Naxcel

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ceftiofuru

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QJ01DD90

INN (Medzinárodný Name):

ceftiofur

Terapeutické skupiny:

Pigs; Cattle

Terapeutické oblasti:

Antibakteriálne látky na systémové použitie

Terapeutické indikácie:

PigsTreatment of bacterial respiratory disease associated with Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis and Streptococcus suis. Liečba septikémie, polyartritídy alebo polyserozitídy spojenej s infekciou Streptococcus suis. CattleTreatment of acute interdigital necrobacillosis in cattle also known as Panaritium or foot rot. Liečba akútnej post-partum (puerperal) metritis v chove hovädzieho dobytka, v prípadoch, kde zaobchádzanie s iným antimikrobiálne zlyhal.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-05-19

Príbalový leták

                26
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
27
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Naxcel 100 mg/ml injekčná suspenzia pre ošípané
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Naxcel 100 mg/ml injekčná suspenzia pre ošípané
ceftiofur
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Jeden ml obsahuje:
Účinná látka:
Ceftiofur (ako kryštalická voľná kyselina)
100 mg.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Liečba bakteriálnych respiračných ochorení spôsobených
Actinobacillus pleuropneumoniae,
Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis a
Streptococcus suis
.
Liečba septikémie, polyartritídy alebo polyserozitídy spojenej s infekciou
Streptococcus suis
.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na ceftiofur alebo iné beta-laktámové antibiotiká alebo na
niektorú z pomocných látkok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Príležitostne sa môže objaviť lokálny prechodný opuch po intramuskulárnej aplikácii.
Mierne reakcie tkaniva v mieste vpichu ako je sfarbenie malej plochy (menej ako 6 cm
2
) a malé cysty
boli pozorované do 42 dní po injekcii. Vymiznutie týchto príznakov bolo pozorované po 56 dňoch po
injekcii.
Vo výnimočných prípadoch sa môže po podaní lieku objaviť anafylaktická reakcia.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
-
menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
-
zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)
-
veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).
28

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Naxcel 100 mg/ml injekčná suspenzia pre ošípané
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml obsahuje:
Účinná(é) látka(y):
Ceftiofur (ako kryštalická voľná kyselina)
100 mg.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Nepriehľadná biela až slabohnedá suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Ošípané.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Liečba bakteriálnych respiračných ochorení spôsobených
Actinobacillus pleuropneumoniae,
Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis a
Streptococcus suis
.
Liečba septikémie, polyartritídy alebo polyserozitídy spojenej s infekciou
Streptococcus suis
.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na ceftiofur alebo iné beta-laktámové antibiotiká alebo na
niektorú z pomocných látkok.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nie sú.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
U systémovo podávaných širokospektrálnych cefalosporínov (3. a 4. generácie ako je ceftiofur) by sa
malo zohľadniť, že sú vyhradené na liečbu klinických stavov, ktoré reagovali slabo alebo sa očakáva,
že budú odpovedať slabo na menej kľúčové antimikrobiálne látky. Rastúce používanie vrátane
použitia lieku odchýľujúce sa od pokynov v SPC môže zvýšiť výskyt baktérií rezistentných na
ceftiofur. Pri používaní lieku je treba vziať do úvahy oficiálnu národnú a regionálnu antimikrobiálnu
politiku.
Vždy keď je to možné, by použitie cefalosporínov malo byť len na základe testu citlivosti. Pri
zvažovaní liečebnej stratégie je vhodné zvážiť zlepšenie postupov riadenia stáda a použitie podpornej
liečby vhodnými lokálne aplikovanými produktami (napr. dezinfekčné prostriedky).
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 25-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 25-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 25-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 25-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 25-08-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov