Anidulafungin STADA 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Švedska - švedščina - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)

03-07-2018

Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)

28-08-2020

Aktivna sestavina:
anidulafungin
Dostopno od:
STADA Arzneimittel AG
Koda artikla:
J02AX06
INN (mednarodno ime):
anidulafungin
Odmerek:
100 mg
Farmacevtska oblika:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sestava:
sackaros Hjälpämne; anidulafungin 100 mg Aktiv substans
Tip zastaranja:
Receptbelagt
Povzetek izdelek:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st
Status dovoljenje:
Godkänd
Številka dovoljenja:
55978
Datum dovoljenje:
2018-02-27

Preberite celoten dokument

Bipacksedel: Information till användaren

Anidulafungin STADA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

anidulafungin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Anidulafungin Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Anidulafungin Stada

Hur du använder Anidulafungin Stada

Eventuella biverkningar

Hur Anidulafungin Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Anidulafungin Stada är och vad det används för

Anidulafungin Stada innehåller den aktiva substansen anidulafungin och ordineras till vuxna för

behandling av en typ av svampinfektion i blodet eller i andra inre organ som kallas invasiv

candidiasis. Infektionen orsakas av svampceller (jästsvampar) som kallas

Candida.

Anidulafungin Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas echinocandiner. Dessa läkemedel används

vid behandling av allvarliga svampinfektioner.

Anidulafungin Stada förhindrar normal utveckling av svampcellväggen. Svampceller som har utsatts

för Anidulafungin Stada har ofullständiga eller defekta cellväggar som gör dem ömtåliga eller

oförmögna att växa.

Anidulafungin som finns i Anidulafungin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Anidulafungin Stada

Använd inte Anidulafungin Stada:

om du är allergisk mot anidulafungin, andra echinocandiner (dvs. caspofungin) eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Anidulafungin Stada.

Din läkare kan besluta sig för att övervaka dig

mer noggrant avseende din leverfunktion om du får problem med levern under behandlingen

om du får bedövning medan du behandlas med Anidulafungin Stada

för tecken på en allergisk reaktion, såsom klåda, väsande andning, fläckig hud

avseende tecken på en infusionsrelaterad reaktion som kan inkludera utslag, nässelfeber,

klåda, rodnad

avseende andnöd/ andningssvårigheter, yrsel eller ostadighetskänsla

Barn och ungdomar

Anidulafungin Stada ska inte ges till barn under 18 år.

Andra läkemedel och Anidulafungin Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Effekten av Anidulafungin Stada på gravida kvinnor är inte känd. Anidulafungin Stada är därför inte

rekommenderad vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt preventivmedel.

Kontakta genast läkaren om du blir gravid medan du behandlas med Anidulafungin Stada.

Effekten av Anidulafungin Stada vid amning är inte känd. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan

du behandlas med Anidulafungin Stada om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Anidulafungin Stada

Anidulafungin Stada kommer alltid att färdigställas och ges av en läkare eller annan sjukvårdspersonal

(i slutet av denna bipacksedel i avsnittet som endast är avsett för sjukvårdspersonal kan du läsa mer

om hur läkemedlet färdigställs).

Behandlingen börjar med 200 mg den första dagen (startdos). Den följs av en daglig dos på100 mg

(underhållsdos).

Du kommer att få Anidulafungin Stada en gång om dagen, genom långsam infusion (dropp) i en ven.

Detta tar minst 1,5 timme för underhållsdosen och 3 timmar för startdosen.

Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas och hur mycket Anidulafungin Stada du ska få varje

dag, och kommer att kontrollera hur du reagerar på behandlingen och hur du mår.

I allmänhet behandlas du i minst 14 dagar efter sista dagen då

Candida

påträffats i ditt blod.

Om du har fått för stor mängd av Anidulafungin Stada

Om du är oroad över att du kan ha fått för mycket Anidulafungin Stada eller om t.ex. ett barn fått i sig

läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Anidulafungin Stada

Eftersom du kommer att stå under noggrann övervakning när du behandlas med detta läkemedel, är det

osannolikt att en dos kan glömmas bort. Tala emellertid med din läkare eller apotekspersonalen om du

tror att en dos kan ha blivit bortglömd.

Du ska inte ges en dubbel dos av din läkare.

Om du slutar att använda Anidulafungin Stada

Det bör inte uppträda några effekter av Anidulafungin Stada när din läkare har avslutat behandlingen

med Anidulafungin Stada.

Din läkare kan ordinera ett annat läkemedel efter behandlingen med Anidulafungin Stada för att

fortsätta behandlingen av din svampinfektion eller för att förhindra att svampinfektionen återkommer.

Om dina tidigare symtom återkommer, tala genast med din läkare eller någon annan i

sjukvårdspersonalen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Vissa av dessa biverkningar kan observeras av din läkare vid kontroll av ditt svar på behandling

och ditt sjukdomstillstånd.

Livshotande allergiska reaktioner som kan inkludera andningssvårigheter med väsande andning eller

förvärrande av ett existerande utslag har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med

Anidulafungin Stada.

Allvarliga biverkningar – informera läkare eller annan sjukvårdspersonal omedelbart om något

av följande inträffar:

krampanfall

vallningar

utslag, klåda

värmevallningar

nässelfeber

plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning eller hosta

andningssvårigheter.

Ytterligare biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är:

lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi)

diarré

illamående.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

krampanfall

huvudvärk

kräkningar

förändrade värden i leverfunktionstester

utslag, klåda

förändrade värden i njurfunktionstester

onormalt gallflöde från gallblåsan till tarmen (gallstas)

högt blodsockervärde

högt blodtryck

lågt blodtryck

plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

andningssvårigheter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

störningar i blodets förmåga att levra sig

blodvallningar

värmevallningar

magont

nässelfeber

smärta på injektionsstället.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) är:

livshotande allergiska reaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Anidulafungin Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Förvaras i kylskåp (2

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25

C i upp till 24 timmar. Infusionslösningen kan

förvaras vid 25

C (rumstemperatur) i 48 timmar. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är anidulafungin. Varje injektionsflaska innehåller 100 mg anidulafungin.

Övriga) innehållsämnen är: sackaros, polysorbat 80 (E433), vinsyra, natriumhydroxid (E524)

(för justering av pH-värdet), saltsyra (E507) (för justering av pH-värdet).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anidulafungin Stada är förpackat i en kartong, innehållande 1 injektionsflaska med 100 mg pulver till

koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Vit till benvitt pulver, fri från synliga tecken på förorening.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Actavis Italy S.p.A

Viale Pasteur 10, Nerviano

Milano 20014

Italien

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

11th Ion Mihalache Boulevard

Bukarest 011171, Rumänien

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Vienna

Österrike

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4870 AC Etten-Leur

Nederländerna

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-07-03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är avsedda endast för hälso- och sjukvårdspersonal och gäller endast

injektionsflaska Anidulafungin Stada 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för

engångsbruk.

Innehållet i injektionsflaskan ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med

ENDAST 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos for infusion.

Kompatibiliteten för färdigberett Anidulafungin Stada med intravenösa substanser, tillsatser eller

andra läkemedel än 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för

infusion har inte fastställts.

Beredning

Bered varje injektionsflaska aseptiskt med 30 ml vatten för injektionsvätskor till en koncentration om

3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid

efterföljande spädning, ska lösningen kasseras. Utseendet efter beredning är en klar, färglös till gul

lösning.

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25

C i upp till 24 timmar före ytterligare spädning.

Spädning och infusion

Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) genom att långsamt

tillsätta lösningen till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk, innehållande antingen 9 mg/ml (0,9

%) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, med konstant försiktig

omröring för att uppnå en anidulafunginkoncentration av 0,77 mg/ml. Nedanstående tabell visar de

volymer som krävs för varje dos.

Spädningskrav för administrering av Anidulafungin Stada

Dos

Antal

flaskor

med

pulver

Total

färdigberedd

volym

Volym av

Infusions

-lösning

A

Total

infusions

-volym

B

Infusions-

hastighet

Minsta

durationstid

för infusion

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1.4 ml/min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

1.4 ml/min

180 min

Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml.

Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och

spädning enligt instruktion). Parenterala läkemedel ska före administrering inspekteras visuellt för att

upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning, när lösning och förpackning gör det möjligt. Om

partiklar eller missfärgning upptäcks, kassera lösningen.

Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Preberite celoten dokument

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Anidulafungin STADA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg anidulafungin.

Den färdigberedda lösningen innehåller 3,33 mg/ml anidulafungin, och den spädda lösningen

innehåller 0,77 mg/ml anidulafungin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Vit till benvitt pulver, fri från synliga tecken på förorening.

Den beredda lösningen har ett pH-värde 3,5 till 5,5.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter (se avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Anidulafungin Stada bör sättas in av en läkare med erfarenhet från behandling av

invasiva svampinfektioner.

Dosering

Prov för svampodling bör tas före behandling. Behandlingen kan påbörjas innan odlingsresultaten är

kända. Doseringen kan justeras senare då odlingsresultaten finns tillgängliga.

En startdos på 200 mg bör ges dag 1 följt av 100 mg per dag därefter. Behandlingstiden bör baseras på

patientens kliniska respons.

Behandlingstid

I allmänhet bör behandling mot svampinfektion pågå i minst 14 dagar efter den sista positiva odlingen.

Det finns otillräckligt med data för att stödja behandling med 100 mg/dag längre än 35 dagar.

Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion. Ingen

dosjustering krävs för patienter med njurinsufficiens, oavsett grad, vilket inkluderar dem som står på

dialys. Anidulafungin Stada kan ges utan hänsyn till tidpunkten för hemodialys (se avsnitt 5.2).

Andra speciella patientgrupper

Ingen dosjustering krävs för vuxna patienter med hänsyn till kön, vikt, etnicitet, hiv-positivitet eller

äldre (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för anidulafungin för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Endast för intravenös användning.

Anidulafungin Stada ska beredas med vatten för injektionsvätskor till en koncentration av 3,33 mg/ml

och därefter före användning spädas till en koncentration av 0,77 mg/ml. Anvisningar om beredning

av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6. Utseendet efter beredning är en klar, färglös till

gul lösning.

Det rekommenderas att Anidulafungin Stada administreras med en infusionshastighet som inte

överstiger 1,1 mg/minut (motsvarande 1,4 ml/minut vid beredning och spädning enligt instruktioner).

Infusionsassocierade reaktioner är sällsynta när infusionshastigheten för anidulafungin inte överstiger

1,1 mg/minut (se avsnitt 4.4).

Anidulafungin Stada får inte ges som en bolusinjektion.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot andra läkemedel i echinocandinklassen.

4.4

Varningar och försiktighet

Anidulafungin har inte studerats på patienter med

Candida endocarditis

, osteomyelit eller meningit.

Effekten av anidulafungin har endast utvärderats hos ett begränsat antal patienter med neutropeni (se

avsnitt 5.1).

Effekter på levern

Förhöjda nivåer av leverenzymer har setts hos friska individer och patienter behandlade med

anidulafungin. Hos vissa patienter med allvarliga bakomliggande sjukdomstillstånd vilka fått

behandling med flera andra läkemedel samtidigt med anidulafungin, har kliniskt signifikanta

leveravvikelser uppträtt. Under kliniska prövningar var fall av betydande leverdysfunktion, hepatit

eller leversvikt ovanliga. Patienter med förhöjda nivåer av leverenzymer vid behandling med

anidulafungin ska övervakas avseende tecken på försämrad leverfunktion och bedömas avseende

risk/nytta för fortsatt behandling med anidulafungin.

Anafylaktiska reaktioner

Anafylaktiska reaktioner, inklusive chock, har rapporterats vid behandling med anidulafungin. Om

dessa reaktioner inträffar, ska behandlingen med anidulafungin avslutas och lämplig terapiåtgärd sättas

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade biverkningar har rapporterats vid behandling med anidulafungin, inklusive utslag,

urtikaria, rodnad, pruritus, dyspné, bronkospasm och hypotoni. Infusionsrelaterade biverkningar är

ovanliga när infusionshastigheten för anidulafungin inte överstiger 1,1 mg/minut (se avsnitt 4.8).

Förvärrande av de infusionsrelaterade reaktionerna vid samtidig administrering av anestetika har setts i

en icke-klinisk (råtta) studie (se avsnitt 5.3). Den kliniska relevansen av detta är okänd. Försiktighet

ska ändå iakttas vid samtidig administrering av anidulafungin och anestetika.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Anidulafungin är inte ett kliniskt relevant substrat, inducerare eller hämmare av cytokrom P450-

isoenzymer (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Observera att

in vitro

-studier inte fullständigt

utesluter eventuella

in vivo

-interaktioner.

Interaktionsstudier har utförts med anidulafungin och andra läkemedel som skulle kunna administreras

samtidigt. Ingen dosjustering rekommenderas för något av läkemedlen när anidulafungin ges samtidigt

med ciklosporin, vorikonazol eller takrolimus och ingen justering av anidulafungindosen

rekommenderas när anidulafungin ges samtidigt med amfotericin B eller rifampicin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användningen av anidulafungin till gravida kvinnor. Studier på djur har visat

reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Anidulafungin rekommenderas inte under graviditet, såvida inte nyttan för modern klart uppväger den

potentiella risken för fostret.

Amning

Det är inte känt huruvida anidulafungin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Tillgängliga

farmakodynamiska/ toxikologiska data hos djur har visat utsöndring av anidulafungin i mjölk.

En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amning

eller att avbryta/ avstå från anidulafungin behandling med hänsyn till nyttan av amning för barnet och

nyttan av anidulafungin för kvinnan.

Fertilitet

För anidulafungin har ingen påverkan på fertiliteten setts i studier utförda på han- och honråttor (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Infusionsrelaterade biverkningar har rapporterats med anidulafungin i kliniska studier, inkluderande

utslag, klåda, dyspné, bronkospasm, hypotension (vanliga biverkningar), rodnad, blod-

/värmevallningar och urtikaria (mindre vanliga biverkningar), sammanfattade i Tabell 1 (se avsnitt

4.4).

Tabulerad lista på biverkningar

Tabellen nedan redovisar biverkningar av alla kausaliteter (enligt MedDRA) från 840 patienter som

fått 100 mg anidulafungin med frekvenserna mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och från

spontana rapporter med okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom

varje frekvensgrupp anges biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1. Tabell över biverkningar

Klassificering

av organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

<

1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000,

<1/100

Sällsynta

≥1/10

000,

<1/1 000

Mycket

sällsynta

<1/10

000

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Koagulopati

Immunsystemet

Anafylaktisk

chock,

anafylaktisk

reaktion*

Metabolism och

nutrition

Hypokalemi

Hyperglykemi

Centrala och

perifera

nervsystemet

Konvulsion,

huvudvärk

Blodkärl

Hypotoni,

hypertoni

Rodnad,

värmevallningar

Andingsvägar,

bröstkort och

mediastinum

Bronkospasm,

dyspné

Magtarmkanalen

Diarré,

illamående

Kräkningar

Smärta i den

övre delen av

buken

Lever och

gallvägar

Förhöjt

alaninamino-

transferas,

förhöjt

alkalinfosfatas

i blodet,

förhöjt

aspartatamino-

transferas,

förhöjt

bilirubin i

blodet,

kolestas

Förhöjt

gammaglutamyl-

transferas

Hud och

subkutan vävnad

Utslag,

pruritus

Urtikaria

Njurar och

urinvägar

Förhöjt

kreatinin i

blodet

Allmänna

symtom

och/eller

symtom

administrerings-

stället

Smärta vid

infusionsstället

* Se avsnitt 4.4.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Liksom vid all överdosering bör allmänna, stödjande åtgärder vidtas vid behov. Vid överdosering kan

biverkningar uppträda, se avsnitt 4.8.

Under klinisk prövning gavs av misstag en engångsdos om 400 mg anidulafungin som startdos. Inga

kliniska oönskade reaktioner rapporterades. Ingen dosbegränsande toxicitet observerades i en studie på

10 friska försökspersoner som fick en startdos om 260 mg följt av 130 mg per dag; 3 av de 10

försökspersonerna fick övergående, asymtomatiskt förhöjda transaminasvärden (≤3 x högre än övre

normalvärdet (Upper Limit of Normal – ULN)).

Anidulafungin är inte dialyserbart.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antimykotika för systemiskt bruk, övriga antimykotika för systemiskt

bruk, ATC-kod: JO2AX06

Verkningsmekanism

Anidulafungin är en semisyntetisk echinocandin, en lipopeptid syntetiserad ur en

fermentationsprodukt av

Aspergillus nidulans.

Anidulafungin hämmar selektivt 1,3-β-D-glukansyntetas, ett enzym som finns i svamp, men inte i

däggdjursceller. Detta leder till att bildningen av 1,3-β-D-glukan hämmas, en essentiell komponent i

svamparnas cellväg. Anidulafungin har visat fungicid effekt mot arter av

Candida

och aktivitet mot

områden med aktiv celltillväxt hos hyfer av

Aspergillus fumigatus.

Aktivitet

in vitro

Anidulafungin har visat aktivitet

in-vitro

C.albicans, C.glabrata, C. parapsilosis, C. krusei

C.

tropicalis

. Angående den kliniska relevansen av dessa fynd se ”Klinisk effekt och säkerhet”.

Isolat med mutationer i områdena av intresse i målgenen har förknippats med kliniska misslyckanden

och genombrottsinfektioner. De flesta kliniska fall involverar behandling med caspofungin. I

djurförsök ger dessa mutationer emellertid korsresistens mot alla tre echinocandiner, och därför

klassificeras sådana isolat som echinocandinresistenta tills vidare klinisk erfarenhet erhållits för

anidulafungin.

Anidulafungins aktivitet

in vitro

Candida-

arter är inte enhetlig. Specifikt är MIC hos

anidulafungin mot

C. parapsilosis

högre än mot andra

Candida

-arter. En standardiserad teknik för att

testa känsligheten av anidulafungin hos

Candida

-arter så väl som de förklarande brytpunkterna har

fastställts av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Europeiska kommittén för

svampdödande resistensbestämning, EUCAST).

Tabell 2. Brytpunkter enligt EUCAST

MIC-brytpunkt (mg/l)

Candidi-art

≤S (känslighet)

>R (resistent)

Candida albicans

0,03

0,03

Candida glabrata

0,06

0,06

Candida tropicalis

0,06

0,06

MIC-brytpunkt (mg/l)

Candidi-art

≤S (känslighet)

>R (resistent)

Candida krusei

0,06

0,06

Candida parapsilosis

0,002

Övriga Candida spp.

Otillräckliga belägg

C. parapsilosis

har en inneboende förändring i målgenen som sannolikt är den mekanism som leder

till högre MIC-värden än för andra

Candida

-arter. I de kliniska prövningarna var resultatet för

anidulafungin med

C. parapsilosis

inte statistiskt annorlunda än för övriga arter, dock bör

användningen av echinocandiner inte ses som förstahandsval vid behandling av

C. parapsilosis

EUCAST har inte fastställt icke artrelaterade brytpunkter för anidulafungin

Aktivitet

in vivo

Parenteralt administrerad anidulafungin var effektiv mot

Candida

-arter i mus-och råttmodeller till

både immunkompetenta och immunkomprometterade djur. Behandling med anidulafungin förlängde

överlevnaden och minskade också mängden

Candida

-arter i organen när mätningar gjordes i

intervaller från 24 till 96 timmar efter sista behandlingen.

Experimentella infektioner har inkluderat disseminerade infektioner av

C. albicans

hos neutropena

kaniner, oesofagus- och orofaryngeala infektioner hos neutropena råttor med flukonazolresistent

C.

albicans

och disseminerade infektioner hos neutropena möss med flukonazolresistent

C. glabrata.

Klinisk effekt och säkerhet

Candidemi och andra former av invasiv candidiasis

Säkerhet och effekt för anidulafungin har utvärderats i en pivotal Fas 3, randomiserad, dubbelblind,

multicenter, multinationell studie på primärt icke-neutropena patienter med candidemi och ett

begränsat antal patienter med djupa Candida-infektioner eller infektioner som givit upphov till

abscess. Patienter med

Candida

-endokardit, osteomyelit eller meningit, eller de som infekterats med

C. krusei

, exkluderades specifikt från studien. Patienterna randomiserades till att få antingen

anidulafungin (en intravenös startdos om 200 mg följt av 100 mg intravenöst per dag) eller flukonazol

(en intravenös startdos om 800 mg följt av 400 mg intravenöst per dag), och stratifierades genom

APACHE II-poäng (≤20 och >20) samt förekomst eller frånvaro av neutropeni. Behandlingen gavs i

minst 14 och högst 42 dagar. Patienterna i båda studiearmarna tilläts byta till oralt flukonazol efter

minst 10 dagars intravenös behandling, förutsatt att de tolererade oralt läkemedel och att de varit

feberfria i minst 24 timmar, samt att de senaste blododlingarna varit negativa avseende

Candida

Patienter som fått minst en dos av studieläkemedlet och som haft positiv odling för

Candida

från en i

normala fall steril lokal före inträde i studien inkluderades i den modifierade intent-to-treat (MITT)-

gruppen. I den primära effektanalysen (globalt svar hos MITT-gruppen) i slutet av den intravenösa

behandlingen, jämfördes anidulafungin med flukonazol med användande av en i förväg specificerad,

statistisk jämförelseanalys i två steg (non-inferiority följt av superiority). För framgångsrikt, globalt

svar krävdes klinisk förbättring och mikrobiologisk utläkning. Patienterna följdes under sex veckor

efter att all behandling avslutats.

256 patienter i åldrarna 16 till 91 år randomiserades till behandling och fick minst en dos av

studieläkemedlet. De mest frekventa arterna som isolerades vid baslinjen var

C. albicans

(63,8 %

anidulafungin, 59,3 % flukonazol), följt av

C. glabrata

(15,7 %, 25,4 %),

C. parapsilosis

(10,2 %,

13,6 %) and

C. tropicalis

(11,8 %, 9,3 %) – med 20, 13, respektive 15 isolat från de tre sista arterna i

anidulafungingruppen. Majoriteten av patienterna hade Apache II-poäng ≤20, och mycket få hade

neutropeni.

Effektdata, både totalt sett och i olika subgrupper, framgår av Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Global framgång i MITT-gruppen: primära och sekundära endpoints

Anidulafungin

Fluconazol

Skillnad mellan

grupperna

(95% CI)

Slutet av IV-behandlingen

(1º endpoint)

96/127 (75,6%)

71/118 (60,2%)

15,42 (3,9, 27,0)

Endast candidemi

88/116 (75,9%)

63/103 (61,2%)

14,7 (2,5, 26,9)

Andra sterila lokaler

8/11 (72,7%)

8/15 (53,3%)

Peritonealvätska/IA

-abscess

Annat

C. albicans

60/74 (81,1%)

38/61 (62,3%)

Non-

albicans

-arter

32/45 (71,1%)

27/45 (60,0%)

Apache II poäng ≤20

82/101 (81,2%)

60/98 (61,2%)

Apache II poäng >20

14/26 (53,8%)

11/20 (55,0%)

Icke-neutropena (

ANC, cells/mm

3

>500

94/124 (75,8%)

69/114 (60,5%)

Neutropena (

ANC, cells/mm

3

≤500

Vid andra endpoints

Vid slutet av hela behandlingen

94/127 (74,0%)

67/118 (56,8%)

17,24 (2,9, 31,6)

2 veckors uppföljning

82/127 (64,6%)

58/118 (49,2%)

15,41 (0,4, 30,4)

6 veckors uppföljning

71/127 (55,9%)

52/118 (44,1%)

11,84 (-3,4, 27,0)

Beräknad som anidulafungin minus flukonazol

Med eller utan samtidig candidemi.

Intraabdominell

Data redovisade för patienter med en enstaka pathogen vid baslinjen.

98,3 % konfidensintervall, justerat post hoc för multipla jämförelser av sekundära tidpunkter.

Mortaliten i anidulafunginarmen och flukonazolarmen visas i Tabell 4.

Tabell 4. Mortalitet

Anidulafungin

Fluconazol

Total studiemortalitet

29/127 (22,8%)

37/118 (31,4%)

Mortalitet under studiebehandlingen

10/127 (7,9%)

17/118 (14,4%)

Mortalitet som hänför sig till

Candida

-infektion

2/127 (1,6%)

5/118 (4,2%)

Ytterligare data för patienter med neutropeni

Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) på

vuxna patienter med neutropeni (definierat som ett absolut antal neutrofiler ≤500 celler/mm

, vita

blodkroppar ≤500 celler/mm

eller klassificerat av prövaren som neutropeni vid baslinjen) med

mikrobiologiskt bekräftad invasiv candidiasis utvärderades i en analys av poolade data från 5

prospektiva studier (1 jämförande mot caspofungin och 4 icke jämförande med öppen etikett).

Patienterna behandlades i minst 14 dagar. För kliniskt stabila patienter tilläts övergång till oral

azolbehandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med anidulafungin. Sammanlagt 46 patienter

ingick i analysen. De flesta av patienterna hade endast candidemi (84,8 %; 39/46). De vanligaste

patogener som isolerades vid baslinjen var

C. tropicalis

(34,8 %; 16/46),

C. krusei

(19,6 %; 9/46),

C.

parapsilosis

(17,4%; 8/46),

C. albicans

(15,2%; 7/46) och

C. glabrata

(15,2%; 7/46). Den globala

framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) och

vid slutet av all behandling var 24/46 (56,5%) respektive 24/46 (52,2%). Mortalitet av alla orsaker

fram till studiens slut (uppföljningsbesök efter 6 veckor) var 21/46 (45,7%).

Effektiviteten hos anidulafungin hos vuxna patienter med neutropeni (definierat som ett absolut antal

neutrofiler ≤500 celler/mm

vid baslinjen) med invasiv candidiasis utvärderades i en prospektiv,

dubbelblind randomiserad kontrollerad prövning. Lämpliga patienter fick antingen anidulafungin (200

mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) eller caspofungin (70 mg intravenös

startdos följt av 50 mg intravenöst dagligen) (randomisering 2:1). Patienterna behandlades i minst 14

dagar. För kliniskt stabila patienter tilläts övergång till oral azol-behandling efter minst 10 dagars

studiebehandling. Sammanlagt 14 patienter med neutropeni med mikrobiologiskt bekräftad invasiv

candidiasis (MITT-population) skrevs in i studien (11 anidulafungin; 3 caspofungin). De flesta

patienterna hade endast candidemi. De vanligaste patogener som isolerades vid baslinjen var

C.

tropicalis

(4 anidulafungin, 0 caspofungin),

C. parapsilosi

s (2 anidulafungin, 1 caspofungin),

C. krusei

(2 anidulafungin, 1 caspofungin) och

C. ciferrii

(2 anidulafungin, 0 caspofungin). Den globala

framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) var

8/11 (72,7 %) för anidulafungin och 3/3 (100,0 %) för caspofungin (differens -27,3, 95 % KI -80,9,

40,3); den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av all behandling var 8/11 (72,7 %) för

anidulafungin och 3/3 (100,0 %) för caspofungin (differens -27,3, 95 % KI -80,9, 40,3). Mortalitet av

alla orsaker fram till uppföljningsbesöket efter 6 veckor (MITT-population) var 4/11 (36,4 %) för

anidulafungin och 2/3 (66,7 %) för caspofungin.

Patienter med mikrobiologiskt bekräftad invasiv candidiasis (MITT-population) och neutropeni var

identifierade i en analys av poolade data från 4 liknande prospektiva, öppna, icke jämförande studier.

Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen)

fastställdes hos 35 vuxna patienter med neutropeni definierat som ett absolut antal neutrofiler ≤500

celler/mm

eller vita blodkroppar ≤500 celler/mm

(22 patienter) eller klassificerat av prövaren som

neutropeni vid baslinjen (13 patienter). Alla patienterna behandlades i minst 14 dagar. För kliniskt

stabila patienter tilläts övergång till oral azol-behandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med

anidulafungin. De flesta patienterna hade endast candidemi (85,7 %). De vanligaste patogener som

isolerades vid baslinjen var

C. tropicalis

(12 patienter),

C. albicans

(7 patienter),

C. glabrata

patienter),

C. krusei

(7 patienter) och

C. parapsilosis

(6 patienter). Den globala framgångsrika

responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) var 18/35 (51,4 %)

och 16/35 (45,7 %) vid slutet av all behandling. Mortalitet av alla orsaker dag 28 var 10/35 (28,6 %).

Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen och vid

slutet av all behandling var båda 7/13 (53,8%) hos de 13 patienter som klassificerats med neutropeni

av prövaren vid baslinjen.

Ytterligare data för patienter med djupa vävnadsinfektioner

Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) hos

vuxna patienter med mikrobiologiskt bekräftad candidiasis i djup vävnad utvärderades i en analys av

poolade data från 5 prospektiva studier (1 jämförande och 4 med öppen etikett). Patienterna

behandlades i minst 14 dagar. I de 4 studierna med öppen etikett tilläts övergång till oral azol-

behandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med anidulafungin. Sammanlagt 129 patienter

ingick i analysen. Tjugoen (16,3 %) hade samtidigt candidemi. Den genomsnittliga APACHE II-

poängen var 14,9 (spännvidd 2 – 44). De vanligaste infektionsställena var bukhinnehålan (54,3 %; 70

av 129), lever och gallvägar (7,0 %; 9 av 129), pleurahålan (5,4 %; 7 av 129) och njurarna (3,1 %; 4 av

129). De vanligaste patogener som isolerades från djup vävnad vid baslinjen var

C.

albicans

(64,3 %;

83 av 129),

C. glabrata

(31,0 %; 40 av 129),

C. tropicalis

(11,6 %; 15 av 129) och

C. krusei

(5,4 %; 7

av 129). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen

(primärt effektmått) och vid slutet av all behandling samt mortalitet av alla orsaker fram till 6-

veckorsuppföljningen framgår av Tabell 5.

Tabell 5. Global framgångsrik responsfrekvens

a

samt mortalitet av alla orsaker hos patienter

med candidiasis i djup vävnad – poolad analys

MITT-population

n/N (%)

Global framgångsrik responsfrekvens EOIVT

b

Totalt

102/129 (7901)

Bukhinnehålan

51/70 (72,9)

Lever och gallvägar

7/9 (77,8)

Pleurahålan

6/7 (3507)

Njurar

3/4 (75,0)

Global framgångsrik response vid EOT

b

94/129 (72,9)

Mortalitet av alla orsaker

40/129 (31,0)

Global framgångsrik respons definierades som både klinisk och mikrobiologisk framgång

EOIVT, slutet på intravenös behandling (End of Intravenous Treatment); EOT, slut på all

behandling (End of All Treatment)

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Allmänna farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för anidulafungin har karakteriserats hos friska försökspersoner, speciella

populationer och hos patienter. Låg variabilitet i den systemiska exponeringen mellan individerna

(variationskoefficient ~25 %) observerades. Steady state uppnåddes första dagen efter startdos

(dubbelt så hög som underhållsdosen).

Distribution

Farmakokinetiken för anidulafungin karakteriseras av en snabb distributionshalveringstid (0,5–1

timme) och en distributionsvolym om 30–50 liter, vilket liknar den totala kroppsvätskevolymen.

Anidulafungin har en omfattande bindning (>99 %) till humana plasmaproteiner. Inga specifika

vävnadsdistributionsstudier med anidulafungin har utförts på människa. Det finns därför ingen

information om huruvida anidulafungin tränger in i cerebrospinalvätskan (CSF) och/eller genom

blodhjärnbarriären.

Metabolism

Metabolism av anidulafungin i levern har inte iakttagits. Anidulafungin är inte något kliniskt relevant

substrat, inducerare eller hämmare av cytokrom P450-isoenzymer. Det är osannolikt att anidulafungin

har några kliniskt relevanta effekter på metabolismen av läkemedel som metaboliseras av cytokrom

P450-isoenzymer.

Anidulafungin genomgår långsam kemisk nedbrytning vid fysiologisk temperatur och pH till en öppen

ringpeptid som saknar svampdödande aktivitet. Nedbrytningshalveringstiden för anidulafungin

in vitro

under fysiologiska förhållanden är cirka 24 timmar.

In vivo

omvandlas därefter den öppnade

ringprodukten till peptidliknande nedbrytningsprodukter och utsöndras huvudsakligen genom gallan.

Eliminering

Clearance för anidulafungin är cirka 1 liter/timme. Anidulafungin har en dominerande

elimineringshalveringstid om cirka 24 timmar vilket kännetecknar den största delen av koncentration-

tid-profilen i plasma, samt en terminal halveringstid om 40–50 timmar vilket kännetecknar den

terminala elimineringsfasen för profilen.

I en klinisk studie gavs en engångsdos radioaktivt märkt (14C) anidulafungin (~88 mg) till friska

försökspersoner. Cirka 30 % av den administrerade radioaktiva dosen eliminerades i faeces under 9

dagar, varav mindre än 10 % som oförändrat läkemedel. Mindre än 1 % av den administrerade,

radioaktiva dosen utsöndrades i urinen, vilket tydde på försumbart njurclearance.

Anidulafunginkoncentrationerna föll under de nedre kvantifieringsgränserna 6 dagar efter dosering.

Försumbara mängder av läkemedelsrelaterad radioaktivitet återfanns i blod, urin och faeces 8 veckor

efter dos.

Linjäritet

Farmakokinetiken för anidulafungin är linjär över ett brett spann av dagliga doser (15–130 mg).

Speciella patientgrupper

Patienter med svampinfektioner

Farmakokinetiken för anidulafungin hos patienter med svampinfektioner liknar den som ses hos friska

försökspersoner, baserat på populationsfarmakokinetiska analyser. Med dygnsdosen 200/100 mg vid

en infusionshastighet om 1,1 mg/minut, kan steady state C

och dalkoncentrationerna (C

) uppnå

cirka 7 respektive 3 mg/l med ett genomsnittligt steady state- AUC om cirka 110 mg-timme/liter.

Vikt

Även om vikten identifierades som en källa till variabilitet i clearance i den

populationsfarmakokinetiska analysen, har vikten liten klinisk relevans på farmakokinetiken för

anidulafungin.

Kön

Koncentrationerna av anidulafungin i plasma hos friska män och kvinnor var likartad. I flerdosstudier

på patienter var läkemedlets clearance något snabbare (cirka 22 %) hos män.

Äldre

Den populationsfarmakokinetiska analysen visade att median-clearance skiljde sig något mellan den

äldre gruppen (patienter ≥65 år, median-CL = 1,07 liter/timme) och den något yngre gruppen

(patienter <65 år, median-CL = 1,22 liter/timme), medan spännvidden för clearance var likartad.

Etnicitet

Farmakokinetiken för anidulafungin var likartad bland kaukasier, svarta, asiater och latinamerikaner.

Hiv-positivitet

Dosjustering krävs inte på grund av hiv-positivitet, oavsett samtidig antiretroviral behandling.

Leverinsufficiens

Anidulafungin metaboliseras inte via levern. Farmakokinetiken för anidulafungin har undersökts på

individer med leverinsufficiens Child-Pugh klass A, B eller C. Koncentrationerna av anidulafungin

ökade inte hos individer med leverinsufficiens, oavsett grad. Även om en lätt minskning i AUC-värdet

sågs hos patienter med leverinsufficiens Child-Pugh C, låg minskningen inom området för

populationsskattningarna noterade för friska försökspersoner.

Njurinsufficiens

Anidulafungin har försumbart njurclearance (<1 %). I en klinisk studie på individer med lätt, måttlig,

grav eller terminal (dialysberoende) njurinsufficiens var farmakokinetiken för anidulafungin likartad

den som setts hos individer med normal njurfunktion. Anidulafungin är inte dialyserbart och kan

administreras utan hänsyn till tidpunkten för hemodialys.

Barn

Farmakokinetiken för anidulafungin efter minst 5 dagliga doser undersöktes på 24

immunsupprimerade barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) med neutropeni. Steady state

uppnåddes den första dagen efter en startdos (dubbel underhållsdos), och steady state C

och AUC

ökade dosproportionellt. Systemexponering, efter en daglig underhållsdos om 0,75 och 1,5 mg/kg/dag

till denna grupp, var jämförbar med dem som observerades hos vuxna efter 50 respektive 100 mg/dag.

Båda behandlingarna tolererades väl av dessa patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I 3-månadersstudier sågs tecken på levertoxicitet, inklusive förhöjda enzymvärden och morfologiska

förändringar, hos både råtta och apa vid 4–6 gånger högre doser än förväntad klinisk, terapeutisk

exponering.

In vitro

in vivo

gentoxicitetsstudier med anidulafungin visade inte några tecken på

gentoxicitet. Långtidsstudier på djur för att bedöma anidulafungins eventuella karcinogenicitet, har

inte utförts.

Administrering av anidulafungin till råtta tydde inte på några effekter avseende reproduktionen,

inklusive manlig och kvinnlig fertilitet.

Anidulafungin passerade placentabarriären hos råtta och spårades i fosterplasma.

Embryofoetala utvecklingsstudier utfördes med doser på mellan 0,2 och 2 gånger (råtta) och mellan 1

och 4 gånger (kanin) den föreslagna terapeutiska underhållsdosen på 100 mg/dag. Anidulafungin

orsakade inte någon läkemedelsrelaterad utvecklingstoxicitet hos råtta vid den högsta testade dosen.

Utvecklingseffekter hos kanin (något minskad fostervikt) uppträdde endast vid den högsta testade

dosen, en dos som också förorsakade toxicitet hos moderdjuret.

Koncentrationen av anidulafungin i hjärnan var låg (hjärna/plasma-ratio om ungefär 0,2) hos

ickeinfekterade vuxna och neonatala råttor efter en engångsdos. Dock ökad koncentrationerna i

hjärnan hos icke-infekterade neonatala råttor efter fem dagliga doser (hjärna/plasma-ratio om ungefär

0,7). I studier med multipla doser hos kaniner med disseminerad candidiasis samt möss med

candidainfektioner i CNS har anidulafungin visats minska svampmängden i hjärnan.

Råttor fick anidulafungin i tre dosnivåer samt anestesi inom en timme med en kombination av ketamin

och xylazin. Råttorna i högdosgruppen upplevde infusionsrelaterade reaktioner, som förvärrades av

anestesin. Vissa råttor i mellandosgruppen fick liknande reaktioner, men endast efter administrering av

anestesi. Inga biverkningar sågs i lågdosgruppen vid närvaro eller frånvaro av anestesi och inga

infusionsrelaterade reaktioner i mellandosgruppen i frånvaro av anestesi.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Sackaros

Polysorbat 80 (E433)

Vinsyra

Natriumhydroxid (E524) (för justering av pH-värdet)

Saltsyra E507 (för justering av pH-värdet).

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas eller ges samtidigt med andra läkemedel eller elektrolyter förutom de

som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Avvikelser under 96 timmar upp till 25ºC är tillåtna och pulvret kan återföras till kylförvaring.

Beredd lösning:

Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25ºC i upp till 24 timmar. Får ej frysas.

Den kemiska och fysikaliska stabiliteten för den beredda lösningen är 24 timmar vid 25ºC.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används

omedelbart, är förvaringstiderna och förhållandena före användning användarens ansvar.

Infusionslösning:

Infusionslösningen kan förvaras vid 25ºC i 48 timmar. Får ej frysas.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för infusionslösningen har visats under 48 timmar vid 25ºC.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används

omedelbart, är förvaringstiderna och förhållandena före användning användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ 1 färglös glasinjektionsflaska, förslutenmed en typ 1 butylgummipropp och aluminiumförslutning

med metall-lock med en polypropenskiva.

Förpackning innehållande 1 injektionsflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Det finns inga särskilda anvisningar för destruktion.

Anidulafungin Stada ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med ENDAST

9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

Kompatibiliteten för färdigberett Anidulafungin Stada med intravenösa substanser, tillsatser eller

andra läkemedel än 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för

infusion har inte fastställts.

Beredning

Bered varje injektionsflaska aseptiskt med 30 ml vatten för injektionsvätskor till en koncentration av

3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid

efterföljande spädning, ska lösningen kasseras. Utseendet efter beredning är en klar, färglös till gul

lösning.

Spädning och infusion

Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) genom att långsamt

tillsätta lösningen till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk, innehållande antingen 9 mg/ml (0,9

%) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, med konstant försiktig

omröring för att uppnå en anidulafunginkoncentration av 0,77 mg/ml. Nedanstående tabell visar de

volymer som krävs för varje dos.

Spädningskrav för administrering av Anidulafungin Stada

Dos

Antal

flaskor

med pulver

Total

färdigberedd

volym

Volym av

Infusions-

lösning

A

Total

infusions

-volym

B

Infusions-

hastighet

Minsta

durationstid

för infusion

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

ml/min

180 min

A

Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

B

Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml

Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och

spädning enligt instruktion) (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.8).

Parenterala läkemedel ska, när lösning och förpackning gör det möjligt, före administrering

inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning. Om partiklar eller

missfärgning upptäcks ska lösningen kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55978

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-02-27

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-08-28

Podobni izdelki

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov

Delite te podatke