Metex 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-12-2020

Aktiva substanser:
metotrexatdinatrium
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
L04AX03
INN (International namn):
metotrexatdinatrium
Dos:
50 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Sammansättning:
metotrexatdinatrium 54,84 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Förfylld spruta, 1 x 0,15 ml (7,5 mg) (med fast injektionsnål); Förfylld spruta, 6 x 0,15 ml (7,5 mg) (med fast injektionsnål); Förfylld spruta, 6 x 0,2 ml (10 mg) (med fast injektionsnål); Förfylld spruta, 1 x 0,2 ml (10 mg) (med fast injektionsnål); Förfylld spruta, 6 x 0,3 ml (15 mg) (med fast injektionsnål); Förfylld spruta, 1 x 0,3 ml (15 mg) (med fast injektionsnål)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56826
Tillstånd datum:
2018-06-27

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

05-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-11-2013

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Metex 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Metex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Metex

Hur du använder Metex

Eventuella biverkningar

Hur Metex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Metex är och vad det används för

Metex innehåller metotrexat som aktiv substans.

Metotrexat är en substans med följande egenskaper:

det stör tillväxten hos vissa celler i kroppen som reproduceras snabbt.

det minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem).

det har antiinflammatoriska effekter.

Metex används för att behandla:

aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.

polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat

(icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar.

svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte förbättras tillräckligt av andra terapiformer

såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter.

lindrig till måttlig Crohns sjukdom hos vuxna patienter när det saknas lämplig behandling med

andra läkemedel.

Reumatoid artrit (RA)

är en kronisk kollagensjukdom som kännetecknas av inflammation i

synovialhinnor (ledhinnor). Dessa hinnor framställer en vätska som fungerar som ett smörjmedel för

många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.

Juvenil artrit berör barn och ungdomar under 16 år. Polyartritiska former är de som drabbar fem eller fler

leder under sjukdomens första 6 månader.

Psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra,

silvriga, fastsittande fjäll. Psoriasisartrit är ett slags artrit (inflammatorisk ledsjukdom) med psoriasissår i

huden och naglarna, särskilt vid lederna i fingrar och tår.

Metex lindrar och saktar ner sjukdomens förlopp.

Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka alla delar av mag-

tarmkanalen och leda till symtom som buksmärta, diarré, kräkningar eller viktminskning.

Metotrexat som finns i Metex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i

denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Metex

Använd inte Metex

om du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om du lider av allvarliga leversjukdomar eller njursjukdomar eller blodsjukdomar,

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol,

om du lider av en allvarlig infektion, t.ex. tuberkulos, HIV eller andra immunbristsyndrom,

om du lider av sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna,

om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”),

om du samtidigt vaccineras med levande vacciner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metex om:

du är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag,

du har nedsatt leverfunktion,

du lider av uttorkning (vätskeförlust).

Särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling med Metex

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går tillbaka

efter avslutad behandling. Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. Du

måste undvika att bli gravid när du använder metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling.

Se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Rekommenderade uppföljande undersökningar och säkerhetsåtgärder

Även när Metex ges i låga doser kan allvarliga biverkningar uppkomma. För att de ska kunna upptäckas i

tid måste läkaren göra kontroller och laboratorietester.

Före behandling

Innan behandlingen inleds får du lämna blodprover så att läkaren kan kontrollera att du har tillräckligt

med blodceller och tester kommer att utföras för att kontrollera din leverfunktion, nivån av serumalbumin

(ett protein i blodet) och njurfunktionen. Läkaren kommer dessutom att kontrollera om du har tuberkulos

(en smittsam sjukdom i kombination med små knölar i den påverkade vävnaden) samt låta dig genomgå

en lungröntgen.

Under behandling

Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna och

sedan minst var tredje månad:

Undersökning av mun och svalg för att se om det uppstått några förändringar i slemhinnan

Blodtester

Kontroll av leverfunktionen

Kontroll av njurfunktionen

Kontroll av andningssystemet och vid behov lungfunktionstest

Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats med

metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart kontakta

läkare.

Metotrexat kan påverka ditt immunsystem och dina vaccinationsresultat. Det kan även påverka resultatet

av immunologiska tester. Inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B

eller C) kan blossa upp. Du får inte vaccineras med levande vacciner medan du behandlas med Metex.

Strålningsinducerad dermatit och ökad solkänslighet med risk för brännskador i huden kan uppkomma

igen under metotrexatterapi (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och

samtidig administrering av metotrexat.

Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste behandlingen stoppas.

Diarré kan vara en toxisk effekt av Metex och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör du tala

med din läkare.

Vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått

metotrexatbehandling. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla

andra sjukdomar.

Andra läkemedel och Metex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Observera att detta även gäller läkemedel som du kommer att ta i framtiden.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Metex ges samtidigt som vissa andra läkemedel:

antibiotika

såsom: tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika,

penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefalotin (läkemedel som

förhindrar/bekämpar vissa infektioner)

icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel eller

salicylater

(läkemedel mot smärta och/eller

inflammation såsom acetylsalicylsyra, diklofenak och ibuprofen eller pyrazol)

probenecid

(läkemedel mot gikt)

svaga organiska syror såsom loop

diuretika

(”vattendrivande tabletter”)

läkemedel som kan ha oönskade effekter på

benmärgen

, såsom trimetoprim-sulfametoxazol (ett

antibiotikum) och pyrimetamin

andra

läkemedel som används för att behandla reumatoid artrit

såsom leflunomid, sulfasalazin

och azatioprin

merkaptopurin (ett

cellgift

retinoider (läkemedel mot

psoriasis

och andra hudsjukdomar)

teofyllin (läkemedel mot

bronkialastma

och andra lungsjukdomar)

vissa läkemedel mot

magbesvär

såsom omeprazol och pantoprazol

hypoglykemiska medel (läkemedel som används för att

sänka blodsockret

Vitaminer som innehåller

folsyra

kan försvaga effekten av din behandling och bör endast tas när läkaren

ordinerar det.

Vaccination med levande vaccin måste undvikas

Metex med mat, dryck och alkohol

Undvik alkohol och stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te under

behandling med Metex.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Använd inte Metex under graviditet eller om du försöker bli gravid. Metotrexat kan orsaka medfödda

missbildningar, fosterskador och missfall. Det är förknippat med missbildningar i skallen, ansiktet, hjärtat

och blodkärlen, hjärnan och armar och ben. Det är därför mycket viktigt att metotrexat inte ges till

gravida patienter eller patienter som planerar att bli gravida. Hos fertila kvinnor måste graviditet uteslutas

genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest före behandlingsstart.

Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling,

genom att använda tillförlitliga preventivmetoder under denna tid (se även avsnittet ”Varningar och

försiktighet”).

Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din läkare

så snart som möjligt. Du ska erbjudas medicinsk rådgivning om risken för skadliga effekter på barnet på

grund av behandlingen.

Om du önskar bli gravid ska du rådgöra med din läkare, som kan hänvisa dig till specialistrådgivning före

planerad behandlingsstart.

Amning

Avbryt amning före och under behandling med Metex.

Fertilitet hos män

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mindre

metotrexat än 30 mg/vecka. En risk kan dock inte fullständigt uteslutas. Metotrexat kan vara genotoxiskt.

Detta betyder att läkemedlet kan orsaka genmutation. Metotrexat kan påverka spermieproduktionen och

kan orsaka medfödda missbildningar. Därför ska du undvika att göra en kvinna gravid och att donera

sperma medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Metex kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet, t.ex. trötthet

och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa fall vara nedsatt.

Om du känner dig trött eller dåsig bör du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metex innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är nästintill ”natriumfritt”.

Viktig varning angående doseringen av Metex (metotrexat):

Metex

får endast användas en gång i veckan

vid behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk

artrit, psoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom. Användning av för stor mängd Metex (metotrexat)

kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga. Om du har några frågor, tala

med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet.

3.

Hur du använder Metex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läkaren bestämmer dosen, vilken anpassas individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4 – 8 veckor innan

behandlingen verkar.

Metex ges av eller under övervakning av läkare eller sjukvårdspersonal som en injektion under huden

(subkutan injektion)

endast en gång per vecka

. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande

dag varje vecka då du får din injektion.

Användning för barn och ungdomar

Läkaren bestämmer lämplig dos för barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil idiopatisk

artrit.

Metex rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet av behandling av denna

åldersgrupp.

Administreringssätt och varaktighet

Metex ges som en injektion under huden

en gång i veckan!

Behandlingens varaktighet bestäms av den behandlande läkaren. Behandling av reumatoid artrit, juvenil

idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och Crohns sjukdom med Metex är en långvarig

behandling.

I början av behandlingen kan Metex injiceras av sjukvårdspersonal. Läkaren kan dock besluta att du kan

lära dig att själv injicera Metex under huden. Du kommer i så fall att få instruktioner om hur du går

tillväga. Du får under inga omständigheter försöka injicera dig själv, om du inte har lärt dig hur man gör

det.

Se bruksanvisningen i slutet av bipacksedeln.

Hanterings- och destruktionssättet måste överensstämma med det för andra cytostatiska preparat i

enlighet med gällande anvisningar. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal bör inte hantera och/eller

administrera Metex.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnor. I händelse av kontamination måste

det berörda området sköljas omedelbart med rikligt med vatten.

Om du använt för stor mängd av Metex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Metex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Metex

Om du slutar att använda Metex ska du omedelbart tala med din läkare.

Om du tycker att det verkar som om effekten av Metex är för stark eller för svag bör du tala med läkaren

eller apotekspersonalen.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarnas frekvens liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta läkemedlet ges.

Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid låga doser är det viktigt att du övervakas

regelbundet av läkaren. Läkaren kommer att ta

prover för att kontrollera

avvikelser

utvecklas i

blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar och lymfom) och förändringar i njurarna

och levern.

Tala omedelbart om för läkaren

om du drabbas av något av följande symtom, eftersom dessa kan tyda

på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning som kräver akut specifik behandling:

Ihållande torr, improduktiv hosta, andfåddhet och feber:

dessa kan vara tecken på en

lunginflammation [vanliga]

blod i saliv eller upphostningar:

det kan vara tecken på blödning från lungorna [ingen känd

frekvens]

symtom på leverskada, såsom gulfärgning av hud och ögonvitor:

metotrexat kan orsaka kronisk

leverskada (levercirros), bildning av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [alla mindre

vanliga], leverinflammation (akut hepatit) [sällsynta] och leversvikt [mycket sällsynta]

allergiska symtom såsom hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullna händer, fötter, vrister,

ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårt att svälja eller andas) och

svimningskänsla

; detta kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller en anafylaktisk

chock [sällsynta]

symtom på njurskador såsom svullna händer, vrister eller fötter, förändrad

urineringsfrekvens eller minskad urinmängd (oliguri) eller avsaknad av urin (anuri);

detta

kan vara tecken på njursvikt [sällsynta]

symtom på infektioner, t.ex. feber, frossbrytningar, diffus värk, halsont

; metotrexat kan göra

dig mer mottaglig för infektioner. Svåra infektioner såsom en viss typ av lunginflammation

Pneumocystis jirovecii-

pneumoni) eller blodförgiftning (sepsis) kan förekomma [sällsynta]

symtom såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och

ovanlig värme i det ena benet (djup ventrombos)

detta kan hända när en lösgjord blodpropp

täpper till ett blodkärl

(tromboembolisk händelse) [sällsynta]

feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd eller plötslig feber tillsammans med ont

i halsen eller munnen, eller urineringsproblem

; metotrexat kan orsaka en kraftig minskning av

antalet vissa vita blodkroppar (agranulocytos) och svår benmärgshämning [mycket sällsynta]

oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen, blodiga kräkningar eller

blåmärken

; detta kan vara tecken på kraftigt minskat antal blodplättar orsakad av svår

benmärgshämning [mycket sällsynta]

symtom såsom mycket svår huvudvärk ofta i kombination med feber, nackstelhet,

illamående, kräkningar, förvirring och känslighet för ljus

kan tyda på en inflammation i

hjärnhinnorna (akut aseptisk meningit) [mycket sällsynta]

vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått

metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla andra

sjukdomar. Tecken på denna typ av hjärnsjukdomar kan vara

förändrat psykiskt tillstånd,

rörelsestörningar (ataxi), synstörningar eller minnesstörningar

[ingen känd frekvens]

svåra hudutslag eller blåsor på huden (detta kan också drabba mun, ögon och könsorgan)

detta kan vara tecken på tillstånd som kallas Stevens-Johnsons syndrom och ett brännskadeliknande

tillstånd (toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom) [mycket sällsynta]

Nedan anges övriga biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

Inflammation i munslemhinnan, matsmältningsbesvär, illamående, aptitförlust, buksmärta

Avvikande leverfunktionsvärden (ASAT, ALAT, bilirubin, alkaliskt fosfatas)

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

Sår i munnen, diarré

Utslag, hudrodnad, klåda

Huvudvärk, trötthet, dåsighet

Minskad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller

blodplättar

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

Halsinflammation

Tarminflammation, kräkningar, bukspottkörtelinflammation, svart eller tjärliknande avföring, sår

och blödning i mag-tarmkanalen

Ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, hudsår, bältros, inflammation i

blodkärl, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

Debut av diabetes mellitus

Yrsel, förvirring, depression

Sänkt nivå av serumalbumin

Minskat antal av alla blodkroppar och blodplättar

Inflammation och sår i urinblåsa eller slida, nedsatt njurfunktion, störd urinering

Ledsmärta, muskelsmärta, minskad benmassa

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

Inflammation i tandköttet

Ökad hudpigmentering, akne, blåmärken på huden på grund av kärlblödningar (ekkymos, petekier),

allergisk inflammation i blodkärl

Minskat antal antikroppar i blodet

Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), röda ögon (konjunktivit)

Humörsvängningar (stämningssvängningar)

Synstörningar

Inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska runt hjärtat, hinder för hjärtats blodfyllnad på

grund av vätska runt hjärtat

Lågt blodtryck

Bildning av ärrvävnad i lungan (lungfibros), andfåddhet och bronkialastma, ansamling av vätska i

lungsäcken

Stressfraktur

Elektrolytstörningar

Feber, försämrad sårläkning

Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

Akut toxisk utvidgning av tarmen (toxisk megakolon)

Ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden (akut paronyki), djup infektion i

hårsäckarna (furunkulos), synlig förstoring av små blodkärl

Lokal skada (bildande av steril böld, förändringar i fettvävnaden) vid injektionsstället

Smärta, förlust av styrka eller känsla av domningar eller krypningar/lägre känslighet för

stimulering än normalt, smakförändringar (metallsmak), krampanfall, förlamning, meningism

Nedsatt syn, icke-inflammatorisk ögonsjukdom (retinopati)

Förlust av sexualdrift, impotens, bröstförstoring hos män, bristfällig spermiebildning (oligospermi),

menstruationsrubbningar, flytning från slidan

Förstorade lymfkörtlar (lymfom)

Lymfoproliferativa störningar (onormal tillväxt av vita blodkroppar)

Ingen känd frekvens:

kan inte beräknas från tillgängliga data

Ökat antal av vissa vita blodkroppar

Näsblod

Protein i urinen

Svaghetskänsla

Benskada i käken (som följd av onormal tillväxt av vita blodkroppar)

Vävnadsförstöring på injektionsstället

Hudrodnad och fjällande hud

Svullnad

Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner har observerats,

vilka avtar under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Metex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metotrexat. 1 ml lösning innehåller metotrexatdinatrium motsvarande 50

mg metotrexat.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid, vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metex 50 mg/ml förfyllda sprutor innehåller en klar, gulbrun lösning.

Förfyllda sprutor med fasta nålar för subkutan injektion och gradering, förpackade i blister, innehållande

0,15 ml, 0,20 ml och 0,30 ml injektionsvätska, lösning i förpackningar med 1 och 6 förfyllda sprutor.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Litauen

Tillverkare

Medac-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-09

Sprutor utan skyddssystem

Bruksanvisning för subkutan användning

Metex ges som en injektion under huden endast en gång i veckan. Läs nedanstående bruksanvisning noga

innan du börjar med injektionen och använd alltid den injektionsteknik som läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska har rekommenderat.

Om du har några problem eller frågor, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Förberedelse

Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.

Tvätta händerna noggrant.

Packa upp den förfyllda sprutan med metotrexat och läs bipacksedeln noga. Ta ut den förfyllda sprutan ur

förpackningen i rumstemperatur.

Kontrollera att Metex-sprutan inte har några synliga defekter (eller sprickor) före användning. Om en

liten luftbubbla syns i lösningen kommer det inte att påverka dosen eller skada dig.

Injektionsställe

De bästa ställena för injektion är:

- övre delen av låren

- magen, utom runt naveln.

Om någon hjälper dig med injektionen kan han/hon också ge

injektionen på baksidan av armarna, precis nedanför axeln.

Byt injektionsställe för varje injektion. Detta kan minska risken för

utveckling av irritation på injektionsstället.

Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, är röd, hård, ärrad eller

där du har bristningar. Om du har psoriasis ska du försöka att inte

injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller fjälliga hudfläckar eller

hudskador.

Injicering av lösningen

Välj ett injektionsställe och rengör området på och runt det valda injektionsstället med tvål och

vatten eller desinfektionsmedel

Subkutana

injektionsställen

Mage

Lår

Ta av den skyddande plasthättan

Ta försiktigt av den grå skyddande plasthättan

genom att dra den rakt ut från sprutan. Om

skyddshättan är mycket hård kan du vrida den en

aning samtidigt som du drar.

Viktigt: Vidrör inte nålen på den förfyllda

sprutan!

Obs! När du har tagit av plasthättan, injicera

omedelbart utan fördröjning.

Hur nålen förs in

Använd två fingrar och nyp ett veck i huden. För snabbt in

nålen i huden i 90 graders vinkel.

Injektion

För in nålen helt i hudvecket. Tryck långsamt in kolven och

injicera vätskan under huden. Håll fast huden tills

injektionen är avslutad.

Dra försiktigt nålen rakt ut.

5. Kasta den använda sprutan med nål i en behållare för vassa föremål. Kasta den inte bland

hushållsavfall.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnorna. Om detta händer måste du

omedelbart skölja med rikliga mängder vatten.

Om du eller någon i din omgivning skadas av nålen, rådfråga omedelbart din läkare och använd inte

denna förfyllda spruta.

Destruktion och övrig hantering

Hantering och kassering av läkemedlet och den förfyllda sprutan måste ske i enlighet med gällande

anvisningar. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal bör inte hantera och/eller ge Metex.

Läs hela dokumentet

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Metoject 50 mg/ml solution for injection, pre-filled syringe

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

1 ml of solution contains 50 mg methotrexate (as methotrexate disodium).

1 pre-filled syringe of 0.15 ml contains 7.5 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.20 ml contains 10 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.25 ml contains 12.5 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.30 ml contains 15 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.35 ml contains 17.5 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.40 ml contains 20 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.45 ml contains 22.5 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.50 ml contains 25 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.55 ml contains 27.5 mg methotrexate.

1 pre-filled syringe of 0.60 ml contains 30 mg methotrexate

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Solution for injection, pre-filled syringe.

Clear, yellow-brown solution.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Metoject is indicated for the treatment of

active rheumatoid arthritis in adult patients,

polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis, when the response to nonsteroidal

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,

severe recalcitrant disabling psoriasis, which is not adequately responsive to other forms of therapy

such as phototherapy, PUVA, and retinoids, and severe psoriatic arthritis in adult patients,

mild to moderate Crohn’s disease either alone or in combination with corticosteroids in adult patients

refractory or intolerant to thiopurines.

4.2

Posology and method of administration

Important warning about the dosage of Metoject (methotrexate)

In the treatment of rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriasis and psoriatic arthritis, and

Crohn’s disease, Metoject (methotrexate)

must only be used once a week

. Dosage errors in the use of

Metoject (methotrexate) can result in serious adverse reactions, including death. Please read this section

of the summary of product characteristics very carefully.

Methotrexate should only be prescribed by physicians with expertise in the use of methotrexate and a full

understanding of the risks of methotrexate therapy. The administration should routinely be done by health

professionals. If the clinical situation permits the treating physician can, in selected cases, delegate the

subcutaneous administration to the patient her/himself. Patients must be educated and trained in the

proper injection technique when self-administering methotrexate. The first injection of Metoject should

be performed under direct medical supervision. Metoject is injected subcutaneously

once weekly

The patient is to be explicitly informed about the fact of administration

once weekly

. It is advisable to

determine a fixed, appropriate weekday as day of injection.

Methotrexate elimination is reduced in patients with a third distribution space (ascites, pleural effusions).

Such patients require especially careful monitoring for toxicity, and require dose reduction or, in some

cases, discontinuation of methotrexate administration (see section 5.2 and 4.4).

Dosage in adult patients with rheumatoid arthritis

The recommended initial dose is 7.5 mg of methotrexate

once weekly

, administered subcutaneously.

Depending on the individual activity of the disease and tolerability by the patient, the initial dose may be

increased gradually by 2.5 mg per week. A weekly dose of 25 mg should in general not be exceeded.

However, doses exceeding 20 mg/week are associated with significant increase in toxicity, especially

bone marrow suppression

.

Response to treatment can be expected after approximately 4 – 8 weeks. Upon

achieving the therapeutically desired result, the dose should be reduced gradually to the lowest possible

effective maintenance dose.

Dosage in children and adolescents below 16 years with polyarthritic forms of juvenile idiopathic

arthritis

The recommended dose is 10 – 15 mg/m² body surface area (BSA)

once weekly

, administered by

subcutaneous injection. In therapy-refractory cases the weekly dosage may be increased up to 20 mg/m²

body surface area/

once weekly

. However, an increased monitoring frequency is indicated if the dose is

increased.

Patients with JIA should always be referred to a rheumatology specialist

in the treatment of

children/adolescents.

Use in children < 3 years of age is not recommended as insufficient data on efficacy and safety is

available for this population (see section 4.4).

Dosage in patients with psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis

It is recommended that a test dose of 5 – 10 mg should be administered parenterally, one week prior to

therapy to detect idiosyncratic adverse reactions. The recommended initial dose is 7.5 mg of methotrexate

once weekly

, administered subcutaneously. The dose is to be increased gradually but should not, in

general, exceed a weekly dose of 25 mg of methotrexate. Doses exceeding 20 mg per week can be

associated with significant increase in toxicity, especially bone marrow suppression. Response to

treatment can generally be expected after approximately 2 – 6 weeks. Upon achieving the therapeutically

desired result, the dose should be reduced gradually to the lowest possible effective maintenance dose.

Dosage in patients with Crohn’s disease

Induction treatment:

25 mg/week administered subcutaneously.

Response to treatment can be expected after approximately 8 to 12 weeks.

Maintenance treatment:

15 mg/week administered subcutaneously.

There is not sufficient experience in the paediatric population to recommend Metoject for the treatment of

Crohn’s disease in this population.

Maximum weekly dose

The dose should be increased as necessary but should in general not exceed the maximum recommended

weekly dose of 25 mg. In a few exceptional cases a higher dose might be clinically justified, but should

not exceed a maximum weekly dose of 30 mg of methotrexate as toxicity will markedly increase.

Patients with renal impairment

Metoject should be used with caution in patients with impaired renal function. The dose should be

adjusted as follows:

Creatinine clearance (ml/min)

Dose

100 %

30 – 59

50 %

< 30

Metoject must not be used

See section 4.3.

Patients with hepatic impairment

Methotrexate should be administered with great caution, if at all, to patients with significant current or

previous liver disease, especially if due to alcohol. If bilirubin is

5 mg/dl (85.5 µmol/l), methotrexate is

contraindicated.

For the full list of contraindications, see section 4.3.

Use in elderly patients

Dose reduction should be considered in elderly patients due to reduced liver and kidney function as well

as lower folate reserves which occur with increased age.

Use in patient with a third distribution space (pleural effusions, ascitis)

As the half-life of methotrexate can be prolonged to 4 times the normal length in patients who possess a

third distribution space dose reduction or, in some cases, discontinuation of methotrexate administration

may be required (see section 5.2 and 4.4).

Method of administration

The medicinal product is for single use only.

Metoject is given by the subcutaneous route. See section 6.6 for instructions for subcutaneous use.

The overall duration of the treatment is decided by the physician.

Note:

If changing the oral application to parenteral administration a reduction of the dose may be required due

to the variable bioavailability of methotrexate after oral administration.

Folic acid supplementation may be considered according to current treatment guidelines.

4.3

Contraindications

Metoject is contraindicated in the case of

hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1,

severe liver impairment (see section 4.2),

alcohol abuse,

severe renal impairment (creatinine clearance less than 30 ml/min., see section 4.2 and section 4.4),

pre-existing blood dyscrasias, such as bone marrow hypoplasia, leukopenia, thrombocytopenia, or

significant anaemia,

serious, acute or chronic infections such as tuberculosis, HIV or other immunodeficiency syndromes,

ulcers of the oral cavity and known active gastrointestinal ulcer disease,

pregnancy and breast-feeding (see section 4.6),

concurrent vaccination with live vaccines.

4.4

Special warnings and precautions for use

Patients must be clearly informed that the therapy has to be administered

once a week

, not every day.

Patients undergoing therapy should be subject to appropriate supervision so that signs of possible toxic

effects or adverse reactions may be detected and evaluated with minimal delay. Therefore, methotrexate

should be only administered by, or under the supervision of physicians whose knowledge and experience

includes the use of antimetabolite therapy. Because of the possibility of severe or even fatal toxic

reactions, the patient should be fully informed by the physician of the risks involved and the

recommended safety measures.

Recommended examinations and safety measures

Before beginning or reinstituting methotrexate therapy after a rest period

Complete blood count with differential blood count and platelets, liver enzymes, bilirubin, serum

albumin, chest x-ray and renal function tests. If clinically indicated, exclude tuberculosis and hepatitis.

During therapy (at least once a month during the first six months and every three months thereafter)

An increased monitoring frequency should be considered also when the dose is increased.

Examination of the mouth and throat for mucosal changes

Complete blood count with differential blood count and platelets. Haemopoietic suppression caused

by methotrexate may occur abruptly and with apparently safe doses. Any profound drop in white-

cell or platelet counts indicates immediate withdrawal of the medicinal product and appropriate

supportive therapy. Patients should be advised to report all signs and symptoms suggestive of

infection. Patients taking simultaneous administration of haematotoxic medicinal products (e.g.

leflunomide) should be monitored closely with blood count and platelets.

Liver function tests: Particular attention should be given to the appearance of liver toxicity.

Treatment should not be instituted or should be discontinued if any abnormality of liver function

tests, or liver biopsy, is present or develops during therapy. Such abnormalities should return to

normal within two weeks after which treatment may be recommenced at the discretion of the

physician. There is no evidence to support use of a liver biopsy to monitor hepatic toxicity in

rheumatological indications.

For psoriasis patients the need of a liver biopsy prior to and during therapy is controversial. Further

research is needed to establish whether serial liver chemistry tests or propeptide of type III collagen

can detect hepatotoxicity sufficiently. The evaluation should be performed case by case and

differentiate between patients with no risk factors and patients with risk factors such as excessive

prior alcohol consumption, persistent elevation of liver enzymes, history of liver disease, family

history of inheritable liver disease, diabetes mellitus, obesity, and history of significant exposure to

hepatotoxic drugs or chemicals and prolonged methotrexate treatment or cumulative doses of 1.5 g

or more.

Check of liver-related enzymes in serum: Temporary increases in transaminases to twice or three

times of the upper limit of normal have been reported by patients at a frequency of 13 – 20 %. In the

case of a constant increase in liver-related enzymes, a reduction of the dose or discontinuation of

therapy should be taken into consideration.

Due to its potentially toxic effect on the liver, additional hepatotoxic medicinal products should not

be taken during treatment with methotrexate

unless clearly necessary

and the consumption of alcohol

should be avoided or greatly reduced (see section 4.5). Closer monitoring of liver enzymes should be

exercised in patients taking other hepatotoxic medicinal products concomitantly (e.g. leflunomide).

The same should be taken into account with the simultaneous administration of haematotoxic

medicinal products (e.g. leflunomide).

Renal function should be monitored by renal function tests and urinalysis (see sections 4.2 and 4.3).

As methotrexate is eliminated mainly by renal route, increased serum concentrations are to be

expected in the case of renal impairment, which may result in severe undesirable effects.

Where renal function may be compromised (e.g. in the elderly), monitoring should take place more

frequently. This applies in particular when medicinal products are administered concomitantly that

affect the elimination of methotrexate, cause kidney damage (e.g. non-steroidal anti-inflammatory

medicinal products) or that can potentially lead to impairment of blood formation. Dehydration may

also intensify the toxicity of methotrexate.

Assessment of respiratory system: Alertness for symptoms of lung function impairment and, if

necessary lung function test. Pulmonary affection requires a quick diagnosis and discontinuation of

methotrexate. Pulmonary symptoms (especially a dry, non-productive cough) or a non-specific

pneumonitis occurring during methotrexate therapy may be indicative of a potentially dangerous

lesion and require interruption of treatment and careful investigation. Acute or chronic interstitial

pneumonitis, often associated with blood eosinophilia, may occur and deaths have been reported.

Although clinically variable, the typical patient with methotrexate-induced lung disease presents

with fever, cough, dyspnoea, hypoxemia, and an infiltrate on chest X-ray, infection needs to be

excluded. Pulmonary affection requires a quick diagnosis and discontinuation of methotrexate

therapy. This lesion can occur at all doses.

In addition, pulmonary alveolar haemorrhage has been reported with methotrexate used in

rheumatologic and related indications. This event may also be associated with vasculitis and other

comorbidities. Prompt investigations should be considered when pulmonary alveolar haemorrhage

is suspected to confirm the diagnosis.

Methotrexate may, due to its effect on the immune system, impair the response to vaccination

results and affect the result of immunological tests. Particular caution is also needed in the presence

of inactive, chronic infections (e.g. herpes zoster, tuberculosis, hepatitis B or C) for reasons of

eventual activation. Vaccination using live vaccines must not be carried out under methotrexate

therapy.

Malignant lymphomas may occur in patients receiving low dose methotrexate, in which case therapy must

be discontinued. Failure of the lymphoma to show signs of spontaneous regression requires the initiation

of cytotoxic therapy.

Concomitant administration of folate antagonists such as trimethoprim/sulphamethoxazole has been

reported to cause an acute megaloblastic pancytopenia in rare instances.

Radiation-induced dermatitis and sunburn can reappear under methotrexate therapy (recall-reaction).

Psoriatic lesions can exacerbate during UV-irradiation and simultaneous administration of methotrexate.

Methotrexate elimination is reduced in patients with a third distribution space (ascites, pleural effusions).

Such patients require especially careful monitoring for toxicity, and require dose reduction or, in some

cases, discontinuation of methotrexate administration. Pleural effusions and ascites should be drained

prior to initiation of methotrexate treatment (see section 5.2).

Diarrhoea and ulcerative stomatitis can be toxic effects and require interruption of therapy, otherwise

haemorrhagic enteritis and death from intestinal perforation may occur.

Vitamin preparations or other products containing folic acid, folinic acid or their derivatives may decrease

the effectiveness of methotrexate.

For the treatment of psoriasis, methotrexate should be restricted to severe recalcitrant, disabling psoriasis

which is not adequately responsive to other forms of therapy, but only when the diagnosis has been

established by biopsy and/or after dermatological consultation.

Encephalopathy/leukoencephalopathy have been reported in oncologic patients receiving methotrexate

therapy and cannot be excluded for methotrexate therapy in non-oncologic indications.

Fertility and reproduction

Fertility

Methotrexate has been reported to cause oligospermia, menstrual dysfunction and amenorrhoea in

humans, during and for a short period after cessation of therapy, and to cause impaired fertility, affecting

spermatogenesis and oogenesis during the period of its administration

effects that appear to be

reversible on discontinuing therapy.

Teratogenicity – Reproductive risk

Methotrexate causes embryotoxicity, abortion and foetal defects in humans. Therefore, the possible risks

of effects on reproduction, pregnancy loss and congenital malformations should be discussed with female

patients of childbearing potential (see section 4.6). The absence of pregnancy must be confirmed before

Metoject is used. If women of a sexually mature age are treated, effective contraception must be

performed during treatment and for at least six months after.

For contraception advice for men see section 4.6.

Sodium

This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i.e. essentially

“sodium-free”.

Paediatric population

Use in children < 3 years of age is not recommended as insufficient data on efficacy and safety are

available for this population (see section 4.2).

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Nitrous oxide

The use of nitrous oxide potentiates the effect of methotrexate on folate metabolism, yielding increased

toxicity such as severe, unpredictable myelosuppression, and stomatitis. Whilst this effect can be reduced

by administering calcium folinate, the concomitant use of nitrous oxide and methotrexate should be

avoided.

Alcohol, hepatotoxic medicinal products, haematotoxic medicinal products

The probability of methotrexate exhibiting a hepatotoxic effect is increased by regular alcohol

consumption and when other hepatotoxic medicinal products are taken at the same time (see section 4.4).

Patients taking other hepatotoxic medicinal products concomitantly (e.g. leflunomide) should be

monitored with special care. The same should be taken into account with the simultaneous administration

of haematotoxic medicinal products (e.g. leflunomide, azathioprine, retinoids, sulfasalazine). The

incidence of pancytopenia and hepatotoxicity can be increased when leflunomide is combined with

methotrexate.

Combined treatment with methotrexate and retinoids like acitretin or etretinate increases the risk of

hepatotoxicity.

Oral antibiotics

Oral antibiotics like tetracyclines, chloramphenicol, and non-absorbable broad-spectrum antibiotics can

interfere with the enterohepatic circulation, by inhibition of the intestinal flora or suppression of the

bacterial metabolism.

Antibiotics

Antibiotics, like penicillines, glycopeptides, sulfonamides, ciprofloxacin and cefalotin can, in individual

cases, reduce the renal clearance of methotrexate, so that increased serum concentrations of methotrexate

with simultaneous haematological and gastro-intestinal toxicity may occur.

Medicinal products with high plasma protein binding

Methotrexate is plasma protein bound and may be displaced by other protein bound medicinal products

such as salicylates, hypoglycaemics, diuretics, sulphonamides, diphenylhydantoins, tetracyclines,

chloramphenicol and p-aminobenzoic acid, and the acidic anti-inflammatory agents, which can lead to

increased toxicity when used concurrently.

Probenecid, weak organic acids, pyrazoles and non-steroidal anti-inflammatory agents

Probenecid, weak organic acids such as loop diuretics, and pyrazoles (phenylbutazone) can reduce the

elimination of methotrexate and higher serum concentrations may be assumed inducing higher

haematological toxicity. There is also a possibility of increased toxicity when low dose methotrexate and

nonsteroidal anti-inflammatory medicinal products or salicylates are combined.

Medicinal products with adverse reactions on the bone marrow

In the case of medication with medicinal products which may have adverse reactions on the bone marrow

(e.g. sulphonamides, trimethoprim-sulphamethoxazole, chloramphenicol, pyrimethamine); attention

should be paid to the possibility of pronounced impairment of blood formation.

Medicinal products which cause folate deficiency

The concomitant administration of products which cause folate deficiency (e.g. sulphonamides,

trimethoprim-sulphamethoxazole) can lead to increased methotrexate toxicity. Particular care is therefore

advisable in the presence of existing folic acid deficiency.

Products containing folic acid or folinic acid

Vitamin preparations or other products containing folic acid, folinic acid or their derivatives may decrease

the effectiveness of methotrexate.

Other antirheumatic medicinal products

An increase in the toxic effects of methotrexate is, in general, not to be expected when Metoject is

administered simultaneously with other antirheumatic medicinal products (e.g. gold compounds,

penicillamine, hydroxychloroquine, sulfasalazine, azathioprin, cyclosporin).

Sulfasalazine

Although the combination of methotrexate and sulfasalazine can cause an increase in efficacy of

methotrexate and as a result more undesirable effects due to the inhibition of folic acid synthesis through

sulfasalazine, such undesirable effects have only been observed in rare individual cases in the course of

several studies.

Mercaptopurine

Methotrexate increases the plasma levels of mercaptopurine. The combination of methotrexate and

mercaptopurine may therefore require dose adjustment.

Proton-pump inhibitors

A concomitant administration of proton-pump inhibitors like omeprazole or pantoprazole can lead to

interactions: Concomitant administration of methotrexate and omeprazole has led to delayed renal

elimination of methotrexate. In combination with pantoprazole inhibited renal elimination of the

metabolite 7-hydroxymethotrexate with myalgia and shivering was reported in one case.

Theophylline

Methotrexate may decrease the clearance of theophylline; theophylline levels should be monitored when

used concurrently with methotrexate.

Caffeine- or theophylline-containing beverages

An excessive consumption of caffeine- or theophylline-containing beverages (coffee, caffeine-containing

soft drinks, black tea) should be avoided during methotrexate therapy.

4.6

Fertility, pregnancy and lactation

Women of childbearing potential/Contraception in females

Women must not get pregnant during methotrexate therapy, and effective contraception must be used

during treatment with methotrexate and at least 6 months thereafter (see section 4.4). Prior to initiating

therapy, women of childbearing potential must be informed of the risk of malformations associated with

methotrexate and any existing pregnancy must be excluded with certainty by taking appropriate measures,

e.g. a pregnancy test. During treatment pregnancy tests should be repeated as clinically required (e.g. after

any gap of contraception). Female patients of reproductive potential must be counselled regarding

pregnancy prevention and planning.

Contraception in males

It is not known if methotrexate is present in semen. Methotrexate has been shown to be genotoxic in

animal studies, such that the risk of genotoxic effects on sperm cells cannot completely be excluded.

Limited clinical evidence does not indicate an increased risk of malformations or miscarriage following

paternal exposure to low-dose methotrexate (less than 30 mg/week). For higher doses, there is insufficient

data to estimate the risks of malformations or miscarriage following paternal exposure.

As precautionary measures, sexually active male patients or their female partners are recommended to use

reliable contraception during treatment of the male patient and for at least 6 months after cessation of

methotrexate. Men should not donate semen during therapy or for 6 months following discontinuation of

methotrexate.

Pregnancy

Methotrexate is contraindicated during pregnancy in non-oncological indications (see section 4.3). If

pregnancy occurs during treatment with methotrexate and up to six months thereafter, medical advice

should be given regarding the risk of harmful effects on the child associated with treatment and

ultrasonography examinations should be performed to confirm normal foetal development.

In animal studies, methotrexate has shown reproductive toxicity, especially during the first trimester (see

section 5.3). Methotrexate has been shown to be teratogenic to humans; it has been reported to cause

foetal death, miscarriages and/or congenital abnormalities (e.g. craniofacial, cardiovascular, central

nervous system and extremity-related).

Methotrexate is a powerful human teratogen, with an increased risk of spontaneous abortions, intrauterine

growth restriction and congenital malformations in case of exposure during pregnancy.

Spontaneous abortions have been reported in 42.5% of pregnant women exposed to low-dose

methotrexate treatment (less than 30 mg/week), compared to a reported rate of 22.5% in disease-matched

patients treated with drugs other than methotrexate.

Major birth defects occurred in 6.6% of live births in women exposed to low-dose methotrexate

treatment (less than 30 mg/week) during pregnancy, compared to approximately 4% of live births in

disease-matched patients treated with drugs other than methotrexate.

Insufficient data is available for methotrexate exposure during pregnancy higher than 30 mg/week, but

higher rates of spontaneous abortions and congenital malformations are expected.

When methotrexate was discontinued prior to conception, normal pregnancies have been reported.

Breast-feeding

Methotrexate is excreted in human milk. Because of the potential for serious adverse reactions in breast-

fed infants, Metoject is contraindicated during breast-feeding (see section 4.3). Therefore breast-feeding

must be discontinued prior to and throughout administration.

Fertility

Methotrexate affects spermatogenesis and oogenesis and may decrease fertility. In humans, methotrexate

has been reported to cause oligospermia, menstrual dysfunction and amenorrhoea. These effects appear to

be reversible after discontinuation of therapy in most cases.

4.7

Effects on ability to drive and use machines

Central nervous symptoms such as tiredness and dizziness can occur during treatment, Metoject has

minor or moderate influence on the ability to drive and use machines.

4.8

Undesirable effects

Summary of the safety profile

Most serious adverse reactions of methotrexate include bone marrow suppression, pulmonary toxicity,

hepatotoxicity, renal toxicity, neurotoxicity, thromboembolic events, anaphylactic shock and Stevens-

Johnson syndrome.

Most frequently (very common) observed adverse reactions of methotrexate include gastrointestinal

disorders e.g. stomatitis, dyspepsia, abdominal pain, nausea, loss of appetite and abnormal liver function

tests e.g. increased ALAT, ASAT, bilirubin, alkaline phosphatase. Other frequently (common) occurring

adverse reactions are leukopenia, anaemia, thrombopenia, headache, tiredness, drowsiness, pneumonia,

interstitial alveolitis/pneumonitis often associated with eosinophilia, oral ulcers, diarrhoea, exanthema,

erythema and pruritus.

Tabulated list of adverse reactions

The most relevant undesirable effects are suppression of the haematopoietic system and gastrointestinal

disorders.

The following headings are used to organise the undesirable effects in order of frequency:

Very common (

1/10), common (

1/100 to < 1/10), uncommon (

1/1,000 to < 1/100), rare (

1/10,000

to < 1/1,000), very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from the available data)

Infections and infestations

Uncommon: Pharyngitis.

Rare: Infection (incl. reactivation of inactive chronic infection), sepsis, conjunctivitis.

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)

Very rare: Lymphoma (see “description” below).

Blood and lymphatic system disorders

Common: Leukopenia, anaemia, thrombopenia.

Uncommon: Pancytopenia.

Very rare: Agranulocytosis, severe courses of bone marrow depression, lymphoproliferative disorders

(see “description” below).

Not known: Eosinophilia.

Immune system disorders

Rare: Allergic reactions, anaphylactic shock, hypogammaglobulinaemia.

Metabolism and nutrition disorders

Uncommon: Precipitation of diabetes mellitus.

Psychiatric disorders

Uncommon: Depression, confusion.

Rare: Mood alterations.

Nervous system disorders

Common: Headache, tiredness, drowsiness.

Uncommon: Dizziness.

Very rare: Pain, muscular asthenia or paraesthesia/hypoaesthesia, changes in sense of taste (metallic

taste), convulsions, meningism, acute aseptic meningitis, paralysis.

Not known: Encephalopathy/leukoencephalopathy.

Eye disorders

Rare: Visual disturbances.

Very rare: Impaired vision, retinopathy.

Cardiac disorders

Rare: Pericarditis, pericardial effusion, pericardial tamponade.

Vascular disorders

Rare: Hypotension, thromboembolic events.

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Common: Pneumonia, interstitial alveolitis/pneumonitis often associated with eosinophilia. Symptoms

indicating potentially severe lung injury (interstitial pneumonitis) are: dry, not productive cough, short of

breath and fever.

Rare: Pulmonary fibrosis,

Pneumocystis jirovecii

pneumonia, shortness of breath and bronchial asthma,

pleural effusion.

Not known: Epistaxis, pulmonary alveolar haemorrhage.

Gastrointestinal disorders

Very common: Stomatitis, dyspepsia, nausea, loss of appetite, abdominal pain.

Common: Oral ulcers, diarrhoea.

Uncommon: Gastrointestinal ulcers and bleeding, enteritis, vomiting, pancreatitis.

Rare: Gingivitis.

Very rare: Haematemesis, haematorrhea, toxic megacolon.

Hepatobiliary disorders (see section 4.4)

Very common: Abnormal liver function tests (increased ALAT, ASAT, alkaline phosphatase and

bilirubin).

Uncommon: Cirrhosis, fibrosis and fatty degeneration of the liver, decrease in serum albumin.

Rare: Acute hepatitis.

Very rare: Hepatic failure.

Skin and subcutaneous tissue disorders

Common: Exanthema, erythema, pruritus.

Uncommon: Photosensitisation, loss of hair, increase in rheumatic nodules, skin ulcer, herpes zoster,

vasculitis, herpetiform eruptions of the skin, urticaria.

Rare: Increased pigmentation, acne, petechiae, ecchymosis, allergic vasculitis.

Very rare: Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (Lyell’s syndrome), increased

pigmentary changes of the nails, acute paronychia, furunculosis, telangiectasia.

Not known: Skin exfoliation / dermatitis exfoliative

Musculoskeletal and connective tissue disorders

Uncommon: Arthralgia, myalgia, osteoporosis.

Rare: Stress fracture.

Not known: Osteonecrosis of jaw (secondary to lymphoproliferative disorders).

Renal and urinary disorders

Uncommon: Inflammation and ulceration of the urinary bladder, renal impairment, disturbed micturition.

Rare: Renal failure, oliguria, anuria, electrolyte disturbances.

Not known: Proteinuria.

Reproductive system and breast disorders

Uncommon: Inflammation and ulceration of the vagina.

Very rare: Loss of libido, impotence, gynaecomastia, oligospermia, impaired menstruation, vaginal

discharge.

General disorders and administration site conditions

Rare: Fever, wound-healing impairment.

Very rare: Local damage (formation of sterile abscess, lipodystrophy) of injection site following

intramuscular or subcutaneous administration.

Not known: Asthenia, injection site necrosis, oedema.

Description of selected adverse reactions

The appearance and degree of severity of undesirable effects depends on the dose level and the frequency

of administration. However, as severe undesirable effects can occur even at lower doses, it is

indispensable that patients are monitored regularly by the doctor at short intervals.

Lymphoma/Lymphoproliferative disorders: there have been reports of individual cases of lymphoma and

other lymphoproliferative disorders which subsided in a number of cases once treatment with

methotrexate had been discontinued.

Subcutaneous application of methotrexate is locally well tolerated. Only mild local skin reactions (such as

burning sensations, erythema, swelling, discolouration, pruritus, severe itching, pain) were observed,

decreasing during therapy.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows

continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are

asked to report any suspected adverse reactions via (see details below).

[To be completed nationally]

4.9

Overdose

Symptoms of overdose

Toxicity of methotrexate mainly affects the haematopoietic system.

Treatment measures in the case of overdose

Calcium folinate is the specific antidote for neutralising the toxic undesirable effects of methotrexate.

In cases of accidental overdose, a dose of calcium folinate equal to or higher than the offending dose of

methotrexate should be administered intravenously or intramuscularly within one hour and dosing

continued until the serum levels of methotrexate are below 10

mol/l.

In cases of massive overdose, hydration and urinary alkalisation may be necessary to prevent precipitation

of methotrexate and/or its metabolites in the renal tubules. Neither haemodialysis nor peritoneal dialysis

has been shown to improve methotrexate elimination. Effective clearance of methotrexate has been

reported with acute, intermittent haemodialysis using a high flux dialyser.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Folic acid analogues, ATC code: L01BA01

Antirheumatic medicinal product for the treatment of chronic, inflammatory rheumatic diseases and

polyarthritic forms of juvenile idiopathic arthritis. Immunomodulating and anti-inflammatory agent for

the treatment of Crohn’s disease.

Mechanism of action

Methotrexate is a folic acid antagonist which belongs to the class of cytotoxic agents known as

antimetabolites. It acts by the competitive inhibition of the enzyme dihydrofolate reductase and thus

inhibits DNA synthesis. It has not yet been clarified, as to whether the efficacy of methotrexate, in the

management of psoriasis, psoriasis arthritis, chronic polyarthritis and Crohn’s disease, is due to an anti-

inflammatory or immunosuppressive effect and to which extent a methotrexate-induced increase in

extracellular adenosine concentration at inflamed sites contributes to these effects.

International clinical guidelines reflect the use of methotrexate as a second choice for Crohn’s disease

patients that are intolerant or have failed to respond to first-line immunomodulating agents as

azathioprine (AZA) or 6-mercaptopurine (6-MP).

The adverse events observed in the studies performed with methotrexate for Crohn’s disease at

cumulative doses have not shown a different safety profile of methotrexate than the profile it is already

known. Therefore, similar cautions must be taken with the use of methotrexate for the treatment of

Crohn’s disease as in other rheumatic and non-rheumatic indications of methotrexate (see sections 4.4

and 4.6).

5.2

Pharmacokinetic properties

Absorption

Following oral administration, methotrexate is absorbed from the gastrointestinal tract. In case of low-

dosed administration (dosages between 7.5 mg/m² and 80 mg/m² body surface area), the mean

bioavailability is approx. 70 %, but considerable interindividual and intraindividual deviations are

possible (25 – 100 %). Maximum serum concentrations are achieved after 1 – 2 hours.

Bioavailability of subcutaneous injection is nearly 100 %.

Distribution

Approximately 50 % of methotrexate is bound to serum proteins. Upon being distributed into body

tissues, high concentrations in the form of polyglutamates are found in the liver, kidneys and spleen in

particular, which can be retained for weeks or months. When administered in small doses, methotrexate

passes into the cerebrospinal fluid in minimal amounts. The terminal half-life is on average 6 – 7 hours

and demonstrates considerable variation (3 – 17 hours). The half-life can be prolonged to 4 times the

normal length in patients who possess a third distribution space (pleural effusion, ascites).

Biotransformation

Approx. 10 % of the administered methotrexate dose is metabolised intrahepatically. The principle

metabolite is 7-hydroxymethotrexate.

Elimination

Excretion takes places, mainly in unchanged form, primarily renal via glomerular filtration and active

secretion in the proximal tubulus.

Approx. 5 – 20 % methotrexate and 1 – 5 % 7-hydroxymethotrexate are eliminated biliary. There is

pronounced enterohepatic circulation.

In the case of renal impairment, elimination is delayed significantly. Impaired elimination with regard to

hepatic impairment is not known.

5.3

Preclinical safety data

Animal studies show that methotrexate impairs fertility, is embryo- and foetotoxic and teratogenic.

Methotrexate is mutagenic

in vivo

in vitro

. As conventional carcinogenicity studies have not been

performed and data from chronic toxicity studies in rodents are inconsistent, methotrexate is considered

not classifiable

as to its carcinogenicity to humans.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Sodium chloride

Sodium hydroxide for pH adjustment

Water for injections

6.2

Incompatibilities

In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal

products.

6.3

Shelf-life

2 years.

6.4

Special precautions for storage

Store below 25 °C. Keep the pre-filled syringes in the outer carton in order to protect from light.

6.5

Nature and contents of container

Nature of container

Pre-filled syringes of colourless glass (type I) of 1 ml capacity with embedded injection needle, packed in

blisters. Plunger stoppers of chlorobutyl rubber (type I) and polystyrene rods inserted on the stopper to

form the syringe plunger

Pre-filled syringes of colourless glass (type I) of 1 ml capacity with embedded injection needle, packed in

blisters. Plunger stoppers of chlorobutyl rubber (type I), polystyrene rods inserted on the stopper to form

the syringe plunger and a safety system to prevent needle stick injury and reuse of the needle.

Pack sizes

Pre-filled syringes containing 0.15 ml, 0.20 ml, 0.25 ml, 0.30 ml, 0.35 ml, 0.40 ml, 0.45 ml, 0.50 ml,

0.55 ml or 0.60 ml solution are available in packs of 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 and 24 syringes with embedded

s.c. injection needle.

Pre-filled syringes containing 0.15 ml, 0.20 ml, 0.25 ml, 0.30 ml, 0.35 ml, 0.40 ml, 0.45 ml, 0.50 ml,

0.55 ml or 0.60 ml solution are available in packs of 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 and 24 syringes with embedded

s.c. injection needle with safety system.

All pack sizes are available with graduation marks.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal and other handling

The manner of handling and disposal must be consistent with that of other cytotoxic preparations in

accordance with local requirements. Pregnant healthcare personnel should not handle and/or administer

Metoject.

Methotrexate should not come into contact with the skin or mucosa. In the event of contamination, the

affected area must be rinsed immediately with ample amount of water.

For single use only.

Any unused medicinal product or waste should be disposed of in accordance with local requirements.

In some regions Metoject may be marketed with a safety system to prevent needle stick injury and reuse

of the needle.

Instructions for subcutaneous use of Metoject without safety system

The best places for the injection are:

- upper thighs,

- abdomen except around the navel.

Clean the area of and around the chosen injection site with soap and water or disinfectant.

Pull the protective plastic cap straight off.

Build a skin fold by gently squeezing the area at the injection site.

The fold must be held pinched until the syringe is removed from the skin after the injection.

Push the needle fully into the skin at a 90-degree angle.

Push the plunger down slowly and inject the liquid underneath the skin. Remove the syringe from the

skin at the same 90-degree angle.

Instructions for subcutaneous use of Metoject with safety system

The best places for the injection are:

- upper thighs,

- abdomen except around the navel.

Clean the area of and around the chosen injection site with soap and water or disinfectant.

Pull the protective plastic cap straight off.

Build a skin fold by gently squeezing the area at the injection site.

The fold must be held pinched until the syringe is removed from the skin after the injection.

Push the needle fully into the skin at a 90-degree angle.

Push the plunger down slowly and inject the liquid underneath the skin. Remove the syringe from the

skin at the same 90-degree angle.

A protective cover will automatically enclose the needle.

Note: The protection system that is triggered by the release of the protective cover can only be activated

when the syringe has been emptied completely by pushing down the plunger as far as it goes.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Germany

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER

<[To be completed nationally]>

9.

DATE OF FIRST MARKETING AUTHORISATION/RENEWAL OF THE

AUTHORISATION

Date of first authorisation: 02 October 2008

Date of latest renewal: 02 October 2013

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

2021-03-21

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen