Rasagiline Bluefish 1 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-08-2021

Aktiva substanser:
rasagilintartrat
Tillgänglig från:
Bluefish Pharmaceuticals AB
ATC-kod:
N04BD02
INN (International namn):
rasagilintartrat
Dos:
1 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
rasagilintartrat 1,438 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter (Al); Blister, 10 tabletter (Al); Blister, 28 tabletter (Al); Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 60 tabletter (Al); Blister, 84 tabletter (Al); Blister, 98 tabletter (Al); Blister, 100 tabletter (Al); Blister, 112 tabletter (Al); Blister, 7 tabletter (plast/Al); Blister, 10 tabletter (plast/Al); Blister, 28 tabletter (plast/Al); Blister, 30 tabletter (plast/Al); Blister, 60 tabletter (plast/Al); Blister, 84 tabletter (plast/Al); Blister, 98 tabletter (plast/Al); Blister, 100 tabletter (plast/Al); Blister, 112 tabletter (plast/Al); Burk, 30 tabletter; Burk, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53233
Tillstånd datum:
2015-11-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rasagiline Bluefish 1 mg tabletter

rasagilin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Rasagiline Bluefish är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Bluefish

Hur du tar Rasagiline Bluefish

Eventuella biverkningar

Hur Rasagiline Bluefish ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rasagiline Bluefish är och vad det används för

Rasagiline Bluefish innehåller den aktiva substansen rasagilin och används för behandling av

Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för

behandling av Parkinsons sjukdom).

Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en

substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Bluefish hjälper till att öka och bibehålla

nivåer av dopamin i hjärnan.

Rasagilin som finns i Rasagiline Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Bluefish

Ta inte Rasagiline Bluefish:

om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har svåra leverproblem.

Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagiline Bluefish:

monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för

Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria

läkemedel, t.ex. Johannesört.

petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Bluefish-behandling innan du börjar

behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasagiline Bluefish

om du har leverproblem

om du har någon form av misstänkt hudförändring. Behandling med Rasagiline Bluefish kan

eventuellt öka risken för hudcancer.

Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende

där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv

eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagiline Bluefish

och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar,

spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en

ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta

behandlingen (se avsnitt 4).

Rasagiline Bluefish kan ge upphov till dåsighet och leda till att du plötsligt somnar i samband med

vardagliga aktiviteter under dagtid. Det gäller särskilt om du även tar andra dopaminerga läkemedel

(som används för att behandla Parkinsons sjukdom). För ytterligare information se avsnittet

Körförmåga och användning av maskiner.

Barn och ungdomar

Det är inte relevant att använda Rasagiline Bluefish till barn och ungdomar. Rasagiline Bluefish

rekommenderas därför inte för användning under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Rasagiline Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotonin-

noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

antibiotikaläkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

det hostdämpande medlet dextrometorfan

sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och

svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin

Användning av Rasagiline Bluefish tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller

fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med Rasagiline Bluefish bör du

vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med

fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagiline Bluefish-

behandling.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du röker eller planerar att sluta röka. Rökning kan minska

mängden Rasagiline Bluefish i blodet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom det inte är känt hur Rasagiline Bluefish påverkar graviditeten och det ofödda barnet, bör du

undvika att ta Rasagiline Bluefish om du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga läkare innan du framför fordon eller använder maskiner, eftersom såväl Parkinsons sjukdom

i sig som behandling med Rasagiline Bluefish kan påverka din förmåga att göra detta. Rasagiline

Bluefish kan leda till att du känner dig yr och dåsig. Det kan även ge upphov till plötsliga

sömnattacker. Detta kan förvärras om du tar andra läkemedel för att behandla symtom på Parkinsons

sjukdom, om du tar läkemedel som kan orsaka dåsighet eller om du dricker alkohol när du tar

Rasagiline Bluefish. Om du tidigare eller i samband med att du tagit Rasagiline Bluefish har upplevt

sömnighet (somnolens) och/eller plötsliga sömnattacker, ska du inte framföra fordon eller använda

maskiner (se avsnitt 2).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 1 mg tablett, det vill säga är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Rasagiline Bluefish

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Rasagiline Bluefish är 1 tablett på 1 mg dagligen, som intas via munnen.

Rasagiline Bluefish kan tas med eller utan föda.

Om du har tagit för stor mängd av Rasagiline Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning. Ta med kartongen/blisterförpackningen eller burken med Rasagiline Bluefish för att

visa läkare eller apotekspersonal.

Rapporterade symtom till följd av överdosering av Rasagiline Bluefish inkluderar lätt euforisk

sinnesstämning (en lindrig form av mani), extremt högt blodtryck och serotonergt syndrom (se

avsnitt 4).

Om du har glömt att ta Rasagiline Bluefish

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta

den.

Om du slutar att ta Rasagiline Bluefish

Sluta inte att ta Rasagiline Bluefish utan att först ha pratat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta omedelbart läkare

om du observerar något av följande symtom. Du kan behöva akut

medicinsk rådgivning eller behandling:

om du utvecklar ett onormalt beteende som tvångsmässigt beteende, tvångstankar,

spelberoende, överdriven shopping eller spenderande, impulsivt beteende och onormalt hög

sexualdrift eller ökning av sexuella tankar (impulskontrollstörningar) (se avsnitt 2)

om du ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

om du upplever hallucinationer, feber, rastlöshet, skakningar och svettningar i någon

kombination (serotonergt syndrom)

Kontakta läkare

om du noterar någon form av misstänkt hudförändring eftersom en ökad risk för

hudcancer (melanom) kan föreligga vid användning av detta läkemedel (se avsnitt 2).

Övriga biverkningar

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

ofrivilliga rörelser (dyskinesi)

huvudvärk

Vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

buksmärtor

fall

allergi

feber

influensa

sjukdomskänsla

nackont

bröstsmärta (kärlkramp)

blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

minskad aptit

förstoppning

muntorrhet

illamående och kräkningar

flatulens

onormala resultat på blodtester (leukopeni)

ledsmärta (artralgi)

smärta i muskler/skelett

ledinflammation (artrit)

domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

minskad vikt

drömstörningar

svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

depression

yrsel (svindel)

onormal muskelspänning (dystoni)

rinnsnuva (rinit)

irriterad hud (dermatit)

hudutslag

ögoninflammation (konjunktivit)

urinträngning

Mindre vanliga (

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

hjärtattack (hjärtinfarkt)

hudutslag med blåsor (vesikulära bullösa utslag)

Har rapporterats (

förekommer hos ett okänt antal användare

förhöjt blodtryck

överdriven dåsighet

plötslig sömnattack

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Rasagiline Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad

majsstärkelse, talk, natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagiline Bluefish är vita till benvita, runda, platta, fasade tabletter (6,5 mm).

Förpackningsstorlekar 7, 10, 28, 30, 60, 84, 98, 100 eller 112 tabletter i blister.

Förpackningsstorlekar 30, 100 tabletter i burkar med barnskyddande skruvlock innehållande

torkmedel (kiselgel). Torkmedlet används för att hålla tabletterna torra. Torkmedlet får ej sväljas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Tillverkare

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area,

2643 Ergates

Nicosia

Cypern

Iberfar – Indústria Farmacêutica, S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123

Queluz de Baixo, 2734-501 Barcarena

Portugal

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Medlemsland

Läkemedlets namn

DE

Rasagilin Bluefish 1 mg Tabletten

AT

Rasagilin Bluefish 1 mg Tabletten

ES

Rasagilina Bluefish 1 mg comprimidos EFG

PT

Rasagilina Bluefish 1 mg comprimidos

SE

Rasagiline Bluefish

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-25

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rasagiline Bluefish 1 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita till benvita, runda, platta, fasade tabletter (6,5 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Rasagiline Bluefish är avsett för vuxna för behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom som

monoterapi (utan levodopa) eller som tilläggsbehandling (med levodopa) till patienter med otillräcklig

effekt av levodopa i slutet av dosintervall (end-of-dose-fluktuationer).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos rasagilin är 1 mg (en tablett Rasagiline Bluefish) dagligen, att tas med eller utan

levodopa.

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Rasagilin är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3). Användning

av rasagilin hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion bör undvikas. Försiktighet bör iakttas när

behandling med rasagilin sätts in till patienter med milt nedsatt leverfunktion. Om patienter med milt

nedsatt leverfunktion utvecklar måttligt nedsatt leverfunktion skall behandling med rasagilin avbrytas

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga för patienter med nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Rasagiline Bluefish för barn och ungdomar har inte fastställts. Det finns ingen

relevant användning av Rasagiline Bluefish för en pediatrisk population för indikationen Parkinsons

sjukdom.

Administreringssätt

För oral användning.

Rasagiline Bluefish kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med andra monoaminoxidas (MAO)-hämmare, (inklusive receptfria läkemedel

och naturläkemedel som t.ex. Johannesört) eller petidin (se avsnitt 4.5). Det skall vara ett uppehåll på

minst 14 dagar mellan utsättandet av rasagilin och insättandet av behandling med MAO-hämmare eller

petidin.

Kraftigt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig användning av rasagilin och andra läkemedel

Samtidig användning av rasagilin och fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas (se avsnitt 4.5). Minst

fem veckor bör passera mellan avslutandet av behandlingen med fluoxetin och insättande av

behandling med rasagilin. Minst 14 dagar bör passera mellan avslutandet av behandlingen med

rasagilin och insättande av behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Samtidig användning av rasagilin och dextrometorfan eller sympatomimetika av den typ som finns i

avsvällande medel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel innehållande efedrin eller

pseudoefedrin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av rasagilin och levodopa

Eftersom rasagilin förstärker effekten av levodopa, kan biverkningarna från levodopa öka, och redan

förekommande dyskinesi förvärras. Genom att minska dosen av levodopa kan denna biverkning

förmildras.

Det har förekommit rapporter om hypotensiva effekter när rasagilin tas samtidigt som levodopa.

Patienter med Parkinsons sjukdom är särskilt utsatta för biverkningar relaterade till hypotoni på grund

av redan förekommande gångrubbningar.

Dopaminerga effekter

Överdriven sömnighet under dagtid och episoder av plötsliga sömnattacker

Rasagilin kan ge upphov till dåsighet och somnolens under dagtid samt i vissa fall, i synnerhet om det

används tillsammans med andra dopaminerga läkemedel, plötsliga sömnattacker under vardagliga

aktiviteter. Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta försiktighet i samband med

framförande av fordon eller användning av maskiner under behandling med rasagilin. Patienter som

har upplevt somnolens och/eller en episod av plötsliga sömnattacker måste avstå från att framföra

fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.7)

Impulskontrollstörningar

Impulskontrollstörningar kan uppträda hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller

dopaminerga behandlingar. Liknande rapporter av impulskontrollstörningar har också inkommit efter

marknadsintroduktion av rasagilin. Patienter bör regelbundet monitoreras för utvecklingen av

impulskontrollstörningar. Patienter och vårdgivare ska göras uppmärksamma på de beteendesymtom

på impulskontrollstörningar som observerades hos patienter som behandlats med rasagilin, inklusive

fall med tvångsmässigt beteende, tvångstankar, patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet,

tvångsmässigt spenderande eller köpande.

Melanom

En retrospektiv kohortstudie tydde på en eventuell ökad risk för melanom i samband med användning

av rasagilin, särskilt hos patienter med längre exponeringstid och/eller med den högre kumulativa

dosen av rasagilin. Alla misstänkta hudförändringar bör undersökas av en specialist. Patienter ska

därför rådas att uppsöka läkare om en ny eller förändrad hudlesion identifieras.

Nedsatt leverfunktion

Försiktighet bör iakttas när behandling med rasagilin påbörjas hos patienter med milt nedsatt

leverfunktion. Användning av rasagilin till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion bör undvikas.

Om patienter med mild leverfunktionsnedsättning utvecklar måttlig leverfunktionsnedsättning bör

behandling med rasagilin avbrytas (se avsnitt 5.2).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 1 mg tablett, det vill säga är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

MAO-hämmare

Rasagilin är kontraindicerat tillsammans med andra MAO-hämmare (inklusive receptfria läkemedel

och naturläkemedel som t.ex. Johannesört) då det finns risk för icke-selektiv MAO-hämning, vilket

kan leda till hypertonisk kris (se avsnitt 4.3).

Petidin

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av petidin och MAO-hämmare,

inklusive selektiva MAO-B-hämmare. Samtidig administrering av rasagilin och petidin är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Sympatomimetika

Med MAO-hämmare har det förekommit rapporter om läkemedelsinteraktioner vid samtidig

användning med sympatomimetika. På grund av den MAO-hämmande effekten av rasagilin

rekommenderas inte samtidig administrering av rasagilin och sympatomimetika av den typ som finns i

avsvällande medel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel innehållande efedrin eller

pseudoefedrin (se avsnitt 4.4).

Dextrometorfan

Läkemedelsinteraktioner har rapporterats vid samtidig användning av dextrometorfan och icke-

selektiva MAO-hämmare. Med hänsyn till den MAO-hämmande effekten av rasagilin rekommenderas

inte samtidig administrering av rasagilin och dextrometorfan (se avsnitt 4.4).

SNRI/SSRI/tri- och tetracykliska antidepressiva medel

Samtidig användning av rasagilin och fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas (se avsnitt 4.4).

För samtidig användning av rasagilin med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)/selektiva

serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) i kliniska prövningar, se avsnitt 4.8.

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av SSRI, SNRI, tricykliska- och

tetracykliska antidepressiva medel, samt MAO-hämmare. Med anledning av den MAO-hämmande

aktiviteten av rasagilin, bör därför antidepressiva läkemedel administreras med försiktighet.

Medel som påverkar aktiviteten hos CYP1A2

Metabolismstudier

in vitro

har indikerat att cytokrom P450 1A2 (CYP1A2) är det enzym som

huvudsakligen är ansvarigt för metabolismen av rasagilin.

CYP1A2-hämmare

Samtidig administrering av rasagilin och ciprofloxacin (en CYP1A2-hämmare) ökade rasagilins AUC

med 83 %. Samtidig administrering av rasagilin och teofyllin (ett CYP1A2-substrat) påverkade inte

farmakokinetiken för någon av substanserna. Potenta CYP1A2-hämmare kan alltså påverka

plasmanivåerna av rasagilin och bör administreras med försiktighet.

CYP1A2-inducerare

Det finns en risk att plasmanivåerna av rasagilin hos rökande patienter kan minska, på grund av

induktion av det metaboliserande enzymet CYP1A2.

Andra cytokrom P450-isoenzymer

In vitro

-studier visade att rasagilin vid en koncentration av 1 μg/ml (motsvarande en nivå som är 160

gånger den genomsnittliga Cmax ~5,9-8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sjukdom efter

upprepade doser av 1 mg rasagilin), inte hämmade cytokrom P450-isoenzymer, CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 och CYP4A.Resultaten visar att det är osannolikt

att terapeutiska koncentrationer av rasagilin orsakar någon kliniskt relevant påverkan på substrat för

dessa enzym (se avsnitt 5.3).

Levodopa och andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom

Hos patienter med Parkinsons sjukdom som får rasagilin som tilläggsbehandling till kronisk

levodopabehandling sågs inga kliniskt signifikanta effekter på rasagilins clearance av

levodopabehandlingen.

Samtidig administrering av rasagilin och entakapon ökade rasagilins orala clearance med 28 %.

Tyramin/rasagilin-interaktion

Resultaten av fem belastningsstudier med tyramin (på frivilliga och patienter med Parkinsons

sjukdom) visar tillsammans med resultaten av blodtrycksmätningar efter måltid i hemmet (av 464

patienter som behandlats med 0,5 eller 1 mg/dag rasagilin eller placebo, som tilläggsbehandling till

levodopa under sex månader utan tyraminrestriktion) och det faktum att det inte finns några rapporter

om tyramin/rasagilin-interaktioner från kliniska studier som har utförts utan tyraminrestriktion,

antyder att rasagilin kan användas med säkerhet utan några dietrestriktioner avseende tyramin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av rasagilin av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd

bör man undvika användning av rasagilin under graviditet.

Amning

Icke-kliniska data påvisar att rasagilin hämmar prolaktinsekretionen och kan därmed påverka

amningen. Det är inte känt om rasagilin utsöndras i modersmjölk hos människa. Försiktighet bör

iakttas när rasagilin administreras till en ammande moder.

Fertilitet

Inga humandata angående effekten av rasagilin på fertilitet finns tillgängliga. Icke-kliniska data

indikerar att rasagilin inte har någon effekt på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hos patienter som upplever somnolens/episoder av plötsliga sömnattacker kan rasagilin ha en påtaglig

effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter bör uppmanas att vara

försiktiga med hantering av maskiner där viss risk ingår, inklusive motorfordon, till dess att de är

någorlunda säkra på att rasagilin inte har en negativ inverkan på dem.

Patienter som behandlas med rasagilin och upplever somnolens och/eller episoder av plötsliga

sömnattacker måste informeras om att de ska avstå från att framföra fordon och delta i aktiviteter där

nedsatt vakenhet kan leda till att de själva eller andra utsätts för risk för allvarlig skada eller dödsfall

(t.ex. användning av maskiner), till dess att de har fått tillräcklig erfarenhet av rasagilin och andra

dopaminerga läkemedel för att kunna bedöma huruvida det påverkar deras psykiska eller motoriska

prestationsförmåga negativt.

Om ökad somnolens eller nya episoder av sömnattacker i samband med vardagliga aktiviteter (t.ex. tv-

tittande, passagerare i bil osv.) uppkommer någon gång under behandlingen, bör patienterna inte

framföra fordon eller delta i potentiellt farliga aktiviteter. Patienter bör inte framföra fordon, använda

maskiner eller arbeta på hög höjd under behandlingen, om de tidigare har upplevt somnolens och/eller

somnat utan förvarning innan de börjat använda rasagilin.

Patienter bör varnas för eventuella additiva effekter av sederande läkemedel, alkohol eller andra medel

som hämmar det centrala nervsystemet (t.ex. bensodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva) i

kombination med rasagilin, eller om de samtidigt tar läkemedel som ger upphov till förhöjda

plasmanivåer av rasagilin (t.ex. ciprofloxacin) (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på patienter med Parkinsons sjukdom var de vanligast rapporterade biverkningarna

följande: vid monoterapi: huvudvärk, depression, yrsel, influensa och rinit; vid tilläggsbehandling till

levodopabehandling: dyskinesi, ortostatisk hypotension, fall, buksmärtor, illamående och kräkningar

och muntorrhet; vid båda behandlingsregimerna: muskuloskeletal smärta som rygg- och nacksmärtor,

och ledsmärta. Det fanns inget samband mellan dessa biverkningar och en ökad andel avbrutna

behandlingar.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna listas nedan i tabell 1 och 2 efter systemorganklass och frekvens enligt följande

konventioner: mycket vanliga (

1/10), vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga (

1/1 000, <1/100),

sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Monoterapi

Systemorganklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Influensa

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Hudcarcinom

Systemorganklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

Immunsystemet

Allergi

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Depression,

hallucinationer*

Impulskontroll-

störningar*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Cerebrovaskulär

olycka

Serotonergt

syndrom*,

överdriven

sömnighet under

dagtid och episoder

av plötsliga

sömnattacker*

Ögon

Konjunktivit

Öron och

balansorgan

Yrsel

Hjärtat

Angina pectoris

Hjärtinfarkt

Blodkärl

Hypertoni*

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Magtarmkanalen

Flatulens

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit

Vesikulära

bullösa utslag

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskuloskeletal

smärta,

nacksmärtor, artrit

Njurar och

urinvägar

Urinträngningar

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Feber,

sjukdomskänsla

*Se avsnittet Beskrivning av utvalda biverkningar

Tilläggsbehandling

Nedanstående lista i tabellform inkluderar biverkningar som rapporterades med en högre incidens i

placebokontrollerade studier hos patienter som fick rasagilin 1 mg/dag.

Systemorganklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Neoplasier;

benigna, maligna

och ospecificerade

Hudmelanom*

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Hallucinationer*,

onormala

drömmar

Konfusion

Impuls-

kontroll-

störningar

*

Centrala och perifera

nervsystemet

Dyskinesi

Dystoni,

karpaltunnel-

syndrom,

balansstörningar

Cerebrovaskulär

olycka

Serotonergt

syndrom*,

överdriven

sömnighet under

dagtid och

episoder av

plötsliga

sömnattacker*

Hjärtat

Angina

pectoris

Blodkärl

Ortostatisk

hypotension*

Hypertension*

Magtarmkanalen

Buksmärtor,

förstoppning,

illamående och

kräkningar,

muntorrhet

Hud och

subkutan vävnad

Utslag

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv*

Artralgi,

nacksmärtor

Undersökningar

Viktminskning

Skador, förgiftningar

och behandlings-

komplikationer

Fall

*Se avsnittet Beskrivning av utvalda biverkningar

Beskrivning av utvalda biverkningar

Ortostatisk hypotension

I blindade, placebokontrollerade studier rapporterades allvarlig ortostatisk hypotension hos en patient

(0,3 %) i rasagilingruppen (tilläggsstudier) och inte hos någon i placebogruppen. Kliniska

prövningsdata tyder även på att ortostatisk hypotension uppträder mest frekvent under de första två

månaderna av behandling med rasagilin och tenderar att minska med tiden.

Hypertension

Rasagilin hämmar selektivt MAO-B och är inte associerat med ökad tyraminkänslighet vid angiven

dos (1 mg/dag). I blindade, placebokontrollerade studier (monoterapi och tillägg) rapporterades inte

svår hypertension hos några patienter i rasagilingruppen. Efter marknadsintroduktion har fall av

förhöjt blodtryck, inklusive sällsynta allvarliga fall av hypertensiv kris associerad med intag av okänd

mängd tyraminrik mat, rapporterats hos patienter som tar rasagilin. Efter marknadsintroduktion

förekom ett fall med förhöjt blodtryck hos en patient som använde den oftalmiska vasokonstriktorn

tetrahydrozolinhydroklorid samtidigt med rasagilin.

Impulskontrollstörningar

Ett fall av hypersexualitet rapporterades i en placebokontrollerad monoterapistudie. Följande

rapporterades med okänd frekvens efter marknadsintroduktion: tvångsmässigt beteende, tvångsmässigt

shoppande, dermatillomani, dopamindysreguleringssyndrom, impulskontrollstörning, impulsivt

beteende, kleptomani, stöld, tvångstankar, tvångssyndrom, stereotypi, spelberoende, patologiskt

spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, psykosexuell störning, sexuellt opassande beteende.

Hälften av de rapporterade fallen av impulskontrollstörningar bedömdes vara allvarliga. Det var endast

i ett fåtal av de rapporterade fallen som personerna i fråga inte hade återhämtat sig när fallen

rapporterades.

Överdriven sömnighet under dagtid och episoder av plötsliga sömnattacker

Överdriven sömnighet under dagtid (hypersomni, letargi, sedering, sömnattacker, somnolens, plötsliga

sömnattacker) kan förekomma hos patienter behandlade med dopaminagonister och/eller andra

dopaminerga behandlingar. Ett liknande mönster med överdriven sömnighet under dagtid har

rapporterats efter marknadsintroduktion av rasagilin. Fall där patienter behandlade med rasagilin och

andra dopaminerga läkemedel har somnat i samband med vardagliga aktiviteter har rapporterats. Även

om många av dessa patienter rapporterade att de upplevt somnolens vid behandling med rasagilin ihop

med andra dopaminerga läkemedel, var det vissa som uppgav att de inte hade uppfattat några

varningssignaler, t.ex. överdriven dåsighet, utan trott att de varit alerta omedelbart före händelsen.

Vissa av dessa händelser har rapporterats mer än ett år efter insättning av behandling.

Hallucinationer

Parkinsons sjukdom är associerad med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter

efter introduktion på marknaden har dessa symtom också observerats hos patienter med Parkinsons

sjukdom som behandlats med rasagilin.

Serotonergt syndrom

Kliniska prövningar med rasagilin tillät inte samtidig användning av fluoxetin eller fluvoxamin med

rasagilin, men följande antidepressiva läkemedel och doser var tillåtna i kliniska prövningar med

rasagilin: amitriptylin ≤ 50 mg/dag, trazodon ≤ 100 mg/dag, citalopram ≤ 20 mg/dag, sertralin ≤

100 mg/dag och paroxetin ≤ 30 mg/dag (se avsnitt 4.5).

Efter marknadsintroduktion har fall av potentiellt livshotande serotonergt syndrom associerade med

agitation, konfusion, rigiditet, pyrexi och myokloni rapporterats av patienter behandlade med

antidepressiva, meperidin, tramadol, metadon eller propoxyfen samtidigt med rasagilin.

Malignt melanom

Incidensen av hudmelanom i placebokontrollerade studier var 2/380 (0,5 %) i gruppen som fick 1 mg

rasagilin som tilläggsbehandling till levodopa jämfört med 1/388 (0,3 %) i placebogruppen. Ytterligare

fall av malignt melanom rapporterades efter marknadsintroduktion. Dessa fall bedömdes som

allvarliga i alla rapporter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Rapporterade symtom till följd av överdosering av rasagilin i doser inom intervallet 3 mg till 100 mg

inkluderade hypomani, hypertensiv kris och serotonergt syndrom.

Överdosering kan associeras med en signifikant hämning av både MAO-A och MAO-B. I en studie på

friska frivilliga gavs en singeldos á 20 mg och i en tiodagars studie på friska frivilliga gavs 10 mg/dag.

Biverkningarna var milda eller måttliga och var inte relaterade till rasagilinbehandlingen. I en

dosupptrappningsstudie där patienter med kronisk levodopabehandling behandlades med 10 mg

rasagilin/dag fanns rapporter om kardiovaskulära biverkningar (inklusive högt blodtryck och postural

hypotension) som försvann efter att behandlingen avslutats. Dessa symtom kan likna dem som ses

med icke-selektiva MAO-hämmare.

Behandling

Det finns ingen specifik antidot. Vid fall av överdosering skall patienten övervakas och lämplig

symptomatisk och understödjande behandling sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot Parkinsons sjukdom, monoaminoxidas-B hämmare

ATC-kod N04BD02

Verkningsmekanism

Rasagilin har visats vara en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hämmare, som kan ge en ökning av

extracellulära nivåer av dopamin i striatum. Den förhöjda dopaminnivån och den därav följande ökade

dopaminerga aktiviteten medierar troligen de positiva effekterna av rasagilin som observerats i

modeller av dopaminerg motorisk dysfunktion.

1-aminondian, är en aktiv huvudmetabolit, och den är inte en MAO-B-hämmare.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten av rasagilin fastställdes i tre studier: som monoterapi i studie I och som tilläggsbehandling till

levodopa i studie II och III.

Monoterapi:

I studie I randomiserades 404 patienter till placebobehandling (138 patienter), rasagilin 1 mg/dag (134

patienter) eller rasagilin 2 mg/dag (132 patienter) och behandlades i 26 veckor. Det fanns inget aktivt

jämförelsepreparat.

I denna studie var den primära effektparametern förändring från utgångsvärdet i totalpoäng på Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Skillnaden mellan den genomsnittliga

förändringen från utgångsvärdet till studieslut vecka 26 (LOCF, Last Observation Carried Forward)

var statistiskt signifikant (UPDRS, del I-III för rasagilin 1 mg jämfört med placebo –4,2, 95 % KI [-

5,7, -2,7]; p<0,0001, för rasagilin 2 mg jämfört med placebo –3,6, 95 % KI [-5,0, -2,1]; p<0,0001),

UPDRS Motor, del II; för rasagilin 1 mg jämfört med placebo -2.7, 95 % CI [-3.87, -1.55], p<0.0001;

för rasagilin 2 mg jämfört med placebo -1.68, 95 % CI [-2.85, -0.51], p=0.0050). Effekten var tydlig

trots att storleken på förändringen var liten i denna patientpopulation med lindrig sjukdom. Det sågs en

signifikant och fördelaktig effekt på livskvalitet (mätt med PD-QUALIF skala).

Tilläggsbehandling:

I studie II randomiserades patienter till placebobehandling (229 patienter) eller rasagilin 1 mg/dag

(231 patienter) eller katekol-O-metyltransferas (COMT) hämmare, entakapon, 200 mg intaget

tillsammans med schemalagda doser av levodopa (L-dopa)/dekarboxylashämmare (227 patienter) och

behandlades i 18 veckor. I studie III randomiserades patienter till placebobehandling (159 patienter),

rasagilin 0,5 mg/dag (164 patienter), eller rasagilin 1 mg/dag (149 patienter) och behandlades i 26

veckor. I båda studierna var den primära effektparametern förändring från utgångsvärde till

behandlingsperiod av det genomsnittliga antalet timmar per dag som spenderats i ”OFF”-läge (bestämt

via ”24-timmars” hemdagböcker som fyllts i 3 dagar före varje besök).

I studie II var den genomsnittliga skillnaden i antalet timmar spenderade i ”OFF”-läge jämfört med

placebo -0,78 tim, 95 % KI [-1,18, -0,39 ], p=0,0001. Den genomsnittliga dagliga minskningen av

”OFF”-tid i entakapongruppen (-0,8 tim, 95 % KI [-1,20, -0,41], p<0,0001) var jämförelsebar med den

som observerades i rasagilin 1 mg-gruppen. I studie III var den genomsnittliga skillnaden mot placebo

–0,94 tim, 95 % KI [-1,36, -0,51], p<0,0001. Det fanns också en statistiskt signifikant förbättring

jämfört med placebo i rasagilin 0,5 mg-gruppen, men storleken av förbättringen var mindre.

Tillförlitligheten av dessa data för det primära effektmåttet bekräftades med ytterligare en uppsättning

statistiska modeller och demonstrerades i tre kohorter (ITT, per protokoll och patienter som fullföljt

studien).

De sekundära effektparametrarna inkluderade den undersökande läkarens globala bedömning av

förbättring, ADL-subskalan (Activities of Daily Living) vid ”OFF”-perioder, och motorik enligt

UPDRS vid ”ON”-perioder. Rasagilin gav statistiskt signifikanta fördelar jämfört med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Rasagilin absorberas snabbt och når maximal plasmakoncentration (Cmax) efter cirka 0,5 timmar. Den

absoluta biotillgängligheten efter en singeldos rasagilin är cirka 36 %. Föda påverkar inte rasagilins

, men C

och exponeringen (AUC) minskar med cirka 60 % respektive 20 % när läkemedlet tas

tillsammans med en fet måltid. Eftersom AUC inte påverkas väsentligt kan rasagilin tas med eller utan

mat.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen efter en intravenös singeldos av rasagilin är cirka 243 l.

Plasmaproteinbindningsgraden efter en peroral singeldos av 14C-märkt rasagilin är cirka 60-70 %.

Metabolism

Rasagilin genomgår nästan fullständig biotransformation i levern innan den utsöndras. Rasagilins

metabolism sker huvudsakligen via två vägar: N-dealkylering och/eller hydroxylering till:

1-aminoindan, 3-hydroxy-N-propargyl-1-aminoindan och 3-hydroxy-1-aminoindan.

In vitro

-försök

visar att rasagilins båda metabolismvägar är beroende av cytokrom P450-systemet, med CYP1A2 som

det primära isoenzymet involverat i metabolismen av rasagilin. Konjugering av rasagilin och dess

metaboliter till glukuronider visade sig också vara en betydande metabolismväg.

Ex vivo-

in vitro-

försök visar att rasagilin varken hämmar eller inducerar de primära CYP450-enzymerna (se avsnitt

4.5).

Eliminering

Efter oral administrering av

C-märkt rasagilin skedde elimineringen primärt via urinen (62,6 %) och

sekundärt via faeces (21,8 %), med en total utsöndring av 84,4 % av dosen efter en 38-dagarsperiod.

Mindre än 1 % av rasagilin utsöndras oförändrat i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Rasagilins farmakokinetik är dos-linjär inom ett intervall av 0,5-2 mg hos patienter med Parkinsons

sjukdom. Dess halveringstid är 0,6-2 timmar.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med milt nedsatt leverfunktion var AUC och C

förhöjda med 80 % respektive 38 %.

Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion, ökade AUC och C

med 568 % respektive 83 %

(se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Rasagilins farmakokinetiska egenskaper hos patienter med milt (CL

50-80 ml/min) och måttligt

(CLcr 30-49 ml/min) nedsatt njurfunktion liknade dem hos friska patienter.

Äldre

Ålder har liten påverkan på rasagilins farmakokinetik hos äldre (>65 år) (se avsnitt 4.2)

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Rasagilin uppvisade inte någon genotoxisk potential

in vivo

och i flera

in vitro-

system med

användande av bakterier eller hepatocyter. I närvaro av metabolisk aktivering inducerade rasagilin en

ökning av kromosomavvikelser vid koncentrationer med kraftig cytotoxicitet som inte kan uppnås vid

klinisk användning.

Rasagilin var inte karcinogent i råttor vid systemexponering 84-339 gånger den förväntade

plasmaexponeringen hos människa vid dosen 1 mg/dag. I möss sågs ökad incidens av

bronkiella/alveolära adenom och/eller karcinom vid systemexponering 144-213 gånger den förväntade

plasmaexponeringen hos människa vid dosen 1 mg/dag.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Majsstärkelse

Pregelatiniserad majsstärkelse

Talk

Natriumstearylfumarat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminium-aluminiumblister och klar PVC/PE/PVdC-aluminiumblister. Förpackningsstorlekar 7, 10,

28, 30, 60, 84, 98, 100 eller 112 tabletter.

HDPE-burkar med PP barnskyddande skruvlock innehållande torkmedel (kiselgel).

Förpackningsstorlekar 30, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53233

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-11-12/2020-10-23

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen