ALK Spädningsvätska Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-12-2013

Tillgänglig från:
ALK-Abelló A/S
ATC-kod:
V07AB
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
spädningsvätskor och spolvätskor
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
90096
Tillstånd datum:
1990-11-02

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket2013-12-04

P RODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETSNAMN

ALKSpädningsvätskainjektionsvätska,lösning

2. KVALITATIVOCHKVANTITATIVSAMMANSÄTTNING

Förfullständigförteckningöverhjälpämnen,seavsnitt6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska,lösning

4. KLINISKAUPPGIFTER

4.1 Terapeutiskaindikationer

Ejrelevant.

4.2 Doseringochadministreringssätt

SeproduktresuméföraktuellAlutardSQprodukt.

4.3 Kontraindikationer

Ejrelevant.

4.4 Varningarochförsiktighet

Ejrelevant.

4.5 Interaktionermedandraläkemedelochövrigainteraktioner

Ejrelevant.

4.6 Fertilitet,graviditetochamning

Ejrelevant.

4.7 Effekterpåförmåganattframförafordonochanvändamaskiner

Ejrelevant.

4.8 Biverkningar

Ejrelevant.

4.9 Överdosering

Ejrelevant.

5. FARMAKOLOGISKAEGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiskaegenskaper

Läkemedelsverket2013-12-04

Farmakoterapeutiskgrupp:Spädningsvätska,ATC-kod:V07AB

5.2 Farmakokinetiskaegenskaper

Ejrelevant.

5.3 Prekliniskasäkerhetsuppgifter

Ejrelevant.

6. FARMACEUTISKAUPPGIFTER

6.1 Förteckningöverhjälpämnen

Natriumklorid

Natriumvätekarbonat

Fenol

Vattenförinjektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

EftersomblandbarhetsstudiersaknasskaALKSpädningsvätskainteblandasmedandraläkemedelän

vadsomangesisektion6.6.

6.3 Hållbarhet

30månader

6.4 Särskildaförvaringsanvisningar

Förvarasikylskåp(2°C–8°C).Förvarasioriginalförpackningen.Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstypochinnehåll

ALKSpädningsvätskalevererasiglasflaskor(typI)förseddamedenklorbutylkorkochförseglademed

ettaluminiumlock.

ALKSpädningsvätskafinnsiförpackningsstorlek:10x4,5ml.

Eventuelltkommerinteallaförpackningsstorlekarattmarknadsföras.

6.6 Särskildaanvisningarfördestruktionochövrighantering

ALKSpädningsvätskaanvändsvidbehovförattspädaAlutardSQinjektionsvätska.

Beredningav1:10spädning:

VändförsiktigtflaskanmedAlutardSQuppochnedi180ºvinkel10-20gångerförespädning

medALKSpädningsvätska.

Draupp0,5mlAlutardSQinjektionsvätskaien1mlspruta.

InnansprutanavlägsnasfrånflaskanmedAlutardSQinjektionsvätska,drain0,5mllufti

sprutanförattnormaliseratrycketiflaskan.

Injiceraförsiktigt0,5mlAlutardSQinjektionsvätskaiflaskanmedALKSpädningsvätska.

Vändflaskanmedspädningenuppochnedi180ºvinkel10-20gångerföreanvändning.

Läkemedelsverket2013-12-04

7. INNEHAVAREAVGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

ALK-AbellóA/S

BøgeAllé6-8

DK-2970Hørsholm

Danmark

8. NUMMERPÅGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

90096

9. DATUMFÖRFÖRSTAGODKÄNNANDE/FÖRNYATGODKÄNNANDE

1990-11-02/2009-01-01

10. DATUMFÖRÖVERSYNAVPRODUKTRESUMÉN

2013-12-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen