Replagal

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-09-2021

Aktiva substanser:
agalsidas alfa
Tillgänglig från:
Shire Human Genetic Therapies AB
ATC-kod:
A16AB03
INN (International namn):
agalsidase alfa
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Fabry Disease
Terapeutiska indikationer:
Replagal är indicerat för långvarig enzymbytebehandling hos patienter med en bekräftad diagnos av Fabrys sjukdom (a-galaktosidas-A-brist).
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000369
Tillstånd datum:
2001-08-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000369

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-07-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

15-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

15-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-07-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Replagal 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

agalsidas alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Replagal är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Replagal

Hur du får Replagal

Eventuella biverkningar

Hur Replagal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Replagal är och vad det används för

Den aktiva substansen i Replagal är agalsidas alfa (1 mg/ml). Agalsidas alfa är en form av det enzymet

α-galaktosidas som finns hos människa. Det har tillverkats genom att genen för α-galaktosidas A

aktiveras i celler. Enzymet avlägsnas sedan från cellerna och omvandlas till ett sterilt koncentrat för

lösning till infusionsvätska.

Replagal används för att behandla såväl vuxna patienter som ungdomar och barn från 7 års ålder med

en bekräftad diagnos på Fabrys sjukdom. Det används som långsiktig enzymersättningsbehandling när

enzymet saknas i kroppen eller nivån av det är lägre än normalt, vilket är fallet vid Fabrys sjukdom.

Efter 6 månaders behandling minskade Replagal signifikant smärtan hos patienterna jämfört med hos

placebobehandlade patienter. Replagal minskade vänsterkammarmassan hos behandlade patienter

jämfört med hos placebobehandlade patienter. Dessa resultat tyder på att sjukdomssymtomen

förbättras eller att sjukdomen blir stabil.

2.

Vad du behöver veta innan du får Replagal

Man får inte ge dig Replagal

om du är allergisk mot agalsidas alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan Replagal används.

Om du märker några av dessa effekter under eller efter en infusion ska du omedelbart tala om det för

din läkare:

hög feber, frossbrytningar, svettning, snabb hjärtfrekvens

kräkningar

berusningskänsla

nässelutslag

svullna händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller svalg som kan ge svårigheter att svälja

eller andas.

Din läkare kan tillfälligt stoppa infusionen (5–10 min) tills symptomen försvinner och sedan sätta

igång infusionen igen.

Din läkare kan även behandla symptomen med andra läkemedel (antihistamin eller kortikosteroider).

För det mesta kan man fortsätta med Replagal även om dessa symptom uppstår.

Om du får allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner), måste administreringen av

Replagal omedelbart avbrytas och lämplig behandling inledas av din läkare.

Om behandlingen med Replagal medför att din kropp bildar antikroppar, kommer detta inte att hindra

Replagals verkan och antikropparna kan försvinna med tiden.

Om du har avancerad njursjukdom märker du eventuellt att Replagal-behandlingen kan påverka dina

njurar i en begränsad omfattning. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Replagal.

Barn

Erfarenheten för barn i åldern 0-6 år är begränsad, och därför kan ingen dosering rekommenderas för

denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Replagal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för din läkare om du använder några läkemedel som innehåller klorokin, amiodaron, benokin

eller gentamicin. Det finns en teoretisk risk för sänkt agalsidas alfa-aktivitet.

Graviditet och amning

Mycket begränsade kliniska data på graviditeter där exponering för Replagal skett, har inte visat några

biverkningar på modern eller det nyfödda barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra bil och använda maskiner under pågående behandling med Replagal.

Replagal innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 14,2 mg natrium

(huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per injektionsflaska. Detta motsvarar 0,7 % av högsta

rekommenderade dagliga intag av natrium för vuxna.

Dokumentering

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras av din vårdgivare. Tala med din vårdgivare om du är osäker.

3.

Hur du får Replagal

Detta läkemedel ska tillföras och övervakas av personal med adekvat utbildning, som även beräknar

vilken dos du ska få.

Rekommenderad dos vid infusion är 0,2 mg/kg kroppsvikt. Det betyder ca 14 mg eller

4 injektionsflaskor Replagal för en person med genomsnittlig kroppsvikt (70 kg).

Användning för barn och ungdomar

För barn och ungdomar i åldern 7-18 år kan en dos på 0,2 mg/kg varannan vecka användas.

Det är eventuellt mer sannolikt att barn och ungdomar får en infusionsrelaterad reaktion än att vuxna

får det. Tala om för din läkare om du får några biverkningar medan du får infusionen.

Administreringssätt

Replagal måste spädas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) före användning. Efter

utspädning ges Replagal i en ven. Detta sker för det mesta i armen.

Infusionerna ges varannan vecka.

Vid varje behandlingstillfälle tar infusionen av Replagal minst 40 minuter. Din behandling övervakas

av en läkare som är specialiserad på behandling av Fabrys sjukdom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får en svår allergisk reaktion (av anafylaktisk typ), kommer tillförseln av Replagal att avbrytas

omedelbart, och adekvat behandling måste sättas in av din läkare.

De flesta biverkningar är lindriga till måttliga. Mer än 1 av 10 personer (frekvensen ”mycket vanliga”)

kan få någon reaktion under eller efter infusion med Replagal (infusionsrelaterad reaktion). Dessa

reaktioner omfattar frossa, huvudvärk, illamående, feber, trötthet, ostadighet, andningssvårigheter,

skakningar, hosta och kräkningar. Vissa reaktioner kan dock vara allvarliga och kräva behandling.

Infusionsrelaterade reaktioner som berör hjärtat, exempelvis hjärtmuskelischemi (bristande

blodtillförsel till hjärtmuskeln) och hjärtsvikt, kan förekomma hos patienter där Fabrys sjukdom

påverkar strukturerna i hjärtat (frekvensen ”ingen känd frekvens” (kan inte beräknas från tillgängliga

data)). Din läkare kan avbryta infusionen tillfälligt (5-10 min) tills symtomen har försvunnit och sedan

sätta igång infusionen igen. Din läkare kan också behandla symtomen med andra läkemedel

(antihistaminer eller kortikosteroider). I de flesta fall kan du ändå få Replagal även om de här

symtomen uppträder.

Lista över andra biverkningar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

svullnad i vävnaden (t.ex. ben, arm)

stickningar eller domningar eller smärta i fingrar eller tår

ringande i öronen

hjärtklappning

ont i halsen

buksmärta, diarré

utslag vid infusionsstället

smärta i rygg eller extremiteter, muskelvärk, ledvärk

bröstsmärta, förkylningssymtom, feber, illamående

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

- förändringar i hur maten smakar, förlängd sömn

- ökad mängd tårvätska

- ökat ringande i öronen

- ökad hjärtfrekvens, problem med hjärtrytmen

- förhöjt blodtryck, lågt blodtryck, ansiktsrodnad

- heshet eller trångt i halsen, rinnande näsa

- obehagskänsla i buken

- acne, röd, kliande eller flammig hud, kraftig svettning

- obehagskänsla i muskler eller skelett, svullnad i extremiteter eller leder

- överkänslighet

- trånghetskänsla i bröstet, ökad brist på energi, värme- eller köldkänsla, influensaliknande symtom,

obehagskänsla

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

svår allergisk reaktion (av anafylaktisk typ)

onormal blinkreflex

ökad hjärtfrekvens

låg syrenivå i blodet och segt slem i halsen

förändrat luktsinne

vätskeansamling under huden som kan leda till svullnad av kroppsdelar, nätliknande missfärgning

av huden på t.ex. benet

tyngdkänsla

utslag vid injektionsstället

Barn och ungdomar

Biverkningarna som rapporterades för barn liknade i allmänhet dem som rapporterades för vuxna. Men

infusionsrelaterade reaktioner (feber, svårt att andas, bröstsmärta) och förvärrad smärta förekom

oftare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Replagal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

Använd inte detta läkemedel om vätskan är missfärgad eller innehåller främmande partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är agalsidas alfa. Varje ml av Replagal innehåller 1 mg agalsidas alfa.

Övriga innehållsämnen är:

enbasiskt natriumfosfat, monohydrat

polysorbat 20

natriumklorid

natriumhydroxid

vatten för injektionsvätskor

Replagal innehåller natrium. Se avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Replagal är ett koncentrat till infusionsvätska. Ditt läkemedel finns i injektionsflaskor innehållande

3,5 mg/3,5 ml agalsidas alfa. Förpackningsstorlekar om 1, 4 eller 10 injektionsflaskor finns att få.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Shire Human Genetic Therapies AB

Lindhagensgatan 120

112 51 Stockholm

Sverige

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Tillverkare

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast .

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Bruksanvisning, hantering och destruktion

Behandling med Replagal skall övervakas av läkare som har erfarenhet av behandling av patienter

med Fabrys sjukdom eller andra ärftliga metaboliska sjukdomar.

Replagal administreras med en dos om 0,2 mg/kg kroppsvikt varannan vecka som intravenös infusion

under 40 minuter.

Beräkna dosen och det antal Replagal injektionsflaskor som behövs.

Späd ut den totala volymen koncentrerad Replagal som krävs i 100 ml natriumkloridlösning

9 mg/ml för infusion (0,9 %). Se till att använda sterilt förfaringssätt eftersom Replagal inte

innehåller något konserveringsmedel eller bakteriostatiskt medel. Efter utspädning skall

lösningen försiktigt blandas men inte skakas.

Lösningen skall före administrering inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller

missfärgning.

Administrera infusionsvätskan under 40 minuter med hjälp av ett infusionsaggregat med

integrerat filter. Då infusionsvätskan inte innehåller något konserveringsmedel, rekommenderas

administrering så snart som möjligt. Den utspädda lösningen har dock visat sig vara kemiskt och

fysiskt stabil under 24 timmar i 25 °C.

Administrera inte Replagal tillsammans med andra läkemedel i samma infusionsaggregat.

Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande

anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Replagal 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning, innehåller 1 mg agalsidas alfa*.

Varje injektionsflaska om 3,5 ml koncentrat innehåller 3,5 mg agalsidas alfa.

*agalsidas alfa är det mänskliga proteinet α-galaktosidas A som produceras i en human cellinje genom

genteknik.

Hjälpmedel med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 14,2 mg natriumklorid per injektionsflaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

En klar och färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Replagal är avsett som enzymersättningsbehandling under lång tid där diagnosen Fabrys sjukdom

(α-galaktosidas A-brist) är fastställd.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Replagal skall övervakas av läkare som har erfarenhet av behandling av patienter

med Fabrys sjukdom eller andra ärftliga metaboliska sjukdomar.

Dosering

Replagal administreras med en dos om 0,2 mg/kg kroppsvikt varannan vecka som intravenös infusion

under 40 minuter.

Speciella patientgrupper

Äldre patienter

Inga studier på patienter över 65 år har genomförts och ingen doseringsregim kan för närvarande

rekommenderas för dessa patienter eftersom säkerhet och effekt ännu inte har fastställts.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Studier på patienter med nedsatt leverfunktion har ej genomförts.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen justering av dosen är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Förekomsten av omfattande njurskada (GFR <60 ml/min) kan begränsa renal effekt av

enzymersättningsbehandling. Det finns begränsade data från patienter som får dialys eller efter

njurtransplantation och ingen dosjustering rekommenderas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Replagal för barn i åldern 0-6 år har ännu inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

I kliniska studier på barn (7-18 år), som fick Replagal 0,2 mg/kg varannan vecka uppstod inga

oväntade säkerhetsproblem (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Administrera infusionsvätskan under 40 minuter med hjälp av ett infusionsaggregat med integrerat

filter.

Administrera inte Replagal tillsammans med andra läkemedel i samma infusionsaggregat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Idiosynkratiska infusionsrelaterade reaktioner

Av de vuxna patienter som har behandlats med Replagal i kliniska studier har 13,7 % drabbats av

idiosynkratiska infusionsrelaterade reaktioner. Fyra av de 17 (23,5 %) pediatriska patienter ≥7 år, vilka

rekryterades i kliniska prövningar, drabbades av minst en infusionsreaktion under en

behandlingsperiod på 4,5 år (genomsnittlig duration ungefär 4 år). Tre av 8 (37,5 %) pediatriska

patienter <7 års ålder drabbades av minst en infusionsrelaterad reaktion under en genomsnittlig

observationstid på 4,2 år. De vanligaste symtomen var frossbrytningar, huvudvärk, illamående, feber,

rodnad och trötthet. Allvarliga infusionsreaktioner har rapporterats som mindre vanliga; symtom som

rapporterades omfattade feber, frossbrytningar, takykardi, urtikaria, illamående/kräkning,

angioneurotiskt ödem med förträngning i svalget, stridor och svullen tunga. Övriga infusionsrelaterade

symtom kan omfatta yrsel och hyperhidros. En granskning av hjärthändelser visade att

infusionsreaktioner kan vara associerade med hemodynamisk stress som utlöser hjärthändelser hos

patienter med befintliga hjärtmanifestationer av Fabrys sjukdom.

Dessa reaktioner har i allmänhet uppstått under de första 2-4 månaderna efter påbörjad behandling

med Replagal, även om de också har uppstått senare (efter 1 år). Dessa effekter avtar med tiden. Om

lindriga eller måttliga akuta infusionsreaktioner uppstår skall vårdpersonal kontaktas omgående och

lämpliga åtgärder vidtas. Infusionen kan stoppas tillfälligt (5 till 10 minuter) till dess att symtomen ger

vika och infusionen åter kan sättas igång. Lindriga och övergående reaktioner kräver inte

nödvändigtvis medicinsk behandling eller avbrytande av infusionen. Förebyggande oral eller

intravenös behandling med antihistamin och/eller kortikosteroider en till 24 timmar före infusion kan

dessutom förhindra efterföljande reaktioner hos de patienter vars reaktioner krävt symtomatisk

behandling.

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om allvarliga överkänslighetsreaktioner eller

anafylaktiska reaktioner skulle uppstå, måste administreringen av Replagal omedelbart avbrytas och

lämplig behandling inledas. Allmänna medicinska rutiner för akut behandling måste iakttas.

Antikroppar mot proteinet

Liksom med alla läkemedelsprodukter som innehåller protein, kan patienter utveckla antikroppar mot

proteinet. En låg koncentration av IgG-antikroppar har observerats hos ungefär 24 % av de manliga

patienter som behandlats med Replagal. Baserat på begränsade data, har denna andel visat sig vara

lägre (7 %) i den manliga pediatriska populationen. Dessa IgG-antikroppar verkar ha utvecklats efter

ungefär 3-12 månaders behandling. Efter 12 till 54 månaders behandling är 17 % av patienter som

behandlats med Replagal fortfarande antikroppspositiva medan 7 % uppvisade tecken på en utveckling

mot immunologisk tolerans, baserat på försvinnandet av IgG-antikroppar över tid. Återstående 76 %

var helt igenom antikroppsnegativa. Hos pediatriska patienter >7 års ålder var 1/16 manliga patienter

positiva för IgG-antikroppar mot agalsidas alfa under studien. Ingen ökning i förekomsten av

biverkningar upptäcktes hos denna patient. Hos pediatriska patienter <7 års ålder var 0/7 manliga

patienter positiva för IgG-antikroppar mot agalsidas alfa. IgE-antikroppspositivitet som inte varit

förknippad med anafylaxi har rapporterats i kliniska prövningar hos ett mycket begränsat antal

patienter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Förekomsten av omfattande njurskador kan komma att begränsa njurarnas reaktion på

enzymersättningsbehandling eventuellt p.g.a. underliggande irreversibla patologiska förändringar. Om

så är fallet, ligger förlusten av njurfunktion kvar inom det förväntade intervallet för sjukdomens

naturliga utveckling.

Natrium

Detta läkemedel innehåller 14,2 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 0,7 % av WHOs högsta

rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Replagal får inte administreras tillsammans med klorokin, amiodaron, benokin eller gentamicin

eftersom dessa substanser potentiellt kan hämma intracellulär α-galaktosidas-aktivitet.

Eftersom α-galaktosidas A i sig är ett enzym, är det inte troligt att det är involverat i cytokrom

P450-medierade läkemedelsinteraktioner. I kliniska studier administrerades samtidigt läkemedel mot

neuropatisk smärta (t.ex. karbamazepin, fenytoin och gabapentin) till de flesta patienterna utan några

tecken på interaktion.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns mycket begränsade data på graviditeter där exponering för Replagal skett. Djurstudier tyder

inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet eller embryonal-/fosterutveckling

vid exponering under organogenesen (se 5.3). Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med

försiktighet.

Amning

Det är inte känt om Replagal utsöndras i bröstmjölk. Förskrivning till ammande kvinnor skall ske med

försiktighet.

Fertilitet

Inga effekter på den hanliga fertiliteten observerades i reproduktionsstudier på hanråttor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Replagal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

De vanligaste rapporterade biverkningarna var infusionsreaktioner, vilka uppstod hos 13,7 % av de

vuxna patienter som behandlades med Replagal i kliniska studier. De flesta biverkningar var lindriga

till måttliga.

Tabell över biverkningar

Tabell 1 visar de biverkningar som rapporterades för de 344 patienter som behandlades med Replagal i

kliniska studier, inklusive 21 patienter med anamnes på terminal njursjukdom, 30 pediatriska patienter

(≤ 18 års ålder) och 17 kvinnliga patienter, och från spontana rapporter efter godkännande för

försäljning. Informationen presenteras efter organsystem och frekvens (mycket vanlig ≥1/10; vanlig

≥1/100, <1/10; mindre vanlig ≥1/1 000, <1/100). De biverkningar som kategoriseras med förekomsten

”ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)” är hämtade från spontana rapporter

efter godkännande för försäljning. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad. Förekomsten av en händelse hos en enda patient definieras som mindre

vanlig i förhållande till det antal patienter som behandlats. En patient kan drabbas av flera

biverkningar.

Följande biverkningar har identifierats för agalsidas alfa:

Tabell 1

Organsystemklass

Biverkning

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Metabolism och

nutrition

perifera ödem

Centrala och perifera

nervsystemet

huvudvärk,

yrsel,

neuropatisk

smärta, tremor,

hypestesi,

parestesi

dysgeusi,

hypersomni

parosmi

Ögon

ökad utsöndring

av tårvätska

minskad

kornealreflex

Öron och balansorgan

tinnitus

förvärrad tinnitus

Hjärtat

palpitationer

takykardi,

förmaksflimmer

takyarytmi

ischemisk

hjärtsjukdom,

hjärtsvikt,

ventrikulär

extrasystole

Blodkärl

hypertoni,

hypotoni,

blodvallning

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné, hosta,

nasofaryngit,

faryngit

heshet,

trånghetskänsla i

svalget, rinorré

minskad

syremättnad,

ökad sekretion i

halsen

Magtarmkanalen

kräkningar,

illamående,

buksmärta,

diarré

bukobehag

Hud och subkutan

vävnad

hudutslag

urtikaria, erytem,

pruritus, acne,

hyperhidros

angioneurotiskt

ödem, livedo

reticularis

Tabell 1

Organsystemklass

Biverkning

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

artralgi, smärta

extremiteterna,

myalgi,

ryggsmärta

muskuloskeletala

besvär, perifer

svullnad,

ledsvullnad

tyngdkänsla

Immunsystemet

överkänslighet

anafylaktisk

reaktion

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

bröstsmärta,

fross-

brytningar,

feber, smärta,

asteni, trötthet

trånghetskänsla i

bröstet, förvärrad

trötthet,

värmekänsla,

köldkänsla,

influensa-liknande

sjukdom, obehag,

sjukdomskänsla

utslag vid

injektionsstället

Se även avsnitt 4.4.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Infusionsrelaterade reaktioner som rapporterats efter godkännande för försäljning (se även avsnitt 4.4)

kan omfatta hjärthändelser såsom hjärtarytmier (förmaksflimmer, ventrikulär extrasystole,

takyarytmi), myokardischemi och hjärtsvikt hos patienter med Fabrys sjukdom involverande

hjärtstrukturerna. De vanligaste infusionsrelaterade reaktionerna var lindriga och omfattade stelhet,

feber, rodnad, huvudvärk, illamående, dyspné, tremor och klåda. Infusionsrelaterade symtom kan även

omfatta yrsel, hyperhidros, hypotoni, hosta, kräkningar och trötthet. Överkänslighet, inklusive

anafylaxi, har rapporterats.

Pediatrisk population

De biverkningsreaktioner som rapporterats i den pediatriska populationen (barn och tonåringar)

liknade i allmänhet de som rapporterats hos vuxna. Reaktioner i samband med infusion (pyrexi,

dyspné, bröstsmärta) och ökad smärta förekom emellertid oftare.

Övriga särskilda populationer

Patienter med njursjukdom

De biverkningar som rapporterades för patienter med terminal njursjukdom (ESRD) liknade de som

rapporterades för den allmänna populationen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I kliniska studier användes doser upp till 0,4 mg/kg en gång i veckan, och deras säkerhetsprofil skilde

sig ej från den rekommenderade dosen på 0,2 mg/kg varannan vecka.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning – enzymer.

ATC-kod: A16AB03.

Verkningsmekanism

Fabrys sjukdom är en rubbning av glykosfingolipidlagringen som orsakas av bristande aktivitet hos

lysosomenzymet α-galaktosidas A, vilket leder till ackumulation av globotriaosylceramid (Gb3 eller

GL-3, även kallad ceramidtrihexosid (CTH)), glykosfingolipidsubstratet för detta enzym.

Agalsidas alfa katalyserar hydrolysen av Gb3, och avskiljer en terminal galaktosrest från molekylen.

Behandling med enzymet har visat sig minska ackumulationen av Gb3 i många celltyper inklusive

endotel- och parenkymceller. Agalsidas alfa har producerats i en human cellinje för att möjliggöra en

human glykosyleringsprofil för att främja upptaget via mannos-6-fosfatreceptorer på målcellernas yta.

Valet av dosen på 0,2 mg/kg (infusion under 40 minuter) till de kliniska studierna för registrering var

avsett att tillfälligt mätta förmågan hos mannos-6-fosfatreceptorerna att internalisera agalsidas alfa i

levern och möjliggöra distribution av enzym till andra relevanta organvävnader. Data från patienter

tyder på att det krävs minst 0,1 mg/kg för att uppnå ett farmakodynamiskt svar.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten och effekten av Replagal bedömdes i två randomiserade, placebokontrollerade dubbla

blindtest och utökade open label test på totalt fyrtio patienter med diagnosen Fabrys sjukdom grundad

på kliniska och biokemiska rön. Patienterna fick den rekommenderade dosen av Replagal, 0,2 mg/kg.

Tjugofem patienter fullföljde studien och ingick sedan i en utökad studie. Efter sex månaders

behandling observerades en signifikant minskning av smärtnivån hos patienter som behandlades med

Replagal jämfört med placebo (p=0,021), enligt mätningar med Brief Pain Inventory (en godkänd

skala för mätning av smärta). Detta associerades med en signifikant minskning av medicineringen mot

kronisk neuropatisk smärta samt antalet dagar med smärtstillande medel. I följande studier på manliga

pediatriska patienter över 7 års ålder observerades en smärtminskning efter 9 och 12 månader med

Replagalbehandling jämfört med före behandling. Denna smärtminskning kvarstod under 4 års

behandling med Replagal hos 9 patienter (hos patienter 7–18 års ålder).

Tolv till 18 månaders behandling med Replagal gav förbättrad livskvalitet (QoL), enligt mätningar

med validerade instrument.

Efter sex månaders behandling med Replagal stabiliserades njurfunktionen jämfört med en försämring

hos patienterna som behandlades med placebo. Resultat av njurbiopsier visade en signifikant ökning

av andelen normala glomeruli och en signifikant minskning av andelen glomeruli med mesangial

utvidgning hos patienter som behandlades med Replagal jämfört med de patienter som behandlades

med placebo. Efter tolv till arton månaders underhållsbehandling med Replagal förbättrades

njurfunktionen, enligt mätningar av inulinbaserad glomerulär filtrationshastighet, med

8,7 ± 3,7 ml/min (p=0,030). Längre tids behandling (48–54 månader) gav en stabilisering av GFR hos

manliga patienter med normalt utgångsvärde för GFR (≥90 ml/min/1,73 m

) och med lindrigt till

måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 60 till <90 ml/min/1,73 m

), samt sänkte hastigheten för

njurfunktionsförsämringen och för utvecklingen till terminal njursjukdom hos manliga Fabrypatienter

med mer allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR 30 till <60 ml/min/1,73 m

I en andra studie fullföljde femton patienter med vänsterkammarhypertrofi en placebokontrollerad

studie under sex månader och ingick sedan i en utökad studie. Behandlingen med Replagal ledde i den

kontrollerade studien till en minskning på 11,5 g av vikten av vänster kammare enligt mätning med

MRI, medan placebobehandlade patienter visade en ökning av vikten av vänster kammare på 21,8 g.

I den första studien som omfattade 25 patienter ledde behandlingen med Replagal dessutom till en

signifikant minskning av hjärtats vikt efter 12 till 18 månaders underhållsbehandling (p<0,001).

Replagal sattes även i samband med en förbättring av hjärtmuskelverksamheten, en minskning av den

genomsnittliga QRS-tiden och en samtidig minskning av tjockleken på septum vid ekokardiografi. Två

patienter med högersidigt grenblock, som ingick i studierna, återfick normal rytm efter behandling

med Replagal. Följande öppna studier visade en signifikant minskning från utgångsvärdet för

vänsterkammarmassa (LV-massa) med ekokardiografi hos både manliga och kvinnliga Fabrypatienter

under 24–36 månaders behandling med Replagal. Minskningarna i LV-massa, som observerades med

ekokardiografi hos både manliga och kvinnliga Fabrypatienter under 24–36 månaders

Replagalbehandling, var förknippade med relevanta eller (kliniskt) meningsfulla symtomförbättringar

uppmätta med hjälp av NYHA och CCS hos Fabrypatienter med allvarlig hjärtsvikt eller

anginasymtom vid baslinjen.

Jämfört med placebobehandling, ledde behandlingen med Replagal även till en minskad ackumulation

av Gb3. Efter de första sex månadernas behandling observerades genomsnittliga minskningar om ca

20-50 % i plasma, urinsediment, prover från lever-, njur- och hjärtbiopsier. Efter 12 till 18 månaders

behandling observerades en minskning med 50-80 % i plasma- och urinsediment. De metaboliska

effekterna associerades även till en kliniskt signifikant viktökning, ökad svettning och ökad energi. I

likhet med de kliniska effekterna av Replagal, minskade behandlingen med enzymet ackumulationen

av Gb3 i många celltyper, däribland glomerulära och tubulära epitelceller i njurarna, endotelceller i

njurkapillärerna (endotelceller i kapillärerna i hjärta och hud undersöktes inte) och hjärtmuskelns

celler. Hos manliga pediatriska Fabrypatienter minskade Gb3 i plasma med 40-50 % efter 6 månaders

Replagalbehandling 0,2 mg/kg och denna minskning kvarstod hos 11 patienter efter totalt 4 års

behandling.

Infusion av Replagal i hemmet kan övervägas för patienter som tolererar sina infusioner väl.

Pediatrisk population

Hos manliga pediatriska Fabrypatienter ≥7 års ålder, kan hyperfiltrering vara den tidigaste

manifestationen av njurengagemang i sjukdomen. En minskning av deras hypernormala eGFR-nivåer

observerades inom 6 månader efter påbörjad Replagalbehandling. Efter ett års behandling med

agalsidas alfa 0,2 mg/kg varannan vecka, sjönk den onormalt höga eGFR-nivån från 143,4 ± 6,8 till

121,3 ± 5,6 ml/minut/1,73 m

i denna subgrupp och dessa eGFR-nivåer stabiliserades inom

normalområdet under 4 års behandling med Replagal 0,2 mg/kg, vilket även eGFR-nivåerna hos

patienter utan hyperfiltrering gjorde.

Hos manliga pediatriska patienter ≥7 års ålder var variabiliteten i hjärtfrekvens onormal före

behandling och förbättrades efter 6 månaders behandling med Replagal hos 15 pojkar och

förbättringen kvarstod under 6,5 års behandling med Replagal 0,2 mg/kg i en öppen

långtidsförlängningsstudie på 9 pojkar. Hos 9 pojkar med vänsterkammarmassa (LVMI) indexerad

efter längd

inom normalområdet för barn (<39 g/m

hos pojkar) före behandling förblev LVMI

stabil på nivåer som låg under tröskelvärdet för vänsterkammarhypertrofi (LVH) under de 6,5 årens

behandling. I en andra studie på 14 patienter ≥7 års ålder överensstämde resultaten beträffande

variabiliteten i hjärtfrekvens med tidigare fynd. I denna studie hade endast en patient LVH före

behandling och förblev stabil över tiden.

För patienter mellan 0 och 7 års ålder tyder begränsade data inte på några specifika säkerhetsproblem.

Studie på patienter som byter från agalsidas beta till Replagal (agalsidas alfa)

100 patienter [naiva (n=29) eller tidigare behandlade med agalsidas beta som bytte till Replagal

(n=71)] behandlades i upp till 30 månader i en öppen, okontrollerad studie. En analys visade att

allvarliga biverkningar rapporterades hos 39,4 % av de patienter som bytte från agalsidas beta jämfört

med 31,0 % av dem som var naiva för behandling före studiestart. Patienter som bytte från agalsidas

beta till Replagal hade en säkerhetsprofil som överensstämde med den som observerats vid annan

klinisk erfarenhet. Infusionsrelaterade reaktioner förekom hos 9 patienter i den naiva populationen,

(31,0 %) jämfört med 27 patienter i populationen som bytte behandling, (38,0 %).

Studie med varierande doseringsregim

I en öppen, randomiserad studie förelåg det inga statistiskt signifikanta skillnader i medelförändring

från baseline av LVMI eller andra effektmått (hjärtfunktionsstatus, njurfunktion och farmakodynamisk

aktivitet) mellan vuxna patienter som behandlades i 52 veckor med 0,2 mg/kg intravenöst varannan

vecka (n=20) och de som behandlades med 0,2 mg/kg en gång i veckan (n=19). I varje

behandlingsgrupp förblev LVMI stabilt under behandlingsperioden i studien. Den totala frekvensen av

allvarliga incidenter (SAE) i varje behandlingsgrupp visade inte någon uppenbar effekt av

behandlingsregimen på SAE-profilen i de olika behandlingsgrupperna.

Immunogenitet

Antikroppar mot agalsidas alfa har inte visat sig ha något samband med några kliniskt signifikanta

effekter på säkerhet (t.ex. infusionsreaktioner) eller effektivitet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Enstaka doser med agalsidas alfa, 0,007–0,2 mg enzym per kg kroppsvikt, administrerades till vuxna

manliga patienter som intravenösa infusioner under 20–40 minuter medan kvinnliga patienter fick

0,2 mg enzym per kg kroppsvikt under 40-minuters-infusioner. De farmakokinetiska egenskaperna

påverkades föga av enzymdosen. Efter en enda intravenös dos på 0,2 mg/kg, skedde distribution och

eliminering av agalsidas alfa i blodcirkulationen i två faser. De farmakokinetiska parametrarna för

manliga och kvinnliga patienter skiljde sig inte åt på ett signifikant sätt. Halveringstiden för

eliminering var 108 ± 17 minuter för män jämfört med 89 ± 28 minuter för kvinnor och

distributionsvolymen var ungefär 17 % av kroppsvikten för båda könen. Clearance efter normalisering

för kroppsvikt var 2,66 och 2,10 ml/min/kg för män respektive kvinnor. Mot bakgrund av likheten

mellan de farmakokinetiska egenskaperna för agalsidas alfa hos män och kvinnor, förväntas även

vävnadsdistributionen vara jämförbar för manliga och kvinnliga patienter.

Efter sex månaders behandling med Replagal visade 12 av 28 manliga patienter förändringar i

farmakokinetiken med tydligt ökat clearance. Dessa förändringar var kopplade till utvecklingen av

låga koncentrationer av antikroppar mot agalsidas alfa, men inga kliniskt signifikanta effekter på

säkerhet eller effektivitet observerades på de patienter som ingick i studierna.

Med utgångspunkt från analysen av leverbiopsier som gjorts före och efter dosering på män med

Fabrys sjukdom, uppskattades halveringstiden i vävnader till mer än 24 timmar varvid leverns

upptagning av enzymet uppskattas vara ca 10 % av den administrerade dosen.

Agalsidas alfa är ett protein. Det förväntas inte binda till proteiner. Det förväntas att dess metaboliska

nedbrytning sker på samma sätt som för andra proteiner, dvs. Peptidhydrolys. Agalsidas alfa kan

sannolikt inte interagera med andra läkemedel.

Nedsatt njurfunktion

Njurarnas eliminering av agalsidas alfa anses vara en elimineringsväg av mindre betydelse eftersom de

farmakokinetiska egenskaperna inte ändras vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Eftersom metabolismen förväntas ske genom peptidhydrolys förväntas inte nedsatt leverfunktion

påverka farmakokinetiken hos agalsidas alfa på ett kliniskt signifikant sätt.

Pediatrisk population

Hos barn i åldern 7–18 år försvann Replagal i dosen 0,2 mg/kg snabbare från cirkulationen än hos

vuxna. Genomsnittlig eliminering för Replagal hos barn i åldern 7–11 år, hos tonåringar 12–18 år och

hos vuxna var 4,2 ml/min/kg, 3,1 ml/min/kg respektive 2,3 ml/min/kg. Farmakodynamiska data tyder

på att, vid en dos på 0,2 mg/kg Replagal, är minskningarna av Gb3 i plasma mer eller mindre

jämförbara mellan ungdomar och yngre barn (se avsnitt 5.1).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Genotoxicitet och karcinogenicitet förväntas inte. Studier på reproduktionstoxicitet hos honråttor och

kaniner har inte visat någon effekt på dräktighet och fosterutveckling. Inga studier har utförts i

samband med partus eller peri-/postnatal utveckling. Det är inte känt om Replagal passerar placenta.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Enbasiskt natriumfosfat, monohydrat

Polysorbat 20

Natriumklorid

Natriumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Kemisk och fysisk stabilitet har visat sig vid användning under 24 timmar i 25 °C.

Ur mikrobiologisk synvinkel skall produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart,

är tider och förhållanden för förvaring av brukslösning före användning användarens ansvar, och skall

normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, om inte utspädning har skett under kontrollerade och

validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

6.5

Förpackningstyp och innehåll

3,5 ml koncentrat för infusionsvätska i en 5 ml injektionsflaska (typ I-glas) med en propp

(fluorhartsbelagd butylgummi), förslutningshätta (aluminium) och snäpplock i ett stycke.

Förpackningsstorlekar: 1, 4 eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beräkna dosen och det antal Replagal injektionsflaskor som behövs.

Späd ut den totala volymen koncentrerad Replagal som krävs i 100 ml natriumkloridlösning

9 mg/ml för infusion (0,9 %). Se till att använda sterilt förfaringssätt eftersom Replagal inte

innehåller något konserveringsmedel eller bakteriostatiskt medel. Efter utspädning skall

lösningen försiktigt blandas men inte skakas.

Då infusionsvätskan inte innehåller några konserveringsmedel, rekommenderas administrering

så snart som möjligt efter utspädning.

Lösningen skall före administrering inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller

missfärgning.

Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande

anvisningar.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/396624/2015

EMEA/H/C/000369

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Replagal

agalsidas alfa

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Replagal.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Replagal?

Replagal är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen agalsidas alfa. Det finns som ett

koncentrat som bereds till en infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven).

Vad används Replagal för?

Replagal används för att behandla patienter som har Fabrys sjukdom, en sällsynt ärftlig sjukdom.

Patienter med Fabrys sjukdom har brist på ett enzym som kallas alfagalaktosidas A. Detta enzym

bryter normalt ner en fettsubstans som kallas globotriaocylceramid (Gb3 eller GL-3). Om enzymet

saknas kan Gb3 inte brytas ner och det lagras då i kroppens celler, t.ex. i njurceller.

Personer med Fabrys sjukdom kan ha en rad olika tecken och symtom, bland annat allvarliga tillstånd

som njursvikt, hjärtproblem och stroke.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Replagal?

Endast läkare som har erfarenhet av behandling av patienter med Fabrys sjukdom eller andra ärftliga

metaboliska sjukdomar får ge Replagal.

Replagal ges en gång varannan vecka som en infusion på 0,2 mg per kilo kroppsvikt under 40 minuter.

Det är avsett för långtidsbehandling.

Replagal

EMA/396624/2015

Sida 2/3

Hur verkar Replagal?

Replagal är en enzymersättningsbehandling. Enzymersättningsbehandling ger patienter det enzym de

saknar. Replagal är utformat för att ersätta det humana enzymet alfagalaktosidas A, som saknas hos

personer med Fabrys sjukdom. Den aktiva substansen i Replagal, agalsidas alfa, är en kopia av det

humana enzymet och framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att

det framställs av en cell som fått en gen (DNA) som gör att cellen kan producera enzymet.

Ersättningsenzymet bidrar till nedbrytningen av Gb3 och hindrar det från att ansamlas i cellerna.

Hur har Replagals effekt undersökts?

Replagal har jämförts med placebo (overksam behandling) i två huvudstudier på sammanlagt 40

manliga patienter. I den första studien mättes Replagals effekt på smärta och i den andra studien

mättes effekten på vänstra kammarens (hjärtmuskel) massa, ett mått på mängden Gb3 i hjärtcellerna.

Effekten av att ge en dos varje vecka i stället för varannan vecka mättes också. Ytterligare en studie

genomfördes på 15 kvinnliga patienter. Replagal har också utvärderats i tilläggsstudier på 38 barn från

7 års ålder.

Vilken nytta har Replagal visat vid studierna?

Efter sex månaders behandling minskade Replagal patienternas smärta betydligt jämfört med placebo.

Replagal minskade den vänstra kammarens vikt med i genomsnitt 11,5 g, medan de placebobehandlade

patienterna uppvisade en ökning av vikten av vänster kammare på 21,8 g. Effekterna hos de kvinnliga

patienterna var jämförbara med effekterna hos de manliga patienterna och veckodoser visade sig inte

vara mer fördelaktiga än standarddoser. Barn som fick Replagal uppvisade ingen oväntad ökning av

hjärtats massa och Gb3-nivåerna i blodet minskade.

Vilka är riskerna med Replagal?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Replagal (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

infusionsrelaterade reaktioner. Biverkningarna är sällan allvarliga och utgörs bland annat av frossa,

huvudvärk, illamående, pyrexi (feber), smärta och obehag, ansiktsrodnad och utmattning. En

fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Replagal finns i bipacksedeln.

Varför har Replagal godkänts?

CHMP fann att behandling med Replagal kan ge en långvarig klinisk nytta för patienter med Fabrys

sjukdom. CHMP fann att nyttan med Replagal är större än riskerna och rekommenderade att Replagal

skulle godkännas för försäljning.

Replagal godkändes ursprungligen i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall” eftersom

sjukdomen är sällsynt och det därför endast fanns begränsad information vid tidpunkten för

godkännandet. Eftersom företaget hade tillhandahållit den kompletterande information som begärts

upphörde villkoret ”i undantagsfall” att gälla den 20 juli 2015.

Mer information om Replagal

Den 3 augusti 2001 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Replagal

som gäller i hela EU.

Replagal

EMA/396624/2015

Sida 3/3

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Replagal finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen