Purevax FeLV

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-08-2020

Aktiva substanser:
felint leukemi virus rekombinant canarypox virus (vCP97)
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ATC-kod:
QI06AD
INN (International namn):
vaccine against feline leukaemia
Terapeutisk grupp:
katter
Terapiområde:
Immunologicals för kattdjur,
Terapeutiska indikationer:
Aktiv immunisering av katter som är äldre än 8 veckor eller äldre mot felin leukemi för förebyggande av uthållig viraemi och kliniska tecken på relaterad sjukdom. Immunitetens början har visats 2 veckor efter primärvaccination. Varaktigheten av immunitet är ett år efter den sista vaccinationen.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/000056
Tillstånd datum:
2000-04-13
EMEA-kod:
EMEA/V/C/000056

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-03-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL

Purevax FeLV injektionsvätska, suspension

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

69800 SAINT-PRIEST

FRANKRIKE

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax FeLV injektionsvätska, suspension.

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos om 1 ml eller 0,5 ml innehåller:

Aktiv substans:

FeLV rekombinant Canarypoxvirus (vCP97) ................... .≥ (större än eller lika med) 10

CCID50

Den dos som infekterar 50% av cellkulturer

Klar färglös vätska med förekomst av cellfragment i suspension.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot kattleukos för att förhindra beständig viremi

och därav betingade kliniska symptom.

Immunitets insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 1 år efter senaste vaccinering.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6.

BIVERKNINGAR

Under säkerhets- och fältstudier har en övergående liten svullnad (< 2 cm) på injektionsstället

observerats. Svullnaden försvann inom 1 till 4 veckor. Denna biverkning är mycket vanlig.

Under säkerhets- och fältstudier har fall av övergående letargi och förhöjd kroppstemperatur

observerats. Dessa biverkningar varade vanligtvis en dag, undantagsvis 2 dagar, och är mycket

vanliga.

Aptitlöshet och kräkningar har rapporterats i mycket sällsynta fall baserat på säkerhetserfarenhet efter

marknadsföring.

I mycket sällsynta fall kan en överkänslighetsreaktion uppkomma. Sådana reaktioner kan utvecklas till

ett allvarligare tillstånd (anafylaxi). Om sådana reaktioner uppstår rekommenderas lämplig

behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7.

DJURSLAG

Katt.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

En dos om 1 ml eller 0,5 ml vaccin (beroende på vald förpackningsstorlek) ges enligt följande

schema:

Grundvaccinering:

Första injektionen: från 8 veckors ålder

Andra injektionen: 3-5 veckor efter den första

Revaccinering:

Årligen.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Omskakas väl före användning.

10.

KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras och transporteras kallt (2

C–8

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Hållbarhet i bruten förpackning: använd omedelbart.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Vaccinera endast friska djur.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Det rekommenderas att testa förekomsten av FeLV-antigen före vaccinering.

Vaccinering av FeLV-positiva katter har ingen effekt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Dräktighet och digivning:

Använd inte under dräktighet eller digivning.

Andra läkemedel och Purevax FeLV:

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Boehringer Ingelheims icke

adjuvanterade vacciner (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni-

och klamydiakomponenter) och/eller administreras samma dag som, men inte blandas med,

Boehringer Ingelheims adjuvanterade rabiesvaccin.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med

något annat läkemedel förutom läkemedlen som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas

före eller efter något annat läkemedel behöver därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga andra symtom än de som angivits under avsnittet ”Biverkningar” har iakttagits.

Blandbarhetsproblem:

Blanda inte med något annat vaccin eller immunologiskt läkemedel, förutom med Boehringer

Ingelheims adjuvansfria vaccinserie (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-,

panleukopeni- och klamydiakomponenter).

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vaccin mot kattleukos.

Vaccinstammen är ett rekombinant canarypox virus som uttrycker env och gag gener av FeLV-A.

Under fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger ett

fullt skydd mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men

själva viruset replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukos

virus.

Plastask innehållande:

10, 20 eller 50 x 1 ml vaccin eller

10, 20 eller 50 x 0,5 ml vaccin.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax FeLV injektionsvätska, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En dos om 1 ml eller 0,5 ml innehåller:

Aktiv substans:

FeLV rekombinant Canarypoxvirus (vCP97) .................................................. .≥ 10

CCID50

Den dos som infekterar 50% av cellkulturer

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Klar färglös vätska med förekomst av cellfragment i suspension.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Katt.

4.2

Indikationer, med djurslag specificerade

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot kattleukos för att förhindra beständig viremi

och därav betingade kliniska symptom.

Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: 1 år efter senaste vaccinering.

4.3

Kontraindikationer

Inga.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Det rekommenderas att katterna testas om de är FeLV-positiva innan vaccination.

Vaccinering av FeLV-positiva katter har ingen effekt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Under säkerhets- och fältstudier har mycket vanligt förekommande fall av en övergående liten

svullnad (< 2 cm) på injektionsstället observerats. Svullnaden försvann inom 1 till 4 veckor.

Under säkerhets- och fältstudier har mycket vanligt förekommande fall av övergående letargi och

förhöjd kroppstemperatur observerats. Dessa biverkningar varade vanligtvis en dag, undantagsvis

2 dagar.

Aptitlöshet och kräkningar har rapporterats i mycket sällsynta fall baserat på säkerhetserfarenhet efter

marknadsföring.

I mycket sällsynta fall kan en överkänslighetsreaktion uppkomma. Sådana reaktioner kan utvecklas till

ett allvarligare tillstånd (anafylaxi). Om sådana reaktioner uppstår rekommenderas lämplig

behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade).

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Använd inte under dräktighet eller laktation.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Boehringer Ingelheims icke

adjuvanterade vacciner (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni-

och klamydiakomponenter) och/eller administreras samma dag som, men inte blandas med,

Boehringer Ingelheims adjuvanterade rabiesvaccin.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med

något annat läkemedel förutom läkemedlen som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas

före eller efter något annat läkemedel behöver därför tas i varje enskilt fall.

4.9

Dosering och administreringssätt

Subkutan användning.

En dos om 1 ml eller 0,5 ml vaccin (beroende på vald förpackningsstorlek) ges enligt följande

schema:

Grundvaccinering:

Första injektionen: från 8 veckor ålder

Andra injektionen: 3-5 veckor efter den första

Revaccinering:

Årligen.

4.10

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Inga andra symtom än de som angivits i avsnitt 4.6 ”Biverkningar” har iakttagits.

4.11

Karenstid(er)

Ej relevant.

5.

IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER

ATCvet-kod: QI06AD07 Levande virala vacciner, felin leukemi, rekombinant levande canarypoxvirus

Vaccinstammen är ett rekombinant canarypoxvirus som uttrycker env och gag gener av FeLV-A. I

fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger fullt skydd

mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men själva viruset

replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukos virus.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kaliumklorid

Natriumklorid

Kaliumdivätefosfat

Dinatriumfosfatdihydrat

Magnesiumkloridhexahydrat

Kalciumkloriddihydrat

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Viktiga inkompatibiliteter

Blanda inte med något annat vaccin eller immunologiskt läkemedel, förutom med Boehringer

Ingelheims adjuvansfria vaccinserie (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-,

panleukopeni- och klamydiakomponenter).

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i bruten förpackning: använd omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Typ I glasflaska innehållande 1 ml eller 0,5 ml vaccin, med butylelastomerpropp som är förseglad

med aluminiumlock.

Plastask innehållande 10, 20 eller 50 flaskor med 1 ml vaccin.

Plastask innehållande 10, 20 eller 50 flaskor med 0,5 ml vaccin.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

TYSKLAND

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/00/019/005-010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 13/04/2000

Förnyat godkännande: 22/03/2010

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/30673/2008

EMEA/V/C/000056

Purevax FeLV (FeLV rekombinant kanariefågelpoxvirus

[vCP97])

Sammanfattning av Purevax FeLV och varför det är godkänt inom EU

Vad är Purevax FeLV och vad används det för?

Purevax FeLV är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att behandla felin leukemi hos katter.

Det innehåller den aktiva substansen rekombinant levande kanariefågelpoxvirus (vCP97).

Purevax FeLV används för att vaccinera katter som är åtta veckor eller äldre mot felin leukemi, en

sjukdom som påverkar immunsystemet och orsakas av en typ av virus som kallas retrovirus. Vaccinet

används för att förebygga symtom på sjukdomen och för att hindra FeLV från att bli kvar i blodet.

Hur används Purevax FeLV?

Läkemedlet är receptbelagt. Purevax FeLV finns som injektionsvätska, suspension. En dos av Purevax

FeLV på 1 ml eller 0,5 ml injiceras under huden. Den första injektionen ska ges till kattungar som är

minst åtta veckor gamla och den andra injektionen tre till fem veckor senare. Immunitet uppnås

senast två veckor efter den andra injektionen och varar i ett år. Katterna bör vaccineras på nytt varje

år.

För mer information om hur Purevax FeLV används, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller

apotekspersonal.

Hur verkar Purevax FeLV?

Purevax FeLV är ett vaccin. Vacciner fungerar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga

försvar) hur det ska skydda sig mot sjukdomar. Purevax FeLV innehåller gener från FeLV undergrupp A

som kallas env och gag och som har förts in i ett annat vektorvirus (bärare) som kallas

kanariefågelpox med hjälp av s.k. rekombinant DNA-teknik. Kanariefågelpoxvirusen sprids eller förökar

sig inte i katten, men de producerar proteiner från FeLV-generna.

När en katt får vaccinet uppfattar immunsystemet FeLV-proteinerna som främmande och bildar försvar

mot dem. I framtiden kommer immunsystemet att snabbare kunna bilda antikroppar när det

exponeras för FeLV. Antikropparna bidrar till att skydda mot den sjukdom som viruset orsakar.

Immunisering mot FeLV undergrupp A ger fullt skydd mot virusets alla tre undergrupper: A, B och C.

Purevax FeLV (FeLV rekombinant kanariefågelpoxvirus [vCP97])

EMA/30673/2008

Sida 2/2

Vilka fördelar med Purevax FeLV har visats i studierna?

Effekten av Purevax FeLV har undersökts i flera laboratorieprövningar, där katter vaccinerades och

infekterades med FeLV. På fältet har effekten undersökts i en huvudstudie på kattungar som var åtta

veckor eller äldre och hos vilka effekten av Purevax FeLV jämfördes med effekten av ett annat vaccin

mot FeLV. De vaccinerade kattungarna hölls i upp till 28 veckor tillsammans med en grupp kattungar

som smittats med FeLV. I samtliga prövningar var huvudeffektmåttet förekomsten av antikroppar mot

viruset och infektiöst FeLV i de vaccinerade kattungarnas blod.

Vaccinet Purevax FeLV skyddade mot infektion med FeLV. Det första belägget för FeLV-infektion

uppträdde efter sex veckor endast hos några få kattungar som vaccinerats med Purevax FeLV.

Infektion sågs från fyra veckor hos ovaccinerade djur.

Vilka är riskerna med Purevax FeLV?

En övergående liten knuta (hård knöl) kan uppträda på injektionsstället. Denna försvinner vanligen

inom en till fyra veckor. Övergående letargi (håglöshet) och hypertermi (förhöjd kroppstemperatur)

kan uppträda under en dag, i undantagsfall under två dagar.

Purevax FeLV ska inte ges till dräktiga katter eller under digivning.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Purevax FeLV finns i bipacksedeln.

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i

kontakt med djuret vidta?

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Purevax FeLV. Där anges

också de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta.

Om du av misstag råkat injicera dig själv, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Varför är Purevax FeLV godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Purevax FeLV är större än riskerna

och att Purevax FeLV skulle godkännas för försäljning i EU.

Mer information om Purevax FeLV

Den 18 april 2005 beviljades Purevax FeLV ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Purevax FeLV finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-felv.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 12-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen