Fluconazole Abacus Medicine 200 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-05-2021

Aktiva substanser:
flukonazol
Tillgänglig från:
Abacus Medicine A/S
ATC-kod:
J02AC01
INN (International namn):
fluconazole
Dos:
200 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne; flukonazol 200 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
59258
Tillstånd datum:
2019-09-11

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

18-02-2013

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Fluconazole Abacus Medicine 200 mg hårda kapslar

flukonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Fluconazole Abacus Medicine är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Fluconazole Abacus Medicine

Hur du tar Fluconazole Abacus Medicine

Eventuella biverkningar

Hur Fluconazole Abacus Medicine ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fluconazole Abacus Medicine är och vad det används för

Fluconazole Abacus Medicine tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva

substansen är flukonazol. Fluconazole Abacus Medicine används hos vuxna för att behandla infektioner

som orsakas av svamp. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn

Candida

Vuxna

Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

Koccidioidomykoser - en lungsjukdom

Infektioner orsakade av

Candida

och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller

urinvägarna.

Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i

munslemhinnan vid användning av tandprotes

Svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

Hudinfektioner - t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion

Du kan också få Fluconazole Abacus Medicine för att:

förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

förebygga att svampinfektion i munnen återkommer.

förebygga återkommande svampinfektion i slidan

förebygga infektioner orsakade av

Candida

(om du har försvagat immunförsvar)

Barn och ungdomar (0 till 17 år)

Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

Svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

Infektioner orsakade av

Candida

och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller

urinvägarna.

Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

Du kan också få Fluconazole Abacus Medicine för att:

förebygga infektioner orsakade av

Candida

(om du har försvagat immunförsvar)

förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer

Flukonazol som finns i Fluconazole Abacus Medicine kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar

inte

nämns

denna

produktinformation.

Fråga

läkare,

apotek

eller

annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Fluconazole Abacus

Medicine Ta inte Fluconazole Abacus Medicine:

om du är allergisk mot fluconazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en

svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen

kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

om du tar cisaprid (mot magbesvär)

om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fluconazole Abacus Medicine

om du har lever- eller njurproblemer

om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

om du utvecklar tecken på ”binjurebarksvikt” som innebär att binjurarna inte producerar

tillräckligt med vissa steroidhormoner, t.ex. kortisol (kronisk eller långvarig trötthet,

muskelsvaghet, nedsatt aptit, viktminskning, buksmärta).

Andra läkemedel och Fluconazole Abacus Medicine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Informera din läkare

omedelbart

om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av

allergi) eller cisaprid (mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller

kinidin

(används

för

behandla

oregelbunden

hjärtrytm)

eller

erytromycin

(ett

antibiotikum

för

behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazole Abacus Medicine (se avsnitt

”Använd inte Fluconazole Abacus Medicine om du”).

Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazole Abacus Medicine. Berätta för

din läkare om du tar någon av följande mediciner:

rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin eller liknande läkemedel) för att förhindra blodproppar

bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

amiodaron (används för att behandla oregelbundna hjärtslag, ”arytmier”)

hydroklortiazid (används som ett diuretikum [urindrivande medel])

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

olaparib (använs för behandling av äggstockscancer)

ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

halofantrin (mot malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i

blodet

metadon (mot smärta)

celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

p-piller

prednison (steroid)

zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

teofyllin (mot astma)

tofacitinib (mot reumatoid artrit)

A-vitamin (näringstillskott)

ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

Fluconazole Abacus Medicine med mat och dryck

Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte ta Fluconazole Abacus Medicine om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdos om 150 mg flukonazol. Du bör inte amma om du tar

upprepade doser av flukonazol.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall

under behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Fluconazole Abacus Medicine innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du

kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Fluconazole Abacus Medicine

Ta alltid ditt läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Du bör ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag.

I tabellen nedan visas de rekommenderade doserna för olika infektioner:

Vuxna

Infektion

Dos

För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad

av kryptokocker

400 mg den första dagen, därefter 200 mg till

400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller

längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad

av kryptokocker

200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du

kan sluta

För att behandla koccidioidomykos

200 mg till 400 mg en gång dagligen från

11 månader upp till 24 månader eller längre vid

behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

För att behandla invärtes svampinfektioner som

orsakats av

Candida

800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång

dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

Svampinfektion i munnen som påverkar

slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i

munslemhinnan vid användning av tandprotes

200 mg till 400 mg den första dagen, därefter

100 mg till 200 mg en gång dagligen tills läkaren

säger att du kan sluta

För att behandla svampinfektion i munnen – dosen

beror på var infektionen sitter

50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till

30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

För att förebygga återkommande svampinfektioner

som påverkar slemhinnan i mun och svalg

100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg

tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en

infektion

För att behandla genital svampinfektion

150 mg som 1 engångsdos

För att förebygga återkommande svampinfektion i

slidan

150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och

7) och sedan en gång per vecka i 6 månder så länge

du löper risk att få en infektion

För att behandla svampinfektioner på hud och

naglar

Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång

dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till

400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till

6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av

nagelinfektion tills den infekterade nageln har

ersatts)

200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du

löper risk att få en infektion.

Ungdomar mellan 12 och 17 år

Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

Barn upp till 11 år

Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

Dosen baseras på barnets vikt i kg.

Infektion

Daglig dos

Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner

som orsakats av

Candida

– dos och

behandlingslängd beror på hur svår infektionen är

och var den sitter.

3 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen (6 mg

per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

Hjärnhinneinflammation som orsakats av

kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som

orsakats av

Candida

6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt en gång

dagligen

För att förebygga återkommande

hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

6 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

För att förebygga att barnet får infektioner

orsakade av

Candida

(om barnet har försvagat

immunförsvar)

3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt en gång

dagligen

Barn mellan 0 och 4 veckor

Barn mellan 3 och 4 veckor:

Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag

(48 timmar).

Barn yngre än 2 veckor:

Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag

(72 timmar).

Äldre

Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

Patienter med njurproblem

Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Fluconazole Abacus Medicine

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte

är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen och magsköljning kan

behövas vid överdosering.

För att förebygga infektioner orsakade av

Candida

(om du har försvagat immunförsvar)

Om du tagit större dos än vad din läkare förskrivit kan du känna dig sömnig, yr och känna att hjärtat slår

på ett onormalt sätt.

Om du har glömt att ta Fluconazole Abacus Medicine

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Om du glömmer en dos, ta den så snart du

kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Några personer utvecklar

allergiska reaktioner

, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska

reaktioner

.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom

ska du genast

kontakta läkare.

plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

hudutslag

svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

Fluconazole Abacus Medicine kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

trötthet

minskad aptit

kräkningar

gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazole Abacus Medicine och

kontakta din läkare omedelbart

Andra biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

huvudvärk

obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

förhöjda levervärden

hudutslag

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

minskad aptit

sömnsvårigheter, dåsighet

krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar,

smakförändringar

förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

muskelsmärta

leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

trötthet, allmän olustkänsla, feber

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:

minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat

antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra

förändringar i blodet

förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

sänkt halt av kalium i blodet

skakningar

onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

leversvikt

allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande

hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

håravfall

Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

överkänslighetsreaktion med hudutslag, feber, svullna körtlar, ökad mängd av en typ av vita

blodkroppar (eosinofili) och inflammation i inre organ (lever, lungor, hjärta, njurar och tjocktarm)

(så kallad ”läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom”, (DRESS)).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Fluconazole Abacus Medicine ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är flukonazol. Varje kapsel innehåller 200 mg flukonazol.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal vattenfri

kiseldioxid och magnesiumstearat.

Kapselhölje:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapselhölje: Storlek 0, vit.

Fluconazole Abacus Medicine kapslar är förpackade i PVC-aluminium-blister.

Förpackningsstorlek är 28 kapslar, hårda.

Parallellimportör, ompackare och tillverkare

Parallellimportör:

Abacus Medicine A/S, Köpenhamn, Danmark

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Ompackare:

Abacus Medicine B.V., Alkmaar, Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-21

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Fluconazole Accord 50 mg hårda kapslar

Fluconazole Accord 100 mg hårda kapslar

Fluconazole Accord 150 mg hårda kapslar

Fluconazole Accord 200 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.

Hjälpämne: 50 mg: innehåller 52 mg laktosmonohydrat

100 mg: innehåller 105 mg laktosmonohydrat

150 mg: innehåller 157 mg laktosmonohydrat

200 mg: innehåller 210 mg laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

50 mg: kapselhölje: Storlek 4, vit underdel och grön överdel.

100 mg: kapselhölje: Storlek 2, vit underdel och blå överdel.

150 mg: kapselhölje: Storlek 1, blå.

200 mg: kapselhölje: Storlek 0, vit.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Fluconazole Accord är avsett för behandling av följande svampinfektioner (se avsnitt 5.1)

Fluconazole Accord är indicerat till vuxna för behandling av:

Kryptokockmeningit (se avsnitt 4.4).

Koccidioidomykos (se avsnitt 4.4).

Invasiv candidiasis.

Mukösa candidainfektioner inkluderande orofaryngeal och esofageal candidiasis,

candiduri och kronisk mukokutan candidiasis.

Kronisk oral atrofisk candidainfektion (protesstomatit) om munhygieniska och lokala

behandlingar är otillräckliga.

Vaginal candidiasis, akut eller återkommande, då lokal behandling inte är lämplig.

Candidabalanit då lokal behandling inte är lämplig.

Dermatomykos inklusive

tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor

candidadermatit då systemisk behandling är indicerad.

Tinea unguinium (onychomycosis)

då andra preparat inte anses lämpliga.

Fluconazole Accord är indicerat till vuxna för att förebygga:

Återfall av kryptokockmeningit hos patienter med hög recidivrisk.

Återfall av orofaryngeal eller esofageal candidiasis hos patienter med HIV-infektion som

löper stor risk för återfall.

För att minska incidensen av recidiverande vaginal candidiasis (4 eller fler episoder per

år).

Prevention av svampinfektioner hos patienter med långvarig neutropeni (t.ex. patienter

med hematologisk malignitet under kemoterapi eller patienter som får hematopoetisk

stamcellstransplantation (se avsnitt 5.1)).

Fluconazole Accord

är indicerat till nyfödda, spädbarn, småbarn, barn och ungdomar från 0 till 17

års ålder:

Fluconazole Accord

används för behandling av mukös candidainfektion (orofaryngeal eller

esofageal), invasiv candidainfektion, kryptokockmeningit samt prevention av svampinfektion hos

patienter med nedsatt immunförsvar. Fluconazole Accord

kan användas som

underhållsbehandling för att undvika återfall av kryptokockmeningit hos barn med hög

recidivrisk (se avsnitt 4.4).

Behandling kan påbörjas innan odlingar och andra laboratorietester är klara, men så snart

resultaten från dessa är tillgängliga ska den antiinfektiösa terapin justeras i enlighet med dessa.

Officiella riktlinjer för korrekt användning av antimykotika ska beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosen ska bestämmas utifrån typ och svårighetsgrad av den aktuella svampinfektionen.

Behandling av infektioner som kräver flerdosbehandling ska fortsätta tills kliniska parametrar

eller laboratorietester visar att den aktiva svampinfektionen har gått tillbaka. En alltför kort

behandlingsperiod kan leda till återfall i aktiv infektion.

Vuxna

Indikationer

Dosering

Behandlingslängd

- Behandling av

kryptokockmeningit

Laddningsdos:

400 mg dag 1

Efterföljande dos:

200 mg till 400 mg

en gång dagligen

Vanligen åtminstone

6 till 8 veckor. Vid

livshotande infektioner

kan den dagliga dosen

ökas till 800 mg

Kryptokockinfektioner

- Underhållsdos för

att förebygga

återfall i

kryptokockmeningit

200 mg en gång

dagligen

Obestämd tid vid doser

om 200 mg

Indikationer

Dosering

Behandlingslängd

hos patienter med

hög recidivrisk.

Koccidioidomykos

200 mg till 400 mg

en gång dagligen

Från 11 månader upp

till 24 månader eller

längre beroende på

klinisk respons. 800 mg

dagligen kan övervägas

för vissa infektioner,

särskilt för meningeala

infektioner.

Invasiva

candidainfektioner

Laddningsdos:

800 mg dag 1

Efterföljande dos:

400 mg en gång

dagligen

Generellt är den

rekommenderade

behandlingslängden för

candidemi 2 veckor

efter första negativa

blododlingsresultatet

och frånvaro av tecken

på eller symtom från

candidemi.

- Orofaryngeal

candidainfektion

Laddningsdos:

200 mg till 400 mg

dag 1. Efterföljande

dos: 100 mg till

200 mg en gång

dagligen

7 till 21 dagar (tills den

orofaryngeala

candidainfektionen är

på tillbakagång).

Längre perioder kan

användas hos patienter

med kraftigt nedsatt

immunförsvar

- Esofageal

candidainfektion

Laddningsdos:

200 mg till 400 mg

dag 1. Efterföljande

dos: 100 mg till

200 mg en gång

dagligen

14 till 30 dagar (tills

den esofageala

candidainfektionen är

på tillbakagång).

Längre perioder kan

användas hos patienter

med kraftigt nedsatt

immunförsvar

Behandling av mukösa

candidainfektioner

- Candiduri

200 mg till 400 mg

en gång dagligen

7 till 21 dagar. Längre

perioder kan användas

hos patienter med

kraftigt nedsatt

immunförsvar.

- Kronisk atrofisk

candidainfektion

50 mg en gång

dagligen

14 dagar

- Kronisk

mukokutan

candidainfektion

50 mg till 100 mg en

gång dagligen

Upp till 28 dagar.

Längre perioder

beroende både på

infektionens

allvarlighetsgrad och

underliggande nedsatt

immunförsvar

Indikationer

Dosering

Behandlingslängd

- Orofaryngeal

candidainfektion

100 mg till 200 mg

en gång dagligen

eller 200 mg tre

gånger per vecka.

Obestämd tid för

patienter med kroniskt

nedsatt immunförsvar.

Prevention mot

återfall av mukös

candidainfektion hos

patienter med

HIV-infektion som

löper stor risk för

återfall

- Esofageal

candidiainfektion

100 mg till 200 mg

en gång dagligen

eller 200 mg tre

gånger per vecka.

Obestämd tid för

patienter med kroniskt

nedsatt immunförsvar

- Akut vaginal

candidainfektion

- Candidabalanit

150 mg

Engångsdos

Genital

candidainfektion

- Behandling och

profylax mot

återfall av vaginal

candidainfektion

(4 eller fler

episoder per år)

150 mg var tredje

dag i totalt 3 doser

(dag 1, 4 och 7) följt

av 150 mg en gång i

veckan som

underhållsdos

Underhållsdos: 6

månader.

- tinea pedis,

- tinea corporis,

- tinea cruris,

- candidainfektioner

150 mg en gång i

veckan eller 50 mg

en gång dagligen

2 till 4 veckor,

tinea

pedis

kan kräva

behandling upp till 6

veckor

300 mg till 400 mg

en gång i veckan

1 till 3 veckor

tinea versicolor

50 mg en gång

dagligen

2 till 4 veckor

Dermatomykos

- tinea unguium

(onykomykos)

150 mg en gång i

veckan

Behandlingen bör

fortsätta tills den

infekterade nageln har

ersatts (frisk nagel har

växt ut). Återväxt av

finger- och tånaglar tar

vanligen 3–6 månader

respektive 6–12

månader. Tiden för

återväxten kan dock

variera kraftigt mellan

individer och beroende

på ålder. Efter en

lyckad behandling av

långvarig kronisk

infektion kan naglarna

ibland förbli

missformade.

Profylax av

candidainfektioner hos

patienter med

långvarig neutropeni

200 mg till 400 mg

en gång dagligen

Behandlingen bör

påbörjas flera dagar

innan den förväntade

debuten av neutropeni

och fortsätta under

Indikationer

Dosering

Behandlingslängd

7 dagar efter att

neutrofilantalet har

stigit till mer än 1 000

celler/mm

Speciella patientgrupper

Äldre

Doseringen bör anpassas efter njurfunktionen (se ”Patienter med nedsatt njurfunktion”).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Flukonazol

utsöndras främst i urinen i form av oförändrad aktiv substans.

Inga justeringar behövs vid behandling med engångsdos. För patienter (däribland den pediatriska

populationen) med nedsatt njurfunktion som ska få flera doser av flukonazol bör man ge en initial

dos om 50 mg till 400 mg, baserat på den rekommenderade dagsdosen för indikationen. Efter

denna initiala laddningsdos bör dagsdosen (i enlighet med indikationen) baseras på följande

tabell:

Kreatininclearance (ml/min)

Procentandel av rekommenderad dos

> 50

100 %

≤ 50 (ingen hemodialys)

50 %

Hemodialys

100 % efter varje hemodialys

Patienter som står på hemodialys bör få 100 % av den rekommenderade dosen efter varje

hemodialystillfälle. Dagar utan dialys bör patienterna få en reducerad dos anpassad efter

patientens kreatininclearance.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Det finns begränsad data från patienter med nedsatt leverfunktion, därför bör flukonazol ges med

försiktighet till patienter med störningar i leverfunktionen (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Paediatrisk population

En maximal dos om 400 mg dagligen bör inte överstigas hos den pediatriska populationen.

Som för liknande infektioner hos vuxna, bör behandlingens längd baseras på det kliniska och

mykologiska svaret. Fluconazole Accord ges som en dos dagligen.

För pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion, se dosering i ”Patienter med nedsatt

njurfunktion”. Farmakokinetiken för flukonazol har inte studerats hos barn med nedsatt

njurfunktion (när det gäller ”Nyfödda, fullgångna barn” som ofta uppvisar en primär renal

omognad, se nedan).

Spädbarn, småbarn och barn (från 28 dagar till 11 år):

Indikation

Dosering

Rekommendationer

- Mukös candidainfektion

Initial dos: 6 mg/kg

Efterföljande dos: 3 mg/kg en

gång dagligen

Initial

laddningsdos

användas den första dagen för

uppnå

steady

state-nivåer

snabbare

- Invasiv candidainfektion

- Kryptokockmeningit

6 till 12 mg/kg en gång

dagligen

Beroende på

allvarlighetsgraden av

infektionen

- Underhållsbehandling för att

förhindra

återfall

kryptokockmeningit

barn

med hög recidivrisk

6 mg/kg en gång dagligen

Beroende på

allvarlighetsgraden av

infektionen

- Profylax mot

Candida

patienter

nedsatt

immunförsvar

3 till 12 mg/kg en gång

dagligen

Beroende på omfattningen och

längden

inducerade

neutropenin

vuxendosering)

Ungdomar

(12 till 17 år):

Förskrivaren måste göra en bedömning utifrån vikt och pubertal utveckling vilken posologi

(vuxna eller barn) som är mest lämplig. Kliniska data tyder på att barn har en högre

flukonazolclearance än vad som observerats för vuxna. En dos om 100, 200 och 400 mg för

vuxna motsvarar en dos om 3, 6 respektive 12 mg/kg hos barn för att uppnå en jämförbar

systemisk exponering.

Säkerheten och effekten för genital candidiasis hos den pediatriska populationen har inte

fastställts. Tillgänglig säkerhetsdata för andra pediatriska indikationer beskrivs i avsnitt 4.8. Om

behandling för genital candidiasis är absolut nödvändig hos ungdomar (från 12 till 17 år), ska

doseringen vara samma som vuxendoseringen.

Nyfödda, fullgångna barn (0 till 27 dagar):

Utsöndringen av flukonazol hos neonatala barn är långsam. Det finns få farmakokinetiska data

som stödjer denna posologi vad gäller nyfödda, fullgångna barn (se avsnitt 5.2).

Åldersgrupp

Dosering

Rekommendationer

Nyfödda fullgångna barn

(0 till 14 dagar)

Samma dos per kg kroppsvikt

som för äldre barn ska

administreras med 72 timmars

mellanrum.

En maxdos om 12 mg/kg med

72 timmars mellanrum bör

inte överskridas

Nyfödda fullgångna barn (från

15 till 27 dagar)

Samma dos per kg kroppsvikt

som för äldre barn ska

administreras med 48 timmars

mellanrum.

En maxdos om 12 mg/kg med

48 timmars mellanrum bör

inte överskridas

Administreringssätt

Flukonazol kan administreras peroralt eller genom intravenös infusion, beroende på patientens

kliniska status. Vid byte från intravenös till peroral administrering eller tvärtom är det inte

nödvändigt att ändra dagsdosen.

Läkaren bör ordinera lämpligaste farmaceutiska form och styrka, beroende på ålder, vikt och dos.

Sammansättningen av innehållet i kapseln är inte anpassat för användning till spädbarn och små

barn. Det finns flytande beredningar av flukonazol som är mer lämplig i denna population.

Kapslarna måste sväljas hela och kan, men behöver inte tas i samband med måltid.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, närbesläktade azolföreningar eller mot något

hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Samtidig administrering av terfenadin är kontraindicerat för patienter som får Fluconazole

Accord

upprepade

doser

400 mg

eller

baserat

resultat

interaktionsstudie med upprepade doser. Samtidig administrering av andra läkemedel som är

kända för att förlänga QT-intervallet och som metaboliseras via cytokrom P450 (CYP) 3A4,

däribland cisaprid, astemizol, pimozid, kinidin och erytromycin är kontraindicerad för patienter

som får flukonazol (se avsnitt 4.4 och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Tinea capitis

Flukonazol har studerats för behandling av

tinea capitis

hos barn. Det visade sig inte vara

överlägset griseofulvin och total lyckandefrekvens låg under 20 %. Fluconazole Accord ska

därför inte användas för behandling av

tinea capitis.

Kryptokockinfektioner

Erfarenheten gällande effekt av flukonazol vid behandling av kryptokockinfektioner på andra

ställen (t.ex. pulmonell och kutan kryptokockinfektion) är begränsad, vilket förhindrar

dosrekommendationer.

Djupa endemiska mykoser

Erfarenheten gällande effekt av flukonazol vid behandling av andra former av endemiska

mykoser såsom

paracoccidioidmycosis, lymphocutaneous sporotrichosis

histoplasmosis

begränsad, vilket förhindrar dosrekommendationer.

Renala systemet

Fluconazole Accord

ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt i njurfunktion (se

avsnitt 4.2)

Binjurebarksinsufficiens

Det är känt att ketokonazol kan orsaka binjurebarksinsufficiens. Detta kan även gälla för

flukokonazol, även om det är sällsynt.

Binjurebarksinsufficiens till följd av samtidig behandling med prednison beskrivs i avsnitt 4.5

”Effekten av flukonazol på andra läkemedel”.

Hepatobiliära systemet

Fluconazole Accord ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion.

Flukonazol har förknippats med sällsynta fall av allvarlig levertoxicitet varav några resulterat i

dödsfall, huvudsakligen hos patienter med allvarliga, underliggande medicinska tillstånd. Bland

de flukonazolassocierade fallen av levertoxicitet har man inte kunnat upptäcka något uppenbart

samband med total dagsdos, behandlingstid, kön eller ålder hos patienterna. Levertoxicitet på

grund av flukonazol har vanligen varit reversibel då man upphört med behandlingen.

Patienter som utvecklar onormala resultat av leverfunktionstester under behandling med

flukonazol måste följas noga med avseende på utveckling av mer allvarlig leverskada. Patienten

ska informeras om tecken som tyder på allvarlig leverskada (betydande asteni, anorexi,

kvarstående illamående, kräkningar och gulsot). I dessa lägen ska behandling med flukonazol

omedelbart avbrytas och patienten ska kontakta sin läkare.

Kardiovaskulära systemet

Vissa azoler, däribland flukonazol, har förknippats med en förlängning av QT -intervallet på

EKG. Flukonazol orsakar en förlängning av QT-intervallet genom hämning av en specifik

kalium-kanal (I

, hERG). Ökningar i QT-intervallet som orsakas av andra läkemedel (såsom

amiodaron) kan förstärkas genom hämning av cytochrome P450 (CYP) 3A4 enzymerna. Mycket

sällsynta fall av QT

-förlängning och

torsades de pointes

har observerats hos patienter som

behandlats med Fluconazole Accord efter lanseringen av läkemedlet. Bland dessa rapporter fanns

allvarligt sjuka patienter med flera sammankopplade riskfaktorer, däribland strukturell

hjärtsjukdom, elektrolytstörningar och samtidig medicinering som kan ha bidragit till tillståndet.

Patienter med hypokalemi och allvarlig grad av hjärtsvikt har ökad risk för livshotande

ventrikulära arytmier och

torsades de pointes

Fluconazole Accord

ska ges med försiktighet till patienter med potentiellt proarytmiska tillstånd.

Samtidig administrering med andra läkemedel som är kända för att förlänga QT -intervallet och

som metaboliseras via cytokrom P450 (CYP) 3A4 är kontraindicerat (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Halofantrin

Halofantrin har visat sig förlänga QT

-intervallet vid den rekommenderade terapeutiska dosen

och är ett substrat av CYP3A4. Samtidig användning av flukonazol och halofantrin

rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Hudreaktioner

Patienter har i sällsynta fall utvecklat exfoliativa hudreaktioner, däribland Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys under behandling med flukonazol. AIDS-patienter är mer

benägna att utveckla svåra hudreaktioner mot många läkemedel. Om patienter som behandlas

med flukonazol för ytliga svampinfektioner utvecklar hudutslag, bör behandlingen med

flukonazol avbrytas. Om patienter som behandlas för invasiva eller systemiska svampinfektioner

utvecklar hudutslag bör de övervakas noga, och om bullösa hudreaktioner eller erytema

multiforme utvecklas bör behandlingen avbrytas.

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats.

Candidainfektion:

Studier har visat en ökande förekomst av infektioner med andra

Candida

-arter än

C. albicans

. De

är ofta naturligt resistenta (t.ex.

C. krusei

C. auris

) eller visar på minskad känslighet för

flukonazol (

C. glabrata

). Vid sådana infektioner kan alternativ antimykotisk behandling krävas

sekundärt vid behandlingssvikt. Därför rekommenderas att förskrivare överväger förekomsten av

resistens mot flukonazol hos olika

Candida

-arter.

Överkänslighet

Sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner har rapporterats (se avsnitt 4.3).

Cytokrom P450

Flukonazol är en måttlig hämmare av CYP2C9 och CYP3A4. Flukonazol är också en stark

hämmare av CYP2C19. Patienter som samtidigt behandlas med flukonazol och med något

läkemedel med smalt terapeutiskt fönster som metaboliseras via CYP2C9, CYP2C19 och

CYP3A4 bör övervakas (se avsnitt 4.5).

Terfenadin

Samtidig administrering av flukonazol vid lägre doser än 400 mg per dag och terfenadin bör

övervakas noga (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Hjälpämnen

Kapslarna

innehåller

laktosmonohydrat.

Patienter

något

följande

sällsynta

ärftliga

tillstånd

bör

inte

använda

detta

läkemedel:

galaktosintolerans,

total

laktasbrist

eller

glukos-galaktosmalabsorption.

Fluconazole Accord innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, d.v.s är näst intill

”natrium-fritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig användning av följande andra läkemedel är kontraindicerad:

Cisaprid: Det finns rapporter om kardiovaskulära händelser inkluderande

torsade de pointes

patienter som fått samtidig behandling med flukonazol och cisaprid. I en kontrollerad studie fann

man att en kombination av flukonazol 200 mg en gång dagligen och cisaprid 20 mg fyra gånger

dagligen gav en signifikant ökning av plasmahalten av cisaprid samt en förlängning av

-intervallet. Samtidig behandling med flukonazol och cisaprid är kontraindicerad (se

avsnitt 4.3).

Terfenadin: Med anledning av förekomsten av allvarliga hjärtarytmier på grund av förlängt

-intervall hos patienter som får azolantimykotika i kombination med terfenadin har

interaktionsstudier genomförts. En studie med 200 mg flukonazol per dag visade ingen

förlängning av QT

-intervallet. En annan studie med 400 mg och 800 mg flukonazol per dag

visade att flukonazol 400 mg eller mer per dag signifikant ökar plasmahalten av terfenadin om de

två läkemedlen Accord samtidigt. Samtidig behandling med terfenadin och flukonazol i doser om

400 mg eller mer är kontraindicerat (se avsnitt 4.3). Samtidig administrering av flukonazol vid

lägre doser än 400 mg per dag och terfenadin bör övervakas noga.

Astemizol: Samtidig administrering av flukonazol och astemizol kan minska clearance av

astemizol. Ökade plasmakoncentrationerna av astemizol kan leda till förlängda QT-intervall, och

i sällsynta fall

torsades de pointes

. Samtidig administrering av flukonazol och astemizol är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Pimozid: Även om detta inte har studerats

in vitro

eller

in vivo

, kan samtidig administrering av

flukonazol med pimozid leda till en hämning av pimozidmetabolismen. Ökade

plasmakoncentrationerna av pimozid kan leda till förlängda QT-intervall, och i sällsynta fall

torsades de pointes

. Samtidig administrering av flukonazol och pimozid är kontraindicerad (se

avsnitt 4.3).

Kinidin: Även om detta inte har studerats

in vitro

eller

in vivo,

kan samtidig administrering av

flukonazol med kinidin leda till en hämning av kinidinmetabolismen. Användning av kinidin har

associerats

förlängda

QT-intervall

sällsynta

fall

torsades

de

pointes

Samtidig

administrering av flukonazol och kinidin är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Erytromycin: Samtidig användning av flukonazol och erytromycin kan öka risken för

kardiotoxicitet (förlängt QT-intervall,

torsades de pointes

) och därmed plötslig hjärtdöd. Samtidig

administrering av flukonazol och erytromycin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning av följande andra läkemedel rekommenderas inte:

Halofantrin: Flukonazol kan öka plasmakoncentrationen av halofantrin genom en inhibitorisk

effekt på CYP3A4. Samtidig användning av flukonazol och halofantrin kan öka risken för

kardiotoxicitet (förlängt QT-intervall,

torsades de pointes

) och därmed plötslig hjärtdöd. Denna

kombination bör undvikas (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning som bör ske med försiktighet

Amiodaron: Samtidig administrering av flukonazol med amiodaron kan leda till förlängnt QT-

intervall. Försiktighet ska iakttas om samtidig användning av flukonazol och amiodaron är

nödvändig, särskilt vid hög dos flukonazol (800 mg).

Samtidig användning av följande läkemedel ger anledning till försiktighet och dosjustering:

Effekten av andra läkemedel på flukonazol

Rifampicin: Samtidigt administrering av flukonazol och rifampicin resulterade i en minskning

med 25 % av AUC samt 20 % kortare halveringstid för flukonazol. En ökning av flukonazoldosen

bör övervägas för patienter som samtidigt får rifampicin.

Interaktionsstudier har visat att när flukonazol administreras peroralt samtidigt med mat,

cimetidin, antacida eller efter en helkroppsstrålning inför en benmärgstransplantation sker ingen

signifikant nedsättning av flukonazolabsorptionen.

Hydroklortiazid: I en farmakokinetisk interaktionsstudie ökade flukonazolkoncentrationen i

plasma med 40 % vid samtidig administrering av upprepade doser av hydroklortiazid till friska

frivilliga försökspersoner som fick flukonazol. En effekt i den här storleksordningen bör inte göra

det nödvändigt att ändra dosregimen för flukonazol hos patienter som samtidigt får diuretika.

Effekten av flukonazol på andra läkemedel

Flukonazol är en måttlig hämmare av cytokrom P450 (CYP) isoenzymerna 2C9 och 3A4.

Flukonazol är också en stark hämmare av isozymet CYP2C19. Förutom de

observerade/dokumenterade interaktionerna som anges nedan finns det risk för ökade

plasmakoncentrationer av andra läkemedel som metaboliseras av CYP2C9, CYP2C19 eller

CYP3A4 när dessa ges i kombination med flukonazol. Därför bör man iaktta försiktighet vid

användning av dessa kombinationer och patienterna bör övervakas noga. Den enzymhämmande

effekten av flukonazol kan kvarstå i 4–5 dagar efter att flukonazolbehandlingen avslutats på

grund av den långa halveringstiden hos flukonazol (se avsnitt 4.3).

Alfentanil: Vid samtidig behandling med flukonazol (400 mg) och intravenöst alfentanil (20

g/kg) till friska frivilliga försökspersoner sågs en tvåfaldig ökning av AUC

för alfentanil,

troligen på grund av hämning av CYP3A4. En dosjustering av alfentanil kan vara nödvändig.

Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol ökar effekten av amitriptylin och nortriptylin. 5-nortriptylin

och/eller S-amitriptylin kan mätas vid starten av kombinationsbehandling samt efter en vecka.

Vid behov bör dosen av amitriptylin/nortriptylin justeras.

Amfotericin B: Samtidig administrering av flukonazol och amfotericin B hos infekterade normala

möss

immunsupprimerade

möss

visade

följande

resultat:

liten

ökning

antimykotiska

effekten

systemisk

infektion

C.

albicans

ingen

interaktion

intrakraniell

infektion

Cryptococcus

neoformans

samt

antagonism

mellan

båda

läkemedlen vid systemisk infektion med

Aspergillus

fumigatus

. Den kliniska signifikansen hos

dessa resultat är okänd.

Antikoagulantia: Efter lanseringen av flukonazol har blödningar (blåmärken, näsblod,

gastrointestinala blödningar, blod i urin och feces) rapporterats i samband med ökad

protrombintid hos patienter som fick flukonazol tillsammans med warfarin. Detta har även

rapporterats med andra azolantimykotika. Vid samtidig användning av flukonazol och warfarin

förlängdes protrombintiden upp till en 2-faldig ökning, förmodligen på grund av hämning av

metabolismen för warfarin via CYP2C9. Hos patienter som behandlas med kumarinderivat eller

indanedion samtidigt med flukonazol ska protrombintiden noga övervakas. Dosen av

blodförtunningsmedlet kan behöva justeras.

Benzodiazepiner (kortverkande), t.ex. midazolam, triazolam: Efter peroral administrering av

midazolam

resulterade

flukonazol

avsevärda

ökningar

midazolamkoncentrationer

psykomotoriska effekter. Samtidigt intag av flukonazol 200 mg och midazolam 7,5 mg oralt

ökade AUC och halveringstiden för midazolam 3,7 respektive 2,2 gånger. Samtidigt intag av

flukonazol 200 mg dagligen och triazolam 0,25 mg oralt ökade AUC och halveringstiden för

triazolam 4,4 respektive 2,3 gånger. Vid samtidig behandling med flukonazol har förstärkt och

förlängd effekt av triazolam observerats. Om det är nödvändigt att behandla patienter med ett

bensodiazepinpreparat

samtidigt

flukonazol

bör

överväga

sänka

benzodiazepindosen, och patienterna bör övervakas noga.

Karbamazepin: Flukonazol hämmar metabolismen hos karbamazepin, och en ökning av

karbamazepin i serum med 30 % har observerats. Det finns en risk för utveckling av

karbamazepintoxicitet. Dosjustering av karbamazepin kan vara nödvändig, beroende på

koncentration/effekt.

Kalciumantagonister: Vissa kalciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil och

felodipin) metaboliseras via CYP3A4. Flukonazol kan öka den systemiska exponeringen av

kalciumantagonister. Tät övervakning av biverkningar rekommenderas.

Celecoxib: Under samtidig behandling med flukonazol (200 mg dagligen) och celecoxib

(200 mg) ökade C

och AUC för celecoxib med 68 % respektive 134 %. En halvering av

celecoxibdosen kan bli nödvändig till patienter som samtidigt behandlas med flukonazol.

Cyklofosfamid: Kombinationsbehandling med cyklofosfamid och flukonazol resulterar i en

ökning av serumbilirubin och serumkreatinin. Kombinationen kan användas om man samtidigt tar

ökad hänsyn till risken för ökning av serumbilirubin och serumkreatinin.

Fentanyl: Ett dödsfall på grund av fentanylförgiftning orsakad av möjlig interaktion mellan

fentanyl och flukonazol har rapporterats. Dessutom har det visats att flukonazol signifkant

fördröjde elimineringen av fentanyl hos friska frivilliga försökspersoner. Förhöjd

fentanylkoncentration kan leda till andningsdepression. Patienter ska övervakas noga avseende

den potentiella risken för andningsdepression. Dosjustering av fentanyl kan vara nödvändig.

HMG CoA-reduktashämmare: Risken för myopati och rabdomyolys ökar när flukonazol ges

samtidigt som HMG-CoA-reduktashämmare som metaboliseras via CYP3A4, till exempel

atorvastatin och simvastatin; eller via CYP2C9, till exempel fluvastatin. Om

kombinationsbehandling är nödvändig bör patienten observeras med avseende på symtom av

myopati och rabdomyolys, och kreatininkinasvärdena bör följas. Behandling med

HMG-CoA-reduktashämmare ska avbrytas om en märkbar ökning i nivån av kreatininkinas

observeras eller om myopati/rabdomyolys diagnostiseras eller misstänks.

Ibrutinib:

Måttliga hämmare av CYP3A4, såsom flukonazol, ökar plasmakoncentrationen av

ibrutinib och kan öka risken för toxicitet. Om denna kombination inte kan undvikas ska

ibrutinibdosen minskas till 280 mg en gång dagligen (två kapslar) under behandlingstiden med

hämmaren och noggrann klinisk övervakning ska ske.

Olaparib:

Måttliga hämmare av CYP3A4, såsom flukonazol, ökar plasmakoncentrationen av

olaparib. Samtidig användning rekommenderas inte. Om denna kombination inte kan undvikas

ska olaparibdosen begränsas till 200 mg två gånger dagligen.

Immunosuppressiva läkemedel (t.ex. ciklosporin, everolimus, sirolimus och takrolimus):

Ciklosporin: Flukonazol ger en signifikant ökning av koncentration och AUC av ciklosporin. Vid

samtidig behandling med flukonazol 200 mg dagligen och ciklosporin (2,7 mg/kg/dag) sågs en

1,8-faldig ökning i AUC för ciklosporin. Denna kombination kan användas för att sänka dosen av

ciklosporin beroende på koncentrationen av ciklosporin.

Everolimus: Trots att det ej har studerats

in vivo

eller

in vitro

kan flukonazol öka

serumkoncentrationen av everoliums genom hämning av CYP3A4.

Sirolimus: Flukonazol ökar plasmakoncentrationerna av sirolimus, förmodligen genom att hämma

nedbrytningen av sirolimus via CYP3A4 och P-glykoprotein. Denna kombination kan användas

med en dosjustering av sirolimus beroende på effekt/koncentration.

Takrolimus: Flukonazol kan öka serumkoncentrationerna av peroralt administrerad takrolimus

upp till 5 gånger på grund hämning av takrolimusmetabolismen via CYP3A4 i tarmen. Inga

signifikanta farmakokinetiska förändringar har noterats då takrolimus har getts intravenöst. Ökad

takrolimushalt har förknippats med nefrotoxicitet. Dosen av peroralt administrerad takrolimus bör

minskas beroende på koncentrationen av takrolimus.

Losartan: Flukonazol hämmar omvandlingen av losartan till dess aktiva metabolit (E-3174),

vilken är ansvarig för större delen av angiotensin II-receptorantagonismen vid

losartanbehandling. Patienter bör kontinuerligt övervakas vad gäller deras blodtryck.

Metadon: Flukonazol kan höja serumkoncentrationen av metadon. Dosjustering av metadon kan

vara nödvändig.

Icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel: C

och AUC för flurbiprofen ökades med 23 %

respektive 81 % när de gavs samtidigt med flukonazol, jämfört med när enbart flurbiprofen gavs.

På liknande sätt ökade C

och AUC för den farmakologiskt aktiva isomeren [S- (+)-ibuprofen]

med 15 % respektive 82 % när flukonazol gavs samtidigt som racemiskt ibuprofen (400 mg)

jämfört med administrering av enbart racemiskt ibuprofen.

Även om detta inte har studerats särskilt, kan flukonazol öka den systemiska exponeringen av

andra NSAID som metaboliseras via CYP2C9 (t.ex. naproxen, lornoxicam, meloxicam och

diclofenac). Tät övervakning av biverkningar och NSAID-relaterad toxicitet rekommenderas.

Justering av NSAID-dosen kan vara nödvändig.

Fenytoin: Flukonazol hämmar leverns metabolism av fenytoin. Samtidig återkommande

administrering av 200 mg flukonazol och 250 mg fenytoin intravenöst ökade AUC

med 75 %

och C

med 128 % för fenytoin. Vid samtidig administrering bör serumkoncentrationen av

fenytoin övervakas så att man kan undvika fenytointoxicitet.

Prednison: En levertransplanterad patient som stod på prednison utvecklade en akut

binjurebarksinsufficiens när en tre månader lång behandling med flukonazol avslutades.

Utsättningen av flukonazol orsakade förmodligen en ökning av CYP3A4-aktiviteten vilket ledde

till en ökad metabolism av prednison. Patienter som står på långtidsbehandling med flukonazol

och prednison bör noga övervakas vad gäller tecken på binjurebarksinsufficiens när flukonazol

sätts ut.

Rifabutin: Flukonazol ökar serumkoncentrationen av rifabutin vilket leder till en ökning av AUC

för rifabutin med upp till 80 %. Uveit har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats

med flukonazol och rifabutin. Vid kombinationsbehandling bör symtom på rifabutintoxicitet tas i

beaktande.

Sakvinavir: Flukonazol ökar AUC och C

för sakvinavir med omkring 50 % respektive 55 % på

grund av minskad nedbrytning av sakvinavir i levern via CYP3A4 samt hämning av

P-glykoprotein. Interaktion med sakvinavir/ritonavir har inte studerats och kan vara mer uttalad.

Dosjustering av sakvinavir kan vara nödvändig.

Sulfonureider: Flukonazol har visats förlänga halveringstiden av samtidigt administrerad, peroral

sulfonureid (t.ex. klorpropamid, glibenklamid, glipizid och tolbutamid) hos friska, frivilliga

försökspersoner. Tät övervakning av blodglukos och lämplig reducering av sulfonureiddosen

rekommenderas vid samtidig administrering.

Teofyllin: I en placebokontrollerad interaktionsstudie resulterade administrering av flukonazol

200 mg under 14 dagar i en minskning med 18 % av genomsnittlig teofyllinclearance i plasma.

Patienter som behandlas med höga doser av teofyllin eller som av annan anledning löper ökad

risk för teofyllintoxicitet bör observeras vad gäller tecken på teofyllintoxicitet vid samtidig

behandling med flukonazol. Behandlingen bör justeras om tecken på toxicitet utvecklas.

Tofacitinib: Exponeringen för tofacitinib ökar vid samtidig administrering av tofacitinib och

läkemedel som resulterar i både måttlig hämning av CYP3A4 och stark hämning av CYP2C19

(t.ex. flukonazol). Det rekommenderas att dosen av tofacitinib minskas till 5 mg en gång

dagligen, när tofacitinib administreras samtidigt som dessa läkemedel.

Vinkaalkaloider: Även om detta inte har studerats kan flukonazol öka halten i plasma av

vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) och leda till neurotoxicitet, vilket möjligen

orsakas av en hämmande effekt på CYP3A4.

A-vitamin:

Enligt

fallrapport

patient

fick

kombinationsbehandling

all-trans-retinolsyra (en form av A-vitaminsyra) och flukonazol, uppstod biverkningar som var

relaterade

till

centrala

nervsystemet

form

pseudotumor

cerebri

försvann

flukonazolbehandlingen

avslutades.

Denna

kombination

användas,

bör

vara

medveten om risken för CNS-relaterade biverkningar.

Vorikonazol (CYP2C9-, CYP2C19- och CYP3A4-hämmare): Samtidig administrering av oralt

vorikonazol (400 mg var 12: e timma dag 1, sedan 200 mg var 12: e timma under 2,5 dagar) och

oralt flukonazol (400 mg dag 1, sedan 200 mg en gång dagligen under 4 dagar) hos 8 friska män

resulterade i en ökning av C

och AUCτ för vorikonazol med i genomsnitt 57 % (90 % CI:

20 %, 107 %) respektive 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %). Den reducerade dosen och/eller ändrade

doseringsfrekvensen för vorikonazol och flukonazol som kan eliminera denna effekt har inte

fastställts. Övervakning för biverkningar relaterade till vorikonazol rekommenderas då

vorikonazol ges efter flukonazol.

Zidovudin: Flukonazol ökar C

och AUC för zidovudin med 84 % respektive 74 % på grund av

en minskning av oral zidovudinclearance med cirka 45 %. Halveringstiden för zidovudin

förlängdes på motsvarande sätt med cirka 128 % efter kombinationsbehandling med flukonazol.

Patienter som får denna kombination bör övervakas med tanke på eventuella zidovudinrelaterade

biverkningar. Reducering av zidovudindosen kan övervägas.

Azitromycin: I en öppen, randomiserad, crossover-studie med tre behandlingsgrupper på 18 friska

försökspersoner utvärderades effekten av en peroral engångsdos om 1 200 mg azitromycin på

farmakokinetiken för en peroral engångsdos om 800 mg flukonazol samt effekten av flukonazol

på farmakokinetiken för azitromycin. Det fanns ingen signifikant farmakokinetisk interaktion

mellan flukonazol och azitromycin.

Perorala preventivmedel: Två farmakokinetiska studier med ett kombinerat, peroralt

preventivmedel har genomförts med multipla doser av flukonazol. Det fanns inga relevanta

effekter på hormonnivån i studien med 50 mg flukonazol, medan vid 200 mg dagligen ökade

AUC av etinylestradiol och levonorgestrel med 40 % respektive 24 %. Således är det osannolikt

att multipla doser flukonazol på nämnda dosnivåer har någon inverkan på kombinerade

preventivmedels effekt.

Ivakaftor: Samtidig administrering av ivakaftor, en CFTR-förstärkare (Cystic Fibrosis

Transmembrane Conductance Regulator), resulterade i en 3-faldig ökning av exponeringen för

ivakaftor och en 1,9-faldig ökning av exponeringen för hydroxymetyl-ivakaftor (M1). En

minskning av ivakaftordosen till 150 mg per dag rekommenderas för patienter som samtidigt

behandlas med måttliga CYP3A-hämmare, t.ex. flukonazol och erytromycin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En observationsstudie har indikerat en ökad risk för spontan abort hos kvinnor som behandlas

med flukonazol under första trimestern.

Flera rapporter har framkommit om multipla medfödda missbildningar (inkluderande brakycefali,

örondysplasi, förstorade främre fontaneller, lårbenspåverkan samt radio-humural

bensammansmältning) hos barn vars mödrar behandlades under minst tre månader med höga

doser (400–800 mg/dag) med flukonazol för koccidioidomykos. Sambandet mellan användning

av flukonazol och dessa händelser är inte fastställt.

Data från flera tusen gravida kvinnor som behandlats med en ackumulerad dos på ≤ 150 mg

flukonazol under den första trimestern visar ingen ökad total risk för missbildningar hos fostret. I

en stor observationell kohortstudie sågs ett samband mellan exponering för oralt givet flukonazol

under första trimestern och en liten förhöjd risk för muskuloskeletala missbildningar. Detta

motsvarade cirka 1 ytterligare fall per 1 000 kvinnor som behandlats med ackumulerade doser på

≤ 450 mg jämfört med kvinnor som behandlats med topikalt administrerade azoler och cirka 4

ytterligare fall per 1 000 kvinnor som behandlats med ackumulerade doser på över 450 mg. Den

justerade relativa risken var 1,29 (95 % KI 1,05-1,58) för 150 mg oralt givet flukonazol och 1,98

(95 % KI 1,23-3,17) för doser över 450 mg flukonazol.

Studier på djur har visat reproduktionspåverkan (se avsnitt 5.3).

Flukonazol i normaldos och vid korttidsbehandling bör inte användas under graviditet om inte

absolut nödvändigt.

Flukonazol i högdos och/eller under förlängd tid bör inte användas under graviditet förutom vid

potentiellt livshotande infektioner.

Amning

Flukonazol passerar över i bröstmjölk och når ungefär samma koncentrationer som i plasma (se

avsnitt 5.2). Amning kan fortgå efter en engångsdos om 150 mg flukonazol. Amning

rekommenderas inte efter upprepad användning eller vid höga doser av flukonazol. De

utvecklings- och hälsomässiga fördelarna med amning ska beaktas, parallellt med moderns kliniska

behov av flukonazol och eventuella negativa effekter på det ammade barnet av flukonazol eller av

moderns underliggande sjukdom.

Fertilitet

Flukonazol påverkade inte fertiliteten hos han- och honråttor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på flukonazol effekt på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner. Patienter ska förvarnas om den möjliga risken för yrsel eller krampanfall (se

avsnitt 4.8) vid behandling med flukonazol och ska rådas att inte framföra fordon eller använda

maskiner om något av dessa symtom uppstår.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen:

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats vid

behandling med flukonazol (se avsnitt 4.4).

De mest frekventa rapporterade biverkningarna (>1/10) är huvudvärk, buksmärta, diarré,

illamående, kräkningar, ökad halt av alaninaminotransferas och aspartataminotransferas, ökad

halt av alkalifosfatas i blodet och utslag.

Följande biverkningar har observerats och rapporterats vid behandling med fluconazol med

följande frekvens: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan

inte beräknas utifrån tillgängliga data).

Klassificering av

organklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Agranulocytos,

leukopeni,

thrombocytopeni,

neutropeni

Immunsystemet

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Hyperkolesterolemi,

hypertriglyceridemi,

hypokalemi

Psykiska störningar

Somnolens,

insomnia

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Krampanfall,

parestesi,

yrsel,

smakrubbningar

Tremor

Öron och

balansorgan

Vertigo

Hjärtat

Torsade de pointes

(se avsnitt 4.4),

QT-förlängning (se

avsnitt 4.4)

Magtarmkanalen

Buksmärta, kräkningar,

diarré, illamående

Förstoppning,

dyspepsia,

flatulens,

muntorrhet

Lever och gallvägar

Ökad halt av

alaninaminotransferas

(se avsnitt 4.4), ökad

halt av

aspartataminotransferas

(se avsnitt 4.4), ökad

halt av alkalifosfatas i

blodet (se avsnitt 4.4)

Kolestas (se

avsnitt 4.4), gulsot

(se avsnitt 4.4),

ökad halt av

bilirubin (se

avsnitt 4.4)

Leversvikt (se

avsnitt 4.4),

levercellsnekros (se

avsnitt 4.4), hepatit

(se avsnitt 4.4),

cellskador i levern

(se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan

vävnad

Utslag (se avsnitt 4.4)

Läkemedelsutslag*

(se avsnitt 4.4),

urtikaria (se

avsnitt 4.4),

pruritus, ökad

svettning

Toxisk epidermal

nekrolys, (se

avsnitt 4.4),

Stevens-Johnson

syndrom (se

avsnitt 4.4), akut

generaliserad

exantematös

pustulos (se

avsnitt 4.4),

exfoliativ dermatit

angioödema,

Läkemedels-

reaktion

eosinofili

systemiska

symtom

(DRESS)

Klassificering av

organklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

ansiktsödema,

alopeci

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet,

sjukdomskänsla,

asteni, feber

* inklusive återkommande läkemedelsutslag (fixed drug eruption).

Pediatrisk population

Mönstret och förekomsten av biverkningar och onormala laboratorievärden under pediatriska

kliniska prövningar, förutom indikationen genital candidiasis, är jämförbara med vad som kan ses

hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Fall av överdoseringar av flukonazol har rapporterats, hallucinationer och paranoida beteenden

har rapporterats i samband med dessa.

I fall av överdosering kan symtomatisk behandling (stödjande åtgärder och ventrikelsköljning)

vara tillräcklig.

Flukonazol utsöndras till stor del i urinen. Forcerad volymdiures skulle förmodligen öka

elimineringshastigheten. En tre timmar lång hemodialyssession minskar nivåerna i plasma med

omkring 50 %.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antimykotiskt medel för systemisk användning, triazolderivativ,

ATC-kod: J02AC01

Verkningsmekanism

Flukonazol är en triazol med antimykotisk effekt. Dess huvudsakliga verkningssätt är hämning av

svampens cytokrom P-450-medierade demetylering av 14 alfa-lanosterol, ett viktigt steg i

svampens biosyntes av ergosterol. Ackumulationen av 14 alfa-metylsteroler korrelerar med

åtföljande förlust av ergosterol i svampoorganismens cellmembran och kan vara orsaken bakom

den antifungala aktiviteten hos flukonazol. Flukonazol har visats vara mer selektiv för svampars

cytokrom P-450-enzymer än för cytokrom P-450-enzymsystem för olika däggdjur.

Flukonazol 50 mg dagligen upp till 28 dagar har inte visats påverka plasmakoncentrationerna av

testosteron hos män eller steroidkoncentrationen hos kvinnor i barnafödande ålder. Flukonazol

200 mg–400 mg dagligen har ingen kliniskt signifikant effekt på endogena steroidnivåer eller på

ACTH-stimulerad respons hos friska, manliga, frivilliga försökspersoner. Interaktionsstudier av

antipyrin pekar på att enstaka eller multipla doser av flukonazol 50 mg inte påverkar dess

metabolism.

Susceptibilitet

in vitro

In vitro

visar flukonazol antimykotisk aktivitet mot de flesta vanligt förekommande arter av

Candida

(däribland

C. albicans, C. parapsilosis

C. tropicalis). C. glabrata

uppvisar minskad

känslighet för flukonazol medan

C. krusei

C. auris

är resistenta mot flukonazol.

Flukonazol uppvisar även aktivitet

in vitro

Cryptococcus neoformans

Cryptococcus

gattii

, liksom även de endemiska mögelsvamparna

Blastomyces dermatiditis

Coccidioides

immitis

Histoplasma capsulatum

Paracoccidioides brasiliensis

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband

I djurstudier har en korrelation mellan MIC-värden och effekt visats vid experimentella mykoser

orsakadeav

Candida

spp. I kliniska studier finns det ett nästan 1:1 linjärt samband mellan AUC

och dosen av flukonazol. Det finns också ett direkt, fastän ofullständigt, samband mellan AUC

eller dosen och ett framgångsrikt kliniskt svar vid behandling av oral candidosis och till en

mindre grad candedemi. Liknande effekt mot infektion orsakad av arter med ett högre MIC-värde

för flukonazol är inte lika trolig.

Resistensmekanism

Candida

spp har utvecklat ett antal resistensmekanismer mot antimykotiska medel tillhörande

azolklassen. Svampstammar som har utvecklat en eller flera av dessa resistensmekanismer är

kända för att uppvisa höga minimikoncentrationer (MIC) för hämning av flukonazol vilket

försämrar effekten, både kliniskt och

in vivo

Rapporter har framkommit om superinfektion med andra

Candida

-arter än

C. albicans

vilka ofta

har minskad känslighet för (

C. glabrata

) eller resistens mot flukonazol (t.ex.

C. krusei, C. auris).

Vid sådana infektioner kan alternativ antimykotisk behandling krävas.

Brytpunkter (enligt EUCAST)

Baserat på analyser av farmakokinetiska/farmakodynamiska (PK/PD) data,

in vitro

-känslighet

klinisk

respons

EUCAST-AFST-gruppen

(European

Committee

Antimicrobial

susceptibility Testing, underkommittén Antifungal Susceptibility Testing) fastställt brytpunkter

för

Candida

-arterna (EUCAST Flukonazole rational document (2007) – version 2). Dessa har

delats in i brytpunkter som inte är artrelaterade, som har fastställts huvudsakligen utifrån

PK/PD-data och som är oberoende av MIC-fördelningen för specifika arter, och artrelaterade

brytpunkter för de arter som oftast förknippas med infektion hos människa. Dessa brytpunkter

redovisas i följande tabell:

Antimykotikum Artrelaterade brytpunkter (S</R>) (mg/l)

Ej artrelaterade

brytpunkter

S</R>

Candida

Candida

Candida

Candida

Candida

albicans

Glabrata

krusei

parapsilosis

tropicalis

Flukonazol

S = Känslig (susceptible), R = resistent

A = Ej artrelaterade brytpunkter har huvudsakligen bestämts utifrån PK/PD-data och är

oberoende av MIC-fördelningen för specifika arter. De ska bara användas för organismer som

inte har specifika brytpunkter.

= Känslighetsbestämning rekommenderas inte eftersom arten är ett dåligt mål för behandling

med läkemedlet.

IE = Det finns otillräckligt med bevis för att arten i fråga är ett bra mål för behandling med

läkemedlet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna hos flukonazol är likartade efter intravenös respektive peroral

administrering.

Absorption

Flukonazol absorberas väl efter peroral administrering och halten i plasma (och den systemiska

biotillgängligheten) är mer än 90 % av halten som uppnås efter intravenös administrering. Den

perorala absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag. Toppkoncentrationer i plasma vid

fasta inträffar vid 0,5–1,5 timmar efter dos. Plasmakoncentrationen är proportionell mot dosen.

90 %

steady

state-nivån

uppnås

upprepade

doser

gång

dagligen.

Administrering av en initialdos (dag 1) två gånger den vanliga dagliga dosen gör det möjligt att få

plasmanivåerna att närma sig 90 % av steady state-nivån dag 2.

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen är jämförbar med andelen kroppsvatten.

Plasmaproteinbindningen är låg (11-12 %).

Flukonazol har god penetration i alla studerade vävnadsvätskor. Halten av flukonazol i saliv och

sputum är jämförbar med halten i plasma. Hos patienter med meningit som förorsakats av svamp

är flukonazolhalten i CSF omkring 80 % av plasmanivån.

Höga flukonazolkoncentrationer som överstiger serumkoncentrationen uppnås i huden i stratum

corneum, epidermis-dermis och i exokrin svett. Flukonazol ackumuleras i stratum corneum. Vid

doser på 50 mg per dag var flukonazolkoncentrationen 73 μg/g efter 12 dagar och 5,8 μg/g efter

7 dagar efter avslutad behandling. Vid doser på 150 mg en gång per vecka var

flukonazolkoncentrationen i stratum corneum 23,4 μg/g dag 7 och fortfarande 7,1 μg/g 7 dagar

efter den andra dosen.

Flukonazolkoncentrationen efter 150 mg en gång per vecka under fyra månader var 4,05 μg/g i

friska naglar och 1,8 μg/g i sjuka naglar. Flukonazol kunde fortfarande mätas i nagelprov

6 månader efter avslutad behandling.

Metabolism

Flukonazol metaboliseras endast till en liten del. Endast 11 % av en radioaktivt märkt dos

utsöndrades i urinen i förändrad form. Flukonazol är en måttlig hämmare av isoenzymerna

CYP2C9 och CYP3A4 (se avsnitt 4.5). Flukonazol är också en stark hämmare av isoenzymet

CYP2C19.

Eliminering

Plasmahalveringstiden för elimination är ca 30 timmar. Flukonazol utsöndras huvudsakligen via

njurarna. Ca 80 % av den intagna dosen utsöndras via urinen i oförändrad läkemedelsform.

Clearance för flukonazol är proportionell mot kreatininclearance. Man har inte identifierat några

metaboliter i plasma.

Den långa plasmahalveringstiden är utgångspunkten för administrering en gång per dag vid

behandling av vaginal candidiasis och en gång per vecka för andra indikationer.

Farmakokinetik vid nedsatt njurfunktion

Hos patienter med svår njurinsufficiens (GFR< 20ml/min) ökade halveringstiden från 30 till

98 timmar. Därför krävs en dosreducering. Flukonazol avlägsnas via hemodialys och i mindre

utsträckning via peritonealdialys. Efter en tre lång hemodialyssession hade ca 50 % av

flukonazolmängden eliminerats från blodet.

Farmakokinetik under laktation

I en farmakokinetisk studie som omfattade tio lakterande kvinnor som tillfälligt eller permanent

upphört att amma sina barn, undersöktes flukonazolkoncentrationen i plasma och bröstmjölk i

48 timmar efter en engångsdos flukonazol om 150 mg. Flukonazol kunde uppmätas i bröstmjölken i

en genomsnittlig koncentration som var ungefär 98 % av koncentrationen i moderns plasma.

Genomsnittlig maximal koncentration i bröstmjölk 5,2 timmar efter dosering var 2,61 mg/l.

Beräknad daglig dos flukonazol som ett spädbarn får via bröstmjölken (vid en antagen

mjölkkonsumtion om 150 ml/kg/dag) baserat på genomsnittlig maximal koncentration i bröstmjölk

är 0,39 mg/kg/dag. Detta är cirka 40 % av den rekommenderade dosen till nyfödda (< 2 veckors

ålder) eller 13 % av den rekommenderade dosen till spädbarn för behandling av mukös

candidainfektion.

Farmakokinetiken hos barn

Farmakokinetiska data bedömdes hos 113 barn i fem studier, varav två studier med engångsdoser,

två studier med multipla doser och en studie på prematura nyfödda. Data från en av studierna

kunde inte tolkas på grund av förändringar i formuleringen en bit in i studien. Ytterligare data

fanns tillgängliga från en ”compassionate use”-studie.

Efter administrering av 2–8 mg/kg flukonazol på barn i åldrarna 9 månader till 15 år uppmättes

AUC-värde

38 μg×tim/ml

dosenhet

1 mg/kg.

Flukonazols

genomsnittliga

elimineringshalveringstid i plasma varierade mellan 15 och 18 timmar, och distributionsvolymen

var cirka 880 ml/kg efter multipla doser. En längre elimineringshalveringstid, cirka 24 timmar,

för

flukonazol

plasma

sågs

efter

engångsdos.

Detta

jämföras

flukonazols

elimineringshalveringstid i plasma efter en engångsadministrering av 3 mg/kg intravenöst till

barn i åldrarna 11 dagar till 11 månader. Distributionsvolymen i denna åldersgrupp var omkring

950 ml/kg.

Erfarenheten av flukonazol hos nyfödda är begränsad till farmakokinetiska studier på prematura

nyfödda. Genomsnittsåldern vid första dosen var 24 timmar (intervall 9–36 timmar) och

genomsnittlig födelsevikt var 0,9 kg (intervall 0,75–1,10 kg) för 12 prematura nyfödda efter en

genomsnittlig graviditetslängd på 28 veckor. Sju patienter fullföljde protokollet; högst fem

intravenösa infusioner av flukonazol 6 mg/kg gavs med 72 timmars mellanrum. Genomsnittlig

halveringstid (i timmar) var 74 (intervall 44–185) dag 1, vilket sjönk med tiden till i medeltal 53

(intervall 30–131) dag 7 och 47 (intervall 27–68) dag 13. AUC (μg×tim/ml) var 271 (intervall

173–385) dag 1 och ökade till i medeltal 490 (intervall 292–734) dag 7 och sjönk till i medeltal

360 (intervall 167–566) dag 13. Distributionsvolymen (ml/kg) var 1 183 (intervall 1 070–1 470)

dag 1 och ökade med tiden till i medeltal 1 184 (intervall 510–2 130) dag 7 och 1 328 (intervall 1

040–1 680) dag 13.

Farmakokinetik hos äldre

En farmakokinetisk studie genomfördes på 22 personer, 65 år och äldre, som fick en peroral

engångsdos om 50 mg flukonazol. Tio av dessa patienter fick samtidigt diuretika. C

var 1,54

μg/ml och uppnåddes 1,3 timmar efter intag. Genomsnittlig AUC var 76,4 ± 20,3 μg×tim/ml och

genomsnittlig terminal halveringstid var 46,2 timmar. Dessa farmakologiska parametrar var högre

än motsvarande värden som rapporterats från friska, unga frivilliga män. Samtidig behandling

med diuretika ledde inte till signifikant ändring av AUC eller C

. Dessutom var

kreatininclearance (74 ml/min), andelen läkemedel utsöndrat oförändrat i urinen (0–24 timmar,

22 %) och uppskattad njurclearance för flukonazol (0,124 ml/min/kg) generellt sett lägre hos de

äldre än hos de unga frivilliga personerna. Förändringen av distributionen av flukonazol hos äldre

anses därför bero på nedsatt njurfunktion, vilket är karakteristiskt för denna grupp.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Effekter i icke-kliniska studier observerades bara vid exponeringar som ansågs tillräckligt

överstiga den maximala humana exponeringen vilket indikerar en liten relevans vid klinisk

användning.

Karcinogenitet

Flukonazol visade inga tecken på karcinogen potential hos möss och råttor som behandlades

peroralt under 24 månader vid doserna 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag (ca 2 till 7 gånger den

rekommenderade dosen för människa). Hanråttor som behandlades med 5 och 10 mg/kg/dag hade

en ökad förekomst av hepatocellulära adenom.

Mutagenes

Flukonazol, med eller utan metabol aktivering, var negativt i tester för mutagenicitet i 4 stammar av

Salmonella typhimurium

, och i muslymfomceller L5178Y. Cytogenetiska studier

in vivo

(murina

benmärgsceller, efter oral administrering av flukonazol) och

in vitro

(humana lymfocyter exponerade

för flukonazol vid 1000 μg/ml) visade inga tecken på kromosommutationer.

Reproduktionspåverkan

Flukonazol påverkade inte fertiliteten hos hanråttor eller honråttor som behandlades peroralt med

dagliga doser om 5, 10 eller 20 mg/kg eller med parenterala doser som 5, 25 eller 75 mg/kg.

Ingen påverkan på foster kunde ses vid 5 eller 10 mg/kg; ökningar av anatomiska variationer

(övertaliga

revben,

dilaterat

njurbäcken)

fördröjd

ossifiering

observerades

50 mg/kg samt högre doser. Vid doser från 80 mg/kg till 320 mg/kg ökade fosterdödligheten hos

råtta

ytterligare

fosterskador

vågiga

revben,

gomspalt

onormal

kraniofacial

ossifiering

observerades.

observerades

några

honor

20 mg/kg

40 mg/kg

intravenöst. Förlossningsstörningarna avspeglades av en lätt ökning av dödfödda ungar och en

minskning av neonatal överlevnad vid dessa doser. Effekterna på förlossningen hos råtta är

överensstämmande med den artspecifika östrogensänkande egenskapen som orsakas av höga

doser av flukonazol. Denna typ av hormonförändringar har inte observerats hos kvinnor som

behandlats med flukonazol (se avsnitt 5.1).

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Natriumlaurylsulfat

Magnesiumstearat (E470b)

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Kapselhölje:

50 mg:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Indigotin (E132)

Gul järnoxid (E172)

Kapselhölje:

100 mg and 150 mg:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Patentblå V (E131)

Kapselhölje:

200 mg:

Gelatin

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Fluconazole Accord kapslar är förpackade i PVC-aluminium-blister.

50 mg och 200 mg kapslar:

Förpackningsstorlekarna är 7, 14, 20, 28, 50 och 100 kapslar, hårda

100 mg kapslar:

Förpackningsstorlekarna är 7, 10, 20, 28, 50, 60 och 100 kapslar, hårda

150 mg kapslar:

Förpackningsstorlekarna är 1, 2, 4, 6 och 10 kapslar, hårda

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50 mg: 45698

100 mg: 45699

150 mg: 45700

200 mg: 45701

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2012-08-23/2017-02-23

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-21

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen