DuoTrav

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-10-2021

Aktiva substanser:
travoprost, timolol
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
S01ED51
INN (International namn):
travoprost, timolol
Terapeutisk grupp:
Medel vid ögonsjukdomar,
Terapiområde:
Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension
Terapeutiska indikationer:
Minskning av intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertoni som inte är tillräckligt mottagliga för aktuella beta-blockerare eller prostaglandinanaloger.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000665
Tillstånd datum:
2006-04-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000665

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

30-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

30-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-10-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning

travoprost/timolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information,

du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad DuoTrav är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav

Hur du använder DuoTrav

Eventuella biverkningar

Hur DuoTrav ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad DuoTrav är och vad det används för

DuoTrav ögondroppar, lösning är en kombination av två aktiva substanser (travoprost och timolol).

Travoprost är en prostaglandinanalog, som verkar genom att öka utflödet av vätska i ögat, vilket

sänker trycket i ögat. Timolol är en betablockerare, som verkar genom att produktionen av vätska i

ögat minskar. De två substanserna fungerar tillsammans för att minska ögontrycket.

DuoTrav används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. För högt tryck kan leda

till en sjukdom som kallas glaukom.

2.

Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav

Använd inte DuoTrav

om du är allergisk mot travoprost, prostaglandiner, timolol, betablockerare eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du för närvarande har eller tidigare har haft andningsproblem såsom astma, svår kronisk

obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka pipande andning, svårigheter att andas

och/eller ihållande hosta) eller andra typer av andningsproblem

om du har allvarlig hösnuva

om du har långsam hjärtfrekvens, hjärtsvikt eller ett tillstånd som påverkar hjärtats rytm

(oregelbundna hjärtslag)

om ytan på ditt öga är grumlig

Fråga din läkare om råd om något av detta berör dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder DuoTrav om du för närvarande har eller tidigare har haft:

kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta smärta eller trånghet i bröstet, andfåddhet eller

kvävning), hjärtsvikt, lågt blodtryck.

störningar av hjärtfrekvensen som t.ex. långsamma hjärtslag.

andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

sjukdom med nedsatt blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom).

diabetes (eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker).

överaktiv sköldkörtel (eftersom timolol kan dölja tecken och symtom).

myasthenia gravis (kronisk neuromuskulär svaghet).

opererats för grå starr.

ögoninflammation.

Om du ska genomgå någon slags operation, tala om för läkaren att du använder DuoTrav eftersom

timolol kan ändra effekterna av vissa läkemedel som används under anestesi.

Om du får en allvarlig allergisk reaktion (hudutslag, rodnad eller klåda i ögat) när du använder

DuoTrav, oavsett orsak, så är det möjligt att adrenalinbehandling inte hjälper som vanligt. När du

erhåller någon annan behandling bör du informera läkaren om att du behandlas med DuoTrav.

DuoTrav kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara

bestående.

DuoTrav kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar och kan orsaka

ovanlig hårväxt på dina ögonlock.

Travoprost kan tas upp genom huden och ska därför inte användas av kvinnor som är gravida eller

försöker bli gravida. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden ska man tvätta bort den genast.

Barn

DuoTrav är inte avsett att användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och DuoTrav

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

DuoTrav kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar

för behandling av glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel

mot högt blodtryck, hjärtläkemedel som t.ex. kinidin (används för att behandla hjärttillstånd och vissa

typer av malaria), läkemedel mot diabetes eller antidepressiva medlen fluoxetin eller paroxetin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Använd inte DuoTrav om du är gravid såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt.

Om du kan

tänkas bli gravid, så måste du använda säkra preventivmedel när du använder detta läkemedel.

Använd inte DuoTrav om du ammar

.

DuoTrav kan gå ut i bröstmjölken

.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du tagit DuoTrav. DuoTrav kan också ge

hallucinationer, yrsel, nervositet eller trötthet hos vissa patienter.

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän dessa symtom försvunnit.

DuoTrav innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja) och propylenglykol

vilka kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.

3.

Hur du använder DuoTrav

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Rekommenderad dos är en droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen på morgonen

eller kvällen. Ta DuoTrav vid samma tidpunkt varje dag.

Använd DuoTrav i båda ögonen endast om din läkare har ordinerat det.

DuoTrav ska endast användas som ögondroppar.

Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du öppna skyddspåsen (bild 1) och ta

ut flaskan och anteckna datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på etiketten.

Se till att du har en spegel tillgänglig.

Tvätta dina händer.

Skruva av flaskans lock.

Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka”

mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna här (bild 2).

Håll droppspetsen nära ögat. Använd spegeln om det hjälper till.

Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det

kan förorena dropparna.

Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe DuoTrav i taget (bild 3). Om en droppe

missar ögat så försök igen.

När du tagit DuoTrav ska du trycka med ditt finger i ögonvrån intill din näsa i 2 minuter

(bild 4). Det förhindrar att DuoTrav kommer ut i resten av kroppen.

Om du ska använda DuoTrav i båda ögonen, upprepa ovanståendemoment för ditt andra öga.

Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.

Använd DuoTrav så länge din läkare har sagt till dig att göra det.

Om du har använt för stor mängd av DuoTrav

Om du har använt för stor mängd av DuoTrav

,

så skölj ut allt med varmt vatten. Tag inga fler droppar

förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.

Om du har glömt att använda DuoTrav

Om du har glömt att använda DuoTrav

,

fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos. Dosen ska inte överstiga en droppe i varje påverkat öga per dag.

Om du slutar att använda DuoTrav

Om du slutar att använda DuoTrav utan att tala med din läkare, så kan inte trycket i ditt öga

kontrolleras och detta kan leda till synförlust.

Om du använder andra ögondroppar utöver DuoTrav så vänta minst 5 minuter mellan det att du tar

DuoTrav och de andra dropparna.

Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i

ögonen. Vänta i 15 minuter när du har droppat i ögondropparna, innan du sätter tillbaka linserna i

ögonen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan vanligtvis fortsätta använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så

tala med en läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda DuoTrav utan att ha talat med din

läkare.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Effekter i ögonen

Ögonrodnad.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Effekter i ögonen

Inflammation i ögats yta med ytskador, ögonsmärta, dimsyn, onormal syn, torra ögon, klåda i ögonen,

obehag i ögonen, tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. sveda, smärta).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Effekter i ögonen

Inflammation i ögats yta, inflammation i ögonlocket, svullen bindhinna, ökad tillväxt av

ögonfransarna, irisinflammation, ögoninflammation, ljuskänslighet, nedsatt syn, trötta ögon,

ögonallergi, ögonsvullnad, ökad tårproduktion, ögonlocksrodnad, förändring av ögonlockets färg,

mörkare hud (runt ögat).

Allmänna effekter

Allergisk reaktion mot aktiv substans, yrsel, huvudvärk, förhöjt eller sänkt blodtryck, andfåddhet, ökad

hårväxt, dropp längst bak i svalget, hudinflammation och klåda, långsammare hjärtslag.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Effekter i ögonen

Förtunning av ögats yta, inflammation i ögonlockskörtlarna, brustet blodkärl i ögat, krustabildning på

ögonlocken, onormalt placerade ögonfransar, onormalt ökad tillväxt av ögonfransarna.

Allmänna effekter

Nervositet, oregelbundna hjärtslag, håravfall, röstproblem, andningssvårigheter, hosta, halsirritation,

nässelfeber, onormala levervärden, hudmissfärgning, törst, trötthet, obehag inuti näsan, färgad urin,

smärta i händer och fötter.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Effekter i ögonen

Hängande ögonlock (gör att ögat hålls halvslutet), insjunkna ögon , ändrad färg på iris (färgade delen

av ögat).

Allmänna effekter

Utslag, hjärtsvikt, bröstsmärta, stroke, svimning, depression, astma, ökad hjärtfrekvens, domningar

eller stickande känsla, hjärtklappning, svullnad i underbenen, dålig smak i munnen.

Dessutom:

DuoTrav är en kombination av två aktiva ämnen, travoprost och timolol. Liksom andra läkemedel som

administreras (ges) i ögonen absorberas travoprost och timolol (en betablockerare) i blodet. Detta kan

ge liknande biverkningar som iakttas när betablockerande läkemedel administreras genom munnen

eller via injektion. Förekomsten av biverkningar efter administrering i ögonen är lägre än efter

administrering genom munnen eller via injektion.

Nedan angivna biverkningar har inte rapporterats för DuoTrav men omfattar reaktioner som ses i

klassen betablockerare när de används för behandling av ögontillstånd eller reaktioner som setts med

enbart travoprost:

Ögoneffekter

Inflammation i ögonlocket, inflammation i hornhinnan, avlossning av det skikt under näthinnan som

innehåller blodkärl efter filtreringskirurgi, vilket kan orsaka synstörningar, minskad känslighet i

hornhinnan, erosion av hornhinnan (skada på ögonglobens främre skikt), dubbelseende,, rinnande öga,

svullnad runt ögat, klåda på ögonlocken, ögonlocket vänds utåt med rodnad, irritation och ökad

tårbildning, dimsyn (tecken på grumling av ögats lins), svullnad av en del av ögat (uvea), eksem på

ögonlocken, haloeffekt (ljusringar runt en ljuspunkt), nedsatt känsel i ögat, pigmentering inne i ögat,

utvidgade (dilaterade) pupiller, färgförändrade ögonfransar, förändrad textur hos ögonfransarna,

onormalt synfält.

Allmänna effekter

Öron och balansorgan

: yrsel tillsammans med en känsla av att det snurrar, ringningar i öronen.

Hjärta och blodcirkulation

: långsamma hjärtslag, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), ändrad

rytm eller hastighet på hjärtslagen, kronisk hjärtinsufficiens (hjärtsjukdom med andfåddhet och

svullnad av fötter och ben på grund av vätskansamling), en typ av hjärtrytmsrubbning, hjärtinfarkt,

lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter, minskad blodförsörjning till hjärnan.

Andningsvägarna

: sammandragning av luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med redan

befintlig sjukdom), rinnande näsa eller nästäppa, nysningar (på grund av allergi), svårighet att andas,

näsblod, torrhet i näsan.

Nervsystemet och allmänna symtom

: sömnsvårigheter (insomni), mardrömmar, minnesförlust,

hallucinationer, förlust av styrka och energi, ångest (överdriven känslomässig oro).

Mage-tarm

: smakförändringar, illamående, magbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning och

förstoppning.

Allergi

: ökade allergiska symtom, generaliserade allergiska reaktioner, bland annat svullnad under

huden som kan förekomma på ställen som t.ex. ansiktet och armar och ben och kan hindra luftvägarna

vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas, begränsat och generaliserat utslag, klåda, allvarlig,

plötslig livshotande allergisk reaktion.

Hud

: hudutslag med vitt silveraktigt färgat utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrande av

psoriasis, fjällande hud, onormal hårkvalitet, inflammation i huden med kliande utslag och rodnad,

förändrad hårfärg, förlust av ögonfransar, klåda, onormal hårväxt, hudrodnad.

Muskler

: ökade tecken och symtom på myasthenia gravis (muskelrubbning), ovanliga förnimmelser

som t.ex. stickningar i huden. Muskelsvaghet/muskeltrötthet, muskelsmärta ej orsakad av träning,

ledsmärta.

Njurar och urinvägar

: svårighet och smärta vid urinering, ofrivilligt urinläckage.

Reproduktionsorganen

: Nedsatt sexuell förmåga, minskad sexuell lust.

Metabolism

: låga blodsockernivåer, förhöjt prostataspecifikt antigen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur DuoTrav ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra risken för infektioner, och

ta en ny flaska. Varje gång du påbörjar en ny flaska, skriv upp det datum som du öppnat den på avsett

utrymme på flaska och kartong.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är travoprost och timolol. En ml lösning innehåller 40 mikrogram

travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).

Övriga innehållsämnen är polyquaternium-1, mannitol (E421), propylenglykol (E1520),

makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja), borsyra, natriumklorid, natriumhydroxid

eller saltsyra (för att justera pH

-

värdet) och renat vatten. Små mängder natriumhydroxid eller

saltsyra tillsätts för att hålla surhetsgraden (pH-värdet) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

DuoTrav är en vätska (en klar, färglös lösning) som tillhandahålls i en 2,5 ml plastflaska med

skruvkork. Varje flaska är förpackad i en skyddspåse.

Förpackningar om 1, 3 eller 6 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Spanien

Siegfried El Masnou, S.A.

Camil Fabra 58

El Masnou

08320 Barcelona

Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Lietuvos filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).

Hjälpämne(n) med känd effekt

En ml lösning innehåller polyquaternium-1 (POLYQUAD) 10 mikrogram, propylenglykol 7,5 mg och

makrogolglycerolhydroxistearat 1 mg (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Ögondroppar, lösning (ögondroppar)

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

DuoTrav är avsett för vuxna för att sänka intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med

öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension då behandling med topikala betablockerare eller

prostaglandinanaloger inte givit tillräcklig trycksänkning (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre

Dosen är 1 droppe DuoTrav i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat/ögonen 1 gång dagligen

(morgon eller kväll). DuoTrav bör tillföras vid samma tid varje dag.

Om en dos glöms bort bör behandlingen fortsätta med nästa dos som planerat. Dosen bör inte

överstiga 1 droppe per dag i det påverkade ögat (ögonen).

Särskilda populationer

Nedsatt lever- och njurfunktion

Inga studier med DuoTrav eller timolol 5 mg/ml har utförts på patienter med nedsatt lever- eller

njurfunktion.

Travoprost har studerats på patienter med mild till svår leverfunktionsnedsättning och på patienter med

mild till svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ner till 14 ml/min). Någon dosjustering var

ej nödvändig för dessa patienter.

Det är inte troligt att patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion behöver någon dosjustering med

DuoTrav (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för DuoTrav för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För okulär användning.

Patienten skall ta bort skyddspåsen i direkt anslutning till att ögondropparna används första gången.

För att förhindra kontamination av droppspetsen skall försiktighet iakttagas, så att droppspetsen inte

kommer i kontakt med ögonlocken, kringliggande områden eller andra ytor.

Närnasolakrimal ocklusion används eller när ögonlocken är slutna i 2 minuter reduceras systemisk

absorption. Detta kan minska de systemiska biverkningarna och öka den lokala aktiviteten (se

avsnitt 4.4).

Om fler än ett ögondroppspreparat används skall läkemedlen tillföras med åtminstone 5 minuters

mellanrum (se avsnitt 4.5).

När DuoTrav ersätter ett annat glaukomläkemedel bör det första preparatet utsättas och behandling

med DuoTrav insättas dagen därpå.

Patienterna måste instrueras att ta ut mjuka kontaktlinser före användning av DuoTrav och att vänta

15 minuter efter instillation av dosen innan kontaktlinserna sätts in igen (se avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot andra betablockerare.

Reaktiv luftvägssjukdom inklusive bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, allvarlig kronisk

obstruktiv lungsjukdom.

Sinusbradykardi, sjuka sinus-syndrom, inklusive sinoatriellt block, atrioventrikulärt block (grad

II eller III) som inte kontrolleras med pacemaker. Icke kompenserad hjärtinsufficiens, kardiogen

chock.

Allvarlig allergisk rinit och korneal dystrofi.

4.4

Varningar och försiktighet

Systemiska effekter

Som andra topikalt applicerade oftalmiska medel absorberas travoprost och timolol systemiskt.

Beroende på den betaadrenerga komponenten, timolol, kan samma kardiovaskulära, pulmonella och

andra biverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Förekomsten av systemiska

biverkningar efter topikal oftalmisk administrering är lägre än vid systemisk tillförsel. För information

om hur man reducerar den systemiska absorptionen, se avsnitt 4.2

Hjärtat

Hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. kranskärlssjukdom, Prinzmetals angina och hjärtsvikt)

och hypotoni bör behandling med betablockerare bedömas kritiskt och behandling med andra aktiva

substanser bör övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör hållas under uppsikt beträffande

tecken på försämring av dessa sjukdomar och biverkningar.

Eftersom betablockerare har negativ effekt på överledningstiden bör de endast ges med försiktighet till

patienter med hjärtblock grad I.

Blodkärl

Patienter med svår störning/svåra sjukdomar i den perifera blodcirkulationen (dvs. svåra former av

Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) bör behandlas med försiktighet.

Andningsvägar

Respiratoriska reaktioner, inklusive dödsfall till följd av bronkialspasm hos patienter med astma, har

rapporteras efter administrering av vissa oftalmiska betablockerare.

DuoTrav bör användas med försiktighet till patienter med lindrig/måttlig kronisk obstruktiv

lungsjukdom (KOL) och endast om den potentiella fördelen överväger den potentiella risken.

Hypoglykemi/diabetes

Betablockerare bör administreras med försiktighet till patienter som kan drabbas av spontan

hypoglykemi eller hos patienter med labil diabetes, eftersom betablockerare kan maskera tecken och

symtom på akut hypoglykemi.

Muskelsvaghet

Betaadrenerga blockerare har rapporterats förstärka muskelsvaghet som är förenlig med vissa symtom

på myasteni (t.ex. diplopi, ptos och generaliserad svaghet).

Sjukdomar i hornhinnan

Oftalmiska betablockerare kan orsaka torra ögon. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas

med försiktighet.

Avlossning av åderhinnan

Avlossning av åderhinnan har rapporterats i samband med administrering av terapi som dämpar

produktionen av kammarvatten (t.ex. timolol, acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Andra betablockerande medel

Effekten på det intraokulära trycket eller de kända effekterna av systemisk betablockad kan förstärkas

när timolol ges till patienter som redan erhåller ett systemiskt betablockerande läkemedel.

Behandlingseffekten från dessa patienter bör observeras noga. Samtidig användning av två topikala

betareceptorblockerare rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Kirurgisk anestesi

Betablockerande preparat för ögonsjukdomar kan blockera systemiska betastimulerande effekter, t.ex.

hos adrenalin. Anestesiologen bör informeras om patienten erhåller timolol.

Hypertyreoidism

Betablockerare kan maskera tecken på hypertyreoidism.

Hudkontakt

Prostaglandiner och prostaglandinanaloger är biologiskt aktiva substanser som kan absorberas genom

huden. Kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida bör vidta lämpliga åtgärder för att undvika

direkt kontakt med innehållet i flaskan. I det osannolika fallet att man utsätts för kontakt med en större

del av innehållet i flaskan ska man noggrant rengöra den utsatta ytan omedelbart.

Anafylaktiska reaktioner

Under behandling med betablockerare kan patienter med atopi eller svåra anafylaktiska reaktioner mot

en rad allergener i anamnesen svara kraftigare på upprepad stimulering med sådana allergener och

svara dåligt på den normaldos av adrenalin som används vid behandling av anafylaktiska reaktioner.

Samtidig behandling

Timolol kan interagera med andra läkemedel (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av två prostaglandiner lokalt rekommenderas ej.

Ögoneffekter

Travoprost kan gradvis förändra ögonfärgen genom att antalet melanosomer (pigmentkorn) ökar i

melanocyterna. Innan behandling inleds måste patienterna informeras om möjligheten till denna

permanenta förändring av ögonfärgen. Unilateral behandling kan leda till permanent heterokromi.

Långtidseffekterna på melanocyterna och eventuella konsekvenser av dessa är för närvarande inte

kända. Förändringen av färgen på iris sker långsamt och märks oftast inte förrän efter flera månader

eller år. Färgförändringen har huvudsakligen uppstått hos patienter med blandad irisfärg, dvs.

blå-brun, grå-brun, gul-brun och grön-brun. Förändring har dock också förekommit hos patienter med

bruna ögon. Normalt sprids den bruna pigmenteringen runt pupillen koncentriskt mot periferin i det

påverkade ögat, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgade. Efter utsättande av terapin

har inga ytterligare bruna pigmenteringsförändringar observerats.

I kontrollerade kliniska prövningar har mörkfärgning av ögonlockshuden och/eller huden runt ögonen

rapporterats vid användning av travoprost.

Förändringar runt ögat och av ögonlocket, inklusive fördjupning av ögonlocksfåran, har setts med

prostaglandinanaloger.

Travoprost kan gradvis förändra ögonfransarna i det behandlade ögat/ögonen; dessa förändringar

observerades hos ungefär hälften av patienterna i kliniska prövningar och innefattar: ökad längd,

tjocklek, pigmentering och/eller ökat antal ögonfranshår. Mekanismerna bakom förändringarna av

ögonfransarna liksom långtidseffekterna är inte kända.

Travoprost har visats orsaka en lätt förstoring av den palpebrala fissuren vid studier på apor. Denna

effekt har dock inte uppstått under de kliniska prövningarna och betraktas som artspecifik.

Det finns ingen erfarenhet av DuoTrav vid ögoninflammationer, ej heller vid neovaskulärt glaukom,

glaukom med sluten kammarvinkel, trångvinkelglaukom eller kongenitalt glaukom och endast

begränsad erfarenhet vid ögonsjukdom associerad med tyreoidea, öppenvinkelglaukom hos

pseudofakiska patienter och vid pigmentärt glaukom eller pseudoexfoliationsglaukom.

Makulaödem har rapporterats under behandling med prostaglandin F

-analoger. DuoTrav bör

användas med försiktighet vid behandling av patienter med afaki, pseudoafaki med sargad bakre

linskapsel eller främrekammarlinser och av patienter med kända riskfaktorer för cystoid makulaödem.

Vid behandling av patienter med kända riskfaktorer för irit/uveit, och patienter med aktiv intraokulär

inflammation, bör DuoTrav användas med försiktighet.

Hjälpämnen

DuoTrav innehåller propylenglykol, som kan orsaka hudirritation.

DuoTrav innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan orsaka hudreaktioner.

Patienterna måste instrueras att ta ut mjuka kontaktlinser före användning av DuoTrav och att vänta

15 minuter efter instillation av dosen innan kontaktlinserna sätts in igen (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga specifika läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med travoprost eller timolol.

Det föreligger en risk för potentierande effekter på hypotoni och/eller uttalad bradykardi när oftalmisk

lösning med betablockerare används tillsammans med orala kalciumkanalblockerare,

betareceptorblockerare, antiarytmika (inklusive amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika

eller guanetidin.

Den hypertensiva reaktionen på plötsligt utsättande av klonidin kan förstärkas av betablockerare.

Förstärkt systemisk betablockad (t.ex. sänkt hjärtfrekvens, depression) har rapporterats under

kombinationsbehandling med CYP2D6-hämmare (t.ex. kinidin, fluoxetin, paroxetin) och timolol.

Mydriasis som ett resultat av samtidig användning av oftalmiska betablockerare och adrenalin

(epinefrin) har rapporterats ibland.

Betablockerare kan öka den hypoglykemiska effekten av antidiabetika. Betablockerare kan maskera

tecken och symtom på hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/födelsekontroll

DuoTrav skall ej användas av kvinnor i fertil ålder om inte tillfredsställande antikonception används

(se avsnitt 5.3).

Graviditet

Travoprost har skadliga farmakologiska effekter på graviditeten och/eller fostret/det nyfödda barnet.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av timolol i gravida kvinnor. Timolol

skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Epidemiologiska studier har inte avslöjat missbildningseffekter men visar en risk för intrauterin

tillväxtretardation när betablockerare administreras peroralt. Dessutom har tecken och symtom på

betablockad (t.ex. bradykardi, hypotoni, andnöd och hypoglykemi) observerats hos nyfödda när

betablockerare har administrerats fram till förlossning. Om DuoTrav administreras fram till

förlossning bör det nyfödda barnet övervakas noga under de första levnadsdagarna.

DuoTrav skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. För information om hur

man reducerar den systemiska absorptionen, se avsnitt 4.2.

Amning

Det är okänt om travoprost från ögondroppar utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier har visat att

travoprost och dess metaboliter passerar över i bröstmjölk. Timolol utsöndras i bröstmjölk och har

potentialen att orsaka allvarliga biverkningar hos det ammade spädbarnet. Vid terapeutiska doser av

timolol i ögondroppar är det dock inte sannolikt att tillräckliga mängder skulle finnas i bröstmjölken

för att ge kliniska symtom på betablockad hos spädbarnet. För information om hur man reducerar den

systemiska absorptionen, se avsnitt 4.2.

Användning av DuoTrav under amning rekommenderas inte.

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av DuoTrav på human fertilitet. Djurstudier visade ingen effekt av

travoprost på fertiliteten vid doser upp till 75 gånger den maximala rekommenderade okulära dosen till

människa. Ingen relevant effekt av timolol noterades vid denna dosnivå.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

DuoTrav har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Som för andra ögondroppar kan övergående dimsyn eller andra synstörningar uppkomma. Om dimsyn

uppstår vid instillation måste patienten vänta med att köra bil eller använda maskiner tills synen

klarnat. DuoTrav kan också ge hallucinationer, yrsel, nervositet och/eller trötthet (se avsnitt 4.8) som

kan påverka förmågan att köra eller använda maskiner. Patienter bör rådas att inte köra eller använda

maskiner om dessa symtom uppstår.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier involverande 2 170 patienter som behandlades med DuoTrav var den mest frekvent

rapporterade behandlingsrelaterade biverkningen okulär hyperemi (12,0 %).

Summering i tabellform av biverkningar

Biverkningarna i tabellen nedan observerades i kliniska prövningar eller efter marknadsföringen. De

presenteras enligt organsystem och klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10),

vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom

varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet

Psykiska störningar

Sällsynta

Nervositet

Ingen känd

frekvens

Hallucinationer*, Depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Yrsel, huvudvärk

Ingen känd

frekvens

Cerebrovaskulära händelser, synkope, parestesier

Ögon

Mycket vanliga

Okulär hyperemi

Vanliga

Punktuell keratit, ögonsmärta, synstörningar,

dimsyn, torra ögon, ögonklåda, obehag i ögonen,

ögonirritation

Mindre vanliga

Keratit, irit, konjunktivit, inflammation i främre

kammaren, blefarit, fotofobi, nedsatt synskärpa,

astenopi, ögonsvullnad, ökad tårproduktion,

ögonlockserytem, tillväxt av ögonfransarna,

ögonallergi, konjunktivalt ödem, ögonlocksödem

Sällsynta

Korneal erosion, meibomianit, konjunktival

blödning, krustabildning i ögonlockskanten,

trichiais, distichiasis

Ingen känd

frekvens

Makulaödem, ögonlocksptos, fördjupning av

ögonlocksfåran, irishyperpigmentering, korneala

sjukdomar

Hjärtat

Mindre vanliga

Bradykardi

Sällsynta

Arytmi, oregelbunden hjärtfrekvens

Ingen känd

frekvens

Hjärtinsufficiens, takykardi, bröstsmärta,

palpitationer

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypertension, hypotension

Ingen känd

frekvens

Perifera ödem

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné, postnasalt dropp, dysfoni, bronkialspasm,

hosta, halsirritation

Sällsynta

Orofaryngeal smärta, näsobehag

Ingen känd

frekvens

Astma

Magtarmkanalen

Ingen känd

frekvens

Dysgeusi

Lever och gallvägar

Sällsynta

Alaninaminotransferasökning,

aspartataminotransferasökning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Kontaktdermatit, hypertrikos, hyperpigmentering

av huden (periokulärt)

Sällsynta

Urtikaria, hudmissfärgning, alopeci,

Ingen känd

frekvens

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Sällsynta

Extremitetssmärta

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Kromaturi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Sällsynta

Törst, trötthet

*biverkningar som observerats med timolol.

Följande biverkningar har uppträtt med en av de aktiva substanserna och kan därför även uppstå med

DuoTrav:

Travoprost

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

Säsongsbunden allergi

Psykiska störningar

Oro, insomnia

Ögon

Uveit, konjunktivala folliklar, rinnande ögon,

ödem runt ögonen, klåda på ögonlocken,

ektropion, katarakt, iridocyklit, oftalmisk herpes

simplex, ögoninflammation, fotopsi, eksem på

ögonlocken, haloeffekt, hypoestesi i ögat,

pigmentering i främre kammaren, mydriasis,

hyperpigmenterade ögonfransar, tätare

ögonfransar, synfältsdefekt

Öron och balansorgan

Vertigo, tinnitus

Blodkärl

Diastolisk blodtryckssänkning, systolisk

blodtrycksökning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Förvärrad astma, allergisk rinit, epistaxis,

andningsbesvär, nästäppa, nasal torrhet

Magtarmkanalen

Reaktiverat magsår, besvär från

magtarmkanalen, diarré, förstoppning,

muntorrhet, buksmärta, illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Hudfjällning, onormal hårkvalitet, allergisk

dermatit, förändrad hårfärg, madarosis, klåda,

onormal hårväxt, erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskuloskeletal smärta, artralgi

Njurar och urinvägar

Dysuri, urininkontinens

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Undersökningar

Förhöjning av prostataspecifikt antigen

Timolol

Liksom andra topikalt applicerade oftalmiska läkemedel absorberas timolol i den systemiska

cirkulationen. Detta kan ge biverkningar liknande de som ses med systemiska betablockerande medel.

Ytterligare angivna biverkningar inkluderar reaktioner som ses inom klassen oftalmiska

betablockerare. Förekomsten av systemiska biverkningar efter topikal oftalmisk administrering är

lägre än för systemisk administrering. För information om hur man reducerar den systemiska

absorptionen, se avsnitt 4.2.

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

Systemiska allergiska reaktioner inklusive

angioödem, urtikaria, lokaliserat och

generaliserat utslag, klåda, anafylaxi

Metabolism och nutrition

Hypoglykemi

Psykiska störningar

Hallucinationer, insomni, mardrömmar,

minnesförlust

Centrala och perifera nervsystemet

Cerebral ischemi, ökat antal tecken och symtom

på myasthenia gravis

Ögon

Tecken och symtom på ögonirritation (t.ex.

sveda, smärta, klåda, tårbildning, rodnad),

koroidal avlossning efter filtrationskirurgi (se

avsnitt 4.4), nedsatt korneal känslighet, diplopi

Hjärtat

Ödem, kongestiv hjärtsvikt, atrioventrikulärt

block, hjärtstillestånd

Blodkärl

Raynauds fenomen, kalla händer och fötter

Magtarmkanalen

Illamående, dyspepsi, diarré, muntorrhet,

buksmärta, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Psoriasisliknande utslag eller förvärrad psoriasis

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Reproduktionssystem och bröstkörtel

Sexuell dysfunktion, nedsatt sexualdrift

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det är osannolikt att en topikal överdos av DuoTrav skulle uppkomma eller att den skulle vara förenad

med toxicitet.

Vid oavsiktligt intag kan symtomen på en överdos av systemisk betablockerare innefatta bradykardi,

hypotoni, bronkialspasm och hjärtsvikt.

Om överdosering av DuoTrav inträffar bör behandlingen vara symtomatisk och stödjande. Timolol är

inte lätt att dialysera bort.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.u

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/502114/2010

EMEA/H/C/000665

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

DuoTrav

travoprost / timolol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för DuoTrav.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är DuoTrav?

DuoTrav är en klar ögondroppslösning. Den innehåller två aktiva substanser: travoprost

(40 mikrogram per milliliter) och timolol (5 mg/ml).

Vad används DuoTrav för?

DuoTrav används för att sänka trycket inne i ögat. Det ges till vuxna med öppenvinkelglaukom eller

okulär hypertension som inte svarar tillräckligt på behandling med ögondroppar som innehåller

betablockerare eller prostaglandinanaloger (andra läkemedel som används vid dessa tillstånd).

Okulär hypertension innebär att trycket i ögat är högre än normalt. Vid öppenvinkelglaukom beror det

höga trycket på att vätska inte kan dräneras ut ur ögat.

DuoTrav är receptbelagt.

Hur används DuoTrav?

Dosen DuoTrav är en droppe i det (de) berörda ögat (ögonen) en gång dagligen, morgon eller kväll,

vid samma tidpunkt varje dag. Om mer än ett slags ögondroppar används samtidigt ska dessa ges

med minst fem minuters mellanrum.

Hur verkar DuoTrav?

När trycket inuti ögat ökar skadar det näthinnan (det ljuskänsliga membranet längst bak i ögat) och

den optiska nerven som skickar signaler från ögat till hjärnan. Detta kan leda till allvarlig synförlust

och till och med blindhet. Genom att sänka trycket minskar DuoTrav risken för skador på dessa

strukturer.

DuoTrav innehåller två aktiva substanser, travoprost och timolol, som sänker trycket i ögat på olika

sätt. Travoprost är en prostaglandinanalog (en av människan framställd kopia av den naturliga

substansen prostaglandin) som verkar genom att öka utflödet av vätska ur ögat. Travoprost ensamt

har varit godkänt i EU under namnet Travatan sedan 2001. Timolol är en betablockerare som verkar

genom att minska vätskeproduktionen i ögat. Timolol har använts för att behandla glaukom sedan

1970-talet. Kombinationen av de två aktiva substanserna har en additiv effekt och sänker trycket i

ögat mer än om de två läkemedlen ges var för sig.

Hur har DuoTravs effekt undersökts?

DuoTrav har undersökts i fem huvudstudier med sammanlagt 1 482 patienter (i åldern 18–91 år) med

öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension. Studierna pågick i 6 veckor till 12 månader. I en studie

jämfördes DuoTrav som togs på morgonen med DuoTrav som togs på kvällen. I tre studier jämfördes

DuoTrav med travoprost och timolol antingen som enda läkemedel, eller tillsammans men som två

separata ögondroppar. I den femte studien, som pågick i 12 månader, jämfördes DuoTrav med

ögondroppar som innehåller en kombination av latanoprost (en annan prostaglandinanalog) och timolol.

I samtliga studier var huvudeffektmåttet förändringen av trycket i ögat mätt i ”millimeter kvicksilver”

(mmHg). Hos patienter med glaukom är ögontrycket vanligen högre än 21 mmHg.

Vilken nytta har DuoTrav visat vid studierna?

DuoTrav sänkte trycket i ögat med omkring en tredjedel i samtliga studier (den genomsnittliga

sänkningen var omkring 8–10 mmHg).

DuoTrav var lika effektivt när det togs på kvällen som när det togs på morgonen. DuoTrav var

effektivare när det gällde att minska trycket i ögat än timolol som enda läkemedel eller travoprost som

enda läkemedel. Det var lika effektivt som de två läkemedlen som separata ögondroppar, och lika

effektivt som ögondroppar som innehåller både latanoprost och timolol.

Vilka är riskerna med DuoTrav?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är okulär hyperemi (ökat

blodflöde till ögat, vilket leder till rodnad) och ögonirritation. Förteckningen över samtliga biverkningar

som rapporterats för DuoTrav finns i bipacksedeln.

DuoTrav ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot travoprost, timolol (och

andra betablockerare) eller något annat innehållsämne. DuoTrav får inte ges till personer med astma,

allvarlig lungsjukdom eller vissa hjärtproblem. Det får inte heller ges till personer med allvarlig

allergisk rinit (inflammation i näsans slemhinnor som beror på allergi) och korneal dystrofi (sjukdomar

som orsakar grumling av hornhinnan, ögats yttersta genomskinliga hinna).

DuoTrav innehåller bensalkoniumklorid som man vet missfärgar mjuka kontaktlinser. Därför ska

försiktighet iakttas av personer som använder mjuka kontaktlinser. DuoTrav kan göra att ögats iris

ändrar färg (mörknar) och att ögonfransarna blir tjockare, mörkare eller längre.

DuoTrav

EMA/502114/2010

Sida 2/3

DuoTrav

EMA/502114/2010

Sida 3/3

Varför har DuoTrav godkänts?

CHMP fann att fördelarna med DuoTrav är större än riskerna och rekommenderade att DuoTrav skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om DuoTrav:

Den 24 april 2006 beviljade Europeiska kommissionen Alcon Laboratories (UK) Limited ett

godkännande för försäljning av DuoTrav som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för

försäljning gäller utan tidsbegränsning.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

. Mer information om

behandling med DuoTrav finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2010.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen