Filgrastim ratiopharm

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-07-2011

Aktiva substanser:
filgrastim
Tillgänglig från:
Ratiopharm GmbH
ATC-kod:
L03AA02
INN (International namn):
filgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Filgrastim ratiopharm är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för reduktion av durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara ökad risk för förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är lika hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. Filgrastim ratiopharm är indicerat för mobilisering av perifera blod förstadier (PBPC). I patienter, barn och vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) 0. 5 x 109/l, och anamnes på svåra eller återkommande, långvarig administrering av Filgrastim ratiopharm är indicerad för att öka neutrofilantalet och minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser. Filgrastim ratiopharm är indicerat för
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000824
Tillstånd datum:
2008-09-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000824

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-07-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-07-2011

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-07-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-07-2011

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Filgrastim ratiopharm 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Filgrastim ratiopharm 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Filgrastim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Filgrastim ratiopharm är och vad det används för

Innan du tar Filgrastim ratiopharm

Hur du tar Filgrastim ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Filgrastim ratiopharm ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD Filgrastim ratiopharm ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad Filgrastim ratiopharm är

Filgrastim ratiopharm innehåller den aktiva substansen filgrastim. Filgrastim är ett protein framställt

genom bioteknologi i bakterier som kallas

Escherichia coli

. Det tillhör en grupp av proteiner som

kallas cytokiner och liknar i mycket hög grad ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande

faktor [G-CSF]) som produceras i kroppen. Filgrastim stimulerar benmärgen (den vävnad där nya

blodceller bildas) att producera fler blodceller, särskilt en viss typ av vita blodkroppar. Vita

blodkroppar är viktiga eftersom de hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

Vad Filgrastim ratiopharm används för

Din läkare har ordinerat Filgrastim ratiopharm för att hjälpa din kropp att producera flera vita

blodkroppar.

Din läkare kommer att berätta varför du behandlas med Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm används vid

behandling med cytostatika

benmärgstransplantation

svår kronisk neutropeni

neutropeni hos HIV-patienter

perifer stamcellsmobilisering

2.

INNAN DU TAR FILGRASTIM RATIOPHARM

Ta inte Filgrastim ratiopharm

om du är allergisk (överkänslig) mot filgrastim eller något av övriga innehållsämnen i

Filgrastim ratiopharm.

Var särskilt försiktig med Filgrastim ratiopharm

om du får hosta, feber och svårt att andas, vilket kan bero på en lungsjukdom (se del ”4.

Eventuella biverkningar”)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har sicklecellssjukdom eller

om du får smärta till vänster i övre buken eller vid skuldran, vilket kan bero på problem med

mjälten (se del ”4. Eventuella biverkningar”)

Du kommer att behöva lämna blodprov regelbundet under behandlingen med Filgrastim ratiopharm

för att kontroll av antalet neutrofila granulocyter och andra vita blodkroppar i blodet. Detta ger läkaren

information om hur bra behandlingen fungerar och visar även om behandlingen behöver fortsätta.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Filgrastim ratiopharm har inte undersökts på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för läkaren

om du är gravid, tror du kan vara gravid eller planerar att bli gravid eftersom han eller hon kan besluta

att du inte bör ta denna medicin.

Det är okänt om filgrastim passerar över till bröstmjölk. Därför kan läkaren besluta att du inte bör ta

denna medicin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Ifall du känner dig trött skall du inte köra eller använda farliga verktg eller maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Filgrastim ratiopharm

Detta läkemedel innehåller sorbitol (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta

din läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR FILGRASTIM RATIOPHARM

Ta alltid Filgrastim ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Vanlig dos är…

Den mängd Filgrastim ratiopharm du behöver beror på vilket tillstånd du tar Filgrastim ratiopharm för

och på din kroppsvikt. Läkaren talar om för dig när du ska sluta ta Filgrastim ratiopharm. Det är helt

normalt att genomgå flera behandlingsperioder med Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm och behandling med cytostatika

Vanlig dos är 0,5 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Till

exempel om du väger 60 kg kommer din dagliga dos att vara 30 miljoner internationella enheter

(MIE). Behandlingen pågår vanligtvis i 14 dagar. Vid vissa sjukdomstyper kan emellertid längre

behandling upp till ungefär en månad behövas.

Filgrastim ratiopharm och benmärgstransplantation

Vanlig startdos är 1 miljon internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Till

exempel om du väger 60 kg kommer din dagliga dos att vara 60 miljoner internationella enheter

(MIE). Vanligtvis får du första dosen Filgrastim ratiopharm tidigast 24 timmar efter

cytostatikabehandling men inom 24 timmar efter att du har fått din benmärgstransfusion. Efter detta

undersöker läkaren ditt blod dagligen för att få veta hur bra behandlingen fungerar och vilken dos som

är lämplig för dig. Behandlingen pågår tills mängden vita blodkroppar i ditt blod når ett visst värde.

Filgrastim ratiopharm och svår kronisk neutropeni

Vanlig startdos ligger mellan 0,5 miljoner och 1,2 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram

kroppsvikt dagligen som engångsdos eller fördelat på flera doser. Efter detta undersöker läkaren ditt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

blod för att få veta hur bra behandlingen fungerar och för att hitta den dos som passar dig bäst.

Långtidsbehandling med Filgrastim ratiopharm krävs för neutropeni.

Filgrastim ratiopharm och HIV-infektion

Vanlig startdos ligger mellan 0,1 och 0,4 miljoner internationella enheter (MIE) per kilogram

kroppsvikt dagligen. Läkaren kommer att undersöka ditt blod regelbundet för att få veta hur bra

behandlingen fungerar. När antalet vita blodkroppar i blodet har återgått till det normala kan

dosfrekvensen eventuellt minskas till färre än en per dag. Läkaren fortsätter att undersöka ditt blod

regelbundet och rekommenderar den bästa dosen för dig. Långtidsbehandling med Filgrastim

ratiopharm kan krävas för att uppehålla normalt antal vita blodkroppar i blodet.

Filgrastim ratiopharm och perifer stamcellstransplantation

Om du donerar stamceller till dig själv ligger vanlig dos mellan 0,5 miljoner och 1 miljon

internationella enheter (MIE) per kilogram kroppsvikt dagligen. Filgrastim ratiopharmbehandlingen

kommer att pågå upp till 2 veckor och i exceptionella fall längre. Läkaren kontrollerar ditt blod för att

avgöra när det är den bästa tiden att samla stamceller.

Om du donerar stamceller till en annan person är vanlig dos 1 miljon internationella enheter (MIE) per

kilogram kroppsvikt dagligen. Filgrastim ratiopharmbehandlingen kommer att pågå i 4 till 5 dagar.

Administreringssätt

Denna medicin ges med injektion, antingen genom intravenös infusion (dropp) eller i vävnaden strax

under huden. Detta kallas subkutan (SC) injektion. Om du får denna medicin genom subkutan

injektion kan läkaren föreslå att du lär dig att ge dig själv injektionerna. Läkaren eller sköterskan ger

dig instruktioner om hur du ska göra. Försök inte ge injektioner själv utan denna träning. En del av

informationen du behöver ges i slutet av denna bipacksedel, men korrekt behandling av din sjukdom

kräver nära och ständigt samarbete med läkaren.

De förfyllda sprutorna är endast för engångsbruk.

Om du har tagit för stor mängd av Filgrastim ratiopharm

Om du har tagit för stor mängd av Filgrastim ratiopharm ska du kontakta din läkare eller

apotekspersonal så snart som möjligt.

Om du har glömt att ta Filgrastim ratiopharm

Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd injektion.

Om du slutar att ta Filgrastim ratiopharm

Tala med din läkare innan du slutar ta Filgrastim ratiopharm.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Filgrastim ratiopharm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

Följande frekvenskonventioner har använts för att evaluera biverkningarna:

Mycket vanlig:

fler än 1 användare av 10

Vanlig:

1 till 10 användare av 100

Ovanlig:

1 till10 användare av 1,000

Sällsynt:

1 till 10 användare av 10,000

Mycket sällsynt:

färre än 1 användare av 10,000

Ingen känd frekvens:

frekvensen kan inte beräknas från befintligt data

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allergiliknande reaktioner mot filgrastim omfattande hudutslag, upphöjda och kliande områden på

huden och anafylaxi (svaghet, blodtrycksfall, svårigheter att andas och svullnad av ansiktet) har

rapporterats. Om du tror du har en sådan reaktion ska du sluta injicera Filgrastim ratiopharm och söka

läkarvård omedelbart.

Mjältförstoring och mycket sällsynta fall av mjältbristningar har rapporterats hos stamcellsdonatorer

som tar filgrastim och hos patienter. Enstaka fall av mjältbristning orsakade dödsfall.

Det är viktigt att du kontaktar din

läkare genast

om du får

ont i övre vänstra sidan av buken eller

vid vänster skuldra

eftersom detta kan tyda på problem med mjälten.

Det är också mycket viktigt att du kontaktar läkaren om du tror att du kan ha en infektion. En infektion

kan yttra sig på många sätt. Ge akt på feber på 37,8 °C eller högre, frossbrytningar eller andra tecken

på infektion såsom utslag, ont i halsen, diarré, ont i öronen, svårigheter eller smärtor när du andas eller

problem så som hosta, pipande andning. Dessa symptom kan vara tecken på ett allvarligt problem med

lungorna, som kan orsaka dödsfall. Om du har feber eller något av dessa symtom ska du kontakta

läkaren genast och åka direkt till sjukhuset.

Ifall du lider av sickel cell anemi är det viktigt att du informerar din läkare innnan du börjar injicera

Filgrastim ratiopharm. Filgrastim kan i vissa fall förvärra sjukdomen.

Det är mycket vanligt att filgrastim ger skelett- och muskelvärk. Fråga din läkare vilken medicin du

kan ta för att lindra värken.

Följande biverkningar är också möjliga:

lågt antal röda blodkroppar som kan göra huden blek och orsaka en känsla av svaghet eller

andnöd; lågt antal blodplättar som kan öka risken för blödningar och blåmärken, ökning av vita

blodkroppar

avstötning av transplanterad benmärg (ingen känd frekvens)

förhöjda värden av vissa lever- eller blodenzymer; höga värden av urinsyra i blodet, låga

glukosvärden i blodet

huvudvärk

tillfälligt lågt blodtryck, blodkärlsrubbningar som kan orsaka smärta, rodnad och uppsvällning i

extremiteterna

näsblod, hosta, ont i halsen

hosta, feber och andningssvårigheter eller blodiga upphostningar (ingen känd frekvens)

illamående, uppkastningar, förstoppning, diarré, förlorad aptit, mukosit (smärtsam inflammation

och ulceration i den mukosa membranen runt tarmkanalen)

smärtsam eller besvärlig urinering (mycket sällsynt); blod i urinen, protein i urinen

förstorad lever

inflammerade blodkärl, ofta med utslag (mycket sällsynt);

förekomst av plommonfärgade,

upphöjda, smärtsamma förändringar på armar och ben (ibland i ansiktet och på halsen)

tillsammans med feber (Sweets syndrom, mycket ovanlig); håravfall, smärta vid

injektionsstället; utslag

ledvärk; värk i bröstet; försämrad reumatisk värk; minskad mängd kalcium i benvävnaden;

värkande och svullna leder liknande gikt (ingen känd frekvens)

trötthet, allmän svaghet, odefinierbar smärta

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR FILGRASTIM RATIOPHARM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Används före utgångsdatum som anges på yttre förpackningen och den förfyllda sprutan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

Använd inte Filgrastim ratiopharm om den är grumlig eller innehåller partiklar.

Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är filgrastim. En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60

miljoner internatinella enheter [MIE] (600 mikrogram) filgrastim

Filgrastim ratiopharm 30 MIE/0,5 ml: En förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella

enheter [MIE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml vätska.

Filgrastim ratiopharm 48MIE/0,8 ml: En förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella

enheter [MIE] (480 mikrogram) filgrastim i 0,8 ml vätska.

Övriga innehållsämnen är natriumhydroklorid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten för

injektionsvätskor.

Detaljerad information om ämnet sorbitol (en sockerart) finns i avsnitt 2., under rubriken

”Viktig information om några innehållsämnen i Filgrastim ratiopharm”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filgrastim ratiopharm är en injektions- eller infusionsvätska, lösning, i en förfylld spruta. Filgrastim

ratiopharm är en klar och färglös lösning. Varje förfyllda spruta innehåller 5,0 ml eller 0,8 ml vätska.

Filgrastim ratiopharm levereras i förpackningar med 1,5 eller 10 förfyllda sprutor eller i

multipelförpackningar med 10 (2 paket med 5) förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

Tillverkare

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

ratiopharm Belgium S.A.

Tél/Tel: +32 2 761 10 11

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

ratiopharm GmbH, Германия

Teл: +49 731 402 02

Magyarország

ratiopharm Hungária Kft.

Tel: +36 1 273 2730

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Česká republika

ratiopharm CZ s.r.o.

Tel: +420 2 510 21 122

Malta

ratiopharm GmbH, Il Ġermanja

Tel: +49 731 402 02

Danmark

ratiopharm A/S

Tlf: +45 45 46 06 60

Nederland

ratiopharm Nederland bv

Tel: +31 75 653 00 00

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Norge

ratiopharm AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

ratiopharm Eesti büroo

Tel: +372 6838 006

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

Ελλάδα

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Polska

ratiopharm Polska Sp.z.o.o

Tel: +48 22 335 39 20

España

ratiopharm España, S.A.

Division ratiopharm direct

Tel: +34 91 567 29 70

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 424 80 00

France

Laboratoire ratiopharm S.A.

Tél: +33 1 42 07 97 04

România

ratiopharm GmbH, Germania

Tel: +49 731 402 02

Ireland

ratiopharm UK Ltd, United Kingdom

Tel: +44 239 238 6330

Slovenija

ratiopharm GmbH, Nemčija

Tel: +49 731 402 02

Ísland

ratiopharm GmbH, Þýskaland

Sími: +49 731 402 02

Slovenská republika

ratiopharm Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 57 200 300

Italia

ratiopharm Italia s.r.l.

Division ratiopharm direct

Tel: +39 02 28 87 71

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

Sverige

ratiopharm AB

Tel: +46 42 37 0740

Latvija

ratiopharm Latvijas pārstāvniecība

Tel: +371 67499110

United Kingdom

ratiopharm UK Ltd

Tel: +44 239 238 6330

Lietuva

ratiopharm

atstovas Lietuvoje

Tel: + 370 5 212 3295

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

INFORMATION OM HUR DU GER DIG SJÄLV EN INJEKTION

Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Filgrastim ratiopharm.

Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått särskild träning av din

läkare eller sköterska. Det är också viktigt att du kastar sprutorna i en punkteringssäker behållare. Om

du inte är säker på hur du ger dig själv en injektion, eller om du har frågor, kontakta din läkare eller

sköterska för att få hjälp.

Hur ger jag mig själv en injektion med Filgrastim ratiopharm?

Injektionen ska ges i vävnaden strax under huden. Detta kallas en subkutan injektion. Injektionerna

ska tas ungefär samma tid varje dag.

Utrustning som du behöver

För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

en förfylld spruta med Filgrastim ratiopharm

spritkompresser eller liknande

en punkteringssäker behållare (plastbehållare från sjukhuset eller apoteket) så att du kan kasta

använda sprutor säkert.

Vad bör jag göra innan jag ger mig själv en subkutan injektion med Filgrastim ratiopharm?

Försök att ta injektionen ungefär samma tid varje dag.

Ta din förfyllda spruta med Filgrastim ratiopharm ur kylskåpet.

Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (Utg.dat.). Använd den inte om

datumet har passerat den sista dagen i den månad som anges.

Kontrollera utseendet hos Filgrastim ratiopharm. Det måste vara en klar och färglös vätska. Om

den innehåller partiklar ska du inte använda den.

Injektionen känns behagligare om du låter den förfyllda sprutan ligga i 30 minuter för att uppnå

rumstemperatur eller håller den försiktigt i din hand under några minuter. Värm inte

Filgrastim ratiopharm på något annat sätt (värm t.ex. inte upp sprutan i mikrovågsugn eller i hett

vatten).

Ta inte

bort skyddet på sprutan förrän du är färdig att injicera.

Tvätta händerna noggrant.

Sök upp en bekväm och väl upplyst plats och ställ allt du behöver inom räckhåll (den förfyllda

sprutan med Filgrastim ratiopharm, spritkompresser och den punkteringssäkra behållaren).

Hur förbereder jag min injektion med Filgrastim ratiopharm?

Innan du injicerar Filgrastim ratiopharm skall du göra följande:

Håll i sprutans cylinderbehållare och ta varsamt skyddet av nålen utan att vrida. Dra rakt ut på

det sätt som visas i bild 1 och bild 2. Rör inte nålen och tryck inte på sprutkolven.

1

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

2

Du kan se en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Om det finns luftbubblor i sprutan knackar

du försiktigt på sprutan med fingrarna tills luftbubblorna stiger till sprutans spets. Håll sprutan

så att nålen pekar uppåt och ta ut all luft från sprutan genom att trycka kolven uppåt.

Sprutan har en skala på cylinderbehållaren. Tryck in kolven till den siffra (ml) på sprutan som

motsvarar den dos av Filgrastim ratiopharm som din läkare har ordinerat.

Kontrollera igen för att förvissa dig om att sprutan innehåller rätt dos Filgrastim ratiopharm.

Nu kan du använda den förfyllda sprutan.

Var skall jag ta injektionen?

De lämpligaste injektionsställena är följande:

högst upp på låren

buken, utom området kring naveln (se bild 3).

3

4

Om någon annan ger dig injektionen kan hon eller han också använda baksidan på dina armar (se

bild 4).

Det är bättre att växla injektionsställe varje dag för att undvika risken för smärtor på ett ställe.

Hur ger jag mig själv injektionen?

Desinficera huden med en spritkompress och nyp ihop huden mellan tummen och pekfingret,

utan att klämma (se bild 5).

Stick in nålen helt genom huden så som visats av din sköterska eller läkare (se bild 6).

Dra ut kolven lite för att kontrollera att nålen inte har punkterat ett blodkärl. Om du ser blod i

sprutan, ta ut nålen och stick in den på ett nytt ställe.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Injicera vätskan långsamt och jämnt utan att släppa greppet om huden.

Injicera endast den dos din läkare har ordinerat.

När du har injicerat vätskan, ta ut nålen och släpp huden.

En spruta skall endast användas till en injektion. Använd inte Filgrastim ratiopharm som

eventuellt blivit kvar i sprutan.

5

6

Kom ihåg

Om du får problem, tveka inte att be din läkare eller sköterska om hjälp och råd.

Destruktion av använda sprutor

Sätt inte tillbaka skyddet på använda nålar.

Sätt använda sprutor i den punkteringssäkra behållaren och håll den utom syn- och räckhåll för

barn.

Kasta den fulla punkteringssäkra behållaren enligt föreskrifterna från läkaren, sköterskan eller

apotekspersonalen.

Kasta aldrig använda sprutor bland vanligt hushållsavfall.

FÖLJANDE INFORMATION ÄR ENDAST MENAD FÖR LÄKARE OCH

SJUKVÅRDSPERSONAL

Filgrastim ratiopharm innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på risken för mikrobiell

kontaminering är Filgrastim ratiopharm i förfyllda sprutor endast avsedda för engångsbruk.

Oavsiktlig nedfrysning påverkar inte stabiliteten hos Filgrastim ratiopharm negativt.

Filgrastim ratiopharm bör inte spädas ut i natriumkloridlösning. Detta läkemedel bör inte blandas med

andra läkemedel förrutom de som nämns nedan. Ifall filgrastim späds ut på annat sätt än de

nedannämnda kan det absorberas av glas och plast.

Vid behov kan Filgrastim ratiopharm spädas i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion. Spädning

till en slutkoncentration mindre än 0,2 MIE (2 mikrog) per ml rekommenderas aldrig. Lösningen skall

inspekteras visuellt före användning. Bara klara lösningar utan partiklar skall användas. För patienter

som behandlas med filgrastim spätt till en koncentration lägre än 1,5 MIE (15 mikrog) per ml bör

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

humant serumalbumin (HSA) tillföras till en slutkoncentration av 2 mg/ml. Exempel: Vid en slutlig

injektionsvolym av 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MIE (300 mikrog) skall man

tillsätta 0,2 ml 20 % human serumalbuminlösning. Utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för

infusion är Filgrastim ratiopharm kompatibelt med glas och flera olika plaster, så som PVC, polyolefin

(kopolymer av polypropen och polyeten) och polypropen.

Efter utspädning: Kemiska och fysiska hållbarhetsstudier för den utspädda lösningen har gjorts för 24

timmar i 2

C till 8

C. För att undvika risken för mikrobiell kontaminering bör produkten användas

omedelbart. Ifall den inte används omedelbart är användaren ansvarig för förhållanden innan

användingen och hållbarhetstiden, som vanligen inte är längre än 24 timmar i 2

C till 8

C, om inte

utspädningen gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Filgrastim ratiopharm 30 MIE injektions- eller infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60 miljoner internationella enheter [MIE] (600

mikrog) filgrastim.

En förfylld spruta innehåller 30 MIE (300 mikrog) filgrastim i 0,5 ml injektions- eller infusionsvätska,

lösning.

Filgrastim (rekombinant metionyl human granulocytkolonistimulerande faktor) framställt med

rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli

K802.

Hjälpämne: en ml lösning innehåller 50 mg sorbitol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektions- eller infusionsvätska, lösning

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Filgrastim ratiopharm är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril

neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med

undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för att reducera

durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av

benmärgstransplantation och som bedöms utsättas för ökad risk av förlängd svår neutropeni.

Säkerheten och effekten av filgrastim är densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.

Filgrastim ratiopharm är indicerad för mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter, barn eller vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på

0,5 x 10

/l och som tidigare haft svåra eller

återkommande infektioner, är långtidsadministrering av Filgrastim ratiopharm indicerad för att öka

antalet neutrofila granulocyter och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade

händelser.

Filgrastim ratiopharm är indicerad vid behandling av persisterande neutropeni (ANC färre eller lika

med 1,0 x 10

/l) hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella

infektioner då annan behandling av neutropeni är olämplig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Särskilda krav

Behandling med filgrastim bör endast ske i samarbete med en onkologklinik som har erfarenhet av

behandling med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) och hematologi och har tillgång till

nödvändiga diagnostiska hjälpmedel. Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en onkolog-

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hematologklinik med godtagbar erfarenhet inom detta område och där kontroll av utbytet av

hematopoetiska stamceller kan göras på ett korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag. Den första dosen filgrastim får ges

tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. Filgrastim får ges som en daglig subkutan injektion

eller som en daglig intravenös infusion utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion given

under 30 minuter (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion).

Den subkutana administreringen föredras i de flesta fall. Det finns belägg från en studie med

singeldosadministrering att intravenös tillförsel kan förkorta durationen av effekten. Den kliniska

relevansen av dessa fynd vid upprepad dosering är inte säker. Val av administreringssätt ska göras

med tanke på individuella kliniska omständigheter. I randomiserade kliniska studier har en subkutan

dos på 23 MIE (230 mikrog)/m

/dag (4,0 till 8,4 mikrog/kg/dag) använts.

Daglig behandling med filgrastim bör fortsätta tills förväntat nadir för neutrofila granulocyter är över

och antalet neutrofila granulocyter har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida tumörer,

lymfom och lymfoida leukemier förväntas durationen av den behandling som krävs för att uppfylla

dessa kriterier vara upp till ca 14 dagar . Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut

myeloisk leukemi kan durationen av behandlingen vara avsevärt längre (upp till 38 dagar) beroende på

typ, dos och schema för den aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ser man en kortvarig ökning av antalet neutrofila

granulocyter 1 till 2 dagar efter påbörjad filgrastimbehandling. För ett bestående terapisvar bör

filgrastimbehandlingen dock inte avbrytas före förväntat nadir och innan antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats. Det rekommenderas inte att behandlingen med filgrastim avslutas

innan tiden för förväntat nadir för neutrofila granulocyter har passerat.

Till patienter behandlade med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Rekommenderad startdos filgrastim är 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag given som 30 minuters eller

24 timmars intravenös infusion eller 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag given genom kontinuerlig

24 timmars subkutan infusion. Filgrastim bör spädas i 20 ml glukoslösning 50 mg/ml (5 %) för

infusion (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion).

Den första dosen filgrastim får ges tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi och inom 24 timmar

efter benmärgsinfusion.

När nadir för neutrofila granulocyter har passerats, ska dagsdosen filgrastim titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofila granulocyter

Dosjustering av filgrastim

> 1,0 x 10

/l 3 dagar i följd

Reducera till 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag

Om ANC är > 1,0 x 10

/l ytterligare 3 dagar i

följd

Avsluta filgrastim

Om ANC sjunker till < 1,0 x 10

/l under behandlingsperioden bör filgrastimdosen höjas igen enligt

stegen ovan

För mobilisering av perifera stamceller hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller

myeloablativ terapi följd av transplantation av autologa perifera stamceller

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av perifera stamceller med enbart filgrastim: 1,0 MIE

(10 mikrog)/kg/dag som 24 timmars kontinuerlig subkutan infusion eller som en daglig subkutan

singelinjektion 5 till 7 dagar i följd. Filgrastim bör spädas i 20 ml glukoslösning 50 mg/ml (5 %) för

infusion (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion). Tidpunkt för leukaferes: en eller två leukafereser på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

dag 5 och 6 är ofta tillräckligt. Under andra omständigheter kan ytterligare leukafereser vara

nödvändiga. Filgrastimbehandlingen bör fortsätta till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av perifera stamceller efter myelosuppressiv

kemoterapi är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag given som daglig subkutan injektion från första dagen efter

avslutad kemoterapi tills förväntat nadir för neutrofila granulocyters har passerats och antalet

neutrofila granulocyter har återgått till normalintervallet. Leukaferes bör göras under den period då

ANC ökar från < 0,5 x 10

/l till > 5,0 x 10

/l. För patienter som inte fått omfattande kemoterapi är

oftast en leukaferes tillräcklig. Under andra omständigheter rekommenderas ytterligare leukafereser.

För mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer före allogen perifer

stamcellstransplantation

För mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer bör filgrastim ges subkutant i 4 till 5 dagar

i följd med en dos av 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag. Leukaferes bör påbörjas dag 5 och fortsätta till

dag 6 om det behövs för att samla 4 x 10

CD34

celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Till patienter med svår kronisk neutropeni

Kongenital neutropeni

Rekommenderad startdos är 1,2 MIE (12 mikrog)/kg/dag subkutant som enkeldos eller uppdelat på

flera doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Rekommenderad startdos är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag subkutant som enkeldos eller uppdelat på flera

doser.

Dosjustering

Filgrastim bör administreras dagligen med subkutan injektion tills antalet neutrofila granulocyter har

nått och kan bibehållas över 1,5 x 10

/l. När svar på behandlingen erhållits bör minsta effektiva dos

som krävs för att uppehålla denna nivå fastställas. Daglig långtidsbehandling krävs för att bibehålla ett

adekvat antal neutrofila granulocyter. Efter en till två veckors behandling kan startdosen dubbleras

eller halveras beroende på patientens svar. Därefter kan dosen justeras individuellt varje eller varannan

vecka för att bibehålla ett genomsnittligt antal neutrofila granulocyter mellan 1,5 x 10

/l och 10 x

/l. En snabbare dosökning kan övervägas hos patienter med svåra infektioner. 97 % av de patienter

som svarade på behandlingen i kliniska studier svarade fullständigt på doser om 2,4 MIE

(24 mikrog/kg/dag). Säkerheten av filgrastim vid långtidsbehandling med doser över 2,4 MIE

(24 mikrog)/kg/dag till patienter med svår kronisk neutropeni (SCN) har inte fastställts.

Till patienter med HIV infektion

För att upphäva neutropeni

Rekommenderad startdos filgrastim är 0,1 MIE (1 mikrog)/kg/dag given dagligen som subkutan

injektion med en titrering upp till maximalt 0,4 MIE (4 mikrog)/kg/dag tills antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats och kan bibehållas (ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniska studier har mer än

90 % av patienterna svarat på dessa doser med upphävd neutropeni inom en median på 2 dagar.

Hos ett mindre antal patienter (< 10 %) krävdes doser på upp till 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag för att

upphäva neutropenin.

För att bibehålla normalt antal neutrofila granulocyter

När neutropenin är upphävd bör minsta effektiva dos för att bibehålla ett normalt antal neutrofila

granulocyter fastställas. Initial dosjustering till alternerade dagliga doser med 30 MIE

(300 mikrog)/dag via subkutan injektion rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare

dosjustering vara nödvändig för att bibehålla antalet neutrofila granulocyter > 2,0 x 10

/l. I kliniska

studier krävdes 30 MIE (300 mikrog)/dag i 1 till 7 dagar per vecka för att bibehålla ANC över 2,0 x

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

/l. Frekvensen var i genomsnitt 3 dagar per vecka. Långtidsbehandling kan krävas för att bibehålla

ANC över 2,0 x 10

Speciella populationer

Äldre patienter

Kliniska studier med filgrastim har inkluderat ett litet antal äldre patienter, men särskilda studier har

inte utförts på denna grupp och därför kan specifika dosrekommendationer inte ges.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Studier av filgrastim hos patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion visar att det har en

likartad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som hos normala individer. Dosjustering krävs

inte under dessa omständigheter.

Användning till barn med svår kronisk neutropeni (SCN) och vid cancer

Sextiofem procent av patienterna med SCN, som ingått i kliniska studier, var under 18 år. Effekten av

behandlingen var påtaglig hos denna åldersgrupp som främst omfattade patienter med kongenital

neutropeni. Det fanns inga skillnader i säkerhetsprofilerna för pediatriska patienter som behandlats för

svår kronisk neutropeni.

Data från kliniska studier av pediatriska patienter visar att säkerheten och effekten av filgrastim är

densamma för vuxna och barn som behandlas med cytotoxisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationer till barn är desamma som för vuxna som behandlas med myelosuppressiv

cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda

doseringsanvisningar (se nedan).

Filgrastim bör inte ges till patienter med svår kongenital neutropeni (Kostmans syndrom) med onormal

cytogenetik (se nedan).

Försiktighet hos patienter med akut myeloid leukemi

Malign celltillväxt

Granulocytkolonistimulerande faktor kan aktivera tillväxt av maligna myeloida celler

in vitro

liknande effekter kan också ses hos vissa icke-myeloida celler

in vitro

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos patienter med myelodysplastiskt syndrom

eller kronisk myelogen leukemi har inte fastställts. Därför är filgrastim inte indicerat för användning

vid dessa tillstånd. Särskild försiktighet bör iakttagas för att skilja diagnosen blasttransformation vid

kronisk myeloisk leukemi från akut myeloisk leukemi.

Då säkerhets- och effektdata är begränsade hos patienter med sekundär AML bör försiktighet iakttas

vid administrering av filgrastim.

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos

de novo

AML patienter < 55 år med god

cytogenetik [t(8;21), t(15;17) och inv(16)] har inte fastställts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrig försiktighet

Monitorering av skelettdensiteten kan vara indicerat hos patienter som har underliggande

osteoporotiska skelettsjukdomar och genomgår kontinuerlig behandling med filgrastim i mer än

6 månader.

Sällsynta pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter

administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara

större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i kombination med radiologiska

tecken på lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut

andningssviktsyndrom hos vuxna (ARDS). Administrering av filgrastim bör avbrytas och lämplig

behandling ges i dessa fall.

Speciell försiktighet hos cancerpatienter

Leukocytos

Leukocytvärden på 100 x 10

/l eller högre har observerats hos färre än 5 % av patienter som har

behandlats med filgrastimdoser över 0,3 MIE (3 mikrog)/kg/dag. Inga biverkningar som direkt kan

hänföras till denna grad av leukocytos har rapporterats. Mot bakgrund av de potentiella risker svår

leukocytos kan innebära bör leukocytantalet dock kontrolleras regelbundet under behandlingen med

filgrastim. Om antalet leukocyter överstiger 50 x 10

/l efter förväntat nadir bör filgrastimbehandlingen

omedelbart avbrytas. När filgrastim används för mobilisering av perifera stamceller bör behandlingen

dock avbrytas eller dosen minskas när leukocytantalet ökar till > 70 x 10

Risker associerade med ökade kemoterapidoser

Speciell försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får höga doser kemoterapi eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutiska medel kan leda till ökad

toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se Produktresumé

för respektive kemoterapeutiska medel som används).

Behandling med enbart filgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att få högre doser kemoterapi (dvs. fulla doser

enligt doseringsschemat) löper patienten större risk att utveckla trombocytopeni och anemi.

Regelbunden kontroll av trombocytantalet och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet

bör iakttagas vid administrering av kemoterapeutiska medel ensamma eller i kombination vilka är

kända för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av perifera stamceller mobiliserade med filgrastim har visats reducera graden och

durationen av den trombocytopeni som följer av myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloida stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar primärt på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt antal neutrofila

granulocyter erhålls. Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal

prekursorer (t.ex. de som behandlats med omfattande strålbehandling eller kemoterapi eller har

tumörinfiltrat i benmärgen).

Det har förekommit rapporter om graft versus host-reaktion (GvHD) och dödsfall hos patienter som

fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 5.1).

En ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen vid behandling med tillväxthormoner kan associeras

med en transient positiv benscanning. Detta måste tas i beaktan då benscanningsresultat analyseras.

Speciell försiktighet hos patienter som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering

Det finns ingen prospektiv randomiserad jämförelse mellan de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (filgrastim enbart eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) inom

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

-celler gör att en direkt jämförelse mellan olika studier är svår. Det är

därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör därför övervägas i

relation till de allmänna målen för behandling av en enskild patient.

Tidigare exponering för cytostatika

Patienter som har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling uppvisar eventuellt inte

tillräcklig mobilisering av perifera stamceller för att åstadkomma rekommenderat minimiutbyte (2,0 x

CD34

-celler/kg) eller påskyndad trombocytnormalisering i samma grad.

Vissa cytotoxiska medel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och kan

därför påverka mobiliseringen negativt. Substanser såsom melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under långa perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan minska

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visats sig vara effektiv för mobilisering av stamceller. När transplantation av perifera

stamceller förutses, bör man planera in mobiliseringen tidigt i patientens behandlingsplan. Speciell

uppmärksamhet bör riktas på antalet mobiliserade stamceller hos dessa patienter innan administrering

av högdoskemoterapi sker. Om utbytet enligt kriterierna ovan är otillräckligt bör andra

behandlingsalternativ som inte kräver stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet perifera stamceller efter skörd hos patienter behandlade med filgrastim bör

särskild uppmärksamhet riktas på kvantifieringsmetoden. Resultaten av flödescytometrianalyser av

CD34

-celler varierar beroende på den exakta metod som används och därför behöver

rekommendationer för antal baserade på studier i andra laboratorier tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återförs till patienten och

hastigheten för trombocytnormalisering efter högdoskemoterapi indikerar ett komplext men

kontinuerligt samband.

Den rekommenderade minimimängden 2 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet som

har resulterat i adekvat hematologisk återuppbyggnad. Ett utbyte högre än detta förefaller höra

samman med en snabbare återhämtning, ett lägre utbyte med långsammare återhämtning.

Speciell försiktighet hos friska donatorer som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering av perifera stamceller ger inte en direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör endast

övervägas i syftet allogen stamcellstransplantation.

Mobilisering av perifera stamceller bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller kliniska och

laboratoriemässiga kriterier för stamcellsdonation. Speciell uppmärksamhet bör riktas på

hematologiska värden och infektionssjukdomar.

Säkerheten och effekten av filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer < 16 år eller > 60 år.

Övergående trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling och

leukaferes observerades hos 35 % av undersökta personer. Av dessa rapporterades två fall där antalet

trombocyter var < 50 x 10

/l och tillskrevs leukaferesen.

Om mer än en leukaferes krävs bör speciell uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocytantal

< 100 x 10

/l före leukaferesen. Generellt bör inte aferes utföras när antalet trombocyter är

< 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

defekter i hemostasen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administrering av filgrastim bör avbrytas eller dosen minskas när leukocytantalet ökar till > 70 x

Donatorer som behandlas med G-CSF för mobilisering av perifera stamceller bör kontrolleras tills

hematologiska värden återgår till normala.

Övergående cytogena förändringar har observerats hos friska donatorer efter G-CSF-behandling.

Betydelsen av dessa förändringar gällande utveckling av hematologisk malignitet är okänd.

Långtidsuppföljning avseende säkerhet hos donatorer pågår. Emellertid kan inte risk för aktivering av

en malign myeloid klon uteslutas. Det rekommenderas att aferescentrum utför en systematisk

registrering och följer stamcellsdonatorer för att försäkra sig om uppföljning avseende

långtidssäkerheten.

Vanliga men normalt asymtomatiska fall av splenomegali och mycket sällsynta fall av mjältruptur har

rapporterats hos friska donatorer och patienter efter behandling med G-CSFs. Enstaka fall av

mjältruptur var fatala. Därför skall mjältens storlek kontrolleras noggrant (t.ex. klinisk undersökning,

ultraljud). En diagnos på mjältruptur bör övervägas hos donatorer och/eller patienter som rapporterar

vänstersidig smärta i övre buken eller vid skuldran.

Pulmonella biverkningar (hemoptys, lungblödning, lunginfiltrat, dyspné och hypoxi) har i mycket

sällsynta fall rapporterats hos friska donatorer efter marknadsföringen. Vid misstänkta eller bekräftade

pulmonella biverknignar skall

utsättande av behandlingen med filgrastim övervägas och lämplig

medicinsk behandling ges.

Speciell försiktighet hos mottagare av allogena perifera stamceller mobiliserade med filgrastim

Nuvarande data tyder på att immunologiska interaktioner mellan allogent PBPC-transplantat och

mottagaren kan vara förenat med en ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Speciell försiktighet hos patienter med SCN

Blodbilden

Trombocytantalet bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första veckorna av

filgrastimbehandlingen. Tillfälligt behandlingsuppehåll eller dosreducering av filgrastim bör

övervägas hos patienter som utvecklar trombocytopeni, dvs. trombocytantal konsekvent

< 100 000/mm

Även andra blodbildsförändringar förekommer så som anemi och övergående ökningar av myeloida

stamceller, vilka kräver noggrann kontroll av blodbilden.

Övergång till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Speciell uppmärksamhet bör iakttagas vid diagnosen svår kronisk neutropeni för att skilja denna från

andra hematopoetiska störningar såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloid leukemi.

Fullständig kontroll av blodbilden med differential- och trombocyträkning samt utredning av

benmärgens morfologi och karyotyp bör utföras innan behandling startas.

Frekvensen av myelodysplastiska syndrom (MDS) eller leukemi var låg (ca 3 %) vid kliniska försök

hos patienter med SCN som behandlats med filgrastim. Denna observation har bara gjorts hos

patienter med kongenital neutropeni. MDS och leukemier är naturliga komplikationer av sjukdomen

och sambandet med filgrastimbehandling är osäkert. En subgrupp med cirka 12 % av patienterna som

hade normal cytogenetik vid utgångsläget utvecklade senare abnormiteter, inklusive monosomi 7, vid

upprepad utvärdering. Om patienter med SCN utvecklar onormal cytogenetik bör nyttan av fortsatt

filgrastimbehandling noggrant vägas mot riskerna. Behandlingen med filgrastim bör avbrytas om

MDS eller leukemi uppkommer. Det är för närvarande oklart om långtidsbehandling av patienter med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

SCN predisponerar dessa patienter för onormal cytogenetik, MDS eller leukemi. Morfologisk och

cytogenetisk benmärgsundersökning rekommenderas regelbundet (ca var 12:e månad) hos patienterna.

Övrig försiktighet

Orsaker till övergående neutropeni, så som virusinfektioner, bör uteslutas.

Splenomegali är en direkt effekt av behandling med filgrastim. Trettioen procent (31 %) av patienterna

i studier dokumenterades med palperbar splenomegali. Ökning i volym (mätt med röntgen) uppkom

tidigt under behandlingen med filgrastim och tenderade att plana ut. Dosreduktioner observerades

bromsa eller hindra progressionen av mjältförstoring och hos 3 % av patienterna krävdes splenektomi.

Mjältens storlek bör kontrolleras regelbundet. Abdominell palpation bör vara tillräckligt för att

upptäcka onormal ökning av mjältens volym.

Hematuri/proteinuri förekom hos ett fåtal patienter. Regelbunden urinanalys bör utföras för kontroll av

detta.

Säkerhet och effekt hos nyfödda och patienter med autoimmun neutropeni har inte fastställts.

Speciell försiktighet hos patienter med HIV-infektion

Blodbilden

ANC bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första veckorna av filgrastimbehandlingen. En del

patienter kan svara mycket snabbt på den första dosen filgrastim med en väsentlig ökning av antalet

neutrofila granulocyter. Det rekommenderas att ANC kontrolleras dagligen under de 2 till 3 första

dagarna av filgrastimbehandlingen. Därefter bör ANC kontrolleras minst två gånger per vecka de

första två veckorna och därefter en gång per vecka eller en gång varannan vecka vid

underhållsbehandling. Vid oregelbunden dosering med 30 MIE (300 mikrog)/dag av filgrastim kan en

stor variation i patientens ANC förekomma över tiden. För att bestämma patientens nadir-ANC

rekommenderas det att blodprov tas för mätning av ANC omedelbart före en planerad

filgrastimbehandling.

Risk associerad med ökade doser av myelosuppressiva läkemedel

Behandling med enbart filgrastim utesluter inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiva läkemedel. Ett resultat av möjligheten att få högre doser eller ett större antal av

dessa läkemedel tillsammans med filgrastimbehandling är att patienten kan löpa större risk att utveckla

trombocytopeni och anemi. Regelbunden kontroll av blodvärden rekommenderas (se ovan).

Myelosuppression orsakad av infektioner och maligniteter

Påverkan av benmärgen vid opportunistiska infektioner så som komplex av

Mycobacterium avium

eller av maligniteter så som lymfom kan orsaka neutropeni. Hos patienter med känd

benmärgspåverkan på grund av infektion eller malignitet ska behandling av den underliggande orsaken

övervägas som komplement till administrering av filgrastim för behandling av neutropeni. Effekterna

av filgrastim på neutropeni som orsakats genom benmärgspåverkan på grund av infektion eller

malignitet är inte fastställd.

Speciell försiktighet hos patienter med sicklecellssjukdom

Sicklecellkriser, i vissa fall fatal, har rapporterats vid användning av filgrastim hos patienter med

sicklecellssjukdom. Läkare skall iaktta försiktighet vid bedömning om filgrastim skall användas av

patienter med sicklecellssjukdom. Filgrastim skall endast ges efter noggrann bedömning av potentiella

risker och fördelar.

Hjälpämnen

Filgrastim ratiopharm innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta

detta läkemedel: fruktosintolerans.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Säkerheten och effekten av filgrastimbehandling given samma dag som myelosuppressiv cytotoxisk

kemoterapi har inte fastställts definitivt. Administrering av filgrastim rekommenderas inte i intervallet

24 timmar före till 24 timmar efter kemoterapi p.g.a. snabbt delande myeloida cellers känslighet för

myelosuppressiv cytotoxisk kemoterapi. Preliminära resultat från ett litet antal patienter, vilka

behandlats samtidigt med filgrastim och 5-fluorouracil visar att svårighetsgraden av neutropenin kan

förvärras.

Möjliga interaktioner med andra hematopoetiska tillväxtfaktorer och cytokiner har inte undersökts i

kliniska studier.

Då litium påverkar frisättningen av neutrofila granulocyter är det troligt att litium kan förstärka

effekten av filgrastim. Fastän denna interaktion inte har studerats formellt finns det inga bevis för att

en sådan interaktion är skadlig.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med filgrastim saknas. Rapporter från litteraturen

har påvisat att filgrastim passerar över placenta hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3). Risken för människa är okänd. Filgrastim skall användas

under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Det är okänt om filgrastim utsöndras i bröstmjölk. Utsöndring av filgrastim i mjölk har inte studerats

på djur. Beslut om att fortsätta/avbryta amning eller att fortsätta/avbryta filgrastimbehandling bör

fattas med hänsyn till barnets fördelar av bröstuppfödning och kvinnans fördelar av

filgrastimbehandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Filgrastim har en liten eller moderat effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ifall patienten upplever trötthet skall patienten rådas vara försiktig vid bilkörning och vid användning

av maskiner.

4.8

Biverkningar

I kliniska studier exponerades 541 cancerpatienter och 188 friska frivilliga för Filgrastim ratiopharm.

Den säkerhetsprofil av Filgrastim ratiopharm som observerades i dessa kliniska studier stämde överens

med den som rapporterades med referensprodukten i dessa studier.

Följande biverkningar och frekvenser har observerats vid behandling med filgrastim baserat på

publicerad information.

Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:

Mycket vanlig:

≥1/10

Vanlig:

≥1/100, <1/10

Mindre vanlig:

≥1/1 000, <1/100

Sällsynt:

≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynt:

<1/10 000

Ingen känd frekvens:

kan inte beräknas från tillgängliga data

Inom varje frekvens presenteras biverkningarna enligt fallande svårighetsgrad

Cancerpatienter

De vanligaste biverkningarna av filgrastim i kliniska studier med rekommenderad dos var mild eller

måttlig muskel- och skelettvärk (hos 10 % av patienterna) och svår muskel- och skelettvärk (hos 3 %

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

av patienterna). Muskel- och skelettvärk kan vanligen kontrolleras med vanliga analgetika. Mindre

vanliga biverkningar var påverkan på urinvägarna, främst mild eller måttlig dysuri.

I randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier, ökade inte filgrastim incidensen av

biverkningar förknippade med cytotoxisk kemoterapi. De biverkningar som rapporterats, med samma

frekvens hos patienter behandlade med filgrastim/kemoterapi och placebo/kemoterapi, inkluderade

illamående och kräkningar, alopeci, diarré, trötthet, anorexi, inflammation i slemhinnorna, huvudvärk,

hosta, hudutslag, bröstsmärta, allmän svaghet, ont i halsen, förstoppning och ospecifik smärta.

Reversibla, dosberoende och vanligen milt eller måttligt förhöjda värden av laktatdehydrogenas

(LDH), alkalisk fosfatas, serumurinsyra respektive gammaglutamyltransferas (GGT) förekom med

filgrastim hos cirka 50 %, 35 %, 25 % respektive 10 % av patienterna vid rekommenderad dos

Övergående minskning av blodtrycket, som inte kräver medicinsk behandling, har rapporterats i

enstaka fall.

Det har förekommit rapporter om graft versus host-reaktion (GvHD) och dödsfall hos patienter som

fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 5.1).

Vaskulära störningar, inkluderande veno-ocklusiv sjukdom och rubbningar i vätskevolym, har

rapporterats i enstaka fall hos patienter som genomgår högdosbehandling med kemoterapi följd av

autolog benmärgstransplantation. Orsakssambandet med filgrastim har inte fastställts.

Mycket sällsynta fall av kutan vaskulit har rapporterats hos patienter behandlade med filgrastim.

Mekanismen för vaskulit hos patienter som behandlas med filgrastim är okänd.

Förekomst av Sweets syndrom (akut febril dermatos) har rapporterats i enstaka fall. Då en signifikant

andel av dessa patienter led av leukemi, vilket kan vara förenat med Sweets syndrom, har ett

orsakssamband med filgrastim inte fastställts.

Exacerbation av reumatoid artrit har observerats i enstaka fall.

Pseudogikt har rapporterats hos cancerpatienter som behandlats med filgrastim.

Sällsynta pulmonella biverkningar omfattande interstitiell pneumoni, lungödem och lunginfiltrat har

rapporterats. I några fall resulterade detta i andningssvikt eller akut andningssviktsyndrom hos vuxna

(ARDS) som kan vara fatalt (se avsnitt 4.4).

Allergiska reaktioner: allergiliknande reaktioner, inklusive anafylaxi, hudutslag, nässelutslag,

angioödem, dyspné och hypotoni, som uppträdde vid initial eller upprepad behandling, har

rapporterats hos patienter som fått filgrastim. Rapporteringen var totalt sett vanligare efter intravenös

administrering. I en del fall har symptomen återkommit vid behandling, vilket antyder ett kausalt

samband. Filgrastim skall avslutas permanent hos patienter som upplever en allvarlig allergisk

reaktion.

Enstaka fall av sicklecellkriser har rapporterats hos patienter med sicklecellssjukdom (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Förhöjt alkalisk fosfatas, förhöjt

LDH, förhöjd urinsyra

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Sällsynta

Vaskulära rubbningar

Vanliga

Hosta, ont i halsen

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Lunginfiltrat

Mycket vanliga

Illamående/kräkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Förstoppning, anorexi, diarré,

inflammation i slemhinnorna

Lever och gallvägar

Mycket vanliga

förhöjt GGT-värde

Vanliga

Alopeci, hudutslag

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Sweets syndrom, kutan vaskulit

Mycket vanliga

Bröstsmärta, muskel- och

skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Exacerbation av reumatoid artrit

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Påverkan på urinvägarna

Vanliga

Trötthet, allmän svaghet

Mindre vanliga

Ospecifik smärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket sällsynta

Allergisk reaktion

Mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer

Den vanligaste rapporterade biverkningen var mild till måttlig övergående muskel- och skelettvärk.

Leukocytos (leukocyter > 50 x 10

/l) observerades hos 41 % av donatorerna och övergående

trombocytopeni (trombocyter < 100 x 10

/l) hos 35 % av donatorerna efter administrering av

filgrastim och leukaferes.

Övergående mindre höjningar av alkalisk fosfatas, LDH, ASAT (aspartataminotransferas i serum) och

urinsyra har rapporterats hos friska donatorer som har behandlats med filgrastim. Dessa gav inga

kliniska sequela.

Exacerbation av artritsymtom har observerats i mycket sällsynta fall.

Symtom som tyder på svåra allergiska reaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Huvudvärk troligen orsakad av filgrastim har rapporterats i studier med perifera stamcellsdonatorer.

Vanliga men normalt asymtomatiska fall av splenomegali och mycket sällsynta fall av mjältruptur har

rapporterats hos friska donatorer och patienter efter behandling med G-CSFs (se avsnitt 4.4).

Pulmonella biverkningar (hemoptys, lungblödning, lunginfiltrat, dyspné och hypoxi) har i mycket

sällsynta fall rapporterats hos friska donatorer efter marknadsföringen (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mycket vanliga

Leukocytos, trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Mjältrubbning

Vanliga

Förhöjt alkalisk fosfatas, förhöjt

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Förhöjt ASAT, hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Exacerbation av reumatoid artrit

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

Svår allergisk reaktion

Patienter med SCN

Biverkningar relaterade till filgrastimbehandling hos patienter med svår kronisk neutropeni har

rapporterats och för några av dessa tycks frekvensen avta med tiden.

De vanligaste biverkningarna av filgrastim var bensmärta och allmän muskel- och skelettvärk.

Andra biverkningar som har observerats är mjältförstoring, vilken kan vara progressiv i en minoritet

av fallen, samt trombocytopeni. Huvudvärk och diarré har rapporterats kort efter

filgrastimbehandlingens start hos färre än 10 % av patienterna. Anemi och näsblödning har också

rapporterats.

Övergående förhöjda serumvärden av urinsyra i serum, laktatdehydrogenas och alkalisk fosfatas utan

kliniska symtom observerades. Övergående måttlig nedgång i blodglukosvärde (icke-fastevärde) har

också observerats.

Biverkningar som möjligen kan relateras till filgrastimbehandling och som förekom hos < 2 % av

patienterna med svår kronisk neutropeni var reaktion vid injektionsstället, huvudvärk, hepatomegali,

artralgi, alopeci, osteoporos och utslag.

Under långtidsbehandling har kutan vaskulit rapporterats hos 2 % av patienter med svår kronisk

neutropeni. Proteinuri/hematuri har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mycket vanliga

Anemi, splenomegali

Vanliga

Trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Mjältrubbning

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Sänkt glukos, förhöjt alkalisk

fosfatas, förhöjt LDH,

hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket vanliga

Näsblödning

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Lever och gallvägar

Vanliga

Hepatomegali

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Alopeci, kutan vaskulit, smärta

vid injektionsstället, utslag

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Osteoporos

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Hematuri, proteinuri

Patienter med HIV

De enda biverkningar som i kliniska studier konsekvent ansågs vara relaterade till behandling med

filgrastim var muskel- och skelettvärk, främst mild till måttlig bensmärta och myalgi. Incidensen

liknade den som rapporterats för cancerpatienter.

Mjältförstoring rapporterades vara relaterat till behandling med filgrastim hos < 3 % av patienterna. I

samtliga fall var den mild till måttlig vid palpation och förloppet var benignt. Ingen patient hade

diagnosen hypersplenism och ingen genomgick splenektomi. Orsakssambandet med filgrastim är

oklart då mjältförstoring är ett vanligt fynd hos patienter med HIV-infektion och förekommer i olika

grad hos de flesta AIDS-patienter.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Mjältrubbning

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Utsättande av filgrastimbehandling resulterar vanligen i en 50 % nedgång i antalet cirkulerande

neutrofila granulocyter inom 1 till 2 dagar, med återgång till normalnivån inom 1 till 7 dagar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Koloni stimulerande faktorer, ATC kod L03AA02

Humant G-CSF är ett glykoprotein som reglerar produktion och frisättning av funktionella neutrofila

granulocyter från benmärg. Filgrastim ratiopharm innehållande r-metHuG-CSF (filgrastim) orsakar en

markant ökning av antalet neutrofila granulocyter i perifert blod inom 24 timmar efter administrering,

samt en mindre ökning av antalet monocyter. I vissa fall av SCN kan filgrastim även inducera en

mindre ökning av antalet cirkulerande eosinofila och basofila granulocyter i förhållande till basvärdet.

En del av dessa patienter kan ha eosinofili eller basofili före behandlingen. Ökningen av antalet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

neutrofila granulocyter är dosberoende vid rekommenderad dos. Neutrofila granulocyter som

produceras i samband med behandling med filgrastim uppvisar normal eller ökad funktion i tester av

kemotaxi och fagocytos. Vid avslutad filgrastimbehandling minskar antalet cirkulerande neutrofila

granulocyter med 50 % inom 1 till 2 dagar och återgår till normala värden inom 1 till 7 dagar.

Behandling med filgrastim till patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi leder till en

signifikant minskning av förekomst, svårighetsgrad och duration av neutropeni och febril neutropeni.

Behandling med filgrastim minskar signifikant den febrila neutropenitiden, antibiotikaanvändningen

och sjukhusvistelsen efter induktionskemoterapi vid akut myeloisk leukemi eller myeloablativ

behandling följt av benmärgstransplantation. Incidensen av feber och dokumenterade infektioner

minskade inte vid någon av dessa behandlingar. Durationen av feber minskade inte hos patienter som

genomgick myeloablativ behandling följd av benmärgstransplantation.

Behandling med filgrastim, enbart eller efter kemoterapi, mobiliserar hematopoetiska stamceller till

perifert blod. Dessa autologa perifera stamceller kan skördas och infunderas efter cytotoxisk

kemoterapi i högdos, antingen istället för eller som tillägg till benmärgstransplantation. Infusion av

perifera stamceller påskyndar hematopoesens återhämtning och minskar durationen för risk för

blödningskomplikationer och behovet av trombocyttransfusioner.

Mottagare av allogena perifera stamceller mobiliserade med filgrastim erhöll signifikant snabbare

hematologisk återhämtning, vilket gav en signifikant kortare tid för trombocytåterhämtning utan

behandlingsstöd jämfört med vid allogen benmärgstransplantation.

En retrospektiv europeisk studie som utvärderade användningen av G-CSF efter allogen

benmärgstransplantation hos patienter med akuta leukemier tydde på en ökad risk för GvHD,

behandlingsrelaterad mortalitet (TRM) och mortalitet när G-CSF administrerades. I en separat

retrospektiv internationell studie på patienter med akuta och kroniska myelogena leukemier sågs ingen

effekt på risken för GvHD, TRM och mortalitet. I en metaanalys av studier av allogen transplantation,

som inkluderade resultaten av nio prospektiva, randomiserade prövningar, 8 retrospektiva studier och

1 fall-kontrollstudie, påvisades ingen effekt på riskerna för akut GvHD, kronisk GvHD eller tidig

behandlingsrelaterad mortalitet.

Relativ risk (95% KI) för GvHD och TRM efter behandling med G-CSF efter

benmärgstransplantation

Publikation

Studieperiod

N

Akut GvHD av

grad II-IV

Kronisk

GvHD

TRM

Metaanalys

(2003)

1986-2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europeisk

retrospektiv

studie (2004)

1992-2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationell

retrospektiv

studie (2006)

1995-2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen inkluderade studier som inbegrep benmärgstransplantation under denna period; några

studier använde GM-CSF (granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor)

Analysen inkluderar patienter som genomgick benmärgstransplantation under denna period

Hos majoriteten av friska donatorer, som före allogen perifer stamcellstransplantation behandlas med

filgrastim för mobilisering av perifera stamceller, fås en skörd av 4 x 10

CD34

-celler/kg av

mottagarens kroppsvikt efter två leukafereser. Friska donatorer ges en subkutan dos om

10 mikrog/kg/dag under 4 till 5 dagar i följd.

Behandling med filgrastim till patienter, barn eller vuxna, med svår kronisk neutropeni (svår

kongenital, cyklisk och idiopatisk neutropeni) inducerar en ihållande ökning av antalet neutrofila

granulocyter i perifert blod och en reduktion av antalet infektioner och relaterade händelser.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling med filgrastim normaliserar antalet neutrofila granulocyter hos patienter med HIV-

infektion. Detta underlättar planerad dosering av antivirala och/eller andra myelosuppressiva

läkemedel. Det finns inga belägg för att HIV-infekterade patienter som behandlas med filgrastim visar

en ökning i HIV-replikation.

Som andra hematopoetiska tillväxtfaktorer har G-CSF visat

in vitro

stimulerande egenskaper på

humana endotelceller.

Effekten och säkerheten av Filgrastim ratiopharm har utvärderats i randomiserade, kontrollerade

studier i fas III av bröstcancer, lungcancer och non-Hodgkinlymfom. Det fanns inga relevanta

skillnader mellan Filgrastim ratiopharm och referensprodukten avseende duration av svår neutropeni

och incidens av febril neutropeni.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Randomiserade, singelblinda crossover-studier med singeldos på 196 friska frivilliga visade att

Filgrastim ratiopharms farmakokinetiska profil var jämförbar med referensproduktens efter subkutan

och intravenös administrering.

Clearance av filgrastim har visats följa första ordningens farmakokinetik både efter subkutan och

intravenös administrering. Halveringstiden för elimination av filgrastim i serum är cirka 3,5 timmar

och clearance är ungefär 0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion av filgrastim över en period på upp till

28 dagar till patienter som återhämtar sig efter autolog benmärgstransplantation, visade inga tecken på

läkemedelsackumulering och resulterade i jämförbara halveringstider. Det finns en positiv linjär

korrelation mellan dos och serumkoncentration av filgrastim både vid intravenös och subkutan

administrering. Efter subkutan administrering av rekommenderade doser bibehölls

serumkoncentrationer över 10 ng/ml under 8 till 16 timmar. Distributionsvolymen i blod är cirka

150 ml/kg.

Hos cancerpatienter var den farmakokinetiska profilen för Filgrastim ratiopharm och

referensprodukten jämför efter engångsdos och upprepad dos vid subkutan administrering.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och lokal tolerans visade inte några

särskilda risker för människa.

Prekliniska data från gängse studier avseende allmäntoxicitet visade förväntade farmakologiska

effekter inklusive ökat antal leukocyter, myeloid hyperplasi i benmärg, extramedullär hematopoes och

mjältförstoring.

Ingen effekt observerades varken på fertiliteten eller dräktigheten hos råttor. Det finns inga bevis från

studier på råttor och kaniner att filgrastim är teratogent. En ökad förekomst av embryoförlust har

observerats hos kaniner, men inga missbildningar har setts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Ättiksyra

Natriumhydroxid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Filgrastim ratiopharm skall inte spädas i natriumkloridlösning.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

Utspädd filgrastim kan adsorberas till glas- och plastmaterial utom när det är utspätt som nämns under

avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter utspädning: Den spädda lösningen för infusion har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i

24 timmar vid 2 °C till 8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om

den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsbetingelser användarens ansvar.

Förvaringstiden skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C såvida inte spädning har

skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

För förvaring av det utspädda läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förfylld spruta av typ I glas med en permanent fastsatt kanyl av rostfritt stål.

Förpackning innehållande 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor med 0,5 ml injektions- eller infusionsvätska,

lösning, eller multiförpackningar innehållande 10 (2 förpackningar med 5) förfyllda sprutor med 0,5

ml injektions- eller infusionsvätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid behov kan Filgrastim ratiopharm spädas i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion.

Spädning till en slutkoncentration mindre än 0,2 MIE (2 mikrog) per ml rekommenderas aldrig.

Lösningen skall inspekteras visuellt före användning. Bara klara lösningar utan partiklar skall

användas.

För patienter som behandlas med filgrastim spätt till en koncentration lägre än 1,5 MIE (15 mikrog)

per ml bör humant serumalbumin (HSA) tillföras till en slutkoncentration av 2 mg/ml.

Exempel: Vid en slutlig injektionsvolym av 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MIE

(300 mikrog) skall man tillsätta 0,2 ml 20 % human serumalbuminlösning.

Utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion är Filgrastim ratiopharm kompatibelt med glas

och flera olika plaster, så som PVC, polyolefin (kopolymer av polypropen och polyeten) och

polypropen.

Filgrastim ratiopharm innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på risken för mikrobiell

kontaminering är Filgrastim ratiopharm i förfyllda sprutor endast avsedda för engångsbruk.

Oavsiktlig nedfrysning påverkar inte stabiliteten hos Filgrastim ratiopharm negativt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

All oanvänd produkt eller avfall ska förstöras i enlighet med lokala krav.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/449/001

EU/1/08/449/002

EU/1/08/449/003

EU/1/08/449/004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 15 september 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Filgrastim ratiopharm 48 MIE injektions- eller infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60 miljoner internationella enheter [MIE] (600

mikrog) filgrastim.

En förfylld spruta innehåller 48 MIE (480 mikrog) filgrastim i 0,8 ml injektions- eller infusionsvätska,

lösning.

Filgrastim (rekombinant metionyl human granulocytkolonistimulerande faktor) framställt med

rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli

K802.

Hjälpämne: en ml lösning innehåller 50 mg sorbitol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektions- eller infusionsvätska, lösning

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Filgrastim ratiopharm är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril

neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med

undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för att reducera

durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av

benmärgstransplantation och som bedöms utsättas för ökad risk av förlängd svår neutropeni.

Säkerheten och effekten av filgrastim är densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.

Filgrastim ratiopharm är indicerad för mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter, barn eller vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på

0,5 x 10

/l och som tidigare haft svåra eller

återkommande infektioner, är långtidsadministrering av Filgrastim ratiopharm indicerad för att öka

antalet neutrofila granulocyter och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade

händelser.

Filgrastim ratiopharm är indicerad vid behandling av persisterande neutropeni (ANC färre eller lika

med 1,0 x 10

/l) hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella

infektioner då annan behandling av neutropeni är olämplig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Särskilda krav

Behandling med filgrastim bör endast ske i samarbete med en onkologklinik som har erfarenhet av

behandling med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) och hematologi och har tillgång till

nödvändiga diagnostiska hjälpmedel. Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en onkolog-

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hematologklinik med godtagbar erfarenhet inom detta område och där kontroll av utbytet av

hematopoetiska stamceller kan göras på ett korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag. Den första dosen filgrastim får ges

tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. Filgrastim får ges som en daglig subkutan injektion

eller som en daglig intravenös infusion utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion given

under 30 minuter (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion).

Den subkutana administreringen föredras i de flesta fall. Det finns belägg från en studie med

singeldosadministrering att intravenös tillförsel kan förkorta durationen av effekten. Den kliniska

relevansen av dessa fynd vid upprepad dosering är inte säker. Val av administreringssätt ska göras

med tanke på individuella kliniska omständigheter. I randomiserade kliniska studier har en subkutan

dos på 23 MIE (230 mikrog)/m

/dag (4,0 till 8,4 mikrog/kg/dag) använts.

Daglig behandling med filgrastim bör fortsätta tills förväntat nadir för neutrofila granulocyter är över

och antalet neutrofila granulocyter har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida tumörer,

lymfom och lymfoida leukemier förväntas durationen av den behandling som krävs för att uppfylla

dessa kriterier vara upp till ca 14 dagar . Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut

myeloisk leukemi kan durationen av behandlingen vara avsevärt längre (upp till 38 dagar) beroende på

typ, dos och schema för den aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ser man en kortvarig ökning av antalet neutrofila

granulocyter 1 till 2 dagar efter påbörjad filgrastimbehandling. För ett bestående terapisvar bör

filgrastimbehandlingen dock inte avbrytas före förväntat nadir och innan antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats. Det rekommenderas inte att behandlingen med filgrastim avslutas

innan tiden för förväntat nadir för neutrofila granulocyter har passerat.

Till patienter behandlade med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Rekommenderad startdos filgrastim är 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag given som 30 minuters eller

24 timmars intravenös infusion eller 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag given genom kontinuerlig

24 timmars subkutan infusion. Filgrastim bör spädas i 20 ml glukoslösning 50 mg/ml (5 %) för

infusion (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion).

Den första dosen filgrastim får ges tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi och inom 24 timmar

efter benmärgsinfusion.

När nadir för neutrofila granulocyter har passerats, ska dagsdosen filgrastim titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofila granulocyter

Dosjustering av filgrastim

> 1,0 x 10

/l 3 dagar i följd

Reducera till 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag

Om ANC är > 1,0 x 10

/l ytterligare 3 dagar i

följd

Avsluta filgrastim

Om ANC sjunker till < 1,0 x 10

/l under behandlingsperioden bör filgrastimdosen höjas igen enligt

stegen ovan

För mobilisering av perifera stamceller hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller

myeloablativ terapi följd av transplantation av autologa perifera stamceller

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av perifera stamceller med enbart filgrastim: 1,0 MIE

(10 mikrog)/kg/dag som 24 timmars kontinuerlig subkutan infusion eller som en daglig subkutan

singelinjektion 5 till 7 dagar i följd. Filgrastim bör spädas i 20 ml glukoslösning 50 mg/ml (5 %) för

infusion (se avsnitt 6.6 för spädningsinstruktion). Tidpunkt för leukaferes: en eller två leukafereser på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

dag 5 och 6 är ofta tillräckligt. Under andra omständigheter kan ytterligare leukafereser vara

nödvändiga. Filgrastimbehandlingen bör fortsätta till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av perifera stamceller efter myelosuppressiv

kemoterapi är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag given som daglig subkutan injektion från första dagen efter

avslutad kemoterapi tills förväntat nadir för neutrofila granulocyters har passerats och antalet

neutrofila granulocyter har återgått till normalintervallet. Leukaferes bör göras under den period då

ANC ökar från < 0,5 x 10

/l till > 5,0 x 10

/l. För patienter som inte fått omfattande kemoterapi är

oftast en leukaferes tillräcklig. Under andra omständigheter rekommenderas ytterligare leukafereser.

För mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer före allogen perifer

stamcellstransplantation

För mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer bör filgrastim ges subkutant i 4 till 5 dagar

i följd med en dos av 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag. Leukaferes bör påbörjas dag 5 och fortsätta till

dag 6 om det behövs för att samla 4 x 10

CD34

celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Till patienter med svår kronisk neutropeni

Kongenital neutropeni

Rekommenderad startdos är 1,2 MIE (12 mikrog)/kg/dag subkutant som enkeldos eller uppdelat på

flera doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Rekommenderad startdos är 0,5 MIE (5 mikrog)/kg/dag subkutant som enkeldos eller uppdelat på flera

doser.

Dosjustering

Filgrastim bör administreras dagligen med subkutan injektion tills antalet neutrofila granulocyter har

nått och kan bibehållas över 1,5 x 10

/l. När svar på behandlingen erhållits bör minsta effektiva dos

som krävs för att uppehålla denna nivå fastställas. Daglig långtidsbehandling krävs för att bibehålla ett

adekvat antal neutrofila granulocyter. Efter en till två veckors behandling kan startdosen dubbleras

eller halveras beroende på patientens svar. Därefter kan dosen justeras individuellt varje eller varannan

vecka för att bibehålla ett genomsnittligt antal neutrofila granulocyter mellan 1,5 x 10

/l och 10 x

/l. En snabbare dosökning kan övervägas hos patienter med svåra infektioner. 97 % av de patienter

som svarade på behandlingen i kliniska studier svarade fullständigt på doser om 2,4 MIE

(24 mikrog/kg/dag). Säkerheten av filgrastim vid långtidsbehandling med doser över 2,4 MIE

(24 mikrog)/kg/dag till patienter med svår kronisk neutropeni (SCN) har inte fastställts.

Till patienter med HIV infektion

För att upphäva neutropeni

Rekommenderad startdos filgrastim är 0,1 MIE (1 mikrog)/kg/dag given dagligen som subkutan

injektion med en titrering upp till maximalt 0,4 MIE (4 mikrog)/kg/dag tills antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats och kan bibehållas (ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniska studier har mer än

90 % av patienterna svarat på dessa doser med upphävd neutropeni inom en median på 2 dagar.

Hos ett mindre antal patienter (< 10 %) krävdes doser på upp till 1,0 MIE (10 mikrog)/kg/dag för att

upphäva neutropenin.

För att bibehålla normalt antal neutrofila granulocyter

När neutropenin är upphävd bör minsta effektiva dos för att bibehålla ett normalt antal neutrofila

granulocyter fastställas. Initial dosjustering till alternerade dagliga doser med 30 MIE

(300 mikrog)/dag via subkutan injektion rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare

dosjustering vara nödvändig för att bibehålla antalet neutrofila granulocyter > 2,0 x 10

/l. I kliniska

studier krävdes 30 MIE (300 mikrog)/dag i 1 till 7 dagar per vecka för att bibehålla ANC över 2,0 x

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

/l. Frekvensen var i genomsnitt 3 dagar per vecka. Långtidsbehandling kan krävas för att bibehålla

ANC över 2,0 x 10

Speciella populationer

Äldre patienter

Kliniska studier med filgrastim har inkluderat ett litet antal äldre patienter, men särskilda studier har

inte utförts på denna grupp och därför kan specifika dosrekommendationer inte ges.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Studier av filgrastim hos patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion visar att det har en

likartad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som hos normala individer. Dosjustering krävs

inte under dessa omständigheter.

Användning till barn med svår kronisk neutropeni (SCN) och vid cancer

Sextiofem procent av patienterna med SCN, som ingått i kliniska studier, var under 18 år. Effekten av

behandlingen var påtaglig hos denna åldersgrupp som främst omfattade patienter med kongenital

neutropeni. Det fanns inga skillnader i säkerhetsprofilerna för pediatriska patienter som behandlats för

svår kronisk neutropeni.

Data från kliniska studier av pediatriska patienter visar att säkerheten och effekten av filgrastim är

densamma för vuxna och barn som behandlas med cytotoxisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationer till barn är desamma som för vuxna som behandlas med myelosuppressiv

cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda

doseringsanvisningar (se nedan).

Filgrastim bör inte ges till patienter med svår kongenital neutropeni (Kostmans syndrom) med onormal

cytogenetik (se nedan).

Försiktighet hos patienter med akut myeloid leukemi

Malign celltillväxt

Granulocytkolonistimulerande faktor kan aktivera tillväxt av maligna myeloida celler

in vitro

liknande effekter kan också ses hos vissa icke-myeloida celler

in vitro

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos patienter med myelodysplastiskt syndrom

eller kronisk myelogen leukemi har inte fastställts. Därför är filgrastim inte indicerat för användning

vid dessa tillstånd. Särskild försiktighet bör iakttagas för att skilja diagnosen blasttransformation vid

kronisk myeloisk leukemi från akut myeloisk leukemi.

Då säkerhets- och effektdata är begränsade hos patienter med sekundär AML bör försiktighet iakttas

vid administrering av filgrastim.

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos

de novo

AML patienter < 55 år med god

cytogenetik [t(8;21), t(15;17) och inv(16)] har inte fastställts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrig försiktighet

Monitorering av skelettdensiteten kan vara indicerat hos patienter som har underliggande

osteoporotiska skelettsjukdomar och genomgår kontinuerlig behandling med filgrastim i mer än

6 månader.

Sällsynta pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter

administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara

större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i kombination med radiologiska

tecken på lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut

andningssviktsyndrom hos vuxna (ARDS). Administrering av filgrastim bör avbrytas och lämplig

behandling ges i dessa fall.

Speciell försiktighet hos cancerpatienter

Leukocytos

Leukocytvärden på 100 x 10

/l eller högre har observerats hos färre än 5 % av patienter som har

behandlats med filgrastimdoser över 0,3 MIE (3 mikrog)/kg/dag. Inga biverkningar som direkt kan

hänföras till denna grad av leukocytos har rapporterats. Mot bakgrund av de potentiella risker svår

leukocytos kan innebära bör leukocytantalet dock kontrolleras regelbundet under behandlingen med

filgrastim. Om antalet leukocyter överstiger 50 x 10

/l efter förväntat nadir bör filgrastimbehandlingen

omedelbart avbrytas. När filgrastim används för mobilisering av perifera stamceller bör behandlingen

dock avbrytas eller dosen minskas när leukocytantalet ökar till > 70 x 10

Risker associerade med ökade kemoterapidoser

Speciell försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får höga doser kemoterapi eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutiska medel kan leda till ökad

toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se Produktresumé

för respektive kemoterapeutiska medel som används).

Behandling med enbart filgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att få högre doser kemoterapi (dvs. fulla doser

enligt doseringsschemat) löper patienten större risk att utveckla trombocytopeni och anemi.

Regelbunden kontroll av trombocytantalet och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet

bör iakttagas vid administrering av kemoterapeutiska medel ensamma eller i kombination vilka är

kända för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av perifera stamceller mobiliserade med filgrastim har visats reducera graden och

durationen av den trombocytopeni som följer av myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloida stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar primärt på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt antal neutrofila

granulocyter erhålls. Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal

prekursorer (t.ex. de som behandlats med omfattande strålbehandling eller kemoterapi eller har

tumörinfiltrat i benmärgen).

Det har förekommit rapporter om graft versus host-reaktion (GvHD) och dödsfall hos patienter som

fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 5.1).

En ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen vid behandling med tillväxthormoner kan associeras

med en transient positiv benscanning. Detta måste tas i beaktan då benscanningsresultat analyseras.

Speciell försiktighet hos patienter som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering

Det finns ingen prospektiv randomiserad jämförelse mellan de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (filgrastim enbart eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) inom

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

-celler gör att en direkt jämförelse mellan olika studier är svår. Det är

därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör därför övervägas i

relation till de allmänna målen för behandling av en enskild patient.

Tidigare exponering för cytostatika

Patienter som har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling uppvisar eventuellt inte

tillräcklig mobilisering av perifera stamceller för att åstadkomma rekommenderat minimiutbyte (2,0 x

CD34

-celler/kg) eller påskyndad trombocytnormalisering i samma grad.

Vissa cytotoxiska medel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och kan

därför påverka mobiliseringen negativt. Substanser såsom melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under långa perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan minska

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visats sig vara effektiv för mobilisering av stamceller. När transplantation av perifera

stamceller förutses, bör man planera in mobiliseringen tidigt i patientens behandlingsplan. Speciell

uppmärksamhet bör riktas på antalet mobiliserade stamceller hos dessa patienter innan administrering

av högdoskemoterapi sker. Om utbytet enligt kriterierna ovan är otillräckligt bör andra

behandlingsalternativ som inte kräver stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet perifera stamceller efter skörd hos patienter behandlade med filgrastim bör

särskild uppmärksamhet riktas på kvantifieringsmetoden. Resultaten av flödescytometrianalyser av

CD34

-celler varierar beroende på den exakta metod som används och därför behöver

rekommendationer för antal baserade på studier i andra laboratorier tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återförs till patienten och

hastigheten för trombocytnormalisering efter högdoskemoterapi indikerar ett komplext men

kontinuerligt samband.

Den rekommenderade minimimängden 2 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet som

har resulterat i adekvat hematologisk återuppbyggnad. Ett utbyte högre än detta förefaller höra

samman med en snabbare återhämtning, ett lägre utbyte med långsammare återhämtning.

Speciell försiktighet hos friska donatorer som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering av perifera stamceller ger inte en direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör endast

övervägas i syftet allogen stamcellstransplantation.

Mobilisering av perifera stamceller bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller kliniska och

laboratoriemässiga kriterier för stamcellsdonation. Speciell uppmärksamhet bör riktas på

hematologiska värden och infektionssjukdomar.

Säkerheten och effekten av filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer < 16 år eller > 60 år.

Övergående trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling och

leukaferes observerades hos 35 % av undersökta personer. Av dessa rapporterades två fall där antalet

trombocyter var < 50 x 10

/l och tillskrevs leukaferesen.

Om mer än en leukaferes krävs bör speciell uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocytantal

< 100 x 10

/l före leukaferesen. Generellt bör inte aferes utföras när antalet trombocyter är

< 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

defekter i hemostasen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administrering av filgrastim bör avbrytas eller dosen minskas när leukocytantalet ökar till > 70 x

Donatorer som behandlas med G-CSF för mobilisering av perifera stamceller bör kontrolleras tills

hematologiska värden återgår till normala.

Övergående cytogena förändringar har observerats hos friska donatorer efter G-CSF-behandling.

Betydelsen av dessa förändringar gällande utveckling av hematologisk malignitet är okänd.

Långtidsuppföljning avseende säkerhet hos donatorer pågår. Emellertid kan inte risk för aktivering av

en malign myeloid klon uteslutas. Det rekommenderas att aferescentrum utför en systematisk

registrering och följer stamcellsdonatorer för att försäkra sig om uppföljning avseende

långtidssäkerheten.

Vanliga men normalt asymtomatiska fall av splenomegali och mycket sällsynta fall av mjältruptur har

rapporterats hos friska donatorer och patienter efter behandling med G-CSFs. Enstaka fall av

mjältruptur var fatala. Därför skall mjältens storlek kontrolleras noggrant (t.ex. klinisk undersökning,

ultraljud). En diagnos på mjältruptur bör övervägas hos donatorer och/eller patienter som rapporterar

vänstersidig smärta i övre buken eller vid skuldran.

Pulmonella biverkningar (hemoptys, lungblödning, lunginfiltrat, dyspné och hypoxi) har i mycket

sällsynta fall rapporterats hos friska donatorer efter marknadsföringen. Vid misstänkta eller bekräftade

pulmonella biverknignar skall

utsättande av behandlingen med filgrastim övervägas och lämplig

medicinsk behandling ges.

Speciell försiktighet hos mottagare av allogena perifera stamceller mobiliserade med filgrastim

Nuvarande data tyder på att immunologiska interaktioner mellan allogent PBPC-transplantat och

mottagaren kan vara förenat med en ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Speciell försiktighet hos patienter med SCN

Blodbilden

Trombocytantalet bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första veckorna av

filgrastimbehandlingen. Tillfälligt behandlingsuppehåll eller dosreducering av filgrastim bör

övervägas hos patienter som utvecklar trombocytopeni, dvs. trombocytantal konsekvent

< 100 000/mm

Även andra blodbildsförändringar förekommer så som anemi och övergående ökningar av myeloida

stamceller, vilka kräver noggrann kontroll av blodbilden.

Övergång till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Speciell uppmärksamhet bör iakttagas vid diagnosen svår kronisk neutropeni för att skilja denna från

andra hematopoetiska störningar såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloid leukemi.

Fullständig kontroll av blodbilden med differential- och trombocyträkning samt utredning av

benmärgens morfologi och karyotyp bör utföras innan behandling startas.

Frekvensen av myelodysplastiska syndrom (MDS) eller leukemi var låg (ca 3 %) vid kliniska försök

hos patienter med SCN som behandlats med filgrastim. Denna observation har bara gjorts hos

patienter med kongenital neutropeni. MDS och leukemier är naturliga komplikationer av sjukdomen

och sambandet med filgrastimbehandling är osäkert. En subgrupp med cirka 12 % av patienterna som

hade normal cytogenetik vid utgångsläget utvecklade senare abnormiteter, inklusive monosomi 7, vid

upprepad utvärdering. Om patienter med SCN utvecklar onormal cytogenetik bör nyttan av fortsatt

filgrastimbehandling noggrant vägas mot riskerna. Behandlingen med filgrastim bör avbrytas om

MDS eller leukemi uppkommer. Det är för närvarande oklart om långtidsbehandling av patienter med

SCN predisponerar dessa patienter för onormal cytogenetik, MDS eller leukemi. Morfologisk och

cytogenetisk benmärgsundersökning rekommenderas regelbundet (ca var 12:e månad) hos patienterna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrig försiktighet

Orsaker till övergående neutropeni, så som virusinfektioner, bör uteslutas.

Splenomegali är en direkt effekt av behandling med filgrastim. Trettioen procent (31 %) av patienterna

i studier dokumenterades med palperbar splenomegali. Ökning i volym (mätt med röntgen) uppkom

tidigt under behandlingen med filgrastim och tenderade att plana ut. Dosreduktioner observerades

bromsa eller hindra progressionen av mjältförstoring och hos 3 % av patienterna krävdes splenektomi.

Mjältens storlek bör kontrolleras regelbundet. Abdominell palpation bör vara tillräckligt för att

upptäcka onormal ökning av mjältens volym.

Hematuri/proteinuri förekom hos ett fåtal patienter. Regelbunden urinanalys bör utföras för kontroll av

detta.

Säkerhet och effekt hos nyfödda och patienter med autoimmun neutropeni har inte fastställts.

Speciell försiktighet hos patienter med HIV-infektion

Blodbilden

ANC bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första veckorna av filgrastimbehandlingen. En del

patienter kan svara mycket snabbt på den första dosen filgrastim med en väsentlig ökning av antalet

neutrofila granulocyter. Det rekommenderas att ANC kontrolleras dagligen under de 2 till 3 första

dagarna av filgrastimbehandlingen. Därefter bör ANC kontrolleras minst två gånger per vecka de

första två veckorna och därefter en gång per vecka eller en gång varannan vecka vid

underhållsbehandling. Vid oregelbunden dosering med 30 MIE (300 mikrog)/dag av filgrastim kan en

stor variation i patientens ANC förekomma över tiden. För att bestämma patientens nadir-ANC

rekommenderas det att blodprov tas för mätning av ANC omedelbart före en planerad

filgrastimbehandling.

Risk associerad med ökade doser av myelosuppressiva läkemedel

Behandling med enbart filgrastim utesluter inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiva läkemedel. Ett resultat av möjligheten att få högre doser eller ett större antal av

dessa läkemedel tillsammans med filgrastimbehandling är att patienten kan löpa större risk att utveckla

trombocytopeni och anemi. Regelbunden kontroll av blodvärden rekommenderas (se ovan).

Myelosuppression orsakad av infektioner och maligniteter

Påverkan av benmärgen vid opportunistiska infektioner så som komplex av

Mycobacterium avium

eller av maligniteter så som lymfom kan orsaka neutropeni. Hos patienter med känd

benmärgspåverkan på grund av infektion eller malignitet ska behandling av den underliggande orsaken

övervägas som komplement till administrering av filgrastim för behandling av neutropeni. Effekterna

av filgrastim på neutropeni som orsakats genom benmärgspåverkan på grund av infektion eller

malignitet är inte fastställd.

Speciell försiktighet hos patienter med sicklecellssjukdom

Sicklecellkriser, i vissa fall fatal, har rapporterats vid användning av filgrastim hos patienter med

sicklecellssjukdom. Läkare skall iaktta försiktighet vid bedömning om filgrastim skall användas av

patienter med sicklecellssjukdom. Filgrastim skall endast ges efter noggrann bedömning av potentiella

risker och fördelar.

Hjälpämnen

Filgrastim ratiopharm innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta

detta läkemedel: fruktosintolerans.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Säkerheten och effekten av filgrastimbehandling given samma dag som myelosuppressiv cytotoxisk

kemoterapi har inte fastställts definitivt. Administrering av filgrastim rekommenderas inte i intervallet

24 timmar före till 24 timmar efter kemoterapi p.g.a. snabbt delande myeloida cellers känslighet för

myelosuppressiv cytotoxisk kemoterapi. Preliminära resultat från ett litet antal patienter, vilka

behandlats samtidigt med filgrastim och 5-fluorouracil visar att svårighetsgraden av neutropenin kan

förvärras.

Möjliga interaktioner med andra hematopoetiska tillväxtfaktorer och cytokiner har inte undersökts i

kliniska studier.

Då litium påverkar frisättningen av neutrofila granulocyter är det troligt att litium kan förstärka

effekten av filgrastim. Fastän denna interaktion inte har studerats formellt finns det inga bevis för att

en sådan interaktion är skadlig.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med filgrastim saknas. Rapporter från litteraturen

har påvisat att filgrastim passerar över placenta hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3). Risken för människa är okänd. Filgrastim skall användas

under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Det är okänt om filgrastim utsöndras i bröstmjölk. Utsöndring av filgrastim i mjölk har inte studerats

på djur. Beslut om att fortsätta/avbryta amning eller att fortsätta/avbryta filgrastimbehandling bör

fattas med hänsyn till barnets fördelar av bröstuppfödning och kvinnans fördelar av

filgrastimbehandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Filgrastim har en liten eller moderat effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ifall patienten upplever trötthet skall patienten rådas vara försiktig vid bilkörning och vid användning

av maskiner.

4.8

Biverkningar

I kliniska studier exponerades 541 cancerpatienter och 188 friska frivilliga för Filgrastim ratiopharm.

Den säkerhetsprofil av Filgrastim ratiopharm som observerades i dessa kliniska studier stämde överens

med den som rapporterades med referensprodukten i dessa studier.

Följande biverkningar och frekvenser har observerats vid behandling med filgrastim baserat på

publicerad information.

Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:

Mycket vanlig:

≥1/10

Vanlig:

≥1/100, <1/10

Mindre vanlig:

≥1/1 000, <1/100

Sällsynt:

≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynt:

<1/10 000

Inga kända:

kan inte beräknas från tillgängliga data

Inom varje frekvens presenteras biverkningarna enligt fallande svårighetsgrad

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Cancerpatienter

De vanligaste biverkningarna av filgrastim i kliniska studier med rekommenderad dos var mild eller

måttlig muskel- och skelettvärk (hos 10 % av patienterna) och svår muskel- och skelettvärk (hos 3 %

av patienterna). Muskel- och skelettvärk kan vanligen kontrolleras med vanliga analgetika. Mindre

vanliga biverkningar var påverkan på urinvägarna, främst mild eller måttlig dysuri.

I randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier, ökade inte filgrastim incidensen av

biverkningar förknippade med cytotoxisk kemoterapi. De biverkningar som rapporterats, med samma

frekvens hos patienter behandlade med filgrastim/kemoterapi och placebo/kemoterapi, inkluderade

illamående och kräkningar, alopeci, diarré, trötthet, anorexi, inflammation i slemhinnorna, huvudvärk,

hosta, hudutslag, bröstsmärta, allmän svaghet, ont i halsen, förstoppning och ospecifik smärta.

Reversibla, dosberoende och vanligen milt eller måttligt förhöjda värden av laktatdehydrogenas

(LDH), alkalisk fosfatas, serumurinsyra respektive gammaglutamyltransferas (GGT) förekom med

filgrastim hos cirka 50 %, 35 %, 25 % respektive 10 % av patienterna vid rekommenderad dos

Övergående minskning av blodtrycket, som inte kräver medicinsk behandling, har rapporterats i

enstaka fall.

Det har förekommit rapporter om graft versus host-reaktion (GvHD) och dödsfall hos patienter som

fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 5.1).

Vaskulära störningar, inkluderande veno-ocklusiv sjukdom och rubbningar i vätskevolym, har

rapporterats i enstaka fall hos patienter som genomgår högdosbehandling med kemoterapi följd av

autolog benmärgstransplantation. Orsakssambandet med filgrastim har inte fastställts.

Mycket sällsynta fall av kutan vaskulit har rapporterats hos patienter behandlade med filgrastim.

Mekanismen för vaskulit hos patienter som behandlas med filgrastim är okänd.

Förekomst av Sweets syndrom (akut febril dermatos) har rapporterats i enstaka fall. Då en signifikant

andel av dessa patienter led av leukemi, vilket kan vara förenat med Sweets syndrom, har ett

orsakssamband med filgrastim inte fastställts.

Exacerbation av reumatoid artrit har observerats i enstaka fall.

Pseudogikt har rapporterats hos cancerpatienter som behandlats med filgrastim.

Sällsynta pulmonella biverkningar omfattande interstitiell pneumoni, lungödem och lunginfiltrat har

rapporterats. I några fall resulterade detta i andningssvikt eller akut andningssviktsyndrom hos vuxna

(ARDS) som kan vara fatalt (se avsnitt 4.4).

Allergiska reaktioner: allergiliknande reaktioner, inklusive anafylaxi, hudutslag, nässelutslag,

angioödem, dyspné och hypotoni, som uppträdde vid initial eller upprepad behandling, har

rapporterats hos patienter som fått filgrastim. Rapporteringen var totalt sett vanligare efter intravenös

administrering. I en del fall har symptomen återkommit vid behandling, vilket antyder ett kausalt

samband. Filgrastim skall avslutas permanent hos patienter som upplever en allvarlig allergisk

reaktion.

Enstaka fall av sicklecellkriser har rapporterats hos patienter med sicklecellssjukdom (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Förhöjt alkalisk fosfatas, förhöjt

LDH, förhöjd urinsyra

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Sällsynta

Vaskulära rubbningar

Vanliga

Hosta, ont i halsen

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Lunginfiltrat

Mycket vanliga

Illamående/kräkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Förstoppning, anorexi, diarré,

inflammation i slemhinnorna

Lever och gallvägar

Mycket vanliga

förhöjt GGT-värde

Vanliga

Alopeci, hudutslag

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Sweets syndrom, kutan vaskulit

Mycket vanliga

Bröstsmärta, muskel- och

skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Exacerbation av reumatoid artrit

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Påverkan på urinvägarna

Vanliga

Trötthet, allmän svaghet

Mindre vanliga

Ospecifik smärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket sällsynta

Allergisk reaktion

Mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer

Den vanligaste rapporterade biverkningen var mild till måttlig övergående muskel- och skelettvärk.

Leukocytos (leukocyter > 50 x 10

/l) observerades hos 41 % av donatorerna och övergående

trombocytopeni (trombocyter < 100 x 10

/l) hos 35 % av donatorerna efter administrering av

filgrastim och leukaferes.

Övergående mindre höjningar av alkalisk fosfatas, LDH, ASAT (aspartataminotransferas i serum) och

urinsyra har rapporterats hos friska donatorer som har behandlats med filgrastim. Dessa gav inga

kliniska sequela.

Exacerbation av artritsymtom har observerats i mycket sällsynta fall.

Symtom som tyder på svåra allergiska reaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Huvudvärk troligen orsakad av filgrastim har rapporterats i studier med perifera stamcellsdonatorer.

Vanliga men normalt asymtomatiska fall av splenomegali och mycket sällsynta fall av mjältruptur har

rapporterats hos friska donatorer och patienter efter behandling med G-CSFs (se avsnitt 4.4).

Pulmonella biverkningar (hemoptys, lungblödning, lunginfiltrat, dyspné och hypoxi) har i mycket

sällsynta fall rapporterats hos friska donatorer efter marknadsföringen (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mycket vanliga

Leukocytos, trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Mjältrubbning

Vanliga

Förhöjt alkalisk fosfatas, förhöjt

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Förhöjt ASAT, hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Exacerbation av reumatoid artrit

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

Svår allergisk reaktion

Patienter med SCN

Biverkningar relaterade till filgrastimbehandling hos patienter med svår kronisk neutropeni har

rapporterats och för några av dessa tycks frekvensen avta med tiden.

De vanligaste biverkningarna av filgrastim var bensmärta och allmän muskel- och skelettvärk.

Andra biverkningar som har observerats är mjältförstoring, vilken kan vara progressiv i en minoritet

av fallen, samt trombocytopeni. Huvudvärk och diarré har rapporterats kort efter

filgrastimbehandlingens start hos färre än 10 % av patienterna. Anemi och näsblödning har också

rapporterats.

Övergående förhöjda serumvärden av urinsyra i serum, laktatdehydrogenas och alkalisk fosfatas utan

kliniska symtom observerades. Övergående måttlig nedgång i blodglukosvärde (icke-fastevärde) har

också observerats.

Biverkningar som möjligen kan relateras till filgrastimbehandling och som förekom hos < 2 % av

patienterna med svår kronisk neutropeni var reaktion vid injektionsstället, huvudvärk, hepatomegali,

artralgi, alopeci, osteoporos och utslag.

Under långtidsbehandling har kutan vaskulit rapporterats hos 2 % av patienter med svår kronisk

neutropeni. Proteinuri/hematuri har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mycket vanliga

Anemi, splenomegali

Vanliga

Trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Mjältrubbning

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Sänkt glukos, förhöjt alkalisk

fosfatas, förhöjt LDH,

hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket vanliga

Näsblödning

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Lever och gallvägar

Vanliga

Hepatomegali

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Alopeci, kutan vaskulit, smärta

vid injektionsstället, utslag

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Osteoporos

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Hematuri, proteinuri

Patienter med HIV

De enda biverkningar som i kliniska studier konsekvent ansågs vara relaterade till behandling med

filgrastim var muskel- och skelettvärk, främst mild till måttlig bensmärta och myalgi. Incidensen

liknade den som rapporterats för cancerpatienter.

Mjältförstoring rapporterades vara relaterat till behandling med filgrastim hos < 3 % av patienterna. I

samtliga fall var den mild till måttlig vid palpation och förloppet var benignt. Ingen patient hade

diagnosen hypersplenism och ingen genomgick splenektomi. Orsakssambandet med filgrastim är

oklart då mjältförstoring är ett vanligt fynd hos patienter med HIV-infektion och förekommer i olika

grad hos de flesta AIDS-patienter.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Mjältrubbning

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Muskel- och skelettvärk

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Utsättande av filgrastimbehandling resulterar vanligen i en 50 % nedgång i antalet cirkulerande

neutrofila granulocyter inom 1 till 2 dagar, med återgång till normalnivån inom 1 till 7 dagar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Koloni stimulerande faktorer, ATC kod L03AA02

Humant G-CSF är ett glykoprotein som reglerar produktion och frisättning av funktionella neutrofila

granulocyter från benmärg. Filgrastim ratiopharm innehållande r-metHuG-CSF (filgrastim) orsakar en

markant ökning av antalet neutrofila granulocyter i perifert blod inom 24 timmar efter administrering,

samt en mindre ökning av antalet monocyter. I vissa fall av SCN kan filgrastim även inducera en

mindre ökning av antalet cirkulerande eosinofila och basofila granulocyter i förhållande till basvärdet.

En del av dessa patienter kan ha eosinofili eller basofili före behandlingen. Ökningen av antalet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

neutrofila granulocyter är dosberoende vid rekommenderad dos. Neutrofila granulocyter som

produceras i samband med behandling med filgrastim uppvisar normal eller ökad funktion i tester av

kemotaxi och fagocytos. Vid avslutad filgrastimbehandling minskar antalet cirkulerande neutrofila

granulocyter med 50 % inom 1 till 2 dagar och återgår till normala värden inom 1 till 7 dagar.

Behandling med filgrastim till patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi leder till en

signifikant minskning av förekomst, svårighetsgrad och duration av neutropeni och febril neutropeni.

Behandling med filgrastim minskar signifikant den febrila neutropenitiden, antibiotikaanvändningen

och sjukhusvistelsen efter induktionskemoterapi vid akut myeloisk leukemi eller myeloablativ

behandling följt av benmärgstransplantation. Incidensen av feber och dokumenterade infektioner

minskade inte vid någon av dessa behandlingar. Durationen av feber minskade inte hos patienter som

genomgick myeloablativ behandling följd av benmärgstransplantation.

Behandling med filgrastim, enbart eller efter kemoterapi, mobiliserar hematopoetiska stamceller till

perifert blod. Dessa autologa perifera stamceller kan skördas och infunderas efter cytotoxisk

kemoterapi i högdos, antingen istället för eller som tillägg till benmärgstransplantation. Infusion av

perifera stamceller påskyndar hematopoesens återhämtning och minskar durationen för risk för

blödningskomplikationer och behovet av trombocyttransfusioner.

Mottagare av allogena perifera stamceller mobiliserade med filgrastim erhöll signifikant snabbare

hematologisk återhämtning, vilket gav en signifikant kortare tid för trombocytåterhämtning utan

behandlingsstöd jämfört med vid allogen benmärgstransplantation.

En retrospektiv europeisk studie som utvärderade användningen av G-CSF efter allogen

benmärgstransplantation hos patienter med akuta leukemier tydde på en ökad risk för GvHD,

behandlingsrelaterad mortalitet (TRM) och mortalitet när G-CSF administrerades. I en separat

retrospektiv internationell studie på patienter med akuta och kroniska myelogena leukemier sågs ingen

effekt på risken för GvHD, TRM och mortalitet. I en metaanalys av studier av allogen transplantation,

som inkluderade resultaten av nio prospektiva, randomiserade prövningar, 8 retrospektiva studier och

1 fallkontrollerad studie, påvisades ingen effekt på riskerna för akut GvHD, kronisk GvHD eller tidig

behandlingsrelaterad mortalitet.

Relativ risk (95% KI) för GvHD och TRM efter behandling med G-CSF efter

benmärgstransplantation

Publikation

Studieperiod

N

Akut GvHD av

grad II-IV

Kronisk

GvHD

TRM

Metaanalys

(2003)

1986-2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europeisk

retrospektiv

studie (2004)

1992-2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationell

retrospektiv

studie (2006)

1995-2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen inkluderade studier som inbegrep benmärgstransplantation under denna period; några

studier använde GM-CSF (granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor)

Analysen inkluderar patienter som genomgick benmärgstransplantation under denna period

Hos majoriteten av friska donatorer, som före allogen perifer stamcellstransplantation behandlas med

filgrastim för mobilisering av perifera stamceller, fås en skörd av 4 x 10

CD34

-celler/kg av

mottagarens kroppsvikt efter två leukafereser. Friska donatorer ges en subkutan dos om

10 mikrog/kg/dag under 4 till 5 dagar i följd.

Behandling med filgrastim till patienter, barn eller vuxna, med svår kronisk neutropeni (svår

kongenital, cyklisk och idiopatisk neutropeni) inducerar en ihållande ökning av antalet neutrofila

granulocyter i perifert blod och en reduktion av antalet infektioner och relaterade händelser.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandling med filgrastim normaliserar antalet neutrofila granulocyter hos patienter med HIV-

infektion. Detta underlättar planerad dosering av antivirala och/eller andra myelosuppressiva

läkemedel. Det finns inga belägg för att HIV-infekterade patienter som behandlas med filgrastim visar

en ökning i HIV-replikation.

Som andra hematopoetiska tillväxtfaktorer har G-CSF visat

in vitro

stimulerande egenskaper på

humana endotelceller.

Effekten och säkerheten av Filgrastim ratiopharm har utvärderats i randomiserade, kontrollerade

studier i fas III av bröstcancer, lungcancer och non-Hodgkinlymfom. Det fanns inga relevanta

skillnader mellan Filgrastim ratiopharm och referensprodukten avseende duration av svår neutropeni

och incidens av febril neutropeni.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Randomiserade, singelblinda crossover-studier med singeldos på 196 friska frivilliga visade att

Filgrastim ratiopharms farmakokinetiska profil var jämförbar med referensproduktens efter subkutan

och intravenös administrering.

Clearance av filgrastim har visats följa första ordningens farmakokinetik både efter subkutan och

intravenös administrering. Halveringstiden för elimination av filgrastim i serum är cirka 3,5 timmar

och clearance är ungefär 0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion av filgrastim över en period på upp till

28 dagar till patienter som återhämtar sig efter autolog benmärgstransplantation, visade inga tecken på

läkemedelsackumulering och resulterade i jämförbara halveringstider. Det finns en positiv linjär

korrelation mellan dos och serumkoncentration av filgrastim både vid intravenös och subkutan

administrering. Efter subkutan administrering av rekommenderade doser bibehölls

serumkoncentrationer över 10 ng/ml under 8 till 16 timmar. Distributionsvolymen i blod är cirka

150 ml/kg.

Hos cancerpatienter var den farmakokinetiska profilen för Filgrastim ratiopharm och

referensprodukten jämför efter engångsdos och upprepad dos vid subkutan administrering.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och lokal tolerans visade inte några

särskilda risker för människa.

Prekliniska data från gängse studier avseende allmäntoxicitet visade förväntade farmakologiska

effekter inklusive ökat antal leukocyter, myeloid hyperplasi i benmärg, extramedullär hematopoes och

mjältförstoring.

Ingen effekt observerades varken på fertiliteten eller dräktigheten hos råttor. Det finns inga bevis från

studier på råttor och kaniner att filgrastim är teratogent. En ökad förekomst av embryoförlust har

observerats hos kaniner, men inga missbildningar har setts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Ättiksyra

Natriumhydroxid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Filgrastim ratiopharm skall inte spädas i natriumkloridlösning.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

Utspädd filgrastim kan adsorberas till glas- och plastmaterial utom när det är utspätt som nämns under

avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter utspädning: Den spädda lösningen för infusion har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i

24 timmar vid 2 °C till 8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om

den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsbetingelser användarens ansvar.

Förvaringstiden skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C såvida inte spädning har

skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

För förvaring av det utspädda läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förfylld spruta av typ I glas med en permanent fastsatt kanyl av rostfritt stål.

Förpackning innehållande 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor med 0,8 ml injektions- eller infusionsvätska,

lösning, eller multiförpackningar innehållande 10 (2 förpackningar med 5) förfyllda sprutor med 0,8

ml injektions- eller infusionsvätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid behov kan Filgrastim ratiopharm spädas i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion.

Spädning till en slutkoncentration mindre än 0,2 MIE (2 mikrog) per ml rekommenderas aldrig.

Lösningen skall inspekteras visuellt före användning. Bara klara lösningar utan partiklar skall

användas.

För patienter som behandlas med filgrastim spätt till en koncentration lägre än 1,5 MIE (15 mikrog)

per ml bör humant serumalbumin (HSA) tillföras till en slutkoncentration av 2 mg/ml.

Exempel: Vid en slutlig injektionsvolym av 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MIE

(300 mikrog) skall man tillsätta 0,2 ml 20 % human serumalbuminlösning.

Utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion är Filgrastim ratiopharm kompatibelt med glas

och flera olika plaster, så som PVC, polyolefin (kopolymer av polypropen och polyeten) och

polypropen.

Filgrastim ratiopharm innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på risken för mikrobiell

kontaminering är Filgrastim ratiopharm i förfyllda sprutor endast avsedda för engångsbruk.

Oavsiktlig nedfrysning påverkar inte stabiliteten hos Filgrastim ratiopharm negativt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

All oanvänd produkt eller avfall ska förstöras i enlighet med lokala krav.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

D-89079 Ulm

Tyskland

info@ratiopharm.de

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/449/005

EU/1/08/449/006

EU/1/08/449/007

EU/1/08/449/008

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 15 september 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/824

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

FILGRASTIM RATIOPHARM

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm är en injektions- eller infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven). Det

innehåller den aktiva substansen filgrastim.

Filgrastim ratiopharm är ett biologiskt likartat läkemedel, vilket innebär att Filgrastim ratiopharm

liknar ett biologiskt läkemedel som redan är godkänt i EU och som innehåller samma aktiva substans

(kallas också ”referensläkemedel”). Referensläkemedlet är Neupogen. Mer information om biologiskt

likartade läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här

Vad används Filgrastim ratiopharm för?

Filgrastim ratiopharm används för att stimulera produktionen av vita blodkroppar i följande fall:

För att minska varaktigheten av neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar)

och förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter som får kemoterapi

(cancerbehandling) som är cytotoxisk (celldödande).

För att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår behandling för att förstöra

benmärgscellerna före en benmärgstransplantation (till exempel hos vissa patienter med leukemi)

om de löper risk för långvarig, svår neutropeni.

För att öka antalet neutrofiler och minska risken för infektion hos neutropenipatienter som tidigare

haft svåra, upprepade infektioner.

För att behandla ihållande neutropeni hos patienter med avancerad infektion med humant

immunbristvirus (HIV) för att minska risken för bakteriella infektioner när annan behandling är

olämplig.

Filgrastim ratiopharm kan också ges till patienter som ska donera stamceller för transplantation för att

hjälpa till att frigöra dessa celler från benmärgen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim ratiopharm ges genom injektion under huden eller infusion i en ven. Hur läkemedlet ges, i

vilken dos och hur länge behandlingen behöver pågå beror på varför läkemedlet används, hur mycket

patienten väger och hur patienten svarar på behandlingen. Filgrastim ratiopharm ges vanligen vid en

specialiserad behandlingsklinik, även om de patienter som får läkemedlet genom injektion under

huden själva kan injicera läkemedlet förutsatt att de har fått lämplig utbildning. Mer information finns

i bipacksedeln.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Filgrastim ratiopharm?

Filgrastim, den aktiva substansen i Filgrastim ratiopharm, är mycket lik ett mänskligt protein som

kallas G-CSF (granulocyte colony stimulating factor). Filgrastim framställs med s.k. rekombinant

DNA-teknik: det tillverkas av en bakterie som har fått en gen (DNA) som gör att bakterien kan

producera filgrastim. Det ämne som framställs med denna metod fungerar på samma sätt som G-CSF

som produceras naturligt i kroppen genom att stimulera benmärgen att producera fler vita blodkroppar.

Hur har Filgrastim ratiopharms effekt undersökts?

Det har gjorts undersökningar med Filgrastim ratiopharm för att visa att det är jämförbart med

referensläkemedlet Neupogen.

Filgrastim ratiopharm jämfördes med Neupogen och med placebo (overksam behandling) i en

huvudstudie som omfattade 348 patienter med bröstcancer. I studien undersöktes varaktigheten av svår

neutropeni under patienternas första cytotoxiska kemoterapicykel.

För att undersöka Filgrastim ratiopharms säkerhet har ytterligare två studier genomförts på patienter

med lungcancer och non-Hodgkin-lymfom.

Vilken nytta har Filgrastim ratiopharm visat vid studierna?

Behandling med Filgrastim ratiopharm och Neupogen minskade varaktigheten av svår neutropeni i

samma utsträckning. Under den första kemoterapicykeln på 21 dagar hade de patienter som behandlats

med antingen Filgrastim ratiopharm eller Neupogen svår neutropeni under i genomsnitt 1,1 dagar,

jämfört med 3,8 dagar för dem som fick placebo. Följaktligen har effekten av Filgrastim ratiopharm

visat sig vara likvärdig med effekten av Neupogen.

Vilka är riskerna med Filgrastim ratiopharm?

Den vanligaste biverkningen (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är muskel- och skelettvärk.

Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på vilket medicinskt tillstånd

Filgrastim ratiopharm används för. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för

Filgrastim ratiopharm finns i bipacksedeln.

Filgrastim ratiopharm ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot filgrastim

eller något annat innehållsämne.

Varför har Filgrastim ratiopharm godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det i enlighet med EU:s krav har visats att

Filgrastim ratiopharm har en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med profilen för

Neupogen. Kommittén ansåg därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för

Neupogen. Kommittén rekommenderade att Filgrastim ratiopharm skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Filgrastim ratiopharm:

Den 15 september 2008 beviljade Europeiska kommissionen ratiopharm GmbH ett godkännande för

försäljning av Filgrastim ratiopharm som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Filgrastim ratiopharm finns i sin helhet

här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 09-2008.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen