Malarone Junior 62,5 mg/ 25 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-12-2020

Aktiva substanser:
atovakvon; proguanilhydroklorid
Tillgänglig från:
GlaxoSmithKline AB
ATC-kod:
P01BB51
INN (International namn):
atovaquone; proguanil hydrochloride
Dos:
62,5 mg/ 25 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
atovakvon 62,5 mg Aktiv substans; proguanilhydroklorid 25 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
kombinationer
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 12 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
18805
Tillstånd datum:
2003-04-17

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Malarone Junior 62,5 mg/25 mg filmdragerade tabletter

atovakvon/proguanilhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eller ger det till

ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det

kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta

gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

__________________________________________________________________________

I denna bipacksedel finns information om följande

1.

Vad Malarone Junior är och vad det används för

2.

Vad du behöver veta innan du ger Malarone Junior

3.

Hur du ger Malarone Junior

4.

Eventuella biverkningar

5.

Hur Malarone Junior ska förvaras

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Malarone Junior är och vad det används för

Malarone Junior tillhör en grupp läkemedel som kallas

malariamedel.

Varje tablett innehåller

två aktiva substanser, atovakvon och proguanilhydroklorid.

Vad Malarone Junior används för

Malarone Junior har två användningsområden:

profylax (förebyggande) mot malaria

(för barn som väger mellan 11 kg och 40 kg)

behandling av malaria

(för barn som väger mellan 5 kg och under 11 kg).

Doseringsanvisning för respektive användningsområde finns i avsnitt 3,

Hur du ger Malarone

Junior.

Detta läkemedel används vanligtvis till barn och ungdomar, men kan även förskrivas till

vuxna som väger mindre än 40 kg.

Malaria sprids via bett av infekterade myggor som för malariaparasiten

(Plasmodium

falciparum)

vidare ut i blodbanan. Malarone Junior dödar parasiten och kan därmed förhindra

att malaria utvecklas (profylax). Malarone Junior dödar även

Plasmodium falciparum

parasiterna hos individer som redan har utvecklat sjukdomen malaria.

Råd om hur du kan skydda ditt barn mot malaria

Människor i alla åldrar kan få malaria. Det är en allvarlig sjukdom, men den går att förebygga.

Förutom att ta Malarone Junior är det mycket viktigt att man dessutom ser till att undvika

myggbett, t.ex. genom att:

använda insektsmedel på exponerade hudytor

bära ljusa kläder som täcker det mesta av kroppen

särskilt efter solnedgången eftersom

det är den tid då myggorna är som mest aktiva

sova i ett rum med myggnät

eller under ett myggnät impregnerat med insektsmedel

stänga fönster och dörrar vid solnedgången

om myggnät saknas

överväga användning av insektsmedel

(underlag, spray, elektronisk myggspiral) för att få

bort myggor inför natten eller för att förhindra myggor att komma in.

Om du behöver ytterligare rådgivning

, tala med läkare eller apotekspersonal.

Man kan dock få malaria trots att alla försiktighetsåtgärder vidtagits

. Vid vissa typer av

malariainfektion tar det lång tid innan symtom uppträder och sjukdomen bryter ut först efter

flera dagar, veckor eller till och med månader efter att du kommit hem från utlandsvistelsen.

Uppsök läkare omedelbart om ditt barn får symtom

såsom feber, huvudvärk, frossa

och trötthet efter hemkomst.

2.

Vad du behöver veta innan du ger Malarone Junior

Ge inte Malarone Junior:

om ditt barn är allergisk

mot atovakvon, proguanilhydroklorid eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

som profylax (förebyggande) mot malaria om ditt barn har en allvarlig njursjukdom.

Tala om för läkaren om något av detta gäller ditt barn.

Var särskilt försiktig med Malarone Junior

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger Malarone Junior till ditt barn om:

ditt barn har en allvarlig njursjukdom

ditt barn behandlas för malaria och väger mindre än 5 kg eller får Malarone Junior

förebyggande (profylax) mot malaria och väger mindre än 11 kg.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om något av detta gäller ditt barn.

Andra läkemedel och Malarone Junior

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar,

nyligen har tagit eller kan

tänkas ta

andra läkemedel

, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Malarone Junior och Malarone Junior kan också öka

eller minska effekten av andra läkemedel som tas samtidigt, t.ex.:

metoklopramid

(medel mot illamående och kräkning)

tetracykliner, rifampicin

rifabutin

(antibiotika)

efavirenz

eller

vissa mycket aktiva proteashämmare

(används vid behandling mot hiv)

warfarin

och andra blodförtunnande medel

etoposid

(används vid behandling mot cancer).

Tala om för din läkare

om ditt barn tar något av dessa läkemedel. Din läkare kan

besluta att Malarone Junior inte är lämpligt för ditt barn eller att tätare kontroll behövs

under tiden ditt barn tar Malarone Junior.

Kom ihåg att tala om för din läkare

om ditt barn börjar ta något annat läkemedel

under tiden hon/han tar Malarone Junior.

Intag av Malarone Junior med mat eller dryck

När det är möjligt,

ge Malarone Junior tillsammans med mat eller mjölk

. Föda ökar

kroppens upptag av Malarone Junior och gör behandlingen mer effektiv.

Graviditet och amning

Använd inte Malarone Junior om du eller ditt barn är gravid

, om inte din läkare har

rekommenderat det.

Amma inte medan du tar Malarone Junior

eftersom de aktiva substanserna kan passera

över till bröstmjölk och på så sätt skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får yrsel ska du inte köra bil.

Vissa personer får yrsel när de tar Malarone Junior.

Om du känner dig påverkad ska du inte

köra bil, hantera maskiner eller delta i riskfyllda aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Malarone innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du ger Malarone Junior

Ge alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När det är möjligt, bör Malarone Junior ges tillsammans med mat eller mjölk. Tabletterna bör

helst sväljas hela. Om barnet har svårt att svälja tabletterna hela kan de krossas och blandas

med mat eller mjölkdryck precis före intag.

Det är bäst om Malarone Junior tas vid samma tidpunkt varje dag.

Om ditt barn kräks

Profylax (förebyggande) mot malaria

Om ditt barn kräks inom en timme efter tablettintag

, ge omgående en ny dos.

Det är viktigt att ditt barn fullföljer ordinationen av Malarone Junior

. Om ditt barn

måste ta ytterligare tabletter på grund av kräkningar kan hon/han behöva få mer Malarone

Junior utskrivet på recept.

Om ditt barn har kräkts

är det särskilt viktigt att använda andra skyddsåtgärder som

t.ex. insektsmedel

och myggnät. Effekten av Malarone Junior kan minska eftersom

mängden läkemedel som tas upp i kroppen då blir mindre.

Behandling av malaria

Om ditt barn drabbas av kräkningar och diarré

kontakta din läkare eftersom

regelbundna blodprov bör tas. Effekten av Malarone Junior minskar eftersom mängden

läkemedel som tas upp i kroppen då blir mindre. Blodproven tas för att visa om

malariaparasiten har försvunnit ur blodet.

Profylax (förebyggande) mot malaria

Rekommenderad dos vid profylax

baseras på barnets vikt enligt nedan:

11-20 kg – 1 tablett dagligen

21-30 kg – 2 tabletter 1 gång dagligen

31-40 kg – 3 tabletter 1 gång dagligen

börja med att ge Malarone Junior 1 till 2 dagar före ankomst till malariasmittat område

fortsätt att ge Malarone Junior varje dag under hela vistelsen

fortsätt att ge Malarone Junior i ytterligare 7 dagar efter återkomst till malariafritt område.

För maximalt skydd

måste ditt barn fullfölja hela ordinationen.

Behandling av malaria

Rekommenderad dos vid behandling av malariainfektion

baseras på barnets vikt enligt

nedan:

5-8 kg – 2 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

9-10 kg – 3 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

Om ditt barn har tagit för stor mängd av Malarone Junior

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Ta med förpackningen om du kan.

Om du har glömt att ge Malarone Junior

Det är mycket viktigt att ditt barn fullföljer ordinationen av Malarone Junior.

Var inte orolig om du glömt att ge en dos. Ge nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan

behandlingen enligt det ordinerade doseringsschemat.

Ge inte ytterligare tabletter för att kompensera för glömd dos utan ge nästa dos vid

ordinarie tidpunkt.

Avbryt inte behandling med Malarone Junior utan rådgivning

Fortsätt att ge Malarone Junior i 7 dagar efter återkomst till malariafritt område.

För

maximalt skydd måste ordinationen fullföljas. Om behandlingen avbryts tidigare riskerar ditt

barn att få malaria eftersom det måste gå 7 dagar sedan myggbettet för att man ska vara säker

på att alla parasiter i blodet har dött.

Om du har ytterligare frågor angående detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver

inte få dem.

Var uppmärksam på följande allvarliga reaktioner. De har förekommit hos ett fåtal individer,

men exakt förekomst är okänd.

Allvarliga allergiska reaktioner

– symtom inkluderar:

hudutslag och klåda

väsande andning, svullnad av luftvägar eller svalg och andningssvårigheter som

uppträder plötsligt

svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen.

Kontakta läkare omedelbart om ditt barn drabbas av något av dessa symtom.

Sluta ge Malarone Junior.

Allvarliga hudreaktioner

hudutslag, eventuellt med blåsor som ser ut som små upphöjningar (ringformiga, mörka

fläckar, omgivna av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten)

(erythema

multiforme)

svåra, allmänt spridda hudutslag med blåsor och fjällning, särskilt runt mun, näsa, ögon

och könsorgan

(Stevens-Johnsons syndrom).

Om du observerar något av dessa symtom kontakta läkare omedelbart.

De flesta andra biverkningar som rapporterats har varit milda och övergående.

Mycket vanliga biverkningar

Kan förekomma hos

fler än 1 av 10 individer:

huvudvärk

illamående och kräkningar

magsmärta

diarré.

Vanliga biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 10 individer:

yrsel

insomningssvårigheter

konstiga drömmar

depression

aptitlöshet

feber

hudutslag, eventuellt kliande

hosta.

Vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

minskat antal röda blodkroppar

(anemi)

, vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk och

andfåddhet

minskat antal vita blodkroppar

(neutropeni)

, vilket kan medföra att du lättare råkar ut

för infektioner

låga halter av natrium i blodet

(hyponatremi)

förhöjda leverenzymvärden.

Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 100 individer:

ångest

hjärtklappning som upplevs obehaglig

(palpitationer)

svullnad och rodnad i munhålan

håravfall

kliande, ojämna utslag (nässelfeber).

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

förhöjda amylasvärden

(ett enzym som produceras i bukspottkörteln).

Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 individer:

att se och höra saker som inte finns

(hallucinationer)

Övriga biverkningar

Övriga biverkningar har förekommit hos ett fåtal individer, men exakt förekomst är okänd.

inflammation i levern

(hepatit)

tilltäppning av gallvägarna

(gallstas)

ökad hjärtfrekvens

(takykardi)

inflammation i blodkärlen

(vaskulit)

. Dessa kan synas som röda eller mörkvioletta

upphöjda fläckar på huden, men kan även påverka andra delar av kroppen

kramper

panikattacker, gråt

mardrömmar

svåra psykiska problem där personen förlorar kontakten med verkligheten och är

oförmögen att tänka och handla klart

matsmältningssvårigheter

sår i munhålan

blåsor

fjällande hud

ökad solkänslighet hos huden.

Övriga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

minskat antal av samtliga blodkroppar (pancytopeni).

Rapportering av biverkningar

Om ditt barn får biverkningar,

tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Malarone Junior ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum

som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Aktiva substanser:

62,5 mg atovakvon och 25 mg proguanilhydroklorid i varje tablett.

Övriga innehållsämnen:

tablettkärna

: poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, povidon K30,

natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat

filmöverdrag

: hypromellos, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172),

makrogol 400, polyetylenglykol 8000 (se avsnitt 2).

Kontakta läkare innan du ger Malarone Junior

om ditt barn är allergiskt mot något

innehållsämne.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Malarone Junior tabletter är runda, rosa och filmdragerade. De tillhandahålls i

tryckförpackning innehållande 12 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

Tel: 08 – 638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare:

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

eller

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Paediatric

Malarone Paediatric

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone paediatric

Denna bipacksedel godkändes senast:

2020-12-28

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

http://www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1.

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Malarone Junior 62,5/25 mg filmdragerade tabletter.

2.

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

En tablett innehåller atovakvon 62,5 mg och 25 mg proguanilhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Runda, bikonvexa, rosa tabletter märkta ’GX CG7’ på ena sidan.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Malarone Junior tabletter är en kombination av atovakvon och proguanil med effekt på

schizonter i röda blodkroppar och är också verksam mot schizonter av

Plasmodium

falciparum

i leverstadiet. Malarone Junior är indicerat för:

Profylax mot

Plasmodium falciparum

malaria hos individer som väger 11-40 kg.

Behandling av akut okomplicerad

P. falciparum

malaria hos barn som väger >5 kg och

<11 kg.

För behandling av akut okomplicerad

P. falciparum

malaria hos individer som väger 11-40 kg

hänvisas till produktresumén för Malarone tabletter.

Malarone Junior kan ha effekt mot

P. falciparum

som är resistent mot ett eller flera andra

malariamedel. Malarone Junior kan därför vara särskilt lämpligt som profylax mot

P. falciparum

infektioner i områden där det är känt att denna art vanligen är resistent mot ett

eller flera andra malariamedel samt för behandling av patienter som infekterats med

P. falciparum

malaria under vistelse i dessa områden.

Officiella riktlinjer och lokal information om allmänna förekomsten av resistens mot

malariamedel ska beaktas. Officiella riktlinjer inkluderar vanligtvis WHOs och

hälsovårdsmyndigheters riktlinjer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Dosen ska tas vid samma tidpunkt en gång om dagen tillsammans med föda eller mjölk (för

att säkerställa maximal absorption).

Om patienten inte tolererar föda ska Malarone Junior ändå ges, men den systemiska

exponeringen av atovakvon kommer att minska. Dosen ska upprepas om kräkning inträffar

inom en timme efter dosintag.

Malarone Junior tabletter bör helst sväljas hela. Om svårigheter uppstår vid dosering till små

barn kan tabletterna krossas och blandas med mat eller mjölkdryck precis före intag.

Dosering

Dosering vid profylax och behandling av akut okomplicerad

P. falciparum

malaria hos barn

baseras på kroppsvikt.

Profylax

Dosering till individer som väger 11-40 kg

Dosering/dag

Kroppsvikt

(kg)

Atovakvon

(mg)

Proguanil

(mg)

Antal tabletter

11-20

62,5

1 Malarone Junior tablett

21-30

2 Malarone Junior tabletter

31-40

187,5

3 Malarone Junior tabletter

>40

Personer som väger >40 kg ska ta 1

Malarone 250 mg/100 mg tablett dagligen.

Se produktresumé för Malarone

250 mg/100 mg tabletter

Säkerhet och effekt av Malarone Junior tabletter som profylax mot malaria har inte fastställts

hos barn som väger mindre än 11 kg.

Profylax ska

påbörjas 24 eller 48 timmar före ankomst till malariaendemiskt område

fortsätta under hela vistelsen

fortsätta i 7 dagar efter det att området lämnats.

Säkerhet och effekt av Malarone Junior tabletter har fastställts i studier på upp till 12 veckor

hos bofasta (semi-immuna) i endemiska områden (se 5.1

).

Hos icke-immuna personer var den genomsnittliga exponeringstiden i kliniska studier

27 dagar.

Behandling

Dosering till individer som väger 5-<11 kg

Dosering/dag

Kroppsvikt

(kg)

Atovakvon

(mg)

Proguanil

(mg)

Antal tabletter

2 Malarone Junior tabletter dagligen under tre

på varandra följande dagar

9-10

187,5

3 Malarone Junior tabletter dagligen under tre

på varandra följande dagar

≥11

Se produktresumé för Malarone 250 mg/100 mg tabletter

Säkerhet och effekt av Malarone

Junior tabletter vid behandling av malaria har inte fastställts

hos barn som väger mindre än 5 kg.

Vid behandling av akut okomplicerad

P. falciparum

malaria hos individer som väger 11 kg

eller mer ska i första hand Malarone (250 mg/100mg) tabletter användas. För rekommenderad

dosering, se produktresumén för Malarone tabletter. Styrkan i Malarone tabletter är fyra

gånger högre än i Malarone Junior tabletter.

I de fall Malarone tabletter inte skulle finnas tillgängliga kan Malarone Junior tabletter

användas.

Dosering vid nedsatt leverfunktion

Det finns inga studier på barn med nedsatt leverfunktion. En farmakokinetisk studie på vuxna

indikerar emellertid att ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt

leverfunktion. Studier på patienter med gravt nedsatt leverfunktion saknas. Inga speciella

försiktighetsåtgärder eller dosjusteringar förväntas dock vara nödvändiga (se avsnitt 5.2).

Dosering vid nedsatt njurfunktion

Det finns inga studier på barn med nedsatt njurfunktion. Farmakokinetiska studier på vuxna

indikerar emellertid att ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion. Eftersom information om lämplig dosering till vuxna och barn med kraftigt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) saknas, är Malarone kontraindicerat som

profylax mot malaria hos dessa patienter (se avsnitt 4.3 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Malarone Junior tabletter är kontraindicerade för profylaxbehandling mot

P. falciparum

malaria hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Personer som tar Malarone Junior tabletter som profylax eller behandling av malaria ska

upprepa dosen om kräkning inträffar inom 1 timme efter intag. Vid diarré ska normal dosering

fortsätta. Absorptionen av atovakvon kan reduceras hos patienter med diarré eller kräkningar,

men i kliniska prövningar med Malarone som malariaprofylax sågs inget samband mellan

diarré eller kräkningar och minskad effekt. Liksom vid behandling med andra malariamedel

rekommenderas personer med diarré eller kräkningar fortsätta med egna malariaförebyggande

skyddsåtgärder (myggmedel, myggnät).

Hos patienter med akut malaria som lider av diarré eller kräkningar bör alternativ terapi

övervägas. Om Malarone används för behandling av malaria hos dessa patienter ska

parasitemin och patientens kliniska tillstånd noggrant övervakas.

Malarone har inte studerats vid cerebral malaria eller andra allvarliga manifestationer vid

komplicerad malaria såsom hyperparasitemi, lungödem eller njursvikt.

Enstaka fall av allvarliga allergiska reaktioner (inkluderande anafylaxi) har rapporterats hos

patienter som tar Malarone. Om patienten drabbas av en allergisk reaktion (se avsnitt 4.8) bör

Malarone sättas ut omgående och lämplig behandling startas.

Malarone har ingen effekt på Plasmodium vivax hypnozoiter eftersom återfall av

vivax

plasmodier var vanligt när

P. vivax-

malaria behandlades med enbart Malarone. Resenärer som

utsätts för kraftig exponering av

P. vivax

eller

P. ovale,

samt de som utvecklar malaria

orsakad av någon av dessa parasiter, behöver tilläggsbehandling med ett läkemedel som är

verksamt mot hypnozoiter.

I händelse av förnyade utbrott av

P. falciparum

-infektion efter behandling med Malarone,

eller om kemoprofylaxbehandlingen med Malarone misslyckats, ska patienten behandlas med

ett annat medel mot schizonter, eftersom detta kan tyda på resistens hos parasiten.

Parasitemin ska kontrolleras noggrant hos patienter som samtidigt behandlas med tetracyklin

(se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Malarone och efavirenz eller boostrade proteashämmare bör om

möjligt undvikas (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Malarone och rifampicin eller rifabutin rekommenderas ej (se

avsnitt 4.5).

Samtidig användning av metoklopramid rekommenderas ej. Annan antiemetisk behandling

bör ges (se avsnitt 4.5).

Försiktighet ska iakttas när malariaprofylax eller behandling påbörjas och avslutas med

Malarone hos patienter som står på kontinuerlig behandling med warfarin eller andra

kumarinliknande antikoagulantia (se avsnitt 4.5).

Atovakvon kan öka nivåerna av etoposid och dess metaboliter (se avsnitt 4.5).

Till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min)

rekommenderas, när så är möjligt, alternativ till Malarone för behandling av akut

P. falciparum

malaria (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Säkerhet och effekt av Malarone Junior tabletter som malariaprofylax hos barn som väger

mindre än 11 kg och vid behandling av malaria hos barn som väger mindre än 5 kg har inte

fastställts.

Malarone Junior är inte indicerat för behandling av akut okomplicerad

P. falciparium

malaria

hos patienter som väger 11-40 kg. Malarone tabletter (atovakvon 250 mg/proguanil

hydroklorid 100 mg) bör då användas (se avsnitt 4.2).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av rifampicin eller rifabutin rekommenderas inte eftersom det

reducerar nivån av atovakvon med ca 50 % respektive 34% (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med metoklopramid har medfört signifikant lägre (ca 50 %)

plasmakoncentration av atovakvon (se avsnitt 4.4). Annan antiemetisk behandling bör ges.

Även om somliga barn i kliniska prövningar fått Malarone och metoklopramid samtidigt utan

tecken på minskat skydd mot malaria, kan möjligheten av interaktion mellan läkemedlen ej

uteslutas.

Det har observerats att koncentrationen av atovakvon sänktes med så mycket som 75 % när

det gavs samtidigt som efavirenz eller boostrade proteashämmare. Kombinationen bör om

möjligt undvikas (se avsnitt 4.4).

Proguanil kan potentiera den antikoagulerande effekten av warfarin och andra

kumarinliknande antikoagulantia, vilket kan leda till en ökad risk för blödning. Mekanismen

för denna potentiella läkemedelsinteraktion har inte fastställts. Försiktighet ska iakttas när

malariaprofylax eller behandling påbörjas och avslutas med atovakvon/proguanil hos patienter

som står på kontinuerlig behandling med orala antikoagulantia. Baserat på INR-värdet kan

dosen orala antikoagulantia eventuellt behöva justeras under pågående eller efter avslutad

behandling med atovakvon/proguanil.

Samtidig behandling med tetracyklin har medfört lägre plasmakoncentration av atovakvon.

Samtidig administrering av atovakvon i doser om 45 mg/kg/dag vid profylax mot PCP till

barn (n=9) med akut lymfoblastisk leukemi ökade plasmakoncentrationerna (AUC) av

etoposid och dess metabolit etoposid-katekol med i genomsnitt 8,6 % (P=0,055) och 28,4 %

(P=0,031) (i jämförelse med samtidig administrering av etoposid respektive

sulfametoxazol/trimetoprim). Försiktighet ska iakttas hos patienter som samtidigt behandlas

med etoposid (se avsnitt 4.4).

Proguanil metaboliseras huvudsakligen via CYP2C19. Emellertid är eventuella

farmakokinetiska interaktioner med andra substrat, hämmare (t ex moklobenid, fluvoxamin)

eller inducerare (t ex artemisinin, karbamazepin) av CYP2C19, okända (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet av samtidig administrering av atovakvon och proguanilhydroklorid till

gravida kvinnor saknas och den eventuella risken är okänd.

Kombinationen visade inga tecken på teratogenicitet i djurstudier. De individuella

komponenterna har inte visat någon effekt på partus eller pre- och postnatal utveckling. I en

teratogenicitetsstudie sågs toxicitet hos dräktiga kaniner (se avsnitt 5.3). Malarone Junior

tabletter ska endast ges till gravida kvinnor där man bedömer att fördelen av behandling av

modern överväger eventuell risk för fostret.

Proguanil verkar genom inhibering av parasitär dihydrofolatreduktas. Det finns inga kliniska

data som tyder på att tillägg med folat minskar effekten av läkemedlet. Kvinnor i fertil ålder

som får folat för att förhindra neuralrörsdefekter ska fortsätta med detta tillägg under

behandling med Malarone Junior tabletter.

Amning

I en studie på råtta uppmättes atovakvonkoncentrationen i mjölk till 30% av

plasmakoncentrationen hos modern. Det är inte känt om atovakvon utsöndras i human

modersmjölk.

Proguanil utsöndras i små mängder i human modersmjölk.

Malarone Junior tabletter ska inte ges till ammande mödrar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel har rapporterats. Patienten bör uppmanas att om man känner sig påverkad ska

bilkörning, handhavande av maskiner eller andra aktiviteter där man utsätter sig själv eller

andra för risker inte utövas.

4.8

Biverkningar

I kliniska prövningar med Malarone Junior tabletter som profylax mot malaria fick 357 barn

eller ungdomar, som vägde mellan 11 och 40 kg, Malarone Junior tabletter. De flesta av dessa

var bosatta i endemiska områden och tog Malarone Junior tabletter i cirka 12 veckor. Övriga

reste till endemiska områden och de flesta tog Malarone Junior tabletter i 2-4 veckor.

Öppna kliniska studier vid behandling av barn som väger mellan >5 kg och <11 kg visar att

säkerhetsprofilen liknar den för barn som väger mellan 11 och 40 kg, liksom den för vuxna.

Det finns begränsade långtidsdata avseende säkerhet hos barn. Särskilt långtidseffekter av

Malarone på tillväxt, pubertet och generell utveckling har inte studerats.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med Malarone vid

behandling av malaria var magsmärtor, huvudvärk, anorexi, illamående, kräkningar, diarré

och hosta.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med Malarone vid

malariaprofylax var huvudvärk, magsmärtor och diarré.

Följande tabell är en sammanfattning av biverkningar som har rapporterats ha ett misstänkt

(åtminstone möjligt) samband med behandling av atovakvon eller proguanil i kliniska

prövningar och spontanrapportering efter godkännandet för försäljning. Följande

frekvensindelning har använts: mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig

(≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Organ-

system

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre

vanlig

Sällsynt

Inga kända

2

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Neutropeni

Pancytopeni

Immun-

systemet

Allergiska

reaktioner

Angioödem

Anafylaxi (se

avsnitt 4.4)

Vaskulit

Metabolism

och nutrition

Hyponatremi

Anorexi

Förhöjda

amylas-

nivåer

Psykiska

störningar

Onormala

drömmar

Depression

Ångest

Hallucina-

tioner

Panikattack

Gråt

Mardrömmar

Psykotisk sjukdom

Centrala och

perifera nerv-

systemet

Huvudvärk

Insomni

Yrsel

Kramper

Hjärtat

Hjärtklapp-

ning

Takykardi

Magtarm-

kanalen

Illamående

Kräkningar

Diarré

Magsmärtor

Stomatit

Gastrointestinal

intolerans

Sår i munhålan

Lever och

gallvägar

Förhöjda

leverenzym-

nivåer

Hepatit

Kolestas

Hud och

subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Håravfall

Urtikaria

Steven-Johnsons

syndrom

Erythema

multiforme

Blåsa

Hudexfoliation

Fotosensitivitetsreak

tioner

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

admini-

strerings-

stället

Feber

Andnings-

vägar,

bröstkorg

mediastinum

Hosta

1. Frekvens är tagen från märkningen för atovakvon. Patienter som har deltagit i kliniska

prövningar med atovakvon har fått högre doser och har ofta haft komplikationer av avancerad

HIV-sjukdom. I kliniska prövningar med atovakvon-proguanil kan dessa händelser ha

förekommit med en lägre frekvens eller inte alls.

2. Observerats från spontanrapportering efter godkännandet för försäljning och frekvensen är

därför inte känd.

3. Observerats med proguanil.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns otillräckligt med erfarenhet för att kunna förutsäga konsekvenserna eller föreslå

särskild hantering vid överdosering med Malarone. Emellertid var de observerade effekterna

som rapporterats vid överdosering med atovakvon jämförbara med läkemedlets kända

biverkningar. Vid fall av överdosering ska patienten övervakas och gängse understödjande

behandling ges.

5.

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Malariamedel, ATC-kod: P01BB51

Verkningsmekanism

De två verksamma substanserna i Malarone Junior tabletter, atovakvon och

proguanilhydroklorid, ingriper i två olika steg i pyrimidinsyntesen som krävs för replikation

av nukleinsyra. Atovakvon utövar sin effekt mot

P. falciparum

via hämning av mitokondriell

elektrontransport på cytokrom bc

komplex-nivå, och kollaps av mitokondriell

membranpotential. En verkningsmekanism för proguanil, via dess metabolit cycloguanil, är

hämning av dihydrofolatreduktas vilket avbryter deoxitymidylatsyntesen. Proguanil har också

antimalariaaktivitet som är oberoende av metaboliten cycloguanil. Proguanil, men inte

cycloguanil, potentierar atovakvons förmåga att bryta ner malariaparasitens mitokondriella

membranpotential. Den sistnämnda mekanismen kan bidra till den synergistiska effekten mot

malaria som ses när atovakvon och proguanil används i kombination.

Mikrobiologi

Atovakvon har aktivitet mot

Plasmodium spp

in vitro

P. falciparum

är 0,23-1,43

ng/ml).

Korsresistens mellan atovakvon och malariamedel i andra läkemedelsklasser upptäcktes inte

bland de mer än 30

P. falciparum

-isolat som visade resistens

in vitro

mot en eller flera av

följande: klorokin (41% av isolaten), kinin (32% av isolaten), meflokin (29% av isolaten) och

halofantrin (48% av isolaten).

för cycloguanil, den primära metaboliten av proguanil, mot olika

P. falciparum

-stammar

är 4-20 ng/ml, viss aktivitet av proguanil och en annan metabolit (4-klorfenylbiguanid) ses

in

vitro

vid 600-3000 ng/ml.

Kombinationen av atovakvon och proguanil har visat synergistisk effekt mot

P. falciparum in

vitro.

I kliniska studier var kombinationen mer effektiv än läkemedlen var för sig vid

behandling av malaria hos både immuna och icke-immuna patienter.

Klinisk effekt

Profylax

Effekten hos icke-immuna barnresenärer har inte kunnat

påvisas direkt

, men kan förmodas

genom att extrapolera resultat beträffande säkerhet och effekt från studier upp till 12 veckor

på barn bosatta (semi-immuna) i endemiska områden samt från resultat av säkerhet och effekt

hos både semi-immuna och icke-immuna vuxna.

Data från två barnstudier som primärt utvärderade säkerheten av Malarone Junior tabletter hos

(icke-immuna) resenärer till endemiska områden finns också tillgängliga. I dessa studier gavs

totalt 93 resenärer som vägde <40 kg Malarone och 93 fick annan profylaktisk

antimalariabehandling (81 klorokin/proguanil och 12 meflokin). Majoriteten av resenärerna

åkte till Afrika och vistelsen varade i medeltal 2-3 veckor. Inga fall av malaria registrerades

hos någon av personerna som deltog i dessa studier.

Behandling

En öppen randomiserad parallellgruppsstudie genomfördes i Gabon på 200 barn med

bekräftad okomplicerad

P. falciparum

malaria som vägde >5 och <11 kg. Behandlingen

bestod av Malarone Junior tabletter eller amodiakin suspension, I ITT(intent-to-treat)-

populationen var frekvensen tillfrisknande 87% i Malarone Junior-gruppen (87/100 individer)

vid dag 28. I PP(per-protocol)-populationen var frekvensen tillfrisknande 95% i Malarone

Junior-gruppen (87/92 individer) vid dag 28. Den parasitologiska frekvensen tillfrisknande i

Malarone Junior-gruppen var 88% i ITT-populationen respektive 95% i PP-populationen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Det föreligger inga farmakokinetiska interaktioner mellan atovakvon och proguanil vid

rekommenderad dosering.

I kliniska prövningar där barn, som profylax, fått Malarone doserat efter kroppsvikt ligger

dalvärdet för atovakvon, proguanil och cycloguanil hos barn vanligtvis inom det intervall som

observerats hos vuxna (se efterföljande tabell).

Dalvärden för plasmakoncentrationen

Mean

SD,(range)

av atovakvon, proguanil och

cycloguanil vid profylaxbehandling med Malarone hos barn* och vuxna

Atovakvon:Proguanil

HCl, daglig dos

(Viktklass)

62,5 mg:25 mg

(11-20 kg)

125 mg:50 mg

(21-30 kg)

187,5 mg:75 mg

(31-40 kg)

250 mg:100 mg

Vuxna (>40 kg)

Atovakvon

(mikrogram/ml)

Antal

Proguanil (ng/ml)

Antal

Cycloguanil (ng/ml)

Antal

(0,2-5,8)

n=87

12,3

14,4

(<5,0-14,3)

n=72

(<5,0-43,5)

n=58

(0,2-10,9)

n=88

18,8

11,2

(<5,0-87,0)

n=83

(<5,0-44,1)

n=69

(0,7-8,8)

n=76

26,8

17,1

(5,1-55,9)

n=75

(6,4-17,0)

n=66

(0,1-5,7)

n=100

26,8

14,0

(5,2-73,2)

n=95

10,9

(5,0-37,8)

n=95

*Poolade data från två studier

Absorption

Atovakvon är en höggradigt lipofil substans med låg vattenlöslighet. Det finns inga data på

biotillgängligheten av atovakvon hos friska personer, men hos HIV-infekterade patienter är

den absoluta biotillgängligheten av en engångsdos på 750 mg atovakvontabletter intagna

tillsammans med föda 21% (90% CI:17% - 27%).

Om atovakvon intas tillsammans med fettrik föda ökar absorptionshastigheten och

totalmängden som absorberas. AUC ökar med 2-3 gånger och C

5 gånger i förhållande till

om dosen intas på fastande mage. Malarone Junior

bör tas tillsammans med mat eller mjölk

(se 4.2).

Proguanilhydroklorid absorberas snabbt och fullständigt oberoende av födointag.

Distribution

Skenbar distributionsvolym av atovakvon och proguanil är beroende av kroppsvikt.

Atovakvon är höggradigt proteinbundet (>99%) men konkurrerar inte

in vitro

med andra

läkemedel med hög proteinbindning. Interaktioner p g a förändring av proteinbindningsgrad är

därför osannolika.

Efter oralt intag är distributionsvolymen av atovakvon hos vuxna och barn ca 8,8 l/kg.

Proguanil är till 75% proteinbundet. Efter oralt intag varierade distributionsvolymen av

proguanil hos vuxna och barn (>5kg) från 20 till 79 l/kg. I human plasma påverkar inte

atovakvon och proguanil varandras proteinbindning.

Metabolism

Det finns inget som tyder på att atovakvon metaboliseras. Mängden som utsöndras i urinen är

försumbar, medan modersubstansen huvudsakligen (>90%) utsöndras i oförändrad form i

faeces.

Proguanilhydroklorid metaboliseras delvis, främst via det polymorfa cytokrom P450

isoenzymet 2C19. Mindre än 40% utsöndras i oförändrad form i urin. Även metaboliterna

cycloguanil och 4-klorfenylbiguanid utsöndras i urinen.

Vid intag av Malarone i rekommenderade doser tycks graden av metabolismen av proguanil

inte ha några konsekvenser för behandling eller profylax av malaria.

Elimination

Halveringstiden för atovakvon är hos barn 1-2 dygn.

Halveringstiden för proguanil och cycloguanil är omkring 12-15 timmar hos barn.

Oralt clearance för atovakvon och proguanil ökar med ökande kroppsvikt och är cirka 70%

högre hos en person som väger 40 kg jämfört med en som väger 20 kg. Medelvärdet för oralt

clearance hos patienter som väger 5 till 40 kg varierade från 0,5 till 6,3 l/timme för atovakvon

och från 8,7 till 64 l/timme för proguanil.

Farmakokinetik vid nedsatt njurfunktion

Studier på barn med nedsatt njurfunktion saknas.

Hos vuxna är det ingen skillnad i oralt clearance och/eller AUC för atovakvon, proguanil och

cycloguanil hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion jämfört med patienter med

normal njurfunktion.

och AUC för atovakvon är reducerad med 64% respektive 54% hos vuxna patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion (<30 ml/min/1,73 m

Hos vuxna patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion är halveringstiden för proguanil (t

timmar) och cycloguanil (t

37 timmar) förlängd, vilket resulterar i en möjlig ackumulation

av läkemedel vid upprepad dosering (se 4.2 Dosering och administreringssätt och 4.4

Varningar och försiktighetsmått).

Farmakokinetik vid nedsatt leverfunktion

Studier på barn med nedsatt leverfunktion saknas.

Hos vuxna patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion är det ingen kliniskt signifikant

skillnad i exponering för atovakvon jämfört med patienter med normal leverfunktion.

Hos vuxna patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion ökar AUC för proguanil med

85%, men ingen skillnad ses i halveringstiden, C

och AUC för cycloguanil minskar med

65-68%.

Data på patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion saknas (se 4.2 Dosering och

administreringssätt).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsstudier med upprepad dosering

I toxicitetsstudier med upprepad dosering av kombinationen atovakvon/proguanilhydroklorid

var fynden helt relaterade till proguanil och sågs vid doser som inte gav någon signifikant

skillnad i exponeringsgrad jämfört med förväntad klinisk exponering. Eftersom användningen

av proguanil, vid behandling och profylax av malaria, har varit omfattande och utan

säkerhetsproblem vid doser motsvarande de som används i kombinationen, anses dessa fynd

ha liten relevans i den kliniska situationen.

Reproduktionstoxikologiska studier

Hos råtta och kanin sågs inga tecken på teratogenicitet för kombinationen. Data saknas

rörande effekten av kombinationen när det gäller fertilitet eller pre- och postnatal utveckling,

men studier på de enskilda komponenterna i Malarone Junior tabletter har inte visat någon

effekt på dessa parametrar. I en teratogenicitetsstudie på kanin där kombinationen användes,

sågs en oförklarlig toxicitet hos moderdjuret vid systemisk exponering motsvarande den som

observerats hos människa efter klinisk användning.

Mutagenicitet

Ett stort antal mutagenicitetstester har utförts. Varken atovakvon eller proguanil tycks ha

mutagen aktivitet givet var för sig.

Mutagenicitetsstudier har inte utförts för atovakvon i kombination med proguanil.

Cycloguanil, den aktiva metaboliten av proguanil, gav också negativt utslag i Amestest men

positivt utslag i lymfomtest och mikrokärntest hos mus. De positiva testutslagen som

cycloguanil (en dihydrofolatantagonist) gav upphov till reducerades signifikant eller

upphävdes med tillskott av folsyra.

Karcinogenicitet

Onkogenicitetsstudier på mus med enbart atovakvon har visat en ökad incidens av

hepatocellulära adenom och karcinom. Inga sådana fynd observerades hos råtta och

mutagenicitetsstudier var negativa. Fynden tycks vara orsakade av artspecifik känslighet för

atovakvon på mus och anses ej ha klinisk betydelse.

Onkogenicitetsstudier med proguanil enbart gav inga belägg för karcinogenicitet hos råtta och

mus.

Onkogenicitetsstudier med proguanil i kombination med atovakvon har inte utförts.

6.

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Poloxamer 188

Mikrokristallin cellulosa

Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

Povidon K30

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos

Titandioxid E171

Järnoxid röd E172

Makrogol 400

Polyetylenglykol 8000

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC-aluminium/papper barnskyddande blister innehållande 12 tabletter.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

8.

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

18805

9.

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 2003-04-17

Datum för förnyat godkännande: 2012-07-13

10.

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-12-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen