Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram/puff Inhalationsspray, suspension

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-12-2018

Aktiva substanser:
flutikasonpropionat; formoterolfumaratdihydrat
Tillgänglig från:
Mundipharma AB
ATC-kod:
R03AK11
INN (International namn):
fluticasone propionate; formoterol
Dos:
50 mikrogram/5 mikrogram/puff
Läkemedelsform:
Inhalationsspray, suspension
Sammansättning:
flutikasonpropionat 50 mikrog Aktiv substans; etanol, vattenfri Hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 5 mikrog Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Formoterol och flutikason
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Inhalator, 3 x 120 puffar; Inhalator, 120 puffar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
44064
Tillstånd datum:
2012-08-23

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-05-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedeln: Information till användaren

Flutiform

50 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension

Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension

Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension

flutikasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om

Vad Flutiform är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Flutiform

Hur du använder Flutiform

Eventuella biverkningar

Hur Flutiform ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Flutiform är och vad det används för

Notera att:

Flutiform inhalationsspray, suspension är produktnamnet, men i hela denna bipacksedel är det förkortat till

Flutiform. Ibland kan det referas till en specifik styrka.

Flutiform är en inhalator (en inhalationsspray, suspension) som innehåller två aktiva innehållsämnen:

Flutikasonpropionat som tillhör en grupp av läkemedel som kallas steroider. Steroider hjälper till att

minska svullnad och inflammation i lungorna.

Formoterolfumaratdihydrat som tillhör en grupp av läkemedel som kallas långverkande beta

agonister.

Långverkande beta

agonister är långverkande bronkdilaterare (luftrörsvidgare) som hjälper till att hålla

luftvägarna i lungorna öppna, vilket gör det lättare för dig att andas.

Tillsammans hjälper dessa två aktiva innehållsämnen till att förbättra din andning. Det rekommenderas att

du använder detta läkemedel varje dag enligt anvisning från din läkare.

Detta läkemedel

hjälper till att förhindra andningsproblem som astma

och hjälper till att stoppa

andfåddhet och väsande andning

. Det fungerar dock inte om du redan har ett astmaanfall, dvs. om du

redan har väsande andning och är andfådd. Du behöver använda en snabbverkande bronkdilaterare mot

akuta anfall såsom salbutamol om detta händer.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Flutiform

Använd inte Flutiform:

om du är allergisk mot flutikasonpropionat, formoterolfumarat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder denna inhalator.

Före behandling med denna inhalator ska du tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du

har:

tuberkulos nu eller har haft det tidigare. Symtomen omfattar en ihållande hosta, ofta med

blodblandade upphostningar, feber, trötthet, aptitlöshet, viktminskning och nattliga svettningar.

en infektion i lungorna eller bröstet

hjärtproblem såsom problem med blodflödet till hjärtat eller förträngning av en av hjärtklaffarna

(aortaklaffen), hjärtsvikt som kan orsaka andfåddhet eller svullna vrister, ett tillstånd där hjärtmuskeln

är förstorad (hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati), oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmi) eller om du

har fått veta att din hjärtkurva (EKG) är onormal (förlängt QTc-intervall)

en onormal utbuktning av en blodkärlsvägg (en aneurysm)

diabetes

högt blodtryck

en överaktiv sköldkörtel som kan orsaka ökad aptit, viktminskning eller svettning (tyreotoxikos)

låga nivåer av kalium i blodet, vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

(hypokalemi)

dålig binjurefunktion (om dina binjurar inte fungerar som de ska kan du få symtom såsom huvudvärk,

svaghet, trötthet, magsmärta, aptitlöshet, viktminskning, yrsel, mycket lågt blodtryck, diarré,

illamående, kräkningar eller krampanfall) eller en tumör i binjurarna (feokromocytom)

leverproblem.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Tala om för din läkare om du ska genomgå en operation eller är mycket stressad, eftersom du kan behöva

ytterligare steroidbehandling för att kontrollera din astma.

Andra läkemedel och Flutiform

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel,

inklusive receptfria läkemedel. Om du använder denna inhalator tillsammans med andra läkemedel kan

effekten av denna inhalator eller de andra läkemedlen förändras.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

läkemedel som kallas beta blockare (såsom atenolol för behandling av högt blodtryck, sotalol för

behandling av oregelbunden hjärtrytm, metoprolol för att behandla snabb hjärtrytm eller timolol

ögondroppar för behandling av glaukom)

vissa andra läkemedel som används för behandling av astma eller andningstillstånd (såsom teofyllin

eller aminofyllin)

läkemedel som innehåller adrenalin eller liknande substanser (inklusive andra beta agonister såsom

salbutamol eller beta antagonister såsom atenolol, metoprolol, timolol). Ytterligare långverkande

beta

agonister skall inte läggas till tillsammans med den här inhalatorn. Om din astma förvärras

mellan doserna av Flutiform

skall du använda din snabbverkande inhalator för omedelbar effekt.

läkemedel för behandling av allergiska reaktioner (antihistaminer)

läkemedel för behandling av högt blodtryck eller vätskeansamling, vilka ökar mängden urin som

produceras (diuretika)

läkemedel som används för behandling av hjärtsvikt (såsom digoxin)

läkemedel för behandling av onormal hjärtrytm (såsom kinidin, disopyramid, prokainamid)

läkemedel för behandling av depressionssymtom eller psykiska störningar såsom MAO-hämmare (till

exempel fenelzin och isokarboxazid), tricykliska antidepressiva medel (till exempel amitriptylin och

imipramin) eller om du har tagit någon av dessa typer av läkemedel under de senaste två veckorna

läkemedel som används för behandling av psykiska eller mentala störningar (fentiaziner eller

antipsykotika)

andra läkemedel som innehåller steroider

läkemedel mot svampinfektioner (såsom ketokonazol eller itrakonazol)

vissa läkemedel kan öka effekterna av Flutiform och din läkare kan vilja kontrollera dig mer noggrant

om du använder något av dessa läkemedel (till exempel vissa läkemedel för behandling av HIV:

ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir eller kobicistat)

antibiotika (såsom klaritromycin, telitromycin eller furazolidon)

läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (levodopa)

läkemedel för behandling av nedsatt sköldkörtelfunktion (levotyroxin)

läkemedel för behandling av Hodgkins sjukdom (prokarbazin)

läkemedel som används för att framkalla förlossning (oxytocin).

Om du ska genomgå en operation under narkos, tala om för läkaren på sjukhuset att du använder denna

inhalator.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder din inhalator. Din läkare kommer att tala om för dig om du ska ta detta

läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har sannolikt ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv

ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flutiform innehåller etanol (alkohol) och natriumkromoglikat

Detta läkemedel innehåller 2 mg alkohol per dos (2 inhalationer). Mängden i en dos av detta läkemedel

motsvarar mindre än 1 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara

effekter. Det innehåller också en mycket liten mängd natriumkromoglikat, men patienter som för närvarande

tar kromoglikat (för behandling av astma, allergisk rinit och allergisk konjunktivit) bör fortsätta som vanligt.

3.

Hur du använder Flutiform

Använd alltid denna inhalator enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Du bör använda din inhalator regelbundet dvs två doser (puffar) på

morgonen och två doser (puffar) på kvällen varje dag för att få mest fördel av din inhalator, om inte din

doktor säger något annat eller råder dig att sluta. Ta inte mer än förskriven dos. Din läkare kan ha förskrivit

din inhalator för en annan indikation än astma eller en annan dos än som normalt förskrivs och som beskrivs

i denna bipacksedel. Du bör alltid använda din inhalator exakt enligt din läkares anvisningar. Om du inte är

säker på hur mycket du ska ta eller hur ofta du ska använda din inhalator, rådgör med din läkare eller

apotekspersonal.

Vuxna, ungdomar och barn i åldern 5 år och äldre

Vanlig dos är två inhalationer två gånger per dag, det vill säga två puffar på morgonen och två på kvällen.

Din läkare ordinerar den dos som krävs för att behandla din astma.

Endast vuxna ska använda inhalatorn med högsta styrkan (Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram).

Endast vuxna och ungdomar över 12 år ska använda inhalatorn med medium styrka (Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram).

Flutiform ska inte användas till barn under 5 års ålder.

Bruksanvisning

Läs denna bipacksedel noggrant innan användning och följ instruktionerna i text och bilder nedan.

Läkaren eller apotekspersonalen visar dig hur du använder inhalatorn på rätt sätt. Läkemedlet finns i en

aerosolbehållare (se figur 1), som sitter inuti en plastdispenser (kallas även drivenhet). Drivenheten har även

ett räkneverk som talar om hur många puffar som finns kvar efter att den har förberetts. Detta räkneverk är

färgkodat. Det är från början grönt och när det är färre än 50 puffar kvar blir det gult och när det är färre än

30 puffar kvar blir det rött. När det närmar sig noll ska du kontakta din läkare för att få en

ersättningsinhalator. Använd inte inhalatorn när räkneverket visar noll.

Innan du använder din inhalator första gången eller om den inte har använts på mer än 3 dagar eller

om den har utsatts för frost

Om din inhalator är ny eller inte har använts på mer än 3 dagar så måste den förberedas för att säkerställa att

den fungerar som den ska och ger dig rätt dos.

Om din inhalator har utsatts för frost måste den få uppnå rumstemperatur under 30 minuter och därefter

måste den ”förberedas” för att säkerställa att den fungerar som den ska och ger rätt dos.

Hur du förbereder inhalatorn

Ta av munstyckets skyddslock och skaka inhalatorn väl.

Rikta munstycket bort från dig och frisätt en puff genom att trycka ned aerosolbehållaren. Detta steg

ska utföras 4 gånger.

Inhalatorn ska alltid skakas omedelbart före användning.

Hur du använder inhalatorn

Om du känner att du blir andfådd eller får väsande andning när du använder Flutiform ska du fortsätta att

använda Flutiform, men uppsöka din läkare så snart som möjligt, eftersom du kan behöva ytterligare

behandling. När din astma är väl kontrollerad kan din läkare anse det vara lämpligt att gradvis minska dosen

av Flutiform.

Utför steg 2 till 5 långsamt.

Ta av munstyckets skyddslock (se figur 2) och kontrollera att inhalatorn är ren och fri från damm.

Inhalatorn ska skakas omedelbart innan du frigör varje puff, för att säkerställa att innehållet i inhalatorn

är jämnt fördelat.

Sitt upprätt eller stå. Andas ut så mycket som känns bra och så långsamt och djupt som möjligt.

Håll inhalatorn upprätt (så som visas i figur 3), placera munstycket i munnen och slut läpparna runt den.

Håll inhalatorn med tummen/tummarna på munstyckets undersida och pekfingret/pekfingrarna på

inhalatorns ovansida. Bit inte i munstycket.

Andas in långsamt och djupt genom munnen och tryck samtidigt ned aerosolbehållaren för att frigöra en

puff. Fortsätt att andas in stadigt och djupt (helst omkring 2-3 sekunder för barn eller 4-5 sekunder för

vuxna).

Håll andan och ta bort inhalatorn från munnen. Fortsätt att hålla andan så länge det känns bra. Ta

slutligen ut inhalatorn ur munnen och andas långsamt ut. Andas inte ut i inhalatorn.

Inför den andra puffen, håll inhalatorn lodrätt och upprepa steg 2 till 6.

Sätt tillbaka munstyckets skyddslock.

Du kan öva framför en spegel. Om du ser en ”dimma” komma från inhalatorns övre del eller runt munnen

när du använder inhalatorn så kanske du inte har inhalerat ditt läkemedel på rätt sätt. Ta en ny dos genom att

upprepa från steg 2 ovan.

Skölj alltid munnen, gurgla med vatten eller borsta tänderna efter att du har använt inhalatorn och spotta ut

resterna. Detta kan hjälpa till att förhindra att du får ont i munnen och halsen eller får en hes röst.

Om du har svaga händer kan det vara lättare att hålla inhalatorn med båda händerna och placera båda

pekfingrarna på aerosolbehållaren och båda tummarna på inhalatorns botten.

Om du har svårt att använda inhalatorn kan din läkare också ge dig en apparat som kallas AeroChamber Plus

Flow-Vu

andningsbehållare, för att underlätta för dig att inandas ditt läkemedel till lungorna på rätt sätt. Din

läkare eller apotekspersonalen talar om för dig hur du använder AeroChamber Plus Flow-Vu

andningsbehållaren tillsammans med inhalatorn. AeroChamber Plus Flow-Vu levereras med instruktioner

för användning, skötsel och rengöringsinstruktioner som du måste läsa noggrant.

Skötsel av inhalatorn

Det är viktigt att du följer dessa instruktioner noga och att du rengör din inhalator varje vecka. Gör så här för

att rengöra inhalatorn:

Ta av munstyckets skyddslock.

Ta inte bort aerosolbehållaren från drivenheten.

Torka av munstyckets och drivenhetens insida och utsida med en ren, torr trasa eller servett.

Sätt tillbaka munstyckets skyddslock.

Lägg inte metallbehållaren i vatten.

Om du har använt för stor mängd av Flutiform

Det är viktigt att du tar den dos som anges på apoteksetiketten eller som din läkare har ordinerat. Du ska inte

öka eller minska dosen utan att rådfråga läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan få svår bröstsmärta (kärlkramp), högt eller lågt blodtryck, huvudvärk, muskelkramper,

sömnsvårigheter, nervositet, muntorrhet, aptitlöshet, krampanfall, epileptiska anfall eller konvulsioner. Du

kan känna dig skakig, yr, svag, trött, illamående eller allmänt sjuk. Du kan också märka förändringar i

hjärtfrekvensen och du kan få låga nivåer av kalium eller ökad mängd socker i blodet. Du kan också drabbas

av symptom som magsmärta, illamående, viktnedgång, minskad medvetandegrad (vilket kan göra att du

känner dig dåsig eller förvirrad) eller lågt blodsocker.

Om du har tagit mer än den ordinerade dosen under lång tid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Detta på grund av att stora doser kan minska mängden steroidhormoner som normalt produceras av dina

binjurar (se avsnitt 4).

Om du har glömt att använda Flutiform

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, hoppa då

över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Flutiform

Det är mycket viktigt att du använder denna inhalator varje dag enligt din läkares anvisningar även om du

mår bra, eftersom den hjälper till att kontrollera din astma. Om du vill sluta att använda din inhalator, tala

först med din läkare. Din läkare talar om för dig hur du ska göra detta, vanligtvis genom att gradvis minska

dosen så att du inte utlöser ett astmaanfall.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan denna inhalator orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Din läkare kommer att förskriva den lägsta nödvändiga dos för att kontrollera din astma vilket reducerar

risken för biverkningar.

Alla läkemedel kan ge allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta. Tala

omedelbart om för din läkare om du plötsligt får svullnad i ögonlocken, ansiktet, hals, tunga eller läpparna,

utslag eller klåda, i synnerhet om det är över hela kroppen, symptom som yrsel, huvudvärk, svimning, eller

plötsliga förändringar i andningsmönstret såsom ökad väsande andning eller andfåddhet.

I likhet med andra inhalatorer kan din andning försämras strax efter att du har använt din inhalator. Du kan

notera en ökad väsande andning eller andnöd.

Om detta händer ska du sluta att använda din

Flutiform

inhalator och istället använda din snabbverkande, anfallskuperande inhalator. Kontakta omedelbart din

läkare. Din läkare kommer att bedöma din astma och vid behov ändra din behandling. Du ska alltid ha med

dig din anfallskuperande inhalator.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Förvärrad astma

Huvudvärk

Skakningar

Oregelbundna hjärtslag eller hjärtklappning

Yrsel

Sömnsvårigheter

Förändrad röst eller hes röst

Muntorrhet, ont i halsen eller irriterad hals

Utslag

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

En ökning av mängden socker i blodet. Om du har diabetes kan du behöva kontrollera ditt blodsocker

oftare och justera din vanliga diabetesbehandling.

Torsk eller andra svampinfektioner i mun och svalg

Bihåleinflammation (sinuit)

Snabba hjärtslag

Bröstsmärta i samband med hjärtsjukdom

Muskelkramper

Hosta eller andfåddhet

Diarré

Matsmältningsbesvär

Förändrad smak

En känsla av yrsel eller att det ”snurrar”

Onormala drömmar

Agitation

Hudklåda

Högt blodtryck

En känsla av onormal svaghet

Svullna händer, vrister eller fötter

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgänglig data)

Dimsyn

Sömnproblem, depression eller oro, aggression, ångest, rastlöshet, nervositet, överdriven upphetsning

eller retlighet. Det är mer sannolikt att dessa effekter förekommer hos barn.

Följande biverkningar är förknippade med formoterolfumarat, men de har inte rapporterats under kliniska

prövningar med denna inhalator:

Låga kaliumnivåer i blodet, vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

En onormal hjärtkurva som potentiellt leder till en onormal hjärtrytm (förlängt QTc-intervall)

Höga nivåer av mjölksyra i blodet

Illamående

Muskelsmärta

Inhalerade steroider kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, i synnerhet om

du använder höga doser under lång tid. Dessa effekter omfattar:

förändrad bentäthet (förtunning av skelettbenen)

grå starr (grumling av linsen i ögat)

glaukom (ökat tryck i ögat)

blåmärken eller hudförtunning

ökad risk att få en infektion

långsammare tillväxt hos barn och ungdomar

ett runt (månformat) ansikte

en effekt på binjurarna (små körtlar som sitter intill njurarna), vilket betyder att du kan ha symptom

som svaghet, trötthet, dålig stresstålighet, magsmärta, aptitlöshet, viktnedgång, huvudvärk, yrsel,

mycket lågt blodtryck, diarré, illamående, kräkningar eller krampanfall.

Det är mycket mindre sannolikhet för dessa effekter med inhalerade steroider än med steroidtabletter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Flutiform ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten, foliepåsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad. Utg.dat./EXP: 08-2020 betyder att du inte ska använda inhalatorn efter den sista

dagen i den månaden, dvs. augusti 2020.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Om inhalatorn utsätts för frost måste den

uppnå rumstemperatur under 30 minuter och därefter förberedas innan den används (se avsnitt 3). Använd

inte inhalatorn om den har tagits ut ur foliepåsen för mer än 3 månader sedan eller om dosindikatorn visar

”0”.

Får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Aerosolbehållaren innehåller en komprimerad vätska och därför

får behållaren inte punkteras, brytas sönder eller brännas, inte ens när den till synes är tom. Läkemedel ska

inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är flutikasonpropionat och formoterolfumaratdihydrat. Det finns inhalatorer med tre

olika styrkor.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension – enbart

Varje puff (uppmätt dos) innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension – enbart

Varje puff (uppmätt dos) innehåller 125 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension – enbart

Varje puff (uppmätt dos) innehåller 250 mikrogram flutikasonpropionat och 10 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat.

Övriga innehållsämnen är:

Natriumkromoglikat

Etanol

Apafluran HFA 227 (drivgas)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dessa inhalatorer är små aerosolbehållare som innehåller en vit till benvit vätskesuspension och är försedda

med en doseringsventil. Aerosolbehållarna sitter i grå och vita plastdispenser (drivenheter) med ljusgrått

skyddslock för munstycket. Varje inhalator innehåller 120 puffar. Det finns en inhalator i varje förpackning.

Flerförpackning är 3 x 1 inhalator (120 puffar).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30B

412 63 Göteborg

Tillverkare

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Nederländerna

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 0GW

Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-07-14

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje uppmätt dos (utanför ventilen) innehåller:

50 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en

avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorn) på ungefär 46 mikrogram

flutikasonpropionat/4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

125 mikrogram flutikasonpropionat och 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en

avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorn) på ungefär 115 mikrogram

flutikasonpropionat/4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

250 mikrogram flutikasonpropionat och 10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en

avgiven dos (den dos som lämnar inhalatorn) på ungefär 230 mikrogram

flutikasonpropionat/9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationsspray, suspension

Behållaren innehåller vit till benvit flytande suspension. Behållaren sitter i en vit drivenhet med en grå

integrerad dosindikator och ett ljusgrått skyddslock för munstycket.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Denna kombination med fast dos av flutikasonpropionat- och formoterolfumarat (Flutiform) är avsedd för

regelbunden behandling av astma då användning av en kombinationsprodukt (en inhalerad kortikosteroid

och en långverkande β

agonist) är lämplig.

För patienter som inte får tillräcklig astmakontroll med inhalerade kortikosteroider och ”vid behovs”-

inhalerad kortverkande β

-agonist.

eller

För patienter som redan har tillräcklig astmakontroll med både en inhalerad kortikosteroid och en

långverkande β

agonist.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per puff är avsett för vuxna, ungdomar och barn i åldern 5 år och

äldre.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff är endast avsett för vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Patienterna måste tränas att använda inhalatorn och deras astma bör regelbundet kontrolleras av läkare, så

att den styrka av Flutiform som de får förblir optimal och endast ändras på ordination av läkare. Dosen ska

titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. När astmakontroll uppnåtts med

den lägsta styrkan av Flutiform administrerad två gånger dagligen bör man se över behandlingen och

överväga om patienterna ska trappas ned till enbart en inhalerad kortikosteroid. Som allmän princip ska

dosen titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. Det är mycket viktigt

med regelbunden uppföljning av patienterna när behandlingen trappas ned.

Det finns inga tillgängliga data för användning av Flutiform hos patienter med KOL. Flutiform ska inte

användas hos patienter med KOL.

Patienterna bör få den styrka av Flutiform som innehåller den dos av flutikasonpropionat som är lämplig

för sjukdomens svårighetsgrad. Observera: Flutiform i styrkan 50 mikrogram/5 mikrogram per puff är inte

lämpligt för vuxna och ungdomar med svår astma. Förskrivare bör vara medvetna om att

flutikasonpropionat är lika effektivt hos patienter med astma som vissa andra inhalerade steroider när det

ges i ungefär halva den totala dagliga dosen (i mikrogram). Om en enskild patient skulle behöva doser

utanför de rekommenderade regimerna, bör lämpliga doser av β

-agonisten och den inhalerade

kortikosteroiden i separata inhalatorer, eller lämpliga doser av enbart den inhalerade kortikosteroiden,

förskrivas.

Flutiform levereras med en trycksatt dosreglerad inhalator (”tryck och andas in”), som även innehåller en

integrerad dosindikator. Varje inhalator ger minst 120 puffar (60 doser).

Flutiform 50 mikrogram /5 mikrogram per uppmätt dos, inhalationsspray, suspension – enbart

Rekommenderad dos för vuxna, ungdomar och barn i åldern 5 år och äldre:

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per uppmätt dos inhalationsspray, suspension – två inhalationer

(puffar) två gånger dagligen, som normalt tas morgon och kväll.

För vuxna och ungdomar:

Om patientens astma fortfarande är dåligt kontrollerad, kan den totala dagliga dosen inhalerad

kortikosteroid ökas genom att administrera en högre styrka av denna kombinationsprodukt – dvs.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per uppmätt dos inhalationsspray, suspension – två inhalationer

(puffar) två gånger dagligen. Denna styrka ska inte användas till barn under 12 år.

Endast vuxna:

Den totala dagliga dosen kan ökas ytterligare om astman fortfarande är dåligt kontrollerad genom att

administrera den högsta styrkan av denna kombinationsprodukt – dvs. Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram per uppmätt dos inhalationsspray, suspension – två inhalationer (puffar) två

gånger dagligen. Denna högsta styrka är endast avsedd för vuxna och ska inte användas till ungdomar och

barn.

Barn under 5 år:

Erfarenheten från barn under 5 års ålder är begränsad (se avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.3). Flutiform

inhalationsspray, suspension, rekommenderas inte i någon styrka för användning till barn under 5 års

ålder.

Flutiform ska inte användas i denna unga åldersgrupp.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension – enbart

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre:

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff inhalationsspray, suspension – två inhalationer (puffar)

två gånger dagligen, som normalt tas morgon och kväll.

Patienterna kan få den lägsta styrkan av denna kombinationsprodukt, dvs. Flutiform

50 mikrogram/5 mikrogram per puff om deras astma är adekvat kontrollerad. En patients dos skall titreras

till den lägsta dos som effektivt kontrollerar symptomen.

Endast vuxna:

Den totala dagliga dosen kan ökas ytterligare om astman fortfarande är dåligt kontrollerad genom att

administrera den högsta styrkan av denna kombinationsprodukt – dvs. Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram per puff inhalationsspray, suspension – två inhalationer (puffar) två gånger

dagligen. Denna högsta styrka är endast avsedd för vuxna och ska inte användas till ungdomar i åldern

12 år och äldre.

Barn under 12 år:

Inga data finns tillgängliga för denna styrka av Flutiform hos barn. Erfarenheten från barn under 12 års

ålder är begränsad till den lägsta styrkan (50 mikrogram/5 mikrogram) (se avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.3).

Flutiform inhalationsspray, suspension, rekommenderas inte i denna styrka (125 mikrogram/5 mikrogram)

för användning till barn under 12 års ålder.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per puff

ska inte

användas i denna unga åldersgrupp.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff, inhalationsspray, suspension – enbart

Rekommenderad dos för vuxna:

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff inhalationsspray, suspension – två inhalationer (puffar)

två gånger dagligen, som normalt tas morgon och kväll.

Patienterna kan få en lägre styrka av denna kombinationsprodukt, dvs. Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram per puff eller Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per puff om deras astma

är adekvat kontrollerad. En patients dos skall titreras till den lägsta dos som effektivt kontrollerar

symptomen.

Ungdomar under 18 års ålder och barn:

Inga data finns tillgängliga för denna styrka av Flutiform hos barn eller ungdomar. Erfarenheten från barn

är begränsad till den lägsta styrkan (50 mikrogram/5 mikrogram) (se avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.3).

Flutiform inhalationsspray, suspension, rekommenderas inte i denna styrka

(250 mikrogram/10 mikrogram) för användning till ungdomar eller barn

Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram per puff skall inte användas till denna unga åldersgrupp.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram per puff ska inte användas till ungdomar eller barn

. Det

finns dock lägre styrkor, dvs. 50 mikrogram/5 mikrogram per uppmätt dos som kan användas till barn

eller ungdomar eller 125 mikrogram/5 mikrogram per puff som kan användas till ungdomar.

Speciella patientgrupper:

Ingen dosjustering är nödvändig hos äldre patienter.

Det finns inga data tillgängliga på användning av Flutiform hos patienter med nedsatt lever- eller

njurfunktion (se avsnitt 5.2). Dessa patienter bör regelbundet övervakas av läkare för att säkerställa

titrering till lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll upprätthålls. Eftersom de fraktioner av

flutikason och formoterol som når systemiska cirkulationen huvudsakligen elimineras via

levermetabolism, kan ökad exponering förväntas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Allmän information:

Enbart inhalerade kortikosteroider är förstahandsbehandling för de flesta patienter. Flutiform är inte avsett

för initial behandling av lindrig astma. För patienter med svår astma bör behandlingen med inhalerade

kortikosteroider sättas in före förskrivning av en kombinationsprodukt med fast dos.

Patienterna bör uppmärksammas på att Flutiform måste användas dagligen för att få optimal nytta, även

vid symtomfrihet.

Patienter som använder Flutiform bör inte använda ytterligare långverkande β

agonister av någon

anledning. Om astmasymtom uppstår under perioden mellan doserna, bör en inhalerad, kortverkande β

agonist tas för omedelbar lindring.

För patienter som för närvarande behandlas med medelhöga till höga doser av inhalerade kortikosteroider,

och för dem vars sjukdom har en svårighetsgrad som klart motiverar behandling med två

underhållsbehandlingar, är den rekommenderade startdosen två inhalationer två gånger dagligen av

Flutiform 125mikrogram/5 mikrogram per puff.

Användning av en andningsbehållare tillsammans med Flutiform rekommenderas för patienter som tycker

att det är svårt att synkronisera aerosolpuffar med inandning. AeroChamber Plus Flow-Vu är den

andningsbehållare som rekommenderas.

Patienterna ska få instruktioner om korrekt användning och skötsel av sin inhalator och andningsbehållare,

och deras teknik kontrolleras för att säkerställa optimal leverans av det inhalerade läkemedlet till

lungorna.

Förnyad titrering till lägsta effektiva dos ska alltid ske efter införandet av en andningsbehållare.

Administreringssätt

Används för inhalation.

För att säkerställa korrekt administrering av läkemedlet ska patienten visas hur man använder inhalatorn

på rätt sätt av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. En korrekt användning av den trycksatta

dosreglerade inhalatorn är avgörande för framgångsrik behandling. Patienten bör uppmanas att läsa

bipacksedeln noggrant och följa bruksanvisningen och figurerna i bipacksedeln.

Drivenheten har ett integrerat räkneverk som räknar ner antalet puffar som finns kvar. Detta räkneverk är

färgkodat. Det är från början grönt och när det är färre än 50 puffar kvar blir det gult och när det är färre

än 30 puffar kvar blir det rött. Räkneverket räknar ner från 120 till 60 i intervaller på 10, och från 60 till 0

i intervaller på 5.

Patienten ska rådas att kontakta sin förskrivare för att få en ersättningsinhalator när antalet närmar sig noll.

Inhalatorn får inte användas när dosindikatorn visar ”0”.

Förberedelse av inhalatorn

Innan inhalatorn används första gången eller om inhalatorn inte har använts på 3 dagar eller mer eller efter

att ha utsatts för frost eller kyla (se avsnitt 6.4) måste inhalatorn förberedas före användning.

Ta av munstyckets skyddslock och skaka inhalatorn väl.

Tryck ut en puff från inhalatorn samtidigt som den riktas bort från ansiktet. Detta steg ska utföras

4 gånger.

Inhalatorn ska alltid skakas omedelbart före användning.

Patienterna ska om möjligt stå eller sitta upprätta när de inhalerar från inhalatorn.

Steg som ska följas när inhalatorn används:

Ta av munstyckets skyddslock och kontrollera att inhalatorn är ren och fri från damm och smuts.

Inhalatorn ska skakas omedelbart innan varje puff frigörs, för att säkerställa att innehållet i inhalatorn

är jämnt fördelat.

Andas ut så mycket som känns bra och så långsamt och djupt som möjligt.

Håll behållaren lodrätt med behållaren uppåt och slut läpparna runt munstycket. Håll inhalatorn

upprätt med tummen/tummarna på munstyckets undersida och pekfingret/pekfingrarna på inhalatorns

ovansida. Bit inte i munstycket.

Andas samtidigt in långsamt och djupt genom munnen. När inandningen har påbörjats, trycks

inhalatorns övre del ned så att en puff frigörs och man fortsätter att andas in lugnt och djupt (helst

omkring 2-3 sekunder för barn och 4-5 sekunder för vuxna).

Håll andan och ta bort inhalatorn från munnen. Patienterna bör fortsätta att hålla andan så länge som

det känns bra och därefter långsamt andas ut. Andas inte ut i inhalatorn.

Inför den andra puffen, håll inhalatorn lodrätt och upprepa steg 2 till 6.

Sätt tillbaka munstyckets skyddslock efter användning.

VIKTIGT: Utför inte steg 2 till 6 för snabbt.

Patienterna kan uppmanas att öva sin teknik framför en spegel. Om det syns en dimma efter inhalation,

antingen från inhalatorn eller från sidan av munnen, ska proceduren upprepas från steg 2.

För patienter med svaga händer kan det vara lättare att hålla inhalatorn med båda händerna. Då placeras

pekfingrarna ovanpå inhalatorns behållare och båda tummarna på inhalatorns botten.

Patienterna bör skölja munnen, gurgla sig med vatten eller borsta tänderna efter inhalation och spotta ut

resterna för att minimera risken för oral candidiasis eller dysfoni.

Rengöring:

Patienterna bör uppmanas att läsa bipacksedeln noggrant angående rengöringsinstruktioner.

Inhalatorn ska rengöras en gång i veckan.

Ta av munstyckets skyddslock.

Ta inte ut behållaren ur plasthylsan.

Torka av munstyckets och plasthylsans insida och utsida med en ren, torr trasa eller servett.

Sätt tillbaka munstyckets skyddslock på rätt håll.

Lägg inte metallbehållaren i vatten.

Om patienterna behöver en AeroChamber Plus Flow-Vu andningsbehållare, så måste de uppmanas att läsa

instruktionerna från tillverkaren för att säkerställa att de använder, rengör och underhåller inhalatorn på

rätt sätt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandlingen av astma ska normalt följa ett stegvis avpassat program och patienternas behandlingssvar

ska följas kliniskt och med lungfunktionstester.

Flutiform är inte avsett för behandling av akuta astmasymtom, för vilka en snabb och kortverkande

bronkdilaterare krävs. Patienterna ska instrueras att alltid ha sitt anfallskuperande läkemedel tillgängligt

för behandling av akuta astmaanfall.

Profylaktisk användning av Flutiform vid ansträngningsutlöst astma har inte studerats. För det ska en

separat snabbverkande bronkdilaterare övervägas.

Patienterna skall påminnas om att ta deras Flutiform underhållsdos såsom det är förskrivet även om de är

symptomfria.

Patienterna ska inte påbörja behandling med Flutiform under en exacerbation eller om de får signifikant

eller akut försämrad astma.

Allvarliga astmarelaterade biverkningar och exacerbationer kan förekomma under behandling med

Flutiform. Patienterna ska uppmanas att fortsätta behandlingen, men uppsöka läkare om astmasymtomen

förblir okontrollerade eller förvärras efter påbörjad behandling med Flutiform.

Flutiform ska inte användas som förstahandsbehandling av astma.

Om ökad användning av kortverkande bronkdilaterare för lindring av astma krävs, om kortverkande

bronkdilaterare blir mindre effektiva, eller ineffektiva eller om astmasymtomen kvarstår, ska patienten

undersökas av sin läkare så snart som möjligt, eftersom detta kan tyda på försämrad astmakontroll och

behandlingen kan behöva ändras.

Plötslig och progressiv försämring av astmakontrollen är potentiellt livshotande och patienten ska

genomgå akut medicinsk utvärdering. Behandling med ökad dos kortikosteroid ska övervägas. Patienten

ska också bedömas medicinskt när ordinerad dos Flutiform inte ger tillräcklig astmakontroll. Behandling

med ytterligare kortikosteroider ska övervägas.

När astmasymtomen är under kontroll ska en gradvis minskning av dosen av Flutiform övervägas. Det är

viktigt med regelbunden uppföljning av patienterna när behandlingen trappas ned. Lägsta effektiva dosen

av Flutiform ska användas (se avsnitt 4.2).

Behandling med Flutiform ska inte avbrytas abrupt hos patienter med astma på grund av risken för

exacerbation. Behandlingen ska titreras ned under överinseende av förskrivare.

En exacerbation av de kliniska astmasymtomen kan bero på en akut bakteriell luftvägsinfektion och

behandlingen kan kräva lämpliga antibiotika, ökad dos inhalerade kortikosteroider och en kort kur med

orala kortikosteroider. En snabbverkande inhalerad bronkdilaterare ska användas som anfallskuperande

läkemedel. Liksom med alla inhalerade läkemedel som innehåller kortikosteroider ska Flutiform ges med

försiktighet till patienter med lungtuberkulos, vilande tuberkulos eller patienter med svamp- eller

virusinfektioner eller andra infektioner i luftvägarna. Alla sådana infektioner måste alltid behandlas på

lämpligt sätt om Flutiform används.

Flutiform ska användas med försiktighet till patienter med tyreotoxikos, feokromocytom, diabetes

mellitus, okorrigerad hypokalemi eller patienter som är predisponerade för låga serumnivåer av kalium,

hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulär aortastenos, svår hypertoni, aneurysm eller

andra svåra kardiovaskulära sjukdomar, såsom ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarytmier eller svår hjärtsvikt.

Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid höga doser av β

agonister. Samtidig behandling med β

agonister och läkemedel som kan inducera hypokalemi eller potentiera en hypokalemisk effekt, t.ex.

xantinderivat, steroider och diuretika kan potentiera en eventuell hypokalemisk effekt av β

agonisten.

Särskild försiktighet rekommenderas vid instabil astma med varierande användning av anfallskuperande

bronkdilaterande läkemedel, vid akut svår astma, eftersom den därmed förknippade risken kan förstärkas

av hypoxi, och vid andra tillstånd där sannolikheten för hypokalemiska biverkningar är ökad. Det

rekommenderas att serumnivåerna av kalium kontrolleras under dessa förhållanden.

Försiktighet måste iakttas vid behandling av patienter med existerande förlängning av QTc-intervallet.

Formoterol kan i sig inducera förlängning av QTc-intervallet.

Liksom med alla β

agonister ska ytterligare blodsockerkontroller övervägas hos patienter med diabetes.

Försiktighet ska iakttas vid överföring av patienter till behandling med Flutiform, i synnerhet om det finns

anledning att anta att binjurefunktionen är försämrad av tidigare systemisk steroidbehandling.

Liksom med annan inhalationsbehandling kan paradoxal bronkospasm uppstå med omedelbart ökad

väsande andning och andfåddhet efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på en snabbverkande

inhalerad bronkdilaterare och ska behandlas direkt. Behandlingen med Flutiform ska avbrytas omedelbart,

patienten bedömas och alternativ behandling ges vid behov.

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten

till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta

sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av

systemiska och topiska kortikosteroider.

Systemeffekter kan förekomma med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt vid höga doser som förskrivs

under långa perioder. Det är mycket mindre sannolikt att dessa effekter uppstår än med orala

kortikosteroider. Möjliga systemiska effekter omfattar Cushings syndrom, Cushingoida drag,

binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt, glaukom

och, mer sällan, en rad psykologiska eller beteendemässiga effekter omfattande psykomotorisk

hyperaktivitet, sömnstörningar, ångest, depression eller aggression (särskilt hos barn). Det är därför viktigt

att patienten undersöks regelbundet och att dosen inhalerad kortikosteroid minskas till den lägsta dos vid

vilken effektiv astmakontroll upprätthålls.

Långvarig behandling av patienter med höga doser inhalerade kortikosteroider kan leda till

binjuresuppression och akut binjurekris. Barn och ungdomar <16 år som tar höga doser av

flutikasonpropionat (vanligen ≥1 000 mikrogram/dag) kan löpa särskilt hög risk. Mycket sällsynta fall av

binjuresuppression och akut binjurekris har också beskrivits vid doser av flutikasonpropionat på mellan

500 och mindre än 1 000 mikrogram. Situationer som skulle kunna utlösa akut binjurekris omfattar

trauma, kirurgi, infektion eller en snabb minskning av dosen. Symtomen är vanligtvis vaga och kan

omfatta anorexi, buksmärta, viktminskning, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar, hypotoni, nedsatt

medvetandegrad, hypoglykemi och krampanfall. Tillägg av systemisk kortikosteroidbehandling ska

övervägas under perioder med stress eller vid elektiv kirurgi.

Behandling med inhalerat flutikasonpropionat bör normalt minimera behovet av orala steroider, men hos

patienter som överförs från orala steroider kan det fortfarande finnas risk för försämrad binjurereserv

under avsevärd tid. Patienter som tidigare krävt höga doser av kortikosteroider i akuta situationer kan

också vara i riskzonen. Risken för nedsatt binjurefunktion ska alltid beaktas i kritiska och elektiva

situationer som antas orsaka stress, och lämplig kortikosteroidbehandling måste övervägas. Den

försämrade binjurefunktionens omfattning kan kräva specialistråd före elektiva ingrepp. I situationer med

möjlig nedsatt binjurefunktion ska funktionen hos hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln (HPA-axeln)

regelbundet kontrolleras.

Det finns en ökad risk för systemiska biverkningar när flutikasonpropionat kombineras med potenta

CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.5).

Patienten ska uppmärksammas på att denna inhalator med fast doskombination är en profylaktisk

behandling och måste som sådan användas regelbundet, även vid symtomfrihet, för att uppnå optimal

nytta.

Användning av en andningsbehållare kan leda till en möjlig ökning av lungdeposition och en potentiell

ökning av systemisk absorption och systemiska biverkningar.

Eftersom de fraktioner av flutikason och formoterol som når systemiska cirkulationen huvudsakligen

elimineras via levermetabolism, kan ökad exponering förväntas hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion.

Patienterna ska informeras om att Flutiform innehåller en mycket liten mängd etanol (ungefär 1,00 mg per

uppmätt dos), men denna mängd etanol är försumbar och utgör ingen risk för patienterna.

Pediatrisk population

Det rekommenderas att längden hos barn som får långvarig behandling med inhalerade kortikosteroider

regelbundet kontrolleras. Om tillväxten avtar, ska behandlingen ses över med målet att minska dosen

inhalerad kortikosteroid, om möjligt till den lägsta dos vid vilken effektiv astmakontroll upprätthålls.

Dessutom ska remittering av patienten till en pediatrisk lungspecialist övervägas.

Möjliga systemiska effekter som rapporterats för de enskilda komponenterna i Flutiform inkluderar

Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression och hämmad längdtillväxt hos barn

och ungdomar. Barn kan också uppleva ångest, sömnstörningar och beteendeförändringar, inklusive

hyperaktivitet och irritabilitet (se avsnitt 4.8).

Begränsade data finns tillgängliga när det gäller användning av Flutiform hos barn under 5 års

ålder. Flutiform rekommenderas INTE för användning till barn under 5 års ålder.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Flutiform.

Flutiform innehåller natriumkromoglikat i nivåer som inte är farmakologiskt relevanta. Patienterna ska

inte avbryta behandling med läkemedel som innehåller kromoglikat.

Flutikasonpropionat, en individuell komponent i Flutiform, är substrat för CYP 3A4. Samtidig

administrering av CYP 3A4-hämmare (t.ex. ritonavir, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol,

nelfinavir, sakvinavir, ketokonazol, telitromycin, kobicistat) kan förväntas att öka risken för systemiska

biverkningar. Samtidig administrering av sådana läkemedel ska om möjligt undvikas såvida inte nyttan

uppväger den ökade risken för systemiska glukokortikoidbiverkningar för vilka patienterna bör

monitoreras.

EKG-förändringar och/eller hypokalemi som kan uppstå vid administrering av icke-kaliumsparande

diuretika (såsom loop- eller tiaziddiuretika) kan akut förvärras av β agonister, i synnerhet om den

rekommenderade dosen av β-agonist överskrids. Även om den kliniska signifikansen för dessa effekter

inte är känd, rekommenderas försiktighet vid samtidig administrering av en β agonist och

icke-kaliumsparande diuretika. Xantinderivat och glukokortikosteroider kan öka en eventuell

hypokalemisk effekt av β agonisterna.

Dessutom kan L-dopa, L-tyroxin, oxytocin och alkohol försämra den kardiella toleransen för β

sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare, inklusive substanser med liknande effekter såsom

furazolidon och prokarbazin, kan utlösa hypertensiva reaktioner.

Det finns en ökad risk för arytmier hos patienter som samtidigt får anestesi med halogenerade kolväten.

Samtidig användning av andra β adrenerga läkemedel kan ha en potentiell additiv effekt.

Hypokalemi kan öka risken för arytmier hos patienter som behandlas med digitalisglykosider.

Formoterolfumarat, liksom andra β

agonister, bör administreras med försiktighet till patienter som

behandlas med tricykliska antidepressiva medel eller monoaminoxidashämmare, och under de närmaste

två veckorna efter avslutad behandling, eller andra läkemedel som man vet förlänger QTc-intervallet,

såsom antipsykotika (däribland fentiaziner), kinidin, disopyramid, prokainamid och antihistaminer.

Läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet kan öka risken för ventrikulära arytmier (se

avsnitt 4.4).

Om ytterligare adrenerga läkemedel ska ges via någon administreringsväg ska de användas med

försiktighet, eftersom de farmakologiskt förutsägbara sympatiska effekterna av formoterol kan potentieras.

Adrenerga Beta receptorantagonister (β blockare) och formoterolfumarat kan hämma effekten av varandra

när de administreras samtidigt. Βeta blockare kan också framkalla svår bronkospasm hos astmapatienter.

Därför bör patienter med astma normalt inte behandlas med β blockare och detta inkluderar β blockare

som används som ögondroppar för behandling av glaukom. Under vissa förhållanden, t.ex. profylax efter

myokardinfarkt, kanske det dock inte finns några godtagbara alternativ till användning av β blockare hos

patienter med astma. I denna situation kan hjärtselektiva β blockare övervägas, även om de bör ges med

försiktighet.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad data från användningen av flutikasonpropionat eller formoterolfumarat, administrerat

var för sig eller tillsammans från separata inhalatorer, eller från användningen av den fasta dos

kombinationen, Flutiform hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter

(se 5.3).

Administrering av Flutiform rekommenderas inte under graviditet och ska endast övervägas om den

förväntade nyttan för modern är större än en eventuell risk för fostret. Om så är fallet ska lägsta effektiva

dos som behövs för att upprätthålla adekvat astmakontroll användas.

På grund av risken för β agonistinterferens med uteruskontraktioner ska användning av Flutiform för

behandling av astma under förlossning begränsas till patienter där nyttan uppväger riskerna.

Amning

Det är okänt om flutikasonpropionat eller formoterolfumarat utsöndras i bröstmjölk. En risk för det

ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste därför fattas om man ska avbryta amningen eller

avbryta/avstå från behandling med Flutiform efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet

och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekter på fertilitet efter administrering av Flutiform. I djurstudier har

inga effekter på fertilitet observerats efter administrering av de individuella aktiva substanserna vid

kliniskt relevanta doser (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Flutiform har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningar som har förknippats med Flutiform under klinisk utveckling anges i tabellen nedan efter

organsystem. Följande frekvenskategorier ligger till grund för klassificeringen av biverkningarna: mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000,

<1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000) och inte kända (kan inte beräknas från tillgänglig data). Inom

varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Oral candidiasis

Orala svampinfektioner

Sinuit

Sällsynta

Metabolism och nutrition

Hyperglykemi

Sällsynta

Sömnlöshet

Mindre vanliga

Onormala drömmar

Agitation

Sällsynta

Psykiska störningar

Psykomotorisk hyperaktivitet,

ångest, depression, aggression,

beteendeförändringar (främst

hos barn)

Inte känt

Huvudvärk

Tremor

Yrsel

Mindre vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi

Sällsynta

Ögon

Dimsyn

Inte känt

Öron och balansorgan

Vertigo

Sällsynta

Palpitationer

Ventrikulär extrasystole

Mindre vanliga

Hjärtat

Angina pectoris

Takykardi

Sällsynta

Blodkärl

Hypertoni

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Exacerbation av astma

Dysfoni

Mindre vanliga

Halsirritation

Dyspné

Hosta

Sällsynta

Muntorrhet

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Dyspepsi

Sällsynta

Utslag

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Klåda

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Muskelspasmer

Sällsynta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Perifert ödem

Asteni

Sällsynta

Liksom med annan inhalationsbehandling kan paradoxal bronkospasm uppstå med omedelbart ökad

väsande andning och andfåddhet efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på en snabbverkande

inhalerad bronkdilaterare och ska behandlas direkt. Behandlingen med Flutiform ska avbrytas omedelbart,

patienten bedömas och alternativ behandling ges vid behov.

Eftersom Flutiform innehåller både flutikasonpropionat och formoterolfumarat kan samma mönster av

biverkningar som rapporterats för dessa substanser förekomma. Följande biverkningar är förknippade med

flutikasonpropionat och formoterolfumarat, men har inte observerats under den kliniska utvecklingen av

Flutiform:

Flutikasonpropionat: överkänslighetsreaktioner omfattande urtikaria, klåda, angioödem (främst i ansikte

och orofarynx), anafylaktiska reaktioner. Systemiska effekter av inhalerade kortikosteroider kan

förekomma, särskilt vid höga doser som förskrivs under längre perioder. Dessa kan omfatta Cushings

syndrom, Cushingoida drag, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad

bentäthet, katarakt och glaukom, kontusion, hudatrofi och mottaglighet för infektioner. Förmågan att

anpassa sig till stress kan vara nedsatt. Det är dock mycket mindre troligt att de beskrivna systemiska

effekterna uppstår med inhalerade kortikosteroider än med orala kortikosteroider. Långvarig behandling

med höga doser inhalerade kortikosteroider kan leda till kliniskt signifikant binjuresuppression och akut

binjurekris. Ytterligare behandling med systemiska kortikosteroider kan behövas under perioder med

stress (trauma, kirurgi, infektion).

Formoterolfumarat: överkänslighetsreaktioner (inklusive hypotoni, urtikaria, angioneurotiskt ödem, klåda,

exantem), förlängt QTc-intervall, hypokalemi, illamående, myalgi, förhöjda nivåer av laktat i blodet.

Behandling med β

agonister som formoterol kan resultera i ökade blodnivåer av insulin, fria fettsyror,

glycerol och ketonkroppar.

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter som använt inhalerat natriumkromoglikat som

aktivt innehållsämne. Medan Flutiform endast innehåller en låg koncentration av natriumkromoglikat som

hjälpämne, är det inte känt om överkänslighetsreaktionerna är dosberoende.

Om det mot förmodan skulle uppstå en överkänslighetsreaktion mot Flutiform, ska behandling initieras i

enlighet med standardbehandling för andra överkänslighetsreaktioner, vilket kan omfatta användning av

antihistaminer och annan behandling som krävs. Flutiform kan behöva avslutas direkt och en alternativ

astma terapi kan behöva initieras om nödvändigt.

Dysfoni och candidiasis kan lindras genom att gurgla eller skölja munnen med vatten eller borsta tänderna

efter att produkten har använts. Symtomatisk candidiasis kan behandlas med topiskt antimykotikum

samtidigt som behandlingen med Flutiform fortsätter.

Pediatrisk population

Möjliga systemiska effekter som rapporterats för de enskilda komponenterna i Flutiform inkluderar

Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression och hämmad längdtillväxt hos barn

och ungdomar. Barn kan också uppleva ångest, sömnstörningar och beteendeförändringar, inklusive

hyperaktivitet och irritabilitet. Studier utförda med Flutiform visade liknande säkerhets- och toleransprofil

jämfört med flutikason som monoterapi hos barn i åldern 5-12 år och flutikason/salmeterol hos barn i

åldern 4-12 år. Långvarig behandling med Flutiform under 24 veckor hos 208 barn visade ingen

indikation på hämmad längdtillväxt eller binjuresuppression. En annan farmakodynamisk studie utförd på

barn i åldern 5-12 år visade liknande effekt på längdtillväxt av underbenet mätt med knemometri efter

behandling med Flutiform jämfört med flutikason som monoterapi under 2 veckor.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns inga tillgängliga data på överdosering av Flutiform från kliniska prövningar, men data på

överdosering av de båda enskilda läkemedlen ges nedan:

Formoterolfumarat:

En överdos av formoterol skulle sannolikt leda till en förstärkning av de effekter som är typiska för β

agonister; i så fall kan följande biverkningar förekomma: angina, hypertoni eller hypotoni, hjärtklappning,

takykardi, arytmi, förlängt QTc-intervall, huvudvärk, tremor, nervositet, muskelkramper, muntorrhet,

sömnlöshet, trötthet, sjukdomskänsla, krampanfall, metabolisk acidos, hypokalemi, hyperglykemi,

illamående och kräkningar.

Behandling av överdosering av formoterol består av utsättande av läkemedlet tillsammans med insättande

av lämplig symtomatisk och/eller stödjande behandling. Omdömesgill användning av hjärtselektiva β

receptorblockare kan övervägas, med tanke på att sådana läkemedel kan inducera bronkospasm. Det finns

inte tillräckliga bevis för att avgöra om dialys är till nytta vid överdosering av formoterol. Övervakning av

hjärtfunktionen rekommenderas.

Om behandling med Flutiform måste avbrytas på grund av överdosering av läkemedlets

β-agonistkomponent, bör ersättning med steroidbehandling övervägas. Kaliumnivåerna i serum bör

övervakas, eftersom hypokalemi kan uppstå. Kaliumersättning bör övervägas.

Flutikasonpropionat:

Akut överdosering av flutikasonpropionat utgör vanligtvis inte något kliniskt problem. Den enda negativa

effekten efter inhalation av en stor mängd av läkemedlet under en kort period är hämning av

hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxelns (HPA-axelns) funktion. HPA-axelns funktion återställs vanligen

inom några dagar, vilket kan bekräftas med plasmakortisolmätningar. Behandling med den inhalerade

kortikosteroiden bör fortsätta med den rekommenderade dosen för astmakontroll.

Det finns rapporter om sällsynta fall av akut binjurekris. Barn och ungdomar <16 år som tar höga doser av

flutikasonpropionat: (vanligen ≥1 000 mikrogram/dag) kan löpa särskilt stor risk. Symtomen kan vara

vaga (anorexi, buksmärta, viktminskning, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar och hypotoni).

Typiska symtom på binjurekris är nedsatt medvetandegrad, hypoglykemi och/eller krampanfall.

Efter kronisk användning av mycket höga doser kan en viss grad av binjurebarksatrofi och hämning av

HPA-axeln förekomma. Det kan vara nödvändigt att övervaka binjurefunktionen. Möjliga systemiska

effekter omfattar Cushings syndrom, Cushingoida drag, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos

barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt och glaukom (se avsnitt 4.4).

Behandling av kronisk överdosering av orala eller systemiska kortikosteroider kan krävas i situationer

med stress. Alla patienter som bedöms ha fått kronisk överdosering bör behandlas som om de var

steroidberoende med en lämplig underhållsdos av en systemisk kortikosteroid. När tillståndet stabiliserats

bör behandling fortsätta med en inhalerad kortikosteroid i rekommenderad dos för symtomkontroll.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med

kortikosteroider eller övriga medel, exkl. antikolinergika. ATC-kod: R03AK11

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Flutiform innehåller både flutikasonpropionat och formoterolfumarat. Verkningsmekanismen för de

individuella komponenterna beskrivs nedan. Dessa läkemedel representerar två läkemedelsklasser (en

syntetisk kortikosteroid och en selektiv, långverkande adrenerg β

receptoragonist) och liksom med andra

kombinationer av inhalerade kortikosteroider och långverkande adrenerga β

agonister ses additiva

effekter i form av en minskning av astmaexacerbationer.

Flutikasonpropionat

Flutikasonpropionat är en syntetisk, trifluorinerad glukokortikoid med potent antiinflammatorisk aktivitet

i lungorna när det ges genom inhalation. Flutikasonpropionat minskar symtomen och

astmaexacerbationerna med mindre biverkningar än när kortikosteroider ges systemiskt.

Formoterolfumarat

Formoterolfumarat är en långverkande, selektiv adrenerg β

receptoragonist. Inhalerat formoterolfumarat

verkar lokalt i lungorna som en bronkdilaterare. Den bronkdilaterande effekten har snabbt tillslag, inom

1–3 minuter, och effektens varaktighet är minst 12 timmar efter en engångsdos.

Flutiform

I 12-veckors studier på vuxna och ungdomar har tillägg av formoterol till flutikasonpropionat förbättrat

astmasymtomen och lungfunktionen, samt reducerat antalet exacerbationer. Den terapeutiska effekten av

Flutiform var bättre än med flutikasonpropionat ensamt. Det finns inga långtidsdata som jämför Flutiform

med fluticasone propionate.

I en 8 veckors studie visades att effekten på lungfunktion med Flutiform var minst lika stor som med

kombinationen av flutikasonpropionat och formoterolfumarat när de gavs med separata inhalatorer.

Långtidsdata som jämför Flutiform med fluticasone propionate och formoterol fumarate finns inte

tillgängligt. Det fanns inga tecken på minskning av de terapeutiska effekterna av Flutiform i prövningar i

upp till 12 månader på vuxna och ungdomar.

Dos-responstendenserna för Flutiform var tydliga för de symtombaserade resultatmåtten, där de stegvis

ökande fördelarna med hög jämfört med låg dos av Flutiform var mest sannolika hos patienter med

svårare astma.

Pediatrisk population

I en 12-veckors dubbelblind studie randomiserades 512 barn i åldern 5-11 år till Flutiform (2 inhalationer

på 50/5 mikrogram två gånger dagligen), flutikason/salmeterol eller flutikason som monoterapi. Flutiform

(2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) var överlägsen flutikason som monoterapi och

icke-underlägsen (non-inferior) flutikason/salmeterol med avseende på förändring från baslinjen i FEV

före dosering till FEV

efter dosering över 12 veckor, och 4 timmars FEV

AUC vid vecka 12. Flutiform

(2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) var inte överlägsen flutikason som monoterapi

med avseende på förändring från baslinjen i FEV

före dosering över 12 veckors behandling, men var

icke-underlägsen (non-inferior) flutikason/salmeterol avseende denna endpoint.

I en andra 12-veckors pediatrisk studie omfattande en 6-månaders förlängningsfas behandlades 210 barn i

åldern 4-12 år med en underhållsdos av Flutiform (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen)

eller med flutikason/salmeterol. Flutiform (2 inhalationer på 50/5 mikrogram två gånger dagligen) var

icke-underlägsen (non-inferior) flutikason/salmeterol. Tvåhundrafem patienter fullföljde den 6 månader

långa förlängningsfasen under vilken de behandlades med Flutiform (2 inhalationer på 50/5 mikrogram

två gånger dagligen). Flutiform visade sig vara säker och väl tolererad.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Flutikasonpropionat:

Absorption

Efter inhalation sker systemisk absorption av flutikasonpropionat huvudsakligen via lungorna och har

visat sig vara linjärt relaterad till dosen i dosområdet 500 till 2 000 mikrogram. Absorptionen är initialt

snabb och därefter utdragen.

Publicerade studier som använt oral dosering av märkt och omärkt läkemedel har visat att den absoluta

orala systemiska biotillgängligheten av flutikasonpropionat är försumbar (<1 %) på grund av en

kombination av ofullständig absorption från mag-tarmkanalen och omfattande första-passagemetabolism.

Distribution

Efter intravenös administrering sker en omfattande distribution av flutikasonpropionat i kroppen. Den

initial distributionsfasen för flutikasonpropionat är snabb och jämn med dess höga fettlöslighet och

vävnadsbindning. Den genomsnittliga distributionsvolymen är 4,2 liter/kg. Den procentuella andelen

flutikasonpropionat som binds till humana plasmaproteiner är i genomsnitt 91 %. Flutikasonpropionat

binds svagt och reversibelt till erytrocyter och binds inte i någon signifikant utsträckning till humant

transkortin.

Metabolism

Flutikasonpropionats totala clearance är hög (i genomsnitt 1 093 ml/min), där njurclearance utgör mindre

än 0,02 % av total clearance. Den mycket höga clearancehastigheten indikerar omfattande leverclearance.

Den enda cirkulerande metaboliten som detekterats hos människa är 17β-karboxylsyraderivatet av

flutikasonpropionat som bildas via den isoforma subfamiljen cytokrom P450 3A4 (CYP 3A4). Denna

metabolit har lägre affinitet (ungefär 1/2 000) än modersubstansen för glukokortikoidreceptorn för humant

lungcytosol

in vitro

. Andra metaboliter som detekterats

in vitro

med hjälp av odlade humana

hepatomceller har inte detekterats hos människa.

Eliminering

87–100 % av en oral dos utsöndras i feces, upp till 75 % som modersubstans. Det finns också en

icke-aktiv huvudmetabolit.

Efter intravenös dosering visar flutikasonpropionat polyexponentiell kinetik och har en terminal

elimineringshalveringstid på ungefär 7,8 timmar. Mindre än 5 % av den radioaktivt märkta dosen

utsöndras i urin som metaboliter och återstoden utsöndras i feces som modersubstans och metaboliter.

Formoterolfumarat:

Farmakokinetiska data på formoterol i plasma samlades in hos friska frivilliga försökspersoner efter

inhalation av doser som låg över det rekommenderade dosområdet och hos KOL-patienter efter inhalation

av terapeutiska doser.

Absorption

Efter att friska frivilliga försökspersoner hade inhalerat en engångsdos på 120 mikrogram

formoterolfumarat, absorberades formoterol snabbt till plasma och uppnådde en maximal koncentration på

91,6 pg/ml inom 5 minuter efter inhalation. Hos KOL-patienter som behandlades i 12 veckor med

formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram två gånger dagligen varierade plasmakoncentrationerna av

formoterol mellan 4,0 och 8,9 pg/ml respektive 8,0 och 17,3 pg/ml vid 10 minuter, 2 timmar och 6 timmar

efter inhalation.

Studier som undersökte den kumulativa urinutsöndringen av formoterol och/eller dess (R,R)- och

(S,S)-enantiomerer efter inhalation av torrt pulver (12-96 mikrogram) eller aerosolformuleringar

(12-96 mikrogram), visade att absorptionen ökade linjärt med dosen.

Efter 12 veckors administrering av 12 mikrogram eller 24 mikrogram formoterolpulver två gånger

dagligen ökade urinutsöndringen av oförändrat formoterol med 63-73 % hos vuxna patienter med astma,

med 19-38 % hos vuxna patienter med KOL och med 18-84 % hos barn, vilket tyder på en blygsam och

självbegränsande ackumulering av formoterol i plasma efter upprepad dosering.

Distribution

Formoterols plasmaproteinbindning är 61-64 % (34 % binds huvudsakligen till albumin).

Det sker ingen mättnad av bindningsställena i de koncentrationsområden som uppnås med terapeutiska

doser.

De koncentrationer av formoterol som användes för att fastställa proteinbindningen var högre än de doser

som uppnås i plasma efter inhalation av en engångsdos på 120 mikrogram.

Metabolism

Formoterol elimineras huvudsakligen genom metabolism, där direkt glukuronidering är den huvudsakliga

biotransformationsvägen och O-demetylering följd av ytterligare glukuronidering är en annan

metaboliseringsväg. Mindre metaboliseringsvägar är sulfatkonjugering av formoterol och deformylering

följd av sulfatkonjugering. Många olika isozymer katalyserar glukuronideringen (UGT1A1, 1A3, 1A6,

1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 och 2B15) och O-demetyleringen (CYP 2D6, 2C19, 2C9 och 2A6) av

formoterol, och följaktligen är risken för metabolisk läkemedelsinteraktion låg. Formoterol hämmade inte

cytokrom P450-isozymer vid terapeutiskt relevanta koncentrationer. Formoterols kinetik är likartad efter

engångsdos och upprepad administrering, vilket indikerar att det inte sker någon autoinduktion eller

hämning av metabolismen.

Eliminering

Hos astma- och KOL-patienter som behandlades i 12 veckor med 12 eller 24 mikrogram

formoterolfumarat två gånger dagligen, återfanns ungefär 10 % respektive 7 % av dosen i urinen som

oförändrat formoterol. Hos astmatiska barn återfanns ungefär 6 % av dosen i urinen som oförändrat

formoterol efter upprepad dosering av 12 och 24 mikrogram. (R,R)- och (S,S)-enantiomererna utgjorde

40 % respektive 60 % av utbytet av oförändrat formoterol efter engångsdoser (12 till 120 mikrogram) i

urin hos friska frivilliga försökspersoner och efter engångsdoser och upprepade doser hos astmapatienter.

Efter en engångsdos av

H-formoterol återfanns 59-62 % av dosen i urin och 32-34 % i feces. Renal

clearance av formoterol är 150 ml/min.

Efter inhalation indikerar formoterols kinetik i plasma och urinutsöndringsdata hos friska frivilliga

försökspersoner en bifasisk eliminering med en terminal elimineringshalveringstid för (R,R)- och

(S,S)-enantiomererna på 13,9 respektive 12,3 timmar. Maximal utsöndring uppträder snabbt, inom

1,5 timmar.

Ungefär 6,4-8 % av dosen återfinns i urin som oförändrat formoterol, där (R,R)- och (S,S)-enantiomererna

bidrar med 40 % respektive 60 %.

Flutiform – (kombination av flutikasonpropionat/formoterolfumarat)

Ett antal studier har undersökt karakteristika hos farmakokinetiken för flutikasonpropionat och

formoterolfumarat från Flutiform jämfört med de individuella komponenterna när de gavs tillsammans

och var för sig.

Det är stor variation både inom och mellan de farmakokinetiska studierna, men generellt sett finns det en

tendens till att den systemiska exponeringen av flutikason och formoterol är mindre med denna fasta

kombination av flutikasonpropionat och formoterolfumarat än när de individuella komponenterna ges

tillsammans.

Farmakokinetisk ekvivalens mellan Flutiform och de enskilda produkterna har inte visats. Långtidsdata

som jämför Flutiform med fluticasone propionate och formoterol fumarate finns inte tillgängligt (se

avsnitt 5.1).

Absorption

Flutiform – flutikasonpropionat

Efter inhalation av en engångsdos av flutikasonpropionat på 250 mikrogram från 2 puffar av Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram hos friska frivilliga försökspersoner absorberades flutikasonpropionat snabbt

till plasma och uppnådde en genomsnittlig maximal plasmakoncentration av flutikason på 32,8 pg/ml

inom 45 minuter efter inhalation. Hos astmapatienter som fick engångsdoser av flutikasonpropionat från

Flutiform uppnåddes genomsnittliga maximala plasmakoncentration på 15,4 pg/ml och 27,4 pg/ml inom

20 minuter och 30 minuter för doser på 100 mikrogram/10 mikrogram (2 puffar av Flutiform

50 mikrogram/5 mikrogram) respektive 250 mikrogram/10 mikrogram (2 puffar av Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram).

I flerdosstudier på friska frivilliga försökspersoner resulterade doser av Flutiform på

100 mikrogram/10 mikrogram, 250 mikrogram/10 mikrogram och 500 mikrogram/20 mikrogram i

genomsnittliga maximala plasmakoncentrationer av flutikason på 21,4, 25,9 till 34,2 respektive 178 pg/ml.

Data för doserna 100 mikrogram/10 mikrogram och 250 mikrogram/10 mikrogram togs fram med hjälp av

en inhalator utan andningsbehållare och data för dosen 500 mikrogram/20 mikrogram togs fram med hjälp

av en inhalator med andningsbehållare. Användning av en AeroChamber Plus andningsbehållare ökar den

genomsnittliga systemiska (som motsvarar lungabsorptionen) biotillgängligheten av flutikason med 35 %

hos friska frivilliga försökspersoner jämfört med administrering av Flutiform via en dosreglerad inhalator

enbart.

Flutiform – formoterolfumarat

Efter en engångsdos av Flutiform hos friska frivilliga försökspersoner resulterade en dos på 20 mikrogram

formoterolfumarat från 2 puffar av Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram i en genomsnittlig maximal

plasmakoncentration av formoterol på 9,92 pg/ml inom 6 minuter efter inhalation. Efter upprepade doser

resulterade 20 mikrogram formoterolfumarat från 2 puffar av Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram i en

genomsnittlig maximal plasmakoncentration av formoterol på 34,4 pg/ml.

Användning av en AeroChamber Plus andningsbehållare minskar den genomsnittliga systemiska

biotillgängligheten av formoterol med 25 % hos friska frivilliga försökspersoner jämfört med

administrering av Flutiform via en dosreglerad inhalator enbart. Detta beror troligtvis på en minskad

absorption från mag-tarmkanalen när andningsbehållaren används, vilket uppväger den förväntade

motsvarande ökningen i lungabsorption.

Distribution

Det finns för närvarande ingen specifik information om plasmaproteinbindning av flutikasonpropionat

eller formoterolfumarat från Flutiform.

Metabolism

Det finns för närvarande inga specifika data om metabolism av flutikasonpropionat eller

formoterolfumarat vid inhalation av Flutiform.

Eliminering

Flutikasonpropionat

Efter inhalation av flutikasonpropionat från 2 puffar av Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram har

flutikasonpropionat en terminal elimineringshalveringstid på ungefär 14,2 timmar.

Formoterolfumarat

Efter inhalation av formoterolfumarat från 2 puffar av Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram har

formoterolfumarat en terminal elimineringshalveringstid på ungefär 6,5 timmar. Mindre än 2 % av en

engångsdos av formoterolfumarat från Flutiform utsöndras i urin.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den toxicitet som observerats i djurstudier med formoterolfumarat och flutikasonpropionat, givet i

kombination eller separat, bestod främst av effekter associerade med förstärkt farmakologisk aktivitet.

Effekter på det kardiovaskulära systemet är relaterade till administrering av formoterol och omfattade

hyperemi, takykardi, arytmier och myokardlesioner. Varken ökad toxicitet eller förekomst av oväntade

fynd observerades vid administrering av kombinationen.

Reproduktionsstudier på råtta och kanin med Flutiform bekräftade de kända embryofetala effekterna av de

två individuella komponenterna såsom hämmad fostertillväxt, ofullständig ossifikation, fosterdödlighet,

gomspalt, ödem och skelettförändringar. Dessa effekter observerades vid lägre exponering än väntat vid

användning av den högsta rekommenderade kliniska dosen. Något minskad fertilitet hos hanråttor

observerades vid mycket hög systemisk exponering för formoterol.

Varken formoterolfumarat eller flutikasonpropionat visade sig vara genotoxiska i standardtester

in vitro

in vivo

när de testades var för sig. Inga karcinogenicitetsstudier har genomförts med den

kombinationen. Ingen karcinogen potential har identifierats för flutikasonpropionat. En liten ökning av

incidensen av benigna tumörer observerades i mus och råtthonornas könsorgan, efter administrering av

formoterol. Denna effekt ses som en klasseffekt hos gnagare efter lång exponering för höga doser av β

agonister och tyder inte på någon potentiell risk för karcinogenicitet hos människa.

Gängse studier med HFA 227 avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och

reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumkromoglikat

Etanol, vattenfri

Apafluran HFA 227

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

Hållbarhet vid användning: 3 månader efter öppnandet av foliepåsen.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Patienten måste uppmanas att låta

inhalatorn uppnå rumstemperatur under 30 minuter om inhalatorn utsatts för frost och därefter förbereda

inhalatorn på nytt (se avsnitt 4.2).

Behållaren innehåller en komprimerad vätska. Får ej utsättas för temperaturer högre än 50 °C. Får ej

punkteras, brytas sönder eller brännas, inte ens när den till synes är tom.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

120 puffar per inhalator

Drivenheten är vit med en grå integrerad dosindikator och ett ljusgrått skyddslock för munstycket.

Suspensionen finns i en tryckbehållare av aluminium försedd med en standarddoseringsventil. Denna

behållare sätts in i en drivenhet (”tryck-och-andas in”) med ett skyddslock för munstycket (båda av

polypropen) och en integrerad dosindikator som anger hur många puffar som finns kvar. Varje behållare

levererar 120 puffar. Den hopsatta dosreglerade inhalatorn ligger i en påse av aluminiumfolie och är

förpackad i en pappkartong.

Förpackningsstorlekar:

1 inhalator (120 puffar)

3 x 1 inhalator (120 puffar)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

För detaljerade instruktioner om användningen av läkemedlet, se avsnitt 4.2.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30B

412 63 Göteborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50 mikrogram/5 mikrogram per puff : 44064

125 mikrogram/5 mikrogram per puff : 44065

250 mikrogram/10 mikrogram per puff: 44066

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2012-08-23/2017-07-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-12-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen