Blitzima

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-02-2021

Aktiva substanser:
rituximab
Tillgänglig från:
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
ATC-kod:
L01XC02
INN (International namn):
rituximab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell
Terapeutiska indikationer:
Blitzima är indicerat hos vuxna för följande indikationer:Non-Hodgkins lymfom (NHL)Blitzima är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Blitzima underhållsbehandling är indicerat för behandling av follikulära lymfom patienter som svarat på induktion terapi. Blitzima monoterapi är indicerat för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemo-resistenta eller är i sitt andra eller efterföljande återfall efter kemoterapi. Blitzima är indicerat för behandling av patienter med CD20-positiva diffusa stora B-cells non-Hodgkins lymfom i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon) kemoterapi. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)Blitzima i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av patienter med tidigare obehandlat och återfall/refraktär KLL. Endast begränsade data finns tillgängliga om effekten och säkerheten för patienter som tidigare behandlats med monoklonala antik
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004723
Tillstånd datum:
2017-07-13
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004723

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

15-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-01-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Blitzima 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Blitzima 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

rituximab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Blitzima är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Blitzima

Hur du får Blitzima

Eventuella biverkningar

Hur Blitzima ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Blitzima är och vad det används för

Vad Blitzima är

Blitzima innehåller den aktiva substansen rituximab. Detta är en typ av protein som kallas för

monoklonal antikropp. Rituximab binder till ytan av en sorts vita blodkroppar, B-lymfocyter. Då

rituximab binds till ytan på denna cell gör det så att cellen dör.

Vad Blitzima används för

Blitzima kan användas för behandling av flera olika sjukdomar hos vuxna och barn. Din läkare kan

förskriva

Blitzima för behandling av:

a)

Non-Hodgkins lymfom

Detta är en sjukdom i lymfsystemet (en del av immunförsvaret) som påverkar en typ av vita blodceller,

B-lymfocyterna.

Hos vuxna kan Blitzima ges ensamt eller tillsammans med kemoterapi.

Hos vuxna patienter där behandlingen fungerar kan användningen av Blitzima fortsätta i 2 år

efter att

den initiala behandlingen har slutförts.

Hos barn och ungdomar ges Blitzima i kombination med ”kemoterapi”.

b)

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. KLL påverkar en

särskild lymfocyt, B-cellen, som härstammar från benmärgen och utvecklas i lymfkörtlar. Patienter

med KLL har för många onormala lymfocyter, som ansamlas främst i benmärgen och blod.

Spridningen av dessa onormala B-lymfocyter är orsaken till de symtom du kan ha. Blitzima i

kombination med cytostatika förstör dessa celler som gradvis försvinner från kroppen genom

biologiska processer.

c)

Granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Blitzima används i kombination med kortikosteroider för behandling av vuxna patienter och barn från

2 års ålder med

granulomatos med polyangit (tidigare kallat Wegeners granulomatos) eller

mikroskopisk polyangit.

Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit är två former av

inflammation i blodkärlen

som drabbar främst lungorna och njurarna, men som även kan påverka

andra organ. B-lymfocyter är

en bidragande orsak till dessa tillstånd.

d)

Pemfigus vulgaris

Blitzima används för behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris. Pemfigus

vulgaris är en autoimmun sjukdom som orsakar smärtsamma blåsor på huden, i munnen, näsan, halsen

och könsorganen.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Blitzima

Ta inte Blitzima om:

du är allergisk mot rituximab, andra proteiner som liknar rituximab, eller mot något av övriga

innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

du för tillfället har en svår aktiv infektion.

du har ett nedsatt immunförsvar.

du har svår hjärtsvikt eller svår okontrollerad hjärtsjukdom och har granulomatos med polyangit,

mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris.

Ta inte Blitzima om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker på detta ska du

tala

med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Blitzima.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Blitzima om:

du tror att du har infektion med hepatit B nu eller har haft det tidigare. I ett fåtal fall har

patienter som haft hepatit B fått tillbaka sjukdomen, vilket kan vara dödligt i mycket sällsynta

fall. Patienter som tidigare har haft hepatit B-infektion ska kontrolleras regelbundet av sin läkare

avseende tecken på denna infektion.

du någon gång har haft en hjärtsjukdom (t ex kärlkramp (angina pectoris), hjärtklappning eller

hjärtsvikt) eller haft andningsproblem.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Blitzima. Din läkare kan behöva övervaka dig extra

noga under behandlingen med Blitzima.

Om du har granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris ska du

också tala om för din läkare

om du tror att du har en infektion, även en lättare infektion som t ex en förkylning. Cellerna som

påverkas av Blitzima hjälper till att bekämpa infektioner och du ska vänta tills infektionen gått

över innan du får Blitzima. Tala också om för din läkare om du har haft många infektioner

tidigare eller lider av svåra infektioner.

om du tror att du behöver en vaccination inom en snar framtid, inklusive vaccinationer som

behövs för att åka till andra länder. Vissa vacciner ska inte ges samtidigt med Blitzima eller

under månaderna efter att du fått Blitzima. Din läkare kommer att kontrollera om du behöver

några vaccinationer innan du får Blitzima.

Barn och ungdomar

Non-Hodgkins lymfom

Blitzima kan användas för behandling av barn och ungdomar, från 6 månaders ålder och äldre, med

non-Hodgkins lymfom, specifikt CD20 positivt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL, Diffuse

Large B-Cell Lymphoma), Burkitt-lymfom (BL)/Burkitt-leukemi (mogen akut leukemi i B-celler)

(BAL) eller Burkitt-liknande lymfom (BLL).

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får detta läkemedel

om du, eller ditt barn är under 18 år.

Granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Blitzima kan användas för behandling av barn och ungdomar från 2 års ålder och äldre och som har

granulomatos med polyangit (tidigare kallat Wegeners granulomatos) eller mikroskopisk polyangit.

Det finns inte mycket information om användningen av Blitzima hos barn och yngre personer med

andra sjukdomar.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får detta läkemedel

om du, eller ditt barn är under 18 år.

Andra läkemedel och Blitzima

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra

läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Detta beror på att Blitzima kan påverka hur

andra läkemedel verkar. Andra läkemedel kan även påverka hur Blitzima verkar.

Tala med din läkare särskilt om:

du tar läkemedel mot högt blodtryck. Du kan bli ombedd att inte ta dina mediciner under

12 timmar innan du får Blitzima. Detta beror på att vissa patienter får ett blodtrycksfall när de

får Blitzima.

om du någonsin har tagit läkemedel som påverkar ditt immunsystem – såsom kemoterapi eller

immunsupprimerande läkemedel.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Blitzima.

Graviditet och amning

Du måste berätta för din läkare eller sjuksköterska om du är gravid, om du tror att du är gravid eller

om du planerar att bli gravid. Detta beror på att Blitzima kan passera moderkakan och påverka ditt

barn.

Om du kan bli gravid måste du och din partner använda ett effektivt preventivmedel under

behandlingen med Blitzima och under 12 månader efter den sista behandlingen med Blitzima. Du ska

inte amma då du behandlas med Blitzima. Du ska inte heller amma under 12 månader efter din sista

behandling med Blitzima. Detta beror på att Blitzima kan passera över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om Blitzima påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Blitzima innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 52,6 mg natrium (huvudingredienseni koksalt/bordssalt) i varje 10 mL

injektionsflaska och 263,2 mg natrium (huvudingredienseni koksalt/bordssalt) i varje 50 mL

injektionsflaska. Vilket motsvarar 2,6% (för 10 mL injektionsflaska) och 13,2% (för 50 mL

injektionsflaska) av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

3.

Hur du får Blitzima

Hur det ges

Blitzima kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning

denna behandling. De kommer att övervaka dig noggrant när du behandlas med detta läkemedel

utifall

du skulle få några biverkningar.

Du kommer alltid få Blitzima som dropp (intravenös infusion).

Läkemedel som ges före varje administrering av Blitzima

Innan du får Blitzima, kommer du att få andra läkemedel (pre-medicinering) för att förebygga eller

minska eventuella biverkningar.

Hur mycket och hur ofta du kommer att få din behandling

a)

Om du behandlas för non-Hodgkins lymfom

Om du behandlas enbart med Blitzima

Blitzima kommer att ges till dig en gång per vecka under sammanlagt 4 veckor.

Upprepade

behandlingar med Blitzima är möjliga.

Om du behandlas med Blitzima i kombination med kemoterapi

Blitzima kommer att ges till dig på samma dag som din kemoterapi. Denna ges vanligen

tredje vecka upp till 8 gånger.

Om du svarar bra på behandlingen kan du få Blitzima varannan

eller var tredje månad

under två år.

Din läkare kan ändra detta beroende på hur du svarar på läkemedlet.

Om du är yngre än 18 år kommer du att ges Blitzima i kombination med kemoterapi. Du

kommer att få Blitzima upp till 6 gånger under en period på 3,5 - 5,5 månader.

b)

Om du behandlas för kronisk lymfatisk leukemi

När du behandlas med Blitzima i kombination med cytostatika, kommer du få Blitzima-infusioner

på dag 0 i den första cykeln och sedan på dag 1 i varje behandlingscykel, i 6 cykler totalt. Varje cykel

varar 28 dagar.Cytostatikan bör ges efter Blitzima-infusionen. Din läkare kommer avgöra om du bör

någon ytterligare stödjande behandling.

c)

Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Behandling med Blitzima består av fyra separata infusioner som ges med en veckas mellanrum.

Kortikosteroider kommer vanligtvis att ges som injektion innan Blitzima-behandlingen.

Kortikosteroider givet via munnen kan påbörjas när som helst av din läkare för att behandla ditt

tillstånd. Om du är 18 år eller äldre och svarar väl på behandlingen kan du få Blitzima som

underhållsbehandling. Den kommer att ges som 2 separata infusioner med 2 veckors mellanrum, följt

av 1 infusion var 6:e månad i minst 2 år. Din läkare kan besluta att behandla dig längre med Blitzima

(upp till 5 år) beroende på hur du svarar på läkemedlet.

d)

Om du behandlas för pemfigus vulgaris

Varje behandlingsomgång består av två separata infusioner som ges med 2 veckors mellanrum. Om du

svarar väl på behandlingen, kan du få Blitzima som underhållsbehandling. Den kommer att ges ett år

efter samt 18 månader efter den första behandlingen och sedan var sjätte månad efter behov, eller

så kan din läkare ändra detta beroende på hur du svarar på behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De flesta biverkningarna är milda till måttliga men vissa kan vara allvarliga och kräva behandling. I

sällsynta fall har dessa biverkningar varit dödliga.

Infusionsreaktioner

Under eller inom de första 24 timmarna efter infusionen kan du få feber, frossa och skakningar.

Mindre

ofta kan vissa patienter känna smärta vid infusionsstället, få blåsor, klåda, illamående, trötthet,

huvudvärk, andningssvårigheter, förhöjt blodtryck, väsande andning, ont i halsen, svullnadskänsla i

tungan och halsen, kliande eller rinnande näsa,

kräkningar, hudrodnad eller oregelbundna hjärtslag,

hjärtattack eller lågt antal blodplättar. Om du har

hjärtsjukdom eller kärlkramp kan dessa

infusionsreaktioner förvärras.

Tala omedelbart om för personen som

ger dig infusionen

om du eller

ditt barn utvecklar några av dessa symtom, eftersom infusionen kan behöva ges

långsammare eller

avbrytas. Du kan också behöva tillägg till behandlingen såsom antihistamin eller

paracetamol. Då

symtomen försvinner eller förbättras kan infusionen fortsätta. Det är mindre troligt att

dessa reaktioner

händer efter den andra infusionen. Din läkare kan besluta att avsluta din behandling

med Blitzima om

dessa reaktioner är allvarliga.

Infektioner

Tala omedelbart om för din läkare om du eller ditt barn får symtom på infektion såsom:

feber, hosta, halsont, brännande smärta då du kissar, eller om du börjar känna dig svag eller

allmänt sjuk

minnesförlust, svårt att tänka, gångsvårigheter eller synförlust - dessa kan bero på en mycket

sällsynt, allvarlig infektion i hjärnan som har haft dödlig utgång (progressiv multifokal

leukoencefalopati eller PML).

Du kan få infektioner lättare under din behandling med Blitzima. Ofta är det förkylningar, men det

funnits fall med lunginflammation eller urinvägsinfektion. Dessa listas under ”Andra

biverkningar”.

Om du behandlas för granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit eller pemfigus vulgaris,

hittar du även denna information i patientkortet som du har fått

av din läkare. Det är viktigt att du

behåller detta patientkort och visar det för din partner eller

vårdgivare.

Hudreaktioner

I mycket sällsynta fall kan svåra tillstånd med hudblåsor, som kan vara livshotande, inträffa.

Rodnad,

ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen,

kring

könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

Tala omedelbart om för din

läkare om

du får något av dessa symtom.

Andra biverkningar innefattar:

a)

Om du eller ditt barn behandlas för non-Hodgkins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

bakterie- eller virusinfektion, bronkit (luftrörskatarr)

lågt antal vita blodkroppar i blodet, med eller utan feber, lågt antal blodplättar i blodet

illamående

kala fläckar på huvudet, frossa, huvudvärk

lägre immunitet på grund av en minskning i antalet av vissa specifika antikroppar i blodet

(immunoglobuliner (IgG)) som hjälper till att skydda mot infektion).

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

infektioner i blodet (blodförgiftning), lunginflammation, bältros, förkylning,

luftrörsinfektion, svampinfektioner, infektioner av okänt ursprung, bihåleinflammation,

hepatit B

lågt antal röda blodkroppar i blodet (blodbrist, anemi), lågt antal av alla blodkroppar

allergiska reaktioner (överkänslighet)

förhöjt blodsocker, viktminskning, svullnad av ansiktet och av kroppen, höga nivåer av

enzymet laktatdehydrogenas (LDH) i blodet, minskad mängd kalcium i blodet

onormala känselförnimmelser såsom domningar, stickningar, brännande känsla,

krypningar i huden, nedsatt känsel

rastlöshet, sömnlöshet

rodnad i ansiktet och på andra områden av huden som en konsekvens av utvidgade

blodkärl

yrsel, oro

ökad produktion av tårar och tårsekret, ögoninflammation (bindhinneinflammation)

ringande ljud i öronen, smärta i öronen

hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, oregelbunden eller onormalt hög hjärtrytm

högt eller lågt blodtryck (lågt blodtryck speciellt vid resning till stående)

spänning av musklerna i luftvägarna vilket ger upphov till väsande andning

(bronkospasm), inflammation, irritation i lungorna, halsen eller bihålor, andfåddhet,

rinnande näsa

kräkning, diarré, buksmärta, irritation eller sår i hals och mun, sväljsvårigheter,

förstoppning, matsmältningsbesvär

ätstörningar, minskad aptit vilket leder till viktminskning

nässelfeber, ökad svettning, nattsvettningar

symtom i muskler såsom spända muskler, led- eller muskelvärk, rygg- och nackvärk

allmänna obehagssymtom eller obehags- eller trötthetskänsla, skakning, influensasymtom

försämring av flera organ.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

koagulationsrubbningar i blodet, minskning av produktionen av röda blodkroppar och

ökad nedbrytning av röda blodkroppar (aplastisk hemolytisk anemi), svullna eller

förstorade lymfkörtlar

nedstämdhet och avsaknad av intresse för vanliga aktiviteter, nervositet

smakförändring

hjärtsjukdomar såsom minskad hjärtfrekvens eller bröstsmärta (kärlkramp)

astma, för lite syre som når kroppens organ

svullen buk.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

tillfällig ökning av olika typer av antikroppar i blodet (immunoglobuliner – IgM),

kemiska störningar i blodet orsakade av nedbrytningen av döende cancerceller

nervskador i armar och ben, ansiktsförlamning

hjärtsvikt

inflammerade blodkärl, inklusive sådana som kan ge hudsymtom

andningssvikt

skada på tarmväggen (perforering)

svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med

blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen

eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

njursvikt

svår synnedsättning.

Ingen känd frekvens (det är inte känt hur ofta dessa biverkningar inträffar):

fördröjd minskning av vita blodkroppar

minskning av blodplättar strax efter infusionen – kan vara övergående men kan i sällsynta

fall vara dödlig

hörselnedsättning, förlust av andra sinnen

Barn och ungdomar med non-Hodgkins lymfom:

I allmänhet var biverkningar hos barn och ungdomar med non-Hodgkins lymfom liknande de hos

vuxna med non-Hodgkins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi. De vanligaste biverkningarna som

observerats var feber associerade med låga nivåer av en typ av vita blodkroppar (neutrofiler),

inflammation eller sår i munnen och allergiska reaktioner (överkänslighet).

b)

Om du eller ditt barn behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk

polyangit

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

infektioner, såsom infektioner i luftvägarna, urinvägsinfektioner (smärta vid urinering),

förkylningar och herpes-infektioner

allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa upp

till 24 timmar efter infusionen

diarré

hosta eller andnöd

näsblod

förhöjt blodtryck

led- eller ryggvärk

muskelryckningar och muskelsvaghet

känsla av yrsel

skakningar (ofta i händerna)

sömnsvårigheter (insomni)

svullnad av händer eller vrister

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

matsmältningsbesvär

förstoppning

hudutslag, inklusive akne eller finnar

blossande eller rodnad i huden

feber

nästäppa eller rinnande näsa

spända eller smärtande muskler

smärta i muskler eller i händer eller fötter

lågt antal röda blodkroppar (anemi)

lågt antal blodplättar i blodet

en ökning av mängden kalium i blodet

förändring i hjärtrytm, eller att hjärtat slår fortare än vanligt

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med

blåsor,

kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen

eller på

ögonlocken, och feber kan förekomma.

reaktivering av tidigare hepatit B-infektion

Barn och ungdomar med

granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Generellt är biverkningar hos barn och ungdomar med granulomatos med polyangit eller mikroskopisk

polyangit av samma typ som de hos vuxna med granulomatos med polyangit eller mikroskopisk

polyangit. De vanligase biverkningarna var infektioner, allergiska reaktioner och illamående.

c)

Om du behandlas för pemfigus vulgaris

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa

upp till 24 timmar efter infusion

huvudvärk

infektioner såsom infektioner i luftvägarna

långvarig depression

håravfall

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

infektioner såsom förkylningar, herpesinfektioner, ögoninfektioner, svampinfektion i

munnen och urinvägsinfektioner (smärta vid urinering)

humörpåverkan såsom irritation och depression

hudpåverkan såsom klåda, nässelfeber och godartade knölar

trötthet eller yrsel

feber

smärta i leder och rygg

magsmärta

muskelsmärta

hjärtat slår fortare än vanligt

Blitzima kan också orsaka förändringar i laboratorieanalyser som utförs av din läkare.

Om du får Blitzima i kombination med andra läkemedel, så kan några av de biverkningar du kan få

bero på de andra läkemedlen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Blitzima ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Blitzima är rituximab.

Injektionsflaskan med 10 mL innehåller 100 mg rituximab

(10 mg/mL).

Injektionsflaskan med 50 mL innehåller 500 mg rituximab (10 mg/mL).

Ö vriga innehållsämnen är natriumklorid, trinatriumcitratdihydrat, polysorbat 80

och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blitzima är en klar färglös lösning och finns som koncentrat till infusionsvätska, lösning.

10 mL injektionsflaska – förpackning med 2 injektionsflaskor.

50 mL injektionsflaska – förpackning med 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungern

Tillverkare

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath K32 YD60, irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma BV

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Lietuva

EGIS PHARMACEUTICALS PLC atstovybė

Tel: +370 5 231 4658

България

EGIS Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 2 987 6040

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma BV

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o

Tel: +420 227 129 111

Magyarország

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: + 36 1 803 5555

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: + 45 86 14 00 00

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 506029-000

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V

Tel: + 31 33 450 8270

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: + 372 6 644 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: + 47 40 00 42 10

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 – 120

España

Kern Pharma, S.L.

Tel: +34 93 700 2525

Ö sterreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

Polska

EGIS Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 417 9200

France

Laboratoires Biogaran

Tél: +33 (0) 800 970 109

Portugal

PharmaKERN Portugal – Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

Oktal Pharma d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

România

Egis Pharmaceuticals PLC Romania

Tel: + 40 21 412 0017

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

Slovenija

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Tel: +386 1 519 29 22

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o

Tel: +421 2 3240 9422

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: +39 02 31 82 88 1

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: + 358 10 4261

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: + 46 8 623 64 40

Latvija

EGIS Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67613859

United Kingdom

NAPP Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 1223 424444

Denna bipacksedel ändrades senast

MM/

Å Å Å Å .

Ö vriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄ KEMEDLETS NAMN

Blitzima 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Blitzima 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄ TTNING

Blitzima 100 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje mL innehåller 10 mg rituximab.

En injektionsflaska med 10 mL innehåller 100 mg rituximab.

Blitzima 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje mL innehåller 10 mg rituximab.

En injektionsflaska med 50 mL innehåller 500 mg rituximab.

Rituximab är en genetiskt framställd chimär mus/human monoklonal antikropp som består av ett

glykosylerat immunglobulin med humana IgG1 konstanta regioner och murina variabla regioner av de

lätta och tunga kedjorna. Antikroppen produceras av mammalie- (ovarium från kinesisk hamster)

cellsuspensionskultur och renas med affinitetskromatografi och jonbytare, samt specifik viral

inaktivering och reningssteg.

Hjälpämnen med känd effekt:

En injektionsflaska med 10 mLinnehåller 2,3 mmol (52,6 mg) natrium.

En injektionsflaska med 50 mL innehåller 11,5 mmol (263,2 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄ KEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Klar, färglös vätska med pH-värde på 6,3 - 6,8 och osmolalitet på 329 - 387 mOsm/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Blitzima är indicerat för vuxna vid följande indikationer:

Non-Hodgkins lymfom (NHL)

Blitzima är indicerat för behandling av tidigare obehandlade vuxna patienter med stadium III-IV

follikulära

lymfom i kombination med kemoterapi.

Underhållsbehandling med Blitzima är indicerat för behandling av vuxna patienter med follikulära

lymfom

som svarat på induktionsbehandling.

Blitzima givet som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med stadium III-IV

follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi.

Blitzima är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells

non-Hodgkins lymfom i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin,

prednisolon).

Blitzima i kombination med kemoterapi är indicerat för behandling av pediatriska patienter (ålder ≥ 6

månader till < 18 år) med tidigare obehandlat avancerat stadium av CD20-positiva diffusa storcelliga

B-cellslymfom (DLBCL, Diffuse Large B-Cell Lymphoma), Burkitt-lymfom (BL)/Burkitt-leukemi

(mogen akut B-cellsleukemi) (BAL) eller Burkitt-liknande lymfom (BLL).

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Blitzima i kombination med kemoterapi är indicerat vid tidigare obehandlad KLL och vid återfall

eller

refraktär sjukdom. Endast begränsade data finns tillgängliga avseende effekt och säkerhet för

patienter

som tidigare behandlats med monoklonala antikroppar inklusive Blitzima, eller för

patienter refraktära

till tidigare behandling med Blitzima plus kemoterapi.

Se avsnitt 5.1 för ytterligare information.

Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit

Blitzima i kombination med glukokortikoider är indicerat för behadling av vuxna

patienter med svår

aktiv granulomatos med polyangit (Wegeners) (GPA) och mikroskopisk polyangit

(MPA).

Blitzima i kombination med glukokortikoider är indicerat för induktion av remission hos barn (ålder ≥

2 år till < 18 år) med svår, aktiv GPA (Wegeners) och MPA.

Pemfigus vulgaris

Blitzima är indicerat för behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV).

4.2

Dosering och administreringssätt

Blitzima ska administreras under noggrann övervakning av en erfaren sjukvårdspersonal och i en

miljö

där det finns omedelbar tillgång till fullständig återupplivningsutrustning (se avsnitt 4.4).

Premedicinering och profylaktisk medicinering

Premedicinering bestående av ett antipyretikum och ett antihistaminläkemedel, t ex. paracetamol och

difenhydramin, bör alltid administreras före varje administrering med Blitzima.

För vuxna patienter med non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi bör premedicinering

glukokortikoider övervägas om Blitzima inte ges i kombination med glukokortikoidinnehållande

kemoterapi.

Hos pediatriska patienter med non-Hodgkins lymfom bör premedicinering med paracetamol och H1-

antihistamin (= difenhydramin eller motsvarande) administreras 30 till 60 minuter innan infusionen av

Blitzima påbörjas. I tillägg bör prednison ges enligt tabell 1.

Profylax med adekvat hydrering och administrering av medel som minskar urinsyraproduktionen bör

påbörjas 48 timmar innan behandlingen påbörjas för KLL-patienter för att minska risken för

tumörlyssyndrom. För KLL-patienter vars lymfocytnivåer är > 25 x 10

/L rekommenderas att

administrera prednison/prednisolon 100 mg intravenöst strax innan infusion med Blitzima för att

minska frekvensen och svårighetsgraden av akuta infusionsreaktioner och/eller

cytokinfrisättningssyndrom.

Patienter med GPA eller MPA eller pemfigus vulgaris bör ha premedicinerats med 100 mg intravenöst

metylprednisolon 30

minuter före varje infusion av Blitzima för att minska förekomsten och

svårighetsgraden av

infusionsrelaterade reaktioner.

För vuxna patienter med GPA eller MPA

rekommenderas metylprednisolon intravenöst under

1-3 dagar i dosen 1000 mg per dag innan den

första infusionen av Blitzima (den sista dosen av

metylprednisolon kan ges på samma dag som den

första infusionen av Blitzima). Detta bör efterföljas

av peroralt prednison i dosen 1 mg/kg/dag (högst

80 mg/dag med en så snabb nedtrappning som

möjligt baserad på det kliniska behovet) under och efter

den 4 veckor långa induktionsbehandlingen

med Blitzima.

Profylax mot

Pneumocystis jiroveci

pneumoni (PJP) rekommenderas för vuxna patienter med

GPA/MPA eller PV under och efter behandling med Blitzima, som lämpligt enligt lokala riktlinjer

och klinisk praxis.

Pediatrisk population

Pediatriska patienter med GPA eller MPA ska ges metylprednisolon intravenöst i tre dagliga doser om

30 mg/kg/dag (dosen ska inte överstiga 1 g/dag) innan den första intravenösa infusionen av Blitzima,

för att behandla allvarliga vaskulitsymptom. Upp till ytterligare tre doser på 30mg/kg/dag kan ges

innan den första infusionen av Blitzima.

Efter avslutad administrering av intravenöst metylprednisolon ska patienter få oralt prednison 1

mg/kg/dag (dosen ska inte överstiga 60 mg/dag). Dosen ska trappas ut så snabbt som möjligt enligt

kliniskt behov (se avsnitt 5.1).

Profylax mot

Pneumocystis jiroveci

pneumoni (PJP) rekommenderas för pediatriska patienter med

GPA eller MPA under och efter behandling med Blitzima, enligt vad som är lämpligt.

Dosering

Non-Hodgkins lymfom

Follikulära non-Hodgkins lymfom

Kombinationsbehandling

Den rekommenderade dosen av Blitzima givet i kombination med kemoterapi för

induktionsbehandling

av tidigare obehandlade patienter eller patienter med relapserade/refraktära

follikulära lymfom är:

375 mg/m

kroppsyta per behandlingscykel upp till 8 behandlingscykler.

Blitzima bör ges dag 1 i varje

behandlingscykel efter intravenös administrering av

glukokortikoidkomponenten i kemoterapin om

möjligt.

Underhållsbehandling

Tidigare obehandlat follikulärt lymfom

Den rekommenderade dosen av Blitzima givet som underhållsbehandling till patienter med tidigare

obehandlat follikulärt lymfom som har svarat på induktionsbehandling är: 375 mg/m

kroppsyta givet

en gång varannan månad (med start 2 månader efter senaste dos av induktionsbehandlingen) till

sjukdomsprogression eller under maximalt två år (totalt 12 infusioner).

Relapserade/refraktära follikulära lymfom

Den rekommenderade dosen av Blitzima givet som underhållsbehandling till patienter med

relapserade/refraktära follikulära lymfom som har svarat på induktionsbehandling är: 375 mg/m²

kroppsyta givet en gång var tredje månad (med start 3 månader efter senaste dos av

induktionsbehandlingen) till sjukdomsprogression eller under maximalt två år (totalt 8 infusioner).

Monoterapi

Relapserade/refraktära follikulära lymfom

Den rekommenderade dosen av Blitzima givet som monoterapi för induktionsbehandling av vuxna

patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra

recidiv efter kemoterapi är: 375 mg/m² kroppsyta, givet som en intravenös infusion en gång per vecka

i fyra veckor.

För förnyad behandling med Blitzima givet som monoterapi till patienter som svarat på tidigare

behandling med Blitzima givet som monoterapi vid relapserade/refraktära follikulära lymfom är den

rekommenderade dosen: 375 mg/m² kroppsyta, givet som en intravenös infusion en gång per vecka i

fyra veckor (se avsnitt 5.1).

Diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins lymfom hos vuxna

Blitzima skall användas i kombination med CHOP. Den rekommenderade dosen är 375 mg/m

kroppsyta, givet dag 1 i varje behandlingscykel efter intravenös infusion av

glukokortikoidkomponenten i CHOP, och under 8 behandlingscykler. Säkerhet och effekt av

Blitzima

har ej visats i kombination med annan kemoterapi vid diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins

lymfom.

Dosjusteringar under behandling

Ingen dosjustering av Blitzima rekommenderas. När Blitzima ges i kombination med

kemoterapi, bör

standardiserade dosjusteringar för de kemoterapeutiska läkemedlen

tillämpas.

Kronisk lymfatisk leukemi

Den rekommenderade dosen av Blitzima i kombination med kemoterapi vid tidigare obehandlad KLL

och vid återfall/refraktär sjukdom är 375 mg/m

kroppsyta administrerat dag 0 i den första

behandlingscykeln följt av 500 mg/m

kroppsyta administrerat på dag 1 varje efterföljande cykel, totalt

6 cykler. Kemoterapin bör ges efter Blitzima-infusionen.

Granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)

Patienter som behandlas med Blitzima måste få patientkortet vid varje infusion.

Induktion av remission hos vuxna patienter

Den rekommenderade dosen av Blitzima för induktion av remission hos vuxna patienter med GPA

MPA är 375 mg/m

kroppsyta, givet som en intravenös infusion en gång per

vecka under 4 veckor

(fyra infusioner totalt).

Underhållsbehandling av vuxna patienter

Efter induktion av remission med Blitzima bör inte underhållsbehandling hos vuxna patienter

med GPA och MPA initieras tidigare än 16 veckor efter den sista infusionen av Blitzima.

Efter induktion av remission med annan immunsuppressiv standardbehandling bör

underhållsbehandling med Blitzima initieras under den 4-veckorsperiod som följer remission av

sjukdomen.

Blitzima bör administreras som två intravenösa 500 mg-infusioner med två veckors mellanrum,

efterföljt av en intravenös 500 mg-infusion var 6:e månad därefter. Patienter bör få Blitzima i minst 24

månader efter att remission uppnåtts (avsaknad av kliniska tecken och symtom). För patienter som har

högre risk för återfall bör läkarna överväga en längre duration av underhållsbehandling med Blitzima,

upp till 5 år.

Pemfigus vulgaris

Patienter som behandlas med Blitzima måste få patientkortet vid varje infusion.

Den rekommenderade dosen av Blitzima för behandling av pemfigus vulgaris är 1000 mg

administrerat som en intravenös infusion efterföljt av en andra intravenös infusion på 1000 mg

två veckor senare, i kombination med nedtrappning av glukokortikoider.

Underhållsbehandling

En intravenös underhållsinfusion på 500 mg bör administreras efter 12 samt 18 månader och därefter

var 6:e månad efter behov, baserat på klinisk bedömning.

Behandling av återfall

Vid återfall kan 1000 mg ges intravenöst. Förskrivaren bör också överväga att återuppta eller öka

patientens glukokortikoiddos, baserat på klinisk bedömning.

Efterföljande infusioner bör inte administreras tidigare än 16 veckor efter förgående infusion.

Särskilda patientgrupper

Ä ldre

Ingen dosjustering krävs hos äldre patienter (> 65 år).

Pediatrisk population

Non-Hodgkins lymfom

Hos pediatriska patienter från ≥ 6 månader till < 18 års ålder med tidigare obehandlat avancerat

stadium av CD20-positiv DLBCL/BL/BAL/BLL, ska Blitzima användas i kombination med systemisk

kemoterapi Lymfom Malin B (LMB) (se tabell 1 och 2). Den rekommenderade dosen av Blitzima är

375 mg/m

kroppsyta administrerat som en intravenös infusion. Ingen dosjustering av Blitzima, annat

än för kroppsyta, är nödvändig.

Säkerheten och effekten av Blitzima hos pediatriska patienter ≥ 6 månader till < 18 års ålder har ännu

ej fastställts för andra indikationer än vid tidigare obehandlat avancerat stadium av CD20-positiv

DLBCL/BL/BAL/BLL. Endast begränsade data finns tillgängliga för patienter under 3 års ålder. Se

avsnitt 5.1 för ytterligare information.

Blitzima ska inte användas hos pediatriska patienter från födsel till < 6 månaders ålder med CD20-

positivt diffust storcelligt B-cellslymfom (se avsnitt 5.1).

Tabell 1

Dosering av Blitzima -administrering hos pediatriska patienter med Non-

Hodgkins lymfom

Cykel

Behandlingsdag

Administreringsdetaljer

Pre-fas (COP)

Inget Blitzima ges

Induktionsbehandling 1

(COPDAM1)

Dag -2

(motsvarar dag 6 av pre-

fasen)

1:a Blitzima infusionenen

Under den första induktionsbehandlingen

ges prednison som en del av

kemoterapibehandlingen och bör

administreras före Blitzima.

Dag 1

2:a Blitzima infusionen

Blitzima kommer ges 48 timmar efter den

första infusionen av Blitzima.

Induktionsbehandling 2

(COPDAM2)

Dag -2

3:e Blitzima infusionen

I den 2:a induktionsbehandlingen ges inte

prednison vid tidpunkten för Blitzima -

administrering.

Dag 1

4:e Blitzima infusionen

Blitzima ges 48 timmar efter den tredje

infusionen av Blitzima.

Konsolideringsbehandling 1

(CYM/CYVE)

Dag 1

5:e Blitzima infusionen

Predninson ges inte vid tidpunkten för

Cykel

Behandlingsdag

Administreringsdetaljer

Blitzima -administreringen.

Konsolideringsbehandling 2

(CYM/CYVE)

Dag 1

6:e Blitzima infusionen

Prednison ges inte vid tidpunkten för

Blitzima -administreringen.

Underhållsbehandling 1

(M1)

Dag 25 till 28 av

konsolideringsbehandling

2 (CYVE)

Inget Blitzima ges

Påbörjas när perifert antal har återhämtat

sig efter konsolideringsbehandling 2

(CYVE) med ANC > 1,0 x 10

/ l och

trombocyter > 100 x 10

Underhållsbehandling 2

(M2)

Dag 28 av

underhållsbehandling 1

(M1)

Inget Blitzima ges

ANC (Absolute Neutrophil Count) = absolut antal neutrofiler; COP = Cyklofosfamid, Vinkristin, Prednison; COPDAM =

Cyklofosfamid, Vinkristin, Prednisolon, Doxorubicin, Metotrexat; CYM = CYtarabin (Aracytin, Ara-C), Metotrexat; CYVE

= CYtarabin (Aracytin, Ara-C), VEposide (VP16)

Tabell 2

Behandlingsplan för Non-Hodgkins lymfom, pediatriska patienter: Kemoterapi

tillsammans med Blitzima

Behandlingsplan

Patientstadium

Administreringsdetaljer

Grupp B

Stadium III med hög LDH-nivå (> N

x 2),

Stadium IV CNS-negativ

Pre-fas följt av 4 behandlingar: 2

induktionsbehandlingar (COPADM) med

HDMTX 3 g/m

och 2

konsolideringsbehandlingar (CYM)

Grupp C

Grupp C1:

B-AL CNS-negativ, stadium IV och

B-AL CNS-positiv och CSF-negativ

Pre-fas följt av 6 behandlingar:

2 induktionsbehandlingar (COPADM)

med HDMTX 8 g/m², 2

konsolideringsbehandlingar (CYVE) och

2 underhållsbehandlingar (M1 och M2)

Grupp C3:

B-AL CSF-positiv, stadium IV CSF-

positiv

Påföljande behandlingar ska ges så snart antalet blodceller återhämtat sig och patientens tillstånd

tillåter, med undantag för underhållsbehandlingar som ges med 28 dagars intervall.

B-AL = Burkitt leukemi (mogen akut B-cellsleukemi); CSF = Cerebrospinal Fluid (Cerebrospinalvätska); CNS = Centrala

Nervsystemet; HDMTX = High-dose Methotrexate (Högdos Metotrexat); LDH = Lactic Acid Dehydrogenase

(mjölksyradehydrogenas)

Granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)

Induktion av remission

Den rekommenderade dosen av Blitzima för induktion av remission hos pediatriska patienter med svår,

aktiv GPA och MPA är 375 mg/m

kroppsyta, givet som en intravenös infusion en gång per vecka

under 4 veckor.

Säkerheten och effekten av Blitzima hos barn (ålder ≥ 2 år till < 18 år) har ej fastställts för andra

indikationer än svår, aktiv GPA eller MPA.

Blitzima ska inte användas hos patienter yngre än 2 års ålder som har svår, aktiv GPA eller MPA. Det

finns risk för ett otillräckligt immunsvar mot barnvaccinationer som används för att förebygga vanliga

barnsjukdomar (exempelvis mässlingen, påssjuka, rödahund och polio) (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

Den beredda Blitzima-lösningen ska ges som en intravenös infusion genom en där för avsedd

infusionskanal. Administrera inte den beredda infusionslösningen som intravenös injektion eller som

bolusinfusion.

Patienter skall noggrant övervakas med avseende på cytokinfrisättningssyndrom (se avsnitt 4.4). Om

patienten utvecklar symtom på svåra reaktioner, särskilt svår dyspné, bronkospasm eller hypoxi, skall

infusionen omedelbart avbrytas. Patienter med non-Hodgkins lymfom skall då utvärderas med

avseende på tecken på tumörlyssyndrom, inklusive lämpliga laboratorietester, och med avseende på

lunginfiltrat med lungröntgen. För alla patienter gäller att infusionen inte ska återupptas förrän

symtomen avklingat fullständigt och det skett en normalisering av laboratorievärden och

lungröntgenfynd. När så är fallet kan infusionen återupptas igen med högst halva den föregående

infusionshastigheten. Om samma svåra reaktioner uppträder en andra gång bör definitivt

behandlingsavbrott noggrant övervägas från fall till fall.

Milda eller måttliga infusionsrelaterade reaktioner (se avsnitt 4.8) svarar ofta på en minskning av

infusionshastigheten. Infusionshastigheten kan ökas vid förbättring av symtomen.

Första infusionen

Den rekommenderade inledande infusionshastigheten är 50 mg/timme. Efter de första 30 minuterna

kan hastigheten gradvis ökas med 50 mg/timme var 30:e minut till maximalt 400 mg/timme.

Efterföljande infusioner

För alla indikationer

Efterföljande infusioner av Blitzima kan ges med en inledande infusionshastighet av 100 mg/timme

och ökas med 100 mg/timme var 30:e minut, till maximalt 400 mg/timme.

Pediatriska patienter - non-Hodgkins lymfom

Första infusionen

Den rekommenderade inledande infusionshastigheten är 0,5 mg/kg/timme (maximalt 50 mg/timme);

som kan ökas med 0,5 mg/kg/timme var 30:e minut om ingen överkänslighetsreaktion eller

infusionsrelaterad reaktion uppstår, till maximalt 400 mg/timme.

Efterföljande infusioner

Efterföljande infusioner av Blitzima kan ges med en inledande infusionshastighet av 1 mg/kg/timme

(maximalt 50 mg/timme) och kan ökas med 1 mg/kg/timme var 30:e minut, till maximalt 400

mg/timme.

4.3

Kontraindikationer

Kontraindikationer vid användning vid non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Ö verkänslighet mot den aktiva substansen eller mot murina proteiner, eller mot något annat hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

Aktiva, svåra infektioner (se avsnitt 4.4).

Patienter med svår immunsuppression.

Kontraindikationer vid användning vid reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk

polyangit och pemfigus vulgaris

Ö verkänslighet mot den aktiva substansen eller mot murina proteiner, eller mot något annat hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

Aktiva, svåra infektioner (se avsnitt 4.4).

Patienter med svår immunsuppression.

Svår hjärtsvikt (New York Heart Association klass IV) eller svår okontrollerad hjärtsjukdom (se

avsnitt 4.4 gällande andra hjärtsjukdomar).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamnet och batchnumret (Sats/Lot)

på det administrerade läkemedlet tydligt noteras.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Samtliga patienter som behandlas med rituximab för reumatoid artrit, GPA, MPA eller pemfigus

vulgaris måste få patientkortet vid varje infusion. Patientkortet innehåller viktig

säkerhetsinformation

till patienten gällande möjligt ökad risk för infektioner, inklusive PML.

Mycket sällsynta fall av dödlig PML har rapporterats till följd av användning av rituximab. Patienter

måste övervakas med regelbundna intervaller för nya eller förvärrade neurologiska symtom eller

tecken som kan tyda på PML. Om PML misstänks, måste fortsatt dosering avbrytas tills dess att PML

har uteslutits. Läkaren ska utvärdera patienten för att avgöra om symtomen visar på neurologisk

nedsättning, och om så är fallet, om dessa symtom möjligen skulle kunna tyda på PML. Konsultation

med en neurolog bör övervägas om det är kliniskt indicerat.

Om det finns några tvivel, ska ytterligare utredning, inklusive MRI företrädelsevis med kontrast,

cerebrospinalvätska (CSF) test för JC-virus DNA och upprepade neurologiska utredningar, övervägas.

Läkaren ska vara särskilt observant på symtom som tyder på PML som patienten kanske inte märker

själv (t.ex. kognitiva, neurologiska eller psykiatriska symtom). Patienter ska också få rådet att

informera sin partner eller vårdgivare om sin behandling, eftersom de kan upptäcka symtom som

patienten inte själv är medveten om.

Om en patient utvecklar PML, måste doseringen av rituximab upphöra permanent.

Efter återställande av immunsystemet hos immunförsvagde patienter med PML, har stabilisering eller

förbättring setts. Det är fortfarande okänt om tidig upptäckt av PML och avbruten rituximab-

behandling kan leda till liknande stabilisering eller förbättring.

Non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Infusionsrelaterade reaktioner

Rituximab associeras med infusionsrelaterade reaktioner, vilka kan vara relaterade till frisättning av

cytokiner och/eller andra kemiska mediatorer. Cytokinfrisättningssyndrom kan kliniskt sett vara

svårskiljbara från akuta överkänslighetsreaktioner.

Dessa reaktioner som inkluderar cytokinfrisättningssyndrom, tumörlyssyndrom och anafylaktiska och

överkänslighetsreaktioner, beskrivs nedan.

Efter marknadsintroduktionen av den intravenösa formuleringen av rituximab har allvarliga

infusionsrelaterade reaktioner med dödlig utgång rapporterats, vilka inträder från 30 minuter till

timmar efter start av den första intravenösa infusionen med rituximab. Dessa reaktioner

kännetecknades av pulmonella händelser och i vissa fall snabb tumörlys och tecken på

tumörlyssyndrom i tillägg till feber, frossa, stelhet, hypotension, urtikaria, angioödem och andra

symtom (se avsnitt 4.8 ).

Allvarligt cytokinfrisättningssyndrom karakteriseras av svår dyspné ofta förenad med bronkospasm

och hypoxi. Dessutom förekommer feber, frossa, stelhet, urtikaria och angioödem. Syndromet kan

uppvisa tecken som vid tumörlyssyndrom såsom hyperurikemi, hyperkalemi, hypokalcemi,

hyperfosfatemi, akut njurinsufficiens och laktatdehydrogenas (LDH)-stegring. Syndromet kan också

vara associerat med akut andningsinsufficiens och leda till döden. Med den akuta respiratoriska

svikten kan pulmonella lunginfiltrat och ödem förekomma (fynd vid lungröntgen). Syndromet

uppkommer vanligen inom en till två timmar efter att första infusionen påbörjats. Patienter med känd

lunginsufficiens eller med tumörinfiltrat i lungorna kan löpa större risk och skall behandlas med stor

försiktighet. Infusionen skall omedelbart avbrytas om patienten utvecklar symtom på svår

cytokinfrisättning (se avsnitt 4.2) och ges optimal symtomatisk behandling. Då en initial förbättring av

kliniska symtom kan följas av en försämring av tillståndet skall dessa patienter kontrolleras noga tills

tecken på tumörlyssyndrom och lunginfiltrat försvunnit eller uteslutits. Det är ovanligt att upprepad

behandling av patienter, vars reaktioner helt gått tillbaka, på nytt gett upphov till allvarligt

cytokinfrisättningssyndrom.

Patienter med stor tumörbörda eller ett stort antal (≥ 25 x 10

/l) cirkulerande maligna celler så som

patienter med KLL, vilka kan löpa större risk för utveckling av särskilt allvarligt

cytokinfrisättningssyndrom, bör behandlas med yttersta försiktighet. Dessa patienter måste övervakas

mycket noggrant under den första infusionen. För dessa patienter bör man överväga en reducerad

infusionshastighet under den första infusionen eller en delad dosering under två dygn under den första

cykeln och de efterföljande cyklerna om antalet lymfocyter fortfarande är > 25 x 10

Infusionsrelaterade biverkningar av alla typer har observerats hos 77% av patienterna behandlade med

rituximab

(inklusive cytokinfrisättningssyndrom med hypotension och bronkospasm hos 10% av

patienterna), se avsnitt 4.8. Dessa symtom är vanligtvis reversibla efter avbrytande av infusionen och

följt av behandling med ett antipyretikum och ett antihistamin. I vissa fall kan behandling med syrgas,

koksaltinfusion, bronkdilaterare och glukokortikoider behövas. För svåra reaktioner hänvisas till

texten ovan om cytokinfrisättningssyndromet.

Anafylaktiska och andra överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter intravenös administrering av

proteiner till patienter. Typiskt för dessa reaktioner är att de, i motsats till

cytokinfrisättningssyndromet, inträffar inom några minuter efter det att infusionen påbörjats.

Läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner, som t ex epinefrin (adrenalin), antihistaminer

och glukokortikoider, skall finnas tillgängliga för akut insättande i händelse av en allergisk reaktion

orsakad av rituximab. Kliniska tecken på anafylaxi kan likna de vid ett cytokinfrisättningssyndrom (se

ovan). Reaktioner som hänför sig till överkänslighet har rapporterats mindre frekvent än de som

relateras till cytokinfrisättning.

I vissa fall rapporterades ytterligare reaktioner vilka var hjärtinfarkt, förmaksflimmer, lungödem och

akut reversibel trombocytopeni.

Eftersom hypotension kan inträffa vid administrering av rituximab bör utsättning av antihypertensiva

läkemedel övervägas 12 timmar före rituximab-infusionen.

Hjärtat

Angina pectoris, hjärtarytmier såsom förmaksfladder och -flimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt har

förekommit hos patienter behandlade med rituximab. Patienter med kardiell anamnes och/eller som

behandlats med kardiotoxisk kemoterapi ska övervakas noga.

Hematologisk toxicitet

Ä ven om rituximab i monoterapi inte är myelosuppressiv, skall försiktighet iakttas då behandling av

patienter med neutrofiler < 1,5 x 10

/l och/eller trombocyter < 75 x 10

/l övervägs, eftersom klinisk

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/413557/2019

EMEA/H/C/004723

Blitzima (rituximab)

Sammanfattning av Blitzima och varför det är godkänt inom EU

Vad är Blitzima och vad används det för?

Blitzima är ett läkemedel som ges för att behandla följande blodcancerformer och inflammatoriska

sjukdomar:

Follikulära lymfom och diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins lymfom (två former av non-

Hodgkins lymfom, en blodcancer).

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL, en annan blodcancer som påverkar de vita blodkropparna).

Granulomatos med polyangit (GPA eller Wegeners granulomatos) och mikroskopisk polyangit

(MPA), som är inflammatoriska sjukdomar i blodkärlen.

Måttlig till svår pemphigus vulgaris, en autoimmun sjukdom som kännetecknas av omfattande

blåsbildning och skador på hud och slemhinnor (fuktiga kroppsytor, t.ex. munslemhinnan).

”Autoimmun” innebär att sjukdomen orsakas genom att immunsystemet (kroppens naturliga

försvar) attackerar kroppens egna celler.

Beroende på vilken sjukdom det används för att behandla kan Blitzima ges med kemoterapi (andra

cancerläkemedel) eller läkemedel som används för inflammatoriska sjukdomar (kortikosteroider).

Blitzima innehåller den aktiva substansen rituximab.

Blitzima är en biosimilar, vilket innebär att det i hög grad liknar ett annat biologiskt läkemedel

(referensläkemedel) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Blitzima är MabThera. Mer

information om biosimilarer finns här

Hur används Blitzima?

Blitzima är receptbelagt. Det ges genom infusion (dropp) i en ven. Före varje infusion ska patienten få

ett antihistamin (för att förebygga allergiska reaktioner) och ett antipyretikum (ett febernedsättande

medel). Beroende på vilken sjukdom som behandlas kan patienterna få andra läkemedel. Blitzima bör

ges under noggrann övervakning av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal och på en plats där det finns

omedelbar tillgång till återupplivningsutrustning.

För att få mer information om hur Blitzima används, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Blitzima?

Den aktiva substansen i Blitzima, rituximab, är en monoklonal antikropp (ett slags protein) som

utformats för att binda till ett protein som kallas CD20 och som finns på ytan till B-celler (en slags vita

blodkroppar). När rituximab binder till CD20 gör den att B-cellerna dör, vilket förbättrar patientens

tillstånd vid lymfom och KLL, där B-cellerna har blivit cancerogena. Förstörelsen av B-celler vid

pemphigus vulgaris, GPA och MPA minskar produktionen av antikroppar som tros spela en stor roll vid

angreppen på blodkärlen med inflammation som följd.

Vilka fördelar med Blitzima har visats i studierna?

Laboratoriestudier där man jämförde Blitzima med MabThera har visat att den aktiva substansen i

Blitzima är mycket lik den i MabThera vad gäller uppbyggnad, renhet och biologisk aktivitet. Studier

har också visat att Blitzima producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som

MabThera.

Blitzima har dessutom jämförts med MabThera vid tillförsel i en ven i en huvudstudie med 372

patienter som hade aktiv reumatoid artrit (en inflammatorisk sjukdom). Studien visade att Blitzima och

MabThera hade jämförbara effekter på artritsymtomen: efter 24 veckor var andelen patienter med en

förbättring på 20 procent av symtompoängen (s.k. ACR20) 74 procent (114 av 155 patienter) med

Blitzima och 73 procent (43 av 59 patienter) med MabThera.

Ytterligare belägg kom från understödjande studier, däribland en studie på 121 patienter med

avancerat follikulärt lymfom, där tillägg av Blitzima till kemoterapeutiska läkemedel var minst lika

effektivt som tillägg av Rituxan, som är USA:s version av MabThera. I denna studie sågs en förbättring

i 96 procent av fallen (67 av 70 patienter) med Blitzima och i 90 procent (63 av 70 patienter) med

Rituxan.

Eftersom Blitzima är en biosimilar behöver inte studierna om rituximabs effekt och säkerhet som

utförts med MabThera utföras på nytt med Blitzima.

Vilka är riskerna med Blitzima?

Blitzima säkerhet har utvärderats och med samtliga studier som grund anses dess biverkningar vara

jämförbara med dem som referensläkemedlet MabThera ger upphov till.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av rituximab är förknippade med infusionen (t.ex. feber,

frossa och skakningar). De uppträder hos de flesta cancerpatienter och hos fler än 1 av 10 patienter

med GPA eller MPA vid tiden för den första infusionen. Risken för att dessa biverkningar uppträder

minskar under efterföljande infusioner. De vanligaste allvarliga biverkningarna är infusionsreaktioner,

infektioner och, hos cancerpatienter, hjärtrelaterade problem. Andra allvarliga biverkningar är hepatit

B-reaktivering (återkomst av en tidigare aktiv leverinfektion med hepatit B-virus) och en sällsynt och

svår hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Blitzima finns i bipacksedeln.

Blitzima får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot rituximab, musproteiner eller

något annat innehållsämne. Det får heller inte ges till patienter som har en allvarlig infektion eller ett

allvarligt försvagat immunsystem. Blitzima får heller inte ges till patienter med GPA eller MPA om de

har svåra hjärtproblem.

Varför är Blitzima godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Blitzima i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer har en struktur, renhet och biologisk aktivitet som i hög grad liknar MabTheras och att det

fördelas i kroppen på samma sätt. Dessutom visade en studie där Blitzima jämfördes med MabThera

hos patienter med reumatoid artrit (som kan stödja dess användning vid andra inflammatoriska

sjukdomar såsom GPA och MPA), att båda läkemedlen är ungefär lika effektiva, och en understödjande

studie av follikulärt lymfom visade på effekt vid cancer.

Alla dessa data ansågs räcka för att dra slutsatsen att Blitzima kommer att verka på samma sätt som

MabThera vad gäller effekt och säkerhet vid dess godkända användningar. EMA fann därför att

fördelarna med Blitzima är större än de konstaterade riskerna och att läkemedlet kan godkännas för

försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Blitzima?

Företaget som marknadsför Blitzima kommer att se till att läkare och patienter som använder

läkemedlet för icke-cancersjukdomar får utbildningsmaterial med information om behovet att ge

läkemedlet där det finns tillgång till återupplivningsutrustning och om risken för infektion, inklusive

PML. Patienterna ska också få ett patientkort att alltid bära med sig och som instruerar dem att

omedelbart kontakta sin läkare om de får något av de angivna symtomen på infektion.

Läkare som förskriver Blitzima för cancer kommer att få utbildningsmaterial som påminner dem om att

de bara får använda läkemedlet genom infusion i en ven.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Blitzima har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Blitzima kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Blitzima utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Blitzima

Den 13 juli 2017 beviljades Blitzima ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

EPAR för Blitzima finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/blitzima

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen