Lipistad 40 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-08-2021

Aktiva substanser:
atorvastatinkalciumtrihydrat
Tillgänglig från:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kod:
C10AA05
INN (International namn):
atorvastatin calcium trihydrate
Dos:
40 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
atorvastatinkalciumtrihydrat 43,3 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 50 tabletter (sjukhusförpackning); Blister, 4 x 1 tabletter; Blister, 7 x 1 tabletter; Blister, 10 x 1 tabletter; Blister, 14 x 1 tabletter; Blister, 20 x 1 tabletter; Blister, 28 x 1 tabletter; Blister, 30 x 1 tabletter; Blister, 50 x 1 tabletter; Blister, 56 x 1 tabletter; Blister, 84 x 1 tabletter; Blister, 90 x 1 tabletter; Blister, 98 x 1 tabletter; Blister, 100 x 1 tabletter; Blister, 112 x 1 tabletter; Blister, 120 x 1 tabletter; Blister, 180 x 1 tabletter; Blister, 500 x 1 tabletter; Blister, 50 x 1 tabletter (sjukhusförpackning); Blister, 120 tabletter; Blister, 4 tabletter; Blister, 7 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 112 tabletter; Blister, 180 tabletter; Blister, 500 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51926
Tillstånd datum:
2016-04-14

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Lipistad 10 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 20 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 40 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 80 mg filmdragerade tabletter

atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Lipistad är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Lipistad

Hur du tar Lipistad

Eventuella biverkningar

Hur Lipistad ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lipistad är och vad det används för

Lipistad tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

Lipistad används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten

av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Lipistad

också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Under behandlingen med Lipistad ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

Atorvastatin som finns i Lipistad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Lipistad

Ta inte Lipistad:

om du är allergisk mot atorvastatin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

om du är en fertil kvinna och inte använder preventivmedel

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar

om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C..

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lipistad:

om du har allvarliga andningsbesvär

om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett

läkemedel mot bakterieinfektion) via munnen eller som injektion. Kombinationen av fusidinsyra

och Lipistad kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)

om du tidigare har haft stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från

tidigare stroke

om du har njurproblem

om du har underaktiv sköldkörtel (hypotyroidism)

om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller om du eller någon i din familj haft

muskelproblem

om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t.ex.

andra statiner eller fibrater)

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har eller har haft någon leversjukdom

om du är över 70 år

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover före och troligtvis under

behandling med Lipistad för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att

risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas

tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Lipistad”).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester

och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga

blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Lipistad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Lipistad, alternativt kan deras effekt påverkas av

Lipistad. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva.

Alternativt kan interaktionen öka risken för eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar

det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:

läkemedel som påverkar immunförsvaret, t.ex. ciklosporin

vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, fusidinsyra

andra blodfettssänkande läkemedel, t.ex. gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t.ex. amlodipin, diltiazem och

läkemedel för att reglera hjärtrytmen t.ex. digoxin, verapamil, amiodaron

letermovir, ett läkemedel som hjälper dig att inte bli sjuk av cytomegalovirus

läkemedel som används vid behandling av hiv, t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir etc.

vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir, boceprevir och en

kombination av elbasvir och grazoprevir, samt kombination av ledipasvir och sofosbuvir

andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Lipistad inklusive ezetimib (som sänker

kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi),

cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot

gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem och som innehåller aluminium eller

magnesium)

receptfria läkemedel: johannesört

om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion kommer du att

behöva göra ett tillfälligt uppehåll med detta läkemedel. Läkaren kommer att tala om för dig när

det är säkert att börja ta Lipistad igen. Samtidigt intag av Lipistad och fusidinsyra kan i sällsynta

fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys

finns i avsnitt 4.

Lipistad med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Lipistad. Observera följande:

Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan

påverka Lipistads effekt.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och

försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Lipistad under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Lipistad om du är fertil och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Lipistad om du ammar.

Säkerheten av Lipistad under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock

inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om

din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lipistad innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Lipistad innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Lipistad

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan

ska fortsätta med under behandlingen med Lipistad.

Dosering

Vanlig startdos av Lipistad är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan

ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras

av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Lipistad är 80 mg en gång

dagligen.

Administreringssätt

Lipistad tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat,

försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingstiden med Lipistad bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Lipistad är för stark eller för svag.

Om du har tagit för stor mängd av Lipistad

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Lipistad

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Lipistad

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling, kontakta läkare

eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symtom, sluta ta tabletterna och

kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till

stora svårigheter att andas.

Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och

könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som

kan brista.

Muskelsvaghet, ömhet, smärta, muskelbristning eller rödbrun missfärgning av urin och speciellt om

du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning

(rabdomyolys). Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling

med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en

leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

Lupus-liknande syndrom (inklusive utslag, ledsjukdomar och effekter på blodkroppar).

Andra möjliga biverkningar av Lipistad

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

allergiska reaktioner

ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden),

förhöjt kreatinkinas i blodet

huvudvärk

illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du

noggrant följa dina blodsockervärden)

mardrömmar, sömnlöshet

yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring,

förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

dimsyn

ringningar i öronen och/eller huvud

kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i

bukspottkörteln som leder till magsmärta)

hepatit (leverinflammation)

utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

nacksmärta, muskeltrötthet

trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd

temperatur

vita blodkroppar i urinen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

synstörningar

oväntad blödning eller blåmärken

gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

senskada.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller

andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter,

kollaps

hörselnedsättning

gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

muskelsvaghet som är ihållande.

Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

sexuella svårigheter

depression

andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig

och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Lipistad ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atorvastatin

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Övriga innehållsämnen i Lipistad är:

Laktosmonohydrat, cellulosapulver, kalciumkarbonat, pregelatiniserad stärkelse, hypromellos,

kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

Filmdrageringen innehåller hypromellos, makrogol, titandioxid (E 171), talk

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg tablett: Vit till benvit, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 6 mm.

20 mg tablett: Vit till benvit, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 8 mm.

40 mg tablett: Vit till benvit, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 10 mm.

80 mg tablett: Vit till benvit, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 12 mm.

OPA/ AI/ PVC-Al-blister innehållande 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 (sjukhusförpackning), 50, 56, 84,

90, 98, 100, 112, 120, 180 och 500 filmdragerade tabletter.

OPA/ AI/ PVC-Al-blister innehållande 4x1, 7x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1

(sjukhusförpackning), 50x1, 56x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1, 112x1, 120x1, 180x1 och 500x1

filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wien

Österrike

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Irland

PharmaCoDane ApS.

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Coripharma

Reykjavikurvegur 78

220 Hafnarfjordur

Island

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-03

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lipistad 10 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 20 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 40 mg filmdragerade tabletter

Lipistad 80 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 39 mg laktosmonohydrat och upp till 1,7 mg natrium.

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 78 mg laktosmonohydrat och upp till 3,4 mg natrium.

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 156 mg laktosmonohydrat och upp till 6,7 mg natrium.

Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 312 mg laktosmonohydrat och upp till 13,4 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 6 mm.

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 8 mm.

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 10 mm.

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, diameter: 12 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hyperkolesterolemi

Lipistad är indicerat som tillägg till diet för sänkning av förhöjt totalkolesterol (total-C), LDL-

kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B och triglycerider hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 10 år

eller äldre med primär hyperkolesterolemi inkluderande familjär hyperkolesterolemi (heterozygot)

eller kombinerad hyperlipidemi (motsvarande typ IIa och IIb i Fredricksons klassifikationssystem)

när

effekten av diet eller annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig.

Lipistad är även indicerat för sänkning av total-C och LDL-C hos vuxna med homozygot familjär

hyperkolesterolemi som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller om sådan

behandling ej finns tillgänglig.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Prevention av kardiovaskulära händelser hos vuxna patienter som bedöms ha en hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1) som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Innan behandling med Lipistad inleds, skall patienten erhålla kolesterolsänkande diet, som skall

fortsättas under behandlingen.

Dosen är individuell och skall anpassas efter LDL-C nivåerna vid insättande av behandling, terapimål

och patientens svar på behandlingen.

Vanlig initialdos är 10 mg en gång dagligen. Dosjustering bör göras i intervall om minst fyra veckor.

Maximal dos är 80 mg en gång dagligen.

Primär hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi

De flesta patienter kan kontrolleras med atorvastatin 10 mg en gång dagligen. Terapeutisk effekt ses

inom 2 veckor och maximal effekt uppnås vanligen inom 4 veckor. Effekten kvarstår vid fortsatt

behandling.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

Patienter bör starta med atorvastatin 10 mg dagligen. Doseringen är individuell och justeras var fjärde

vecka upp till 40 mg dagligen. Därefter kan dosen ökas till maximalt 80 mg dagligen. Alternativt kan

ett gallsyrabindande medel kombineras med 40 mg atorvastatin en gång dagligen.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

Endast begränsade data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Dosen atorvastatin till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi är 10-80 mg dagligen (se

avsnitt 5.1). Atorvastatin ges som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) till

dessa patienter eller när sådan behandlingsmöjlighet saknas.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

I primärpreventionsstudierna var dosen 10 mg/dag. Högre doser kan behövas för att nå (LDL-)

kolesterolnivåer enligt gällande rekommendationer.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Atorvastatin bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och

5.2). Atorvastatin är kontraindicerat för patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Administrering samtidigt med andra läkemedel

Till patienter som tar de antivirala läkemedlen elbasvir/grazoprevir mot hepatit C eller letermovir som

profylax mot cytomegalovirusinfektion samtidigt med atorvastatin ska dosen atorvastatin inte

överstiga 20 mg/dag (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Användning av atorvastatin rekommenderas inte till patienter som tar letermovir samtidigt som

ciklosporin (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Äldre

Hos patienter äldre än 70 år, som använder rekommenderade doser, är effekt- och säkerhetsprofilen

densamma som hos den generella populationen.

Pediatrisk population

Hyperkolesterolemi

Ska endast användas på barn efter beslut av läkare med erfarenhet av hyperlipidemi hos barn, och

patienterna bör utvärderas regelbundet vad gäller effekten.

För patienter över 10 års ålder med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

startdosen av atorvastatin 10 mg dagligen (se avsnitt 5.1). Dosen kan ökas till 80 mg dagligen i

enlighet med behandlingssvar och tolerabilitet. Dosen ska anpassas individuellt beroende på det

rekommenderade behandlingsmålet. Dosjusteringar ska göras med minst 4 veckors mellanrum.

Dostitreringen till 80 mg dagligen stöds av data från studier på vuxna och av begränsade kliniska data

från studier på barn med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Det finns begränsade data om säkerhet och effekt tillgängliga för barn mellan 6 och 10 års ålder med

heterozygot familjär hyperkolesterolemi som hämtats från öppna studier. Atorvastatin är inte indicerat

för behandling av barn yngre än 10 år. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men

ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Andra beredningsformer/styrkor kan vara lämpliga för denna population.

Administreringssätt

Lipistad är för peroralt bruk. Hela dygnsdosen av atorvastatin ges vid samma tillfälle och kan ges vid

valfri tidpunkt på dagen med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Lipistad är kontraindicerat till patienter:

med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

med aktiv leversjukdom eller oförklarade kvarstående förhöjningar av serumtransaminaser till mer

än tre gånger den övre gränsen för normalvärdet.

under graviditet och amning samt hos kvinnor i fertil ålder som inte använder pålitligt

preventivmedel (se avsnitt 4.6)

som behandlas med de antivirala läkemedlen glekaprevir/pibrentasvir mot hepatit C.

4.4

Varningar och försiktighet

Leverpåverkan

Leverfunktionsprover skall tas innan behandling inleds och därefter med regelbundna intervall.

Patienter som utvecklar symtom som tyder på leverskada skall undersökas med avseende på

leverfunktionen. Patienter som utvecklar förhöjda transaminasvärden skall följas noggrant tills

nivåerna återgått till det normala. Om förhöjda transaminas-nivåer över 3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet (ULN) kvarstår, rekommenderas dosminskning eller utsättande av atorvastatin (se

avsnitt 4.8).

Atorvastatin bör användas med försiktighet hos patienter med betydande alkoholintag och/eller

leversjukdom i anamnesen.

Stroke-prevention genom aggressiv reduktion av kolesterolnivåer (SPARCL)

Vid en post-hoc-analys av subtyper av stroke hos patienter utan kranskärlssjukdom som nyligen haft

en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), sågs en högre incidens av hemorragisk stroke hos

patienter behandlade med 80 mg atorvastatin jämfört med placebo. Den ökade risken sågs i synnerhet

hos patienter med hemorragisk stroke eller lakunär infarkt i anamnesen vid studiestart. Nytta/risk

balansen för atorvastatin 80 mg är inte fastställd för patienter med hemorragisk stroke eller lakunär

infarkt i anamnesen. Den potentiella risken för hemorragisk stroke ska noga övervägas före

behandlingsstart (se avsnitt 5.1).

Påverkan på skelettmuskulatur

Atorvastatin, liksom andra HMG CoA-reduktashämmare, kan i sällsynta fall påverka

skelettmuskulaturen och orsaka myalgi, myosit och myopati som kan utvecklas till rabdomyolys, ett

potentiellt livshotande tillstånd som kännetecknas av markant förhöjda kreatinkinas (CK)-nivåer (>10

gånger ULN), myoglobinemi och myoglobinuri som kan leda till njursvikt.

Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har

rapporterats i mycket sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal

muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

Före behandling

Atorvastatin bör förskrivas med försiktighet till patienter med predisponerande faktorer för

rabdomyolys. En CK-nivå ska i följande situationer mätas innan behandling med statiner påbörjas:

Nedsatt njurfunktion

Hypotyroidism

Vid muskelsjukdom eller ärftlig disposition för sådan.

Anamnes på muskulär toxicitet med statiner eller fibrater.

Anamnes på leversjukdom och/eller vid hög alkoholkonsumtion.

Hos äldre (>70 år) ska behovet av mätningar övervägas beroende på andra förekommande

predisponerande faktorer för rabdomyolys.

Situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå, t.ex. interaktioner (se avsnitt 4.5) och

särskilda patientgrupper inklusive genetiska subpopulationer (se avsnitt 5.2).

I dessa situationer ska risken med behandling vägas mot förväntad nytta och klinisk uppföljning

rekommenderas.

Om CK-nivåerna är signifikant förhöjda vid insättande (>5 gånger ULN), bör behandling ej påbörjas.

Kreatinkinas-mätningar

Kreatinkinas (CK) bör inte mätas efter ansträngande träning, eller då någon annan möjlig orsak till

förhöjt CK föreligger, eftersom utvärderingen av värdet då försvåras. Om CK-nivåerna är signifikant

förhöjda vid insättande (>5 gånger ULN) bör ny analys ske inom 5 – 7 dagar för att bekräfta

resultaten.

Under behandling

Patienten måste anmodas att omedelbart rapportera muskelsmärta, kramper eller muskelsvaghet,

speciellt vid samtidig sjukdomskänsla eller feber.

Om dessa symtom uppträder under behandling med atorvastatin ska halten av CK mätas. Om

värdet visas vara signifikant förhöjt (>5 gånger ULN), bör behandlingen avbrytas.

Vid allvarliga muskulära symtom vilka orsakar dagliga besvär bör avbrytande av behandlingen

övervägas, även om CK-förhöjningen är

5 gånger ULN.

Om symtomen försvinner och CK-nivåerna återgår till de normala kan återinsättning av

atorvastatin eller insättning av annan statin övervägas med lägsta dosen och noggrann

övervakning.

Atorvastatinbehandlingen måste avbrytas om kliniskt signifikant ökning av CK-nivåer (>10

gånger ULN) uppträder, eller om rabdomyolys diagnostiseras eller misstänks.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Risken för rabdomyolys ökar när atorvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin, såsom potenta hämmare av CYP3A4 eller transportproteiner

(t ex ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol,

itrakonazol, posakonazol, letermovir och hiv-proteashämmare inklusive ritonavir, lopinavir,

atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir etc). Risken för myopati kan också öka när

atorvastatin ges tillsammans med gemfibrozil och andra fribrinsyraderivat, antivirala läkemedel för

behandling av hepatit C (HCV), (t.ex. boceprevir, telaprevir, elbasvir/grazoprevir,

ledipasvir/sofosbuvir) erytromycin, niacin eller ezetimib. Om möjligt, ska annan (ej interagerande)

behandling övervägas istället.

I fall då samtidig behandling med dessa läkemedel och atorvastatin är nödvändig, ska nyttan och

risken med behandlingen noga övervägas. En lägre maximal dos av atorvastatin rekommenderas vid

behandlingsstart, då patienten samtidigt intar läkemedel som höjer plasmakoncentrationen av

atorvastatin. Dessutom bör en lägre startdos av atorvastatin övervägas vid samtidig användning av

potenta CYP3A4-hämmare, och lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas (se

avsnitt 4.5).

Atorvastatin får inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagars

avslutad fusidinsyrabehandling. Hos patienter där användningen av systemisk fusidinsyra anses

nödvändig, bör statinbehandling avbrytas under hela fusidinsyrabehandlingen. Det har förekommit

rapporter om rabdomyolys (även några dödsfall) hos patienter som behandlats med kombination av

fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5). Patienten bör rådas att omedelbart kontakta läkare om de

upplever symtom som muskelsvaghet, smärta eller ömhet.

Statinbehandling kan återupptas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra.

I exceptionella fall, när långtidsbehandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, t.ex. vid

behandling av svåra infektioner, bör behovet av samtidig administrering av atorvastatin och

fusidinsyra övervägas från fall till fall och bara ske under noggrann medicinsk övervakning.

Pediatrisk population

Ingen kliniskt signifikant effekt på tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på

bedömning av den samlade mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning

av längd och vikt (se avsnitt 4.8).

Interstitiell lungsjukdom

Enstaka fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats med vissa statiner, särskilt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Symtomen kan omfatta dyspné, torrhosta och försämring av

allmäntillståndet (trötthet, viktminskning och feber). Om man misstänker att en patient har utvecklat

interstitiell lungsjukdom, bör statin-behandlingen avbrytas.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter, med hög

risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte ett skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6–6,9 mmol/l; BMI >30 kg/m

; förhöjda

triglycerider; hypertension) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande föreskrifter.

Hjälpämnen

Lipistad innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd som galaktosintolerans, total

laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör ej använda detta läkemedel.

Lipistad innehåller natrium. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett,

dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt på atorvastatin av samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin metaboliseras av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) och är substrat till de hepatiska

transportproteinerna, organisk anjontransporterande polypeptid 1B1 (OATP1B1) och 1B3

(OATP1B3). Metaboliter av atorvastatin är substrat till OATP1B1. Atorvastatin är också ett substrat

till

multi-drug resistance protein 1

(MDR1) och bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan

begränsa atorvastatins absorption i tarmen och utsöndring via gallan (se avsnitt 5.2). Samtidig

administrering av läkemedel som hämmar CYP3A4 eller transportproteiner kan leda till ökad

plasmakoncentration av atorvastatin och en ökad risk för myopati. Risken kan också öka vid samtidig

administrering av atorvastatin och andra läkemedel med potential att orsaka myopati, såsom

fribrinsyraderivat och ezetimib (se avsnitt 4.3 och 4.4).

CYP3A4-hämmare

Potenta CYP3A4-hämmare har visat sig leda till markant ökade koncentrationer av atorvastatin (se

tabell 1 och specifik information nedan). Samtidig administrering av potenta CYP3A4-hämmare (t.ex.

ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol, vissa ativirala läkemedel för behandling av HCV (t.ex. elbasvir/grazoprevir) och hiv-

proteashämmare däribland ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, etc.) bör om möjligt

undvikas. I fall då samtidig administrering av dessa läkemedel och atorvastatin inte kan undvikas, bör

en lägre start- och maximaldos av atorvastatin övervägas och lämplig klinisk uppföljning av patienten

rekommenderas (se tabell 1).

Måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin, diltiazem, verapamil och flukonazol) kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin (se tabell 1). En ökad risk för myopati har observerats vid

användning av erytromycin i kombination med statiner. Interaktionsstudier avseende effekterna av

amiodaron eller verapamil på atorvastatin har inte utförts. Både amiodaron och verapamil är kända för

att hämma CYP3A4-aktivitet och samtidig administrering med atorvastatin kan resultera i ökad

exponering för atorvastatin. Vid samtidig användning av måttliga CYP3A4-hämmare bör därför en

lägre maximaldos av atorvastatin övervägas och lämplig klinisk uppföljning av patienten

rekommenderas. Efter behandlingsstart eller efter dosjusteringar av en hämmare rekommenderas

lämplig klinisk uppföljning.

CYP3A4-inducerare

Samtidig behandling med atorvastatin och inducerare av cytokrom P450 3A (t.ex. efavirenz,

rifampicin, Johannesört) kan leda till en varierande minskning av plasmakoncentrationerna av

atorvastatin. På grund av den dubbla interaktionsmekanismen hos rifampicin (cytokrom P450 3A-

induktion samt hämning av transportproteinet OATP1B1 i hepatocyterna), rekommenderas att

atorvastatin och rifampicin intas vid ett och samma tillfälle, eftersom intag av atorvastatin efter

administrering av rifampicin har associerats med en signifikant minskning av plasmakoncentrationerna

av atorvastatin. Effekten av rifampicin på atorvastatin-koncentrationer i hepatocyter är dock okänd och

om samtidig administrering inte kan undvikas, bör effekten på patienten övervakas noggrant.

Transporthämmare

Hämmare av transportproteiner kan öka den systemiska exponeringen av atorvastatin. Ciclosporin och

letermovir är båda hämmare av transportörer involverade i disponeringen av atorvastatin, d.v.s.

OATP1B1/1B3, P-gp och BCRP vilket leder till en ökad systemisk exponering av atorvastatin (se

tabell 1). Effekten på atorvastatin-exponering i hepatocyter, vid hämning av leverns

upptagningstransportörer, är okänd. Om samtidig administrering inte kan undvikas, bör dosen

reduceras och klinisk uppföljning av effekten rekommenderas (se tabell 1).

Användning av atorvastatin rekommenderas inte till patienter som tar letermovir samtidigt som

ciklosporin (se avsnitt 4.4).

Gemfibrozil/fibrinsyraderivat

Användning av fibrater i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan öka vid samtidig användning av fibrinsyraderivat och

atorvastatin. Om samtidig administrering inte kan undvikas, rekommenderas lägsta möjliga dos av

atorvastatin samt adekvat uppföljning av patienten (se avsnitt 4.4).

Ezetimib

Användning av ezetimib i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan därför öka vid samtidig behandling med ezetimib och

atorvastatin. Lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas.

Kolestipol

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter sjönk (koncentrationskvot för

atorvastatin: 0,74) när kolestipol

administrerades tillsammans med atorvastatin. Den lipidreglerande

effekten var dock större då atorvastatin och kolestipol

gavs tillsammans än då respektive läkemedel

gavs var för sig.

Fusidinsyra

Risken för myopati inklusive rabdomyolys kan öka vid samtidigt intag av systemisk fusidinsyra och

statiner. Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller

både och) är ännu inte känd. Det har förekommit rapporter om rabdomyolys (även några dödsfall) hos

patienter som behandlats med denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandling med atorvastatin sätts ut

under hela behandlingstiden med fusidinsyra (se avsnitt 4.4).

Kolkicin

Det har inte utförts några interaktionsstudier med atorvastatin och kolkicin, men fall av myopati har

rapporterats när atorvastatin administrerats samtidigt med kolkicin. Försiktighet ska därför iakttas när

atorvastatin förskrivs samtidigt med kolkicin.

Effekter av atorvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Digoxin

Vid samtidig administrering av upprepade doser av digoxin och atorvastatin 10 mg ökade

koncentrationen av digoxin vid steady-state något. Patienter som behandlas med digoxin bör följas

upp.

Orala antikonceptionella medel

Samtidig administrering av atorvastatin och p-piller resulterade i ökade plasmakoncentrationer av

noretisteron och etinylöstradiol.

Warfarin

I en klinisk studie på patienter på kronisk warfarin-behandling, orsakade samtidig administrering av

atorvastatin 80 mg dagligen och warfarin en liten minskning på ca 1,7 sekunder i protrombintid under

de första 4 dagarnas dosering. Protrombintiden återgick till den normala inom 15 dagar med

atorvastatin-behandling. Även om endast mycket sällsynta fall av kliniskt signifikanta interaktioner

med antikoagulantia har rapporterats, bör protrombintiden bestämmas innan atorvastatin ges till

patienter som tar antikoagulantia av kumarintyp, och tillräckligt ofta under tidig behandling för att

säkerställa att ingen signifikant förändring av protrombintiden inträffar. När en stabil protrombintid

har dokumenterats, kan protrombintiden kontrolleras vid de intervall som vanligen rekommenderas för

patienter som står på kumarin-antikoagulantia. Om dosen av atorvastatin ändras eller avbryts, bör

samma förfarande upprepas. Atorvastatin-behandling har inte förknippats med blödning eller med

förändringar i protrombintid hos patienter som inte tar antikoagulantia.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast genomförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner hos barn är inte

känd. Ovanstående interaktioner hos vuxna samt varningarna i avsnitt 4.4 skall beaktas hos barn.

Läkemedelsinteraktioner

Tabell 1: Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på farmakokinetiken av atorvastatin

Atorvastatin

Samtidigt administrerade

läkemedel och dosering

Dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

Glekaprevir 400 mg OD/

pibrentasvir 120 mg OD,

7 dagar

10 mg OD i 7

dagar

Administrering samtidigt med

produkter som innehåller

glekaprevir eller pibrentasvir

är kontraindicerad (se avsnitt

4.3).

Tipranavir 500 mg BID/ Ritonavir

200 mg BID, 8 dagar (dagar 14

till 21)

40 mg på dag 1, 10

mg på dag 20

Telaprevir 750 mg q8h, 10 dagar

20 mg, SD

Ciklosporin 5,2 mg/kg/dag, stabil

10 mg OD i

28 dagar

I de fall då samtidig

administrering med

atorvastatin är nödvändig, ska

dosen atorvastatin inte

överstiga 10 mg

dagligen. Klinisk uppföljning

av dessa patienter

rekommenderas.

Lopinavir 400 mg

BID / Ritonavir 100 mg BID, 14

dagar

20 mg OD i

4 dagar

Klaritromycin 500 mg

BID, 9 dagar

80 mg OD i

8 dagar

I fall då samtidig

administrering med

atorvastatin är nödvändig,

rekommenderas lägre

underhållsdoser av

atorvastatin. Vid atorvastatin-

doser som överstiger 20 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Saquinavir 400 mg

BID / Ritonavir (300 mg BID

från dag 5-7, ökas till 400 mg BID

på dag 8), dag 4-18, 30 minuter

efter dosering med atorvastatin

40 mg OD i

4 dagar

Darunavir 300 mg

BID /

Ritonavir 100 mg

BID, 9 dagar

10 mg OD i

4 dagar

Itrakonazol 200 mg OD,

4 dagar

40 mg SD

Fosamprenavir 700 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID,

14 dagar

10 mg OD i

4 dagar

Fosamprenavir 1400 mg

BID, 14 dagar

10 mg OD i

4 dagar

I fall då samtidig

administrering med

atorvastatin är nödvändig,

rekommenderas lägre

underhållsdoser av

atorvastatin. Vid atorvastatin-

doser som överstiger 40 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Elbasvir 50 mg OD/

Grazoprevir 200 mg OD,

13 dagar

10 mg SD

1,95

Dosen atorvastatin ska inte

överstiga 20 mg dagligen vid

administrering samtidigt med

produkter som innehåller

elbasvir eller grazoprevir.

Letermovir 480 mg OD,

10 dagar

20 mg SD

3,29

Dosen atorvastatin ska inte

överstiga 20 mg dagligen vid

administrering samtidigt med

produkter som innehåller

letermovir.

Nelfinavir 1250 mg

BID, 14 dagar

10 mg OD i

28 dagar

1,74

Ingen särskild

rekommendation

Grapefruktjuice, 240 ml OD *

40 mg, SD

1,37

Samtidigt intag av stora

&

Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin kontra

enbart atorvastatin).

Se avsnitt 4.4 och 4.5 för klinisk betydelse.

Innehåller en eller flera ämnen som hämmar CYP3A4 och kan öka plasmakoncentrationen av

läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Intag av ett glas 240 ml grapefruktjuice resulterade

också i en minskning av AUC på 20,4 % för den aktiva ortohydroximetaboliten. Stora mängder

grapefruktjuice (mer än 1,2 l dagligen i 5 dagar) ökade AUC för atorvastatin 2,5-faldigt och AUC

för aktiva (atorvastatin och metaboliter) HMGCoA reduktashämmare 1,3-faldigt.

** Kvot baserad på ett enda prov taget 8-16 timmar efter dos.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID = två gånger dagligen, TID = tre gånger dagligen,

QID = fyra gånger dagligen

mängder grapefruktjuice och

atorvastatin rekommenderas

inte.

Diltiazem 240 mg OD,

28 dagar

40 mg, SD

1,51

Efter behandlingsstart eller

efter dosjusteringar av

diltiazem, rekommenderas

klinisk uppföljning av

patienterna.

Erytromycin 500 mg QID,

7 dagar

10 mg, SD

1,33

Lägre maximaldos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Amlodipin 10 mg, singeldos

80 mg, SD

1,18

Ingen särskild

rekommendation.

Cimetidin 300 mg QID,

2 veckor

10 mg OD i

2 veckor

1,00

Ingen särskild

rekommendation.

Kolestipol 10 g BID,

24 veckor

40 mg OD i

8 veckor

0,74**

Ingen särskild

rekommendation.

Antacida-suspension med

magnesium och

aluminiumhydroxid, 30 ml QID,

7 dagar

10 mg OD i

15 dagar

0,66

Ingen särskild

rekommendation.

Efavirenz 600 mg OD,

14 dagar

10 mg i 3 dagar

0,59

Ingen särskild

rekommendation.

Rifampicin 600 mg OD, 7 dagar

(samtidig administrering)

40 mg SD

1,12

Rifampicin 600 mg OD, 5 dagar

(separerade doser)

40 mg SD

0,20

Om samtidig administrering

inte kan undvikas,

rekommenderas klinisk

uppföljning samt att

atorvastatin och rifampicin

intas vid ett och samma

tillfälle.

Gemfibrozil 600 mg

BID, 7 dagar

40 mg SD

1,35

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Fenofibrat 160 mg OD,

7 dagar

40 mg SD

1,03

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Boceprevir 800 mg TID, 7 dagar

40 mg SD

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas. Dygnsdosen

av atorvastatin ska inte

överstiga 20 mg vid samtidig

administrering av boceprevir.

Tabell 2: Effekt av atorvastatin på farmakokinetiken hos samtidigt administrerade läkemedel

Samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin och

dosregim

Läkemedel/dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

80 mg OD i

10 dagar

Digoxin 0,25 mg OD, 20 dagar

1,15

Patienter som tar digoxin bör

följas upp.

40 mg OD i

22 dagar

Perorala antikonceptionsmedel

OD, 2 månader

- noretindron 1 mg

- etinylestradiol 35 µg

1,28

1,19

Ingen särskild

rekommendation.

80 mg OD i

15 dagar

* Fenazon, 600 mg SD

1,03

Ingen särskild

rekommendation.

10 mg SD

Tipranavir 500 mg BID/ritonavir

200 mg BID, 7 dagar

1,08

Ingen särskild

rekommendation

10 mg OD i 4

dagar

Fosamprenavir 1400 mg BID,

14 dagar

0,73

Ingen särskild

rekommendation

10 mg OD i 4

dagar

Fosamprenavir 700 mg

BID/ritonavir 100 mg BID, 14

dagar

0,99

Ingen särskild

rekommendation

&

Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin kontra

enbart atorvastatin).

Samtidig administrering av flera doser av atorvastatin och fenazon visade låg eller ingen påvisbar

effekt på clearance av fenazon.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID=två gånger dagligen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Atorvastatin är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3). Säkerhet hos gravida kvinnor har inte

fastställts. Inga kontrollerade kliniska studier med atorvastatin har utförts på gravida

kvinnor. Sällsynta rapporter om medfödda missbildningar efter intrauterin exponering för HMG-CoA

reduktashämmare har erhållits. Studier på djur har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Om modern behandlas med atorvastatin kan fostrets nivåer av mevalonat, en prekursor vid biosyntesen

av kolesterol, minska. Åderförkalkning är en kronisk process, och avbrytande av lipidsänkande

läkemedel under graviditet bör ha liten inverkan på de långsiktiga riskerna med primär

hyperkolesterolemi.

Av dessa skäl bör atorvastatin inte användas av kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller

misstänker att de är gravida. Behandling med atorvastatin bör avbrytas under graviditeten eller tills det

har fastslagits att kvinnan inte är gravid (se avsnitt 4.3.)

Amning

Det är okänt om atorvastatin eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Hos råttor är

plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter liknande dem i mjölk (se avsnitt

5.3). På grund av risken för allvarliga biverkningar, bör kvinnor som tar atorvastatin inte amma sina

barn (se avsnitt 4.3). Atorvastatin är kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

I djurstudier hade atorvastatin ingen effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Atorvastatin har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I databasen för den kliniska placebo-kontrollerade atorvastatin-studien med 16 066 (8 755 atorvastatin

vs 7311 placebo) patienter som behandlades under i genomsnitt på 53 veckor, avbröt 5,2 % av

patienterna atorvastatin på grund av biverkningar jämfört med 4,0 % av patienterna i placebogruppen.

Nedanstående tabell över biverkningar av atorvastatin baseras på data från kliniska studier och

omfattande klinisk erfarenhet efter marknadsintroduktion.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande:

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Vanliga: nasofaryngit.

Blod och lymfsystemet

Sällsynta: trombocytopeni.

Immunsystemet

Vanliga: allergiska reaktioner.

Mycket sällsynta: anafylaktisk reaktion.

Metabolism och nutrition

Vanliga: hyperglykemi.

Mindre vanliga: hypoglykemi, viktökning, anorexi.

Psykiska störningar

Mindre vanliga: mardrömmar, sömnlöshet.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk.

Mindre vanliga: yrsel, parestesi, hypoestesi, smakrubbningar, amnesi.

Sällsynta: perifer neuropati.

Ögon

Mindre vanliga: dimsyn.

Sällsynta: synrubbningar.

Öron och balansorgan

Mindre vanliga: tinnitus.

Mycket sällsynta: hörselnedsättning.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: faryngolaryngeal smärta, epitaxis.

Magtarmkanalen

Vanliga: förstoppning, flatulens, dyspepsi, illamående, diarré.

Mindre vanliga: kräkningar, smärta i övre och nedre buken, rapningar, pankreatit.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga: hepatit.

Sällsynta: kolestas.

Mycket sällsynta: leversvikt.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: nässelutslag, hudutslag, klåda, alopeci.

Sällsynta: angioneurotiskt ödem, vesikulära utslag inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk hudnekrolys.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: myalgi, ledvärk, smärta i armar och ben, muskelryckningar, ledsvullnad, ryggvärk.

Mindre vanliga: nacksmärta, muskelsvaghet.

Sällsynta: myopati, myosit, rabdomyolys, muskelbristning, tendonopati, ibland med ruptur som

komplikation.

Mycket sällsynta: lupusliknande syndrom.

Ingen känd frekvens: immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt 4.4).

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta: gynekomasti.

Allmänna

symtom

Mindre vanliga: olustkänsla, asteni, bröstsmärtor, perifert ödem, trötthet, pyrexi.

Undersökningar

Vanliga: Onormala leverfunktionstest, förhöjt kreatinkinas i blodet.

Mindre vanliga: vita blodkroppar i urinen.

Liksom för andra HMG-CoA reduktashämmare har förhöjda serumtransaminasvärden rapporterats hos

patienter som tagit atorvastatin. Dessa förändringar var vanligen lindriga, övergående och krävde inte

att behandlingen avbröts. Kliniskt relevanta förhöjningar (>3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet) av serumtransaminaser uppträdde hos 0,8 % av de patienter som tagit atorvastatin.

Dessa förändringar var dosrelaterade och reversibla hos samtliga patienter.

Förhöjda serumnivåer av kreatinkinas (CK), mer än 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet,

uppträdde hos 2,5 % av de patienter som behandlades med atorvastatin, vilket motsvarar erfarenheten

från kliniska prövningar med andra HMG-CoA reduktashämmare. Nivåer över 10 gånger den övre

gränsen för normalvärdet sågs hos 0,4 % av de patienter som behandlats med atorvastatin (se avsnitt

4.4).

Pediatrisk population

Barn i åldern 10 till 17 år behandlade med atorvastatin hade en biverkningsprofil som generellt liknade

den för patienter behandlade med placebo, och den vanligaste biverkning som observerades i båda

grupperna, oberoende av kausalitetsbedömning, var infektioner. Ingen kliniskt signifikant effekt på

tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på bedömning av den samlade

mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning av längd och vikt. Säkerhets-

och tolerabilitetsprofilen hos pediatriska patienter liknade den kända säkerhetsprofilen för atorvastatin

hos vuxna patienter.

Den kliniska säkerhetsdatabasen omfattar säkerhetsdata för 520 barnpatienter som behandlats med

atorvastatin; 7 av dem var yngre än 6 år, 121 i åldrarna 6

9 år och 392 i åldrarna 10

17 år. Baserat på

tillgängliga data är biverkningarna hos barn lika frekventa och av samma typ och svårighetsgrad som

hos vuxna.

Följande biverkningar har rapporterats med vissa statiner:

Sexuell dysfunktion.

Depression.

Sällsynta fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Diabetes mellitus: Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer

(fasteglukos ≥5,6 mmol/l; BMI >30 kg/m

; förhöjda triglycerider; hypertension i anamnesen).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Specifik behandling vid överdosering av atorvastatin saknas. I händelse av överdos bör patienten

behandlas symtomatiskt och med stödjande åtgärder efter behov. Leverfunktionsprover bör utföras och

serum CK-nivåer bör övervakas. På grund av den höga proteinbindningsgraden, förväntas inte

hemodialys öka clearance av atorvastatin nämnvärt.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lipidmodifierande medel, HMG-CoA reduktashämmare, ATC-kod:

C10AA05

Atorvastatin är en selektiv, kompetitiv hämmare av HMG-CoA reduktas, det hastighetsbegränsande

enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metyl-glutaryl-CoA till mevalonat, en prekursor till olika steroler,

däribland kolesterol. Triglycerider och kolesterol i levern inkorporeras i Very Low Density

Lipoprotein (VLDL), utsöndras i plasma och transporteras till perifer vävnad. Low Density

Lipoprotein (LDL) bildas från VLDL och kataboliseras primärt via receptorer med hög affinitet för

LDL.

Atorvastatin sänker plasmanivåerna av kolesterol och lipoprotein via hämning av HMG-CoA reduktas

och kolesterolsyntes i levern. Samtidigt ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, vilket

resulterar i ökat upptag och nedbrytning av LDL.

Atorvastatin minskar produktionen av LDL och antalet LDL-partiklar. Atorvastatin åstadkommer en

påtaglig och varaktig ökning av LDL-receptoraktiviteten och en gynnsam kvalitetsförändring hos

cirkulerande LDL-partiklar. Atorvastatin minskar effektivt LDL-C hos patienter med homozygot

familjär hyperkolesterolemi, en patientkategori som vanligen inte har svarat på lipidsänkande

farmakologisk behandling.

Atorvastatin har i en dos-responsstudie visats minska totalkolesterol (30 % - 46 %), LDL-C (41 % - 61

%), apolipoprotein B (34 % - 50 %) och triglycerider (14 % - 33 %) och samtidigt i varierande grad

öka HDL-C och apolipoprotein A. Likartad effekt uppnås hos patienter med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi, icke-familjära former av hyperkolesterolemi, kombinerad hyperlipidemi,

inklusive patienter med icke-insulinberoende diabetes mellitus.

Reduktion av total-C, LDL-C och apolipoprotein B har visats reducera risken för kardiovaskulär

sjukdom och kardiovaskulär dödlighet.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

I en 8 veckors öppen compassionate-use multicenterstudie med en frivillig förlängningsfas av

varierande längd, var 335 patienter inskrivna, varav 89 identifierades som homozygot familjär

hyperkolesterolemi-patienter. Från dessa 89 patienter var minskningen av procentuella medelvärdet av

LDL-C cirka 20 %. Atorvastatin gavs i doser upp till 80 mg/dag.

Ateroskleros

I Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering studien (REVERSAL) utvärderades

effekten av intensiv lipidsänkning med atorvastatin 80 mg och lipidsänkning av standardnivå med

pravastatin 40 mg på koronar ateroskleros med intravaskulärt ultraljud (IVUS) under angiografi, hos

patienter med koronar hjärtsjukdom. I denna randomiserade, dubbel-blinda, jämförande

multicenterstudie, utfördes IVUS vid baseline och efter 18 månader hos 502 patienter. I

atorvastatingruppen (n=253) förekom ingen progress av ateroskleros.

Den procentuella förändringen av medianvärdet från baseline för den totala ateromvolymen (studiens

huvudsyfte) var -0,4 % (p=0,98) i atorvastatingruppen och +2,7 % (p=0,001) i pravastatingruppen

(n=249). Jämfört med pravastatin var effekten av atorvastatin statistiskt signifikant (p=0,02). Effekten

av intensiv lipidsänkning på kardiovaskulära endpoints (t.ex. revaskulariseringsbehov, icke-fatal

hjärtinfarkt, koronar död) undersöktes inte i denna studie.

I atorvastatingruppen reducerades LDL-C till ett medelvärde av 2,04 mmol/l

0,8 (78,9 mg/dl

från baseline-värdet 3,98 mmol/l

0,7 (150 mg/dl

28). I pravastatingruppen reducerades LDL-C till

ett medelvärde av 2,85 mmol/l

0,7 (110 mg/dl

26) från baselinevärdet 3,89 mmol/l

0,7 (150

mg/dl

26) (p <0,0001). Atorvastatin reducerade även signifikant medelvärdena av TC med 34,1 %

(pravastatin: -18,4 %, p <0,0001), TG med 20 % (pravastatin: -6,8 %, p <0,0009) och apolipoprotein B

med 39,1 % (pravastatin: -22,0 %, p <0,0001). Atorvastatin ökade medelvärdet av HDL-C med 2,9 %

(pravastatin: +5,6 %, p=NS). Medelvärdet av CRP reducerades med 36,4 % i atorvastatingruppen

jämfört med en reduktion på 5,2 % i pravastatingruppen (p <0,0001).

Studieresultaten uppnåddes med 80 mg dosering av atorvastatin och kan därför ej extrapoleras till

lägre doser.

Säkerhet och tolerabilitet i de två behandlingsgrupperna var jämförbara.

Effekten av intensiv lipidsänkare på kardiovaskulära endpoints undersöktes inte i denna studie. Därför

är den kliniska betydelsen av dessa resultat med avseende på primär och sekundär prevention av

kardiovaskulära händelser okänd.

Akut koronart syndrom

I studien MIRACL har atorvastatin 80 mg utvärderats hos 3086 patienter (atorvastatin n=1538, placebo

n=1548) med akut koronart syndrom (inkluderande hjärtinfarkt utan Q-våg eller instabil angina).

Behandlingen initierades under den akuta fasen efter sjukhusinläggning och varade i 16 veckor.

Behandling med atorvastatin 80 mg/dag förlängde tiden till uppkomst av kombinerad primär endpoint,

definierad som dödsfall oavsett anledning, icke-fatal hjärtinfarkt, återupplivat hjärtstillestånd eller

angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi som krävde sjukhusinläggning, vilket visar på en

riskreduktion med 16 % (P=0,048). Detta berodde i huvudsak på en reduktion av risken för

återinläggning på sjukhus till följd av angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi med 26 %

(p=0,018). Övriga sekundära endpoints uppnådde inte statistisk signifikans var för sig (totalt: placebo

22,2 %, atorvastatin 22,4 %).

Säkerhetsprofilen för atorvastatin i MIRACL-studien var överensstämmande med vad som beskrivs i

avsnitt 4.8.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kranskärlssjukdom utvärderades i en randomiserad,

dubbel-blind, placebokontrollerad studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Lipid Lowering

Arm Trial (ASCOT-LLA). Patienterna var hypertensiva, 40-79 år, utan tidigare hjärtinfarkt eller

behandling av angina och med TC nivåer

6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alla patienter hade åtminstone 3

av de predefinierade kardiovaskulära riskfaktorerna; manligt kön,

55 års ålder, rökning, diabetes,

kranskärlssjukdom hos en släkting i första ledet, TC: HDL-C >6, perifer vaskulär sjukdom,

vänsterkammarhypertrofi, tidigare cerebrovaskulär händelse, specifik EKG-abnormalitet,

proteinuri/albuminuri. Inte alla inkluderade patienter ansågs ha en hög risk för en första kardiovaskulär

händelse.

Patienter behandlades med antihypertensiv terapi (antingen amlodipin eller atenololbaserad

behandling) och antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=5 168) eller placebo (n=5 137).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal

händelser

(atorvastatin

/ placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Fatal kranskärlssjukdom och icke-fatal

hjärtinfarkt

36 %

100 / 154

1,1 %

0,0005

Totala kardiovaskulära händelser och

revaskulariseringsprocedurer

20 %

389 / 483

1,9 %

0,0008

Totala kranskärlshändelser

29 %

178 / 247

1,4 %

0,0006

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,3 år (medianvärde).

Total mortalitet och kardiovaskulär mortalitet reducerades inte signifikant (185/212 händelser, p=0,17

och 74/82 händelser, p=0,51). I subgruppsanalys av kön (81 % män, 19 % kvinnor) sågs en fördelaktig

effekt av atorvastatin hos män men kunde inte bekräftas hos kvinnor, möjligen på grund av det låga

antalet händelser i gruppen kvinnor. Den totala och kardiovaskulära mortaliteten var numeriskt högre

hos kvinnliga patienter (38/30 och 17/12), men det var inte statistiskt signifikant. En signifikant

behandlingsinteraktion sågs med antihypertensiv studiebehandling. Primär endpoint (fatal

kranskärlssjukdom och icke-fatal hjärtinfarkt) reducerades signifikant av atorvastatin hos patienter

som behandlades med amlodipin (HR 0,47 (0,32 - 0,69), p=0,00008), men inte hos patienter som

behandlade med atenolol (HR 0,83 (0,59 - 1,17), p=0,287).

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kardiovaskulär sjukdom utvärderades även i en

randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad multicenterstudie, Collaborative Atorvastatin

Diabetes Study (CARDS) hos patienter med typ 2 diabetes i åldern 40-75 år, utan tidigare

kardiovaskulär sjukdom och med LDL-C

4,14 mmol/l (160 mg/dl) och TG

6,78 mmol/l (600

mg/dl). Alla patienter hade åtminstone en av följande riskfaktorer: hypertoni, rökning, retinopati,

mikroalbuminuri eller makroalbuminuri.

Patienterna behandlades med antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=1 428) eller placebo (n=1 410)

under 3,9 år (medianvärde).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal

händelser

(atorvastatin/

placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Större kardiovaskulär händelse

(fatal och icke-fatal akut

hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt, död i

akut kranskärlssjukdom, instabil

37 %

83/127

3,2 %

0,0010

angina, CABG, PTCA,

revaskularisering, stroke)

Hjärtinfarkt (fatal och icke-fatal

akut hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt)

42 %

38/64

1,9 %

0,0070

Stroke (Fatal och icke-fatal)

48 %

21/39

1,3 %

0,0163

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,9 år (medianvärde).

CABG = kranskärlskirurgi; PTCA = perkutan transluminal kranskärlsangioplastik.

Ingen skillnad sågs i behandlingseffekt avseende patientens kön, ålder eller baselinevärdet av LDL-C.

En fördelaktig trend sågs avseende mortalitetsförekomsten (82 dödsfall i placebogruppen/61 dödsfall i

atorvastatingruppen, p=0,592).

Återkommande stroke

I studien Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL), utvärderades

effekten av atorvastatin 80 mg dagligen jämfört med placebo vid stroke hos 4731 patienter utan

kranskärlssjukdom (CHD) som haft en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) inom de senaste

6 månaderna. Av patienterna var 60 % manliga, 21-92 år gamla (genomsnitt 63 år), och hade en

genomsnittlig LDL på 3,4 mmol/l (133 mg/dl) vid initiering av behandling. Det genomsnittliga LDL-C

var 1,9 mmol/l (73 mg/dl) vid behandling med atorvastatin och 3,3 mmol/l (129 mg/dl) vid behandling

med placebo. Genomsnittlig uppföljning var 4,9 år.

Atorvastatin 80 mg reducerade risken för primär endpoint fatal eller icke-fatal stroke med 15 % (HR

0,85; 95 % CI, 0,72 - 1,00; p=0,05 eller 0,84; 95 % CI, 0,71 - 0,99; p=0,03 efter justering av faktorer

vid behandlingsstart) jämfört med placebo. Total mortalitet (alla orsaker) var 9,1 % (216/2365) för

atorvastatin jämfört med 8,9 % (211/2366) för placebo.

Vid en post-hoc analys reducerade atorvastatin 80 mg incidensen av ischemisk stroke (218/2365, 9,2

% vs 274/2366, 11,6 %, p=0,01) och ökade incidensen av hemorragisk stroke (55/2365, 2,3 % vs

33/2366, 1,4 %, p=0,02) jämfört med placebo.

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

hemorragisk stroke (7/45 för atorvastatin jämfört med 2/48 för placebo; HR 4,06; 95 % CI,

0,84-19,57), och risken för ischemisk stroke var lika mellan grupperna (3/45 för atorvastatin

jämfört med 2/48 för placebo; HR 1,64; 95 % CI, 0,27 - 9,82).

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

lakunär infarkt (20/708 för atorvastatin jämfört med 4/701 för placebo; HR 4,99; 95 % CI, 1,71

- 14,61), men risken för ischemisk stroke minskade också för dessa patienter (79/708 för

atorvastatin jämfört med 102/701 för placebo; HR 0,76; 95 % CI; 0,57-1,02). Det är möjligt att

den sammanlagda risken för stroke är ökad hos patienter med en tidigare lakunär infarkt som

erhåller atorvastatin 80 mg dagligen.

Total mortalitet (alla orsaker) var 15,6 % (7/45) för atorvastatin jämfört med 10,4 % (5/48) för placebo

i subgruppen av patienter med tidigare hemorragisk stroke. Total mortalitet var 10,9 % (77/708) för

atorvastatin jämfört med 9,1 % (64/701) för placebo i subgruppen av patienter med tidigare lakunär

infarkt.

Pediatrisk population

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldrarna 6

17 år

En öppen 8-veckorsstudie för att utvärdera farmakokinetiken och farmakodynamiken samt säkerheten

och tolerabiliteten för atorvastatin har utförts på barn och ungdomar med genetiskt bekräftad

heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde om

4 mmol/l vid baseline. Totalt

39 barn och ungdomar i åldrarna 6

17 år inkluderades i studien. Kohort A omfattade 15 barn i

åldrarna 6

12 år i Tannerstadium 1. Kohort B omfattade 24 barn i åldrarna 10

17 år i Tannerstadium

I Kohort A gavs initialt 5 mg av atorvastatin dagligen som tuggtablett och i Kohort B gavs 10 mg

dagligen av en tablettberedning. Atorvastatin-dosen fick dubbleras om en patient inte hade uppnått

målvärdet för LDL-C om <3,35 mmol/l efter 4 veckor och om atorvastatin tolererades väl.

Medelvärdena för LDL-C, TC, VLDL-C och Apo B sjönk efter 2 veckor hos alla patienterna. För

patienter vars dos dubblerades observerades ytterligare sänkningar redan vid den första bedömningen

2 veckor efter dosupptrappningen. De genomsnittliga procentuella sänkningarna av lipidparametrarna

var likartade för båda kohorterna, oavsett om huruvida patienterna kvarstod på den initiala dosen eller

om den initiala dosen hade dubblerats. Vid vecka 8, i genomsnitt, var den procentuella förändringen

från baseline för LDL-C och TC cirka 40 % respektive 30 %, över exponeringsområdet.

I en andra öppen, enarmad studie rekryterades 271 pojkar och flickor med HeFH i åldern 6-15 år och

behandlades med atorvastatin i upp till tre år. För att delta i studien krävdes bekräftad HeFH och ett

LDL-C-värde vid baseline om ≥4 mmol/l (cirka 152 mg/dl). Studien omfattade 139 barn i

Tannerstadium 1(vanligen mellan 6 och 10 år). Doseringen av atorvastatin (en gång dagligen) inleddes

med 5 mg (tuggtablett) hos barn under 10 år.

Barn från 10 år och uppåt började med 10 mg atorvastatin (en gång dagligen). Alla barn kunde titreras

till högre doser för att nå ett mål på <3,35 mmol/l LDL-C. Den genomsnittliga, viktade dosen för barn

i åldern 6-9 år var 19,6 mg och den genomsnittliga, viktade dosen för barn från 10 år och uppåt var

23,9 mg.

Genomsnittligt (+/- SD) LDL-C-värde vid baseline var 6,12 (1,26) mmol/l, vilket är cirka 233 (48)

mg/dl. Se tabell 3 nedan för slutliga resultat.

Data var förenliga med ingen läkemedelseffekt på någon av parametrarna för tillväxt och utveckling

(dvs. längd, vikt, BMI, Tannerstadium, prövarens bedömning av generell mognad och utveckling) hos

barn och ungdomar med HeFH som behandlades med atorvastatin under 3-årsstudien. Ingen

prövarbedömd läkemedelseffekt noterades för längd, vikt, BMI per ålder eller per kön per besök.

Tabell 3 Lipidsänkande effekter av atorvastatin hos ungdomar (flickor och pojkar) med heterozygot

familjär hyperkolesterolemi (mmol/l)

Tidpunkt

TC (S.D.)

LDL-C (S.D.)

HDL-C (S.D.)

TG (S.D.)

Apo B (S.D.)

Baseline

7,86 (1,30)

6,12 (1,26)

1,314 (0,2663)

0,93 (0,47)

1,42 (0,28)**

Månad 30

4,95 (0,77) *

3,25 (0,67)

1,327 (0,2796)

0,79 (0,38) *

0,90 (0,17)*

Månad 36/ET

5,12 (0,86)

3,45 (0,81)

1,308 (0,2739)

0,78 (0,41)

0,93 (0,20)***

TC= totalt kolesterol; LDL-C = low density lipoprotein cholesterol-C; HDL-C = high density lipoprotein cholesterol-

C; TG = triglycerider; Apo B = apolipoprotein B; ”Månad 36/ET” inkluderade data från sista besöket för patienter

som avslutade medverkan före den planerade tidpunkten vid 36 månader liksom fullständiga 36-månadersdata för

patienter som slutförde 36 månaders medverkan; ”*”= Månad 30 N för denna parameter var 207; ”**”= Baseline N

för denna parameter var 270; ”***” = Månad 36/ET N för denna parameter var 243; ”#”=g/l för Apo B.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldrarna 10

17 år

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie, följt av en öppen fas, randomiserades 187 pojkar och

postmenarkeala flickor i åldrarna 10

17 år (medelålder 14,1 år) med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi eller svår hyperkolesterolemi till behandling med atorvastatin (n=140) eller

placebo (n=47) i 26 veckor. Därefter fick alla patienterna atorvastatin i 26 veckor. Doseringen av

atorvastatin (en gång dagligen) var 10 mg under de första 4 veckorna, upptitrerat till 20 mg om LDL-

C-nivån var >3,36 mmol/l. Atorvastatin sänkte signifikant plasmanivåerna av total-C, LDL-C,

triglycerider och apolipoprotein B under den dubbelblinda 26-veckorsfasen. Ett medelvärde för LDL-

C om 3,38 mmol/l (spännvidd 1,81

6,26 mmol/l) uppnåddes i atorvastatin-gruppen, jämfört med

5,91 mmol/l (spännvidd 3,93

9,96 mmol/l) i placebogruppen under den dubbelblinda 26-

veckorsfasen.

Ytterligare en jämförande studie mellan atorvastatin och kolestipol på barn i åldrarna 10

18 år med

hyperkolesterolemi visade att atorvastatin (n=25) orsakade en signifikant minskning av LDL-C vid

vecka 26 (p <0,05) jämfört med kolestipol (n=31).

I en barmhärtighetsstudie på patienter med svår hyperkolesterolemi (inklusive homozygot

hyperkolesterolemi) fick 46 barn behandling med atorvastatin som titrerats med hänsyn till

behandlingssvaret (vissa patienter fick 80 mg atorvastatin dagligen). Studien varade i 3 år och LDL-

kolesterolvärdet sjönk med 36 %.

Långtidseffekten av atorvastatin-behandling i barndomen för att minska morbiditet och mortalitet i

vuxen ålder har inte fastställts.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har avfärdat skyldigheten att översända resultaten från

atorvastatin-studier på barn från 0 till yngre än 6 år vid behandling av heterozygot hyperkolesterolemi

och på barn från 0 till yngre än 18 år vid behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi,

kombinerad (blandad) hyperkolesterolemi, primär hyperkolesterolemi samt för förebyggande av

kardiovaskulära händelser (se avsnitt 4.2 för information om användningen på barn).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Atorvastatin absorberas snabbt efter peroral administrering. Maximal plasmakoncentration (C

uppnås inom 1-2 timmar. Absorptionsgraden ökar proportionellt med given dos. Den relativa

biotillgängligheten för atorvastatintabletter jämfört med (oral) lösning är 95-99 %. Den absoluta

biotillgängligheten av atorvastatin är ca 12 % medan den systemiska tillgängligheten av HMG-CoA

reduktashämmande aktivitet är ca 30 %. Den låga systemiska biotillgängligheten beror på

presystemisk clearance i mag-tarmslemhinnan och/eller hepatisk första-passage-metabolism.

Distribution

Distributionsvolymen är ca 381 liter och plasmaproteinbindningsgraden för atorvastatin är >98 %.

Metabolism

Atorvastatin metaboliseras via cytokrom P450 3A4 till orto- och parahydroxylerade derivat samt olika

beta-oxiderade produkter. Förutom andra vägar metaboliseras dessa produkter vidare via

glukuronidering.

In vitro

har orto- och parahydroxylerade metaboliter en hämmande effekt på HMG-

CoA reduktas motsvarande den för atorvastatin. Cirka 70 % av cirkulerande HMG-CoA

reduktashämmande aktivitet kan tillskrivas aktiva metaboliter.

Eliminering

Atorvastatin elimineras primärt via gallan efter hepatisk och/eller extrahepatisk metabolism.

Enterohepatisk recirkulation tycks inte förekomma i någon större utsträckning. Halveringstiden för

atorvastatin i plasma är ca 14 timmar. Halveringstiden för HMG-CoA reduktashämning är 20-30

timmar på grund av närvaro av aktiva metaboliter.

Atorvastatin är substrat till de hepatiska transportproteinerna, organisk anjontransporterande

polypeptid 1B1 (OATP1B1) och 1B3 (OATP1B3). Metaboliter av atorvastatin är substrat till

OATP1B1. Atorvastatin är också ett substrat till effluxtransportörerna P-glykoprotein (P-gp) och

bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan begränsa atorvastatins absorption i tarmen och

utsöndring via gallan.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter är högre hos friska äldre individer

än hos yngre vuxna, medan den lipidreglerande effekten är jämförbar med den som ses hos yngre

patientgrupper.

Pediatrisk population

I en öppen 8-veckorsstudie på barn i åldrarna 6

17 år, i Tannerstadium 1 (n=15) och Tannerstadium

2 (n=24), med heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde vid baseline om

mmol/L, fick patienterna atorvastatin i form av tuggtabletter 5 mg eller 10 mg respektive

filmdragerade tabletter 10 mg eller 20 mg en gång dagligen. Kroppsvikten var den enda signifikanta

kovariaten i PK-modellen för atorvastatingruppen. Apparent oralt clearance av atorvastatin hos barn

tycktes likartad clearance hos vuxna vid allometrisk skalning efter kroppsvikt. Konsekventa

minskningar av LDL-C och TC observerades över exponeringsområdena för atorvastatin och o-

hydroxiatorvastatin.

Kön

Koncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter hos kvinnor skiljer sig från den hos män

(kvinnor: C

ca 20 % högre, AUC ca 10 % lägre). Dessa skillnader saknar klinisk betydelse och

resulterade inte i någon kliniskt signifikant skillnad i den lipidreglerande effekten mellan kvinnor och

män.

Nedsatt njurfunktion

Njursjukdom påverkar varken plasmakoncentrationer eller lipideffekter av atorvastatin och dess aktiva

metaboliter.

Nedsatt leverfunktion

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter ökar markant (ca. 16-faldig ökning

av C

och 11-faldig ökning av AUC) hos patienter med kronisk alkoholinducerad leverskada

(Childs-Pugh B).

SLOC1B1-polymorfism

Leverns upptag av alla HMG-CoA reduktashämmare inklusive atorvastatin, involverar OATP1B1-

transportören. Hos patienter med SLCO1B1-polymorfism finns det en risk för ökad exponering för

atorvastatin, vilket kan leda till en ökad risk för rabdomyolys (se avsnitt 4.4). Polymorfism i genen

som kodar OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) är förenad med en 2,4-faldigt högre atorvastatin-

exponering (AUC) än hos personer utan denna genotyp-variant (c.521TT). För dessa patienter är ett

genetiskt nedsatt upptag i levern av atorvastatin också tänkbart. Möjliga konsekvenser avseende

effekten är okänd.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I fyra

in vitro

-studier samt i en

in vivo

-studie har inga mutagena eller klastogena egenskaper hos

atorvastatin kunnat påvisas. Atorvastatin är ej karcinogent hos råtta, men höga doser hos mus (vilket

resulterade i 6-11 faldig ökning av AUC

0-24

timmar som nåddes hos människor vid den högsta

rekommenderade dosen) visade hepatocellulära adenom hos hannar och hepatocellulära carcinom hos

honor.

Det finns belägg från djurexperimentella studier att HMG-CoA reduktashämmare kan påverka

utvecklingen hos embryon och foster. Atorvastatin visade ingen effekt på fertiliteten och var inte

teratogent hos råtta, kanin och hund, däremot sågs fetal toxicitet vid maternellt toxiska doser hos råtta

och kanin. Utvecklingen av råttans avkomma försenades och den post-natala överlevnaden minskade

då mödrarna exponerats för höga doser av atorvastatin. Det finns belägg för placentapassage hos

råtta. Hos råtta liknar plasmakoncentrationen av atorvastatin dem i mjölk. Det är inte känt om

atorvastatin eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Cellulosapulver

Kalciumkarbonat

Stärkelse, pregelatiniserad

Hypromellos

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol

Titandioxid (E 171)

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA/ AI/ PVC-Al-blister innehållande 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 (sjukhusförpackning), 50, 56, 84,

90, 98, 100, 112, 120, 180 och 500 filmdragerade tabletter.

eller

OPA/ AI/ PVC-Al-blister innehållande 4x1, 7x1, 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1

(sjukhusförpackning), 50x1, 56x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1, 112x1, 120x1, 180x1 och 500x1

filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 mg: 51924

20 mg: 51925

40 mg: 51926

80 mg: 51927

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-04-14

Datum för den senaste förnyelsen: 2021-01-20

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-03

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen