Spiriva 18 mikrogram Inhalationspulver, hård kapsel

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-01-2019

Aktiva substanser:
tiotropiumbromidmonohydrat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
R03BB04
INN (International namn):
tiotropium
Dos:
18 mikrogram
Läkemedelsform:
Inhalationspulver, hård kapsel
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; tiotropiumbromidmonohydrat 22,5 mikrog Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55572
Tillstånd datum:
2017-10-25

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Spiriva 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel

tiotropium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Spiriva 18 mikrogram är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Spiriva 18 mikrogram

Hur du använder Spiriva 18 mikrogram

Eventuella biverkningar

Hur Spiriva 18 mikrogram ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Spiriva 18 mikrogram är och vad det används för

Spiriva 18 mikrogram hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare.

KOL är en kronisk lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också

samband med kronisk bronkit och emfysem. Eftersom KOL är en kronisk sjukdom ska du använda

Spiriva 18 mikrogram varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.

Spiriva 18 mikrogram är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper tilll att öppna dina

luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva 18

mikrogram kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga din sjukdom och hjälper till

att minimera effekterna av sjukdomen i ditt dagliga liv. Det hjälper dig också att vara aktiv under

längre tid. Daglig användning av Spiriva 18 mikrogram kommer också att hjälpa till att förebygga

plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.

Effekten av läkemedlet varar under 24 timmar, så du behöver bara använda det en gång om dagen. För

korrekt dosering av Spiriva 18 mikrogram, se avsnitt 3, Hur du använder Spiriva 18 mikrogram samt

bruksanvisningen (med bilder).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Spiriva 18 mikrogram

Använd inte Spiriva 18 mikrogram

om du är allergisk mot tiotropium, det aktiva innehållsämnet, eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot atropin eller liknande substanser t ex ipratropium eller oxitropium.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Spiriva 18 mikrogram.

Tala om för din läkare om du lider av trångvinkelglaukom, prostatabesvär eller har problem att

tömma urinblåsan.

Om du har problem med njurarna, diskutera med din läkare.

Spiriva 18 mikrogram är ett bronkvidgande läkemedel för underhållsbehandling av din KOL-

sjukdom. Det ska inte användas för behandling vid plötsliga attacker av andfåddhet eller

pipande eller rosslande andning.

Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, svullnad, klåda, pipande eller rosslande

andning eller andfåddhet kan förekomma efter tillförsel av Spiriva 18 mikrogram. Om detta

förekommer bör du omedelbart kontakta läkare.

Inhalationsläkemedel som Spiriva 18 mikrogram kan medföra tryck över bröstet, hosta, pipande

eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation. Om detta förekommer bör

du omedelbart kontakta läkare.

Var försiktig så att inhalationspulvret inte kommer in i ögonen eftersom detta kan medföra att

ögonsjukdomen trångvinkelglaukom utlöses eller försämras. Smärta eller obehag i ögonen,

dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon kan vara tecken på en akut attack av

trångvinkelglaukom. Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller

kräkningar. Sluta använda tiotropiumbromid och kontakta omedelbart läkare, helst en

ögonspecialist, om symtom på trångvinkelglaukom uppträder.

Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till

karies i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.

Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller

livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din

läkare. Det är viktigt för att kunna avgöra om Spiriva är rätt läkemedel för dig.

Använd inte Spiriva 18 mikrogram oftare än en gång per dygn.

Barn och ungdomar

Spiriva 18 mikrogram rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Spiriva 18 mikrogram

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel.

Berätta för läkare eller apotekspersonal om du använder/har använt liknande läkemedel mot din

lungsjukdom såsom ipratropium eller oxitropium.

Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva 18 mikrogram har använts tillsammans med

andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande läkemedel för

inhalation t ex salbutamol, metylxantiner t ex teofyllin och/eller orala och inhalerade steroider t ex

prednisolon.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte använda detta läkemedel under

graviditet och amning annat än om din läkare ändå rekommenderar det.

Körförmåga och användning av maskiner

Om yrsel, dimsyn eller huvudvärk uppträder kan det påverka förmågan att köra eller använda

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spiriva 18 mikrogram innehåller laktosmonohydrat

När Spiriva 18 mikrogram används enligt doseringsrekommendationen, 1 kapsel per dygn, ger varje

dos upp till 5,5 mg laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, eller är allergisk mot

mjölkprotein (som kan finnas i små mängder i innehållsämnet laktosmonohydrat), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du använder Spiriva 18 mikrogram

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är inhalation av innehållet i 1 kapsel (18 mikrogram tiotropium) en gång

per dygn. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

Spiriva 18 mikrogram är inte rekommenderat till barn och ungdomar under 18 år.

Du bör försöka inhalera kapselinnehållet vid samma tid varje dag. Det är viktigt eftersom Spiriva 18

mikrogram har effekt under 24 timmar.

Kapslarna är endast avsedda för inhalation och ska inte sväljas.

Inhalatorn HandiHaler, som du ska placera Spiriva-kapseln i, gör ett hål i kapseln så att pulvret blir

tillgängligt för inandning.

Se till att du har en HandiHaler och att du kan använda den korrekt. Instruktioner för användning av

HandiHaler finns i bruksanvisningen.

Undvik att andas ut genom HandiHaler.

Om du har några problem att använda HandiHaler, be din läkare, sköterska eller apotekspersonal att

visa hur den fungerar.

Du ska rengöra HandiHaler en gång i månaden. Anvisningar för att rengöra HandiHaler finns i

bruksanvisningen.

När du använder Spiriva 18 mikrogram ska du vara försiktig så att inget pulver kommer i ögonen. Om

du får pulver i ögonen kan du få dimsyn, ögonsmärta och/eller röda ögon. I så fall ska du omedelbart

skölja ögonen med ljummet vatten. Tala sedan omedelbart med din läkare för att få ytterligare råd.

Om din andning försämras ska du kontakta din läkare så fort som möjligt.

Om du använt för stor mängd av Spiriva 18 mikrogram

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har använt mer än en kapsel Spiriva 18 mikrogram per dag, bör du omedelbart tala med din

läkare. Du kan löpa större risk för biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma

urinblåsan, hjärtklappning och dimsyn.

Om du har glömt att använda Spiriva 18 mikrogram

Om du glömmer en dos, ta en dos så snart du kommer ihåg, men ta inte två doser vid samma tidpunkt

eller på samma dag. Ta därefter nästa dos som vanligt.

Om du slutar att använda Spiriva 18 mikrogram

Innan du slutar använda Spiriva 18 mikrogram, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Spiriva 18 mikrogram kan KOL-symtomen försämras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de

listas enligt frekvens som antingen vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller har rapporterats.

Vanliga (

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

:

muntorrhet: vanligen mild

Mindre vanliga (

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

:

yrsel

huvudvärk

smakförändringar

dimsyn

oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer)

inflammation i svalget

heshet

hosta

halsbränna

förstoppning

svampinfektion i munnen och svalget

hudutslag

svårigheter att tömma urinblåsan

smärta vid tömning av urinblåsan

Sällsynta (

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

:

sömnlöshet

synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom)

ökat tryck i ögat

oregelbundna hjärtslag (supraventrikulär takykardi)

snabbare hjärtslag

hjärtslag som känns

tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet efter

inhalationen (bronkospasm)

näsblod

inflammation i struphuvudet

inflammation i bihålorna

stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser

inflammation i tandköttet

inflammation i tungan

svårigheter att svälja

inflammation i munslemhinnan

illamående

överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner

svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i ansikte och svalg (angioödem)

nässelutslag

klåda

infektioner i urinvägarna

Har rapporterats (

förekommer hos ett okänt antal användare)

:

förlust av kroppsvätska (dehydrering)

karies i tänderna

allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

infektioner och sår i huden

torr hud

svullna leder

Allvarliga biverkningar inkluderar allergiska reaktioner som leder till svullnad i ansiktet och svalget

(angioödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (som snabbt blodtrycksfall eller yrsel) kan

förekomma som enda reaktion eller som en del av en allvarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk

reaktion) efter intag av Spiriva 18 mikrogram. I likhet med andra inhalationsläkemedel kan vissa

patienter dessutom uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller

andnöd omedelbart efter inhalation.

Om du råkar ut för något av detta ska du ta kontakt med läkare omedelbart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Spiriva 18 mikrogram ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter ”EXP”. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

När du har tagit den första kapseln från en blister ska du fortsätta att ta kapslar de följande 9 dagarna,

en kapsel per dygn, från samma blister.

HandiHaler inhalator ska kasseras senast 12 månader efter första användning.

Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tiotropium. Varje kapsel innehåller 18 mikrogram av den aktiva substansen

tiotropium (som bromidmonohydrat).

Vid inhalation frisätts 10 mikrogram tiotropium från munstycket på HandiHaler.

Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (vilket kan innehålla små mängder av mjölkproteiner).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Spiriva 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel är en ljusgrön hård kapsel, med koden TI 01 och

företagets logotyp tryckt på kapseln.

Förpackningsstorlekar:

Förpackning med 30 kapslar

Förpackning med 60 kapslar

Förpackning med 90 kapslar

Förpackning med 10 kapslar och 1 inhalator HandiHaler

Förpackning med 30 kapslar och 1 inhalator HandiHaler

Sjukhusförpackning: 5 förpackningar med vardera 30 kapslar och 1 inhalator HandiHaler

Sjukhusförpackning: 5 förpackningar med vardera 60 kapslar

Dessutom finns en förpackning med 1 HandiHaler inhalator.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Information lämnas av:

I Sverige:

Boehringer Ingelheim AB, Box 92008, 120 06 Stockholm. Tel: 08 - 721 21 00

I Finland:

Boehringer Ingelheim Finland Ky, Märaholmsgatan 5, 00180 Helsingfors. Tel. 010 3102 800

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

Spiriva 18 microgram/mikrogram/mikrog.

Denna bipacksedel ändrades senast:

2018-10-22

HandiHaler bruksanvisning:

Bästa patient!

HandiHaler gör det möjligt att inhalera det läkemedel som finns i Spiriva-kapslarna och som din

läkare skrivit ut för behandling av dina andningsbesvär.

Följ noga läkarens instruktioner för användning av SPIRIVA. HandiHaler

är formgiven speciellt för inhalation av SPIRIVA och ska inte användas

till andra läkemedel. Du kan använda HandiHaler under ett års tid.

HandiHaler:

Skyddslock

Munstycke

Underdel

Knapp för att göra hål i kapseln

Kammare

1. Frigör skyddslocket genom att trycka in knappen (4) fullständigt och

därefter släppa den.

2. Öppna skyddslocket genom att dra det uppåt. Öppna sedan munstycket

genom att vika det uppåt.

3. Ta ut en SPIRIVA kapsel från förpackningen (omedelbart före

användning) och placera kapseln i kammaren (5), som figuren visar.

Kapseln kan placeras med valfri ände nedåt.

Rengöring av HandiHaler

4. Stäng munstycket bestämt tills du hör ett klickljud. Lämna skyddslocket

öppet.

5. Håll inhalatorn HandiHaler med munstycket uppåt och tryck in

knappen (4) fullständigt endast en gång och släpp den åter. Därigenom

gör du hål i kapseln så att läkemedlet frigörs vid inandning.

6. Andas ut fullständigt. OBS! Det är viktigt att aldrig andas ut genom

munstycket.

7. Lyft HandiHaler till munnen och slut läpparna tätt runt munstycket.

Håll huvudet upprätt och andas in sakta och djupt, men ändå så snabbt att

du hör eller känner kapseln vibrera. Andas tills lungorna känns fulla, håll

andan så länge det känns bekvämt och ta samtidigt bort HandiHaler från

munnen.

Återgå till normal andning. Upprepa steg 6-7 en gång för att tömma

kapseln fullständigt.

8. Öppna munstycket igen. Stjälp ut den tomma gelatinkapseln och kasta

den. Stäng munstycket och skyddslocket vid förvaring av din HandiHaler.

Rengör HandiHaler en gång i månaden. Öppna skyddslocket och

munstycket. Öppna därefter underdelen genom att lyfta knappen (4). Skölj

hela inhalatorn med varmvatten för att få bort allt pulver. Torka

HandiHaler noga genom att hälla ur vattnet på ett mjukt papper och

lufttorka därefter HandiHaler med skyddslocket, munstycket och

underdelen öppen. Det tar 24 timmar att lufttorka inhalatorn, så gör ren

den omedelbart efter användning, så är den klar att använda vid nästa

dosering. Utsidan av munstycket kan vid behov göras ren med ett fuktigt

(ej vått) mjukt papper.

Att ta kapslar ur förpackningen

Dela blisterkartorna genom att riva i mitten längs perforeringen.

B. Håll i fliken och drag av folien tills en kapsel syns helt (omedelbart

före användning).

Om ytterligare en kapsel av misstag exponeras för luft ska denna kapsel

kasseras.

C. Ta loss kapseln.

Spiriva kapslar innehåller endast en liten mängd pulver och är därför endast delvis fyllda.

CE-märke

Tillverkare av inhalatorn HandiHaler:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

SPIRIVA 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 22,5 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat motsvarande 18 mikrogram

tiotropium.

Den levererade dosen (dosen som lämnar munstycket på inhalatorn HandiHaler) är

10 mikrogram tiotropium.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje kapsel innehåller 5,5 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver, hård kapsel

Ljusgröna hårda kapslar, som innehåller inhalationspulver, med produktkoden TI 01 och

företagssymbol tryckt på kapseln.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tiotropium är en bronkdilaterare för underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering:

Detta läkemedel är endast avsett för inhalation.

Den rekommenderade doseringen av tiotropiumbromid är inhalation av innehållet i en kapsel en gång

per dygn vid ungefär samma tidpunkt. SPIRIVA inhaleras via inhalatorn HandiHaler.

Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

Kapslarna är enbart avsedda för inhalation, inte för oralt bruk.

Kapslarna får inte sväljas.

Tiotropiumbromid ska endast inhaleras via inhalatorn HandiHaler.

Speciella patientgrupper:

Äldre patienter

kan använda tiotropiumbromid i rekommenderad dos.

Patienter med nedsatt njurfunktion kan använda tiotropiumbromid i rekommenderad dos. För patienter

med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance

50 ml/min), se avsnitt 4.4 samt

avsnitt 5.2.

Patienter med nedsatt leverfunktion kan använda tiotropiumbromid i rekommenderad dos (se avsnitt

5.2).

Pediatrisk population

KOL

Det finns ingen relevant användning för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen enligt

avsnitt 4.1.

Cystisk fibros

Säkerhet och effekt för barn och ungdomar har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt:

För att säkerställa korrekt administrering av läkemedlet bör patienten tränas, av läkaren eller annan

sjukvårdspersonal, i hur inhalatorn används.

Följ noga läkarens instruktioner för användning av SPIRIVA. HandiHaler

är formgiven speciellt för inhalation av SPIRIVA och ska inte användas

till andra läkemedel. Du kan använda HandiHaler under ett års tid.

HandiHaler:

Skyddslock

Munstycke

Underdel

Knapp för att göra hål i kapseln

Kammare

1. Frigör skyddslocket genom att trycka in knappen (4) fullständigt och

därefter släppa den.

2. Öppna skyddslocket genom att dra det uppåt. Öppna sedan munstycket

genom att vika det uppåt.

3. Ta ut en SPIRIVA kapsel från förpackningen (omedelbart före

användning) och placera kapseln i kammaren (5), som figuren visar.

Kapseln kan placeras med valfri ände nedåt.

4. Stäng munstycket bestämt tills du hör ett klickljud. Lämna skyddslocket

öppet.

5. Håll inhalatorn HandiHaler med munstycket uppåt och tryck in knappen

(4) fullständigt endast en gång och släpp den åter. Därigenom gör du hål i

kapseln så att läkemedlet frigörs vid inandning.

6. Andas ut fullständigt. OBS! Det är viktigt att aldrig andas ut genom

munstycket.

7. Lyft HandiHaler till munnen och slut läpparna tätt runt munstycket.

Håll huvudet upprätt och andas in sakta och djupt, men ändå så snabbt att

du hör eller känner kapseln vibrera. Andas tills lungorna känns fulla, håll

andan så länge det känns bekvämt och ta samtidigt bort HandiHaler från

munnen.

Återgå till normal andning. Upprepa steg 6-7 en gång för att tömma kapseln

fullständigt.

8. Öppna munstycket igen. Stjälp ut den tomma gelatinkapseln och kasta

den. Stäng munstycket och skyddslocket vid förvaring av din HandiHaler.

Rengöring av HandiHaler

Att ta kapslar ur förpackningen

Dela blisterkartorna genom att riva i mitten längs perforeringen.

B. Håll i fliken och drag av folien tills en kapsel syns helt (omedelbart

före användning).

Om ytterligare en kapsel av misstag exponeras för luft ska denna kapsel

kasseras.

C. Ta loss kapseln.

Spiriva kapslar innehåller endast en liten mängd pulver och är därför endast delvis fyllda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller mot

atropin eller dess derivat, t ex ipratropium eller oxitropium.

4.4

Varningar och försiktighet

Tiotropiumbromid är en bronkdilaterare för underhållsbehandling en gång per dygn. Det ska inte

användas för inledande behandling vid akuta attacker av bronkospasm, t ex som vid

behovsbehandling.

Rengör HandiHaler en gång i månaden. Öppna skyddslocket och

munstycket. Öppna därefter underdelen genom att lyfta knappen (4). Skölj

hela inhalatorn med varmvatten för att få bort allt pulver. Torka

HandiHaler noga genom att hälla ur vattnet på ett mjukt papper och

lufttorka därefter HandiHaler med skyddslocket, munstycket och

underdelen öppen. Det tar 24 timmar att lufttorka inhalatorn, så gör ren den

omedelbart efter användning, så är den klar att använda vid nästa dosering.

Utsidan av munstycket kan vid behov göras ren med ett fuktigt (ej vått)

mjukt papper.

Omedelbara överkänslighetsreaktioner kan möjligen uppträda efter tillförsel av tiotropiumbromid

inhalationspulver.

Som med andra läkemedel med antikolinerg aktivitet ska tiotropiumbromid användas med försiktighet

hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning (se avsnitt 4.8).

Inhalationsläkemedel kan orsaka inhalationsutlöst bronkospasm.

Insättning av tiotropium ska ske med försiktighet till patienter som haft hjärtinfarkt under det senaste

halvåret; någon form av instabil eller livshotande hjärtarytmi eller hjärtarytmi som krävt intervention

eller förändring av läkemedelsbehandlingen det senaste året; sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt

(NYHA klass III eller IV) under det senaste året. Dessa patienter exkluderades från de kliniska

prövningarna och dessa tillstånd kan påverkas av den antikolinerga verkningsmekanismen.

Eftersom plasmakoncentrationen ökar med minskad njurfunktion hos patienter med måttlig till svår

njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance

50 ml/min) ska tiotropiumbromid användas endast om

den förväntade nyttan uppväger den potentiella risken. Det finns ingen erfarenhet av

långtidsbehandling av patienter med svår njurfunktionsnedsättning (se avsnitt 5.2).

Patienterna ska uppmärksammas på att de ska undvika att få pulver i ögonen. De ska informeras om

att detta kan utlösa eller förvärra trångvinkelglaukom, framkalla smärta eller obehag i ögonen;

övergående dimsyn, halo- eller färgfenomen tillsammans med röda ögon beroende på svullnad i

konjunktiva och ödem i kornea. Patienterna ska avbryta behandlingen med tiotropiumbromid och

kontakta läkare omedelbart om en kombination av några av dessa ögonsymtom uppträder.

Muntorrhet till följd av antikolinergika kan vid långtidsbehandling öka risken för karies.

Tiotropiumbromid ska inte användas oftare än en gång per dygn (se avsnitt 4.9).

Spiriva inhalationspulver innehåller 5,5 mg laktosmonohydrat. Denna mängd orsakar normalt inga

problem hos patienter med laktosintolerans. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption. Hjälpämnet laktosmonohydrat kan innehålla små mängder av mjölkprotein

som kan orsaka allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Någon formell interaktionsstudie har inte genomförts. Tiotropiumbromid inhalationspulver har dock

använts tillsammans med andra läkemedel utan kliniska tecken på interaktioner. De läkemedel som

använts är beta-agonister, metylxantiner, orala och inhalerade steroider; dvs läkemedel som ofta

används vid behandling av KOL.

Samtidig användning av långverkande betaagonister (LABA) eller inhalerade kortikosteroider har inte

setts påverka exponeringen av tiotropium.

Samtidig tillförsel av tiotropiumbromid och andra antikolinerga läkemedel har inte undersökts och

rekommenderas därför inte.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns mycket begränsade data från användning av tiotropium hos gravida. Djurstudier visar inte på

några direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproduktionstoxicitet vid kliniskt relevanta

doser (se 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör Spiriva helst inte användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om tiotropium utsöndras i bröstmjölk hos människa. Trots att studier på gnagare har visat

att utsöndringen av tiotropium i bröstmjölk är begränsad, rekommenderas inte användning av Spiriva i

samband med amning. Tiotropium är en långverkande substans. Ett beslut att antingen

fortsätta/avbryta amningen eller att fortsätta/avbryta behandlingen med Spiriva skall tas med hänsyn

till barnets behov av bröstmjölk och moderns behov av behandling med Spiriva.

Fertilitet

Kliniska data avseende fertilitet saknas för tiotropium. Pre-kliniska studier med tiotropium visade inte

några tecken på negativ påverkan på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts beträffande förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Förekomst av

yrsel, dimsyn och huvudvärk kan inverka på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av biverkningsprofilen

Många av biverkningarna kan hänföras till de antikolinerga egenskaperna hos Spiriva.

Tabellerad sammanfattning av biverkningar

Frekvensen av biverkningar som anges nedan baseras på incidens av biverkningar (dvs händelser som

ansetts orsakade av tiotropium), som observerades i tiotropium-gruppen (9 647 patienter) i 28 poolade

placebo-kontrollerade, kliniska studier med behandlingsperioder från 4 veckor upp till fyra år.

Frekvenserna definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organklass/MedDRA “Preferred Term”

Frekvens

Frekvens

Metabolism och nutrition

Dehydrering

Ingen känd frekvens*

Ingen känd

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Mindre vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Smakförändring

Mindre vanliga

Sömnlöshet

Sällsynta

Ögon

Dimsyn

Mindre vanliga

Glaukom

Sällsynta

Ökat intraokulärt tryck

Sällsynta

Hjärtat

Förmaksflimmer

Mindre vanliga

Supraventrikulär takykardi

Sällsynta

Takykardi

Sällsynta

Palpitationer

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg, mediastinum

Faryngit

Mindre vanliga

Dysfoni

Mindre vanliga

Hosta

Mindre vanliga

Bronkospasm

Sällsynta

Näsblödning

Sällsynta

Laryngit

Sällsynta

Sinuit

Sällsynta

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Vanliga

Gastroesofagal refluxsjukdom

Mindre vanliga

Förstoppning

Mindre vanliga

Oral candidainfektion

Mindre vanliga

Tarmobstruktion inkl. paralytisk ileus

Sällsynta

Gingivit

Sällsynta

Glossit

Sällsynta

Svårigheter att svälja

Sällsynta

Stomatit

Sällsynta

Illamående

Sällsynta

Dental karies

Ingen känd

Hud och subkutan vävnad, immunsystemet:

Hudutslag

Mindre vanliga

Urtikaria

Sällsynta

Klåda

Sällsynta

Överkänslighet (inkl. omedelbara reaktioner)

Sällsynta

Angioödem

Sällsynta

Anafylaktisk reaktion

Ingen känd

Hudinfektion, hudulcerationer

Ingen känd

Torr hy

Ingen känd

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ledsvullnad

Ingen känd

Njurar och urinvägar

Svårighet att tömma urinblåsan

Mindre vanliga

Urinretention

Mindre vanliga

Urinvägsinfektion

Sällsynta

Beskrivning av vissa biverkningar

I kontrollerade kliniska studier var de vanligaste biverkningarna antikolinerga biverkningar som

muntorrhet, som förekom hos ca 4 % av patienterna. I de 28 kliniska studierna medförde muntorrhet

att behandlingen avbröts hos 18 av de 9 647 patienter som behandlades med tiotropium (0,2 %).

Allvarliga biverkningar förenliga med antikolinerga effekter, inkluderar glaukom förstoppning och

tarmobstruktion inklusive paralytisk ileus liksom urinretention.

Övriga speciella patientgrupper

En ökad antikolinergisk effekt kan förekomma med ökande ålder.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Höga doser tiotropiumbromid kan leda till antikolinerga symtom.

Det förekom dock inga systemiska antikolinerga biverkningar efter en engångsdos av 340 mikrogram

tiotropiumbromid via inhalation till friska försökspersoner. Dessutom fann man inga relevanta

biverkningar, frånsett muntorrhet, vid 7 dagars tillförsel av upp till 170 mikrogram tiotropiumbromid

till friska försökspersoner. I en studie med upprepad dosering till KOL-patienter med maximalt 43

mikrogram tiotropiumbromid/dygn under 4 veckor, uppträdde inga signifikanta biverkningar.

Akut intoxikation genom oavsiktligt oralt intag av tiotropiumbromid kapslar kan inte förväntas, pga

låg oral biotillgänglighet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer,

antikolinergika

ATC-kod: R03B B04

Verkningsmekanism

Tiotropiumbromid är en långverkande, specifik muskarin-receptor-antagonist, som i klinisk praxis

oftast kallas antikolinergikum. Genom bindning till de muskarina receptorerna i bronkernas glatta

muskulatur, hämmar tiotropiumbromid den kolinerga (bronkkonstriktiva) effekten av acetylkolin, som

frisätts från de parasympatiska nervändarna. Den har liknande affinitet till subtyperna av muskarina

receptorer M

till M

. I luftvägarna hämmar tiotropiumbromid kompetitivt och reversibelt M

receptorn, vilket leder till relaxering. Effekten var dosberoende och varade mer än 24 timmar. Den

långa effektdurationen beror troligen på den mycket långsamma frisättningen från M

-receptorn, som

leder till en signifikant längre dissociationshalveringstid än den man sett med ipratropium. Som ett N-

kvartärt antikolinergikum är tiotropiumbromid lokalt (bronk)selektivt vid tillförsel via inhalation, med

en acceptabel terapeutisk bredd innan det ger upphov till systemiska antikolinerga effekter.

Farmakodynamisk effekt

Den bronkdilaterande effekten är primärt en lokal effekt i luftvägarna, inte en systemisk effekt.

Dissociationen från M

-receptorn är snabbare än från M

, vilket i

in vitro

studier åstadkommer

(kinetiskt kontrollerad) receptor subtyp-selektivitet för M

över M

. Den kraftiga effekten och

långsamma receptordissociationen motsvarar kliniskt den signifikanta och långverkande bronk-

dilatationen hos patienter med KOL.

Kardiell elektrofysiologi

Elektrofysiologi: I en särskild QT-studie på 53 friska frivilliga personer gav 18 mikrogram och 54

mikrogram SPIRIVA (dvs tre gånger den terapeutiska dosen) under 12 dagar ingen förlängning av

QT-intervallet på EKG.

Klinisk effekt och säkerhet

Det kliniska prövningsprogrammet innehöll fyra ett-årsstudier och två sex-månadersstudier, alla

randomiserade och dubbel-blinda, som totalt inkluderade 2663 patienter (1308 fick tiotro-

piumbromid). De studier som pågick ett år utgjordes av två placebokontrollerade studier och två

studier med en aktiv kontroll (ipratropium). I de två sex-månadersstudierna användes både salmeterol

och placebo som jämförelse. Man studerade lungfunktion och hälsorelaterade parametrar som dyspné,

exacerbationer och hälsorelaterad livskvalitet.

Lungfunktion

Tiotropiumbromid tillfört en gång per dygn förbättrade lungfunktionen signifikant (forcerad

expiratorisk volym under första sekunden, FEV

och forcerad vitalkapacitet, FVC) inom 30 minuter

efter första dosen och effekten bibehölls under 24 timmar. Farmakodynamiskt steady state uppnåddes

inom en vecka med maximal bronkdilatation från dag 3. Tiotropiumbromid förbättrade signifikant

PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) morgon och kväll vid patientens dagliga mätningar. Den bronk-

dilaterande effekten av tiotropiumbromid bibehölls under en ettårig behandlingsperiod utan några

tecken på toleransutveckling.

En randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie av 105 KOL-patienter visade att bronk-

dilatationen bibehölls under dosintervallet 24 timmar, jämfört med placebo, oberoende av om

läkemedlet administrerades på morgonen eller kvällen.

Kliniska studier (upp till 12 månader)

Dyspné, ansträngningstolerans

Tiotropiumbromid förbättrade signifikant dyspnén hos patienter, utvärderat enligt Transition

Dyspnoea Index. Förbättringen bibehölls under behandlingstiden.

Betydelsen av minskad dyspné vid ansträngning undersöktes i två randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade studier med 433 patienter med medelsvår till svår KOL. I dessa studier gav 6

veckors behandling med Spiriva signifikant förbättring av symtombegränsande belastningstid vid

cykelergonometri vid 75 % av maximal arbetskapacitet med 19,7 % (Studie A) respektive 28,3 %

(Studie B) jämfört med placebo.

Hälsorelaterad livskvalitet

I en 9-månaders randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 492 patienter förbättrade

SPIRIVA den hälsorelaterade livskvaliteten, bestämd som totalpoäng av St. George’s Respiratory

Questionnaire (SGRQ). Andelen patienter som behandlades med SPIRIVA som erhöll en

betydelsefull förbättring i SGRQ totalpoäng (dvs > 4 enheter) var 10,9% högre jämfört med placebo

(59,1% i SPIRIVA-gruppen jämfört med 48,2% i placebogruppen (p=0,029)). Medelvärdet för

skillnaden mellan grupperna var 4,19 enheter (p=0,001; konfidensintervall:1,69-6,68). Förbättringen

av SGRQ undergrupper var 8,19 enheter för ”symtom”, 3,91 enheter för ”aktivitet” och 3,61 enheter

för ”påverkan på dagligt liv”. Förbättringen av dessa separata undergrupper var statistiskt signifikant.

KOL-exacerbationer

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 1 829 patienter med måttlig till

mycket svår KOL ledde tiotropiumbromid till statistiskt signifikant minskning av andelen patienter

som fick exacerbationer av KOL (från 32,2% till 27,8%) samt statistiskt signifikant färre

exacerbationer, en minskning med 19% (från 1,05 till 0,85 fall per exponerat patientår). Dessutom var

andelen patienter inlagda på sjukhus pga exacerbationer av KOL, 7,0% i tiotropiumgruppen och 9,5%

i placebogruppen (p=0,056). Antalet sjukhusinläggningar pga KOL minskade med 30% (från 0,25 till

0,18 fall per exponerat patientår).

En randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy-studie på ett år med parallella grupper jämförde

effekten av behandlingen med Spiriva 18 mikrogram en gång dagligen med salmeterol

inhalationsspray 50 mikrogram två gånger dagligen på incidensen av medelsvåra till svåra

exacerbationer hos 7 376 patienter med KOL med exacerbationer i anamnesen föregående år.

Tabell 1: Sammanfattning av effektmått vid exacerbationer

Effektmått

SPIRIVA

18 mikrogram

(HandiHaler)

N = 3 707

salmeterol

50 mikrogram

(inhalations-

spray)

N = 3 669

Kvot

(95% KI)

p-värde

Tid [dagar] till första

exacerbation

0,83

(0.77 - 0.90)

<0,001

Tid till första svåra (kräver

sjukhusvård) exacerbation

0,72

(0.61 - 0.85)

<0,001

Patienter med ≥1

exacerbation, n (%)*

1 277 (34.4)

1 414 (38,5)

0,90

(0,85 – 0,95)

<0,001

Patienter med ≥1 svår (kräver

sjukhusvård) exacerbation,

n (%)*

262 (7,1)

336 (9,2)

0.77

(0,66 – 0,89)

<0,001

Tid [dagar]

avser första kvartilen patienter. Tid till händelseanalys gjordes med hjälp av

Cox proportionella riskmodell med centrea (poolade) och behandling som kovariater. Kvoten avser

riskkvot.

Tid till händelseanalys gjordes med hjälp av Cox's proportionella riskmodell med centra (poolade) och

behandling som kovariabler. Kvoten avser riskkvot. Tid [dagar]

för första kvartilen patienter kunde inte

beräknas då andelen patienter med svåra exacerbationer var för låg.

Antal patienter med händelser analyserades med hjälp av Cochran-Mantel-Haenszels test stratifierat per

centra (poolad). Kvoten avser riskkvot.

Jämfört med salmeterol ökade Spiriva tid till första exacerbation (187 dagar jämfört med 145 dagar)

med en 17%-ig reduktion av risken (riskkvot 0,83, 95 % konfidensintervall (KI) 0,77 - 0,90, p<0,001).

Spiriva ökade också tiden till första svåra (kräver sjukhusvård) exacerbation (riskkvot 0,72, 95% KI

0,61 - 0,85, p<0,001).

Långtidsstudier (över 1 år, upp till 4 år)

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie med 5 993 patienter (3 006 i

placebogruppen och 2 987 i Spiriva-gruppen) som behandlades under 4 år bibehölls förbättringen i

vid behandling med Spiriva jämfört med placebo, konstant under 4 års behandling. En större

andel av patienterna i Spiriva-gruppen fullföljde ≥ 45 månaders behandling än i placebogruppen

(63,8% respektive 55,4%, p<0,001). Den årliga försämringen av FEV

jämfört med placebo var

likartad mellan Spiriva och placebo. Under pågående behandling reducerades risken för dödsfall med

16%. Incidensen av dödsfall var 4,79 per 100 patientår i placebogruppen jämfört med 4,10 per 100

patientår i tiotropium-gruppen (riskkvot tiotropium/placebo = 0,84, 95% konfidensintervall = 0,73;

0,97).

Behandling med tiotropium reducerade risken för respiratorisk svikt (noterat via biverkningsrapporter)

med 19% (2,09 respektive 1,68 fall per 100 patientår, relativ risk tiotropium/placebo = 0,81, 95%

konfidensintervall = 0,65; 0,999).

Tiotropium-aktiv kontrollstudie

En långtids storskalig randomiserad, dubbelblind, aktivkontrollerad studie med en observationstid på

upp till 3 år har genomförts för att jämföra effekt och säkerhet hos Spiriva Respimat och Spiriva

HandiHaler (5 694 patienter fick Spiriva HandiHaler; 5 711 patienter fick Spiriva Respimat). De

primära effektvariablerna var tid till första KOL-exacerbation, mortalitet oavsett orsak och i en

undergrupp (906 patienter) dal-FEV

(före dos).

Tid till första KOL-exacerbation var numeriskt likvärdig under studien med Spiriva HandiHaler och

Spiriva Respimat (riskkvot (Spiriva HandiHaler/Spiriva Respimat) 1,02 med 95 % KI på 0,97 till

1,08). Medianen för antal dagar till första KOL-exacerbation var 719 dagar för Spiriva HandiHaler

och 756 dagar för Spiriva Respimat.

Den bronkdilaterande effekten för Spiriva HandiHaler bibehölls under 120 veckor, och var liknande

den för Spiriva Respimat. Den genomsnittliga skillnaden av dal-FEV

för Spiriva HandiHaler jämfört

med Spiriva Respimat var 0,010 liter (95 % KI -0,018 till 0,038 liter).

I en studie efter marknadsintroduktion, TIOSPIR-studien, där Spiriva Respimat jämfördes mot Spiriva

HandiHaler, var riskkvoten för mortalitet av alla orsaker (inklusive uppföljning av vital status) lika

(riskkvot (Spiriva HandiHaler/Spiriva Respimat) 1,04 med 95% KI på 0,91-1,19).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Spiriva, för alla grupper av den pediatriska populationen för KOL och cystisk fibros (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

a) Allmän introduktion

Tiotropiumbromid är en icke-kiral kvartär ammoniumförening som har begränsad löslighet i vatten.

Tiotropiumbromid administreras som inhalationspulver. Vid inhalation deponeras huvuddelen av den

tillförda dosen i mag-tarmkanalen och en mindre del i målorganet, lungan. Många av de

farmakokinetiska uppgifter som beskrivs nedan har framkommit vid högre dosering än den som

rekommenderas för behandling.

b) Allmän beskrivning av den aktiva substansen efter tillförsel av läkemedlet

Absorption

: Efter inhalation av inhalationspulver hos unga friska försökspersoner uppvisade

tiotropiumbromid en biotillgänglighet av 19,5 %, vilket tyder på att den fraktion som når lungorna är

höggradigt biotillgänglig. Orala lösningar av tiotropium har en absolut biotillgänglighet på 2-3%.

Maximal plasmakoncentration av tiotropium uppmättes 5-7 minuter efter inhalation.

Vid steady state var maximala plasmakoncentrationen av tiotropium hos KOL-patienter 12,9 pg/ml

och minskade snabbt enligt flerkompartmentkinetik. Dalvärdeskoncentrationen vid steady state var

1,71 pg/ml. Systemisk exponering för tiotropium efter inhalation av tiotropium via HandiHaler

liknade inhalation av tiotropium via Respimat-inhalatorn.

Distribution:

Tiotropium har en plasmaproteinbindning på 72% och uppvisar en distributionsvolym

på 32 liter/kg. Koncentrationen i lungan är inte känd, men administreringsvägen gör att man förväntar

avsevärt högre koncentrationer i lungan. Studier på råtta har visat att tiotropiumbromid inte passerar

blod-hjärn-barriären i någon större utsträckning.

Metabolism

: Tiotropiumbromid metaboliseras i liten utsträckning. 74% av en intravenös dos utsöndras

oförändrat i urin hos friska försökspersoner. Estern tiotropiumbromid klyvs på icke enzymatisk väg

till alkohol (N-metylskopin) och syra (ditienylglykol-syra) som båda är inaktiva på

muskarinreceptorer.

In vitro

studier i humana levermikrosomer och hepatocyter antyder att en mindre

andel av läkemedlet (< 20% av dosen efter intravenös tillförsel) metaboliseras genom cytokrom

P450(CYP)-beroende oxidation med åtföljande glutation-konjugering till ett antal fas II-metaboliter.

In vitro-

studier i levermikrosomer visar att dessa mindre viktiga enzymatiska metabolismvägar, kan

hämmas av CYP2D6 (och 3A4)-hämmare, kinidin, ketokonazol och gestoden. Alltså spelar CYP2D6

och 3A4 en roll i den metabolismväg som leder till eliminering av en mindre del av dosen.

Tiotropiumbromid hämmar inte CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i humana lever-

mikrosomer, ens i koncentrationer högt över de terapeutiska.

Eliminering

: Efter inhalation var den effektiva halveringstiden för tiotropium mellan 27-45 timmar

hos KOL-patienter. Total clearance var 880 ml/min efter intravenös dosering till unga friska

försökspersoner. Urinutsöndringen av oförändrad substans hos unga friska försökspersoner var 74 %

av en intravenös dos. Efter inhalation av inhalationspulver hos KOL-patienter vid steady state var

urinutsöndringen 7 % (1,3 mikrogram) av oförändrad substans under 24 timmar. Återstoden var

framför allt substans som ej absorberats utan eliminerades via faeces. Renalt clearance av tiotropium

överskrider kreatininclearance, vilket tyder på aktiv sekretion i njurarna. Efter upprepad inhalation en

gång dagligen till KOL-patienter uppnås farmakokinetiskt steady state dag 7 utan ytterligare

ackumulering.

Linjäritet/ icke-linjäritet:

Tiotropium uppvisar linjär farmakokinetik i det terapeutiska området

oberoende av beredningsform.

Speciella patientgrupper

Äldre patienter

: Liksom för alla läkemedel som främst utsöndras renalt, kan stigande ålder relateras

till minskat renalt clearance för tiotropium (365 ml/min hos KOL-patienter yngre än 65 år till 271

ml/min hos KOL-patienter äldre ≥ 65 år). Detta medförde ingen motsvarande ökning av AUC

0-6, ss

eller

max, ss

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Efter daglig inhalation av tiotropium till steady state hos KOL-

patienter, gav lätt nedsättning av njurfunktionen (CL

50-80 ml/min) en något högre AUC

0-6, ss

(mellan 1,8-30 % högre) och C

max, ss

–värden som var jämförbara med patienter med normal

njurfunktion (CL

>80 ml/min).

Hos KOL-patienter med måttlig till svår njurinsufficiens (CL

<50 ml/min) ledde intravenös

administrering av tiotropium till dubblerad total exponering (82 % högre AUC

0-4h

och 52% högre

) jämfört med KOL-patienter med normal njurfunktion, vilket bekräftades av

plasmakoncentrationer efter tillförsel av inhalationspulver.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Leverinsufficiens förväntas inte ha någon relevant inverkan på

farmakokinetiken för tiotropium. Tiotropium utsöndras främst genom renal elimination (74% hos

unga friska försökspersoner) och genom icke-enzymatisk esterklyvning till farmakologiskt inaktiva

produkter.

Japanska KOL-patienter:

I en jämförelse mellan studier var den genomsnittliga maximala

plasmakoncentrationen av tiotropium 10 minuter efter administrering vid steady state 20 till 70%

högre hos japanska patienter jämfört med kaukasiska KOL-patienter efter inhalation av tiotriopum,

men ingen ökad mortalitet eller kardiell risk syntes för japanska patienter jämfört med kaukasier.

Farmakokinetiska data för andra etniska grupper är otillräckliga.

Barn:

Se avsnitt 4.2.

d) Farmakokinetiskt / farmakodynamiskt förhållande

Det finns inget direkt samband mellan farmakokinetik och farmakodynamik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Många effekter som observerades i konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitetsstudier

med upprepad dosering och reproduktionsstudier kunde förklaras med de antikolinerga egenskaperna

hos tiotropiumbromid. Typiska effekter hos djuren var minskat födointag, minskad ökning av

kroppsvikten, torr mun och näsa, minskat tårflöde och salivutsöndring, mydriasis och takykardi.

Andra relevanta effekter som observerades i toxicitetsstudier med upprepad dosering var en lindrig

irritation i luftvägarna hos råtta och mus (rinit och förändringar i epitelet i näshålan och struphuvudet)

samt prostatit med avseende på proteindeposition och stenbildning i urinblåsan hos råtta.

Skadliga effekter med hänsyn till graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning eller postnatal

utveckling kunde endast visas vid doser som var toxiska för moderdjuren. Tiotropiumbromid hade

inga teratogena effekter hos råtta eller kanin. I en allmän reproduktions- och fertilitetsstudie i råtta

sågs inga negativa effekter på fertilitet eller parningsförmåga hos behandlade råttor eller deras

avkomma, oavsett dos.

Förändringarna i luftvägarna (irritation) och urogenitala organ (prostatit) samt

reproduktionstoxikologiska effekter observerades vid lokal eller systemisk tillförsel av mer än 5

gånger den terapeutiska dosen. Studier av genotoxicitet och karcinogen potential visade inga speciella

risker för människor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat (vilket kan innehålla små mängder av mjölkproteiner)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Använd inom 9 dagar efter öppnande av blistret. Kassera inhalatorn HandiHaler 12 månader efter

första användning.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminium/PVC/Aluminium-blister med avdragbar folie som innehåller 10 kapslar.

HandiHaler är ett hjälpmedel för inhalation av en dos Spiriva. HandiHaler är tillverkad av

plastmaterialet akrylnitril-butadien-styren (ABS) och rostfritt stål. Kapselkammaren är tillverkad av

plastmaterialen metylmetakrylat-akrylnitril-butadien-styren (MABS) eller polykarbonat (PC).

Förpackningsstorlekar:

Kartong med 30 kapslar (3 blister)

Kartong med 60 kapslar (6 blister)

Kartong med 90 kapslar (9 blister)

Kartong med inhalatorn HandiHaler och 10 kapslar (1 blister)

Kartong med inhalatorn HandiHaler och 30 kapslar (3 blister)

Sjukhusförpackning: 5 kartonger med vardera 30 kapslar samt inhalatorn HandiHaler

Sjukhusförpackning: 5 kartonger med vardera 60 kapslar

Inhalatorn HandiHaler finns tillgänglig i kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

DE-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

18094

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2002-05-03/2016-10-09

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-01-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen