Rosuvastatin Orion 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-09-2021

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
para-orange aluminiumlack Hjälpämne; allurarött AC aluminiumlack Hjälpämne; rosuvastatinkalcium 20,79 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 15 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 100 tabletter; Burk, 250 tabletter; Burk, 500 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54702
Tillstånd datum:
2016-08-11

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Orion 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Rosuvastatin Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Orion

Hur du tar Rosuvastatin Orion

Eventuella biverkningar

Hur Rosuvastatin Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Orion är och vad det används för

Rosuvastatin Orion tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin Orion därför att:

Du har en

hög kolesterolnivå

. Detta betyder att du har ökad

risk för att få en hjärtinfarkt

eller stroke

(slaganfall). Rosuvastatin Orion används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års

ålder för att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt

för att korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion

medan du tar Rosuvastatin Orion.

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra

hälsoproblem relaterade till hjärta-kärl.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som kallas ateroskleros

(åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Varför det är viktigt att fortsätta ta

Rosuvastatin Orion:

Rosuvastatin Orion används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så kallade

lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Orion kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att ta bort det från blodet.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer

inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat, kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i

dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller

hjärnan, vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke.

Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan du minska risken att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra

relaterade hälsoproblem.

Du behöver

fortsätta att ta Rosuvastatin Orion

, även om ditt kolesterol har nått rätt nivå, eftersom

det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen

så att det ansamlas fett. Du ska dock sluta om

din läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Orion

Ta inte Rosuvastatin Orion:

om du är allergisk mot rosuvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid

eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Orion,

sluta

omedelbart att ta Rosuvastatin Orion och kontakta läkare

. Kvinnor ska undvika att bli

gravida medan de tar Rosuvastatin Orion genom att använda lämpligt preventivmedel.

om du har en leversjukdom.

om du har allvarliga njurproblem.

om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta.

om du tar en kombinationsbehandling med sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

(används för

att behandla en virusinfektion i levern som kallas hepatit C).

om du tar ett läkemedel som kallas ciklosporin

(används till exempel vid organtransplantation)

om du någonsin har utvecklat ett svårt hudutslag eller hudavlossning, blåsor och/eller sår i

munnen efter att du tagit Rosuvastatin Orion eller andra relaterade läkemedel.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då din läkare.

Observera att du inte ska ta Rosuvastatin Orion 40 mg (den högsta dosen):

om du har måttliga njurproblem

(fråga din läkare om du är osäker).

om du har problem med sköldkörteln

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta, tidigare

muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom

eller har fått muskelsmärtor vid användning

av andra kolesterolsänkande läkemedel.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker)

kontakta då din läkare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Orion:

om du har problem med dina njurar

om du har problem med din lever

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

, tidigare muskelsjukdom,

har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för din läkare om du har oförklarlig

muskelvärk eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare

eller apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har problem med sköldkörteln

om du tar andra kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

. Läs denna bipacksedel

noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt kolesterol tidigare.

om du tar läkemedel som används för behandling av HIV-infektion

, till exempel ritonavir

tillsammans med lopinavir och /eller atazanavir, se

Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion.

om du tar eller har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra

(ett läkemedel mot bakteriell

infektion) under de senaste 7 dagarna, antingen via munnen eller som en injektion.

Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Orion kan leda till allvarliga muskelproblem

(rabdomyolys), se

Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion.

om du är över 70 år

(då behöver din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Orion som passar för

dig).

om du lider av svår andningssvikt

om du är av asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier) behöver

din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Orion som passar för dig.

allvarliga hudreaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och läkemedelsreaktion med

eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med behandling med

Rosuvastatin Orion. Sluta använda Rosuvastatin Orion och sök omedelbart läkare om du märker

något av de symtom som beskrivs i avsnitt 4.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

Ta inte Rosuvastatin Orion 40 mg (den högsta dosen) och hör med läkare eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Orion.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer din läkare vanligtvis

att utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Orion.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du

har höga blodsocker- och blodfettsnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

om patienten är under 6 år:

Rosuvastatin Orion ska inte ges till barn under 6 år.

om patienten är under 18 år:

Rosuvastatin Orion 40 mg tablett är inte lämplig för barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation)

warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel)

fibrater (till exempel gemfibrozil, fenofibrat) eller andra kolesterolsänkande läkemedel (till

exempel ezetimib)

vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar

erytromycin (antibiotika), fusidinsyra (antibiotika – se nedan och Varningar och försiktighet)

p-piller

regorafenib (används för att behandla cancer)

darolutamid (används för att behandla cancer)

hormonersättningsläkemedel

något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV- eller

hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir,

velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin Orion eller så kan de påverka effekten av

Rosuvastatin Orion.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du

tillfälligt sluta ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta

Rosuvastatin Orion igen. Användning av Rosuvastatin Orion tillsammans med fusidinsyra kan i

sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information

avseende rabdomyolys i avsnitt 4.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Rosuvastatin Orion om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar

Rosuvastatin Orion

sluta omedelbart

att ta det och tala om det för läkare. Kvinnor ska undvika att bli

gravida när de tar Rosuvastatin Orion genom att använda lämpligt preventivmedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Orion påverkar inte körförmågan eller förmåga att använda maskiner hos de flesta

personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Orion. Om du

känner dig yr, rådfråga din läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Orion innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Rosuvastatin Orion innehåller allurarött AC och para-orange som kan ge allergiska reaktioner.

För komplett lista över innehållsämnen, se

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

3.

Hur du tar Rosuvastatin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderade doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin Orion mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Orion ska starta med

5 mg eller 10 mg

, även om du har tagit en

högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

dina kolesterolnivåer.

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos Rosuvastatin Orion som passar bäst för dig.

Läkare kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

du är av

asiatiskt ursprung

(japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

du är över 70 år gammal

du har måttliga njurproblem.

du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Din läkare kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos Rosuvastatin Orion som är rätt

för dig. Om du började med att ta 5 mg, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 10 mg,

sedan till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan din läkare

besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra

veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Orion är 40 mg. Den är bara för patienter med höga

kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks tillräckligt

med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Orion för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller

andra hjärta-kärl relaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg/dag. Det kan dock hända att din läkare bestämmer att du ska använda

en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den

vanliga startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av

Rosuvastatin Orion för dig. Maximal daglig dos av Rosuvastatin Orion är 10 eller 20 mg för barn i

åldern 6–17 år beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas för. Ta dosen en gång om

dagen. Rosuvastatin Orion

40 mg

tablett ska

inte

användas till barn.

Tablettintag

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Orion en gång dagligen. Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan mat.

Försök ta den samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller som säkerställer att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Din läkare kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Orion som är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Orion.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Orion

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Orion

Tala med din läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin Orion. Dina kolesterolnivåer kan öka igen om du

slutar ta Rosuvastatin Orion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda och

försvinner efter en kort tid.

Sluta ta Rosuvastatin Orion och sök omedelbart medicinsk hjälp

om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka sväljsvårigheter.

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

rödaktiga, inte upphöjda, måltavleliknande eller cirkulära fläckar på bålen, ofta med

blåsbildning i mitten, hudfjällning, sår i mun, hals, näsa, könsorgan och ögon. Dessa allvarliga

hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom).

utbrett utslag, hög kroppstemperatur och förstorade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller

läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Sluta omgående att ta Rosuvastatin Orion och tala med din läkare omedelbart

om du får någon ovanlig värk eller smärta

i dina muskler som sitter i längre än du förväntat.

Muskelsymtom är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har

ett väldigt litet antal personer upplevt obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall har dessa

utvecklats till en livshotande muskelsjukdom,

rabdomyolys

om du får muskelbristning

om du får en lupusliknande sjukdomsbild (innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på

blodkroppar).

Vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

huvudvärk

buksmärtor

förstoppning

illamående

muskelvärk

kraftlöshet

yrsel

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Orion (enbart Rosuvastatin Orion 40 mg).

diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Din läkare kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner.

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Orion (enbart Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

kraftig allergisk reaktion – svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller strupe, svårighet att svälja

och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar).

Om du tror att du har en allergisk

reaktion, sluta ta Rosuvastatin Orion

och uppsök omedelbart läkare.

muskelskada hos vuxna – som förebyggande åtgärd

sluta omgående att ta Rosuvastatin Orion

och tala med din läkare så fort som möjligt om du har någon ovanlig värk eller smärta

dina muskler som sitter i längre än väntat.

kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel).

ökade leverenzymer i blodet.

blödning eller blåmärken uppkommer oftare än normalt på grund av låg nivå blodplättar

lupusliknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Mycket sällsynta biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

hepatit (leverinflammation)

spår av blod i urinen

skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

ledvärk

minnesförlust

förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti)

Har rapporterats

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

diarré (lös avföring)

hosta

andnöd

ödem (svullnad)

sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

sexuella svårigheter

depression

andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

senskador

ihållande muskelsvaghet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Rosuvastatin Orion

ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin. Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller

40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan:

Laktosmonohydrat, kalciumvätefosfat (vattenfri)

,

mikrokristallin cellulosa

krospovidon (typ B), magnesiumstearat.

Filmdragering: Hypromellos (15cP) (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), para-orange

(E110), allurarött AC aluminiumlack (E129), indigokarmin aluminiumlack (E132), triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin Orion 5 mg

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”53” på den andra

sidan.

Rosuvastatin Orion 10 mg

Rosafärgad, rund, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”54” på den andra

sidan.

Rosuvastatin Orion 20 mg

Rosafärgad, rund, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”55” på den andra

sidan.

Rosuvastatin Orion 40 mg

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”56” på den andra

sidan.

Rosuvastatin Orion filmdragerade tabletter finns i polyamid/aluminium/PVC-aluminium blister och

HDPE-burk med polypropenförslutning.

Förpackningsstorlek:

Blister:

5 mg, 10 mg och 20 mg: 10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter.

40 mg: 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter.

HDPE-burk: 30, 100, 250 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913, Malta

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

Rosuvastatin AB 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg,

filmomhulde tabletten

Cypern

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40

mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία

Danmark

Rosuvastatin “Orion”

Finland

Rosuvastatin Orion 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg

Tabletti, kalvopäällysteinen

Frankrike

Rosuvastatine Arrow 5 mg/10 mg/20 mg,

comprimé pelliculé

Luxemburg

Rosuvastatine AB 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg,

comprimé pelliculé

Malta

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40

mg film-coated tablets

Nederländerna

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40

mg, filmomhulde tabletten

Portugal

Rosuvastatin Aurobindo

Rumänien

Rosuvastatina Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40

mg comprimate filmate

Storbritannien

Rosuvastatin 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg film-

coated tablets

Tjeckien

Rosuvastatin Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg

Potahované tablety

Tyskland

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg

Filmtabletten

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-08-31

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin Orion 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämnen med känd effekt

En 5 mg tablett innehåller 22,939 mg laktosmonohydrat, 0,007 mg allurarött AC och 0,006 mg

para-orange.

En 10 mg tablett innehåller 45,878 mg laktosmonohydrat, 0,015 mg allurarött AC och 0,013 mg

para-orange.

En 20 mg tablett innehåller 91,755 mg laktosmonohydrat, 0,029 mg allurarött AC och 0,025 mg

para-orange.

En 40 mg tablett innehåller 183,510 mg laktosmonohydrat, 0,059 mg allurarött AC och 0,051 mg

para-orange.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Rosuvastatin Orion 5 mg:

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”53” på den andra

sidan. Storlek: 5,8

x 3,8 mm.

Rosuvastatin Orion 10 mg:

Rosafärgad, rund (diameter 5,8 mm), bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och

”54” på den andra sidan

Rosuvastatin Orion 20 mg:

Rosafärgad, rund (diameter 7,4 mm), bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och

”55” på den andra sidan

Rosuvastatin Orion 40 mg:

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”56”på den andra

sidan. Storlek: 12,1 x 7 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi; ensamt eller

som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som komplement till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Innan behandling med Rosuvastatin Orion initieras ska patienten påbörja en kolesterolsänkande diet

som ska fortsätta under behandlingen. Dosen ska individanpassas utifrån patientens svar på

behandlingen och behandlingsmålet som bör utgå ifrån gällande riktlinjer.

Rosuvastatin Orion kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan samtidigt intag av föda.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg en gång dagligen både för patienter som inte tidigare

behandlats med en HMG-CoA-reduktashämmare och för patienter som initieras på rosuvastatin från

behandling med en annan HMG-CoA-reduktashämmare. Vid val av startdos ska patientens

kolesterolnivå och framtida kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för biverkningar tas i

beaktande (se nedan). Om nödvändigt, kan dosjustering till nästa dosnivå göras efter fyra veckor (se

avsnitt 5.1). En högre grad av biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med

lägre doser (se avsnitt 4.8). En sista ökning av dosen till maxdosen 40 mg ska därför endast övervägas

för patienter med svår hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter

med familjär hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmål med 20 mg och för dessa ska

rutinuppföljning genomföras (se avsnitt 4.4). Samråd med specialist rekommenderas när behandling

med 40 mg initieras.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk får endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6-17 år (Tannerstadium II-V)

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6-9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10-17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5-20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering ska genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerans hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar

bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet

ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6–17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen.

Den rekommenderade startdosen är 5–10 mg beroende på ålder, vikt och tidigare användning av

statiner. Titrering till en dos på högst 20 mg en gång dagligen ska genomföras i enlighet med

behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk

population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan

behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

40 mg-tabletten är ej lämplig för pediatriska patienter

.

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning hos barn under 6 år har inte studerats. Rosuvastatin Orion

rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Behandling av äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

dosjusteringar för äldre.

Behandling av patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Samtliga doser av

rosuvastatin är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Behandling av patienter med nedsatt leverfunktion

Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin för patienter med

Child-Pugh score 7 eller lägre. Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8

eller 9 (se avsnitt 5.2). Värdering av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Det finns inga data för patienter med Child Pugh score över 9. Rosuvastatin är kontraindicerat för

patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av rosuvastatin.

Patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter predisponerade för myopati (se avsnitt 4.4). Dosen 40

mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när rosuvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan

öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa transportproteiner

(t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare inklusive kombinationer av ritonavir med atazanavir,

lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör alternativa läkemedel

övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med rosuvastatin. I

situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel med rosuvastatin är oundviklig, bör nyttan

och risken med samtidig behandling och dosjusteringar av rosuvastatin noggrant övervägas (se avsnitt

4.5).

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin Orion är kontraindicerat:

hos patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som

anges i avsnitt 6.1

hos patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser eller vid ökning av aminotransferaser till mer än 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet

hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

hos patienter med myopati

hos patienter som samtidigt behandlas med kombinationen sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

(se avsnitt 4.5)

hos patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin

under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder

lämpligt/effektivt preventivmedel

40 mg dosen är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys. Sådana faktorer inkluderar:

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min)

hypotyreos

tidigare personlig eller familjär historia av ärftliga muskelsjukdomar

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

situationer där ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

patienter med asiatiskt ursprung

samtidig användning av fibrater (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2)

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av Rosuvastatin Orion, framför allt 40 mg, har

proteinuri påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller

intermittent och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8).

Rapporteringsfrekvensen av allvarliga renala effekter vid användning efter lansering är högre vid

dosering med 40 mg. Vid rutinuppföljning av patienter som behandlats med 40 mg ska en värdering

av njurfunktionen övervägas.

Muskeleffekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys, har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser > 20 mg. Väldigt

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys i samband

med användning av rosuvastatin efter lansering högre vid dosering med 40 mg.

Mätning av kreatinkinas (CK)

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömningen av resultatet. Om CK-värdet är markant förhöjt (> 5 gånger övre gränsen

för normalvärdet) vid baseline bör ett nytt prov tas inom 5-7 dagar. Om detta prov bekräftar ett

CK-värde på > 5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin Orion, liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare, bör förskrivas med försiktighet till

patienter med faktorer som predisponerar för myopati/rabdomyolys, såsom:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare personlig eller familjär historia av ärftliga muskelsjukdomar

tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder > 70 år

situationer där ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater.

Hos dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om CK-värdet är markant förhöjt (> 5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) vid baseline bör behandling inte påbörjas.

Under behandling

Patienten ska uppmanas att omedelbart rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller

kramper, särskilt om den är associerad med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet (CK) bör

mätas hos dessa patienter. Behandling med rosuvastatin bör avbrytas vid kraftigt förhöjt CK-värde

(> 5 gånger övre gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och orsakar dagliga

besvär (även om CK-värdet ≤ 5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling med lägsta dos av

rosuvastatin eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning kan övervägas om

symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala. Rutinkontroll av CK-värden är inte

befogat för asymtomatiska patienter. Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om en

immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med statiner, inklusive

rosuvastatin. IMNM karakteriseras kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i

serum, vilket kvarstår trots utsättning av statinbehandling.

I kliniska studier har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det mindre antal

patienter som samtidigt behandlats med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad incidens av myosit

och myopati har dock setts för patienter som erhållit andra HMG-CoA-reduktashämmare tillsammans

med fibrater inklusive gemfibrozil, ciklosporin, nikotinsyra, antimykotika (azolderivat),

proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det ges samtidigt

med vissa HMG-CoA-reduktashämmare. Kombination av Rosuvastatin Orion och gemfibrozil

rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av lipidnivåer genom samtidig

användning av Rosuvastatin Orion och fibrater eller nikotinsyra ska noggrant övervägas mot den

potentiella risken. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av rosuvastatin och

fibrater (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin Orion får inte administreras samtidigt med systemiska beredningar av fusidinsyra eller

inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter där användning av systemisk

fusidinsyra anses vara nödvändig, ska statinbehandling avbrytas under hela den tid behandling med

fusidinsyra pågår. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång) har förekommit hos

patienter som fått en kombination av fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5). Patienter ska rådas att

omedelbart uppsöka läkare om de upplever symtom på muskelsvaghet, smärta eller ömhet.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra. I undantagsfall där

långvarig behandling med systemisk fusidinsyra behövs, t.ex. vid behandling av svåra infektioner, ska

behovet av samtidig administrering av Rosuvastatin Orion och fusidinsyra övervägas från fall till fall

och endast användas under noggrann medicinsk övervakning.

Rosuvastatin ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad risk för

myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. vid sepsis,

hypotension, större operation, trauma, allvarlig metabolisk-, endokrin- eller elektrolytrubbning eller

vid risk för okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör Rosuvastatin Orion användas med försiktighet av

patienter med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling med Rosuvastatin Orion påbörjas och

3 månader efter behandlingsstart. Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid

transaminasförhöjningar över 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet. Rapporteringsfrekvensen

av allvarliga levereffekter (främst bestående av ökade levertransaminaser) vid användning efter

lansering är högre vid dosering med 40 mg.

Hos patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreoidism eller nefrotiskt syndrom

bör den underliggande sjukdomen behandlas innan behandling med rosuvastatin påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av rosuvastatin hos HIV-patienter som får proteashämmare som potentialen för

ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och upptitrering av

rosuvastatin -doser hos patienter som behandlas med proteashämmare. Samtidig användning av vissa

proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen av rosuvastatin justeras (se avsnitt 4.2 och

4.5).

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, speciellt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig genom dyspné, icke-produktiv hosta och

försämring av allmänt hälsotillstånd (trötthet, viktnedgång och feber). Om man misstänker att en

patient utvecklat interstitiell lungsjukdom, ska statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa resultat tyder på att statiner som klass höjer nivån av blodglukos. Detta kan hos vissa patienter

med hög risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk

uppvägs emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

förhöjda triglycerider och hypertension) ska övervakas både kliniskt och biokemiskt enligt gällande

föreskrifter.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Allvarliga hudbiverkningar

Allvarliga hudbiverkningar inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och läkemedelsreaktion med

eosinofili och systemiska symtom (DRESS), som kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats

med rosuvastatin. Vid receptets utskrivning bör patienterna informeras om tecken och symtom på

allvarliga hudreaktioner och följas noggrant. Om tecken och symtom som tyder på denna reaktion

uppträder bör Rosuvastatin Orion avbrytas omedelbart och en alternativ behandling bör övervägas.

Om patienten har utvecklat en allvarlig reaktion som SJS eller DRESS med användning av

Rosuvastatin Orion, får behandling med Rosuvastatin Orion inte startas hos denna patient.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (Body Mass Index, kroppsmasseindex) och

sekundära tecken på könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern

6-17 år, som tog rosuvastatin, är begränsad till en tvåårsperiod. Efter två års studiebehandling

påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden (> 10 gånger övre gränsen för normalvärdet) och muskelsymtom

efter motion eller ökad fysisk aktivitet oftare än i kliniska studier på vuxna (se avsnitt 4.8).

Laktos:

Läkemedlet innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Azofärgämnen:

Denna produkt innehåller också azofärgämnen, allurarött AC (E129) och

para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner:

Rosuvastatin är ett substrat för visa transportproteiner inklusive

OATP1B1, som är en transportör ansvarig för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP.

Samtidig administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner

kan leda till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2,

4.4 och 4.5, tabell 1).

Ciklosporin

: Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering påverkade inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Proteashämmare:

Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd, kan samtidig

användning av proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en

farmakokinetisk studie på friska frivilliga, visade till exempel samtidig användning av 10 mg

rosuvastatin och en kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg

ritonavir), ungefär en 3-faldig och 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig

användning av rosuvastatin och vissa kombinationer av proteashämmare kan övervägas efter noggrant

övervägande av dosjusteringar av rosuvastatin baserade på förväntad ökad exponering för rosuvastatin

(se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel:

Samtidig användning av rosuvastatin och

gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin. (Se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, en farmakodynamisk interaktion kan dock inträffa. Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (

1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när det ges samtidigt med HMG-CoA reduktashämmare. Detta beror troligen på att de kan

orsaka myopati i monoterapi. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning med en fibrat

(se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib:

Samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En

farmakodynamisk interaktion mellan rosuvastatin och ezetimib, i form av biverkningar, kan dock inte

uteslutas (se avsnitt 4.4).

Antacida:

Samtidig användning av rosuvastatin och ett antacida innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin med

ca 50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter rosuvastatin. Den kliniska

relevansen av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin:

Samtidig administrering av rosuvastatin och erytromycin resulterade i en minskning av

AUC med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan vara orsakad av ökad

tarmmotilitet genererad av erytromycin.

Cytokrom P450-isoenzymer:

Resultat från

in vitro-

in vivo-

studier visar att rosuvastatin varken

hämmar eller inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin har dessutom låg affinitet till dessa

isoenzymer. Interaktioner på grund av cytokrom P450-baserad metabolism förväntas därför inte. Inga

kliniskt relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol (en hämmare av

CYP2C9 och CYP3A4) eller ketokonazol (en hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1):

När det är nödvändigt

att administrera rosuvastatin tillsammans med andra läkemedel som är kända för att öka exponeringen

för rosuvastatin, bör doserna av rosuvastatin justeras. Börja med en daglig dos på 5 mg av

rosuvastatin om den förväntade ökningen i exponering (AUC) är ungefär 2-faldig eller högre. Den

maximala dagliga dosen av rosuvastatin bör justeras så att den förväntade exponeringen för

rosuvastatin troligen inte överstiger den vid en daglig dos på 40 mg av rosuvastatin som tas utan

interagerande läkemedel, till exempel en dos på 20 mg av rosuvastatin tillsamman med gemfibrozil

(1,9-faldig ökning), och en dos på 10 mg av rosuvastatin i kombination med atazanavir/ritonavir

(3,1-faldig ökning).

Om ett läkemedel observeras öka AUC för rosuvastatin mindre än 2-faldigt, behöver startdosen inte

sänkas men försiktighet bör iakttas om dosen av rosuvastatin höjs till över 20 mg.

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin

(AUC; i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

2-faldig eller högre än 2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Sofosbuvir 400 mg/velpatasvir

100 mg/voxilaprevir 100 mg +

Voxilaprevir 100 mg OD, 15 dagar

10 mg, engångsdos

7,4-faldig

Ciklosporin 75 mg BID till 200 mg BID,

6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig

Darolutamid 600 mg BID, 5 dagar

5 mg, engångsdos

5,2-faldig

Regorafenib 160 mg OD, 14 dagar

5 mg, engångsdos

3,8-faldig ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

OD, 8 dagar

10 mg, engångsdos

3,1-faldig

Simeprevir 150 mg OD, 7 dagar

10 mg, engångsdos

2,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, engångsdos

2,7-faldig ↑

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/

ritonavir 100 mg OD/dasabuvir 400 mg

BID, 14 dagar

5 mg, engångsdos

2,6-faldig ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD,

11 dagar

10 mg, engångsdos

2,3-faldig ↑

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg

OD, 7 dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg

BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig

Klopidogrel 300 mg som laddningsdos,

följt av 75 mg vid 24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig

Mindre än 2-faldig ökning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg

BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg

BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgänglig

1,4-faldig

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig

Minskning av AUC för rosuvastatin

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC

*

för rosuvastatin

Erytromycin 500 mg QID, 7 dagar

80 mg, engångsdos

20 %

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 %

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig

administrering och rosuvastatin ensamt. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i

förhållande till rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”

”, minskning som ”

”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet.

AUC = area under kurvan; OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger

dagligen; QID = fyra gånger dagligen

Följande läkemedel/kombinationer hade ingen klinisk signifikant effekt på AUC-förhållandet för

rosuvastatin vid samtidig administrering:

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar; Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar; Flukonazol 200 mg OD, 11 dagar;

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dagar; Ketokonazol 200 mg BID, 7 dagar; Rifampin

450 mg OD, 7 dagar; Silymarin 140 mg TID, 5 dagar.

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K antagonister:

Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare, kan initiering av

behandling eller dosökning av rosuvastatin resultera i en ökning av International Normalised Ratio

(INR) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller sänkning av dosen kan resultera i minskning av

INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Antikonceptionsmedel/Hormonell substitutionsbehandling (HRT):

Samtidig användning av

rosuvastatin och ett antikonceptionsmedel resulterade i ökning av AUC för etinylöstradiol och

norgestrel med 26 % respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i beaktande vid val av

antikonceptionell dos. Det finns inga farmakokinetiska data vid samtidig behandling med rosuvastatin

och HRT; därför kan en liknande effekt inte uteslutas. Kombinationen har dock använts i stor

omfattning i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin: Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen kliniskt relevant

interaktion med digoxin.

Fusidinsyra: Inga interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har utförts. Risken för

myopati, inklusive rabdomyolys, kan öka vid samtidig administrering av systemisk fusidinsyra och

statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller farmakokinetisk, eller

både och) är ännu inte känd. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång) har

förekommit hos patienter som fått denna kombination. Om behandling med systemisk fusidinsyra är

nödvändig, ska behandlingen med Rosuvastatin Aurobindo avbrytas under hela den tid behandling

med fusidinsyra pågår. Se även avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner i den pediatriska

populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin Orion är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Under behandling med Rosuvastatin Orion ska kvinnor i fertil ålder använda lämplig preventivmetod.

Då kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling

överväger den potentiella risken nyttan med behandlingen för gravida kvinnor. Djurstudier har visat

vissa bevis för reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3.). Om en patient blir gravid under behandling med

rosuvastatin ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Hos råttor utsöndras rosuvastatin i modersmjölken. Det finns inga humandata för eventuell utsöndring

i bröstmjölk (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan av Rosuvastatin Orion på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har inte studerats, men

de farmakodynamiska egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Vid framförande av

fordon och användning av maskiner bör man ta hänsyn till att yrsel kan förekomma under

behandlingen.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen milda och övergående. Färre än 4 % av de

patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien p.g.a. biverkningar.

Tabell över biverkningar

Baserat på data från kliniska studier och omfattande erfarenhet efter marknadsintroduktion presenterar

följande tabell rosuvastatins biverkningsprofil. De biverkningar som anges nedan klassificeras efter

frekvens och organsystem.

Beräknade biverkningsfrekvenserna rangordnas enligt följande konvention: Vanliga (≥ 1/100, < 1/10);

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); Mycket sällsynta

(< 1/10 000); Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

marknadsintroduktion

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

inklusive

angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer

neuropati

Sömnstörningar

(inklusive

insomni och

mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

levertransaminaser

Ikterus

Hepatit

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urticari

Stevens-

Johnsons

syndrom

Läkemedelsreak

tion med

eosinofili och

systemiska

symtom

(DRESS)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med

ruptur som

komplikation.

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

syndrom

Muskelruptur

Immunmedierad

nekrotiserande

myopati

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomasti

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsställe

t

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l,

BMI >30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertension i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spår till 2+ eller mer har setts någon gång hos

< 1 % av dem som behandlats med 10 eller 20 mg och hos ca 3 % av de som behandlats med 40 mg.

Vid behandling med 20 mg sågs en ringa ökning från inget eller spår av till 1+. I de flesta fall minskar

eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data från kliniska studier

och erfarenheter efter lansering fram tills idag har inte visat på något samband mellan proteinuri och

akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin, men data från kliniska

studier visar att förekomsten är låg.

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats

med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser > 20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK-värdet har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående. Behandling med

rosuvastatin bör avbrytas vid förhöjt CK-värde (> 5 gånger övre gränsen för normalvärdet) (se

avsnitt 4.4).

Leverpåverkan:

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser observerats hos ett mindre antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna milda, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion

Undantagsvis fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4)

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population

Förhöjda kreatinkinasvärden > 10 gånger övre gränsen för normalvärdet och muskelsymtom efter

motion eller ökad fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och

ungdomar än hos vuxna (se avsnitt 4.4). För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och

ungdomar jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Patienten behandlas symtomatiskt och stödjande

åtgärder ska vidtas. Leverfunktion och CK-värden bör övervakas. Hemodialys är troligen inte till

någon nytta.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

HMG-CoA-reduktashämmare

ATC kod:

C10AA07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl-coenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern vilket är

målorganet för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker förhöjda nivåer av LDL-kolesterol (LDL-C), totalkolesterol och triglycerider

(TG) samt höjer HDL-kolesterol (HDL-C). Det sänker också ApoB, non-HDL-C, VLDL-C,

VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3). Rosuvastatin minskar också följande kvoter

LDL-C/HDL-C, totalkolesterol/HDL-C, non-HDL-C/HDL-C och ApoB/ApoA-I.

Tabell 3 Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(genomsnittlig förändring från baseline i procent)

Dos

(mg)

N

LDL-C

Total-C

HDL-C

TG

Non-HDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling med rosuvastatin och 90 % av maximal

effekt uppnås oftast inom 2 veckor. Maximal effekt uppnås vanligen inom 4 veckor och kvarstår vid

fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnisk grupp, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper

såsom diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Poolade fas III data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter med

typ IIa och IIb hyperkolesterolemi (genomsnittligt LDL-C ca 4,8 mmol/l vid baseline) till

behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); ca 80 % av patienterna

behandlade med rosuvastatin 10 mg nådde behandlingsmål för LDL-C (<

3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20 mg till 80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser av rosuvastatin visade en

positiv effekt på lipidfraktioner och att nå uppställda behandlingsmål. Efter titrering till 40 mg

(12 veckors behandling) hade LDL-kolesterol sänkts med 53 %. Trettiotre procent (33 %) av

patienterna nådde behandlingsmålet för LDL-C (< 3,0 mmol/l).

I en öppen studie (forcerad titrering) behandlades 42 patienter (inklusive 8 pediatriska patienter) med

homozygot familjär hyperkolesterolemi med rosuvastatin 20-40 mg. I den totala studiepopulationen

var den genomsnittliga LDL-sänkningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ge additiv effekt på sänkning

av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-C i kombination med

nikotinsyra (se avsnitt 4.4).

I en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie (METEOR), randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som Framingham

risk score < 10 % under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), men med

subklinisk ateroskleros (detekterad med Carotid Intima Media Thickness (CIMT)) till 40 mg

rosuvastatin en gång dagligen eller placebo under 2 år. Rosuvastatin fördröjde signifikant graden av

progression av maximum CIMT för de 12 platserna i halspulsådern jämfört med placebo med

-0,0145 mm/år [95 % konfidensintervall -0,0196, -0,0093; p < 0,0001]. Förändringen från baseline var

-0,0014 mm/år (-0,12 %/år (icke-signifikant)) för rosuvastatin jämfört med en progression på

+0,0131 mm/år (1,12 %/år (p < 0,0001)) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av

CIMT och reduktion av risk för kardiovaskulära händelser har ännu visats. Populationen som

studerades i METEOR hade låg risk för koronar hjärtsjukdom och representerar inte målgruppen för

rosuvastatin 40 mg. Dosen 40 mg bör endast förskrivas till patienter med svår hyperkolesterolemi och

hög kardiovaskulär risk (se avsnitt 4.2).

I studien Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥ 50 år) och kvinnor (≥ 60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till att erhålla placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång

dagligen (n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år.

Koncentrationen av LDL-C reducerades med 45 % (p < 0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med

placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en Framingham risk score vid baseline > 20 %

(1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död,

stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter (totalt

9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baseline på 5 % (extrapolerad för att inkludera patienter

> 65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke

och hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med placebo. Den absoluta

riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens var 5,1 per 1 000 patientår. Den totala mortaliteten var

oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av placebobehandlade patienter

användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna som

ledde till avbrytande av behandlingen var: myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo), buksmärtor

(0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 % placebo). De

vanligaste biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var

urinvägsinfektion (8,7 % rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 %

placebo), ryggsmärtor (7,6 % rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 %

placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, multicenter, placebokontrollerad 12-veckorsstudie (n=176, 97 pojkar

och 79 flickor) följd av en öppen 40-veckors dostitreringsfas med rosuvastatin (n=173, 96 pojkar och

77 flickor) erhöll patienter i åldern 10-17 år (Tanner-stadium II–V, flickor minst 1 år efter menarche)

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller placebo dagligen

under 12 veckor, varefter alla erhöll rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid studiestart var cirka

30 % av patienterna i åldern 10-13 år och cirka 17 %, 18 %, 40 % och 25 % befann sig i Tanner-

stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3 %, 44,6 % och 50,0 % av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg, jämfört

med 0,7 % för placebo.

I slutet av den 40 veckor öppna titreringen till måldos perioden, med dosering på upp till maximalt

20 mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5 %) uppnått LDL-C-målet på mindre än

2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) var inte lämpad för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor),

Tannerstadium < II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6–9 år (n=64) kunde upptitreras till en maximaldos om 10 mg en gång dagligen,

medan den maximaladosen för patienterna i åldern 10–17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C -43 % (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24:

133 mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för

LDL-C -43 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), -45 % (vid baslinjen: 234 mg/dl,

månad 24: 124 mg/dl) och -35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6

till < 10, 10 till < 14 respektive 14 till < 18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-

HDL-C,LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, non–HDL-C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Samtliga förändringar var i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter behandling i 24 månader (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6–17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med

placebo och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg

rosuvastatin. Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte

behandlingen under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), nonHDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

och ApoB (17,1 %, p=0,024) observerades. Minskningar sågs också i TG, LDL-kolesterol/HDL-

kolesterol, totalkolesterol/HDL-kolesterol, nonHDL-kolesterol/HDL-kolesterol och ApoB/ApoA-1

efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen i LDL-

kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin efter 6 veckors behandling med placebo

kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling. En patient hade en ytterligare minskning i LDL-

kolesterol (8,0 %), totalt kolesterol (6,7 %) och non-HDL-kolesterol (7,4 %) efter 6 veckors

behandling med 40 mg efter upptitrering.

Under en förlängd öppen behandling av 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till

90 veckor, upprätthölls reduktionen av LDL-kolesterol inom intervallet 12,1 % till 21,3 %.

Hos 7 utvärderingsbara barn och ungdomar (i åldern 8–17 år) med homozygot familjär

hyperkolesterolemi (se ovan) i den öppna studien med forcerad titrering, var den procentuella

minskningen i LDL-kolesterol (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och HDL-kolesterol (21,0 %) från

studiestarten efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin konsekvent med den procentuella

minskningen i den ovannämnda studien hos barn och ungdomar med homozygot familjär

hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av homozygot familjär

hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention mot kardiovaskulära

händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter ca 5 timmar. Absolut

biotillgänglighet är ca 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen är ca 134 liter. Proteinbindningsgraden är ca 90 % och rosuvastatin

binds i huvudsak till albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (ca 10 %).

In vitro

metabolism studier på humana

hepatocyter indikerar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P450-baserad metabolism.

CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat och CYP2C19, CYP3A4 och CYP2D6

deltar i mindre omfattning. De huvudsakliga metaboliterna är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är ca 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90 % av hämningen av HMG-CoA-

reduktas.

Eliminering

Ca 90 % av rosuvastatin utsöndras oförändrat i faeces (kombination av absorberad och icke-

absorberad substans) och resterande del utsöndras i urin. Ca 5 % utsöndras oförändrat i urin.

Halveringstiden är ca 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Medelplasmaclearance är ca 50 l/h

(variationskoefficient 21,7 %). Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare är transportproteinet

OATP-C involverat vid upptag i levern. Detta protein är av betydelse vid hepatisk elimination av

rosuvastatin.

Linjäritet

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring i

farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepad dosering.

Särskilda patientgrupper

Ålder och kön:

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik har setts beroende på ålder eller

kön hos vuxna. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller vara liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna frivilliga (se ”Pediatrisk population”

nedan).

Etnisk tillhörighet:

Farmakokinetikstudier visar en ca 2-faldig ökning av median AUC och C

asiater (japaner, kineser, filippinier, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier. Asiatindier

visar en ca 1,3-faldig ökning av median AUC och C

. En populationsfarmakokinetisk analys visade

inte på några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion:

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att

lätt till måttligt nedsatt njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) hade

en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av N-

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var ca 50 % högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion:

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga

tecken på ökad exponering av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två

personer med Child-Pugh score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger

jämfört med personer med lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh

score över 9.

Genetiska polymorfismer:

Disposition för HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin,

involverar transportproteiner för OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i

SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin.

Individuella polymorfismer i SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre

exponering för rosuvastatin (AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2

c.421CC. Denna specifika genotypning är inte vedertagen in klinisk praxis, men för patienter som

man vet har dessa typer av polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av rosuvastatin.

Pediatrisk population

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till pediatriska patienter i åldern

10–17 eller 6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt 214 patienter) visade att

exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än exponeringen hos

vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och tid under en

tvåårsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Preklinisk data avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda

risker för människa. Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats. Biverkningar som inte

observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande kliniska

exponeringsnivåer var följande: i toxicitetsstudier vid upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin

hos mus och råtta och i mindre utsträckning med effekter på gallblåsa hos hundar, men inte hos apor.

Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor och hundar vid högre doser. Reproduktionstoxicitet

var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad vid maternellt toxiska doser, vilka

gav flera gånger högre exponering än de nivåer som ses vid terapeutiska doser.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärnan

Laktosmonohydrat

Kalciumvätefosfat, vattenfri

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon (typ B)

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos (15cP) (E464)

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Allurarött AC aluminiumlack (E129)

Para-orange (E110)

Indigokarmin aluminiumlack (E132)

Triacetin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Rosuvastatin Orion tabletter finns i blister av polyamid/aluminium/PVC-aluminium och i HDPE-burk

med polypropenförslutning.

Förpackningsstorlek:

Blister:

5 mg, 10 mg och 20 mg: 10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter

40 mg: 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och100 tabletter

HDPE-burk: 30, 100, 250 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913, Malta

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 54700

10 mg: 54701

20 mg: 54702

40 mg: 54703

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-08-11

Datum för förnyat godkännande: 2017-06-27

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-31

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen