Nedsatt leverfunktion

Omkring 2 gånger högre exponering av obundet tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten erhålles

hos patienter med levercirrhos (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Den genomsnittliga av obundet tolterodin och dess 5-hydroxymetylmetabolit är fördubblad hos

patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (inulinclearance GFR ≤30 ml/min). Plasmanivåer av andra

metaboliter var märkbart (upp till 12 gånger) ökade hos dessa patienter. Den kliniska betydelsen av

den ökade exponeringen av dessa metaboliter är okänd. Det finns inga data från patienter med lätt till

måttlig njurfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Pediatrisk population

Exponeringen av aktiva substanser per mg dos är likartad för vuxna och ungdomar. I medeltal är

denna exponering per mg dos ungefär 2-faldigt högre hos barn mellan 5 och 10 år jämfört med hos

vuxna (se avsnitt 4.2 och 5.1).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte

några kliniskt relevanta effekter förutom de som förknippade med tolterodins farmakologiska effekt.

Reproduktionsstudier har genomförts på mus och kanin.

Tolterodin hade ingen effekt på fertilitet eller reproduktionsförmåga hos mus. Vid plasmaexponering

20 (C

respektive 7 (AUC) gånger högre än vad som setts hos tolterodin-behandlade människor, gav

tolterodin upphov till embryodöd och missbildningar hos mus.

Inga missbildningar sågs hos kanin vid studier med 20 (C

) respektive 3 (AUC) gånger högre

plasmaexponering än vad som kan förväntas hos tolterodin-behandlade människor.

Tolterodin och dess aktiva humana metaboliter förlänger durationen av aktionspotentialen (90 %

repolarisering) i purkinjefibrer hos hund (14-75 gånger terapeutiska nivåer) och blockerar K+-flödet i

klonade ’ether-a-go-go’-relaterade genkanaler (hERG, 0,5-26,1 gånger terapeutiska nivåer). Hos

hundar har förlängning av QT-intervallet observerats efter administrering av tolterodin och dess

humana metaboliter (3,1-61,0 gånger terapeutiska nivåer). Den kliniska relevansen av dessa fynd är

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vattenfritt kalciumvätefosfat

Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

Hypromellos

Titandioxid E171

Stearinsyra

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna är förpackade i Alu/PVC- eller Alu/PVC/PVDC-blister eller förpackade

i HDPE-burk med barnskyddande förslutning och insatt i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Alu/PVC-blister eller Alu/PVC/PVDC-blister: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 och 100 filmdragerade

tabletter

Burk: 60 och 500 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 mg: 26411

2 mg: 26412

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2009-05-08/2011-06-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-01-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen