Multaq

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-02-2021

Aktiva substanser:
dronedaron
Tillgänglig från:
Sanofi-aventis groupe
ATC-kod:
C01BD07
INN (International namn):
dronedarone
Terapeutisk grupp:
Hjärtbehandling
Terapiområde:
Förmaksflimmer
Terapeutiska indikationer:
MULTAQ är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna kliniskt stabila patienter med paroxysmal eller ihållande förmaksflimmer (AF). På grund av sin säkerhetsprofil bör Multaq endast ordineras efter att alternativa behandlingsalternativ har beaktats. Multaq ska inte ges till patienter med vänster kammare systolisk dysfunktion eller till patienter med pågående eller tidigare episoder av hjärtsvikt.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001043
Tillstånd datum:
2009-11-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001043

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

04-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

04-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

04-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

04-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-02-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

MULTAQ 400 mg filmdragerade tabletter

dronedaron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad MULTAQ är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar MULTAQ

Hur du tar MULTAQ

Eventuella biverkningar

Hur MULTAQ ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad MULTAQ är och vad det används för

MULTAQ innehåller en aktiv substans som heter dronedaron. Den tillhör en grupp läkemedel som

kallas antiarytmika som hjälper till att reglera din hjärtrytm.

MULTAQ används om du har problem med din hjärtrytm (ditt hjärta slår oregelbundet - så kallat

förmaksflimmer) och spontant eller genom en behandling som kallas konvertering har återställt din

hjärtrytm till normal rytm.

MULTAQ förhindrar att dina problem med oregelbunden hjärtrytm återkommer. MULTAQ används

endast till vuxna.

Läkaren kommer att överväga alla tillgängliga behandlingsalternativ innan MULTAQ förskrivs.

2.

Vad du behöver veta innan du tar MULTAQ

Ta inte MULTAQ

om du är allergisk mot dronedaron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

om du har problem med överledningsrubbningar i hjärtat (hjärtblock), vilket kan ge mycket

långsam hjärtrytm eller yrsel. Om du fått en pacemaker för sådana symtom kan du använda

MULTAQ.

om du har väldigt långsam hjärtrytm (mindre än 50 slag per minut),

om ditt EKG (elektrokardiogram) visar att du har ett hjärtproblem som kallas ”förlängd QTc-

tid” (detta intervall är över 500 millisekunder),

om du har en typ av oregelbunden hjärtrytm som kallas permanent förmaksflimmer. Vid

permanent förmaksflimmer har flimret funnits under lång tid (under minst 6 månader) och

beslut har tagits att inte återställa din hjärtrytm till normal rytm med hjälp av konvertering.

om du har instabilt blodtryck (inklusive återkommande blodtrycksfall) vilket kan leda till

otillräckligt arteriellt blodflöde till dina organ.

om du har eller har haft problem där ditt hjärta inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som

det borde (hjärtsvikt). Du kan ha svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner

eller sover eller vara andfådd när du rör dig.

om mängden blod som lämnar ditt hjärta varje gång det drar sig samman är för liten

(vänsterkammardysfunktion),

om du tidigare har använt amiodaron (ett annat antiarytmikum) och upplevde lung- eller

leverproblem,

om du tar läkemedel mot infektioner (inklusive svampinfektioner eller AIDS), allergier,

problem med hjärtrytm, depression eller läkemedel som ges efter en transplantation (se avsnitt

nedan ”Andra läkemedel och MULTAQ”. Detta avsnitt ger dig mer information om vilka

läkemedel du inte kan ta med MULTAQ).

om du har svåra leverproblem,

om du har svåra njurproblem,

om du tar dabigatran (se avsnitt nedan ”Andra läkemedel och MULTAQ”).

Om något av ovanstående passar in på dig ska du inte ta MULTAQ.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar MULTAQ

om du har ett problem som gör att du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Detta

problem bör behandlas innan behandling med MULTAQ påbörjas.

om du är äldre än 75 år,

om du har ett tillstånd där dina blodkärl, som förser hjärtmuskeln med blod, blir förhårdnade och

trängre (kranskärlssjukdom).

Medan du tar MULTAQ, tala med din läkare om

ditt förmaksflimmer blir permanent medan du behandlas med MULTAQ. Om detta sker ska du

sluta använda MULTAQ.

du har svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover, blir andfådd när

du rör dig eller ökar i vikt (vilka är tecken och symtom på hjärtsvikt).

Informera din läkare omedelbart om du utvecklar något av dessa tecken och symtom på

leverproblem: smärta eller obehagskänsla i buken, aptitförlust, illamående, kräkningar,

gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), onormalt mörk urin, trötthet (speciellt i samband

med andra symtom som anges ovan), klåda.

du är andfådd eller har torrhosta. Tala med din läkare som kommer att undersöka dina lungor.

Om detta passar in på dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar

MULTAQ.

Tester på hjärta, lungor och blod

När du behandlas med MULTAQ kan din läkare göra tester för att kontrollera ditt medicinska tillstånd

och hur läkemedlet fungerar för dig.

Din läkare kan titta på ditt hjärtas elektriska aktivitet med hjälp av EKG (elektrokardiogram).

Din läkare kommer att beställa blodprover för att kontrollera din leverfunktion innan du börjar att

ta MULTAQ och även under behandlingen.

Om du tar vissa blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, så kommer din läkare att beställa ett

blodprov som kallas PK (INR), för att kontrollera hur väl ditt läkemedel fungerar.

Din läkare kan även ta andra blodprover. Resultaten av ett av dessa blodprover, som kontrollerar

njurfunktionen (blodkreatininnivåer), kan förändras av MULTAQ. Din läkare kommer att tänka på

detta när dina blodnivåer testas och kommer att använda en annan gräns för normalt värde för

blodkreatinin.

Läkaren kan undersöka dina lungor.

I vissa fall kan behandlingen med MULTAQ behöva avslutas.

Tala om för andra personer som kontrollerar ditt blod att du tar MULTAQ.

Barn och ungdomar

MULTAQ rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och MULTAQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Din läkare kan rekommendera dig att använda ett blodförtunnande läkemedel som en del

av din behandling.

MULTAQ och en del andra läkemedel kan påverka varandra och leda till allvarliga biverkningar. Din

läkare kan ändra doseringen av andra läkemedel som du använder.

Du får inte ta något av följande med MULTAQ:

andra läkemedel som används för att kontrollera oregelbunden eller snabb hjärtrytm såsom

flekainid, propafenon, kinidin, disopyramid, dofetilid, sotalol, amiodaron,

vissa läkemedel mot svampinfektioner såsom ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller

posakonazol,

vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva läkemedel,

vissa lugnande läkemedel som kallas fentiaziner,

bepridil mot bröstsmärta orsakat av hjärtsjukdom,

telitromycin, erytromycin eller klaritromycin (antibiotika mot infektioner),

terfenadin (ett läkemedel mot allergier),

nefazodon (ett läkemedel mot depression),

cisaprid (ett läkemedel mot uppstötningar av mat och sura uppstötningar från magen till munnen),

ritonavir (ett läkemedel mot AIDS-infektioner),

dabigatran (ett läkemedel som motverkar bildning av blodproppar).

Du måste tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

andra läkemedel mot högt blodtryck, mot bröstsmärta orsakat av hjärtsjukdom eller andra

hjärtproblem såsom verapamil, diltiazem, nifedipin, metoprolol, propranolol eller digoxin,

vissa läkemedel för minskning av kolesterol i blodet (såsom simvastatin, lovastatin, atorvastatin

eller rosuvastatin),

vissa läkemedel som motverkar bildning av blodproppar såsom warfarin, rivaroxaban, edoxaban

och apixaban,

vissa läkemedel mot epilepsi kallade fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin,

sirolimus, takrolimus, everolimus och ciklosporin (används efter en transplantation),

johannesört (växtbaserat läkemedel mot depression),

rifampicin (mot tuberkulos).

MULTAQ med mat och dryck

Drick inte grapefruktjuice när du tar MULTAQ, då det kan höja blodnivåerna av dronedaron och

därmed öka risken för biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

MULTAQ rekommenderas inte om du är gravid eller tror att du är gravid.

Ta inte MULTAQ om du kan få barn och inte använder en tillförlitlig preventivmetod.

Sluta ta dina tabletter och kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid medan du tar

MULTAQ.

Det är inte känt om MULTAQ överförs till din bröstmjölk. Du och din läkare bör bestämma om du

ska ta MULTAQ eller amma. Du bör inte göra både och.

Körförmåga och användning av maskiner

MULTAQ påverkar vanligen inte din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Däremot

kan förmågan att köra bil och använda maskiner påverkas av biverkningar som trötthet.

MULTAQ innehåller laktos

Laktos är en typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta

läkemedel.

3.

Hur du tar MULTAQ

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Behandlingen med MULTAQ kommer att övervakas av en läkare som har erfarenhet av behandling av

hjärtsjukdomar.

Om du behöver byta behandling från amiodaron (ett annat läkemedel för behandling av

förmaksflimmer) till MULTAQ, kan din läkare komma att ge dig särskilda rekommendationer, till

exempel att du ska göra uppehåll med amiodaron innan byte. Informera din läkare om alla läkemedel

som du använder.

Dosering

Vanlig dos är en tablett 400 mg två gånger dagligen. Ta:

en tablett tillsammans med frukosten och

en tablett tillsammans med kvällsmåltiden.

Om du tror att din medicin är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Intag av denna medicin

Svälj tabletten hel med vatten tillsammans med en måltid. Tabletten kan inte delas i lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av MULTAQ

Kontakta omedelbart din läkare eller närmaste akutmottagning eller sjukhus. Ta

läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta MULTAQ

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos då du normalt brukar ta den.

Om du slutar att ta MULTAQ

Avbryt inte behandlingen utan att först kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats med detta läkemedel:

Tala genast med läkare om du upptäcker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan

behöva akut medicinsk hjälp

Mycket vanliga (kan förekommahos fler än 1 av 10 personer)

Problem där ditt hjärta inte pumpar runt tillräckligt med blod i kroppen, så bra som det borde

(hjärtsvikt). I kliniska studier observerades dessa oönskade effekter i liknande frekvens hos

patienter som fick MULTAQ och hos patienter som fick placebo. Symtom på detta inkluderar

svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover, andfåddhet när du rör

dig eller viktökning.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Diarré, ihållande kräkning, eftersom det kan leda till problem med njurarna.

Långsam hjärtrytm.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Lunginflammation (med ärrbildning och förtjockning av lungorna). Symtom på detta inkluderar

andfåddhet och torrhosta.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

Leverproblem inklusive livshotande leversvikt. Symtom på detta inkluderar smärta eller

obehagskänsla i buken, aptitförlust, illamående, kräkningar, gulfärgning av huden eller

ögonvitorna (gulsot), onormalt mörk urin, trötthet (speciellt i samband med andra symtom som

anges ovan), klåda.

Allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Andra biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga

förändringar i resultat av ett blodprov (din blodkreatininnivå),

förändringar i ditt EKG (elektrokardiogram) som kallas QTc (Bazett) förlängning.

Vanliga

problem med ditt matsmältningssystem såsom matsmältningsbesvär, diarré, illamående,

kräkningar och magsmärtor,

trötthet,

hudproblem såsom utslag eller klåda,

förändringar i resultat av blodprover som används för att kontrollera din leverfunktion.

Mindre vanliga

andra hudproblem såsom rodnad eller eksem (rodnad, klåda, brännande känsla eller blåsor),

ökad känslighet för solljus,

smakrubbningar.

Sällsynta

förlorad smak,

inflammation i ett blodkärl (vaskulit inklusive leukocytoklastisk vaskulit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur MULTAQ ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du märker några synliga tecken på försämringar (se avsnitt 6

”Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar”).

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dronedaron.

Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg dronedaron (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är hypromellos (E464), majsstärkelse, krospovidon

(E1202), poloxamer 407, laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ” MULTAQ innehåller laktos”),

vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat (E572).

Övriga innehållsämnen i tablettdrageringen är hypromellos (E464), makrogol 6000, titandioxid

(E171), karnaubavax (E903).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

MULTAQ är en vit, avlång filmdragerad tablett, märkt med en dubbel våg på ena sidan och ”4142” på

andra sidan.

MULTAQ filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om 20, 50 och 60 tabletter i

ogenomskinligt blister av PVC och aluminium och 100x1 tabletter i ogenomskinligt perforerat

endosblister av PVC och aluminium.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frankrike

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie

1 rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave,

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd

Manufacturing site Veresegyhaz

2112 Veresegyhaz Lévai u.5

Ungern

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

Industriepark Höchst,

D-65926 Frankfurt

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800.536 389

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Lietuva

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tel: +370 5 2755224

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

MULTAQ 400 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 400 mg dronedaron (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller även 41,65 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Vita, avlånga tabletter, märkta med en dubbel våg på ena sidan och ”4142” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

MULTAQ är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna,

kliniskt stabila patienter med paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer. Beroende på

säkerhetsprofilen (se avsnitt 4.3 och 4.4), bör MULTAQ endast förskrivas efter det att alternativa

behandlingsmetoder har övervägts. MULTAQ får inte ges till patienter med systolisk

vänsterkammardysfunktion eller till patienter med tidigare eller pågående episoder av hjärtsvikt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med MULTAQ ska endast initieras och övervakas av en specialist (se avsnitt 4.4).

Behandling med dronedaron kan påbörjas polikliniskt.

Behandling med klass I eller III antiarytmika (såsom flekainid, propafenon, kinidin, disopyramid,

dofetilid, sotalol, amiodaron) måste avslutas innan behandling med dronedaron påbörjas.

Informationen om optimalt val av tidpunkt för byte från amiodaron till dronedaron är begränsad. Det

bör beaktas att amiodarons effekter kan kvarstå under lång tid efter avslutad behandling på grund av

den långa halveringstiden. Om ett byte blir aktuellt ska detta ske under övervakning av en specialist

(se avsnitt 4.3 och 5.1).

Dosering

Rekommenderad dosering är 400 mg två gånger dagligen hos vuxna. Dosen ska tas som

en tablett i anslutning till frukostmålet och

en tablett i anslutning till kvällsmåltiden.

Grapefruktjuice bör inte kombineras med dronedaron (se avsnitt 4.5).

Om en dos glöms bort ska patienten ta nästa dos vid nästa ordinarie doseringtillfälle. Dosen ska inte

dubbleras.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Behandlingseffekt och säkerhet var jämförbara hos äldre patienter, utan andra kardiovaskulära

sjukdomar, och yngre patienter. Hos patienter ≥75 år bör kliniska tecken på hjärtsvikt och EKG

övervakas regelbundet när komorbiditet föreligger (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1). I en farmakokinetisk

studie på friska frivilliga sågs att plasmaexponeringen ökade hos äldre kvinnor men trots detta anses

inte dosjustering nödvändig för denna patientgrupp (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dronedaron är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt leverfunktion på grund av avsaknad av

data (se avsnitt 4.3 och 4.4). Ingen dosjustering krävs för patienter med mild eller måttligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dronedaron är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30

ml/min) (se avsnitt 4.3). Dosjustering är inte nödvändig hos andra patienter med nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för MULTAQ för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Skall sväljas.

Tabletterna bör sväljas hela tillsammmans med ett glas vatten i samband med måltid. Tabletten kan

inte delas i lika stora doser.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

AV-block II eller III, komplett grenblock, distalt block, sinusknutedysfunktion samt andra

överledningsrubbningar på förmaksnivå (förutom till patienter med fungerande pacemaker)

Bradykardi <50 slag per minut

Permanent förmaksflimmer som pågått 6 månader eller längre (eller med okänd duration) och där

försök att återställa sinusrytmen inte längre bedöms vara aktuella

Patienter med instabil hemodynamik

Anamnes på tidigare eller pågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion

Patienter med lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare användning av amiodaron

Samtidig behandling med potenta cytokrom P450 (CYP) 3A4-hämmare, såsom ketokonazol,

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, telitromycin, klaritromycin, nefazodon och ritonavir (se

avsnitt 4.5)

Läkemedel som inducerar torsades de pointes såsom fentiaziner, cisaprid, bepridil, tricykliska

antidepressiva, terfenadin och vissa orala makrolider (såsom erytromycin) samt klass I och III

antiarytmika (se avsnitt 4.5)

Korrigerad (Bazetts korrektion) QT-tid (QTc) ≥500 millisekunder

Gravt nedsatt leverfunktion

Gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min)

Samtidig behandling med dabigatran

4.4

Varningar och försiktighet

Noggrann uppföljning under administreringen av dronedaron rekommenderas genom regelbunden

utvärdering av hjärt-, lever- och lungfunktionen (se nedan). Vid återfall i förmaksflimmer bör

avslutande av behandlingen med dronedaron övervägas.

Behandling med dronedaron bör avslutas om patienten utvecklar något av de tillstånd som kan leda till

en kontraindikation, vilka nämns i avsnitt 4.3.

Övervakning av samtidig behandling med andra läkemedel såsom digoxin och antikoagulantia är

nödvändig.

Patienter som utvecklar permanent förmaksflimmer under behandlingen

En klinisk studie, hos patienter med permanent förmaksflimmer (förmaksflimmer som pågått i minst 6

månader) och kardiovaskulära riskfaktorer, avbröts i förtid på grund av fler fall av kardiovaskulär

död, stroke och hjärtsvikt hos patienter som behandlades med dronedaron (se avsnitt 5.1). Det

rekommenderas att EKG utförs periodiskt, åtminstone var sjätte månad. Om patienter som behandlas

med dronedaron utvecklar permanent förmaksflimmer, bör behandlingen med dronedaron avbrytas.

Patienter med en anamnes på tidigare eller pågående hjärtsvikt eller systolisk

vänsterkammardysfunktion

Dronedaron är kontraindicerat hos patienter med instabil hemodynamik, anamnes på tidigare eller

pågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion (se avsnitt 4.3).

Patienter ska utvärderas noggrant avseende symtom på hjärtsvikt. Spontana rapporter om

nytillkommen eller försämrad hjärtsvikt under behandling med dronedaron har förekommit.

Patienterna bör uppmanas att rådfråga läkare om de utvecklar eller upplever tecken eller symtom på

hjärtsvikt, såsom viktuppgång, dekliva ödem eller ökad dyspné. Om hjärtsvikt utvecklas bör

behandlingen med dronedaron avslutas.

Patienter bör följas upp under behandlingen avseende utveckling av systolisk

vänsterkammardysfunktion. Om en systolisk vänsterkammardysfunktion utvecklas, bör behandlingen

med dronedaron avbrytas.

Patienter med kranskärlssjukdom

Hos patienter med kranskärlssjukdom bör kliniska tecken på hjärtsvikt och EKG regelbundet

övervakas för att upptäcka tidiga tecken på hjärtsvikt. I riktlinjerna för ESC och ACC/AHA/HRS har

dronedaron en klass IA-rekommendation hos patienter med paroxysmalt/persisterande

förmaksflimmer och kranskärlssjukdom.

Äldre

Hos äldre patienter ≥75 år med multipel komorbiditet bör kliniska tecken på hjärtsvikt och EKG

övervakas regelbundet (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Leverskada

Hepatocellulär leverskada, inkluderande fall av livshotande akut leversvikt, har rapporterats hos

patienter sedan dronedarons introduktion på marknaden. Leverfunktionsprover bör tas innan

behandling med dronedaron påbörjas, sedan efter en vecka respektive en månad efter påbörjad

behandling och därefter en gång per månad i sex månader samt efter nio respektive tolv månaders

behandling och därefter intermittent.

Om en ALAT-stegring (alaninaminotransferas) motsvarande minst en tredubbling av den övre

referensnivån uppmäts ska provtagningen upprepas inom 48 till 72 timmar. Om ALAT-stegringen

kvarstår skall behandlingen avbrytas. Lämplig utredning och noggrann uppföljning av patienterna bör

fortsätta till dess att ALAT-nivåerna har normaliserats.

Patienterna ska omedelbart rapportera alla symtom på potentiell leverskada (såsom nyligen

uppkommen ihållande buksmärta, anorexi, illamående, kräkningar, feber, sjukdomskänsla, trötthet,

gulsot, mörk urin eller klåda) till sin läkare.

Handläggning vid plasmakreatininstegring

En ökning av plasmakreatininvärdet (genomsnittlig ökning med 10 μmol/l) har observerats vid

behandling med dronedaron 400 mg två gånger dagligen både hos friska försökspersoner och hos

patienter. Hos de flesta patienter inträffar denna ökning tidigt efter behandlingsstart och når ett

platåvärde efter sju dagar. Kreatinin i plasma bör bestämmas innan påbörjad behandling och sju dagar

efter påbörjad dronedaronbehandling. Om en ökning av kreatinin observeras, bör serumkreatinin

bestämmas på nytt efter ytterligare sju dagar. Om ingen ytterligare ökning av kreatininvärdet

observeras, bör detta platåvärde användas som nytt utgångsvärde. En sådan stegring kan förväntas vid

dronedaronbehandling. Om serumkreatininvärdet fortsätter att stiga, bör ytterligare undersökningar

och avbrytande av behandling övervägas.

En ökning av kreatinin bör inte nödvändigtvis föranleda avbrott i behandling med ACE-hämmare eller

angiotensin II-receptorantagonister (ARB).

Större ökningar av kreatininvärdet efter insättning av dronedaron, har rapporterats efter det att

läkemedlet kommit ut på marknaden. I vissa fall rapporterades även en ökning av ureanivåerna i

blodet möjligen beroende på hypoperfusion sekundärt till utveckling av hjärtsvikt (prerenal azotemi). I

dessa fall ska dronedaronbehandlingen avbrytas (se avsnitten 4.3 och 4.4). Det rekommenderas att

njurfunktionen monitoreras regelbundet och att ytterligare undersökningar övervägs vid behov.

Elektrolytrubbningar

Eftersom antiarytmika kan vara ineffektiva eller arytmogena hos patienter med hypokalemi, bör

kalium- eller magnesiumbrist korrigeras före påbörjande av och under behandling med dronedaron.

QT-förlängning

Dronedarons farmakologiska effekt kan medföra en måttlig QTc (Bazett) förlängning (i

storleksordningen 10 ms) på grund av förlängd repolarisering. Dessa förändringar är kopplade till

dronedarons terapeutiska effekt och är inte ett uttryck för toxicitet. Uppföljning, inklusive EKG,

rekommenderas under behandlingen. Vid QTc (Bazett) ≥500 ms skall dronedaronbehandlingen

avslutas (se avsnitt 4.3).

Enligt klinisk erfarenhet har dronedaron låg proarytmisk effekt och minskad arytmidöd har visats i

ATHENA-studien (se avsnitt 5.1).

Proarytmiska effekter kan dock uppträda i vissa situationer såsom vid samtidig behandling med

proarytmiskt verkande läkemedel och/eller elektrolytrubbningar (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Fall av interstitiell lungsjukdom inkluderande pneumonit och pulmonell fibros har rapporterats efter

det att läkemedlet kommit ut på marknaden. Debut av dyspné och improduktiv hosta kan vara tecken

på lungtoxicitet och patienterna bör bli föremål för noggrann klinisk utvärdering. Om lungtoxicitet

bekräftas bör behandlingen avbrytas.

Interaktioner (se avsnitt 4.5)

Digoxin

Administrering av dronedaron till patienter som behandlas med digoxin leder till en ökning av

plasmakoncentrationen av digoxin och kan framkalla symtom och tecken på digoxintoxicitet. Klinisk

utvärdering, EKG-kontroll och bestämning av digoxinkoncentrationen rekommenderas och

digoxindosen bör halveras. En synergistisk effekt på hjärtfrekvens och atrioventrikulär överledning

kan också inträffa.

Betablockerare och kalciumantagonister

Samtidig behandling med betablockerare eller kalciumantagonister med negativt kronotropa effekter i

sinus- och atrioventrikulärknutan bör ske med försiktighet. Behandling med sådana läkemedel bör

inledas med låga doser och upptitrering ske endast efter EKG-kontroll. Hos patienter som redan står på

kalciumantagonister eller betablockerare vid påbörjande av dronedaronbehandling, bör EKG

registreras och dosen justeras om nödvändigt.

Vitamin K-antagonister

Patienter bör vara adekvat behandlade med antikoagulantia enligt kliniska

riktlinjer för behandling av förmaksflimmer. PK (INR) bör följas noggrant efter insättning av

dronedaron hos patienter som tar vitamin K-antagonister enligt respektive läkemedels

produktinformation.

Potenta inducerare av CYP 3A4

Samtidig tillförsel av potenta inducerare av CYP 3A4 såsom rifampicin, fenobarbital, karbamazepin,

fenytoin eller johannesört rekommenderas inte.

Statiner

Statiner bör användas med försiktighet. Lägre startdos och underhållsdos av statiner bör övervägas och

patienterna bör övervakas med avseende på kliniska symtom på muskulär toxicitet.

Grapefruktjuice

Patienterna bör uppmanas att undvika

grapefruktjuice

under dronedaronbehandlingen.

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Dronedaron metaboliseras främst av CYP 3A4 (se avsnitt 5.2). Hämmare och inducerare av CYP 3A4

har därför potential att interagera med dronedaron.

Dronedaron är en måttlig hämmare av CYP 3A4, en mild hämmare av CYP 2D6 och en potent

hämmare av P-glykoprotein. Dronedaron har därför potential att interagera med läkemedel som är

substrat för P-glykoprotein, CYP 3A4 och CYP 2D6. Dronedaron och/eller dess metaboliter har även

visats hämma transportproteiner av organiska anjontransportörer (OAT), organiska

anjontransportpolypeptider (OATP) och organiska katjontransportörer (OCT)

in vitro

. Dronedaron har

ingen signifikant potential till att hämma CYP 1A2, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2C8 och CYP 2B6.

En potentiell farmakodynamisk interaktion kan också förväntas vid samtidig behandling med

betablockerare, kalciumantagonister och digitalis.

Läkemedel som inducerar torsades de pointes

Läkemedel som inducerar torsades de pointes såsom fentiaziner, cisaprid, bepridil, tricykliska

antidepressiva, vissa orala makrolider (såsom erytromycin), terfenadin och klass I och III antiarytmika

är kontraindicerade på grund av potentiell risk för proarytmi (se avsnitt 4.3). Hos patienter som redan

tar betablockerare vid tidpunkten för dronedaroninitiering bör ett EKG utföras och dosen av

betablockerare bör justeras vid behov (se avsnitt 4.4).

Klinisk, EKG och biologisk övervakning rekommenderas, och digoxindosen bör halveras (se avsnitt

4.4)

Effekter av andra läkemedel på dronedaron

Potenta CYP 3A4-hämmare

Upprepade doser av ketokonazol 200 mg dagligen resulterade i en 17-faldig ökning av

plasmakoncentrationen av dronedaron. Samtidig behandling med ketokonazol samt andra potenta CYP

3A4-hämmare såsom itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ritonavir, telitromycin, klaritromycin

eller nefazodon är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Måttliga/svaga

CYP 3A4-hämmare

Erytromycin

Erytromycin, en oral makrolid, kan inducera torsades de pointes och är som sådan kontraindicerad vid

samtidig behandling med MULTAQ (se avsnitt 4.3). Upprepade doser av erytromycin (500 mg tre

gånger dagligen i 10 dagar) resulterade i en 3,8 faldig ökning av plasmakoncentrationen av

dronedaron vid steady-state.

Kalciumantagonister

Kalciumantagonister (diltiazem och verapamil) är substrat och/eller måttliga hämmare av CYP 3A4.

Verapamil och diltiazem har dessutom på grund av sina hjärtfrekvenssänkande egenskaper potential

att interagera med dronedaron farmakodynamiskt.

Upprepade doser av diltiazem (240 mg två gånger dagligen), verapamil (240 mg en gång dagligen)

och nifedipin (20 mg två gånger dagligen) resulterade i en ökning av plasmakoncentrationen av

dronedaron (1,7-, 1,4- och 1,2-faldig ökning).

Plasmakoncentrationen för kalciumantagonister ökar även av dronedaron (400 mg två gånger

dagligen) (verapamil med 1,4-faldig ökning och nisoldipin med 1,5-faldig ökning). I kliniska studier

fick 13% av patienterna kalciumantagonister samtidigt med dronedaron. Det noterades ingen ökad risk

för hypotension, bradykardi eller hjärtsvikt.

Kalciumantagonister med depressiv effekt på sinus- och atrioventrikulärknutan, såsom verapamil och

diltiazem, bör generellt användas med försiktighet tillsammans med dronedaron, på grund av den

farmakokinetiska interaktionen och möjlig farmakodynamisk interaktion. Dessa läkemedel bör

initieras i låg dos och upptitrering bör ske endast efter EKG-bedömning. Hos patienter som redan står

på kalciumantagonister vid initiering av dronedaronbehandling, bör EKG registreras och

kalciumantagonistdoseringen bör justeras om nödvändigt (se avsnitt 4.4).

Andra

måttliga/svaga

CYP 3A4-hämmare

Andra måttliga CYP 3A4-hämmare ökar troligen också plasmakoncentrationen av dronedaron.

CYP 3A4-inducerare

Rifampicin (600 mg en gång dagligen) minskade plasmakoncentrationen av dronedaron med 80% men

orsakade ingen större förändring avseende koncentrationen av dess aktiva metabolit. Samtidig

behandling med rifampicin och andra potenta CYP 3A4-inducerare såsom fenobarbital, karbamazepin,

fenytoin eller johannesört rekommenderas inte eftersom de minskar plasmakoncentrationen av

dronedaron.

MAO-hämmare

I en

in vitro

studie bidrog monoaminoxidas (MAO) till metabolismen av den aktiva metaboliten av

dronedaron. Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Effekt av dronedaron på andra läkemedel

Interaktion med läkemedel som metaboliseras av CYP 3A4

Dabigatran

När dabigatranetexilat 150 mg en gång dagligen administrerades tillsammans med dronedaron 400 mg

två gånger dagligen, ökades AUC0-24 och C

för dabigatran med 100% respektive 70%. Inga

kliniska data finns tillgängliga angående samtidig administrering av dessa läkemedel hos patienter

med förmaksflimmer. Samtidig administrering är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Statiner

Dronedaron kan öka plasmakoncentrationen av statiner som är substrat för CYP 3A4 och/eller P-

glykoprotein. Dronedaron (400 mg två gånger dagligen) ökade plasmakoncentrationen av simvastatin

och simvastatinsyra fyrfaldigt respektive tvåfaldigt. Det kan antas att dronedaron också kan öka

plasmakoncentrationen av lovastatin i samma utsträckning som simvastatinsyra. Det förelåg en svag

interaktion mellan dronedaron och atorvastatin (vilket resulterade i en genomsnittlig 1,7 faldig ökning

av plasmakoncentrationen av atorvastatin). Det förelåg en svag interaktion mellan dronedaron och

statiner transporterade av organiska anjontransportpolypeptider (OATP), såsom rosuvastatin (vilket

resulterade i en genomsnittlig 1,4 faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin).

I kliniska prövningar sågs inga tecken på säkerhetsproblem när dronedaron administrerades samtidigt

med statiner metaboliserade av CYP 3A4. Spontana fall av rabdomyolys har emellertid rapporterats

när dronedaron givits i kombination med en statin (särskilt simvastatin). Samtidig användning av

statiner bör därför ske med försiktighet. Lägre startdos och underhållsdos av statiner bör övervägas

enligt rekommendationer för statiner och patienterna bör övervakas med avseende på kliniska symtom

på muskeltoxicitet (se avsnitt 4.4).

Kalciumantagonister

Interaktion av dronedaron med kalciumantagonister beskrivs ovan (se avsnitt 4.4).

Immunosuppressiva läkemedel

Dronedaron kan öka plasmakoncentrationerna av immunosuppressiva läkemedel (takrolimus,

sirolimus, everolimus och ciklosporin). Bestämning av dessa plasmakoncentrationer och lämplig

dosjustering rekommenderas vid samtidig administrering med dronedaron.

Orala preventivmedel

Ingen minskning av etinylestradiol och levonorgestrel observerades hos friska försökspersoner som

gavs dronedaron (800 mg två gånger dagligen) tillsammans med orala preventivmedel.

Interaktion med läkemedel som metaboliseras av CYP 2D6

Betablockerare

Behandling med sotalol måste avslutas innan behandling med dronedaron påbörjas (se avsnitt 4.2 och

4.3). Betablockerare som metaboliseras via CYP 2D6 kan få sin plasmakoncentration ökad av

dronedaron.

Betablockerare har dessutom potential att interagera med dronedaron farmakodynamiskt. Dronedaron i

dosen 800 mg dagligen ökade plasmakoncentrationen av metoprolol 1,6 gånger och

plasmakoncentrationen av propranolol 1,3 gånger (dvs långt under den sexfaldiga skillnad som

observerats mellan långsamma och snabba CYP 2D6-metaboliserare). I kliniska prövningar var

bradykardi vanligare när dronedaron gavs i kombination med betablockerare.

Betablockerare bör användas med försiktighet tillsammans med dronedaron, på grund av den

farmakokinetiska interaktionen och möjlig farmakodynamisk interaktion. Behandling med

betablockerare bör påbörjas i låg dos och upptitrering ske endast efter EKG-kontroll. Hos patienter

som redan står på betablockerare vid initiering av dronedaronbehandling, bör EKG registreras och

betablockerardoseringen justeras om nödvändigt (se avsnitt 4.4).

Antidepressiva läkemedel

Eftersom dronedaron är en svag hämmare av CYP 2D6 hos människa kan läkemedlet förväntas

interagera med antidepressiva läkemedel metaboliserade av CYP 2D6 endast i begränsad omfattning.

Interaktion med läkemedel som utgör substrat för P-glykoprotein

Digoxin

Dronedaron (400 mg två gånger dagligen) ökar plasmakoncentrationen av digoxin 2,5 gånger genom

att hämma P-glykoproteintransporten. Digitalis har dessutom potential att interagera med dronedaron

farmakodynamiskt. En synergieffekt på hjärtfrekvens och atrioventrikulär retledning är också möjlig. I

kliniska studier observerades ökade nivåer av digitalis och/eller gastrointestinala biverkningar talande

för digitalistoxicitet när dronedaron gavs samtidigt med digitalis.

Vid samtidig behandling bör digoxindosen halveras, serumnivåerna av digoxin kontrolleras och

kliniska och EKG-mässiga tecken till digitalisförgiftning eftersökas.

Interaktion med läkemedel som metaboliseras av CYP 3A4 och P-gp

Rivaroxaban

Dronedaron ökar sannolikt exponeringen av rivaroxaban (ett CYP 3A4- och P-gp-substrat) och

följaktligen kan samtidig användning öka risken för blödningar. Samtidig användning av rivaroxaban

och dronedaron rekommenderas inte.

Apixaban

Dronedaron kan öka exponeringen av apixaban (ett CYP 3A4- och P-gp-substrat). Ingen dosjustering

för apixaban krävs dock vid samtidig administrering med läkemedel som inte är starka hämmare av

både CYP 3A4 och P-gp, såsom dronedaron.

Edoxaban

I in vivo-studier ökade exponeringen av edoxaban (ett CYP 3A4- och P-gp-substrat) vid

administrering med dronedaron. Edoxaban-dosen bör reduceras enligt rekommendationerna för

edoxaban.

Interaktioner med warfarin och losartan (CYP 2C9 substrat)

Warfarin och andra vitamin K-antagonister

Dronedaron (600 mg två gånger dagligen) ökade serumkoncentrationerna av S-warfarin 1,2 gånger

men ingen påverkan sågs på R-warfarin. En begränsad ökning av PK (INR) med 1,07 gånger

observerades.

Kliniskt signifikanta INR-ökningar (≥5), vanligen inom 1 vecka efter påbörjad dronedaronbehandling,

har emellertid rapporterats hos patienter som tar perorala antikoagulantia. INR ska därför följas

noggrant efter insättning av dronedaron hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

enligt ordination.

Losartan och andra Angiotensin II-receptorantagonister (ARB)

Ingen interaktion observerades mellan dronedaron och losartan. Interaktioner mellan dronedaron och

andra ARB förväntas inte.

Interaktion med teofyllin (CYP IA2 substrat)

Dronedaron 400 mg två gånger dagligen ökar inte plasmakoncentrationen av teofyllin vid uppnådd

jämviktskoncentration.

Interaktion med metformin (OCT1 och OCT2 substrat)

Ingen interaktion observerades mellan dronedaron och metformin (OCT1 och OCT2 substrat).

Interaktion med omeprazol (CYP 2C19 substrat)

Dronedaron påverkar inte omeprazols farmakokinetik (CYP 2C19 substrat).

Interaktion med klopidogrel

Dronedaron påverkar inte klopidogrels och dess aktiva metabolits farmakokinetik.

Övrig information

Pantoprazol (40 mg en gång dagligen), ett läkemedel som ökar pH i ventrikeln och som saknar effekt

på cytokrom P450 påverkade inte dronedarons farmakokinetik signifikant.

Grapefruktjuice (CYP3A4-hämmare)

Upprepad tillförsel av 300 ml grapefruktjuice tre gånger dagligen resulterade i en trefaldig ökning i

plasmakoncentrationen av dronedaron. Patienterna bör därför uppmärksammas att undvika

grapefruktjuice under dronedaronbehandling (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor och graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användning av dronedaron hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3). MULTAQ rekommenderas inte

under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Det är okänt om dronedaron och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att dronedaron och dess metaboliter

utsöndras i mjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med MULTAQ

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Dronedaron har inte visats påverka fertiliteten i djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

MULTAQ har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Däremot kan förmågan att köra bil och använda maskiner påverkas av biverkningar som trötthet.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Utvärdering av patientspecifika faktorer såsom kön och ålder på biverkningsfrekvens visade att en

interaktion för kön (kvinnliga patienter) förelåg för samtliga biverkningar och även för allvarliga

biverkningar.

I kliniska studier avbröts behandlingen på grund av biverkningar hos 11,8% i dronedarongruppen och

hos 7,7% i placebogruppen. De vanligaste biverkningarna som ledde till behandlingsavbrott med

dronedaron var gastrointestinala biverkningar (3,2% av de dronedaronbehandlade patienterna jämfört

med 1,8% i placebogruppen).

De vanligaste biverkningarna vid behandling med dronedaron 400 mg två gånger dagligen i de fem

studierna var diarré (9%), illamående (5%), kräkningar (2%), trötthet och asteni (7%).

Lista över biverkningar i tabellform

Säkerhetsprofilen för dronedaron i doseringen 400 mg två gånger dagligen till patienter med

förmaksflimmer eller förmaksfladder baseras på fem placebokontrollerade studier, i vilka totalt 6285

patienter randomiserades (3282 patienter fick dronedaron 400 mg två gånger dagligen och 2875 fick

placebo). Genomsnittlig behandlingstid i studierna var 13 månader. I ATHENA-studien var längsta

uppföljningstid 30 månader. Vissa biverkningar identifierades vid uppföljningen efter

marknadsintroduktion.

Biverkningarna presenteras efter organsystem.

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/799985/2016

EMEA/H/C/001043

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Multaq

dronedaron

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Multaq. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Multaq ska användas.

Praktisk information om hur Multaq ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Multaq och vad används det för?

Multaq är ett läkemedel mot hjärtrytmrubbningar som används för att bibehålla normal hjärtrytm hos

vuxna vars normala hjärtrytm återställts efter en period med persisterande eller paroxysmalt

förmaksflimmer. Förmaksflimmer inträffar när förmaken (hjärtats översta rum) drar ihop sig snabbt

och oregelbundet. Tillståndet kan vara kortvarigt (paroxysmalt) eller dröja kvar längre än några dagar

(persisterande).

Multaq ska endast förskrivas efter att alternativa behandlingsmöjligheter har övervägts.

Multaq ska inte ges till patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion (ett problem som drabbar

hjärtats vänstra kammare) eller till patienter som har eller har haft hjärtsvikt (när hjärtat inte orkar

pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen).

Multaq innehåller den aktiva substansen dronedaron.

Hur används Multaq?

Multaq är receptbelagt och behandlingen ska inledas och övervakas av specialistläkare.

Multaq finns som tabletter (400 mg) och den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om

dagen som tas morgon och kväll tillsammans med föda.

Multaq

EMA/799985/2016

Sida 2/3

Hur verkar Multaq?

Den aktiva substansen i Multaq, dronedaron, verkar framför allt genom att blockera de kanaler genom

vilka laddade kaliumpartiklar transporteras in och ut ur hjärtats muskelceller. Ett ökat flöde av laddade

partiklar framkallar för stor elektrisk aktivitet, vilket leder till förmaksflimmer och snabb hjärtrytm.

Genom att minska flödet av kalium i kanalerna gör Multaq att sammandragningarna i förmaken blir

långsammare, vilket förhindrar att flimmer uppkommer och sänker hjärtfrekvensen.

Vilken nytta med Multaq har visats i studierna?

Sex huvudstudier av Multaq utfördes på vuxna med förmaksflimmer.

De första tre studierna omfattade 1 411 patienter och visade att Multaq var effektivare än placebo

(overksam behandling) när det gällde att förebygga förmaksflimmer. De viktigaste effektmåtten var

hur lång tid som behandlingen förhindrade en attack av förmaksflimmer eller förändringen av

patientens hjärtrytm efter två veckor. I genomsnitt förhindrade Multaq förmaksflimmer i 116 dagar,

jämfört med 53 dagar för placebobehandlingen. Hjärtrytmen sänktes med i genomsnitt 11,0 hjärtslag i

minuten hos patienter som tog Multaq, jämfört med 0,7 hjärtslag i minuten hos patienter som fick

placebobehandlingen.

I den fjärde studien jämfördes Multaq med amiodaron (ett annat läkemedel mot förmaksflimmer) hos

504 patienter. Multaq var mindre effektivt än amiodaron när det gällde att bibehålla normal rytm:

efter ett år hade förmaksflimret återkommit eller behandlingen avbrutits hos 75 procent av de

patienter som tog Multaq, jämfört med 59 procent av patienterna som tog amiodaron. Det var dock

vanligare att patienter tvingades avbryta behandlingen på grund av biverkningar bland de patienter

som tog amiodaron.

I den femte studien jämfördes Multaq med placebo hos nästan 5 000 patienter. Den gav ytterligare

stöd för användningen av Multaq för att bibehålla normal hjärtrytm och minska hjärtfrekvensen. Denna

studie visade också att det var färre sjukhusinläggningar på grund av kardiovaskulära problem

(problem med hjärta och blodkärl), i synnerhet problem med koppling till förmaksflimmer, bland de

patienter som behandlades med Multaq.

I den sjätte studien (PALLAS) jämfördes Multaq med placebo hos patienter över 65 års ålder med

permanent förmaksflimmer och flera riskfaktorer. Studien avbröts i förtid efter allvarliga

kardiovaskulära händelser (som kardiovaskulär död, sjukhusinläggning av kardiovaskulära orsaker och

stroke) hos vissa patienter som tog Multaq.

Vilka är riskerna med Multaq?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Multaq (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

förhöjda halter av kreatinin i blodet (en nedbrytningsprodukt i musklerna), en förlängd ”QTc Bazett”

(förändrad elektrisk aktivitet i hjärtat) och kongestiv hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom), men denna

biverkning uppträdde lika ofta hos patienter som fick placebo i kliniska studier. En fullständig

förteckning över biverkningar som rapporterats för Multaq finns i bipacksedeln.

Multaq får inte tas tillsammans med läkemedel som kan orsaka torsades de pointes (en typ av snabb

hjärtrytm) eller tillsammans med dabigatran (ett läkemedel som ges för att förhindra

blodproppsbildning). Det får inte ges till patienter som lidit av permanent förmaksflimmer sedan en

okänd tid tillbaka eller om det pågått längre än sex månader och om läkaren beslutat att inte försöka

återställa normal hjärtrytm. Det får inte heller ges till patienter med vissa andra hjärtproblem, såsom

vissa problem med elektrisk aktivitet, mycket långsam hjärtrytm eller hjärtsvikt.

Multaq

EMA/799985/2016

Sida 3/3

Multaq får inte ges till patienter som har allvarliga problem med lever eller njurar. Det får inte heller

ges till patienter som fått lever- eller lungskador efter behandling med amiodaron (ett annat läkemedel

mot hjärtrytmrubbningar). En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Multaq?

Utifrån de bevis som lagts fram fann CHMP att nyttan med Multaq är större än riskerna och

rekommenderade att Multaq skulle godkännas för försäljning.

Multaq godkändes ursprungligen för att förhindra att flimret kommer tillbaka eller för att sänka

hjärtfrekvensen (pulsen) hos vuxna som tidigare haft eller har icke-permanent förmaksflimmer. I

september 2011 begränsades denna indikation till bibehållande av normal hjärtrytm vid persisterande

eller paroxysmalt förmaksflimmer efter att normal hjärtrytm har återställts. Detta skedde efter en

granskning av data som blivit tillgängliga sedan godkännandet för försäljning beviljades, bland annat

data från PALLAS-studien.

Vad görs för att garantera säker användning av Multaq?

Företaget som tillverkar Multaq måste förse vårdpersonal som ordinerar och lämnar ut läkemedlet i alla

medlemsstater med en särskild förskrivningsguide. Förskrivningsguiden ska hjälpa vårdpersonal att

använda Multaq på ett säkert sätt och att välja ut patienter som lämpar sig för behandling med

läkemedlet. Guiden kommer även att innehålla information om när Multaq inte ska användas, om

läkemedel som interagerar med Multaq och om behovet av att övervaka lever-, lung-, hjärt- och

njurfunktionen före och under behandlingen. Dessutom kommer den att innehålla information om vilka

råd man ska ge patienter som behandlas med Multaq.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Multaq har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Multaq

Den 26 november 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Multaq

som gäller i hela EU.

EPAR för Multaq finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Multaq finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2016.

I samband med ett hänskjutningsförfarande enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 726/2004.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen