Mesavancol 1200 mg Enterodepottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-08-2021

Aktiva substanser:
mesalazin
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
A07EC02
INN (International namn):
mesalazine
Dos:
1200 mg
Läkemedelsform:
Enterodepottablett
Sammansättning:
mesalazin 1200 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 60 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55717
Tillstånd datum:
2017-07-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Mezavant 1200 mg enterodepottabletter

mesalazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Mezavant är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Mezavant

Hur du tar Mezavant

Eventuella biverkningar

Hur Mezavant ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1

Vad Mezavant är och vad det används för

Mesalazin som finns i Mezavant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Farmakoterapeutisk grupp: aminosalicylsyra och liknande medel.

Mezavant är enterodepottabletter som innehåller den aktiva substansen mesalazin, vilket är ett

antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit.

Ulcerös kolit är en sjukdom i kolon (tjocktarmen) och rektum (ändtarmen), som gör tarmens

slemhinnor svullna och röda (inflammerade), vilket leder till frekvent och blodig avföring tillsammans

med magkramper.

När Mezavant ges i ett akut skede av ulcerös kolit verkar det genom hela kolon och rektum för att

behandla inflammationen och lindra symtom. Tabletterna kan även användas för att förebygga återfall

av ulcerös kolit.

2

Vad du behöver veta innan du tar Mezavant

Ta inte Mezavant

om du är allergisk (överkänslig) mot en grupp läkemedel som kallas salicylater (vilken

innefattar acetylsalicylsyra)

om du är allergisk (överkänslig) mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna information)

om du har allvarliga njur- eller leverbesvär.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Mezavant

om du har njur- eller leverbesvär

om du tidigare har haft en hjärtinflammation (vilken kan vara orsakad av en hjärtinfektion)

om du någonsin har utvecklat allvarliga hudutslag eller hudfjällning, blåsbildning och/eller sår i

munnen efter att du använt Mezavant

om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot sulfasalazin (ett annat läkemedel som används

för behandling av ulcerös kolit)

om du har en förträngning eller blockering i magen eller tarmarna

om du har lungbesvär.

Före och regelbundet under behandlingen kan din läkare ta urin- och blodprover för att kontrollera att

dina njurar fungerar bra och att ditt blod är normalt.

Njurstenar kan bildas vid användning av Mezavant. Symtomen kan bland annat vara smärta i sidorna

av buken och blod i urinen. Se till att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen med

Mezavant.

Allvarliga hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har

rapporterats i samband med behandling med Mezavant. Sluta använda Mezavant och uppsök

omedelbart sjukvård om du får något av de symtom på dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i

avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Mezavant rekommenderas inte till barn och ungdomar som väger 50 kg eller mindre och inte till barn

under 10 år, beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt (se avsnitt 3).

Andra läkemedel och Mezavant

Studier har visat att Mezavant inte påverkar följande antibiotika, som används för behandling av

infektioner: amoxicillin, metronidazol eller sulfametoxazol.

Mezavant kan dock påverka vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Mesalazin eller sulfasalazin (tas vid behandling av ulcerös kolit).

Icke-steroida antiinflammatoriska preparat (till exempel läkemedel som innehåller

acetylsalicylsyra, ibuprofen eller diklofenak).

Azatioprin eller 6-merkaptopurin eller andra läkemedel som man vet påverkar hur benmärgen

fungerar (så kallade “immunhämmande” läkemedel vilka minskar aktiviteten hos kroppens

immunsystem). Benmärgen är den vävnad i skelettet som producerar blodkroppar.

Antikoagulantia av kumarintyp (läkemedel som förlänger blodets koaguleringstid) t.ex.

warfarin.

Mezavant med mat och dryck

Mezavant bör tas med mat och vid samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela och får inte

krossas eller tuggas.

Graviditet och amning

Då mesalazin passerar över till fostret under graviditet och utsöndras i små mängder i bröstmjölk, ska

du endast använda Mezavant under graviditet och amning om din läkare säger att du ska göra det.

Negativa utfall (däribland lågt antal blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar))

rapporterades hos spädbarn till mödrar som tog Mezavant under graviditeten. Diarré har rapporterats

hos spädbarn som ammades av mödrar som använde Mezavant.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Påverkan på laboratorietester

Om du ska lämna urinprover är det viktigt att du talar om för läkaren eller sjuksköterskan att du tar

eller nyligen har tagit detta läkemedel, eftersom det kan påverka vissa resultat.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Mezavant påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mezavant innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per rekommenderad maximal dos

(4 tabletter), d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3

Hur du tar Mezavant

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 2,4 g till 4,8 g (två till fyra tabletter) som tas en gång dagligen vid

en akut fas av ulcerös kolit. Den högsta dagliga dosen på 4,8 g bör inte tas under längre tid än

8 veckor. När dina symtom har lindrats, och för att förebygga återkommande attacker, bör din läkare

instruera dig att ta 2,4 g (två tabletter) dagligen.

Vid en akut fas av ulcerös kolit (de första 8 veckorna av behandling) är rekommenderad dos för barn

och ungdomar, som väger mer än 50 kg och som är 10 år eller äldre, 2,4 g till 4,8 g (två till fyra

tabletter) en gång dagligen.

För att förebygga återkommande episoder av ulcerös kolit hos barn och ungdomar, som väger mer än

50 kg och som är 10 år eller äldre, är rekommenderad dos 2,4 g (två tabletter) en gång dagligen.

Kom ihåg att ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag tillsammans med mat. Tabletterna ska

sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.

När du tar detta läkemedel ska du se till att dricka vätska för att hålla en bra vätskebalans, särskilt efter

svåra eller långvariga kräkningar och/eller diarréer, hög feber eller kraftig svettning.

Mezavant rekommenderas inte till barn och ungdomar som väger 50 kg eller mindre, och inte till barn

som är under 10 år, beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt.

Om du har tagit för stor mängd av Mezavant

Om du har tagit för stor mängd Mezavant, kan du uppleva en eller fler av följande symtom: tinnitus

(det ringer i öronen), yrsel, huvudvärk, förvirring, sömnighet, andfåddhet, ökad vätskeförlust (kopplad

till svettning, diarré och kräkningar), lågt blodsocker (vilket kan orsaka yrsel), snabb andning,

förändrade blodvärden och ökad kroppstemperatur.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Mezavant

Det är viktigt att du tar dina Mezavanttabletter varje dag, även när du inte har några symtom av

ulcerös kolit. Fullfölj alltid hela den förskrivna behandlingen.

Om du har glömt att ta dina tabletter så ska du ta dem som vanligt nästföljande dag. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4

Eventuella biverkningar

Tala omedelbart om för din läkare

Om du upplever symtom såsom kramper, svåra magsmärtor, blodig och ökad avföring (diarré),

feber, huvudvärk eller hudutslag. Dessa symtom kan vara tecken på akut intoleranssyndrom

vilket kan inträffa under en akut fas (skov) av ulcerös kolit. Detta är ett allvarligt tillstånd vilket

sällan inträffar, men gör att din behandling måste avbrytas omedelbart.

Om du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), hudutslag, anemi (känner dig trött, svag

och är blek, framförallt på läppar, naglar och ögonlockens insida), feber (hög

kroppstemperatur), halsont eller ovanliga blödningar (t.ex. näsblod).

Om du upptäcker rödaktiga, ej upphöjda fläckar på bålen som liknar måltavlor eller som är

runda, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i mun, hals, näsa, könsorgan och ögon. Dessa

allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom.

Om du utvecklar en allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen.

Om du utvecklar förhöjt tryck i hjärnan som ger huvudvärk som kan börja bakom ögonen och

förvärras vid ögonrörelser, med dimsyn eller oklar syn, dubbelseende, att du ser blixtar,

svårighet att titta åt sidan och kortvarig eller permanent synförlust. Dessa kan åtföljas av yrsel,

illamående, kräkningar och ringningar i öronen.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar,

inträffar hos färre än 1 av 10 patienter, är: huvudvärk, blodtrycksförändringar,

flatulens (väderspänningar), illamående, uppsvälld eller smärtande mage, inflammation som orsakar

buksmärta eller diarré, diarré, matsmältningsbesvär, kräkningar, avvikande leverfunktionsvärden,

klåda, utslag, ont i leder, ont i ryggen, svaghet, utmattning (extrem trötthet), feber (hög

kroppstemperatur).

Mindre vanliga biverkningar

, upplevs av färre än 1 av 100 patienter, är: minskat antal blodplättar,

vilket ökar risken för blödning och blåmärken, yrsel, sömnighet eller trötthetskänsla, darrningar eller

skakningar, ont i öronen, snabba hjärtslag, halsont, inflammerad bukspottkörtel (kopplad till smärta i

övre delen av buken och i rygg samt illamående), rektal polyp (en icke-cancerartad utväxt i ändtarmen

vilken ger symtom såsom förstoppning och blödning), akne, håravfall, muskelsmärta, nässelutslag,

svullet ansikte.

Sällsynta biverkningar

, upplevs av färre än 1 av 1 000 patienter, är: njursvikt, kraftig minskning av

antalet vita blodkroppar vilket ökar risken för infektioner, ökad hudkänslighet för solljus och

ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

Följande biverkningar har rapporterats, men det är inte känt exakt hur ofta de förekommer:

Allvarlig minskning av antalet blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet eller blåmärken, lågt antal

blodkroppar, allergisk reaktion (överkänslighet), allvarlig allergisk reaktion som orsakar

andningssvårigheter eller yrsel, allvarlig sjukdom med blåsor på hud (som kan leda till att huden fjällar

och smärtsamma, ömma områden), eller i mun, ögon och könsorgan, allergisk reaktion som orsakar

hudutslag, feber och inflammation i inre organ, neuropati (onormala eller skadade nerver vilket leder

till domningar och stickningar), inflammation i hjärtat och omslutande vävnad, lunginflammation,

andningssvårigheter eller väsande andning, gallsten, hepatit (inflammation i levern vilket orsakar

influensaliknande symtom och gulsot), levertoxicitet (leverskada som kan yttra sig som onormala

levervärden); allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen, hudrodnad, hudutslag särskilt i

ansiktet, huden mera känslig mot solljus tillsammans med ledsmärta, artrit, trötthet och allmän

sjukdomskänsla, njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning på njurarna), njurstenar och smärta

från njurarna (se även avsnitt 2), minskad spermieproduktion som är reversibel (som går tillbaka).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Mezavant ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är mesalazin 1200 mg.

Övriga innehållsämnen är: karmellosnatrium, karnubavax, stearinsyra, kolloidal hydratiserad

kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk, magnesiumstearat, Metakrylsyra –

metylmetakrylatsampolymer (1:1), Metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:2), trietylcitrat,

titaniumdioxid (E171), röd järnoxid (E172), makrogol 6000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mezavant tillhandahålls i blisterförpackningar av folie vilka ligger förpackade i en kartong.

Förpackningen innehåller 60 eller 120 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Tabletterna är rödbruna, ovala (mått 20,5 × 9,5 × 7,5 mm) och präglade med S476.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillverkare

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Tel:

+44 (0) 1256 894 959

e-post: medinfoEMEA@shire.com

Cosmo SpA

Via C. Colombo 1

20045 Lainate-Milan

Italien

Lokal företrädare

Takeda Pharma AB

Box 30143

104 25 Stockholm

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-01

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Mezavant 1 200 mg enterodepottabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 1 200 mg mesalazin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Enterodepottabletter.

Rödbrun, ellipsformad, filmdragerad tablett (mått 20,5 × 9,5 × 7,5 mm), präglad på ena sidan med

S476.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vuxna, inklusive äldre (> 65 år)

För induktion och underhållsbehandling av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med

lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit.

Barn och ungdomar (som väger mer än 50 kg och är 10 år eller äldre)

För induktion och underhållsbehandling av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med

lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit.

4.2

Dosering och administreringssätt

Mezavant är avsett att administreras peroralt en gång per dag. Tabletterna får inte krossas eller tuggas

och bör intas i samband med måltid.

Vuxna, inklusive äldre (>65 år)

För induktion av remission: 2,4 g till 4,8 g (två till fyra tabletter) skall tas en gång per dag. Den högsta

dosen på 4,8 g/dag rekommenderas för patienter som inte svarar på lägre doser av mesalazin. När den

högsta dosen används (4,8 g/dag) bör behandlingens effekt utvärderas efter 8 veckor.

Underhållsbehandling för att bevara remission: 2,4 g (två tabletter) skall tas en gång per dag.

Barn och ungdomar (som väger mer än 50 kg och är 10 år eller äldre)

För induktion av remission (de första 8 veckorna): 2,4 g till 4,8 g (två till fyra tabletter) ska tas en gång

per dag.

Underhållsbehandling för att bevara remission: 2,4 g (två tabletter) ska tas en gång per dag.

Mesalazin 1200 mg-tabletter ska inte användas av pediatriska patienter som väger 50 kg eller mindre,

och ska inte användas av pediatriska patienter under 10 år på grund av otillräckliga uppgifter avseende

säkerhet och effekt hos dessa patienter.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Specifika studier har inte utförts för att undersöka effekten av mesalazin hos patienter med nedsatt

lever- eller njurfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Anamnes med överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin) eller mot något hjälpämne i

Mezavant.

Allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m²) och/eller allvarligt nedsatt leverfunktion.

4.4

Särskilda varningar och försiktighet

Rapporter om nedsatt njurfunktion, inklusive ”minimal change”-nefropati, akut/kronisk interstitiell

nefrit och njursvikt har associerats med preparat som innehåller mesalazin och prodrugs med

mesalazin. Mezavant bör användas med försiktighet till patienter med bekräftad lindrigt till måttligt

nedsatt njurfunktion. Det rekommenderas att alla patienter får genomgå en bedömning av

njurfunktionen innan terapin inleds och minst två gånger per år medan behandlingen pågår.

Patienter med kronisk nedsatt lungfunktion, särskilt astma, löper risk för överkänslighetsreaktioner

och bör övervakas noggrant.

Efter behandling med mesalazin har i sällsynta fall allvarliga bloddyskrasier rapporterats. Om

patienten utvecklar oförklarlig blödning, blåmärken, purpura, anemi, feber eller halsont skall

hematologiska undersökningar utföras. Om det finns misstanke om bloddyskrasi skall behandlingen

avslutas (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Mesalazinframkallade överkänslighetsreaktioner i hjärtat (myo- och perikardit) har rapporterats i

sällsynta fall med Mezavant och med andra preparat som innehåller mesalazin. Försiktighet skall

iakttas vid förskrivning av detta läkemedel till patienter med tillstånd som predisponerar för

utvecklingen av myo- eller perikardit. Vid misstanke om sådan överkänslighetsreaktion bör läkemedel

som innehåller mesalazin inte återintroduceras.

Allvarliga hudbiverkningar (SCAR), som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal

nekrolys (TEN), har rapporterats i samband med mesalazinbehandling. Mesalazin ska sättas ut vid

första tecken eller symtom på allvarliga hudreaktioner, såsom hudutslag, slemhinnelesioner eller något

annat tecken på överkänslighet.

Mesalazin har associerats med ett akut intoleranssyndrom som kan vara svårt att skilja från en

uppblossande inflammatorisk tarmsjukdom. Även om den exakta frekvensen inte har fastställts, så har

den förekommit hos 3 % av patienterna i kontrollerade kliniska prövningar av mesalazin eller

sulfasalazin. Bland symtomen ingår kramper, akut buksmärta och blodig diarré, ibland feber,

huvudvärk och hudutslag. Om man misstänker akut intoleranssyndrom skall läkemedlet genast sättas

ut och läkemedel som innehåller mesalazin får inte återintroduceras.

Det har kommit rapporter om höjda leverenzymnivåer hos patienter som tar preparat innehållande

mesalazin. Försiktighet rekommenderas om mesalazin används hos patienter med nedsatt

leverfunktion.

Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter som är allergiska mot sulfasalazin på grund av

den potentiella risken för korsreaktion mellan sulfasalazin och mesalazin.

Organisk eller funktionell obstruktion i den övre mag-tarmkanalen kan försena upptaget av

läkemedlet.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per rekommenderad maximal dos

(4 tabletter), d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Fall av nefrolitiasis har rapporterats vid användningen av mesalazin, inklusive stenar med ett

mesalazininnehåll på 100 %. Det rekommenderas att se till att tillräcklig mängd vätska intas under

behandlingen.

Interferens med laboratorietester

Användning av mesalazin kan leda till falskt förhöjda testresultat vid mätning av normetanefrin i urin

med vätskekromatografi med elektrokemisk detektion, på grund av likheten hos kromatogrammen för

normetanefrins och mesalazins huvudsakliga metabolit, N-acetyl-5-aminosalicylsyra (N-Ac-5-ASA).

En alternativ, selektiv analys för normetanefrin bör övervägas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedelsinteraktionsstudier på friska, vuxna försökspersoner har genomförts med Mezavant för att

undersöka eventuell effekt av mesalazin på farmakokinetiken och säkerheten hos tre vanliga

antibiotika. Det fanns inga kliniskt signifikanta interaktioner mellan mesalazin och amoxicillin,

metronidazol eller sulfametoxazol.

Följande läkemedelsinteraktioner har dock rapporterats för läkemedel som innehåller mesalazin.

Försiktighet rekommenderas om mesalazin används samtidigt med kända nefrotoxiska medel,

däribland icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) och azatioprin

eftersom dessa kan öka risken för renala biverkningar.

Mesalazin hämmar tiopurinmetyltransferas. För patienter som får azatioprin eller 6-

merkaptopurin och/eller andra aktiva substanser som man vet orsakar myelotoxicitet

rekommenderas försiktighet vid samtidig användning av mesalazin eftersom detta kan öka

potentialen för bloddyskrasier, benmärgssvikt och associerade komplikationer (se avsnitt 4.4

och 4.8).

Administration med antikoagulantia av kumarintyp som t ex warfarin kan leda till minskad

antikoagulant aktivitet. Protrombintid bör övervakas noggrant om denna kombination är

nödvändig.

Mezavant bör administreras i samband med måltid (se avsnitt 4.2 och 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning med mesalazin vid graviditet. Mesalazin passerar

placentabarriären men ger fosterkoncentrationer som är betydligt lägre än de som påvisats vid

terapeutisk behandling hos vuxna. Djurstudier tyder inte på några skadliga effekter av mesalazin på

graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling. Negativa utfall

(inklusive störningar i blodvärden såsom leukopeni, trombocytopeni och anemi) rapporterades hos

spädbarn till mödrar som hade exponerats för mesalazin under graviditeten. Mesalazin bör endast

användas vid graviditet om fördelarna överväger riskerna. Försiktighet bör iakttas vid användning av

höga doser av mesalazin.

Amning

Mesalazin utsöndras i bröstmjölk i låg koncentration. Mesalazin i acetylerad form utsöndras i

bröstmjölken i högre koncentration. Försiktighet bör iakttas vid användning av mesalazin vid amning

och endast om fördelarna överväger riskerna. Sporadisk akut diarré har rapporterats hos ammade

spädbarn.

Fertilitet

Uppgifter om mesalazin visar inte på någon kvarstående effekt på manlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. Mesalazin anses ha

försumbar effekt på denna förmåga.

4.8

Biverkningar

De oftast rapporterade biverkningarna i den poolade säkerhetsanalysen av kliniska studier med

Mezavant, omfattande 3 611 patienter, var kolit (inklusive ulcerös kolit) 5,8 %, buksmärta 4,9 %,

huvudvärk 4,5 %, onormalt leverfunktionstest 2,1 %, diarré 2,0 % och illamående 1,9 %.

Säkerhetsprofilen i den pediatriska populationen överensstämmer med säkerhetsprofilen i studier av

vuxna och med erfarenheter efter godkännandet för försäljning.

Biverkningarna anges efter organsystemklass (se tabell nedan). Inom varje organsystem anges

biverkningarna under frekvensrubriker som använder kategorierna: mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningar som förknippas med Mezavant

Organsystemklass

Incidenskategori

Biverkning

Mindre vanliga

Trombocytopeni

Sällsynta

Agranulocytos*

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Aplastisk anemi*, leukopeni*,

neutropeni*, pancytopeni*

Mindre vanliga

Ansiktsödem

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet*, anafylaktisk chock,

angioödem, läkemedelsutlösta utslag med

eosinofili och systemiska symtom

(DRESS)

Vanliga

Huvudvärk*

Mindre vanliga

Yrsel, sömnighet, tremor

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd frekvens

Förhöjt intrakraniellt tryck, neuropati

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Ont i öronen

Mindre vanliga

Takykardi

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Myokardit

, perikardit

Vanliga

Hypertoni

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotoni

Mindre vanliga

Smärta i svalg och struphuvud*

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Ingen känd frekvens

Överkänslighetspneumonit (inklusive

interstitiell pneumonit, allergisk alveolit,

eosinofil pneumonit), bronkialspasm

Vanliga

Uppsvälld buk, buksmärta*, kolit, diarré*,

dyspepsi, kräkning, flatulens, illamående

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Pankreatit, rektal polyp

Vanliga

Avvikande levervärden (t.ex. ALAT,

ASAT, bilirubin)

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Hepatit, hepatotoxicitet, kolelitiasis

Vanliga

Klåda, utslag*

Mindre vanliga

Akne, alopeci, nässelfeber

Sällsynta

Fotosensitivitet

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)*, toxisk

epidermal nekrolys (TEN)*

Vanliga

Artralgi, ryggsmärta

Mindre vanliga

Myalgi

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Ingen känd frekvens

Systemisk lupus erythematosus-liknande

syndrom, lupusliknande syndrom

Sällsynta

Njursvikt*

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Interstitiell nefrit

, nefrotiskt syndrom*,

nefrolitiasis*

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Ingen känd frekvens

Oligospermi (reversibel)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Asteni, utmattning, feber*

*Se avsnitt 4.4 för mer information.

Beskrivning av utvalda biverkningar:

Förhöjt intrakraniellt tryck

Fall med förhöjt intrakraniellt tryck med papillödem (pseudotumor cerebri eller benign intrakraniell

hypertoni) har rapporterats vid användning av mesalamin. Oupptäckt kan tillståndet leda till begränsat

synfält och kan utvecklas till permanent synförlust. Mesalamin ska sättas ut om detta syndrom

uppträder.

Fotosensitivitet

Mer allvarliga reaktioner rapporteras hos patienter med befintliga hudsjukdomar såsom atopisk

dermatit och atopiskt eksem.

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Allvarliga hudbiverkningar (SCAR), om Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

toxisk epidermal

nekrolys (TEN), har rapporterats i samband med mesalazinbehandling (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Mezavant är ett aminosalicylat, och bland symtomen på salicylatförgiftning ingår tinnitus, yrsel,

huvudvärk, konfusion, dåsighet, lungödem, uttorkning till följd av svettning, diarré och kräkningar,

hypoglykemi, hyperventilation, rubbning av elektrolytbalansen och blodets pH, samt hypertermi.

Konventionell terapi för salicylatförgiftning vara till nytta i händelse av akut överdosering.

Hypoglykemi, vätske- och elektrolytobalans skall korrigeras genom lämplig behandling. Adekvat

njurfunktion ska upprätthållas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Aminosalicylsyra och liknande medel

ATC-kod: A07EC02

Verkningsmekanism

Mesalazin är ett aminosalicylat. Verkningsmekanismen för mesalazin är inte fullständigt utredd, men

förefaller ha en topikal antiinflammatorisk effekt på epitelcellerna i kolon. Slemhinneproduktionen av

arachidonsyrametaboliter, både genom cyklooxygenas- och lipoxygenas-systemen, ökar hos patienter

med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, och det är möjligt att mesalazin minskar inflammationen

genom att blockera cyklooxygenas och hämma prostaglandinproduktionen i kolon. Mesalazin kan

hämma aktiveringen av nukleär faktor kappa B (NFкB) och följaktligen produktionen av viktiga

proinflammatoriska cytokiner. På senare tid har det föreslagits att en försämring av de nukleära

receptorerna PPAR-γ (γ-form av ”peroxisome proliferator-activated receptors”) kan ha samband med

ulcerös kolit. PPAR-γ-receptoragonister har visat sig effektiva vid ulcerös kolit och det har samlats

bevis för att verkningsmekanismen för mesalazin kan medieras genom PPAR-γ-receptorer.

Farmakodynamisk effekt

Mezavant-tabletten innehåller en kärna av mesalazin (5-aminosalicylsyra) 1,2 g formulerad i ett multi-

matrixsystem. Detta system är belagt med metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:1) och

metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:2) som är utformade för att fördröja frisättningen av

mesalazin till exponering för omkring pH 7.

Klinisk effekt och säkerhet

Mezavant har undersökts i två likartade placebokontrollerade fas 3-studier (SPD476-301 och SPD476-

302) med 623 randomiserade patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit. Mezavant 2,4 g/dag

och 4,8 g/dag administrerat i samband med måltid uppnådde statistisk överlägsenhet över placebo när

det gäller antalet patienter som blev förbättrade från ulcerös kolit efter 8 veckors behandling. Med

användning av Ulcerative Colitis Disease Activity Index (UC-DAI) definierades förbättring som en

UC-DAI-poäng på ≤1 med poängen 0 för rektal blödning och avföringsfrekvens och minst 1 poängs

minskning av sigmoidoskopipoängen från baslinjen. I studie SPD476-302 ingick 2,4 g mesalazin

pH 7-beroende depot per dag (delat i tre doser på 0,8 g) som en intern referens. Den primära

förbättringsvariabeln uppnådde följande resultat:

Studie SPD476-301 (n=262

#

)

Placebo

Mezavant

2,4 g/dag i två

delade doser

Mezavant

4,8 g/dag en

gång dagligen

% förbättrade

patienter

12,9

34,1*

29,2*

Studie SPD476-302 (n=341

#

)

Placebo

Mezavant

2,4 g/dag en

gång dagligen

Mezavant

4,8 g/dag en

gång dagligen

Mesalazin pH 7-beroende

modifierad frisättning

2,4 g/dag i

tre delade doser

% förbättrade

patienter

22,1

40,5*

41,2*

32,6

#

Baserad på ITT-populationen; * Statistiskt skild från placebo (p < 0,025);

Not significant (ej

signifikant) (p > 0,05)

En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med parallella grupper utfördes med

107 pediatriska patienter i åldern 5 till och med 17 år med lindrig till måttlig ulcerös kolit för att

fastställa säkerhet och effekt för Mezavant i både fasen dubbelblind akut (Double-Blind Acute, DBA)

och fasen dubbelblind underhållsbehandling (Double-Blind Maintenance, DBM). Patienter fick en låg

eller hög viktbaserad dos av mesalazin i fyra viktgrupper: 18 kg till

23 kg (n=3), > 23 kg till

35 kg

(n=9), > 35 kg till

50 kg (n=29) och > 50 kg till

90 kg (n=66). Den låga dosen varierade från

900 mg/dag till 2 400 mg/dag och den höga dosen varierade från 1 800 mg/dag till 4 800 mg/dag. Den

kliniska effekten av 1 200 mg mesalazin-tabletter utvärderades i 66 patienter > 50 kg till

90 kg, med

åldersspannet 10 till 17 år.

Det primära effektmåttet i de dubbelblinda behandlingsfaserna definierades som kliniskt svar. Kliniskt

svar definierades som en partiell UC-DAI-poäng (partiellt sjukdomsaktivitetsindex för ulcerös kolit

(Ulcerative Colitis Disease Activity Index)) på

1, med en poäng på 0 för rektal blödning och

1 för

avföringsfrekvens och Physician’s Global Assessment = 0.

Efter 8 veckors behandling i DBA-fasen uppnådde 37,0 % av patienterna ett kliniskt svar i

lågdosarmen, jämfört med 65,4 % av patienterna i högdosarmen. Behandlingssvar vid vecka 8 i dessa

doseringsarmar var 50,0 % respektive 56,3 % för patienter med vikten > 50 kg till

90 kg, som fick

1 200 mg mesalazin-tabletter. I DBM-fasen, efter 26 veckors behandling, bibehöll 54,8 % av

patienterna ett kliniskt svar i lågdosarmen, jämfört med 53,3 % i högdosarmen. Behandlingssvar vid

vecka 26 var 50 % i båda doseringsarmarna för patienter med vikten > 50 kg till

90 kg, som fick

1 200 mg mesalazin-tabletter. Studien hade inte tillräcklig styrka för att bedöma skillnader mellan den

låga och den höga dosen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Verkningsmekanismen för

mesalazin (5-ASA) är inte fullständigt utredd men anses vara topikal,

varför den kliniska effekten av mesalazin inte korrelerar med den farmakokinetiska profilen. En viktig

elimineringsväg för mesalazin är via metabolism till N-acetyl-5-aminosalicylsyra (N-Ac-5-ASA),

vilken är farmakologiskt inaktiv.

Absorption

Gammaskintigrafistudier har visat att en dos av mesalazin 1,2 g passerade snabbt och intakt genom

den övre mag-tarmkanalen hos fastande friska frivilliga. Skintigrafibilder visade spår av radioaktivt

märkt substans genom kolon, vilket visar att mesalazin hade spridit sig i hela detta område av mag-

tarmkanalen. Fullständig upplösning av mesalazin och fullständig frisättning av mesalazin inträffade

efter omkring 17,4 timmar.

Den totala absorptionen av mesalazin från mesalazin 2,4 g eller 4,8 g som gavs en gång dagligen i 14

dagar till friska frivilliga försökspersoner befanns vara omkring 21–22 % av den administrerade dosen.

I en enkeldosstudie administrerades mesalazin 1,2 g, 2,4 g och 4,8 g till fastande friska

försökspersoner.

Plasmakoncentrationer av mesalazin kunde detekteras efter 2 timmar och nådde

maximum efter i genomsnitt 9–12 timmar för de doser som studerades.

De farmakokinetiska

parametrarna varierade mycket bland försökspersonerna.

Den systemiska exponeringen för mesalazin

uttryckt som området under tidskurvan för plasmakoncentration (AUC) var dosproportionell mellan

1,2 g och 4,8 g mesalazin. Maximala plasmakoncentrationer (C

) av mesalazin ökade ungefär

dosproportionellt mellan 1,2 g och 2,4 g och subproportionellt mellan 2,4 g och 4,8 g mesalazin,

varvid det dosnormaliserade värdet vid 4,8 g representerade i genomsnitt 74 % av värdet vid 2,4 g

baserat på geometriska medelvärden.

I en farmakokinetisk enkeldos- och flerdosstudie av mesalazin 2,4 och 4,8 g administrerat med

standardiserade måltider till 56 friska frivilliga försökspersoner kunde plasmakoncentrationer av

mesalazin detekteras efter 4 timmar och var maximala 8 timmar efter en enkeldos. Vid steady-state

(uppnås vanligtvis efter 2 dagars behandling), var 5-ASA accumuleringen 1,1- och 1,4- gånger för

dosen 2,4 g respektive 4,8 g över det som förväntades baserat på farmakokinetiken efter en enkeldos.

Administrering av mesalazin 4,8 g som en enkeldos tillsammans med en fettrik måltid resulterade i en

ytterligare fördröjd absorption och mesalazin kunde detekteras i plasma efter omkring 4 timmar efter

dosering. En fettrik måltid ökade dock den systemiska exponeringen av mesalazin (genomsnittligt C

med 91 %, genomsnittligt AUC 16 %) jämfört med fastande resultat.

mesalazin administrerades

tillsammans med mat i fas 3-prövningarna.

I en farmakokinetisk enkeldosstudie av mesalazin administrerades 4,8 g till 71 fastande friska manliga

och kvinnliga frivilliga försökspersoner (28 unga [18–35 år], 28 äldre [65–75 år], 15 äldre [>75 år]).

Högre ålder resulterade i ökad systemisk exponering (upp till ungefär 2 gånger baserat på AUC

0-∞

och C

) för mesalazin och dess metabolit N-acetyl-5-aminosalicylsyra men påverkade inte

den procentuella andelen absorberat mesalazin. Högre ålder resulterade i långsammare eliminering av

mesalazin, även om det fanns stora variationer mellan försökspersonerna. Systemiska exponeringar

hos enskilda försökspersoner var omvänt korrelerade med njurfunktion enligt bedömning genom

beräknat kreatininclearance.

I en fas 1, öppen multicenterstudie (SPD476-112) med pediatriska patienter (i åldern 5 till 17 år) som

diagnostiserats med ulcerös kolit, stratifierades doseringen av mesalazin enligt vikt. Patienterna

randomiserades till 1 av 3 möjliga behandlingar: 30, 60 eller 100 mg/kg/dag. Patienterna fick en total

dos på mellan 900 och 4 800 mg mesalazin per dag i 7 dagar.

Farmakokinetiskt steady state uppnåddes dag 5 för alla doser. På dag 7 ökade systemisk exponering

för 5-ASA, uppmätt med genomsnitt för AUC

och C

, på ett dosproportionellt sätt mellan 30 och

60 mg/kg/dag av mesalazin. Mellan 60 och 100 mg/kg/dag av mesalazin ökade den systemiska

exponeringen för mesalazin på ett sub-proportionellt sätt. Genomsnittlig procent av absorberat

mesalazin (baserat på återvinning i urin) var likartad vid doserna på 30 och 60 mg/kg/dag, och var

29,4 % respektive 27,0 %. Dessa resultat är likartade med procent av mesalazindosen som

absorberades hos vuxna i en tidigare studie (SPD476-105), med värden som varierade mellan 17-22 %

för vuxna män och mellan 24-32 % för vuxna kvinnor.

Procent mesalazin som absorberades var lägre vid 100 mg/kg/dag 5-ASA (22,1 %). Det fanns ingen

märkbar skillnad för den systemiska exponeringen av 5-ASA (och N-Ac-5-ASA) mellan barn (i åldern

5 till och med 12 år) och ungdomar (i åldern 13 till och med 17 år) med detta viktbaserade (dvs.

mg/kg) doseringsparadigm.

Distribution

Efter dosering av mesalazin antas distributionsprofilen för mesalazin vara densamma som för andra

produkter som innehåller mesalazin. Mesalazin har en relativt liten distributionsvolym på cirka

18 liter, vilket bekräftar minimal extravaskulär penetration av systemiskt tillgängligt läkemedel.

Mesalazin är till 43 % bundet och N-acetyl-5-aminosalicyl 78-83 % bundet till plasmaproteiner vid

in

vitro-

plasmakoncentrationerna upp till 2,5

g/ml, respektive upp till 10

g/ml.

Metabolism

Den enda mesalazinmetaboliten av betydelse är N-acetyl-5-aminosalicylsyra, som är farmakologiskt

inaktiv. Dess bildning katalyseras av N-acetyltransferas-1(NAT-1)-aktivitet i levern och i cytosolen i

tarmslemhinneceller.

Eliminering

Elimination av absorberad mesalazin sker främst via njurarna efter metabolism till N-acetyl-5-

aminosalicylsyra (acetylering). Det sker dock även en begränsad utsöndring av oförändrat läkemedel i

urin. Av omkring 21–22 % av den absorberade dosen utsöndrades mindre än 8 % av dosen oförändrad

i urinen vid steady-state efter 24 timmar, jämfört med mer än 13 % för N-acetyl-5-aminosalicylsyran.

De synbara terminala halveringstiderna för mesalazin och dess främsta metabolit efter administrering

av mesalazin 2,4 g och 4,8 g var i genomsnitt 7–9 timmar respektive 8–12 timmar.

Hos vuxna låg medelvärdet för renal clearance (CL

) på 1,8 l/h och 2,9 l/h för enkeldoser på 2,4 g

respektive 4,8 g, och något högre dag 14 med flera doser: 5,5 l/h och 6,4 l/h för 2,4 g/dag och

4,8 g/dag. Medelvärdet för renal clearance för metaboliten var högre, cirka 12-15 l/h efter enkeldoser

och upprepade doser av mesalazin 2,4 g/dag och 4,8 g/dag.

Hos pediatriska patienter varierade medelvärdet för renal clearance av 5-ASA vid steady state, från

cirka 5,0–6,5 l/h (83–108 ml/min), vilket är liknande det som observerats hos vuxna frivilliga

försökspersoner. Det fanns en tendens att CL

minskade när dosen höjdes, och individuella

uppskattningar av CL

var mycket varierande. Genomsnittlig CL

för N-Ac-5-ASA varierade mellan

10,0-16,2 l/h (166–270 ml/min), med en tendens att minska när dosen höjdes.

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga data från patienter med nedsatt leverfunktion som tar mesalazin. Systemisk exponering

för mesalazin ökade upp till tvåfaldigt hos äldre patienter (>65 år, med ett genomsnittligt

kreatininclearance på 68–76 ml/min) jämfört med yngre vuxna patienter (18-35 år, genomsnittligt

kreatininclearance på 124 ml/min) efter en enkeldos av mesalazin på 4,8 g.

Nedsatt njurfunktion

Systemiska exponeringar hos enskilda patienter var omvänt korrelerade med njurfunktion enligt

bedömning genom beräknat kreatininclearance.

Äldre

Farmakokinetiska data har inte undersökts hos äldre personer.

I klinisk praxis bör hänsyn tas till en möjlig påverkan på säker användning av mesalazinhos den äldre

populationen. Hos patienter med njurinsufficiens kan den resulterande sänkningen av

eliminationshastigheten och därmed den ökade systemiska koncentrationen av mesalazin utgöra en

ökad risk för nefrotoxiska biverkningar (se avsnitt 4.4).

I olika kliniska studier med mesalazinobserverades två gånger högre AUC för mesalazin i plasma hos

kvinnor än hos män.

Baserat på begränsade farmakokinetiska data verkar farmakokinetik för 5-ASA och N-Ac-5-ASA

jämförbar mellan kaukasiska och latinamerikanska patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar/vid exponeringar avsevärt högre än

klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Karmellosnatrium

Karnaubavax

Stearinsyra

Kolloidal, hydratiserad kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Talk

Magnesiumstearat

Filmdragering

Talk

Metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:1)

Metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:2)

Trietylcitrat

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

Makrogol 6000

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar av polyamid/aluminium/PVC-folie med baksida av

aluminiumfolie.

Förpackningarna innehåller 60 eller 120 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

23419

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2007-05-11/2011-12-13

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen