Signifor

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-08-2020

Aktiva substanser:
pasireotid
Tillgänglig från:
Recordati Rare Diseases
ATC-kod:
H01CB05
INN (International namn):
pasireotide
Terapeutisk grupp:
Hypofysiska och hypotalamiska hormoner och analoger
Terapiområde:
Acromegaly; Pituitary ACTH Hypersecretion
Terapeutiska indikationer:
Signifor är indicerat för behandling av vuxna patienter med Cushings sjukdom för vilken kirurgi inte är ett alternativ eller för vilken kirurgi har misslyckats. Signifor är indicerat för behandling av vuxna patienter med akromegali för vilka operation inte är ett alternativ eller inte har läkande och som är otillräckligt kontrollerade på behandling med en annan analog somatostatin.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002052
Tillstånd datum:
2012-04-24
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002052

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-11-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Signifor 0,3 mg injektionsvätska, lösning

Signifor 0,6 mg injektionsvätska, lösning

Signifor 0,9 mg injektionsvätska, lösning

pasireotid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Signifor är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Signifor

Hur du använder Signifor

Eventuella biverkningar

Hur Signifor ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Signifor är och vad det används för

Signifor är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pasireotid. Det används till att behandla

Cushings sjukdom hos vuxna patienter för vilka kirurgi inte är ett alternativ eller hos vilka kirurgi har

misslyckats.

Cushings sjukdom orsakas av en förstoring i hypofysen (en körtel som sitter på undersidan av hjärnan)

som kallas hypofysadenom. Detta leder till att kroppen producerar för mycket av ett hormon som

kallas adrenokortikotropt hormon (ACTH), som i sin tur leder till för stor produktion av ett annat

hormon som kallas kortisol.

Människokroppen producerar naturligt en substans som kallas somatostatin, som blockerar

produktionen av vissa hormoner, däribland ACTH. Pasireotid har en verkan som är mycket lik

effekten av somatostatin. Därför kan Signifor blockera produktionen av ACTH och därmed hjälpa till

att reglera överproduktionen av kortisol och förbättra symtomen vid Cushings sjukdom.

Fråga din läkare om du undrar hur Signifor verkar eller varför du har fått det ordinerat.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Signifor

Använd inte Signifor

om du är allergisk mot pasireotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har allvarliga leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Signifor om du har eller någonsin har haft:

problem med blodsockerhalten, antingen att den varit för hög (som vid hyperglykemi/diabetes)

eller att den har varit för låg (hypoglykemi).

hjärtbesvär, som en nyligen inträffad hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom

som innebär att hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen) eller plötslig,

tryckande bröstsmärta (upplevs vanligen som en tryckande, tyngande, klämmande, kramande

eller värkande känsla över bröstet).

en hjärtrytmrubbning, t.ex. oregelbundna hjärtslag eller en abnorm elektrisk signal som kallas

‚ÄĚf√∂rl√§ngning av QT-intervallet‚ÄĚ eller ‚ÄĚQT-f√∂rl√§ngning‚ÄĚ.

låga halter av kalium eller magnesium i blodet.

gallstenar.

Under behandlingen med Signifor

Signifor reglerar överproduktion av kortisol.

Regleringen kan vara för kraftig och du kan

uppleva tecken eller symtom som är förenade med en brist på kortisol, som extrem kraftlöshet,

trötthet, viktminskning, illamående, kräkning eller lågt blodtryck. Om detta händer, ska du

omedelbart tala om det för din läkare.

Signifor kan orsaka förhöjd blodsockerhalt.

Läkaren kan vilja kontrollera ditt blodsocker och

sätta in behandling med ett diabetesläkemedel eller justera dosen om du redan tar ett sådant

läkemedel.

Signifor kan sänka hjärtfrekvensen. Läkaren kan vilja kontrollera hjärtfrekvensen med

anv√§ndning av en apparat som m√§ter hj√§rtats elektriska aktivitet (‚ÄĚEKG‚ÄĚ eller

elektrokardiogram). Om du använder läkemedel för att behandla hjärtbesvär, kan läkaren

behöva justera doseringen.

Läkaren kan också vilja göra regelbundna kontroller av gallblåsan, leverenzymer och

hypofyshormoner, eftersom dessa kan påverkas av detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Ge inte det här läkemedlet till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns några data för

denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Signifor

Signifor kan påverka vissa andra läkemedels verkningssätt. Om du använder andra läkemedel

samtidigt med Signifor (även receptfria läkemedel), kan läkaren behöva kontrollera hjärtat

noggrannare eller ändra dosen av Signifor eller de andra läkemedlen. Tala om för läkare eller

apotekspersonal om du använder, nyligen använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Berätta

särskilt för din läkare om du använder:

läkemedel för behandling av oregelbundna hjärtslag, t.ex. läkemedel som innehåller

disopyramid, prokainamid, kinidin, sotalol, dofetilid, ibutilid, amiodaron eller dronedaron.

läkemedel för behandling av bakteriella infektioner (via munnen: klaritromycin, moxifloxacin,

via injektion: erytromycin, pentamidin).

läkemedel för behandling av svampinfektioner (ketokonazol, utom i schampo).

läkemedel för behandling av vissa psykiska störningar (klorpromazin, tioridazin, flufenazin,

pimozid, haloperidol, tiaprid, amisulprid, sertindol, metadon).

läkemedel för behandling av hösnuva och andra allergier (terfenadin, astemizol, mizolastin).

läkemedel som används för att förebygga eller behandla malaria (klorokin, halofantrin,

lumefantrin).

läkemedel för att reglera blodtrycket som:

betablockerare (metoprolol, karteolol, propranolol, sotalol)

kalciumkanalblockerare (bepridil, verapamil, diltiazem)

kolinesterashämmare (rivastigmin, fysostigmin).

läkemedel för att reglera elektrolytbalansen (kalium, magnesium) i kroppen.

Det är särskilt viktigt att du nämner följande läkemedel:

ciklosporin (används vid organtransplantation för att hämma immunsystemets aktivitet).

läkemedel för behandling av blodsockernivåer som är för höga (som vid diabetes) eller för låga

(hypoglykemi) som:

insulin

metformin, liraglutid, vildagliptin, nateglinid (diabetesläkemedel).

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Signifor ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid

eller tror att du kan vara det, är det viktigt att du talar om det för läkaren, som kommer att vilja

diskutera om du kan använda Signifor eller inte under graviditeten.

Du ska inte amma medan du använder Signifor. Det är inte känt om Signifor passerar över till

bröstmjölk.

Om du är kvinna och sexuellt aktiv ska du använda ett effektivt preventivmedel under

behandlingen. Fråga din läkare om behovet av preventivmedel innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Signifor kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner eftersom

vissa av de biverkningar du kan uppleva medan du använder Signifor, såsom yrsel, huvudvärk och

trötthet, kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner på ett säkert sätt.

Viktig information om något innehållsämne i Signifor

Signifor inneh√•ller mindre √§n 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. √§r n√§st intill ‚ÄĚnatriumfritt‚ÄĚ.

3.

Hur du använder Signifor

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Detta läkemedel finns i en ampull, dvs. en liten glasbehållare.

Hur mycket Signifor du ska använda

Rekommenderad dos är en ampull Signifor 0,6 mg två gånger om dagen. Om du tar Signifor vid

samma tidpunkt varje dag blir det lättare att komma ihåg när du ska ta läkemedlet. När du har påbörjat

behandlingen kan läkaren också vilja öka dosen till en ampull Signifor 0,9 mg två gånger om dagen.

Om biverkningar uppträder, kan läkaren tillfälligt sänka dosen med 0,3 mg per injektion.

Om du har leversjukdom innan du påbörjar behandling med Signifor, kan läkaren vilja att du börjar

behandlingen med dosen en ampull Signifor 0,3 mg två gånger om dagen.

Det finns ampuller med Signifor med olika styrkor (0,3 mg, 0,6 mg och 0,9 mg) som passar för den

dos som läkaren ordinerar.

Läkaren kommer att regelbundet kontrollera hur du svarar på behandlingen med Signifor och avgöra

vilken dos som är bäst för dig.

Hur du använder Signifor

Läkaren eller sjuksköterskan kommer att visa dig hur du injicerar dig själv med Signifor. Du bör också

läsa anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln. Om du har några frågor, vänd dig till läkare,

sjuksköterska eller apotekspersonal.

Signifor är avsett för subkutan användning. Det innebär att läkemedlet injiceras med en kort nål i

fettvävnaden alldeles under huden. Låren och buken är bra områden för subkutan injektion. Undvik

ömhet och hudirritation genom att välja ett nytt injektionsställe vid varje injektion. Du ska också

undvika injektionsställen som är ömma eller där huden är irriterad.

Använd inte Signifor om du märker att vätskan inte är klar eller innehåller partiklar. Injektionsvätskan

ska vara fri från synliga partiklar, klar och färglös.

Hur länge du ska använda Signifor

Du ska fortsätta att använda Signifor så länge som din läkare säger att du ska göra det.

Om du har använt för stor mängd av Signifor

Om du av misstag använder mer Signifor än vad läkaren har ordinerat, ska du omedelbart kontakta

läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Signifor

Injicera inte dubbel dos av Signifor för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att injicera en

dos av Signifor, injicera bara nästa dos enligt doseringsschemat.

Om du slutar att använda Signifor

Om du avbryter behandlingen med Signifor kan kortisolhalten stiga igen och symtomen kan

återkomma. Därför ska du inte sluta att använda Signifor, såvida inte läkaren säger det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Tala om för din läkare om du får något av följande:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Förändrad sockerhalt i blodet. Du kan uppleva överdriven törst, stor urinvolym, ökad aptit med

viktminskning, trötthet, illamående, kräkningar, buksmärta (magont).

Gallstenar eller tillhörande problematik. Du kan uppleva feber, frossa, gulfärgning av hud/ögon,

plötslig ryggsmärta eller smärta i höger sida av buken.

Extrem trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Låga kortisolnivåer. Du kan uppleva extrem kraftlöshet, trötthet, viktminskning, illamående,

kräkning och lågt blodtryck.

Långsam hjärtrytm.

Lågt blodtryck. Du kan uppleva yrsel, svimningskänsla och yrsel eller svimning när du står upp.

Problem med gallflöde (kolestas). Du kan få gulfärgad hud, mörk urin, blek avföring och klåda.

Inflammation i gallblåsan (kolecystit).

Andra biverkningar av Signifor kan vara:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

Diarré

Illamående

Magont

Smärta vid injektionsstället

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 personer)

Förlängt QT-intervall (en onormal elektrisk signal i hjärtat som kan ses i tester)

Aptitförlust

Kräkning

Huvudvärk

Yrsel

Håravfall

Klåda (pruritus)

Muskelvärk (myalgi)

Ledvärk (artralgi)

Avvikande resultat vid test av leverfunktionen

Avvikande resultat vid test av bukspottkörtelns funktion

Avvikande blodkoagulationsegenskaper

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 personer)

Litet antal röda blodkroppar (anemi)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

√Ėkade niv√•er av ketonkroppar (en grupp √§mnen som produceras i levern) i urinen eller blodet

(diabetisk ketoacidos) som en följd av en ökad nivå av socker i blodet. Du kan uppleva att

andedräkten doftar fruktigt, andningsbesvär och förvirring.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Signifor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Anv√§nds f√∂re utg√•ngsdatum som anges p√• ampullen och kartongen efter ‚ÄĚEXP‚ÄĚ.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pasireotid.

Signifor 0,3 mg: En ampull med 1 ml innehåller 0,3 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

Signifor 0,6 mg: En ampull med 1 ml innehåller 0,6 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

Signifor 0,9 mg: En ampull med 1 ml innehåller 0,9 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

√Ėvriga inneh√•lls√§mnen √§r mannitol, vinsyra, natriumhydroxid och vatten f√∂r injektionsv√§tskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Signifor injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös lösning i en ampull. Varje ampull innehåller 1 ml

injektionsvätska, lösning.

Signifor finns i förpackningar som innehåller 6 ampuller eller i flerpack som innehåller

18 (3 förpackningar med 6), 30 (5 förpackningar med 6) eller 60 (10 förpackningar med 6) ampuller.

Eventuellt kommer inte alla styrkor eller förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 N√ľrnberg

Tyskland

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30 rue des Peupliers

92000 Nanterre

France

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgi√ę/Belgique/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

҆vedija

–Ď—ä–Ľ–≥–į—Ä–ł—Ź

Recordati Rare Diseases

Te–Ľ.: +33 (0)1 47 73 64 58

–§—Ä–į–Ĺ—Ü–ł—Ź

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

ńĆesk√° republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarorsz√°g

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaorsz√°g

Danmark

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

Belgi√ę

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

őēőĽőĽő¨őīőĪ

Recordati Hellas

ő§ő∑őĽ: +30 210 6773822

√Ėsterreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

Espa√Īa

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Rom√Ęnia

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

FranŇ£a

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

√ćsland

Recordati AB.

Simi: + 46 8 545 80 230

Sv√≠√ĺj√≥√į

Slovensk√° republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franc√ļzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

őöŌćŌÄŌĀőŅŌā

Recordati Rare Diseases

ő§ő∑őĽ : +33 1 47 73 64 58

őďőĪőĽőĽőĮőĪ

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denna bipacksedel ändrades senast

√Ėvriga informationsk√§llor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

BRUKSANVISNING TILL SIGNIFOR INJEKTIONSV√ĄTSKA, L√ĖSNING

Detta läkemedel finns i en ampull, dvs. en liten glasbehållare. Signifor ska administreras med sterila

engångssprutor och injektionsnålar.

Din läkare eller sjuksköterska har visat dig hur du använder Signifor ampuller. Innan du använder

ampullerna ska du emellertid läsa nedanstående information noggrant. Be din läkare eller

sjuksköterska att hjälpa dig om du är osäker på hur du ska ge dig själv injektionen eller om du undrar

över något.

Injektionen kan beredas med användning av antingen två olika nålar för att dra upp och injicera

lösningen eller en kort fin injektionsnål för båda stegen. Baserat på den lokala klinikens

tillvägagångssätt, kommer din läkare eller sjuksköterska att tala om för dig vilken metod de skulle

vilja att du använder. Följ deras anvisningar.

Förvara Signifor ampuller i enlighet med de förvaringsanvisningar som anges på kartongen.

Viktig säkerhetsinformation

OBS! Förvara ampullerna utom syn- och räckhåll för barn.

Vad behöver jag

För att ge dig själv en injektion behöver du:

En Signifor ampull

Spritservetter eller liknande

En steril spruta

En lång tjock trubbig steril nål för att dra upp lösningen (din läkare eller sjuksköterska kommer

att tala om för dig om detta behövs)

En kort fin steril nål

En behållare för vasst avfall eller annan styv, sluten avfallsbehållare

Injektionsstället

Injektionsstället är det ställe på kroppen där du ska ge dig själv injektionen. Signifor är avsett för

subkutan användning. Det innebär att läkemedlet injiceras med en kort nål i fettvävnaden alldeles

under huden. Låren och buken är bra områden för subkutan injektion. Undvik ömhet och hudirritation

genom att välja ett nytt injektionsställe vid varje injektion. Du ska också undvika injektionsställen som

är ömma eller där huden är irriterad.

Innan du börjar

Följ nedanstående steg noga när du är klar att ge dig själv en injektion:

Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Använd nya engångsnålar och engångssprutor varje gång du ger dig själv en injektion. Använd

sprutor och nålar endast en gång. Dela

aldrig

nålar och sprutor med andra.

Ta ut ampullen ur kartongen.

Syna ampullen. ANV√ĄND DEN INTE om den √§r trasig eller om v√§tskan √§r grumlig eller

innehåller partiklar. I samtliga dessa fall ska du lämna tillbaka hela förpackningen till apoteket.

För att minska lokalt obehag rekommenderas att lösningen uppnår rumstemperatur före

administrering.

Ampullerna ska öppnas precis före administrering och eventuell mängd oanvänt läkemedel kasseras.

Kontrollera utgångsdatumet och dosen

Kontrollera det utg√•ngsdatum som anges p√• ampullens etikett (efter ‚ÄĚEXP‚ÄĚ) och kontrollera att

ampullen innehåller den dos som läkaren har ordinerat.

ANV√ĄND INTE ampullen om utg√•ngsdatumet har passerats eller om den inneh√•ller fel dos. I

båda dessa fall ska du lämna tillbaka hela förpackningen till apoteket.

Hur du injicerar Signifor

Steg 1:

Signifor injektionsvätska, lösning, finns i ampuller

med brytskåra. Den färgade pricken på överdelen

markerar positionen för brytskåran på halsen av

ampullen. Knacka på ampullen med fingret för att

försäkra dig om att det inte finns någon vätska i

överdelen när du öppnar ampullen.

Steg 2:

Rekommenderad procedur: håll ampullen i upprätt

position med den färgade pricken vänd bort från dig.

Håll botten av ampullen i ena handen. Genom att hålla

tummarna tillsammans ovanför och under halsen, bryt

av toppen av ampullen vid brytskåran. När ampullen

väl är öppnad, ställ den upprätt på en ren och plan yta.

Steg 3:

Ta den sterila sprutan och sätt fast nålen på den. Om

du har blivit tillsagd att använda två nålar, ska du

använda den långa tjocka trubbiga nålen för detta steg.

Innan du fortsätter till steg 4, rengör injektionsstället

med en spritservett.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUM√Č

1.

L√ĄKEMEDLETS NAMN

Signifor 0,3 mg injektionsvätska, lösning

Signifor 0,6 mg injektionsvätska, lösning

Signifor 0,9 mg injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANS√ĄTTNING

Signifor 0,3 mg injektionsvätska, lösning

En ampull med 1 ml innehåller 0,3 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

Signifor 0,6 mg injektionsvätska, lösning

En ampull med 1 ml innehåller 0,6 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

Signifor 0,9 mg injektionsvätska, lösning

En ampull med 1 ml innehåller 0,9 mg pasireotid (som pasireotiddiaspartat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

L√ĄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vuxna patienter med Cushings sjukdom för vilka kirurgi inte är ett alternativ eller hos

vilka kirurgi har misslyckats.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade startdosen är 0,6 mg pasireotid som subkutan injektion två gånger om dagen.

Två månader efter behandlingsstart med Signifor bör patienterna utvärderas med avseende på klinisk

nytta. För patienter som får en signifikant sänkning av nivåerna av fritt kortisol i urinen (UFC) bör

behandlingen med Signifor fortsätta så länge som nyttan kvarstår. Om patienten tolererar dosen 0,6 mg

väl, kan en dosökning till 0,9 mg övervägas med utgångspunkt från behandlingssvaret. För patienter

som inte har svarat på Signifor efter två månaders behandling bör utsättande övervägas.

Dosen av Signifor kan när som helst under behandling behöva sänkas tillfälligt för att hantera

misstänkta biverkningar. Dossänkning i steg om 0,3 mg två gånger dagligen rekommenderas.

Om en dos av Signifor missas ska nästa injektion ges vid nästa inplanerade tidpunkt. Dubblera inte

doser för att kompensera för en missad dos.

Byte från intramuskulär till subkutan formulering

Det finns inga kliniska data tillgängliga vid byte från den intramuskulära till den subkutana

pasireotidformuleringen. Om ett sådant byte skulle behövas, rekommenderas att man håller ett

intervall på minst 28 dagar mellan den sista intramuskulära injektionen och den första subkutana

injektionen och inleder de subkutana injektionerna med en dos av 0,6 mg pasireotid två gånger om

dagen. Patienten ska övervakas med avseende på respons och tolerabilitet och ytterligare

dosjusteringar kan behövas.

Särskilda populationer

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Signifor för barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga.

√Ąldre patienter (‚Č•65 √•r)

Data om användningen av Signifor till patienter äldre än 65 år är begränsade men det finns inga

evidens som tyder på att dosen behöver justeras för dessa patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dosen behöver inte justeras för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosen behöver inte justeras för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A). Den

rekommenderade startdosen för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) är 0,3 mg

två gånger om dagen (se avsnitt 5.2). Den maximala rekommenderade dosen för dessa patienter är

0,6 mg två gånger om dagen. Signifor ska inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh C) (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Administreringssätt

Signifor ska administreras subkutant genom självinjektion. Läkare eller annan sjukvårdspersonal bör

visa patienten hur Signifor injiceras subkutant.

Samma injektionsställe bör inte användas två gånger i rad. Ställen som visar tecken på inflammation

eller irritation bör undvikas. De injektionsställen som är att föredra för subkutana injektioner är övre

delen av låren och buken (med undantag av naveln och midjan).

För mer information om hantering, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

√Ėverk√§nslighet mot den aktiva substansen eller mot n√•got hj√§lp√§mne som anges i avsnitt 6.1.

Gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).

4.4

Varningar och försiktighet

Glukosmetabolism

Förändringar i blodglukosnivåer har rapporterats frekvent hos friska frivilliga och patienter som

behandlats med pasireotid. Hyperglykemi och, mindre vanligt, hypoglykemi, har observerats hos

deltagare i kliniska studier med pasireotid (se avsnitt 4.8).

Graden av hyperglykemi förefaller vara högre hos patienter med förstadier till diabetes eller etablerad

diabetes mellitus. Under den pivotala studien ökade HbA

-nivåerna signifikant och stabiliserades men

återgick inte till värdena vid baseline (se avsnitt 4.8). Fler fall av utsättande av behandling och en

högre frekvens av rapporterade biverkningar på grund av hyperglykemi rapporterades hos patienter

som behandlades med dosen 0,9 mg två gånger om dagen.

Utvecklingen av hyperglykemi förefaller vara relaterad till en minskning av utsöndringen av insulin (i

synnerhet under perioden efter dosering) och av inkretinhormoner (dvs. glukagonliknande peptid-1

[GLP-1] och glukosberoende insulinotropisk polypeptid [GIP]).

Glykemistatus (fasteplasmaglukos/hemoglobin A

[FPG/HbA

] ska bedömas innan behandling med

pasireotid p√•b√∂rjas. √Ėvervakning av FPG/HbA

bör följa etablerade riktlinjer. Självkontroll av

blodglukos och/eller FPG-bedömning bör utföras varje vecka under de första två till tre månaderna

och därefter med regelbundna, kliniskt lämpliga intervall, samt under de första två till fyra veckorna

efter en dosökning. Efter avslutad behandling bör dessutom FPG kontrolleras efter 4 veckor och HbA

efter 3 månader.

Om en patient som behandlas med Signifor utvecklar hyperglykemi, bör diabetesbehandling sättas in

eller justeras i enlighet med de etablerade riktlinjerna för behandling av hyperglykemi. Om

okontrollerad hyperglykemi kvarstår trots lämplig medicinsk behandling, bör dosen av Signifor sänkas

eller behandlingen med Signifor sättas ut (se även avsnitt 4.5).

Efter marknadsgodkännande har det förekommit fall av ketoacidos hos patienter med eller utan

diabetes i anamnesen, som behandlas med Signifor. Patienter som uppvisar tecken och symtom som är

förenliga med allvarlig metabolisk acidos ska utvärderas för ketoacidos oavsett tidigare

diabeteshistorik.

Hos patienter med dålig glykemisk kontroll med pågående diabetesmedicinering (definierat som

värden >8 % (64mmol/mol)), bör kontroll och behandling av diabetes intensifieras innan

pasireotid sätts in och under behandlingen.

Levertester

Milda, övergående förhöjningar av aminotransferaser observeras ofta hos patienter som behandlas med

pasireotid. Sällsynta fall av samtidiga förhöjningar av ALAT (alaninaminotransferas) till över

3 x ULN och bilirubin till över 2 x ULN har också observerats (se avsnitt 4.8). Kontroll av

leverfunktionen rekommenderas före behandling med pasireotid och efter en, två, fyra, åtta och tolv

veckor under behandling. Därefter bör leverfunktionen kontrolleras när det är kliniskt lämpligt.

Patienter som utvecklar förhöjda transaminasnivåer bör kontrolleras med en andra utvärdering av

leverfunktionen för att bekräfta fyndet. Om fyndet bekräftas, bör patienten följas med täta kontroller

av leverfunktionen till dess att värdena återgår till värdena före behandlingsstart. Behandling med

pasireotid bör avbrytas om patienten utvecklar gulsot eller andra tecken som tyder på kliniskt

signifikant leverdysfunktion, vid varaktig förhöjning av ASAT (aspartataminotransferas) eller ALAT

till 5 x ULN eller mer, eller om ALAT- eller ASAT-förhöjningar till över 3 x ULN uppträder

samtidigt med förhöjningar av bilirubin till över 2 x ULN. Efter utsättande av pasireotidbehandling

bör patienten övervakas till dess att värdena har normaliserats. Behandlingen ska inte återupptas.

Hjärt-kärlrelaterade händelser

Bradykardi har rapporterats vid användning av pasireotid (se avsnitt 4.8). Noggrann övervakning

rekommenderas för patienter med hjärtsjukdom och/eller riskfaktorer för bradykardi, som historia med

kliniskt signifikant bradykardi eller akut hjärtinfarkt, höggradigt hjärtblock, kronisk hjärtsvikt

(NYHA-klass III eller IV), instabil angina, ihållande ventrikulär takykardi, kammarflimmer. Det kan

vara nödvändigt att justera dosen av läkemedel som betablockerare, kalciumkanalblockerare, eller

läkemedel som reglerar elektrolytbalansen (se även avsnitt 4.5).

Pasireotid har visats förlänga QT-intervallet på EKG i två dedikerade studier på friska frivilliga. Den

kliniska betydelsen av denna förlängning är okänd.

I kliniska studier på patienter med Cushings sjukdom observerades QTcF >500 ms hos två av

201 patienter. Dessa episoder var sporadiska och förekom som enstaka händelser utan några

observerade kliniska konsekvenser. Episoder med torsade de pointes observerades varken i dessa

studier eller i kliniska studier på andra patientpopulationer.

Pasireotid ska användas med försiktighet och nyttan vägas noga mot risken för patienter som har eller

som löper betydande risk att utveckla QTc-förlängning, exempelvis patienter:

med medfött långt QT-syndrom.

med okontrollerad eller signifikant hjärtsjukdom, inklusive nyligen genomgången hjärtinfarkt,

kronisk hjärtsvikt, instabil angina eller kliniskt relevant bradykardi.

medicinering med antiarytmika eller andra substanser som är kända för att orsaka QT-

förlängning (se avsnitt 4.4).

med hypokalemi och/eller hypomagnesemi.

√Ėvervakning f√∂r en effekt p√• QTc-intervallet ska genomf√∂ras och EKG rekommenderas innan

behandling med Signifor påbörjas, en vecka efter behandlingsstart och därefter när det är kliniskt

indicerat. Hypokalemi och/eller hypomagnesemi måste korrigeras innan Signifor administreras och

bör kontrolleras regelbundet under behandling.

Hypokortisolism

Behandling med Signifor leder till snabb hämning av insöndringen av ACTH (adrenokortikotropt

hormon) hos patienter med Cushings sjukdom. Snabb, fullständig eller nästan fullständig hämning av

ACTH kan leda till en sänkning av nivåerna av cirkulerande kortisol och potentiellt till

hypokortisolism/hypoadrenalism.

Det är därför nödvändigt att övervaka och instruera patienterna om de tecken och symtom som är

associerade med hypokortisolism (t.ex. kraftlöshet, trötthet, anorexi, illamående, kräkning, hypotoni,

hyperkalemi, hyponatremi, hypoglykemi). Vid dokumenterad hypokortisolism kan det vara

nödvändigt att tillfälligt sätta in exogen steroid-(glukokortikoid)-ersättning och/eller sänka dosen eller

avbryta behandlingen med Signifor.

Gallblåsebesvär och relaterade händelser

Kolelitias (gallsten) är en erkänd biverkan associerad med långvarig användning av

somatostatinanaloger och har rapporterats frekvent i kliniska studier med pasireotid (se avsnitt 4.8).

Efter marknadsgodkännandet, har det förekommit fall av gallvägsinflammation hos patienter som

behandlats med Signifor. I majoriteten av fallen har detta rapporterats som en komplikation till

gallsten. Därför rekommenderas ultraljudsundersökning av gallblåsan före och med 6-12 månaders

intervall under behandling med Signifor. Förekomst av gallstenar hos Signiforbehandlade patienter är

till övervägande delen asymtomatisk; symtomgivande stenar bör behandlas i enlighet med klinisk

praxis.

Hypofyshormoner

Eftersom den farmakologiska aktiviteten hos pasireotid härmar den hos somatostatin, går det inte att

utesluta hämning av andra hypofyshormoner än ACTH. Kontroll av hypofysfunktionen (t.ex. TSH/fritt

T4, GH/IGF-1) före och regelbundet under behandling med Signifor bör därför övervägas när det är

kliniskt lämpligt.

Effekt på kvinnlig fertilitet

De terapeutiska fördelarna med en minskning eller normalisering av serumkortisolnivåerna hos

kvinnliga patienter med Cushings sjukdom skulle potentiellt kunna återställa fertiliteten. Kvinnliga

patienter i fertil ålder ska rådas att använda ett säkert preventivmedel under behandling med Signifor

(se avsnitt 4.6).

Nedsatt njurfunktion

På grund av ökad exponering av obundet läkemedel ska Signifor användas med försiktighet hos

patienter med svår njurfunktionsnedsättning eller terminal njursvikt (se avsnitt 5.2).

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

‚ÄĚnatriumfritt‚ÄĚ.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Förutsedda farmakokinetiska reaktioner som leder till effekter på pasiretoid

Inverkan av P-gp hämmaren verapamil på farmakokinetiken för subkutant pasireotid testades i en

interaktionsstudie på friska frivilliga. Ingen förändring av farmakokinetiken (hastighet eller grad av

exponering) för pasireotid observerades.

Förutsedda farmakokinetiska reaktioner som leder till effekter på andra läkemedel

Pasireotid kan minska den relativa biotillgängligheten av ciklosporin. Vid samtidig administrering av

pasireotid och ciklosporin kan ciklosporindosen behöva justeras för att terapeutiska nivåer ska

upprätthållas.

Förutsedda farmakodynamiska interaktioner

Läkemedel som förlänger QT-intervallet

Pasireotid bör användas med försiktighet till patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som

förlänger QT-intervallet, som antiarytmika av klass I (t.ex. kinidin, prokainamid, disopyramid),

antiarytmika av klass III (t.ex. amiodaron, dronedaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), vissa antibakteriella

medel (intravenöst erytromycin, injicerat pentamidin, klaritromycin, moxifloxacin), vissa

antipsykotika (t.ex. klorpromazin, tioridazin, flufenazin, pimozid, haloperidol, tiaprid, amisulprid,

sertindol, metadon), vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin), malariamedel (t.ex.

klorokin, halofantrin, lumefantrin), vissa antimykotika (ketokonazol, utom i schampo) (se även

avsnitt 4.4).

Läkemedel som sänker hjärtfrekvensen

Klinisk övervakning av hjärtfrekvensen, särskilt i början av behandlingen, rekommenderas för

patienter som får pasireotid samtidigt med hjärtfrekvenssänkande läkemedel, såsom betablockerare

(t.ex. metoprolol, karteolol, propranolol, sotalol), acetylkolinesterashämmare (t.ex. rivastigmin,

fysostigmin), vissa kalciumkanalblockerare (t.ex. verapamil, diltiazem, bepridil), vissa antiarytmika

(se även avsnitt 4.4).

Insulin och diabetesläkemedel

Dosjusteringar (sänkning eller höjning) av insulin och diabetesläkemedel (t.ex. metformin, liraglutid,

vildagliptin, nateglinid) kan krävas vid samtidig administrering med pasireotid (se även avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användning av pasireotid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Pasireotid rekommenderas inte under graviditet

eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel (se avsnitt 4.4).

Amning

Det är okänt om pasireotid utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga data för råtta har visat att pasireotid

utsöndras i mjölk (se avsnitt 5.3). Amning ska avbrytas under behandling med Signifor.

Fertilitet

Studier på råtta har visat effekter på reproduktionsparametrar hos honor (se avsnitt 5.3). Den kliniska

relevansen av dessa effekter hos människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Signifor kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter bör

uppmanas att vara försiktiga vid framförande av fordon eller användning av maskiner om de blir trötta,

får yrsel eller huvudvärk under behandling med Signifor.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 201 patienter med Cushings sjukdom fick Signifor i fas II- och fas III-studier. Säkerhetsprofilen

för Signifor överensstämde med klassen somatostatinanloger, med undantag av förekomsten av

hypokortisolism och graden av hyperglykemi.

Nedan beskrivna data speglar 162 Cushing-patienters exponering för Signifor i fas III-studien. Vid

studiestarten randomiserades patienterna till att få två dagliga doser av antingen 0,6 mg eller 0,9 mg

Signifor. Patienternas genomsnittliga ålder var ca 40 år och majoriteten (77,8 %) var kvinnor. De

flesta (83,3 %) patienterna hade ih√•llande eller recidiverande Cushings sjukdom och ett f√•tal (‚ȧ5 %) i

vardera behandlingsgruppen hade tidigare behandlats med strålning mot hypofysen.

Medianexponeringen för behandlingen fram till brytdatum för den primära analysen av effekt och

säkerhet var 10,37 månader (0,03-37,8) och 66,0 % av patienterna hade exponerats i minst sex

månader.

Biverkningar av grad 1 och 2 rapporterades hos 57,4 % av patienterna. Biverkningar av grad 3

observerades hos 35,8 % av patienterna och biverkningar av grad 4 hos 2,5 % av patienterna. De flesta

biverkningarna av grad 3 och 4 var relaterade till hyperglykemi. De vanligaste biverkningarna

(incidens ‚Č•10 %) var diarr√©, illam√•ende, buksm√§rta, gallsten, reaktioner vid injektionsst√§llet,

hyperglykemi, diabetes mellitus, trötthet och förhöjt glykosylerat hemoglobin.

Biverkningar i tabellform

De biverkningar som rapporterades fram till brytdatum för analysen presenteras i tabell 1.

Biverkningarna förtecknas enligt MeDRAs klassificering av organsystem. Inom varje organsystem

rangordnas biverkningarna efter frekvens. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter

fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras enligt f√∂ljande: Mycket vanliga (‚Č•1/10); vanliga

(‚Č•1/100, <1/10); mindre vanliga (‚Č•1/1 000, <1/100), ingen k√§nd frekvens (kan inte ber√§knas fr√•n

tillgängliga data).

Tabell 1

Biverkningar i fas III-studien och efter marknadsgodkännande hos patienter med

Cushings sjukdom

Klass av organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Endokrina systemet

Binjureinsufficiens

Metabolism och

nutrition

Hyperglykemi,

diabetes

mellitus

Minskad aptit, typ 2-

diabetes mellitus,

nedsatt glukostolerans

Diabetes-

ketoacidos

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Hjärtat

Sinus bradykardi, QT-

förlängning

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Diarré,

buksmärta,

illamående

Kräkning, smärta i övre

buken

Lever och gallvägar

Gallsten

Kolecystit*, kolestas

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci, pruritus

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi, artralgi

Allmänna symptom

och/eller symptom vid

administreringsstället

Reaktioner vid

injektionsstället,

trötthet

Undersökningar

Förhöjt

glykosylerat

hemoglobin

Förhöjt gamma-

glutamyltransferas,

förhöjt

alaninaminotransferas,

förhöjt

aspartataminotransferas,

förhöjt lipas, förhöjt

blodglukos, förhöjt

blodamylas, förlängd

protrombintid

* Kolecystit inkluderar akut kolecystit

Beskrivning av valda biverkningar

Rubbningar i glukosmetabolismen

Förhöjt glukos var den mest frekvent rapporterade laboratorieavvikelsen av grad 3 (23,2 % av

patienterna) i fas III-studien på patienter med Cushings sjukdom. Genomsnittliga HbA

-ökningar var

mindre uttalade hos patienter med normal glykemi (n=62 totalt) vid studiestart (dvs. 5,29 % och

5,22 % vid baseline och 6,50 % och 6,75 % månad 6 för dosgrupperna 0,6 mg respektive 0,9 mg två

gånger dagligen) i förhållande till patienter med förstadier till diabetes (dvs. n=38 totalt; 5,77 % och

5,71 % vid baseline och 7,45 % och 7,13 % månad 6) eller patienter med diabetes (dvs. n=54 totalt;

6,50 % och 6,42 % vid baseline och 7,95 % och 8,30 % månad 6). Genomsnittliga plasmaglukosnivåer

i fasta steg vanligen inom den första behandlingsmånaden och sjönk eller stabiliserades under

efterföljande månader. Fasteplasmaglukos och HbA

-värden sjönk i allmänhet över 28 dagar efter

utsättande av pasireotid men låg kvar över baselinevärdena. Det finns inga data från långsiktig

uppföljning. Patienter med HbA

‚Č•7 % vid baseline eller som tog diabetesl√§kemedel f√∂re

randomiseringen tenderade att ha högre genomsnittliga förändringar i fasteplasmaglukos och HbA

jämfört med övriga patienter. Biverkningar i form av hyperglykemi och diabetes mellitus ledde till att

studien avbröts för 5 (3,1 %) respektive 4 (2,5 %) patienter. Ett fall av ketos och ett fall av ketoacidos

har rapporterats under anv√§ndning av Signifor vid s.k. ‚ÄĚcompassionate use‚ÄĚ.

√Ėvervakning av blodglukosniv√•erna hos patienter som behandlas med Signifor rekommenderas (se

avsnitt 4.4).

Magtarmkanalrubbningar

Magtarmbesvär var frekventa med Signifor. Dessa reaktioner var vanligen av låg grad, krävde ingen

intervention och förbättrades vid fortsatt behandling.

Reaktioner vid injektionsstället

Reaktioner vid injektionsstället rapporterades hos 13,6 % av patienterna som rekryterades till fas III-

studien på Cushings sjukdom. Reaktioner vid injektionsstället rapporterades också i kliniska studier på

andra populationer. Reaktionerna rapporterades oftast som lokal smärta, erytem, hematom, blödning

och klåda. Dessa reaktioner försvann spontant och krävde ingen intervention.

Leverenzymer

√Ėverg√•ende f√∂rh√∂jningar av leverenzymer har rapporterats vid anv√§ndning av somatostatinanaloger

och observerades också hos patienter som fick pasireotid i kliniska studier. Dessa förhöjningar var i de

flesta fall asymtomatiska, av låg grad och reversibla vid fortsatt behandling. Sällsynta fall av samtidiga

förhöjningar av ALAT (alaninaminotransferas) till över 3 x ULN och bilirubin till över 2 x ULN har

observerats. Alla fall av samtidiga förhöjningar identifierades inom tio dagar efter start av behandling

med Signifor. Patienterna återhämtade sig utan kliniska följdtillstånd och leverfunktionsvärdena

återgick till baseline efter behandlingsavbrott.

Kontroll av leverenzymer rekommenderas före och under behandling med Signifor (se avsnitt 4.4),

baserat på vad som är kliniskt lämpligt.

Pankreasenzymer

Asymtomatiska förhöjningar av lipas och amylas observerades hos patienter som fick pasireotid i

kliniska studier. Dessa förhöjningar var i de flesta fall asymtomatiska, av låg grad och reversibla vid

fortsatt behandling. På grund av kopplingen mellan gallsten och akut pankreatit är pankreatit en

potentiell biverkning vid användning av somatostatinanaloger.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

√Ėverdosering

Doser upp till 2,1 mg två gånger dagligen har använts på friska frivilliga, med diarré som en vanlig

biverkning.

I händelse av överdosering rekommenderas att lämplig understödjande behandling sätts in, baserad på

patientens kliniska status, till dess att symtomen försvinner.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger, somatostatinanaloger,

ATC-kod: H01CB05

Verkningsmekanism

Pasireotid är en ny cyklohexapeptidsomatostatinanalog för injektion. Liksom de naturliga

peptidhormonerna somatostatin-14 och somatostatin-28 (även kallade SRIF, somatotropin release

inhibiting factor) och andra somatostatinanaloger, utövar pasireotid sin farmakologiska aktivitet via

bindning till somatostatinreceptorer. Fem humana subtyper av somatostatinreceptorer är kända: hsst1,

2, 3, 4 och 5. Dessa receptorsubtyper uttrycks i olika vävnader under normala fysiologiska

förhållanden. Somatostatinanaloger binder till hsst-receptorer med olika potens (se tabell 2). Pasireotid

binder med hög affinitet till fyra av de fem hsst-receptorerna.

Tabell 2

Bindningsaffinitet hos somatostatin (SRIF-14), pasireotid, oktreotid och lanreotid

till de fem humana subtyperna av somatostatin-receptorer (hsst1-5)

Substans

hsst1

hsst2

hsst3

hsst4

hsst5

Somatostatin

(SRIF-14)

0,93

0,12

0,15

0,02

0,56

0,17

0,29

0,04

Pasireotid

>1 000

0,16

0,01

Oktreotid

0,38

0,08

>1 000

Lanreotid

0,54

0,08

Resultaten är medelvärdet

SEM av IC

-värden uttryckta som nmol/l.

Farmakodynamisk effekt

Somatostatinreceptorer uttrycks i många vävnader, särskilt i neuroendokrina tumörer i vilka ett

överskott av hormoner insöndras, däribland ACTH vid Cushings sjukdom.

Studier in vitro visar att kortikotropa tumörceller från patienter med Cushings sjukdom uppvisar ett

högt uttryck av hsst 5, medan de övriga receptorsubtyperna antingen inte uttrycks alls eller uttrycks i

lägre grad. Pasireotid binder till och aktiverar fyra av de fem hsst-receptorerna, särskilt hsst 5, i

kortikotropa celler hos ACTH-producerande adenom, vilket leder till hämning av insöndringen av

ACTH.

Klinisk effekt och säkerhet

En randomiserad multicenterstudie i fas III genomfördes för att utvärdera säkerheten och effekten med

olika dosnivåer av Signifor under tolv månaders behandling av Cushingpatienter med ihållande eller

recidiverande sjukdom eller patienter med nydebuterad sjukdom för vilka kirurgi inte var indicerat

eller som vägrade att genomgå operation.

Studien rekryterade 162 patienter med UFC >1,5 x ULN vid baseline, som randomiserades i

förhållandet 1:1 till att få en subkutan dos av antingen 0,6 mg eller 0,9 mg Signifor två gånger

dagligen. Efter tre månaders behandling fortsatte patienter med ett genomsnittligt dygns-UFC

‚ȧ2 x ULN eller lika med v√§rdet vid baseline med blindad behandling med den randomiserade dosen

till månad 6. Patienter som inte uppfyllde dessa kriterier avblindades och dosen höjdes med 0,3 mg två

gånger dagligen. Efter de första 6 månaderna i studien, gick patienterna in i en andra

sexmånadersperiod med öppen behandling. Om svar inte hade uppnåtts vid månad 6 eller om svaret

inte upprätthölls under perioden med öppen behandling, kunde dosen ökas med 0,3 mg två gånger

dagligen. Vid intolerabilitet kunde dosen sänkas i steg om 0,3 mg två gånger dagligen när som helst

under studien.

Det primära effektmåttet var andelen patienter i vardera arm som uppnådde normalisering av

genomsnittliga dygnsniv√•er av UFC (UFC ‚ȧULN) efter 6 m√•naders behandling och f√∂r vilka dosen

inte hade ökats (i förhållande till den randomiserade dosen) under denna period. Sekundära effektmått

inkluderade bland annat förändringar från baseline av: dygns-UFC, plasma-ACTH, serumkortisol och

kliniska tecken och symtom på Cushings sjukdom. Alla analyser utfördes på basis av de

randomiserade dosgrupperna.

Demografin vid baseline var välbalanserad mellan de två randomiserade dosgrupperna och

överensstämde med sjukdomens epidemiologi. Patienternas genomsnittliga ålder var ca 40 år och

majoriteten (77,8 %) var kvinnor. De flesta patienter (83,3 %) hade ihållande eller recidiverande

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/551881/2017

EMEA/H/C/002052

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Signifor

pasireotid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Signifor. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Signifor ska användas.

Praktisk information om hur Signifor ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Signifor och vad används det för?

Signifor är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med Cushings sjukdom (ett tillstånd

som orsakas av för hög produktion av hormonet kortisol) och akromegali (onormal tillväxt, särskilt av

skelettet i händerna, fötterna och ansiktet som orsakas av för mycket tillväxthormon).

Signifor används vid dessa tillstånd när kirurgi har misslyckats eller inte kan genomföras och, vid

akromegali, när tillståndet heller inte kontrolleras tillräckligt väl med andra läkemedel som liknar

Signifor och kallas ‚ÄĚsomatostatinanaloger‚ÄĚ.

Eftersom antalet patienter med dessa sjukdomar är litet betraktas sjukdomarna som sällsynta och

Signifor har klassificerats som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar).

Det innehåller den aktiva substansen pasireotid.

Hur används Signifor?

Signifor finns som en injektionsvätska, lösning som ges under huden och som pulver och vätska som

används för injektion i muskeln.

Till patienter med Cushings sjukdom ges Signifor som en injektion antingen under huden (övre delen

av låret och magen är att föredra) två gånger om dagen eller i sittmuskeln var 4:e vecka. Efter 2 till

Signifor

EMA/551881/2017

Page 2/3

4 månader ska patientens svar på behandlingen utvärderas, och dosen ska justeras på lämpligt sätt

eller behandlingen avbrytas om ingen nytta ses. Om biverkningar uppträder kan dosen behöva sänkas

tillfälligt.

Vid akromegali ges Signifor som en injektion i sittmuskeln var 4:e vecka. Dosen kan behöva anpassas

efter behandlingssvaret, eller om biverkningar uppstår.

Patienterna kan själva injicera sig under huden med Signifor efter att de fått lära sig hur man gör.

Läkemedlet är receptbelagt. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Signifor?

Den aktiva substansen i Signifor, pasireotid, är en somatostatinanalog. Detta betyder att den verkar på

samma sätt som det naturliga hormonet, somatostatin, genom att blockera frisättningen av

tillväxthormon från hypofysen på hjärnans undersida och indirekt blockera frisättningen av kortisol från

binjurarna som sitter ovanför njurarna. (För att sänka kortisolet minskar först pasireotid produktionen

av ett annat hormon, ACTH, som kontrollerar kortisolproduktionen.)

Genom att sänka nivåerna av kortisol och tillväxthormon kan läkemedlet hjälpa till att lindra symtomen

på Cushings sjukdom och akromegali.

Vilken nytta med Signifor har visats i studierna?

Cushings sjukdom

Signifor är effektivt när det gäller att normalisera kortisolnivåerna hos vissa patienter med Cushings

sjukdom. En huvudstudie på 165 vuxna patienter som fick injektionen under huden visade att

15 procent av patienterna som fick 0,6 mg Signifor och 26 procent av patienterna som fick 0,9 mg

Signifor hade normala nivåer av kortisol i urinen inom 6 månader. 34 procent av patienterna som fick

0,6 mg Signifor och 41 procent av patienterna som fick 0,9 mg Signifor svarade delvis på behandling,

och deras kortisolnivåer i urinen halverades inom 6 månader.

I en andra studie på 150 vuxna patienter som använde muskelinjektionen svarade omkring 41 procent

av patienterna på behandling inom 7 månader.

Akromegali

Signifor är effektivt när det gäller att sänka nivåerna av tillväxthormon och IGF-1 (ett annat hormon

som är förhöjt hos patienter med akromegali). I en huvudstudie på 358 vuxna som inte tidigare

behandlats sänktes nivåerna av tillväxthormon och IGF-1 till fördefinierade låga nivåer efter 1 år hos

31 procent av patienterna som fick Signifor, jämfört med 19 procent av patienterna som fick oktreotid,

en annan somatostatinanalog. Fördefinierade nivåer var lägre än 2,5 mikrogram/liter för

tillväxthormon eller innanför de normala gränserna för IGF-1.

Den andra studien på 198 patienter vars sjukdom inte hade kontrollerats tillräckligt med kirurgi eller

annan läkarbehandling visade att 15 procent av patienterna som fick Signifor 40 mg och 20 procent av

patienterna som fick Signifor 60 mg uppnådde fördefinierade sänkningar av hormonnivåerna efter

24 veckor, jämfört med ingen av de 68 patienter som fick somatostatinanalogerna oktreotid eller

lanreotid.

När de två studierna fortsatte bekräftades den långsiktiga nyttan med Signifor hos patienter med

akromegali.

Signifor

EMA/551881/2017

Page 3/3

Vilka är riskerna med Signifor?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Signifor (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

hyperglykemi (hög blodockernivå), diabetes, diarré, buksmärta (magont), illamående, kolelitiasis

(gallstenar), reaktioner på injektionsstället och trötthet. En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Signifor finns i bipacksedeln.

Signifor får inte ges till patienter med allvarliga leverproblem. En fullständig förteckning över

restriktioner för Signifor finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Signifor?

Signifor är effektivt när det gäller att sänka förhöjda kortisolnivåer hos patienter med Cushings

sjukdom. √Ąven om bara ett litet antal patienter f√•r normala kortisolniv√•er igen antas Signifor hj√§lpa

patienter vars kirurgiska behandlingar har misslyckats eller som inte kan genomgå kirurgi. De

patienter som inte upplever en klinisk nytta kan avbryta behandlingen.

Signifor är också effektivt när det gäller att sänka nivåerna av tillväxthormon hos patienter med

akromegali. √Ąven om biverkningarna liknar dem av andra somatostatinanaloger s√•g man att h√∂gt

blodsocker förekom oftare och var allvarligare med Signifor. Därför ska Signifor bara användas för

akromegali när tillståndet inte kontrolleras av andra läkemedel i samma klass.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att nyttan med Signifor är större än riskerna och

rekommenderade att Signifor skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Signifor?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Signifor har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Signifor

Den 24 april 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Signifor som

gäller i hela EU.

EPAR för Signifor finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Signifor finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningarna av ställningstagandena om Signifor från kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats

Cushings sjukdom

Akromegali

Denna sammanfattning uppdaterades senast 09-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen