Actilyse Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2021

Aktiva substanser:
alteplas
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
B01AD02
INN (International namn):
alteplase
Läkemedelsform:
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
alteplas 1 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaskor, (I+II) 50 mg + 50 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55074
Tillstånd datum:
2017-02-08

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

10 mg, 20 mg och 50 mg

alteplas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Actilyse är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Actilyse

Hur Actilyse ges

Eventuella biverkningar

Hur Actilyse ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Actilyse är och vad det används för

Den aktiva substansen i Actilyse är alteplas. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel.

Dessa läkemedel verkar genom att lösa upp blodproppar som täpper igen kärlen.

Actilyse 10, 20 eller 50 mg används för behandling av tillstånd som orsakas av bildning av blodproppar i

blodkärlen, inklusive:

hjärtattack som orsakas av blodproppar i hjärtats artärer (akut hjärtinfarkt)

blodproppar i lungornas artärer (akut massiv lungemboli)

stroke orsakad av bildning av blodproppar i hjärnans artärer (akut ischemisk stroke)

2.

Vad du behöver veta innan du får Actilyse

Du skall inte behandlas med Actilyse

om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen alteplas, mot gentamicin (spårrester från

tillverkningen), mot naturgummi (även kallad latex som ingår i förpackningsmaterialet) eller mot något av

de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (listade i avsnitt 6).

om du har eller nyligen haft en sjukdom som ökar risken för blödning, t ex:

blödningssjukdom eller tendens till ökad blödning

en svår eller farlig blödning i någon del av kroppen

blödning i hjärnan eller skallen

okontrollerat, mycket högt blodtryck

bakterieinfektion eller inflammation i hjärtat eller inflammation i membranen omkring hjärtat

inflammation i bukspottkörteln

sår i mag-tarmkanalen

åderbråck i matstrupen

förändringar i blodkärlen, som bråck på artärer

vissa tumörer

svår leversjukdom

om du tar blodförtunnande läkemedel (via munnen), om inte lämpliga tester visar att det inte finns någon

kliniskt signifikant verkan av detta läkemedel

om du någon gång har opererats i hjärnan eller ryggraden

om du har genomgått en större operation eller fått en allvarlig skada under de senaste 3 månaderna

om du nyligen genomgått en punktion av ett stort blodkärl

om du fått hjärtmassage under de senaste 10 dagarna

om du fött barn under de senaste 10 dagarna

Din läkare kommer inte heller att använda Actilyse för behandling av hjärtinfarkt eller blodproppar i lungans

artärer

om du har eller någon gång haft en stroke orsakad av blödning i hjärnan

om du har eller någon gång haft en stroke av oklara orsaker

om du nyligen (under de senaste 6 månaderna) haft en stroke orsakad av blodproppar i hjärnans artärer.

Detta avser inte den stroke du söker behandling för.

Dessutom kommer din läkare inte att använda Actilyse för behandling av stroke orsakad av en blodpropp i

hjärnans artärer

om symtomen på stroke började uppträda för mer än 4,5 timmar sedan eller om det kan ha varit möjligt att

det gått mer än 4,5 timmar sedan starten eftersom du inte vet när de började

om din stroke endast ger milda symtom

om det finns tecken på blödning i hjärnan

om du haft en stroke under de senaste 3 månaderna

om dina symtom förbättras snabbt innan behandlingen med Actilyse påbörjas

om du har en mycket svår stroke

om du hade kramper när strokesymtomen började

om din tromboplastintid (blodprov för att undersöka blodets levringsförmåga) är avvikande. Provet kan

vara avvikande om du har fått heparin (ett läkemedel som förtunnar blodet) under de senaste 48 timmarna.

om du är diabetiker och har haft stroke någon gång tidigare

om du har mycket få blodplättar

om du har mycket högt blodtryck (över 185/110) som bara kan minskas genom injektion av läkemedel

om mängden socker (glukos) i blodet är mycket låg (under 2,8 mmol/l)

om mängden socker (glukos) i blodet är mycket hög (över 22,2 mmol/l)

om du är yngre än 16 år. (För ungdomar från 16 år eller äldre, se avsnitt ”Din läkare kommer att vara

särskilt försiktig med Actilyse”.)

Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Actilyse

om du har haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig livshotande allergisk reaktion (svår

överkänslighet) mot den aktiva substansen alteplas, mot gentamicin (spårrester från tillverkningen), mot

naturgummi (även kallad latex som ingår i förpackningsmaterialet) eller mot något av de övriga

innehållsämnena i detta läkemedel (listade i avsnitt 6).

om du har eller nyligen har haft något tillstånd som innebär ökad risk för blödning, såsom:

smärre skador

biopsi (vävnadsprovtagning)

punktion av större blodkärl

intramuskulär injektion

extern hjärtmassage

om du någon gång tidigare fått Actilyse

om du är äldre än 65 år

om du är äldre än 80 år kan du få ett sämre behandlingsresultat även om du behandlas med Actilyse. Nyttan

med behandlingen överväger den möjliga risken även hos patienter som är över 80 år. Därför är enbart hög

ålder inget hinder för behandling med Actilyse.

om du är ungdom som är 16 år eller äldre kommer nyttan vägas noga mot den möjliga risken vid

behandling av stroke (akut ischemisk stroke)

Andra läkemedel och Actilyse

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria

sådana.

Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit:

något läkemedel som används för att förtunna blodet, t ex:

acetylsalicylsyra

warfarin

kumarin

heparin

vissa läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare)

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel. Din läkare kommer att ge dig Actilyse endast om nyttan

överväger den möjliga risken för ditt barn.

Actilyse kan innehålla spårrester av gentamicin från tillverkningsprocessen; förpackningen innehåller

naturgummi (latex).

3.

Hur Actilyse ges

Actilyse förbereds och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är inte meningen att du själv ska

ta läkemedlet.

Actilyse ska ges så tidigt som möjligt efter första symtomet.

Actilyse kan användas för att behandla tre olika sjukdomar:

Hjärtattack (akut hjärtinfarkt)

Dosen du får beror på din kroppsvikt. Maximal dos av Actilyse är 100 mg, men om du väger mindre än 65 kg

får du en lägre dos.

Actilyse kan ges på två olika sätt:

Tillförsel under 90 minuter, till patienter som behandlas inom 6 timmar efter första symtom. Detta innebär:

först en injektion av en del av dosen i en ven

därefter infusion av resten av dosen under de följande 90 minuterna.

Tillförsel under 3 timmar, till patienter som behandlas 6 - 12 timmar efter första symtom. Detta innebär:

först en injektion av en del av dosen i en ven

därefter infusion av resten av dosen under de följande 3 timmarna.

Dessutom kommer läkaren att ge dig ett annat läkemedel för att motverka bildning av blodproppar. Detta

läkemedel kommer att ges så snart som möjligt efter att du börjat känna av bröstsmärtor.

Blodproppar i artärerna i lungorna (akut massiv lungemboli)

Dosen du får beror på din kroppsvikt. Maximal dos av Actilyse är 100 mg, men om du väger mindre än 65 kg

får du en lägre dos.

Actilyse ges vanligen på följande sätt:

först en injektion av en del av dosen i en ven

därefter infusion av resten av dosen under de följande 2 timmarna.

Efter behandling med Actilyse, kommer din läkare att påbörja (eller återuppta) behandling med heparin (ett

läkemedel som förtunnar blodet).

Stroke orsakat av blodproppar i en artär i hjärnan (akut ischemisk stroke)

Actilyse måste ges inom 4,5 timmar efter de första symtomen. Ju tidigare du får behandlingen, desto större är

chansen att du ska få nytta av behandlingen och desto mindre risk att allvarliga biverkningar inträffar. Dosen du

får är beroende av din kroppsvikt. Den maximala dosen av Actilyse är 90 mg, men den kan vara lägre om du

väger mindre än 100 kg.

Actilyse ges på följande sätt:

först en injektion av en del av dosen i en ven

därefter infusion av resten av dosen under de följande 60 minuterna.

Du ska inte använda acetylsalicylsyra under de första 24 timmarna efter behandling med Actilyse mot stroke.

Om det är nödvändigt kan din läkare ge dig en injektion med heparin.

Om du har ytterligare frågor om användningen av Actilyse, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats av personer som fått Actilyse

Mycket vanliga

(förekommer hos mer än 1 person av 10 som får läkemedlet)

hjärtsvikt - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

blödning i hjärnan efter behandling av stroke orsakad av blodpropp i en av hjärnans artärer (akut ischemisk

stroke) – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen.

vätska i lungorna

blödning vid det skadade blodkärlet (såsom blåmärken/hematom)

lågt blodtryck

kärlkramp

Vanliga

(förekommer hos mindre än en person av 10 som får läkemedlet)

ytterligare en hjärtattack

blödning i hjärnan efter behandling av hjärtattack – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

hjärtstillestånd – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

chock (mycket lågt blodtryck) pga hjärtsvikt – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

blödning i halsen

blödning i mage eller tarm, inklusive blodiga kräkningar eller blod i avföringen, blödning i tandköttet

blödning i kroppsvävnader som orsakar lilaaktiga blåmärken

blödning från urinvägarna eller könsorganen som kan medföra blod i urinen

blödning eller blåmärken vid injektionsstället

Mindre vanliga

(förekommer hos mindre än 1 person av 100 som får läkemedlet)

lungrelaterad blödning, såsom blodfärgat slem, eller blödning i luftvägarna - det kan vara nödvändigt att

avbryta behandlingen

näsblödning

oregelbundna hjärtslag efter att blodtillförseln till hjärtat har återställts

skador på hjärtklaffarna eller väggen som avdelar de två kamrarna i hjärtat – det kan vara nödvändigt att

avbryta behandlingen

plötslig blockad av en artär i lungorna (lungembolism), hjärnan och alla andra ställen i kroppen (systemisk

embolism)

blödning i öronen

blodtryckssänkning

Sällsynta

(förekommer hos mindre än 1 person av 1 000 som får läkemedlet):

blödning i hjärtsäcken som omringar hjärtat - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

inre blödning i bakre delen av bålen - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

bildning av blodproppar som kan transporteras till olika organ i kroppen. Symtomen beror på vilket organ

som drabbas

allergiska reaktioner, t ex nässelutslag och hudutslag, svårigheter att andas med svårighetsgrad upp till

astma (bronkospasm), vätska under huden och slemhinnor (angioödem), lågt blodtryck eller chock - det kan

vara nödvändigt att avbryta behandlingen

blödning i ögonen

illamående

Mycket sällsynta

(förekommer hos mindre än 1 person av 10 000 som får läkemedlet)

allvarliga allergiska reaktioner (t ex livshotande anafylaxi) – det kan vara nödvändigt att avbryta

behandlingen

händelser som påverkar nervsystemet t ex:

krampanfall

problem att tala

förvirring eller delirium (mycket svår förvirring)

oro tillsammans med rastlöshet

depression

förändrat tänkande (psykos)

Dessa förändringar uppträder ofta i samband med en stroke orsakad av blodproppar eller blödning i hjärnan.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

blödning i inre organ, t ex blödning i levern – det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

bildning av kolesterolkristaller som lossnar och följer med blodet till andra organ. Symtomen beror på vilka

organ som drabbas - det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen

blödning som medför behov av blodtransfusion

kräkningar

feber

Död eller permanent funktionsnedsättning kan följa efter blödning i hjärnan eller andra allvarliga

blödningshändelser.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Actilyse ska förvaras

Normalt blir du inte ombedd att förvara Actilyse eftersom det kommer att ges till dig av din läkare

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Rekonstituerad lösning

Den rekonstituerade lösningen har visats vara stabil under 24 timmar vid 2-8

C och under 8 timmar vid 25

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör lösningen användas omedelbart efter rekonstituering. Om lösningen inte

används omedelbart, är förvaringstid och betingelser före användning användarens ansvar, och bör normalt inte

överstiga 24 timmar vid 2-8

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alteplas. Varje injektionsflaska innehåller 10 mg (motsvarar 5 800 000 IE), 20

mg (motsvarar 11 600 000 IE) eller 50 mg (motsvarar 29 000 000 IE) alteplas. Alteplas tillverkas med

rekombinant DNA-teknik med hjälp av en ovarialcellinje från kinesisk hamster. Övriga innehållsämnen är

arginin, fosforsyra (för pH justering) och polysorbat 80.

Spädningsvätskan är vatten för injektionsvätskor.

Förpackningens gummikork innehåller naturgummi (latex).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Actilyse är pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. En förpackning innehåller en

injektionsflaska med pulver och en injektionsflaska med spädningsvätska.

Actilyse finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

en injektionsflaska med 10 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 10 ml spädningsvätska

en injektionsflaska med 20 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 20 ml spädningsvätska och en

överföringskanyl

en injektionsflaska med 50 mg alteplaspulver och en injektionsflaska med 50 ml spädningsvätska och en

överföringskanyl

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Straβe 65

D-88397 Biberach/Riβ

Tyskland

Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim AB

Box 92008

SE-120 06 Stockholm

Tel: +46 (0)8 721 21 00

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-11-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska det administrerade läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer journalföras tydligt.

Förpackningen på 2 mg alteplas är inte indicerad för användning vid akut hjärtinfarkt, akut massiv

lungembolism eller akut ischemisk stroke (på grund av risk för kraftig underdosering). Endast förpackningarna

på 10 mg, 20 mg och 50 mg är indicerade för dessa indikationer.

Rekonstitution

För rekonstituering till en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml ska hela volymen spädningsvätska som

följer med förpackningen överföras till injektionsflaskan med Actilyse pulver. För detta ändamål bifogas en

överföringskanyl i förpackningarna med 20 mg och 50 mg. Till förpackningen med 10 mg ska en spruta

användas.

För rekonstituering till en slutlig koncentration av 2 mg alteplas/ml ska endast halva volymen spädningsvätska

användas (som visat i nedanstående tabell). I dessa fall ska alltid spruta användas för att överföra den avsedda

mängden spädningsvätska till injektionsflaskan med Actilyse pulver.

Under aseptiska förhållanden ska innehållet i en injektionsflaska Actilyse pulver (10 mg, 20 mg eller 50 mg)

lösas upp i vatten för injektionsvätskor (spädningsvätska) enligt nedanstående tabell, för att erhålla en slutlig

koncentration av 1 mg alteplas/ml eller 2 mg alteplas/ml:

Actilyse pulver

10 mg

20 mg

50 mg

(a) Volym sterilt vatten för

injektionsvätskor som ska tillsättas

pulvret

10 ml

20 ml

50 ml

Slutlig koncentration:

1 mg

alteplas/ml

1 mg

alteplas/ml

1 mg

alteplas/ml

(b) Volym sterilt vatten för

injektionsvätskor som ska tillsättas

pulvret

5 ml

10 ml

25 ml

Slutlig koncentration

2 mg

alteplas/ml

2 mg

alteplas/ml

2 mg

alteplas/ml

Den rekonstituerade lösningen skall sedan administreras intravenöst. Den rekonstituerade 1 mg/ml lösningen

kan spädas ytterligare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning för injektionsvätskor, till en lägsta

koncentration på 0,2 mg/ml eftersom det inte kan uteslutas att den rekonstituerade lösningen blir grumlig.

Ytterligare spädning av den färdigberedda 1 mg/ml lösningen, med sterilt vatten för injektionsvätskor eller med

kolhydratlösningar för infusion, t ex glukos, rekommenderas inte på grund av ökad grumlighet i den

rekonstituerade lösningen. Actilyse skall ej blandas med andra läkemedel i samma infusionslösning (detta

gäller även heparin).

För förvaringsanvisningar, se avsnitt 5 i denna bipacksedel.

Den rekonstituerade lösningen är endast avsedd för engångsbruk. Oanvänd lösning ska destrueras.

Instruktioner för rekonstituering av Actilyse

Rekonstituera omedelbart före administrering.

Använd tummen för att ta bort skyddslocken

från injektionsflaskorna innehållande Actilyse

pulver och spädningsvätska.

Gör ren injektionsflaskornas gummiöverdelar

med en spritkompress.

Ta ut överföringskanylen*. Desinficera eller

sterilisera inte överföringskanylen, den är redan

steril. Ta av det ena skyddslocket.

Ställ injektionsflaskan med spädningsvätska

upprätt på ett fast underlag. Punktera mitten av

gummikorken, rakt uppifrån, med

överföringskanylen. Tryck försiktigt men

bestämt utan att vrida.

Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och

överföringskanylen stadigt i ena handen genom

att hålla i överföringskanylens mittdel.

Ta bort det andra skyddslocket från

överföringskanylen.

Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och

överföringskanylen stadigt i ena handen genom

att hålla i överföringskanylens mittdel.

Håll injektionsflaskan med Actilyse-pulver

ovanför överföringskanylen. Placera

överföringskanylens spets i gummikorkens mitt.

Tryck ned injektionsflaskan med pulver på

överföringskanylen rakt uppifrån.

Punktera gummikorken försiktigt men bestämt

utan att vrida.

Vänd de två injektionsflaskorna och låt all

spädningsvätska rinna över till pulvret.

Ta bort den nu tomma injektionsflaskan för

spädningsvätskan tillsammans med

överföringskanylen. De kan kasseras.

Snurra injektionsflaskan med rekonstituerad

Actilyse försiktigt för att lösa upp återstående

pulver. Skaka inte injektionsflaskan eftersom det

leder till skumbildning.

Om det finns luftbubblor: låt lösningen stå i

några minuter för att bubblorna ska försvinna.

Lösningen består av 1 mg/ml Actilyse. Den ska vara klar och färglös till ljust gul och den ska vara fri

från partiklar.

Använd en spruta för att ta ut den mängd som

behövs

För att undvika läckage ska sprutans kanyl inte

sättas in på samma ställe som

överföringskanylen satt.

Använd omedelbart.

All oanvänd lösning ska kasseras.

(*om en överföringskanyl är inkluderad i förpackningen. Rekonstitueringen kan också göras med en spruta och kanyl.)

Dosering och administreringssätt

Akut hjärtinfarkt

Dosering

90 minuters (accelererat) dosschema för patienter med akut hjärtinfarkt, där behandling kan påbörjas

inom 6 timmar efter symtomdebut.

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

15 mg som intravenös bolus, omedelbart

följt av

15 ml

7,5 ml

50 mg som intravenös infusion med

konstant hastighet under de första 30

minuterna, omedelbart följt av

50 ml

25 ml

35 mg som intravenös infusion med

konstant hastighet under 60 minuter, till

maximala totaldosen 100 mg

35 ml

17,5 ml

För patienter med en kroppsvikt < 65 kg ska den totala dosen justeras enligt följande tabell:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

15 mg som intravenös bolusdos,

omedelbart följt av

15 ml

7,5 ml

0,75 mg/kg kroppsvikt som intravenös

infusion med konstant hastighet under de

första 30 minuterna, omedelbart följt av

0,75 ml per kg

kroppsvikt

0,375 ml per kg

kroppsvikt

0,5 mg/kg kroppsvikt som intravenös

infusion med konstant hastighet under 60

minuter )

0,5 ml per kg

kroppsvikt

0,25 ml per kg

kroppsvikt

3 timmars doseringsschema för patienter med akut hjärtinfarkt där behandling kan påbörjas mellan 6

och 12 timmar efter symtomdebut.

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolusdos,

omedelbart följt av

10 ml

5 ml

50 mg som intravenös infusion med

konstant hastighet under den första

timmen, omedelbart följt av

50 ml

25 ml

40 mg som intravenös infusion med

konstant hastighet under 2 timmar till

maximala totaldosen 100 mg

40 ml

20 ml

Hos patienter med en kroppsvikt < 65 kg:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus,

omedelbart följt av

10 ml

5 ml

en intravenös infusion med konstant

hastighet under 3 timmar till en

maximal total dos av 1,5 mg/kg

kroppsvikt

1,5 ml/ kg kroppsvikt

0,75 ml/kg

kroppsvikt

Tilläggsbehandling:

Tillägg med antitrombotisk behandling rekommenderas i enlighet med rådande

internationella vägledningar för behandling av patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning.

Administreringssätt

Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.

Akut massiv lungemboli

Dosering

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

En total dos på 100 mg bör administreras inom 2 timmar. Mest erfarenhet finns med följande dosschema:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolusdos under 1-2

minuter, omedelbart följt av

10 ml

5 ml

90 mg som intravenös infusion med

konstant hastighet under 2 timmar till

maximal total dos av 100 mg

90 ml

45 ml

Hos patienter med en kroppsvikt < 65 kg:

Volym som ska ges beroende på

koncentration av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus under 1-2

min, omedelbart följt av

10 ml

5 ml

en intravenös infusion med konstant

hastighet under 2 timmar till en

maximal total dos av 1,5 mg/kg

kroppsvikt

1,5 ml/ kg kroppsvikt

0,75 ml/kg

kroppsvikt

Tilläggsbehandling:

Efter behandling med Actilyse bör behandling med heparin påbörjas (eller återupptas) när

APTT-värdena är mindre än dubbla övre normalgränsen. Infusionen ska justeras så att ett APTT mellan 50-70

sekunder bibehålls (1,5- till 2,5-faldigt av referensvärdet).

Administreringssätt

Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.

Akut ischemisk stroke

Behandling måste övervakas och följas upp av läkare med särskild utbildning och erfarenhet av neurovaskulär

vård, se avsnitt 4.3 Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighet i SmPC.

Behandling med Actilyse måste påbörjas så tidigt som möjligt inom 4,5 timmar efter symtomdebut (se

SmPC avsnitt 4.4). För behandling som sätts in mer än 4,5 timmar efter symtomdebut är

risk/nyttabalans negativ, varför behandling efter 4,5 timmar inte ska initieras (se avsnitt 5.1 i SmPC).

Dosering

Rekommenderade totala dosen är 0,9 mg alteplas/kg kroppsvikt (maximal dos 90 mg) påbörjat med 10 % av

totaldosen som en initial intravenös bolus, omedelbart följt av resten av den totala dosen som intravenös

infusion under 60 minuter.

DOSERINGSTABELL FÖR AKUT ISCHEMISK STROKE

Genom att använda standardkoncentrationen 1 mg/ml är volymen (ml) som ska

administreras lika med den rekommenderade dosen i mg

Vikt

(kg)

Total dos

(mg)

Bolusdos

(mg)

Infusionsdos*

(mg)

36,0

32,4

37,8

34,0

39,6

35,6

41,4

37,3

43,2

38,9

45,0

40,5

46,8

42,1

48,6

43,7

50,4

45,4

52,2

47,0

54,0

48,6

55,8

50,2

57,6

51,8

59,4

53,5

61,2

55,1

63,0

56,7

64,8

58,3

66,6

59,9

68,4

61,6

70,2

63,2

72,0

64,8

73,8

66,4

75,6

68,0

77,4

69,7

79,2

71,3

81,0

72,9

82,8

74,5

84,6

76,1

86,4

77,8

88,2

79,4

100+

90,0

81,0

*given med koncentrationen 1 mg/ml under 60 min med konstant infusionshastighet.

Tilläggsbehandling

: Säkerhet och effekt av denna behandling med samtidig administrering av heparin eller

trombocytaggregationshämmare som acetylsalicylsyra inom de första 24 timmarna efter symtomdebut har inte

studerats tillräckligt. Därför ska administrering av intravenöst heparin eller trombocytaggregationshämmare

som acetylsalicylsyra undvikas under de första 24 timmarna efter behandling med Actilyse på grund av ökad

risk för blödning. Om heparin krävs för andra indikationer (t ex prevention av djup ventrombos) skall dosen

inte överstiga 10 000 IE per dag, administrerat subkutant.

Administreringssätt

Den färdigberedda lösningen ska ges intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna med 2 mg alteplas är inte indicerade för att användas vid denna indikation.

Pediatrisk population

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Actilyse hos barn och ungdomar. Actilyse är kontraindicerat

för behandling av akut ischemisk stroke hos barn och ungdomar under 16 år (se avsnitt 4.3 i SmPC). Dosen för

ungdomar som är 16-17 år är samma som för vuxna (se avsnitt 4.4 i SmPC för rekommendationer om

användning av bilddiagnostiska metoder innan behandling).

Ungdomar som är 16 år eller äldre ska behandlas enligt anvisningarna för den vuxna populationen efter att

bilddiagnostik använts för att utesluta andra strokeliknande tillstånd och för att bekräfta arteriell ocklusion

motsvarande de neurologiska symtomen.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Actilyse

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 injektionsflaska med pulver innehåller:

10 mg alteplas (motsvarande 5 800 000 IE) eller

20 mg alteplas (motsvarande 11 600 000 IE) eller

50 mg alteplas (motsvarande 29 000 000 IE)

Alteplas produceras genom rekombinant DNA-teknik med hjälp av ovarialceller från kinesisk hamster.

Den specifika aktiviteten av företagets referensstandard för alteplas är 580 000 IE/mg. Detta värde har

bekräftats genom jämförelse med internationell WHO-standard för t-PA. Enligt specifikation är den

specifika aktiviteten av alteplas 522 000 till 696 000 IE/mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Pulvret är en färglös till svagt gul frystorkad kaka. Den rekonstituerade lösningen är en klar och

färglös till svagt gul lösning.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trombolytisk behandling av akut hjärtinfarkt

90-minuters (accelererat) dosschema (se avsnitt 4.2): Då behandlingen kan påbörjas inom 6

timmar efter symtomdebut.

3-timmars dosschema (se avsnitt 4.2): Då behandlingen kan påbörjas inom 6-12 timmar efter

symtomdebut, förutsatt att indikationen är klarlagd.

Det har visats att behandling med Actilyse minskar 30-dagars-mortaliteten hos patienter med akut

hjärtinfarkt.

Trombolytisk behandling av akut massiv lungemboli med hemodynamisk påverkan

Diagnosen bör i möjligaste mån säkerställas på ett objektivt sätt genom pulmonalisangiografi eller

med icke-invasiva metoder som lungscintigrafi. Det finns inga bevis för en positiv effekt på mortalitet

eller sen morbiditet relaterad till lungemboli.

Fibrinolytisk behandling av akut ischemisk stroke

Behandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom och

efter att intrakraniella blödningar uteslutits med lämplig bildteknik (till exempel CT skalle eller annan

bilddiagnostisk metod känslig för blödning). Behandlingens effekt är tidsberoende, därför ökar tidig

behandling chansen att utfallet blir gynnsamt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Actilyse ska ges så tidigt som möjligt efter symtomdebut. Följande doseringsanvisningar bör följas.

Akut hjärtinfarkt

Dosering

90-min (accelererat) dosschema: Då behandlingen av akut hjärtinfarkt kan påbörjas inom 6 timmar

efter symtomdebut.

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

15 mg som intravenös bolus, omedelbart följt av

15 ml

7,5 ml

50 mg som intravenös infusion med konstant

hastighet under de första 30 minuterna, omedelbart

följt av

50 ml

25 ml

35 mg som intravenös infusion med konstant

hastighet under 60 minuter, till maximala totaldosen

100 mg

35 ml

17,5 ml

För patienter med en kroppsvikt < 65 kg ska den totala dosen justeras enligt följande tabell:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

15 mg som intravenös bolus, omedelbart följt av

15 ml

7,5 ml

0,75 mg/kg kroppsvikt som intravenös infusion med

konstant hastighet under de första 30 minuterna,

omedelbart följt av

0,75 ml per kg

kroppsvikt

0,375 ml per kg

kroppsvikt

0,5 mg/kg kroppsvikt som intravenös infusion med

konstant hastighet under 60 minuter

0,5 ml per kg kroppsvikt

0,25 ml per kg

kroppsvikt

3-timmars dosschema för patienter med akut hjärtinfarkt, då behandlingen kan påbörjas 6-12

timmar efter symtomdebut.

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus, omedelbart följt av

10 ml

5 ml

50 mg som intravenös infusion med konstant

hastighet under den första timmen, omedelbart följt

50 ml

25 ml

40 mg som intravenös infusion med konstant

hastighet under 2 timmar, till maximala totaldosen

100 mg

40 ml

20 ml

Hos patienter med en kroppsvikt < 65 kg:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus, omedelbart följt av

10 ml

5 ml

en intravenös infusion med konstant hastighet under

3 timmar till en maximal total dos av 1,5 mg/kg

kroppsvikt

1,5 ml/ kg kroppsvikt

0,75 ml/kg

kroppsvikt

Understödjande behandling

Antitrombotisk understödjande behandling rekommenderas enligt gällande internationella riktlinjer för

behandling av patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning.

Administreringssätt

Den rekonstituerade lösningen skall administreras intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna på 2 mg alteplas är inte indicerade för användning för denna indikation.

Anvisningar om rekonstituering/administrering finns i avsnitt 6.6.

Akut massiv lungemboli

Dosering

För patienter med en kroppsvikt ≥ 65 kg:

Sammanlagt ges 100 mg alteplas under 2 timmar. Mest erfarenhet finns av följande dosschema:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus under 1-2 min,

omedelbart följt av

10 ml

5 ml

90 mg som intravenös infusion med konstant

hastighet under 2 timmar till maximala totaldosen

100 mg

90 ml

45 ml

Hos patienter med en kroppsvikt < 65 kg:

Volym som ska ges beroende på koncentration

av alteplas

1 mg/ml

2 mg/ml

10 mg som intravenös bolus under 1-2 min,

omedelbart följt av

10 ml

5 ml

en intravenös infusion med konstant hastighet till en

maximal total dos av 1,5 mg/kg kroppsvikt

1,5 ml/ kg kroppsvikt

0,75 ml/kg

kroppsvikt

Understödjande behandling

Efter behandling med Actilyse bör heparin sättas in (eller återinsättas) när APTT är lägre än 2 gånger

övre normalvärdesgränsen. Dosen bör justeras så att APTT förblir mellan 50 – 70 sekunder (1,5-2,5

gånger referensvärdet).

Administreringssätt

Den rekonstituerade lösningen skall administreras intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna på 2 mg alteplas är inte indicerade för användning för denna indikation.

Anvisningar om rekonstituering/administrering finns i avsnitt 6.6.

Akut ischemisk stroke

Behandlingen måste övervakas och följas upp av läkare med särskild utbildning och erfarenhet av

neurovaskulär vård (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Behandling med Actilyse måste påbörjas så tidigt som möjligt inom 4,5 timmar efter

symtomdebut (se avsnitt 4.4).

För behandling som sätts in mer än 4,5 timmar efter

symtomdebut är risk/nyttabalans negativ, varför behandling efter 4,5 timmar

inte ska

initieras

(se avsnitt 5.1)

.

Dosering

Den rekommenderade totala dosen är 0,9 mg alteplas/kg kroppsvikt (maximalt 90 mg) påbörjat med

10 % av totaldosen som en initial intravenös bolus, omedelbart följt av resten av den totala dosen som

intravenös infusion under 60 minuter.

DOSERINGSTABELL FÖR AKUT ISCHEMISK STROKE

Genom att använda standardkoncentrationen 1 mg/ml är volymen (ml) som ska

administreras lika med den rekommenderade dosen i mg

Vikt

(kg)

Total dos

(mg)

Bolusdos

(mg)

Infusionsdos*

(mg)

36,0

32,4

37,8

34,0

39,6

35,6

41,4

37,3

43,2

38,9

45,0

40,5

46,8

42,1

48,6

43,7

50,4

45,4

52,2

47,0

54,0

48,6

55,8

50,2

57,6

51,8

59,4

53,5

61,2

55,1

63,0

56,7

64,8

58,3

66,6

59,9

68,4

61,6

70,2

63,2

72,0

64,8

73,8

66,4

75,6

68,0

77,4

69,7

79,2

71,3

81,0

72,9

82,8

74,5

84,6

76,1

86,4

77,8

88,2

79,4

100+

90,0

81,0

*given med koncentrationen 1 mg/ml under 60 min med konstant infusionshastighet.

Understödjande behandling

Säkerhet och effekt av Actilyse-behandling given tillsammans med heparin eller

trombocytaggregationshämmare som acetylsalicylsyra inom 24 timmar efter symtomdebut har inte

undersökts tillräckligt. Därför ska administrering av intravenöst heparin eller

trombocytaggregationshämmare som acetylsalicylsyra undvikas under de första 24 timmarna efter

behandling med Actilyse på grund av ökad risk för blödning. Om heparin krävs för andra indikationer

(t ex prevention av djup ventrombos) bör dosen ej överstiga 10 000 IE/dag subkutant.

Administreringssätt

Den rekonstituerade lösningen skall administreras intravenöst och ska användas omedelbart.

Injektionsflaskorna på 2 mg alteplas är inte indicerade för användning för denna indikation.

Anvisningar om rekonstituering/administrering finns i avsnitt 6.6.

Pediatrisk population

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Actilyse hos barn och ungdomar. Actilyse är

kontraindicerat för behandling av akut ischemisk stroke hos barn och ungdomar under 16 år (se avsnitt

4.3). Dosen för ungdomar som är 16-17 år är samma som för vuxna (se avsnitt 4.4 för

rekommendationer om användning av bilddiagnostiska metoder innan behandling).

4.3

Kontraindikationer

Generellt för alla indikationer är att Actilyse inte ska administreras till patienter med känd

överkänslighet mot den aktiva substansen alteplas, gentamicin (spårrester från tillverkningen) eller

mot något hjälpämne som listas i avsnitt 6.1.

Kontraindikationer vid akut hjärtinfarkt, akut massiv lungemboli och akut ischemisk stroke

Actilyse är kontraindicerat då det föreligger en hög risk för blödning såsom vid:

Signifikant blödningsrelaterad sjukdom, pågående eller under de senaste 6 månaderna

känd blödningsbenägenhet

pågående effektiv behandling med perorala antikoagulantia, t ex warfarin (INR> 1,3) (se avsnitt

4.4)

pågående eller nyligen genomgången allvarlig blödning

tidigare genomgången intrakraniell blödning eller misstänkt intrakraniell blödning

misstänkt subaraknoidalblödning eller tillstånd efter subaraknoidalblödning från aneurysm

genomgången CNS-skada (t. ex tumör, aneurysm eller intrakraniell/spinal kirurgi)

nyligen genomgången (inom 10 dagar) extern hjärtmassage, förlossning eller punktion av icke-

komprimerbart kärl (t ex v. subclavia eller jugularis)

svår okontrollerad arteriell hypertoni

bakteriell endokardit, perikardit

akut pankreatit

dokumenterad ulcererande gastrointestinal sjukdom under de senaste 3 månaderna,

esofagusvaricer, arteriella aneurysm, arteriella/venösa kärlmissbildningar

tumör med ökad blödningsrisk

allvarlig leversjukdom, inklusive leverinsufficiens, cirros, portahypertension (esofagusvaricer) och

aktiv hepatit

större operation eller betydelsefullt trauma under de senaste 3 månaderna

Ytterligare kontraindikationer vid akut hjärtinfarkt

känd genomgången hemorragisk stroke eller stroke av okänt ursprung.

känd genomgången ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) under de senaste 6

månaderna, förutom pågående akut ischemisk stroke inom de senaste 4,5 timmarna.

Ytterligare kontraindikationer vid akut massiv lungemboli

känd genomgången hemorragisk stroke eller stroke av okänt ursprung.

känd genomgången ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) under de senaste 6

månaderna, förutom pågående akut ischemisk stroke inom de senaste 4,5 timmarna.

Ytterligare kontraindikationer vid akut ischemisk stroke:

debut av symtom av ischemisk stroke mer än 4,5 timmar före infusionens start eller när tidpunkten

för symtomdebut är okänd och potentiellt kan överskrida 4,5 timmar (se avsnitt 5.1).

mindre neurologiska störningar eller symtom som snabbt förbättras före infusionens start

svår stroke enligt klinisk bedömning (t ex NIHSS>25) och/eller enligt lämplig bildteknik

kramper vid debut av stroke

tecken på intrakraniell blödning enligt datortomografi

symtom på misstänkt subarachnoidalblödning, även om datortomografin är normal

tillförsel av heparin under de föregående 48 timmarna och en tromboplastintid som överstiger den

övre normalgränsen

genomgången stroke och samtidig diabetes

genomgången stroke under de senaste 3 månaderna

trombocytantal lägre än 100 000/mm³

systoliskt blodtryck > 185 mm Hg eller diastoliskt blodtryck >110 mm Hg, eller aggressiv

behandling (intravenös farmakoterapi) för att minska blodtrycket till dessa gränser

blodglukos < 50 mg/dl eller

> 400 mg/dl

(< 2,8 mmol/l eller > 22,2 mmol/l).

Behandling av barn och ungdomar

Actilyse är inte avsett för behandling av akut ischemisk stroke hos barn under 16 år (för ungdomar ≥

16 år, se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Lämplig förpackningsstorlek av alteplas bör väljas omsorgsfullt och i överensstämmelse med den

avsedda användningen. Injektionsflaskan med 2 mg alteplas är inte indicerad för användning vid akut

hjärtinfarkt, akut massiv lungemboli eller akut ischemisk stroke (på grund av risken för kraftig

underdosering). Endast injektionsflaskorna med 10 mg, 20 mg eller 50 mg är indicerade för

användning vid dessa indikationer.

Trombolytisk / fibrinolytisk behandling kräver adekvat övervakning. Actilyse ska endast användas

under överinseende och uppföljning av läkare som har utbildning och erfarenhet av trombolytisk

behandling och som har tillgång till utrustning för att övervaka behandlingen. När Actilyse

administreras bör läkemedel och övrig utrustning för hjärt-lung-räddning alltid finnas tillgänglig.

Överkänslighet

Immunmedierade överkänslighetsreaktioner associerade med administrering av Actilyse kan orsakas

av den aktiva substansen alteplas, gentamicin (spårrester från tillverkningen), något av hjälpämnena

eller korken på injektionsflaskan med Actilyse pulver som innehåller naturgummi (ett latexderivat).

Ingen varaktig antikroppsbildning mot den rekombinanta humana

vävnadsplasminogenaktivatormolekylen har observerats efter behandling. Det finns ingen systematisk

erfarenhet av upprepad tillförsel av Actilyse.

Det finns även en risk för överkänslighetsreaktioner medierade genom en icke immunologisk

mekanism.

Angioödem är den vanligaste överkänslighetsreaktionen som rapporterats med Actilyse. Denna risk

kan vara förhöjd vid indikationen akut ischemisk stroke och/eller vid samtidig behandling med ACE-

hämmare (se avsnitt 4.5). Patienter behandlade för någon av de godkända indikationerna ska

övervakas för angioödem under och upp till 24 timmar efter infusion.

Om en allvarlig överkänslighetsreaktion (t.ex. angioödem) uppstår, ska infusionen avbrytas och

lämplig behandling omedelbart påbörjas. Detta kan omfatta intubering.

Blödningar

Den vanligaste komplikationen vid behandling med Actilyse är blödning. Samtidig användning av

heparin-antikoagulantia kan bidra till blödning. Då fibrin lyseras vid behandling med Actilyse kan

blödning från färska injektionsställen förekomma. Därför kräver trombolytisk terapi noggrann

övervakning av alla möjliga blödningsställen (inklusive insticksställen för venkateter, arteriella och

venösa injektionsställen, insnittsställen för venkateter och nålpunktionsställen. Användning av stela

katetrar, intramuskulära injektioner och andra ingrepp på patienten skall undvikas under behandling

med Actilyse.

Om en potentiellt allvarlig blödning förekommer, särskilt cerebral blödning, måste den fibrinolytiska

behandlingen avbrytas och samtidig heparintillförsel omedelbart avslutas. I allmänhet är det dock inte

nödvändigt att ersätta koagulationsfaktorer pga den korta halveringstiden och obetydliga effekten på

systemiska koagulationsfaktorer. De flesta patienter som har blödningar kan behandlas genom

avbruten trombolytisk och antikoagulationsbehandling, volymexpansion och manuellt tryck på det

blödande kärlet. Protaminbehandling ska övervägas om heparin har tillförts inom 4 timmar efter det att

blödningen började. Hos det fåtal patienter som ej svarar på denna konservativa behandling, kan

välavvägd behandling med blodtransfusioner behövas. Transfusion av kryoprecipitat, färskfrusen

plasma och trombocyter ska övervägas med klinisk och laborativ utvärdering efter varje infusion.

Önskad nivå av fibrinogen är 1 g/l vid infusion av kryoprecipitat. Antifibrinolytiska läkemedel finns

tillgängliga som ett sista alternativ.

Hos äldre patienter ökar risken för intrakraniell blödning, därför bör en omsorgsfull risk-nytta-analys

göras.

Som med alla trombolytiska preparat, bör nyttan av behandlingen noggrant vägas mot risken, speciellt

hos patienter med:

mindre, färska traumata, t ex biopsier, punktion av större kärl, intramuskulära injektioner,

extern hjärtmassage

tillstånd med ökad blödningsrisk som inte är nämnda i avsnitt 4.3

Patienter som behandlas med perorala antikoagulantia:

Behandling med Actilyse kan övervägas när dosen eller tiden sedan senaste intag av antikoagulatia gör

kvarvarande effekt osannolik. Detta ska bekräftas genom att lämpliga antikoagulationstester för

berörd(a) produkt(er) inte uppvisar någon kliniskt relevant aktivitet på koagulationssystemet (t.ex.

INR ≤ 1,3 för vitamin K antagonister eller att andra relevanta test för andra perorala antikoagulantia är

inom respektive övre normalgräns).

Pediatrisk population

Ännu finns endast begränsad erfarenhet av användning av Actilyse hos barn och ungdomar.

När behandling med Actilyse övervägs hos noggrant utvalda ungdomar ≥ 16 år med akut ischemisk

stroke ska nyttan av behandlingen noggrant vägas mot riskerna för den enskilda patienten. Detta ska

diskuteras med patienten och vårdnadshavare. Ungdomar ≥ 16 år ska behandlas enligt anvisningarna

för den vuxna populationen efter att bilddiagnostik använts för att utesluta andra strokeliknande

tillstånd och för att bekräfta arteriell ocklusion motsvarande de neurologiska symtomen (se avsnitt

5.1).

Ytterligare varningar och försiktighetsmått vid akut hjärtinfarkt och akut massiv lungemboli

Doser högre än 100 mg alteplas får ej ges pga ökad risk för intrakraniell blödning.

Det är därför viktigt att följa rekommendationerna i avsnitt 4.2, så att rätt dos alteplas ges.

Den terapeutiska nyttan ska vägas noga mot den potentiella risken, särskilt hos patienter med

systoliskt blodtryck > 160 mm Hg (se avsnitt 4.3) och med hög ålder vilket kan öka risken för

intracerebrala blödningar. Eftersom den terapeutiska nyttan är positiv även hos äldre patienter, ska

utvärderingen av risk-nytta förhållandet göras noggrant.

GPIIb/IIIa-antagonister:

Samtidig användning av GPIIb/IIIa-antagonister ökar risken för blödning.

Ytterligare varningar och försiktighetsmått vid

akut hjärtinfarkt

Arytmier:

Koronar trombolys kan orsaka arytmier i samband med reperfusion.

Reperfusionsarytmier kan leda till hjärtstillestånd, kan vara livshotande och kan kräva användning av

konventionell antiarytmisk behandling.

Tromboemboli:

Trombolytisk behandling kan öka risken för tromboemboliska händelser hos patienter med

vänstersidig hjärttrombos, t ex mitralisstenos eller förmaksflimmer.

Ytterligare varningar och försiktighetsmått vid akut ischemisk stroke

Speciella försiktighetsmått:

Behandlingen ska endast genomföras under överinsyn och uppföljning av en läkare som är utbildad

och erfaren i neurovaskulär vård. För att verifiera behandlingsindikation kan lämpligen

fjärrdiagnostiska åtgärder övervägas (se avsnitt 4.1).

Speciella varningar / tillstånd med minskad nytta-risk-kvot:

Intracerebrala blödningar utgör den huvudsakliga biverkningen vid behandling av akut ischemisk

stroke (upp till 15 % av patienterna utan ökad total mortalitet och utan relevant ökning av total

mortalitet och allvarlig funktionsnedsättning (sammantaget), det vill säga modifierad Rankinskala

[mRS] på 5 och 6).

Jämfört med patienter med övriga indikationer har patienter med akut ischemisk stroke som behandlas

med Actilyse en markant ökad risk för intrakraniella blödningar eftersom blödningar förekommer

huvudsakligen inom infarktområdet. Detta gäller särskilt i följande fall:

Alla situationer som listas i avsnitt 4.3 och alla tillstånd som innebär hög risk för blödning.

Den kliniska nyttan minskar ju längre tid som gått från symtomdebut till behandlingsstart. Därför

bör behandlingsstart med Actilyse inte försenas.

Patienter förbehandlade med acetylsalicylsyra (ASA) kan ha ökad risk för intracerebral blödning,

särskilt om behandlingen med Actilyse fördröjs.

I jämförelse med yngre patienter kan patienter med högre ålder (över 80 år) få ett sämre utfall

oberoende av behandling. De är också mer benägna att få en allvarligare stroke som förknippas

med högre absolut risk för intracerebral blödning vid trombolys i jämförelse med en lindrigare

stroke eller med icke-trombolyserade patienter. Även om tillgängliga data tyder på att nyttan av

Actilyse är mindre hos patienter över 80 år i jämförelse med yngre patienter, kan Actilyse

användas hos patienter över 80 år baserat på individuellt risk-nytta förhållande (se avsnitt 5.1).

Patienter med hög ålder ska väljas ut mycket noggrant och deras allmänna hälsa och neurologiska

status ska vägas in.

Den terapeutiska vinsten minskar hos patienter som haft en stroke tidigare (se även avsnitt 4.3)

eller som har diabetes med bristande metabol kontroll. Hos dessa patienter är nytta-risk

förhållandet mindre förmånligt, men fortfarande positivt.

Hos patienter med mycket mild stroke överstiger risken den förväntade nyttan (se avsnitt 4.3).

Hos patienter med mycket svår stroke är risken större för intracerebrala blödningar och död och

dessa patienter ska inte behandlas (se avsnitt 4.3).

Hos patienter med omfattande infarkt är risken större för dåligt behandlingsresultat som svåra

blödningar och död. Hos dessa patienter bör nytta-risk förhållandet bedömas noga.

Hos strokepatienter minskar sannolikheten för ett positivt behandlingsresultat med tiden som gått

från symtomdebut till behandlingsstart, med ökande ålder, med ökad svårighetsgrad av stroke och

med ökande glukosnivåer i blodet vid ankomst till sjukhuset, medan sannolikheten för svår

invalidisering och död eller symtomatiska intrakraniella blödningar ökar, oberoende av

behandling.

Behandling får inte påbörjas senare än efter 4,5 timmar efter symtomdebut på grund av ett negativt

risk-nytta förhållande som huvudsakligen baseras på följande:

positiv behandlingseffekt minskar med tid

i synnerhet hos hos patienter som tidigare fått acetylsalicylsyra (ASA-behandling) ökar

dödligheten

ökad risk för symtomatisk blödning

Övervakning av blodtryck

Det är lämpligt att följa blodtrycket under infusionen och 24 timmar därefter; intravenös

antihypertensiv behandling rekommenderas vid systoliskt blodtryck > 180 mm Hg eller diastoliskt

blodtryck > 105 mm Hg.

Andra särskilda varningar

Reperfusion av det ischemiska området kan leda till cerebralt ödem i infarktzonen. På grund av ökad

blödningsrisk, bör trombocytaggregationshämmare inte sättas in under de första 24 timmarna efter

behandling med alteplas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Några formella interaktionsstudier med Actilyse och andra läkemedel som vanligtvis används av

patienter med akut hjärtinfarkt har inte gjorts.

Läkemedel som påverkar koagulationen/trombocytfunktionen

Blödningsrisken kan öka vid samtidig behandling med kumarin-derivat, orala antikoagulantia,

trombocytaggregationshämmare, ofraktionerat heparin, lågmolelylärt heparin eller aktiva substanser

som inverkar på koagulationen (före, under eller inom de första 24 timmarna efter behandling med

Actilyse) (se avsnitt 4.3).

ACE-hämmare

Samtidig behandling med ACE-hämmare kan öka risken för en överkänslighetsreaktion (se avsnitt

4.4).

Samtidig användning av GPIIb/IIIa-antagonister ökar risken för blödning.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Actilyse vid graviditet. Djurstudier med alteplas med

högre doser än för doser i människa påvisade fetal omognad och/eller embryotoxicitet, sekundärt till

läkemedlets kända farmakologiska effekt. Alteplas anses inte vara teratogent (se avsnitt 5.3).

Vid en akut livshotande sjukdom måste nyttan av behandlingen vägas mot den potentiella risken.

Amning

Det är inte känt om alteplas utsöndras i bröstmjölk.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga kliniska data för Actilyse. Djurstudier med alteplas påvisade inga negativa

påverkningar på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

De mest frekventa biverkningarna associerade med Actilyse är olika former av blödning som

resulterar i minskning av hematokrit och/eller hemoglobinvärden.

Biverkningar som listas nedan klassificeras enligt frekvens och organsystem.

Frekvenserna definieras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till

<1/10), Mindre vanliga (≥1/1,000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10,000 till <1/1,000), Mycket sällsynta

(<1/10,000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Utom vid intrakraniell blödning som biverkning vid indikationen stroke och reperfusionsarytmier vid

indikationen akut hjärtinfarkt finns det inget medicinskt skäl att anta att den kvalitativa och

kvantitativa biverkningsprofilen vid indikationerna akut massiv lungemboli och akut ischemisk stroke

är annorlunda än profilen vid indikationen akut hjärtinfarkt.

Tabell 1 Biverkningar vid akut hjärtinfarkt, akut massiv lungemboli och akut ischemisk stroke

Organsystem

Biverkning

Blödning

mycket vanliga

intracerebral blödning utgör den huvudsakliga

biverkningen vid behandling av akut ischemisk

stroke.

alla blödningar inkluderande de i denna tabell, t

ex ICH och icke-ICH

vanliga

intracerebral blödning (såsom cerebral blödning,

cerebralt hematom, hemorragisk stroke,

hemorragisk omvandling av stroke, intrakraniellt

hematom, subaraknoidalblödning) vid behandling

av akut hjärtinfarkt och akut massiv lungemboli

faryngeal blödning

gastrointestinal blödning (såsom magblödning,

blödande magsår, blödning i rektum, hematemes,

melena, blödning i munnen, blödning i

Organsystem

Biverkning

tandköttet)

ekkymos

urogenital blödning (såsom hematuri, blödning i

urinvägarna)

blödning vid injektionsstället (blödning vid

punktionsstället, hematom vid venkanyl,

blödning vid venkanyl)

mindre vanliga

blödning i lungor (såsom hemoptys, hemotorax,

blödning i luftvägarna)

epistaxis

öronblödning

sällsynta

ögonblödning

hemoperikardium

retroperitoneal blödning (såsom retroperitonealt

hematom)

ingen känd frekvens***

blödning från parenkymatösa organ (såsom

hepatisk blödning)

Immunsystemet

sällsynta

överkänslighetsreaktioner (t ex hudutslag,

nässelutslag, bronkospasm, angioödem,

hypotension, chock). *

mycket sällsynta

svår anafylaxi

Centrala och perifera nervsystemet

mycket sällsynta

händelser relaterade till nervsystemet (t ex

epileptiska anfall, konvulsioner, afasi,

talstörningar, delirium, akut hjärnsyndrom,

agitation, förvirring, depression, psykos) ofta i

samband med samtidig ischemi eller

cerebrovaskulär blödning

Hjärtat**

mycket vanliga

återkommande ischemi / angina, hypotension och

hjärtinsufficiens / lungödem

vanliga

hjärtstillestånd, kardiogen chock, reinfarkt

mindre vanliga

reperfusionsarytmier (t ex arytmi, extrasystole,

AV-block I till komplett, förmaksflimmer / -

fladder, bradykardi, takykardi, ventrikulär arytmi,

ventrikulär takykardi / ventrikelflimmer,

elektromekanisk dissociation [EMD]

mitralisregurgitation, lungemboli, andra

systemiska embolier / cerebral emboli,

ventrikulär septumdefekt

Organsystem

Biverkning

Blodkärl

sällsynta

emboli, som kan leda till följdverkningar i

berörda organ

Magtarmkanalen

sällsynta

Illamående

ingen känd frekvens***

kräkningar

Undersökningar

mindre vanliga

blodtryckssänkning

ingen känd frekvens***

Feber

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

ingen känd frekvens***

fettemboli (embolisering av kolesterolkristaller),

som kan leda till följdverkningar i berörda organ

Kirurgiska och medicinska åtgärder

ingen känd frekvens***

blodtransfusioner (nödvändiga)

* Se avsnitt 4.4 och 4.5.

**Hjärtat

Liksom med andra trombolytiska läkemedel, har ovanstående händelser i respektive sektion

rapporterats som följd av hjärtinfarkt och/eller trombolytisk behandling. Dessa hjärtbiverkningar kan

vara livshotande och leda till döden.

***Frekvensberäkning

Erfarenhet om denna biverkning har observerats sedan läkemedlet marknadsförts. Med 95% säkerhet

är frekvenskategorin inte större än för ”sällsynta” utan kan vara mindre. Exakt beräkning av

frekvensen är inte möjlig eftersom biverkningen inte inträffade i en databas för kliniska studier

bestående av 8 299 patienter.

Död och permanent invaliditet har rapporterats hos patienter som genomgått stroke (inklusive

intrakraniell blödning) och andra allvarliga blödningsepisoder.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Om den maximala rekommenderade dosen överskrids så ökar risken för intrakraniella blödningar.

Trots en relativ fibrinspecificitet kan kliniskt signifikant minskade halter av fibrinogen och andra

koagulationfaktorer förekomma efter överdosering.

Behandling

Efter avslutad Actilyse-behandling är det vanligen tillräckligt att avvakta normal återbildning av

koagulationsfaktorer. Vid svårare blödningskomplikationer rekommenderas infusion av färskfrusen

plasma och om det bedöms nödvändigt administrering av syntetiska antifibrinolytika.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antitrombotiska medel

ATC-kod: B01A D02

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen i Actilyse är alteplas, en rekombinant human vävnadsplasminogenaktivator, ett

glukoprotein, som aktiverar plasminogen till plasmin. Efter intravenös i.v. tillförsel förblir alteplas

relativt inaktivt i systemcirkulationen.

Efter bindning till fibrin sker en aktivering som leder till omvandling av plasminogen till plasmin,

vilket i sin tur leder till upplösning av fibrintromben.

Farmakodynamisk effekt

På grund av sin relativa fibrin-specificitet leder alteplas i doseringen 100 mg till en minskning av

halten cirkulerande fibrinogen till 60 % av utgångsvärdet efter 4 timmar. Efter 24 timmar har halten

återgått till 80 % av utgångsvärdet. Motsvarande halter av plasminogen och alfa-2-antiplasmin

minskade till 20 % resp. 35 % efter 4 timmar och återgick till 80 % eller mer efter 24 timmar. Uttalad

och kvarstående minskning av den cirkulerande fibrinogennivån har endast noterats hos enstaka

patienter.

Klinisk effekt och säkerhet

I en studie av mer än 40 000 patienter med akut hjärtinfarkt (GUSTO-studien) gav behandling med

100 mg alteplas under 90 minuter (med samtidig heparininfusion) lägre 30-dagars-mortalitet (6,3 %)

än behandling med 1,5 milj. enheter streptokinas under 60 min (med heparin subkutant eller

intravenöst)(7,3%). De patienter som behandlades med Actilyse hade högre andel öppetstående

kranskärl efter 60 och 90 min, däremot var det ingen skillnad mellan preparaten vid 180 min eller

senare.

30-dagars-mortalitet är lägre än hos patienter som inte behandlas med trombolys.

Frisättning av alfa-hydroxybuturat-dehydrogenas reduceras. Vänsterkammarfunktionen och

väggrörligheten var mindre påverkad än hos patienter som inte behandlas med trombolys.

Akut hjärtinfarkt

En placebokontrollerad studie med 100 mg Actilyse under 3 timmar (LATE-studien) visade minskad

30-dagars-mortalitet jämfört med placebo hos patienter som behandlades inom 6-12 timmar efter

symtomdebuten. Hos patienter med klara tecken på hjärtinfarkt kan behandling som initieras upp till

24 timmar efter symtomdebut, vara av värde.

Akut massiv lungemboli

Hos patienter med akut massiv lungemboli med hemodynamisk påverkan kan trombolytisk behandling

med Actilyse leda till snabb reduktion av trombstorleken och minskat pulmonellt arteriellt tryck.

Mortalitetsdata saknas.

Akut ischemisk stroke

I två studier i USA (NINDS A/B) hade en signifikant större andel patienter ett positivt

behandlingsresultat med alteplas (ingen eller minimal invaliditet), jämfört med placebo. Dessa resultat

kunde bekräftas i ECASS-III-studien (se nedanstående avsnitt) efter att två europeiska studier och

ytterligare en studie i USA inte kunnat ge motsvarande evidens för detta eftersom användningen i

studierna skiljt sig från den som rekommenderas i nuvarande produktinformation.

ECASS III-studien var en placebokontrollerad, dubbelblindad studie genomförd på patienter i Europa

med akut stroke inom tidsfönstret 3 till 4,5 timmar. Den behandling som administrerades i ECASS III-

studien var i linje med den europeiska produktresumén för Actilyse vid strokeindikationen, bortsett

från den bortre tidsgränsen för behandlingsstart, det vill säga 4,5 timmar. Primärt effektmått var

funktionsnedsättning vid dag 90, fördelat på gynnsamt (modifierad Rankinskala [mRS] från 0 till 1)

eller ogynnsamt utfall (mRS 2 till 6). Totalt 821 patienter (418 på alteplas och 403 på placebo)

randomiserades. Fler patienter fick gynnsamt utfall med alteplas (52,4%) än med placebo (45,2%,

oddskvot, 1,34; 95% KI 1,02-1,76; p=0,038). Förekomsten av symtomgivande intrakraniell blödning

var högre med alteplas jämfört med placebo (27,0% jämfört med 17,6%; p=0,0012, symtomgivande

intrakraniell blödning, klassifierad med ECASS III-definition, 2,4% mot 0,2%, p=0,008). Mortaliteten

var låg och skiljde ej signifikant mellan alteplas (7,7%) och placebo (8,4%; p=0,681).

Subgruppsresultat i ECASS III bekräftar att längre OTT (tid till behandling) är förenad med en ökande

risk för mortalitet och symtomgivande intrakraniell blödning. Resultaten i ECASS III visar en positiv

sammanlagd klinisk nytta för behandling med Actilyse inom tidsfönstret 3-4,5 timmar, medan poolade

data visar att den sammanlagda kliniska nyttan inte längre är gynnsam för alteplas i tidsfönstret

bortom 4,5 timmar.

Säkerhet och effekt för Actilyse vid behandling av akut ischemisk stroke i upp till 4,5 timmar efter

stroke

onset time to start treatment

(OTT) har utvärderats i en pågående registerstudie (SITS-ISTR:

The Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Registry). I denna observationsstudie jämfördes

utfall av säkerhetsdata bland 21 566 behandlade patienter inom 0-3 timmar efter symtomdebut jämfört

med data från 2 376 patienter som behandlats inom 3-4,5 timmar efter symtomdebut. Förekomsten av

symtomatisk intrakraniell blödning (enligt definition i SITS-MOST) befanns vara högre i tidsfönstret

3-4,5 timmar (2,2%) jämfört med de som behandlats inom 3 timmar (1,7%). Mortalitetsfrekvensen vid

tre månader var jämförbara för tidsfönstret 3-4,5 timme (12%) jämfört med tidsfönstret 0-3 timmar

(12,3%) med en ojusterad oddskvot på 0,97 (95% KI: 0,84-1,13, p=0,70) och en justerad oddskvot på

1,26 (95% KI: 1,07-1,49, p=0,005). SITS observationella data stödjer evidens från kliniska studier för

OTT (stroke onset time to start treatment) som en viktig faktor för att förutsäga utfallet efter akut

strokebehandling med alteplas.

Äldre (> 80 år)

För att bedöma risk-nytta förhållandet för patienter > 80 år gjordes en metaanalys av individuellt

justerad data från 6 756 patienter, inkluderande de över 80 år, från nio randomiserade studier där

alteplas jämfördes med placebo eller öppen kontroll. Sannolikheten för ett gynnsamt

behandlingsresultat (mRS 0 – 1 vid dag 90/180) var högre och var förknippad med större nytta vid

tidig behandling för alla åldersgrupper (p-värde för interaktionen 0,0203) och var oberoende av ålder.

Effekten av alteplas-behandling var likartad för patienter över 80 år och yngre [medelvärde tid till

behandling från symtomdebut var 4,1 timmar: 990/2512 (39 %) av de alteplas-behandlade jämfört med

853/2515 (34 %) av kontrollerna, uppnådde ett gynnsamt behandlingsresultat vid dag 90/180;

oddskvot 1,25, 95 % KI 1,10-1,42] och för de som var äldre än 80 år [medelvärde tid till behandling

från symtomdebut var 3,7 timmar: 155/879 (18 %) av de alteplas-behandlade jämfört med 112/850 (13

%) av kontrollerna, uppnådde ett gynnsamt behandlingsresultat; oddskvot 1,56; 95 % KI 1,17-2,08].

Hos patienter över 80 år som behandlades med alteplas inom 3 timmar, uppnåddes ett gynnsamt

behandlingsresultat hos 55/302 (18,2 %) mot 30/264 (11,4 %) av kontrollerna (oddskvot 1,86; 95 %

KI 1,11-3,13). Hos de som behandlades inom 3 till 4,5 timmar uppnåddes ett gynnsamt

behandlingsresultat hos 58/342 (17,0 %) mot 50/364 (13,7 %) av de som fick kontroll (oddskvot 1,36;

95 % KI 0,87-2,14).

Parenkym blödning typ 2 inom 7 dagar inträffade hos 231 (6,8 %) av 3 391 patienter som fått alteplas

mot 44 (1,3 %) av 3 365 av kontrollerna (oddskvot 5,55; 95 % KI 4,01-7,70). Dödlig parenkym

blödning typ 2 inom 7 dagar inträffade hos 91 (2,7 %) av patienter som fått alteplas mot 13 (0,4 %) av

patienter i kontrollgruppen (oddskvot 7,17; 95 % KI 3,98-12,79).

Hos patienter över 80 år som behandlats med alteplas inträffade dödlig intrakrainell blödning inom sju

dagar hos 32/879 (3,6 %) mot 4/850 (0,5 %) i kontrollgruppen (oddskvot 7,95; 95 % KI 2,79-22,60).

Av de totalt 8 658 patienter > 80 år som behandlats < 4,5 timmar efter symtomdebut i SITS-ISTR

jämfördes data från 2 157 patienter som behandlats > 3 till 4,5 timmar efter symtomdebut med de

6 501 patienter som behandlats < 3 timmar. Funktionellt oberoende (mRS poäng 0-2) efter tre månader

var 36 mot 37 % (justerad oddskvot 0,79; 95 % KI 0,68– 0,92), dödlighet var 29,0 % mot 29,6 %

(justerad oddskvot 1,10; 95 % KI 0,95–1,28), och symtomgivande intrakraniell blödning (enligt SITS-

MOST definitionen) var 2,7 % mot 1,6 % (justerad oddskvot 1,62; 95 % KI 1,12–2,34).

Pediatrisk population

Icke randomiserad och icke jämförande observationsdata från 16-17 år gamla strokepatienter med

bekräftad alteplasbehandling erhölls från SITS-ISTR (Safe Implementation of Treatments in Stroke -

International Stroke Thrombolysis Register, ett oberoende internationellt register). Från 2003 till slutet

av 2017 registrerades 25 pediatriska patienter i åldern 16-17 år med bekräftad alteplasbehandling i

SITS registret. Mediandosen av alteplas som användes i denna åldersgrupp var 0,9 mg/kg (intervall:

0,83 – 0,99 mg/kg). 23 av 25 patienter påbörjade behandling inom 4,5 timmar efter symtomdebut (19

inom 3 timmar; 4 inom 3 – 4,5 timmar; 1 inom 5 – 5,5 timmar samt 1 fall där tid till behandling inte

rapporterats). Vikten varierade mellan 56 - 90 kg. De flesta patienterna uppvisade måttliga eller

måttliga till svåra symtom på stroke med en median NIHSS på 9,0 (intervall: 1 – 30) vid utgångsläget.

För 21/25 patienter fanns mRS poäng vid dag 90 rapporterat. Vid dag 90 hade 14/21 patienter en mRS

poäng på 0-1 (inga symtom eller inget signifikant funktionshinder) och ytterligare 5 patienter hade

mRS=2 (lätt funktionshinder). Detta innebär att 19/21 (över 90 %) av patienterna hade ett positivt

resultat dag 90, baserat på mRS. De rapporterade resultaten för de resterande 2 patienterna var måttligt

till svårt funktionshinder (mRS=4; n=1), eller död (mRS=6) inom 7 dagar (n=1).

För fyra patienter saknades mRS poäng vid dag 90. Den senast tillgängliga informationen visade att

2/4 patienter hade en mRS poäng på 2 vid dag 7 och 2/4 patienter uppvisade en tydlig total förbättring

vid dag 7. I registret fanns även säkerhetsdata med blödnings- och ödembiverkningar. Ingen av de 25

patienterna i ålderskategorin 16-17 år hade symtomgivande intracerebral blödning (sICH, ICH

blödningstyp PH2). Cerebralt ödem utvecklades i 5 fall efter alteplasbehandling. Av patienterna med

cerebralt ödem hade 4/5 antingen mRS poäng mellan 0 och 2 dag 90, eller uppvisade en total

förbättring 7 dagar efter behandling. För en patient rapporterades mRS=4 (måttligt till svårt

funktionshinder) vid dag 90. Inget av fallen hade dödlig utgång.

Sammanfattningsvis fanns det 25 rapporter från SITS registret för patienter mellan 16-17 år med akut

ischemisk stroke som behandlats med alteplas enligt rekommendationerna för vuxna. Även om det

begränsade urvalet förhindrar statistisk analys, visar de samlade resultaten en positiv trend, när

vuxendosen används hos dessa patienter. Data verkar inte påvisa någon ökad risk för symtomatisk

intracerebral blödning eller ödem i jämförelse med vuxna.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Eliminationen av Actilyse från blodbanan är snabb, och sker huvudsakligen via metabolism i levern

(clearance 550-680 ml/min). Den dominerande halveringstiden i plasma är kort, 4-5 min, vilket

medför att mindre än 10 % av ursprungskoncentrationen i plasma återstår 20 minuter efter avslutad

infusion. En terminal halveringstid på cirka 40 minuter har uppmätts, vilket speglar eliminationen från

perifera vävnader.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

De subkroniska toxicitetsstudierna på råtta och marmoset-apa visade inga oväntade biverkningar.

Substansen hade inte heller mutagen effekt.

Hos dräktiga djur har inga teratogena effekter observerats efter intravenös infusion av farmakologiskt

effektiva doser. Hos kanin inducerades embryotoxicitet (dödlighet hos embryon, tillväxthämning) vid

doser högre än 3 mg/kg/dag. Inga effekter på peri-postnatal utveckling eller fertilitet observerades hos

råtta vid doser upp till 10 mg/kg/dag.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver

Arginin

Fosforsyra, (för pH justering)

Polysorbat 80

Spädningsvätska

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Den färdigberedda lösningen kan spädas med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska,

lösning till en lägsta koncentration av 0,2 mg alteplas per ml.

Ytterligare spädning med vatten för injektionsvätskor eller med kolhydratlösningar för infusion, t ex

dextros, rekommenderas inte på grund av ökad grumlighet i den färdigberedda lösningen.

Actilyse skall ej blandas med andra läkemedel i samma infusionslösning eller ges samtidigt med andra

läkemedel genom samma venkanyl (detta gäller även heparin).

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

3 år

Rekonstituerad lösning

Den rekonstituerade lösningen har visats vara stabil under 24 timmar vid 2-8

C och under 8 timmar

vid 25

Mikrobiologisk stabilitet efter beredning

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör lösningen användas omedelbart efter rekonstituering. Om den

inte används omedelbart, är förvaringstid vid användning och betingelser före användning

användarens ansvar och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25

Förvaringsanvisningar efter rekonstituering av läkemedlet finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Pulver:

Injektionsflaskor 10 ml, 20 ml resp. 50 ml, av steriliserat glas, förseglade med grå silikoniserade

butylgummikorkar och snäpplock av aluminium/plast.

Spädningsvätska:

Till förpackningarna med 10 mg, 20 mg och 50 mg är vatten för injektionsvätskor fyllt i 10 ml, 20 ml

eller 50 ml injektionsflaskor beroende på storleken på injektionsflaskorna med pulver.

Injektionsflaskorna med vatten för injektionsvätskor är förseglade med gummikork och snäpplock av

aluminium/plast.

Överföringskanyler (ingår endast i förpackningarna med 20 mg och 50 mg)

Förpackningsstorlekar

10 mg

1 injektionsflaska med 467 mg pulver till injektions- /infusionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor

20 mg

1 injektionsflaska med 933 mg pulver till injektions- /infusionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 20 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringskanyl

50 mg

1 injektionsflaska med 2333 mg pulver till injektions- /infusionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 50 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringskanyl

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

För rekonstituering till en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml ska hela volymen spädningsvätska

som följer med förpackningen överföras till injektionsflaskan med Actilyse pulver. För detta ändamål

bifogas en överföringskanyl i förpackningarna med 20 mg och 50 mg. Till injektionsflaskan med 10

mg ska en spruta användas.

För rekonstituering till en slutlig koncentration av 2 mg alteplas/ml ska endast halva volymen

spädningsvätska användas (som visat i nedanstående tabell). I dessa fall ska alltid spruta användas för

att överföra den avsedda mängden spädningsvätska till injektionsflaskan med Actilyse pulver.

Under aseptiska förhållanden ska innehållet i en injektionsflaska Actilyse pulver (10 mg, 20 mg eller

50 mg) lösas upp i vatten för injektionsvätskor (spädningsvätska) enligt nedanstående tabell, för att

erhålla en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml eller 2 mg alteplas/ml:

Actilyse pulver

10 mg

20 mg

50 mg

(a) Volym sterilt vatten för

injektionsvätskor som ska tillsättas

pulvret

10 ml

20 ml

50 ml

Slutlig koncentration:

1 mg

alteplas/ml

1 mg

alteplas/ml

1 mg

alteplas/ml

(b) Volym sterilt vatten för

injektionsvätskor som ska tillsättas

pulvret

5 ml

10 ml

25 ml

Slutlig koncentration

2 mg

alteplas/ml

2 mg

alteplas/ml

2 mg

alteplas/ml

Den rekonstituerade lösningen skall sedan administreras intravenöst. Den rekonstituerade 1 mg/ml

lösningen kan spädas ytterligare med steril natriumklorid, 9 mg/ml (0,9 %) lösning för

injektionsvätskor, till en lägsta koncentration på 0,2 mg/ml eftersom det inte kan uteslutas att den

rekonstituerade lösningen blir grumlig. Ytterligare spädning av den färdigberedda 1 mg/ml lösningen,

med sterilt vatten för injektionsvätskor eller med kolhydratlösningar för infusion, t ex glukos,

rekommenderas inte på grund av ökad grumlighet i den färdigberedda lösningen. Actilyse skall ej

blandas med andra läkemedel i samma infusionslösning (detta gäller även heparin).

För inkompatibiliteter, se avsnitt 6.2.

Den rekonstituerade lösningen är endast avsedd för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Instruktioner för rekonstituering av Actilyse

Rekonstituera omedelbart före administrering.

Använd tummen för att ta bort skyddslocken

från injektionsflaskorna innehållande Actilyse

pulver och spädningsvätska.

Gör ren injektionsflaskornas gummiöverdelar

med en spritkompress.

Ta ut överföringskanylen*. Desinficera eller

sterilisera inte överföringskanylen, den är redan

steril. Ta av det ena skyddslocket.

Ställ injektionsflaskan med spädningsvätska

upprätt på ett fast underlag. Punktera mitten av

gummikorken, rakt uppifrån, med

överföringskanylen. Tryck försiktigt men

bestämt utan att vrida.

Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och

överföringskanylen stadigt i ena handen genom

att hålla i överföringskanylens mittdel.

Ta bort det andra skyddslocket från

överföringskanylen.

Håll injektionsflaskan med spädningsvätska och

överföringskanylen stadigt i ena handen genom

att hålla i överföringskanylens mittdel.

Håll injektionsflaskan med Actilyse-pulver

ovanför överföringskanylen. Placera

överföringskanylens spets i gummikorkens mitt.

Tryck ned injektionsflaskan med pulver på

överföringskanylen rakt uppifrån.

Punktera gummikorken försiktigt men bestämt

utan att vrida.

Vänd de två injektionsflaskorna och låt all

spädningsvätska rinna över till pulvret.

Ta bort den nu tomma injektionsflaskan för

spädningsvätskan tillsammans med

överföringskanylen. De kan kasseras.

Snurra injektionsflaskan med rekonstituerad

Actilyse försiktigt för att lösa upp återstående

pulver. Skaka inte injektionsflaskan eftersom det

leder till skumbildning.

Om det finns luftbubblor: låt lösningen stå i

några minuter för att bubblorna ska försvinna.

Lösningen består av 1 mg/ml Actilyse. Den ska vara klar och färglös till ljust gul och den ska vara fri

från partiklar.

Använd en spruta för att ta ut den mängd som

behövs.

För att undvika läckage ska sprutans kanyl inte

sättas in på samma ställe som

överföringskanylen satt.

Använd omedelbart.

All oanvänd lösning ska kasseras.

(*om en överföringskanyl är inkluderad i förpackningen. Rekonstitueringen kan också göras med en spruta och

kanyl.)

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim

Tyskland

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

11137

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1990-05-04/2009-04-26

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen