Zelboraf

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

vemurafenib

Dostupné z:

Roche Registration GmbH

ATC kód:

L01EC01

INN (Medzinárodný Name):

vemurafenib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

melanóm

Terapeutické indikácie:

Vemurafenib je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom pozitívnym BRAF V600 mutácie.

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-02-17

Príbalový leták

                
32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety
vemurafenib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Zelboraf a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zelboraf
3.
Ako užívať Zelboraf
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Zelboraf
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Zelboraf a na čo sa používa
Zelboraf je protirakovinový liek, ktorý obsahuje liečivo vemurafenib. Používa sa na liečbu dospelých
pacientov s melanómom, ktorý sa rozšíril do iných častí tela alebo ho nie je možné odstrániť
chirurgicky.
Môže sa používať len u pacientov, ktorých nádor má zmenený (zmutovaný) gén „BRAF“. Táto zmena
môže viesť k rozvoju melanómu.
Zelboraf cielene vyhľadáva bielkoviny vytvorené z tohto zmeneného génu a spomaľuje alebo
zastavuje rozvoj rakoviny.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zelboraf
Neužívajte Zelboraf:
•
ak ste
alergický na vemurafenib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6 tejto písomnej informácie pre používateľa). Príznaky alergických reakcií môžu zahŕňať
opuch tváre, pier alebo jazyka, ťažkosti s dýchaním, vyrážku alebo pocit mdloby.
Upozornenia a opa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 240 mg vemurafenibu (vo forme precipitátu vemurafenibu a acetátu sukcinátu
hypromelózy).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Ružovkasto biele až oranžovo biele, oválne, dvojito vypuklé, filmom obalené tablety s rozmerom
približne 19 mm, s vyrytým „VEM“ na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Vemurafenib je indikovaný ako monoterapia na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo
metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie BRAF V600 (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba vemurafenibom sa má začať pod dohľadom kvalifikovaného lekára so skúsenosťami s
používaním onkologických liekov.
Pred užívaním vemurafenibu sa musí u pacientov validovaným testom potvrdiť prítomnosť mutácie
BRAF V600 v nádore (pozri časti 4.4 a 5.1).
Dávkovanie
Odporúčaná dávka vemurafenibu je 960 mg (4 tablety po 240 mg) dvakrát denne (čo zodpovedá
celkovej dennej dávke 1 920 mg).Vemurafenib sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla, ale neustále
užívanie obidvoch dávok na prázdny žalúdok sa neodporúča (pozri časť 5.2).
Trvanie liečby
Liečba vemurafenibom má pokračovať až do progresie ochorenia alebo do rozvoja neakceptovateľnej
toxicity (pozri tabuľky 1a 2 nižšie).
Vynechané dávky
Ak sa vynechá dávka, môže sa podať do 4 hodín pred ďalšou dávkou, aby sa zachovalo dávkovanie
dvakrát denne. Obe dávky sa nemajú podávať v rovnaký čas.
Vracanie
V prípade vracania po podaní vemurafenibu nemá pacient užiť ďalšiu dávku lieku, ale liečba má
pokračovať ako zvyčajne.
3
Úpravy dávkovania
Manažment nežiaducich liekových reakcií alebo predĺženia QTc môže vyžadovať zníženie dávky,
dočasné prerušenie a/alebo ukončenie lie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 12-04-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov